Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld"

Transkript

1 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella tillsynen för kommunernas arbete med våldsutsatt kvinnor och barn som bevittnat våld som pågick åren Bedömningskriterierna har därefter reviderats vid tre tillfällen, nu senast inför den nationella tillsynen som ska genomföras Revideringen har genomförts av Mikael Thörn, Region Sydväst, som också är projektledare för det nationella tillsynsuppdraget och Johan Brisfjord, Enheten för tillsynsutveckling, tillsammans med projektgruppen för det nationella tillsynsuppdraget. Projektgruppen består av Ingrid Andersson, Region Syd, Kristina Olofsson, Region Öst, Ola Florin, Kunskapsstyrning samt Marit Birk, Regler och tillstånd. Bedömningskriterierna är indelade i följande ansvarsområden: Uppsökande och förebyggande arbete Kvalitet Samverkan Utredning av ärenden som gäller våldsutsatta kvinnor Insatser Barnets behov Vårdnad boende och umgänge De nationella bedömningskriteriernas status De nationella bedömningskriterierna ska betraktas som ett bedömningsverktyg för Socialstyrelsens tillsyn som används som underlag för att identifiera brister och förbättringsområden. Bedömningskriterierna har ingen juridisk status utan är ett verktyg för tillsynen. Utgångspunkt för utformningen av bedömningskriterierna är de rättsliga grunderna kompletterat med systematiserad kunskap om metoder och tillvägagångssätt, i den mån sådan finns tillgänglig. Bedömningskriterierna pekar ut vad som ska bedömas i tillsynen och ger vägledning för hur bedömningarna ska göras. Användningen förutsätter dock professionella bedömningar som görs av inspektörerna. Det innebär att dessa bedömningar görs utifrån kunskap, kompetens och erfarenhet. Inspektörerna ansvarar för att samla in information, att värdera informationen och att göra bedömningar utifrån en helhetssyn och mot bakgrund av tidigare erfarenheter från tillsyn, samt utifrån kunskaper om det aktuella tillsynsområdet. Bedömningskriterierna ger således underlag och vägledning för bedömningarna men anger inte explicit om ett bedömningskriterium som inte är uppfyllt hos ett specifikt tillsynsobjekt, ska utmynna i en brist eller i ett förslag till förbättringsområde. Denna bedömning måste alltid göras i relation till det specifika tillsynsobjektet, den specifika tillsynssituationen och utifrån en professionell bedömning. Mer information om nationella bedömningskriterier finns i dokumentet Nationella bedömningskriterier. Ett bedömningsverktyg för Socialstyrelsens tillsyn. Dokumentet finns på Socialstyrelsens intranät avdelningssidan Tillsyn. Tillämpningsområde Bedömningskriterierna är avsedda att tillämpas vid tillsyn av kommunernas arbete med kvinnor som utsätts för våld av en närstående (5 kap. 11 andra stycket SoL) och barn som bevittnat våld (5 kap. 11 tredje stycket SoL). I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (skr. 2007/08:39, sid. 13) framgår att våld i samkönade relationer och mäns våld mot kvinnor i nära relationer har många 1

2 likheter. Mönstret med kontroll, hot om våld och utövande av våld är likartat. Detta gäller även så kallat hedersrelaterat våld. Mönstret är likartat oavsett om det är en man eller kvinna som utsätts för våldet. Om man i tillsynen vill granska hur kommunen arbetar med våld i samkönade relationer mellan män så kan man därför använda dessa kriterier som grund för tillsynen. Detta gäller även män och pojkar utsatta för hedersrelaterat våld. Gemensamt för samtliga bedömningskriterier i detta dokument är att de avser våld eller andra övergrepp av närstående. Bedömningskriterierna avser således inte tillsyn enligt 5 kap. 11 första stycket som handlar om brottsoffer i allmänhet, t.ex. våld mellan vårdpersonal och äldre boende på SÄBO, mellan personliga assistenter och personer med funktionsnedsättning, mellan boende på hem med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Definitioner och förtydliganden Bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem Bedömningskriterierna avseende kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld inbegriper inte tillsyn av kommunens ledningssystem. För tillsyn av ledningssystem, t.ex. hantering av klagomål och synpunkter eller att personalen rapporterar om missförhållanden enligt Lex Sarah, finns särskilda kriterier utarbetade. Dessa kriterier som utgår från föreskriften SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, är av generell karaktär och inte målgruppsrelaterade. Bedömningskriterierna för tillsyn av ledningssystem är tänkta att kunna användas vid tillsyn av socialtjänstens olika verksamheter, även kommunernas insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bedömningskriterierna finns på Socialstyrelsens intranät avdelningssidan Tillsyn. Närstående Bedömningskriterierna i detta dokument handlar om våld mellan närstående. Utgångspunkten för om någon skall betraktas som närstående eller inte är om det föreligger en nära och förtroendefull relation mellan honom eller henne och den som utsatts för brottet. Exempelvis kan makar, sambor, pojk- och flickvänner som en person har ett mer fast och varaktigt förhållande med, föräldrar och fosterföräldrar, mor- och farföräldrar, mostrar och fastrar, syskon, barn och barnbarn komma att omfattas av närståendebegreppet. Till ett barns närståendekrets hör främst barnets mamma, pappa eller fosterföräldrar men även föräldrars sambor hör hit. Den till barnet närstående vuxna kan antingen vara offer eller gärningsman och bestämmelsen är könsneutral. Normalt sett har barn en nära och förtroendefull relation även till andra vuxna än de som direkt ingår i familjen så som t ex mor- och farföräldrar, mostrar och fastrar. Bedömningen måste göras utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda fallet. Bedömningen skall göras utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda fallet. (Prop. 2006/07:38, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, sid. 46.) I propositionen framgår också att det i paragrafen (5 kap. 11 andra stycket SoL) inte görs något skillnad mellan om det är en man eller en kvinna som begått brottet. Andra stycket tar därför sikte även på fall då en kvinna blir, t.ex. misshandlad av en annan, närstående kvinna. Våld och andra övergrepp Med våld och andra övergrepp avses primärt brotten i Brottbalken 3,4 eller 6 kapitlet. Våldet kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om fysiskt våld med slag, knuffar, sparkar, eller hot om våld. Det krävs dock inte att det finns en polisanmälan eller än mindre att någon dömts för brottet, för att socialnämndens ansvar för kvinnan skall träda in. 2

3 Barn FN:s barnkonvention definierar att barn är varje människa under 18 år. I detta dokument använder vi begreppet barn i enlighet med barnkonventionens definition. Barn som bevittnat våld Med barn som bevittnat våld avses att barnet sett eller hört att våld förekommit av eller mot närstående vuxen (prop. 2006/07:38, sid. 29). Kvinna Även den flicka som ännu inte har fyllt 18 år kan vara att betrakta som kvinna. (Prop. 2006/07:38, sid. 46.) Män som utövar våld Med män som utövar våld avses män som använt våld mot någon närstående. 3

4 Innehåll Innehåll... 4 ANSVARSOMRÅDE: Uppsökande och förebyggande arbete Socialnämnden informerar om vilket stöd och hjälp som finns i kommunen för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Socialnämnden bedriver ett uppsökande arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Socialnämnden har ett arbetssätt för att identifiera våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ANSVARSOMRÅDE: Kvalitet Socialnämnden har en handlingsplan för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Socialnämnden säkerställer att personalen har kompetens för att utföra socialnämndens uppgifter när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ANSVARSOMRÅDE: Samverkan Socialnämnden har rutiner för samverkan och samarbete som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld med aktörer utanför kommunen Socialnämnden har rutiner för samverkan och samarbete när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld inom kommunen ANSVARSOMRÅDE: Utredning av ärenden som gäller våldsutsatta kvinnor Socialnämndens handläggning och dokumentation av en ansökan/anmälan tillgodoser den enskildes rättssäkerhet Socialnämndens utredning av en våldsutsatt kvinnas situation och behov är ändamålsenlig och tillräcklig ANSVARSOMRÅDE: Insatser Socialnämnden kan tillgodose de behov av stöd och hjälp som våldsutsatta kvinnor har Socialnämnden kan tillgodose de behov av stöd och hjälp som våldsutsatta kvinnor tillhörande särskilt utsatta grupper har Socialnämnden kan tillgodose behov av stöd och hjälp till personer som utövar våld Socialnämnden kontrollerar och följer upp kvaliteten i verksamheter till vilka nämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen ANSVARSOMRÅDE: Barnets behov När ett barn kan ha bevittnat våld görs det en förhandsbedömning av barnets situation En utredning av ett barn som bevittnat våld är ändamålsenlig och beskriver hur våldet har påverkat barnet och dess behov av insatser Socialnämnden har insatser för att möta de behov av stöd och hjälp som barn som bevittnat våld har Om barnet misstänks vara utsatt för brott tar socialnämnden alltid ställning till om en polisanmälan ska göras ANSVARSOMRÅDE: Vårdnad boende och umgänge I samarbetssamtal i relationer där det finns uppgifter om våld uppmärksammas våldet I snabbupplysningar till rätten angående vårdnad, boende och umgänge framgår om det finns uppgifter om våld I utredning om vårdnad, boende och umgänge fäster socialnämnden särskilt avseende vid uppgifter om våld När det i arbetet med frågor rörande vårdnad, boende och umgänge med barn framkommer uppgifter om att barnet har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående vuxen informeras den enhet/handläggare som har ansvar för att göra en förhandsbedömning av barnets behov av stöd och hjälp om detta

5 5

6 Ansvarsområde: Uppsökande och förebyggande arbete ANSVARSOMRÅDE: Uppsökande och förebyggande arbete Bedömningskriterier: 1 Socialnämnden informerar om vilket stöd och hjälp som finns i kommunen för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2 Socialnämnden bedriver ett uppsökande arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 3 Socialnämnden har ett arbetssätt för att identifiera våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Motiv för val av bedömningskriterier Det är viktigt att socialtjänsten har ett uppsökande och förebyggande arbete riktat till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Uppsökande arbete bör göras på olika sätt för att nå hela målgruppen. Allmänt riktad information i kombination med mer riktad information gör att socialtjänsten når fram på ett säkrare sätt. Tillgång till information kan bidra till att våldsutsatta personer kan finna det stöd de behöver från socialtjänsten. De kvinnor och barn som redan har kontakt med socialtjänsten av andra skäl än att de är våldsutsatta kan få information om vilket stöd och skydd som socialtjänsten kan erbjuda i kontakten med handläggare och annan personal inom socialtjänsten. 6

7 Ansvarsområde: Uppsökande och förebyggande arbete Bedömningskriterium 1 Fastställt/reviderat: Socialnämnden informerar om vilket stöd och hjälp som finns i kommunen för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Motivering med källhänvisning I 3 kap. 1 SoL framgår att till socialnämndens uppgifter hör att informera om socialtjänsten i kommunen. Enligt 3 kap. 4 SoL ska socialtjänsten i sitt uppsökande arbete upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. Enligt SOSFS 2009:22 (AR) bör socialnämnden beskriva hur grupper och enskilda ska informeras om nämndens verksamhet på området. Socialnämnden kan sammanställa detta i en handlingsplan som kontinuerligt följs upp och revideras. I prop. 1997/98:55, Kvinnofrid, föreslogs att bestämmelsen om socialtjänstens särskilda ansvar för våldsutsatta kvinnor skulle införas. Som motiv för detta, sid. 38, anfördes bl.a. att socialnämnden har ett eget ansvar för att stödja och hjälpa kvinnor som utsätts för eller som det finns anledning att misstänka utsätts för våld i hemmet. I detta sammanhang säger regeringen att information och uppsökande verksamhet är angelägna uppgifter för socialtjänsten när det gäller att nå kvinnorna. Informationen bör vara anpassad till kvinnornas behov och finnas tillgänglig på olika språk. Särskilt viktig är information om de insatser som kan erbjudas. Olika målgrupper behöver nås av informationen på särskilda sätt för att uppfatta den. Det kan handla om att personer med annat modersmål än svenska kan behöva information på sitt språk, synskadade kan behöva informationen t.ex. i punktskrift eller elektroniskt med talsyntes osv. Även barn som bevittnat våld behöver nås av information. I Socialstyrelsens handbok Våld om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, sid. 57, framgår att det är viktigt att nämnden har en strategi för att följa upp om informationsinsatserna behöver ändras eller förtydligas. För att informationen ska vara aktuell är det nödvändigt att den sprids och uppdateras med viss kontinuitet. Kommentar Det är viktigt att kommunens information om socialtjänstens insatser sker med viss kontinuitet samt är tillräckligt bred och träffsäker för att kunna nå fram till våldsutsatta personer. Flera olika kanaler och metoder bör användas. Dels mer allmänna såsom lokalpressen och kommunens hemsida och dels mer riktad och anpassad information till målgruppen och de samhällsorgan och organisationer den har kontakt med. t.ex. MVC, BVC, vårdcentraler, bibliotek, polisen och intresseföreningar. Variabel 1 Information genom allmänna kanaler Socialnämnden informerar kontinuerligt genom allmänna kanaler om var och hur våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan få stöd och hjälp. Variabel 2 Informationens innehåll Socialnämnden ger aktuell information om olika typer av verksamheter och insatser, t.ex. olika typer av boenden, samtalsgrupper, råd och stöd etc. Variabel 3 Riktad information Socialnämndens information om var och hur våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan få stöd och hjälp sprids till olika miljöer och platser. 7

8 Ansvarsområde: Uppsökande och förebyggande arbete Variabel 4 Anpassad information Socialnämndens information om var och hur våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan få stöd och hjälp är anpassad till olika gruppers förutsättningar och behov. Informationskällor Handlingsplan, eller annat dokument Kommunens webbplats Informationsmaterial som distribueras till andra platser Intervju med socialchef, avdelningschef eller motsvarande Intervju med våldsutsatta kvinnor. 8

9 Ansvarsområde: Uppsökande och förebyggande arbete Bedömningskriterium 2 Fastställt/reviderat: Socialnämnden bedriver ett uppsökande arbete för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Motivering med källhänvisning Enligt 3 kap. 4 SoL ska socialnämnden i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och föreningar. Skyldigheten att bedriva uppsökande verksamhet omfattar våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Regeringen skriver i prop. 2006/07:38, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, sid. 12, att det bör poängteras att till socialtjänstens uppgifter hör att bedriva uppsökande verksamhet avseende våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Enligt SOSFS 2009:22 bör nämnden i en handlingsplan beskriva hur grupper och enskilda ska informeras om nämndens verksamhet som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Kommentar I de fall det inte finns andra samhällsorgan eller organisationer att samarbeta med i den egna kommunen kan det vara lämpligt att kommunen etablerar kontakter med organisationer i andra kommuner. Variabel 1 Uppsökande arbete i samverkan med andra samhällsorgan Socialnämnden har ett uppsökande arbete i samverkan med andra samhällsorgan som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (t.ex. hälso- och sjukvården, polisen och skolan). Variabel 2 Uppsökande arbete i samverkan med organisationer Socialnämnden har ett uppsökande arbete i samverkan med organisationer, t.ex. kvinnojourer och brottsofferjourer. Kommentar Finns inga verksamheter att samverka med är denna variabel inte aktuell. Informationskällor Handlingsplan, eller annat styrdokument Intervju med den person som är ansvarig för den externa samverkan Intervju med representanter från polisen och hälso- och sjukvården Intervju med handläggande personal, IFO, HO, ÄO Intervju med kvinnojour och brottsofferjour och andra organisationer som samlar de särskilda målgrupperna som finns beskrivna i detta dokument. 9

10 Ansvarsområde: Uppsökande och förebyggande arbete Bedömningskriterium 3 Fastställt/reviderat: Socialnämnden har ett arbetssätt för att identifiera våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Motivering med källhänvisning Enligt 5 kap. 11 första stycket SoL hör det till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller varit utsatta för våld eller övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. I prop. 1997/98:55, Kvinnofrid föreslogs att bestämmelsen om socialtjänstens särskilda ansvar för våldsutsatta kvinnor skulle införas. På sid. 38, framgår bl.a. att socialnämnden har ett eget ansvar för att stödja och hjälpa kvinnor som utsätts för eller som det finns anledning att misstänka utsätts för våld i hemmet. Socialtjänsten bör därmed ha såväl egen kompetens som handlingsberedskap för att kunna söka upp och hjälpa utsatta kvinnor. Det är således inte tillräckligt att det finns tillgång till frivilliga insatser i kommunen. Socialtjänsten bör också vara uppmärksam på situationer där det kan förekomma våld i hemmet även om inte en hjälpsökande direkt talar om detta, t.ex. då en kvinna kontaktar socialtjänsten för att få hjälp med andra problem. (Se JO:s ämbetsberättelse 1997/98, sid. 347.) I prop. 2005/06:155 (s ) Makt att forma samhället och sitt eget liv nya mål i jämställdhetspolitiken lyfter regeringen upp behovet av metodutveckling för att synliggöra det våld som annars inte kommer till myndigheternas kännedom. I prop. 2006/07:38, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor sid. 16 lyfter regeringen fram några grupper som är särskilt sårbara och kan vara i behov av särskilda insatser. Det är våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem, funktionshinder, utländsk bakgrund, äldre våldsutsatta kvinnor och kvinnor som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Studien Kostnader för våld mot kvinnor en samhällsekonomisk analys (Socialstyrelsen 2006, s. 34 f.) visade att den relativa risken att dödas i nära relationer är drygt fem gånger större för de kvinnor som uppburit ekonomiskt bistånd, jämfört med kvinnor utan sådant bistånd. Risken för yttre våld som leder till skador som kräver sluten sjukhusvård är drygt tio gånger större för kvinnor med ekonomiskt bistånd. För kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd (under tre år) är den relativa risken ännu högre: 6,6 gånger högre att dödas respektive 18,5 gånger högre att behöva söka sjukhusvård. Detta pekar på vikten av att socialtjänsten har ett arbetssätt för att identifiera kvinnor som redan har insatser och som också kan ha behov av stöd när det gäller våld från närstående. Med arbetssätt avses olika metoder/rutiner/tillvägagångssätt som används för att identifiera våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I Socialstyrelsens handbok Våld om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, sid. 65, framgår följande, för att socialtjänsten i högre grad ska kunna identifiera våld i nära relationer är det grundläggande att personalen vågar se och fråga om detta. Genom att frågor ställs om eventuellt våld ges berörda en möjlighet att berätta om en utsatthet som annars riskerar att förbli okänd för socialtjänsten. Enligt prop. 1996/07:124, s. 100 bör barnets situation uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt eller annat bistånd till familjen. Enligt SOSFS 2009:22 bör socialnämnden i alla typer av ärenden som rör en våldsutsatt kvinna med anledning av våldet bl.a. utreda om något barn bevittnat våldet. Kommentar Våldsutsatta kvinnor, män och barn som bevittnat våld kan komma i kontakt med socialtjänstens olika verksamheter; individ- och familjeomsorg, verksamheter för funktionsnedsättning och äldreomsorgen. De kan ansöka om bistånd eller vara föremål för insatser av andra skäl än det våld de utsätts för. Det är viktigt att socialtjänsten i ärendehandläggningen uppmärksammar våldet och vid behov erbjuder insatser för detta även om personen primärt inte söker om hjälp p.g.a. våldet. 10

11 Ansvarsområde: Uppsökande och förebyggande arbete Variabel 1 Identifiering av våldsutsatta kvinnor Socialnämnden har ett arbetssätt för att identifiera våldsutsatta kvinnor som är aktuella inom socialtjänsten. Variabel 2 Identifiering av våldsutsatta kvinnor ur särskilt utsatta grupper Socialnämnden har ett arbetssätt för att identifiera våldsutsatta personer som är aktuella inom socialtjänsten och som tillhör särskilt utsatta grupper. Kommentar Med särskilt utsatta grupper avses: kvinnor med missbruksproblem, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor som drabbats av hedersrelaterat våld samt äldre kvinnor. Variabel 3 Identifiering av barn som bevittnat våld Socialnämnden har ett arbetssätt för att identifiera barn som bevittnat våld som själva eller vars föräldrar/vårdnadshavare är aktuella inom socialtjänsten. Informationskällor Handlingsplan och rutinbeskrivningar, eller annat styrdokument Intervju med handläggande personal, IFO, HO, ÄO Intervju med utförare, IFO, HO, ÄO Intervju med kvinnojour och brottsofferjour och andra organisationer som samlar de särskilda målgrupperna som finns beskrivna i detta dokument. 11

12 ANSVARSOMRÅDE: Kvalitet Bedömningskriterier: Ansvarsområde: Kvalitet 4 Socialnämnden har en handlingsplan för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 5 Socialnämnden säkerställer att personalen har kompetens för att utföra socialnämndens uppgifter när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Motiv för val av bedömningskriterier Enligt SOSFS 2011:9 har kommunen ett ansvar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld ska också omfattas. En handlingsplan för kommunens arbete kan vara ett stöd för arbetet. Den kan fylla flera funktioner såsom stöd i det konkreta arbetet, stöd för samverkan internt och externt och som stöd vid tilldelning av resurser. Våldsutsatta kvinnor kan komma i kontakt med olika delar av socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och verksamheter för funktionshindrade personer. Det är därför viktigt att det finns kompetens inom hela socialtjänsten hos den personal som kan tänkas möta dessa. I utredningen Att ta ansvar för sina insatser (SOU 2006:65), sid. 162, exemplifieras en rad områden där det finns kunskapsbrister inom socialtjänsten; skyddade personuppgifter, brottsoffers rättigheter, hur man talar med barn, våldsutsatthet bland kvinnor med missbruksproblem och funktionshinder, våldsutsatthet bland kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor som lever under hedersrelaterat våld och hot, män som utövar våld och myndighetssamverkan. 12

13 Ansvarsområde: Kvalitet Bedömningskriterium 4 Fastställt/reviderat: Socialnämnden har en handlingsplan för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Motivering med källhänvisning Enligt 3 kap. 3 SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, och vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning (3 kap. 1 och 2 samt 4 kap. 1 SOSFS 2011:9). Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras (7 kap. 1 SOSFS 2011:9). Den som bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. I varje process ska de aktiviteter som ingår identifieras, och dessa aktiviteters inbördes ordning bestämmas (4 kap. 2 och 3 SOSFS 2011:9). Av SOSFS 2009:22 (AR) följer att socialnämnden i verksamhet som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan sammanställa sitt arbete i en handlingsplan som regelbundet följs upp och revideras. Socialnämndens arbete bör omfatta det som framgår av variabel 1 i detta bedömningskriterium. Variabel 1 Handlingsplan Socialnämnden har en handlingsplan för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd 2009:22 (AR) som beskriver att socialnämnden: fastställer uppföljningsbara mål beskriver hur grupper och enskilda ska informeras om nämndens verksamhet på området regelbundet kartlägger omfattningen i kommunen av våld eller andra övergrepp mot kvinnor av närstående regelbundet kartlägger omfattningen i kommunen av barn som bevittnat våld analyserar hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers och enskildas behov fastställer på vilka områden det finns behov av att samverka såväl internt som externt både på övergripande nivå och i enskilda ärenden fastställer hur skyddade personuppgifter ska hanteras redogör för hur nämnden ska fullgöra sitt ansvar för kontroll och uppföljning av sådan verksamhet till vilken nämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen redovisar hur uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhet på området bör göras Variabel 2 Uppföljning av handlingsplan Socialnämnden följer kontinuerligt upp handlingsplanen för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Informationskällor Handlingsplan, eller annat dokument där rutiner finns beskrivna Intervju med socialchef, avdelningschef eller motsvarande Intervju med handläggande personal, IFO, HO, ÄO. Intervju med utförande personal, IFO, HO, ÄO. 13

14 Ansvarsområde: Kvalitet Intervju med våldsutsatta kvinnor Urval av personakter avseende kvinnor där ansökan om bistånd/anmälan har gjorts pga. våld från närstående urval av personakter i övriga ärenden som avser ansökan/anmälan om bistånd av andra skäl men där våld från närstående förekommer. 14

15 Ansvarsområde: Kvalitet Bedömningskriterium 5 Fastställt/reviderat: Socialnämnden säkerställer att personalen har kompetens för att utföra socialnämndens uppgifter när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Motivering med källhänvisning Enligt 3 kap. 3 SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, och vara anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning (3 kap. 1 och 2 samt 4 kap. 1 SOSFS 2011:9). Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras (7 kap. 1 SOSFS 2011:9). Den som bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. I varje process ska de aktiviteter som ingår identifieras, och dessa aktiviteters inbördes ordning bestämmas (4 kap. 2 och 3 SOSFS 2011:9). Enligt SOSFS 2009:22 (AR) bör all personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden enligt socialtjänstlagen ha teoretiska kunskaper inom området våld eller andra övergrepp av eller mot närstående samt förmågan att praktiskt tillämpa dessa kunskaper. Den personal som arbetar särskilt med handläggning och uppföljning av ärenden som avser våldsutsatta kvinnor bör ha socionomexamen. All personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen bör regelbundet få kompetensutveckling inom området våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Av SOSFS 2006:14 (AR) Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och unga, sid. 5, framgår att när det gäller handläggare som arbetar med ärenden som rör barn och unga bör dessa få kontinuerligt stöd och kontinuerlig handledning och utbildning i syfte att upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Utöver den kompetens som normalt behövs för arbetet inom socialtjänsten behöver personalen särskilda kunskaper för att möta våldsutsatta kvinnor. Exempel på vad detta kan innebära beskrivs i SOU 2006:65, sid. 162, Att ta ansvar för sina insatser. Det handlar bl.a. om skyddade personuppgifter, brottsoffers rättigheter, hur man samtalar med barn, våldsutsatthet bland kvinnor med missbruksproblem, funktionshinder och utländsk bakgrund. Det kan också handla om kunskaper om hedersrelaterat våld och män som utövar våld. Variabel 1 Handläggares kompetens All personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden enligt SoL har teoretiska kunskaper inom området våld eller andra övergrepp av eller mot närstående samt förmågan att praktiskt tillämpa dessa kunskaper. Variabel 2 Särskilda handläggares utbildning Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld har socionomexamen. Variabel 3 Handläggares kompetensutveckling All personal som arbetar med handläggning och som kan möta våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld får fortlöpande kompetensutveckling inom området våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. 15

16 Ansvarsområde: Kvalitet Variabel 4 Genomförandepersonalens kompetensutveckling All personal som genomför insatser enligt SoL får regelbundet kompetensutveckling inom området våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Informationskällor Handlingsplan, verksamhetsplan eller annat dokument Intervju med socialchef, avdelningschef eller motsvarande Intervju med enhetschef eller handläggare, IFO, HO, ÄO. Intervju med genomförandepersonal, IFO, ÄO, HO. Intervju med personen med särskild kompetens inom området våldsutsatta kvinnor. 16

17 ANSVARSOMRÅDE: Samverkan Ansvarsområde: Samverkan Bedömningskriterier: 6 Socialnämnden har rutiner för samverkan och samarbete som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld med aktörer utanför kommunen 7 Socialnämnden har rutiner för samverkan och samarbete när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld inom kommunen Motiv för val av bedömningskriterier Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kommer ofta i kontakt med ett flertal offentliga samhällsorgan, t.ex. socialtjänsten, hälso- och sjukvården och polisen. Dessutom kan våldsutsatta kvinnor vända sig till ideella kvinnojourer, brottsofferjourer eller andra ideella organisationer för att få hjälp och stöd. I enlighet med SOSFS 2011:9 ska de processer där samverkan behövs identifieras för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. För att den våldsutsatta kvinnan och barnet som bevittnat våld ska få det skydd och stöd de behöver krävs ofta en samverkan mellan olika aktörer. Detta gäller generellt för alla våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld men är särskilt viktigt för kvinnor med särskilda behov, t.ex. våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund, med missbruksproblem, med funktionshinder eller äldre våldsutsatta kvinnor. I alla dessa fall kan det på olika sätt vara särskilt viktigt med ett fungerande samarbete inom kommunen, mellan olika enheter inom socialtjänsten och med andra förvaltningar inom kommunen (t.ex. skolan) och samverkan med andra aktörer utanför kommunen. Socialtjänsten har också ett ansvar att när det finns behov i det enskilda fallet samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Dessutom har socialtjänsten en skyldighet att i det uppsökande och förebyggande arbetet samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 17

18 Ansvarsområde: Samverkan Bedömningskriterium 6 Fastställt/reviderat: Socialnämnden har rutiner för samverkan och samarbete som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld med aktörer utanför kommunen Motivering med källhänvisning Den grundläggande skyldigheten för myndigheter att samverka finns i 6 förvaltningslagen (1986:223) (FL). Där stadgas att varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Enligt 3 kap. 4 SoL ska socialnämnden i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Enligt 3 kap. 5 SoL ska socialnämndens insatser för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och föreningar. Enligt 5 kap. 1a SoL ska socialnämnden i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Av SOSFS 2011:9, 4 kap. 5, framgår att den som bedriver socialtjänst ska identifiera de processer där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer. Av SOSFS 2009:22 (AR) framgår att socialnämnden som en del i en handlingsplan bör fastställa på vilka områden det finns behov av att samverka såväl internt som externt, både på en övergripande nivå och i enskilda ärenden. I Socialstyrelsens handbok Våld om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, sid.46, framgår att det är angeläget att det inom nämnden klart framgår vem som har ansvaret för samarbete kring den enskilde, exempelvis när det gäller överföring av information, och även för hur, samverkan ska bedrivas. Det gäller såväl internt, dvs. inom och mellan nämnder, som externt, dvs. med myndigheter och andra aktörer. Variabel 1 Rutiner för samverkan Socialnämnden har rutiner för hur samverkan ska bedrivas, med olika samhällsorgan och organisationer i det övergripande arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Variabel 2 Personal som har ansvar för samarbetet Socialnämnden har klargjort vilken personal som har ansvar för det externa samarbetet avseende insatser till den enskilde. 18

19 Ansvarsområde: Samverkan Informationskällor Handlingsplan, eller annat dokument Intervju med socialchef, avdelningschef eller motsvarande Intervju med handläggare IFO Intervju med den person som är ansvarig för extern samverkan Intervju med polis och hälso- och sjukvården Intervju med kvinnojour, brottsofferjour Intervju med våldsutsatta kvinnor 19

20 Ansvarsområde: Samverkan Bedömningskriterium 7 Fastställt/reviderat: Socialnämnden har rutiner för samverkan och samarbete när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld inom kommunen Motivering med källhänvisning Enligt 3 kap. 3 SoL ska socialtjänstens insatser vara av god kvalitet. En viktig aspekt på kvalitet är helhetssynen som bl.a. innebär att socialtjänsten ska sträva efter att hitta samlade lösningar på enskildas livssituation. Detta kan bl.a. innebära att arbetet organiseras så att våldsutsatt kvinnor och barn som bevittnat våld kan få den hjälp och det stöd de behöver oberoende av inom vilken enhet i kommunen som behovet först identifieras. Av SOSFS 2011:9, 4 kap. 5, framgår att den som bedriver socialtjänst ska identifiera de processer där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten och med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer. Av SOSFS 2009:22 (AR) framgår att socialnämnden som en del i en handlingsplan bör fastställa på vilka områden det finns behov av att samverka såväl internt som externt, både på en övergripande nivå och i enskilda ärenden. I Socialstyrelsens handbok Våld om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, sid.46, framgår att det är angeläget att det inom nämnden klart framgår vem som har ansvaret för samarbete kring den enskilde, exempelvis när det gäller överföring av information, och även för hur, samverkan ska bedrivas. Det gäller såväl internt, dvs. inom och mellan nämnder, som externt, dvs. med myndigheter och andra aktörer. Kommentar En våldsutsatt kvinna kan ha behov av kontakter med olika nämnder och enheter inom kommunen. Det har stor betydelse för den enskilda människan hur dessa förmår att samordna sitt arbete. Detta gäller generellt för alla våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld men kan vara extra viktigt för kvinnor med särskilda behov, t.ex. våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund, med missbruksproblem, med funktionshinder eller äldre våldsutsatta kvinnor. Det ställs också särskilda krav på samverkan när det gäller personer som lever under hedersrelaterat våld. I alla dessa fall kan det på olika sätt vara särskilt viktigt med en fungerande samordning inom kommunen, mellan olika enheter inom socialtjänsten och med andra nämnder inom kommunen (t.ex. skolan). Variabel 1 Rutiner för samverkan Socialnämnden har rutiner för hur samverkan ska bedrivas inom och mellan nämnder i kommunen/stadsdelen/kommundelen i arbetet som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Variabel 2 Personal som har ansvar för samarbetet Socialnämnden har klargjort vilken personal som har ansvar för det interna samarbetet kring insatser till den enskilde. 20

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, frivilligorganisationer och ideella föreningar m.fl. December 2009 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Den 1 juli 2007 ändrades

Läs mer

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar:

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar: RAPPORT 1(25) Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänstens arbete i Malmö stad, SDF Hyllie med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Regeringen har gett samtliga

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Arbetsrapport 2014:11 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Man kan bli glad av ord. Man kan bli arg av ord. Man kan bli retad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer