Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn Hur ser det ut?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?"

Transkript

1 Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och omsorg, IVO

2 Regeringsuppdrag Tillsyn av 60 kommuner i landet varav 11 i Syd Tillsyn av 90 verksamheter inom hälso- och sjukvården varav 15 i Syd Tillsyn av 30 kvinnojourer varav 7 i Syd Granskning av enskilda tillsynsärenden Slutrapport lämnad till regeringen den 5 februari 2014 Nya föreskrifter gäller från den 1 oktober 2014

3 Nationell tillsyn av kommunerna 60 kommuner/nämnder granskas Tillsyn under Brister och krav på åtgärder i 50 kommuner/nämnder Muntlig återföring till socialnämnden vid brister Återredovisning från socialnämnden vid brister Uppföljande tillsyn av vissa kommuner med brister (även 2014)

4 Nationell tillsyn av kommunerna - Resultat Stora skillnader mellan kommuner/nämnder Bra kommuner finns men fåtal Brister i majoriteten av kommunerna Stora brister i flera kommuner Det går för långsamt (socialnämndens ansvar: 5 kap. 11 SoL - sedan 2007) Lagens krav följs inte Rättssäkerheten i fara Styrning och ledning brister Kartläggning/statistik saknas

5 Kommunerna-Resultat forts. Skillnader i kvalitet och kompetens Utredningar och dokumentation brister Kvinnor utreds inte Barn uppmärksammas inte utreds inte alltid Serviceinsatser erbjuds istället för utredning/bistånd Riskbedömningar saknas Uppföljning och långsiktigt stöd brister Arbetet med särskilt utsatta grupper, tex. äldre våldsutsatta kvinnor, är bristfälligt

6 Insatser Olika stödinsatser finns i kommuner råd, stöd och skydd, m.m. Kommuner som har särskilda verksamheter/ansvariga personer Ofta bättre kompetens och stöd Arbetar med helheten Skyddat boende 70 % ideella organisationer Har utvecklats men det saknas skyddat boende för särskilt utsatta t. ex. för våldsutsatta kvinnor med missbruk och beroende Akut bra men brister i långsiktigt stöd Utsatt kan bli utan stöd/lämnad Stödinsatser behöver utvecklas för utsatta Problem med boende på längre sikt Stöd till särskilt utsatta grupper behöver förbättras i flera kommuner våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, äldre, HBT etc.) hedersrelaterat våld - antingen bra kunskaper/insatser eller ingen kunskap/stöd

7 Insatser forts, Våldsutövare Mer strukturerade och riktade verksamheter jmf. med förra nationella tillsynen Hänvisas ofta till serviceinsatser I många kommuner saknas helt stöd Rättighet att få stöd och hjälp adekvata bedömningar! Kontroll och uppföljning av kvaliteten då nämnden lämnat över ansvar för insatser till kvinnojour Saknas ofta en strukturerad uppföljning och kontroll Socialnämndens ansvar

8 Barnets behov Bra kommuner utreder alltid barnen och beviljar insatser Bra barnperspektiv och dokumentation Många kommuner (34) har brister, bland annat: Bristande barnperspektiv Barnets behov behöver uppmärksammas bättre Bli sedda! Ofta görs bara förhandsbedömning Skydd tillgodosett? Följer med sin mamma - inte alltid egen individ/subjekt Utredning av barnets behov bristfällig/saknas Brister i dokumentation om barnets utsatthet och behov Inte adekvata insatser till barnet utifrån barnets behov Serviceinsatser istället för bistånd Barnets situation och behov följs inte upp

9 Vårdnad, boende, umgänge Förbättrat arbete inom familjerätten i många kommuner Fler kommuner är bra jmf. med förra nationella tillsynen Bättre kompetens, rutiner och dokumentation inom området Brister i vissa kommuner, bland annat: Inte enskilda samtal inför samarbetssamtal Bristfällig dokumentation av våld och barns utsatthet i utredning Riskbedömning inte gjord/dokumenterad Risk: När dom faller behov av skydd

10 När det fungerar, exempel: Viktigt och prioriterat område (nämnd-chef-soc. sekr.) Kompetens/erfarenhet/utbildning Särskilda verksamheter/personer Klara rutiner Helhetssyn Aktivt arbete Struktur Kvalitet Lagar följs Utreder våldsutsattas situation och behov Identifierar och frågar Analys och bedömning utifrån utsattas behov Riskbedömning görs Beviljar bistånd och följer upp - Bra dokumentation Barns behov i fokus barn utreds och får adekvat stöd Samverkan internt och externt fungerar

11 Ledning och styrning (politiker och chefer) i nära relation Prioriterat område Lagstiftning (kunskap om lagen-lagar följs) Socialnämndens ansvar Kunskap om området våld i nära relation Barn och utsattas situation och behov är i fokus Hur? Genom: Kompetens, utbildning, kartläggning(statistik), rutiner, särskilt ansvariga, identifierar, utredning, dokumentation, riskbedömning, insatser, uppföljning, samverkan, etc. Uppföljning och kontroll

12 Enskilda klagomål Cirka 100 ärenden inom socialtjänsten under Krav på åtgärder i 1/3 Liknande brister som i nationell tillsyn Kvinnor som dödats har granskats Stor uppmärksamhet i media i flera ärenden Ökat antal klagomål

13 Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården 2013 Alla landsting/regioner och privata vårdgivare ingår Övergripande enkät till vårdgivare Tillsyn/inspektion på verksamhetsnivå Totalt 90 verksamheter granskas (i alla landsting/regioner) Beslut till vårdgivare(och verksamhet) - Vårdgivarens ansvar Återredovisning vid brister Uppföljning under 2014 av verksamheter/vårdgivare/ny tillsyn

14 Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården Urval som ingår i tillsynen: Primärvård och specialistvård Somatisk akutmottagning Vårdcentral Gynekologisk mottagning Psykiatrisk öppenvårdsmottagning

15 Hälso- och sjukvården Alla vårdgivare har, i varierande grad, rutiner, riktlinjer, planer etc. inom området Implementering och uppföljning av rutiner/uppdrag ser olika ut Statistik/kartläggning saknas inom området Stora skillnader mellan verksamheter även inom samma landsting/region 1. Viktigt område kompetens/rutiner finns/omhändertagande 2. Inte vårt ansvar - särskilda kunskaper/rutiner saknas Ojämlik vård

16 Hälso- och sjukvården Brister/krav på åtgärder i 1/4 av besluten, bland annat: Anmälningsskyldigheten (21 verksamheter) Ledningssystem för kvalitet Samverkan Förbättringsområden: Kompetens, rutiner, dokumentation, samverkan Flest brister inom vårdcentraler och akutmottagningar Risker: Stor omsättning av personal, kort om tid, kompetens, Gynekologiska och psykiatriska mottagningar bättre kompetens inom området, tydliga rutiner, barnperspektiv, barnombud anmäler m.m.

17 Hälso- och sjukvården Vårdgivarens ansvar för ledningssystem för kvalitet Uppföljning och kontroll om rutiner etc. efterlevs i verksamheter Anmälningsskyldigheten ska följas behöver förbättras Nästan alla vårdgivare har rutiner Skillnader mellan verksamheter när det gäller både kunskap om anmälningsskyldigheten och om man anmäler misstanke om barn som far illa Kompetensen behöver utvecklas Personalen inom hälso- och sjukvården efterfrågar mer kunskap om området våld i nära relation, identifiera/fråga om våld, bra omhändertagande och rätt vård och behandling Samverkan Behöver utvecklas på flera håll, både internt (te. x. mellan olika verksamheter, sjukhus, regioner) och externt med te. x. socialtjänsten

18 Vårdgivarens ansvar Lagar och SOSFS (ny om våld i nära relation 2014) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Jämlik vård och god kvalitet Hur ser det ut? Statistik/kartläggning Kompetens Utbildning kring området Rutiner Frågar -Dokumentation Anmälningsskyldigheten/anmälningar - Samverkan etc. Kontroll och uppföljning. Hur fungerar det?

19 Nationell tillsyn av kvinnojourerna Granskning av kvinnojourernas arbete annan utförare av socialtjänst än kommunen 30 kvinnojourer har granskats (främst i kommuner där tillsyn gjorts) ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SKR, Sveriges kvinno- och tjejjourers riksorganisationer Mycket av det som framkommit i tillsynen faller tillbaka på kommunerna och socialnämndens ansvar När socialnämnden tar sitt ansvar ökar sannolikheten för att våldsutsatta kvinnor får stöd och hjälp både akut och på lång sikt

20 Kvinnojourerna Kvinnojourerna har ofta god kompetens och lång erfarenhet av att ge stöd, hjälp och skydd för våldsutsatta Utbildningar för de som arbetar samt kontinuerlig fortbildning Statistik Arbetar med kvalitet och utveckling Material, rapporter, m.m. viktig kunskap för socialtjänst m.fl. Kvinnojourernas erfarenhetet samarbete fungerar ofta med kommuner som har god kompetens vilket leder till bra stöd och hjälp för våldsutsatta kvinnor och barn

21 Ansvaret mellan kommun - kvinnojour Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen kan inte överlämna sitt ansvar för stöd och hjälp till ideella föreningar. Kommunens särskilda ansvar för våldsutsatta kvinnor m.m. 5 kap. 11 SoL Kommunen kan dock lämna över genomförandet av beslutade insatser enligt SoL till annan utförare, t.ex. en kvinnojour En förutsättning för att överlämna ett genomförande av en insats enligt SoL till en ideell förening är även att föreningen förklarat sig villig att genomföra insatsen När kvinnojourer utför insatser enligt SoL gäller SoL i tillämpliga delar för verksamheten. Socialstyrelsens handbok VÅLD och meddelandeblad februari 2012

22 Viktiga ställningstaganden Uppdrag från socialtjänsten tydliggör ansvar/uppdrag Kvinnojouren samtycker till uppdraget Ömsesidigt ansvar för kvaliteten Socialnämnden har det yttersta ansvaret för kvaliteten Den som bedriver enskild verksamhet har eget ansvar för kvaliteten i verksamheten Insatser som beslutas enligt 4 kap. 1 SoL ska dokumenteras Samverkan viktig mellan kommun och kvinnojour - Uppföljning

23 Exempel på brister i kvinnojourer Brister i 22 av 30 kvinnojourer, bland annat: Rutiner för lex. Sarah saknas (flertalet) Det saknas ledningssystem för kvalitet Dokumentation för kvinnor/barn saknas Rutiner för anmälningsskyldigheten (enstaka) Kvinnojourerna har ofta redan åtgärdat brister

24 SOSFS Socialstyrelsens nya föreskrifter Gäller våld i nära relation För hälso- och sjukvården och socialtjänsten Våldsutsatta vuxna och barn samt barn som bevittnat våld Gäller från 1 oktober

25 SOSFS Socialstyrelsens nya föreskrifter Socialtjänsten Socialtjänstens planering Mål, rutiner, kartläggning och analys Ska inleda utredning Misstanke om barn utsatta för våld eller bevittnat våld Ska göra riskbedömning Vuxna och personer under 18 år HRV Ska erbjuda insatser Utifrån utredning, riskbedömning till skydd och stöd på kort och lång sikt 25

26 SOSFS Socialstyrelsens nya föreskrifter Hälso- och sjukvården Ska fastställa rutiner för målgrupperna Samverkan Vård och omvårdnad Anmälan barn Våldsutsatta vuxna Dokumentation 26

27 2014 Det är dags nu! Socialnämnden tar sitt ansvar för området i alla kommuner Hälso-och sjukvården kommer utveckla sitt arbete inom området i alla landsting/regioner Alla vuxna personer och barn som är utsatta för våld i nära relation uppmärksammas och får adekvat stöd/vård var de än bor i Sverige Samverkan har förbättrats mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, andra myndigheter och kvinnojourer/ideella org.

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våld Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs?

Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs? Hur ser situationen ut idag och vilken grad av framtida insatser behövs? Kartläggning av våldets omfattning och myndigheters insatser vid våld i nära relation i Norrbotten. Januari 2012 Annika Stävenborg

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer