Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger. Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin"

Transkript

1 Ärende 5 - Sammanfattning av genomförda dialoger Rapport från dialogerna Hälso och sjukvårdsstrategin Uppdrag från regionstyrelsen till lokala nämnder De lokala nämnderna ska under mars och/eller april 2016, i samarbete med arbetsgruppen för hälso- och sjukvårdsstrategin, genomföra invånardialoger i utvalda frågeställningar samt att göra en samlad rapport från dialogerna som ska avrapporteras senast 31 maj Samtliga dialoger utgick från beslutat mål för hälso- och sjukvården i Halland. Visionen för strategin är Halland bästa livsplatsen och målet för strategin är, en hälso- och sjukvård för bättre hälsa. Det sistnämnda målet kan sedermera delas upp i olika delmål, vilka är att: Arbeta hälsofrämjande och leverera en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa Vara trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående Arbeta med ständig förbättring för bättre hälsa hos invånarna Möjliggöra att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga Ha en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används. De målgrupper som valdes ut för dialogen var unga/unga vuxna (142 st), personer mitt i livet (53 st) och äldre (153 st). 1 Följande frågeställningar diskuterades med invånarna (målgruppen). Vad behöver du för att känna dig trygg i hälso- och sjukvården? Vilka förväntningar har du på hälso- och sjukvården? Vad innebär hög kvalitet för dig? På vilket sätt vill du ha kontakt med hälso- och sjukvården? Hylte I Hylte genomfördes två dialoger med målgrupperna äldre och unga vuxna, en dialog riktad till alla invånare i Unnaryd, plus en dialog som riktade sig till brukare inom 1 Info: Sammanlagt deltog 375 hallänningar varav 261 kvinnor och 74 män

2 socialpsykiatrin. Totalt deltog 55 Hyltebor, inklusive 20 individer i den dialog som riktade sig till brukare inom socialpsykiatrin Synpunkter bland målgruppen Äldre Synpunkter kring hälso- och sjukvårdens tillgänglighet framkom. Man ville att nuvarande hälso- och sjukvårdsutbud ska bibehållas i Hylte och att det ska vara längre öppettider på kvällar samt finnas en jourmottagning på söndagar i närsjukvården. Dessutom efterfrågades drop-in-mottagningar hos distriktssköterska. Vikten av bra samarbete mellan regionens sjukvård och kommunen framhölls. Synpunkter bland målgruppen Unga vuxna De tre deltagarna betonade att man vill bli lyssnad på och att man vill ha dialog med hälsooch sjukvården om vilken behandling man bör få. Synpunkter bland målgruppen Brukare inom socialpsykiatrin Deltagarna upplever att somatiska problem inte tas på allvar i vården om man har en psykiatrisk diagnos. Psykiatrin måste bli bättre på att lyssna och inte prata över huvudet på patienterna. Summering (av alla dialoger i hela länet) Skillnaderna mellan vad de olika åldersgrupperna tycker är relativt små. Det finns ett antal områden som genomsyrar samtliga svar och samtliga åldersgrupper med mycket små variationer. Dessa områden är: bemötande, tillgänglighet, kompetens, kontinuitet och information.

3 Dialog - Unga och unga vuxnas relation till det samlade hälso- och sjukvårdssystemet Syftet bakom dialogen: Särskilt arbeta med frågan om hur de unga och unga vuxnas relation till det samlade hälsooch sjukvårdssystemet ser ut samt hur de vill ha sin kontakt med hälso- och sjukvården. Ambitionen med dialogen: Att öka kunskapen om unga och unga vuxnas relation till det samlade hälso- och sjukvårdssystemet samt Att vinna erfarenhet av strukturerad invånardialog som verktyg. Metod för dialogen En enkät har utformats där flertalet frågor ställdes till respondenterna. Dessa frågor berörde bland annat basfakta såsom respondenternas kön, ålder och sysselsättning. Tillika om målgruppen vet vart de ska vända sig om de inte mår bra samt om vart de vänder sig eller hur de hanterar sin situation om de inte vet vart de ska vända sig. Likaså hur de upplever bemötandet och om de fått det stöd de förväntar sig samt hur de föredrar att söka information om hälso- och sjukvård inklusive elevhälsovård. Vilka respondenter inkluderades i studien? Unga unga vuxna i åldersgruppen år 4 % av länets unga vuxna inkluderades 45 % besvarade enkäten via sociala medier 55 % möttes upp i skolor och fritidsgårdar och dylikt Vad avser Hylte så har 8 % av respondenterna lämnat sina enkätsvar vi lokala nämnders arrangemang och 2 % har lämnat sina svar via sociala medier.

4 Enkätfrågor Vetskapen hos unga och unga vuxna vart de ska vända sig vid psykiska och fysiska problem Kunskap om var man ska vända sig vid fysiska besvär? 92,2 % har uppgett att de vet vart de ska vända sig, 5,3 har svarat nej på denna fråga och 2,5 % har ej besvarat denna fråga. Kunskap om var man ska vända sig vid psykiska besvär? 66,2 har uppgett att de vet vart de ska vända sig, 22 % av de unga (16 19 år) har svarat nej på denna fråga och 45 % av unga vuxna (20 25 år) har svarat nej på denna fråga. 1,9 % har ej besvarat denna fråga. Vart vänder sig målgruppen vid fysisk ohälsa 36,6 % har uppgett att de ringer vårdcentralen, 28,6 % har uppgett att de besöker vårdcentralen samt har 23,4 % av respondenterna uppgett att de ringer 1177 vårdguiden. Likaså har 8,1 % uppgett att de besöker akuten. Hur hanterar de unga - unga vuxna sin situation om de inte vet vart de ska vända sig vid fysiska besvär? Vad som framkommit ur enkätstudien så söker respondenterna stöd i sin närmste omgivning, använder Google eller internet för att få svar på sina frågor alternativt att de inte vet vad de ska göra, så de gör inget alls. Det har även framkommit att de hittar egna lösningar på problemet. Vart vänder sig målgruppen om en mår psykiskt dåligt? 15,4 % har uppgett att de uppsöker elevhälsan. 14,9 % har uppgett att de uppsöker ungdomsmottagningen och hela 24,5 % har uppgett svarsalternativet Annat.

5 Hur hanterar de unga - unga vuxna sin situation om de inte vet vart de ska vända sig vid psykiska besvär? Vad avser svaren på ovanstående fråga så har respondenterna uppgett följande: Söker stöd i den närmsta omgivningen Använder sig av Google och internet Ringer 1177 och eller uppsöker VC etc. Inte vet vad de ska göra och därmed inte gör något alls Gör sig själv illa på ett eller annat sätt Hittar egna lösningar på problemet Upplevelsen och förväntningar på hälso- och sjukvården unga om bemötandet Upplevt bemötande somatiska besvär 20,5 % har uppgett att de fått ett mycket bra bemötande, 44,9 % har uppgett att de fått ett bra bemötande, 12,8 har uppgett att de fått ett dåligt bemötande samt har 12,8 % uppgett att de fått ett mycket dåligt bemötande. Upplevt bemötande psykiatriska besvär 11,2 % har uppgett att de fått ett mycket bra bemötande, 17,3 % har uppgett att de fått ett bra bemötande, 5,5 % har uppgett att de fått ett dåligt bemötande samt har 3,4 % uppgett att de fått ett mycket dåligt bemötande.

6 Upplevelsen och förväntningar på hälso- och sjukvården unga om förbättringsområden. Det som framkommit ur enkätstudien gällande förbättringsområden är: Dålig tillgänglighet i form av att det kan vara svårt att få tid p g a långa väntetider och köer och dålig flexibilitet. Det finns en uppfattning att man inte blir tagen på allvar eller lyssnad på. Det finns också en uppfattning bland målgruppen att personal uppvisar dålig attityd. Det finns en uppfattning att det finns ett litet utrymme för dialog och att delaktigheten är begränsad. Symtom blir förbisedda och oklar diagnos, vilket i sin tur ger upphov till oro för missar i rutiner och behandling. Hur föredrar unga, unga vuxna att söka information om hälso- och sjukvård? Vad avser frågan hur vårdtagaren föredrar att söka information, har följande uppgetts: 44,9 % har uppgett Google 39,3 har uppgett via 1177.se 17,7 % har uppgett via 1177 vårdguiden Summering De unga unga vuxna har kunskap om vart en vänder sig vid fysisk ohälsa men det råder viss osäkerhet vid psykisk ohälsa, framförallt hos unga vuxna. De nära relationerna utgör ett viktigt stöd om en mår psykiskt dåligt. Var 4:e ungdom tycker inte att hälso- och sjukvården motsvarat deras förväntningar. Var 1/4 till var 1/5 ungdom med erfarenhet av hälso- och sjukvården anser att bemötandet är dåligt eller mycket dåligt Webben framstår som den vanligaste källan till att söka information om hälso- och sjukvård följt av telefonkontakt med hälso- och sjukvården.

7 Rapport från dialogerna - Tillväxtstrategin Regionstyrelsen har givit de lokala nämnderna i uppdrag att genomföra dialoger på ett lokalt plan inom länet. Dialogerna har berört social hållbarhet som tillväxtfaktor med särskilt fokus på arbetsmarknadsintegration och jämlikhet i hälsa. Vad avser förutsättningar och förkunskaper så har dessa varierat mellan de olika deltagarna och dialogerna. Totalt har ett sjuttiotal dialoger genomförts. Vilka ämnen har dialogerna berört? De dialoger som genomförts har bland annat berört: Social hållbarhet som begrepp Sjukskrivingar psykisk ohälsa Hälsan hos personer med funktionsnedsättningar Vikten av tidiga insatser Minskade hälsoklyftor Sambandet mellan hälsa och arbete Ungas möjligheter på arbetsmarknaden Civilsamhällets roll i arbetet för social hållbarhet Fortsättningen Genom dialogerna har man funnit att det finns ett stort engagemang bland deltagarna. Särskilt viktigt är att föra dialog kring integrationen samt invandringens positiva sidor. En annan viktig punkt som uppmärksammats för fortsatt dialog är, att snabbt komma in i samhället genom validering och språkundervisning. Vidare punkter som bör diskuteras i dialogform är ett mer inkluderande arbetsliv, socialt hållbar samhällsplanering samt stad/glesbygd kust/inland. Regionstyrelsen mottog rapporten från Lokala nämnder den 25 november 2015.

8 Hyltenämndens genomförda dialoger Nämnden planerar att även framöver genomföra lokalt och regionalt kartläggningsarbete utifrån lokala förutsättningar och förhållanden samt bidra i kommunala kartläggningar av befolkningens hälsa. Utifrån behov har nämnden ambitioner att utveckla och föra dialog med kommunala, regionala och ideella aktörer som har påverkan på barn och ungas uppväxtvillkor, psykisk hälsa psykisk ohälsa, minskade skillnader i hälsa, jämlik vård, inkludering på arbetsmarknaden och samhället i stort samt socialt hållbar samhällsplanering. Nämnden har genomfört dialoger med Vårdcentralen i Hylte vid två tillfällen. Vårdcentralen arbetar löpande, bla med rådgivning och motiverande samtal kring alkoholvanor/beroende och sömn. Hälsoundersökningar har genomförts till samtliga nyanlända i kommunen. Vidare planerar verksamheten att påbörja hälsosamtal med utvalda åldersgrupper (40 åringar och eventuellt även 60 åringar) med start under hösten. Nämnden har även genomfört en dialog med verksamhetschefen för BUP som var inbjuden till nämndens möte i mars och till folkhälsorådet. Dialogen fokuserade på läget kring psykisk ohälsa/sjukdom bland barn och unga i Hylte, samt hur BUP organiserat sin verksamhet i Hylte och Halland bla genom den s.k. BUP linjen. Den 16 mars genomförde lokala nämnder ett dialogmöte med driftnämnden för Hallands sjukhus. Lokala nämnder fokuserade på psykisk ohälsa, minskade skillnader i hälsa och jämlik vård. Övriga frågor som diskuterades var samverkan mellan vårdnivåer, individstyrd vård och hur somatisk vård bemöter människor med psykisk ohälsa. Under våren har lokala nämnder påbörjat arbetet med faktaunderlag inom områdena minskade skillnader i hälsa, barn och ungas uppväxtvillkor, psykisk hälsa/psykisk ohälsa, inkludering på arbetsmarknaden, socialt hållbar samhällsplanering och jämlik vård. Underlagen utgör en del av analysen inför mål-och budget 2018 och ekonomisk plan

Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi. Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016

Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi. Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016 Framtagande av en hälso- och sjukvårdsstrategi Bilaga Återkoppling till Lokala nämnder fördjupande bilder om invånardialogerna 10 oktober 2016 Lokala nämnders uppdrag från Regionstyrelsen Lokala nämnder

Läs mer

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Hylte

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Hylte Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Hylte Innehållsförteckning Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog med invånare 6 Lokal och regional samverkan 6 Utvecklingsarbete

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan Lokal nämnd i Halmstad

Mål och inriktning - Nämndplan Lokal nämnd i Halmstad Mål och inriktning - Nämndplan 2016 Lokal nämnd i Halmstad Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2016 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2016 4 Invånarna och

Läs mer

Hyltenämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016

Hyltenämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Hyltenämnden Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Uppföljningsrapport 2 2016, 8 månader Hyltenämnden Nämndsledamöter: Anna Roos (C), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordförande Thom Ericsson

Läs mer

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Falkenberg

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Falkenberg Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog med invånare 5 Lokal

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Dialogprocessen hösten 2015 Social Hållbarhet

Dialogprocessen hösten 2015 Social Hållbarhet Dialogprocessen hösten 2015 Social Hållbarhet Bakgrund Hösten 2014 beslutades om en Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Strategin fungerar idag som ett ramverk vilken anger riktningen i det gemensamma

Läs mer

Slutrapport uppdraget om invånardialog Unga och unga vuxna

Slutrapport uppdraget om invånardialog Unga och unga vuxna 1(25) Planerat startdatum: 2014-01-01 Planerat slutdatum: 2014-12-31 Uppdragsgivare: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Uppdragstagare: Lokala nämnder uppdraget om invånardialog Unga och unga vuxna Innehållsförteckning

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 0(7) Datum Diarienummer 2017-05-10 LN HYL170015 HYLTENÄMNDEN Verksamhetsinriktning 2018 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: 035-13 48 00. Fax: 035-13 54

Läs mer

15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381

15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381 15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381 Ärendet En god psykisk hälsa har stor betydelse för en lyckad integration. I Region Halland krävs en ökad

Läs mer

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-2025 landstinget_14_1okt_a5.indd 1 2014-11-26 14:12 Förord Hälsa Tillsammans för en bättre hälsa Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner är överens.

Läs mer

Resultat Hälso- och sjukvårdsbarometern Hälso- och sjukvårdsnämnden /04

Resultat Hälso- och sjukvårdsbarometern Hälso- och sjukvårdsnämnden /04 Resultat Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-03/04 Innehåll 1. Om undersökningen 2. Tillgänglighet 3. Förtroende 4. Jämlikhet Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell

Läs mer

Hyltenämnden Bokslut 2015

Hyltenämnden Bokslut 2015 Hyltenämnden Bokslut 2015 Bokslut 2015 Hyltenämnden Nämndsledamöter: Anna Roos (C), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordförande Thom Ericsson (M) Ingegerd Torhall (L) Hans Moberg (KD) Göran Johansson

Läs mer

Planeringsberedning Inköpspolicy

Planeringsberedning Inköpspolicy Planeringsberedning 160614 Inköpspolicy Uppdaterad inköpspolicy för Region Halland - agenda för dagen Kort inramning Revisionsrapport om direktupphandling Styrande dokument på olika nivåer Roller Dialog

Läs mer

Regional cancerplan Dialogmöte hälsoinformatörer 21 mars 2019

Regional cancerplan Dialogmöte hälsoinformatörer 21 mars 2019 Regional cancerplan 2020-2023 Dialogmöte hälsoinformatörer 21 mars 2019 Cancer berör alla! Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för

Läs mer

Hyltenämnden. Årsredovisning 2016

Hyltenämnden. Årsredovisning 2016 Hyltenämnden Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016 Hyltenämnden Nämndsledamöter: Anna Roos (C), ordförande Kristina Johansson (S), vice ordförande Thom Ericsson (M) Ingegerd Torhall (L) Hans Moberg (KD)

Läs mer

Nämndplan 2011 Lokala nämnden i Kungsbacka

Nämndplan 2011 Lokala nämnden i Kungsbacka Nämndplan 2011 Lokala nämnden i Kungsbacka Beslutad av Lokala nämnden i Kungsbacka 2011-05-09 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 LOKALA NÄMNDENS UPPDRAG... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH

Läs mer

Varbergsnämnden. Uppföljningsrapport 2 april augusti 2016

Varbergsnämnden. Uppföljningsrapport 2 april augusti 2016 Varbergsnämnden Uppföljningsrapport 2 april augusti 2016 Uppföljningsrapport 2 2016, 8 månader Varbergsnämnden Nämndsledamöter: Stefan Edlund (Mp) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Inger Svensson

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats: Sammanträdesrummet Lilla konferensen, Vårdcentralen Hylte

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats: Sammanträdesrummet Lilla konferensen, Vårdcentralen Hylte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-31 Hyltenämnden Tid: Onsdag 31 maj 2017, kl 13:00 16:00 Plats: Sammanträdesrummet Lilla konferensen, Vårdcentralen Hylte Verksamhetsutvecklare inom socialt

Läs mer

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad HSNS 2018-00072 Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad 2018-06-20 1 (6) Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning är utgångspunkten för nämndens beställningsarbete

Läs mer

Svar på motion till regionfullmäktige om Landsbygdsklinik i Hallands inland

Svar på motion till regionfullmäktige om Landsbygdsklinik i Hallands inland TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018-01-10 RS170203 Regionkontoret Regional hälso- och sjukvårdssamverkan Magnus Lundblad Hälso- och sjukvårdsstrateg Regionstyrelsen Svar på motion till regionfullmäktige

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Uppdaterad

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Uppdaterad Aktivitets- och internplan 2016 - Falkenbergsnämnden Uppdaterad 2016-04-13 Aktivitets- och internplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Datum för upprättande: Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018

Datum för upprättande: Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018 Datum för upprättande: 2017-10-31 Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018 0 TML HSVO Tjänstemannaledning för hälsa, stöd, vård och omsorg. (Länsgemensam). HSO Handikappförbundens

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Laholmsnämnden Bokslut 2015

Laholmsnämnden Bokslut 2015 Laholmsnämnden Bokslut 2015 Bokslut 2015 Laholmsnämnden Nämndsledamöter: Margareta Bengtsson (M) ordförande Lars Fritzon (S) vice ordförande Angela Magnusson (M) Annalena Emilsson (C) Monica Yngvesson

Läs mer

Området psykisk hälsa från ett nationellt perspektiv 1-2 april 2019 Zophia Mellgren

Området psykisk hälsa från ett nationellt perspektiv 1-2 april 2019 Zophia Mellgren Området psykisk hälsa från ett nationellt perspektiv 1-2 april 2019 Zophia Mellgren A tremendous challenge now and towards 2030 when 40% av befolkningen har närstående med psykisk sjukdom 10% av barnen

Läs mer

Hälso- och sjukvården i Halland. Lokala nämnders invånardialoger inom Hallands hälsooch sjukvårdsstrategi

Hälso- och sjukvården i Halland. Lokala nämnders invånardialoger inom Hallands hälsooch sjukvårdsstrategi Hälso- och sjukvården i Halland Lokala nämnders invånardialoger inom Hallands hälsooch sjukvårdsstrategi Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande insikter 4 Bakgrund och dialogernas genomförande

Läs mer

Halmstadsnämnden. Bokslut år 2010

Halmstadsnämnden. Bokslut år 2010 Halmstadsnämnden Bokslut år 2010 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Måluppfyllelse enligt beslutad nämndsplan 4 Aktivitetsplan 5 Målen nöjda och engagerade invånare samt god vård 5 Stark ekonomi 6 Intern

Läs mer

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015

Lokal nämnd Hylte. Uppföljningsrapport 1, 2015 Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 1, 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, tre månader Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Anna Roos (C) Ordförande Kristina Johansson (S) Vice ordförande Thom Ericsson (M)

Läs mer

Aktivitet Dag Innehåll Plats Presidium 18-jan Förberedelser inför nämndens möte 25 januari Hälsofrämjande förskola/skola nätverk (regionalt)

Aktivitet Dag Innehåll Plats Presidium 18-jan Förberedelser inför nämndens möte 25 januari Hälsofrämjande förskola/skola nätverk (regionalt) Aktivitet Dag Innehåll Plats Presidium 18-jan Förberedelser inför nämndens möte 25 januari 19-jan Planering inför årets 10- Comwell s Laholmsvägen, Nämndsmöte 25-jan Se protokoll Vårdcentralen Matskola

Läs mer

Enkät medlemmar i patient- och funktionshinderorganisationer

Enkät medlemmar i patient- och funktionshinderorganisationer 1(5) Enkät medlemmar i patient- och funktionshinderorganisationer 20150227 1. Ålder? - Rullista år 2. Kön? Man kvinna Vill inte definiera 3. Vilken är din högsta avslutade utbildning? Grundskola Gymnasium

Läs mer

35 Svar på motion om Landsbygdsklinik i Hallands inland RS170203

35 Svar på motion om Landsbygdsklinik i Hallands inland RS170203 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2018-02-14 35 Svar på motion om Landsbygdsklinik i Hallands inland RS170203 Beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg Handlingsplan Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 Handlingsplanen i ett sammanhang Gävleborgs prioriterade målområden Jämställd och jämlik hälsa Delaktighet och inflytande Ekonomisk

Läs mer

Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator)

Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Skånepanelen Medborgarundersökning September 2017 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Inställning till vårdtjänster

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Falkenbergsnämnden. Årsredovisning 2016

Falkenbergsnämnden. Årsredovisning 2016 Falkenbergsnämnden Årsredovisning 2016 Bokslut 2016, Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter: Niclas Erlandsson (L) ordförande Catharina Berghorn (S) vice ordförande Kerstin Norrman (M) Monica Hansson (C) Sophia

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, FALKENBERG

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, FALKENBERG Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-29 Varbergsnämnden Tid Måndagen den 29 maj 2017, kl 13:00 Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, 311 37 FALKENBERG OBS! nämndsmötet den 29 maj 2017

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 4. Fler i arbete En rapport från regionkontoret 2015 Inledning Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa att

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Samtal och enkät om tillgänglighet med mera på vårdcentralerna

Samtal och enkät om tillgänglighet med mera på vårdcentralerna Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Medborgardialog Samtal och enkät om tillgänglighet med mera på vårdcentralerna Tid: Maj 2013 Plats: Vid vårdcentraler i nämndsområdet Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad

Läs mer

Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting

Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting Socialdemokraterna F R A M T I D S P A R T I E T Ankom Stockholms läns landsting 2017-06- U Dnril2Ö >0^l2j MOTION 2017-06-13 26 fl: 2* Motion om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns

Läs mer

Ett helt liv i Blekinge. Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2018

Ett helt liv i Blekinge. Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2018 1 Ett helt liv i Blekinge Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2018 2 Bakgrund En ökad ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället Befolkningen i Blekinge har sämre livsvillkor än riket Lägre

Läs mer

Fördjupad analys och handlingsplan

Fördjupad analys och handlingsplan Fördjupad analys och handlingsplan Barn och unga till och med 24 år inklusive ungdomsmottagningarna 31 oktober 2017 Datum Handläggare 2017-10-30 Henrik Kjellberg Landstingets kansli Hälso och sjukvård

Läs mer

Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen Södra sjukvårdsregionen Regionalt samarbete Medborgarundersökning Mars 2018 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Resultat

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2016

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2016 Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndplan Lokala nämnden Hylte år 2016 Rev 2016-10-07 Lokala nämndens uppdrag De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation

Framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation Framtidens hälso- och sjukvårdsorganisation Framtidens arbetssätt och organisation av vården i Blekinge Lars Almroth Hälso - och sjukvårdsdirektör Ronneby 17 september 2018 En vanlig dag: 1 783 patienter

Läs mer

Sammanställning 1. Bakgrund

Sammanställning 1. Bakgrund Sammanställning 1 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 27 september 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

Falkenbergsnämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016

Falkenbergsnämnden. Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Falkenbergsnämnden Uppföljningsrapport 2 januari augusti 2016 Uppföljningsrapport 2 2016, 8 månader Falkenbergsnämnden Nämndsledamöter: Niclas Erlandsson (L) ordförande Catharina Berghorn (S) vice ordförande

Läs mer

DIALOGER OM KOMPLETTERINGAR I TILLVÄXTSTRATEGI FÖR HALLAND Sammanfattande rapport

DIALOGER OM KOMPLETTERINGAR I TILLVÄXTSTRATEGI FÖR HALLAND Sammanfattande rapport 1(9) DIALOGER OM KOMPLETTERINGAR I TILLVÄXTSTRATEGI FÖR HALLAND 2014-2020 Sammanfattande rapport Inledning Region Hallands lokala nämnder har under sensommaren och hösten genomfört ett omfattande dialogarbete

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Regionens arbete BUSA. Barnrättsanalys. Vardagsarbetet

Regionens arbete BUSA. Barnrättsanalys. Vardagsarbetet Märtha Lundkvist Regionens arbete BUSA Barnrättsanalys Vardagsarbetet Varför? Uppfylla lagen Samhällsekonomiskt : nästan 1 miljard om året för Region Örebro län För BARNENS skull! Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2015

Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2015 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2015 Uppföljningsrapport 1 2015, 3 månader Kungsbackanämnden Nämndsledamöter: Christian Johansson (M), ordförande Helén Ung Le (S),

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Hälsoplan för Årjängs kommun

Hälsoplan för Årjängs kommun Kommunfullmäktige Birgitta Evensson, 0573-141 32 birgitta.evensson@arjang.se PLAN Antagen av KF 2018-06-18 211.10 Paragraf 94 1(8) Hälsoplan för Årjängs kommun 2(8) Inledning Befolkningens hälsa är en

Läs mer

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 Ärendet Kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland ensamkommande

Läs mer

Webbenkä t sämisk hä lsä

Webbenkä t sämisk hä lsä Webbenkä t sämisk hä lsä Webbenkät om erfarenheter och önskemål beträffande hälso- och sjukvården Webbenkäten har vänt sig till samer över 15 år och varit tillgänglig under 39 dagar (november 2018). Syftet

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Uppdaterad

Aktivitets- och internkontrollplan Falkenbergsnämnden Uppdaterad Aktivitets- och internplan 2016 - Falkenbergsnämnden Uppdaterad 2016-06-01 Aktivitets- och internplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndplan. I nämndplanen framgår de inriktningar och målsättningar

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Av reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram:

Av reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram: Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden Intern styrning och kontroll Inledning Styrelser och nämnder har ett ansvar för att tillse att verksamheten bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Detta regleras

Läs mer

Region Hallands arbete med integration och inkludering maj Dag Hultefors

Region Hallands arbete med integration och inkludering maj Dag Hultefors Region Hallands arbete med integration och inkludering maj 2016 Dag Hultefors Arbete för integration och inkludering Utveckla styrdokument Samla kunskap Bidra till kunskapsutbyte och dialog Utveckla strukturer

Läs mer

28 Kvalitetspriset 2016 RS160038

28 Kvalitetspriset 2016 RS160038 28 Kvalitetspriset 2016 RS160038 Ärendet Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. I en strävan

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Behovskartläggning för samhällsplanering i Falkenbergs Kommun 2012-05-24

Behovskartläggning för samhällsplanering i Falkenbergs Kommun 2012-05-24 Behovskartläggning för samhällsplanering i Falkenbergs Kommun 2012-05-24 Strategisk befolkningsnivå Behov uttryckt i hälsa, tillväxt och välfärd RF/LF KF Styrelser Sjukvård Skola Föreningsliv Boende Kultur

Läs mer

Kommittédirektiv. Beslut vid regeringssammanträde den 15 augusti 2019

Kommittédirektiv. Beslut vid regeringssammanträde den 15 augusti 2019 Dir. 2019:49 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Beslut vid regeringssammanträde den 15 augusti 2019 Utvidgning och förlängd tid Regeringen

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Laholmsnämnden. Bokslut 2016

Laholmsnämnden. Bokslut 2016 Laholmsnämnden Bokslut 2016 Bokslut 2016, Laholmsnämnden Nämndsledamöter: Margareta Bengtsson (M), ordförande Lars Fritzon (S), vice ordförande Angela Magnusson (M) Annalena Emilsson (C) Eva M Larsson

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Strategi för hälsa En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Bakgrund Kongressen har beslutat om en sammanhållen och långsiktig strategi.

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-30. Vi träffas kl 11:30 på Vandrarhemmet och äter jultallrik innan sammanträdet

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-30. Vi träffas kl 11:30 på Vandrarhemmet och äter jultallrik innan sammanträdet Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-30 Laholmsnämnden Tid: Måndag 30 november 2015, kl 13:00 Plats: Laholms vandrarhem.. Vi träffas kl 11:30 på Vandrarhemmet och äter jultallrik innan sammanträdet..

Läs mer

Invånarpanelen: Hälsa och livsstil

Invånarpanelen: Hälsa och livsstil Invånarpanelen: Hälsa och livsstil Sammanställning gjord av: Lisa Kronsell Utveckling- och folkhälsoenheten 2 (10) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Enkätfrågor och underlag... 3 1.2 Undersökningstid... 3

Läs mer

FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD 2.0

FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD 2.0 FRAMTIDENS HÄLSOOCH SJUKVÅRD 2.0 Innehåll Förebyggande och hälsofrämjande arbete 4 Personcentrerad vård 6 En utbyggd primärvård och en förstärkt närvård 8 Patienter med komplexa behov - kroniker och multisjuka

Läs mer

Ingela Jönsson Dnr:RS/282/2016 Samordningskansliet

Ingela Jönsson Dnr:RS/282/2016 Samordningskansliet Årsplanering 2016 utskottet för Version: 2 Beslutsinstans: Utskottet för hälso och sjukvård Revidering juni 20126 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-04-06 Nyutgåva 2. 2016-06-07

Läs mer

Laholmsnämnden - Aktivitetsplan 2013 Uppdaterad: 2013-05-21 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Laholmsnämnden - Aktivitetsplan 2013 Uppdaterad: 2013-05-21 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 16-jan Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas 21-jan 28-jan 04-feb 04-feb 04-feb Planeringsdag för nämnden s Helene Larsson, Karolina Reinhold och Linda Erlandsson träffas inför nämnden Diskussioner

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

VARFÖR EN UTVECKLINGSSTRATEGI?

VARFÖR EN UTVECKLINGSSTRATEGI? VARFÖR EN UTVECKLINGSSTRATEGI? För att kunna bedriva en fortsatt god vård för länets invånare! Tydliggör riktningen vart vi ska och varför Vägleder oss i de beslut vi fattar prioriteringar och satsningar

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Barn och unga, med psykisk ohälsa och dess vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser samt optimal hantering på rätt nivå.

Barn och unga, med psykisk ohälsa och dess vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser samt optimal hantering på rätt nivå. Upprättat av Utfärdsdatum Sida 1 av 7 SIMBA- teamen inom ramen för SIMBA-modellen för tidiga och samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa Inledning För att på bästa sätt ge barn, unga och

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK Hur det hela började. När vi tog våra första steg Miltonprojekt SÖSK 2006-2008 Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

De flesta av oss har någon erfarenhet av psykisk ohälsa, egenupplevd, närstående eller professionell.

De flesta av oss har någon erfarenhet av psykisk ohälsa, egenupplevd, närstående eller professionell. Övningsmaterial 1. Samsyn I arbete med en elevhälsobaseradmodell för tidiga insatser ska olika professioner från olika verksamheter arbeta tillsammans. Det finnas olika sätt att se på begrepp, målgrupper

Läs mer

Styrelsens svar på Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018 Dnr

Styrelsens svar på Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018 Dnr ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2019-04-03 Sida 1 (5) Styrelsens svar på Allmänna beredningens verksamhetsrapport 2018 Dnr 00782-2019 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Mål och inriktning

Mål och inriktning Beslutad 2015-05-06 Dnr HSNS 2015 00166 Mål och inriktning 2016-2018 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Mål och inriktning 2016-2018 SÖDRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Innehåll Inledning och bakgrund...

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-03-16 Falkenbergsnämnden Tid: Onsdag 16 mars 2016, kl 13:15 Plats: Affecta psykiatrimottagning, Stortorget 1, Falkenberg OBS! Kl 13:15 - Information Affecta- Lars

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Laholmsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Laholmsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 18 jan Presidiet 19 jan Styrgrupp barn och unga Presidiet träffar presidierna i KS, KUN, BUN, Soc och räddningstjänsten

Läs mer

Uppdaterad Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Laholmsnämnden

Uppdaterad Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Laholmsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Lokala nämndens uppdrag De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av

Läs mer