Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Klippans kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Klippans kommun"

Transkript

1 BESLUT 1(15) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala sektionen Ingrid Andersson 040: Socialnämnden V Nygatan KLIPPAN Tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Klippans kommun Beslut Med utgångspunkt från de bedömningar som framgår nedan anser Länsstyrelsen att socialnämnden helt uppfyller bedömningskriterierna avseende ansvarsområdet handläggning och dokumentation, att socialnämnden delvis uppfyller bedömningskriteriet avseende ansvarsområdet insatser, att socialnämnden delvis uppfyller bedömningskriteriet som gäller bemanning och kompetens inom ansvarsområdet kvalitet, att socialnämnden inte uppfyller bedömningskriteriet som gäller kvalitetssystem inom ansvarsområdet kvalitet, att socialnämnden delvis uppfyller bedömningskriteriet inom ansvarsområdet säkerhet, att socialnämnden på annat sätt uppfyller bedömningskriteriet inom ansvarsområdet vårdnad, boende och umgänge, att socialnämnden delvis uppfyller bedömningskriteriet som gäller beredskap att möta de behov av stöd och hjälp som barn som bevittnat våld har inom ansvarsområdet barnets behov, klippan 08.doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

2 BESLUT 2(15) att socialnämnden inte uppfyller bedömningskriteriet som gäller om det görs en särskild utredning av barnets situation när det förekommit våld mot en närstående vuxen inom ansvarsområdet barnets behov, att socialnämnden på annat sätt uppfyller bedömningskriteriet som gäller den externa samverkan inom ansvarsområdet samverkan, att socialnämnden helt uppfyller bedömningskriteriet som gäller den interna samordningen inom ansvarsområdet samverkan, och att socialnämnden inte uppfyller bedömningskriterierna inom ansvarsområdet uppsökande och förebyggande arbete. Återrapportering Länsstyrelsen begär att socialnämnden lämnar en redogörelse av vilka åtgärder som planeras eller vidtas med anledning av beslutet. Socialnämndens redogörelse skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast Bakgrund Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i landet i uppdrag 1 att förstärka tillsynen av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar: hur socialtjänsten handlägger och utreder anmälningar eller ansökningar som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld samt om biståndsbeslut fattas i dessa ärenden, hur socialtjänsten hanterar sekretessreglerna inom socialtjänsten i samband med handläggningen av dessa ärenden, hur socialtjänsten tillgodoser behovet av stöd och hjälp för våldsutsatta kvinnor, bl.a. skyddat boende, hur socialtjänsten beaktar förekomsten av våld när den handlägger och utreder ärenden om vårdnad, boende och umgänge i familjer där det förekommit våld samt hur nämnden följer upp det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ärendet avgjorts, 1 Regeringsbeslut S2007/4337/ST

3 BESLUT 3(15) om socialtjänstens dokumentation uppfyller de krav som kan ställas på sådan och eventuella brister som förekommer, hur socialtjänsten arbetar med uppföljning och kvalitetsutveckling av verksamheten. I detta sammanhang är det också viktigt att notera eventuella insatser som kommunen vidtar för män som utövar våld, hur socialtjänsten samverkar, dels inom och mellan kommuner, dels med övriga berörda myndigheter och ideella organisationer, hur socialtjänsten uppmärksammar den utsatthet som kvinnor med funktionshinder, kvinnor med missbruksproblematik, kvinnor med utländsk bakgrund och äldre kvinnor kan leva i samt hur man hanterar den särskilda problematiken kring hedersrelaterat våld, hur socialtjänsten uppmärksammar och arbetar med barn som bevittnar våld samt hur barnperspektivet beaktas i arbetet. Metod Tillsynen har genomförts utifrån nationella bedömningskriterier. Bedömningskriterierna är ett bedömningsverktyg för tillsynen som utgår från gällande lagstiftning och normering. Tillsynen har genomförts inom åtta ansvarsområden. Tillsynen i Klippan är en pilottillsyn för att prova de nationella bedömningskriterierna. De granskade ansvarsområdena är: Handläggning och dokumentation Insatser Kvalitet Säkerhet Vårdnad boende och umgänge Barnets behov Samverkan Uppsökande och förebyggande arbete Varje ansvarsområde är uppdelat i bedömningskriterier. Länsstyrelsen granskar om bedömningskriterierna är helt, delvis eller inte alls uppfyllda inom varje ansvarsområde.

4 BESLUT 4(15) Tillsyn i Klippans kommun Tillsynsbesöket i kommunen ägde rum den 25 och 27 mars Klippans kommun har ca invånare. Enligt 2007 års statistik från BRÅ polisanmäldes 58 fall av misshandel mot kvinna i Klippan vilket motsvarar 358 anmälningar per inv. (riksgenomsnittet är 299 anm. per inv.). I Klippan finns ingen kvinnojour, samarbete finns med jourerna i Ängelholm och Helsingborg. Klippan har två enrumslägenheter som kan användas för jourboende av en familj i taget. Intervjuer har genomförts med: chefer för Äldreomsorg, Omsorgerna om funktionshindrade samt Individoch familjeomsorgen, handläggare inom Vård- och omsorg samt Omsorgerna om funktionshindrade, handläggare från Råd och stöd, Barn- och familjeenheten, Missbruksstöd, Försörjningsstöd inom Individ- och familjeomsorgen och Familjerätten, personal från kommunens hemtjänst, en boendestödjare samt en demenssköterska inom psykiatrin, representanter för Kvinnojouren i Helsingborg och Ängelholm, polisen i Helsingborg, Vårdcentralen i Klippan. Länsstyrelsen har tagit del av följande material: Kommunens förslag till handlingsplan Interna rutiner inom IFO för hur stödet till våldsutsatta kvinnor ska ges, organisationsskiss över socialtjänsten, exempel på ärenden som har varit aktuella under 2007, avseende våldsutsatta kvinnor samt kvinnor och barn som varit utsatta för hedersrelaterat våld, exempel över ärenden som avser barn som bevittnat våld, namn och personnummer, uppgifter om vem i kommunen som har särskild kompetens om arbete våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, uppgifter om kontaktpersoner hos socialtjänsten, polis och hälso- och sjukvård, kvinnojour som kommunen samarbetar med när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

5 BESLUT 5(15) Handläggning och dokumentation Socialtjänstens handläggning av en ansökan/anmälan tillgodoser den enskildes rättssäkerhet Information och källhänvisning 15 FL, 11 kap 1 SoL, SOSFS 2006:5, 3 kap 1, 4 kap 1 Socialtjänstens beslut tillgodoser den enskildes rättsäkerhet Information och källhänvisning 20 kap FL, 11 kap 5 SoL, SOSFS 2006:5, 5 kap 4 Länsstyrelsen granskade utredningar avseende vuxna kvinnor och utredningar som rörde barn som bevittnat våld. Pärmar med handlingar i kronologisk ordning, kronpärmar, motsvarande ett kvartal med anmälningar gicks igenom. Ett antal anmälningar gällde barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet gällande socialtjänstens handläggning av om en ansökan/anmälan tillgodoser den enskildes rättssäkerhet är helt uppfyllt. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet när det gäller om beslut tillgodoser den enskildes rättsäkerhet är helt uppfyllt. Länsstyrelsen anser att utredningarna som genomförts genomgående har varit av tillräckligt god kvalitet. Länsstyrelsen vill framhålla att våldets omfattning och konsekvenser för de enskilda ska dokumenteras. Länsstyrelsen anser att nämnden alltid ska göra en bedömning av barnets behov av stöd och insatser när det förekommer våld i mellan vuxna i barnets närhet. Några av anmälningarna borde ha lett till att utredning av barnets behov av åtgärder inleddes.

6 BESLUT 6(15) Insatser Socialtjänsten skall ha handlingsberedskap för att möta de behov av stöd och hjälp som våldsutsatta kvinnor (med missbruksproblem, med funktionshinder, med utländsk bakgrund, äldre, kvinnor/flickor som lever under hedersförtryck/våld, våldsutsatta hbt-personer)har. Information och källhänvisning 5 kap 11 SoL Socialtjänsten i Klippan har inget kommunalt skyddat boende men förfogar över två små jourlägenheter som kan erbjudas samtliga målgrupper. Kommunen har ett samarbete med kvinnojourerna i Ängelholm och Helsingborg som kan erbjuda skyddat boende. Kvinnor med missbruksproblem och kvinnor med tonårspojkar kan emellertid inte erbjudas skydd i dessa. För målgrupperna äldre och funktionshindrade kvinnor kan praktiska lösningar ordnas inom respektive verksamhetsområde, t ex genom att de erbjuds en korttidsplats i ett särskilt boende. Även andra individuellt anpassade insatser, t ex familjehem har använts för funktionsnedsatta kvinnor. Vid behov av skyddat boende för personer som lever under hedersförtryck/våld anlitar socialtjänsten i första hand specialutbildade familjehem genom VoB Syd. Vid granskningen av akter uppmärksammades att lägenheten i Klippan inte bedömts lämplig när en kvinna har stort skyddsbehov, eftersom där saknas tillgång till personal. I intervju med handläggare inom Individ- och familjeomsorgen framkom att det råder oklarhet om hur socialtjänstens jourverksamhet fungerar. Några menar att akuta samtal kopplas till socialnämndens ordförande medan andra tror att jourtjänsten köps in av annan kommun.

7 BESLUT 7(15) Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet gällande socialtjänstens handlingsberedskap för att möta de behov av stöd och hjälp som våldsutsatta kvinnor (med missbruksproblem, med funktionshinder, med utländsk bakgrund, äldre, kvinnor/flickor som lever under hedersförtryck/våld, våldsutsatta hbtpersoner) endast är delvis uppfyllt. Kvalitet Kommunen säkerställer att det finns bemanning och kompetens för att utföra socialtjänstens uppdrag när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Information och källhänvisning 3 kap 3 SoL, SOSFS 4 kap 5 Socialtjänsten har kvalitetssystem för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. f i i i 3k 3 S SOS S k 3 Länsstyrelsen bedömer att det är en organisatorisk svaghet att endast en person har särskild kompetens inom området våld i nära relationer. Handläggarna inom Individ- och familjeomsorgen har dock en baskunskap och de interna handläggningsrutinerna är kända av personalen. Det är positivt att handläggarna har regelbunden handledning och utbildning. Kompetensen hos handläggarna inom Äldreomsorg samt Omsorgen om funktionshindrade är bristfällig inom området. De vänder sig vid behov till handläggaren inom Individ- och familjeomsorgen. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att även dessa handläggargrupper får tillgång till baskunskap samt handledning och fortbildning inom området. Kunskapen hos enskilda handläggare inom Äldreomsorg och Omsorgen om funktionshindrade kan vara av avgörande betydelse för att upptäcka och hjälpa våldsutsatta kvinnor eller barn som bevittnat eller är utsatta för våld.

8 BESLUT 8(15) Länsstyrelsen finner att nämnden saknar ledningssystem för kvalitet och uppföljning av insatser och mål som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det saknas statistik avseende ärende som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Handläggarna uppger att det finns ett mörkertal och att alla ärenden som rör våldsutsatta kvinnor inte kan tas fram. Särskilt anmärkningsvärt finner Länsstyrelsen det att några aktuella ärenden från familjerätten inte kunnat identifieras. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende att kommunen säkerställer att det finns bemanning och kompetens för att utföra socialtjänstens uppdrag när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld är delvis uppfyllda. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende att socialtjänsten har kvalitetssystem för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld inte är uppfyllt. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att det förs statistik så att nämnden kan identifiera/kartlägga andra särskilda grupper i syfte att se omfattningen och även kunna förbättra sitt arbete med våldsutsatta kvinnor. Säkerhet Socialtjänstens mottagande av våldsutsatta kvinnor präglas av säkerhetstänkande. Information och källhänvisning 14 kap 2 SekrL, 12 kap 10 SoL, SOSFS 4 kap 5, Socialstyrelsens meddelandeblad om skyddade personuppgifter, maj 2005, SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser

9 BESLUT 9(15) Socialtjänsten gör hot- och riskbedömningar men dessa dokumenteras inte alltid. Samtliga individer i en familj har skilda akter. Tillsynen visade också att det ibland fanns dokumentation om mannen i kvinnans akt och vice versa. Polisanmälan av mäns våld mot kvinnor överlämnas i regel åt kvinnan att göra. Oklarhet råder om reglerna och rätten att mot kvinnans vilja polisanmäla begångna brott. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet att socialtjänstens mottagande av våldsutsatta kvinnor präglas av säkerhetstänkande delvis är uppfyllt. Länsstyrelsen gör bedömningen av det som framkommit i granskningen att nämnden har tillräckligt säkerhetstänkande men att hot och riskbedömningar kan behöva förbättras. Detta är en viktig uppgift för socialtjänsten i kontakten med våldsutsatta kvinnor bland annat för att bedöma hur säker kvinnan och hennes barn är. Kvinnan och barnens säkerhet måste vara första prioritet. Det är också en viktig information för bedömningen av kvinnans och barnets behov av insatser. Bedömningarna bör dokumenteras i akten. Länsstyrelsen anser att det är positivt att nämnden har skilda akter för par där det finns ett behov av skydd på grund av våld samt rutiner för vilka uppgifter som ska finnas i gemensamma barns akter. Sekretessreglerna bör beaktas i handläggningen av dessa ärenden liksom skyddet för den enskilde. Länsstyrelsen vill påpeka att mottagandet av kvinnor som är våldsutsatta och ärende som rör hedersrelaterat våld alltid bör präglas av ett säkerhetstänkande. Vårdnad boende och umgänge Handläggningen av vårdnad, boende och umgänge är säker för alla inblandade parter i familjer där det förekommer våld. Information och källhänvisning 6 kap 2a FB, 6 kap 17a FB, SOSFS 2006:12, AR, 3 kap. 5 2 st. SoL, Barnkonventionen artikel 12, Socialstyrelsens handbok Vårdnad boende och umgänge sid

10 BESLUT 10(15) I samtal med företrädare för familjerätten framkommer att verksamheten präglas av stort säkerhetstänkande. Enskilda samtal med parterna sker alltid innan gemensamma tider erbjuds. Några avtal om vårdnad, boende och umgänge i familjer där det förekommer hot och våld upprättas inte. Eftersom några utredningar inom området inte har granskats kan uppgifterna inte bekräftas genom aktgranskning eller intervju av personer som har varit aktuella för utredning. Samarbetssamtal dokumenteras inte. I samband med utredning sker även samtal med barnen och handläggaren frågar barnet om våldet. Barnets uppgifter om våld ska dokumenteras i utredningen. Handläggaren talar både med inblandade vuxna och med barnet, om vilken betydelse våldet haft för barnet och riskbedömningar görs. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende handläggningen av vårdnad, boende och umgänge för alla inblandade parter i familjer där det förekommer våld är uppfyllt på annat sätt. Länsstyrelsen vill poängtera att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet i alla frågor som rör handläggning av ärende avseende vårdnad, boende och umgänge. Om det förkommit våld i nära relation, är det viktigt att veta att samarbetssamtal kan vara olämpligt för den utsatta kvinnan. Länsstyrelsen konstaterar att det saknas skriftliga rutiner när det gäller t. ex att ha enskilda samtal och att göra riskbedömningar i ärende som rör vårdnad, boende och umgänge. Riskbedömning i utredning av vårdnad, boende och umgänge och ställningstaganden ska dokumenteras. Länsstyrelsen anser att samtal med barnet angående våldets förekomst och våldets konsekvenser, för barnet, ska beskrivas i dokumentationen.

11 BESLUT 11(15) Barnets behov Socialtjänsten har beredskap för att möta de behov av stöd och hjälp som barn som bevittnat våld har Källa 5 kap 11 SoL, 1 kap 2 SoL När det förekommit våld mot en närstående vuxen görs det en särskild utredning av barnets situation. Information och källhänvisning 11 kap 1 och 2 SoL, 14 kap 2a SekrL, SOSFS 5 kap. 1 (AR), SOSFS 5 kap. 3 (AR) Socialtjänsten i Klippan har inga skriftliga rutiner för hur man ska agera när barn har bevittnat våld. Tillsynen har inte kunnat påvisa att ändringen i 5 kap 11 SoL har inneburit att fler barn som har bevittnat våld utreds av socialtjänsten. Vid granskning av de aktuella barnavårdsutredningarna fann Länsstyrelsen att det inte alltid framgår av dokumentationen om polisanmälan har övervägts när barn har varit föremål för våld. Det finns sedan flera år tillbaka samtalsgrupper för barn som har bevittnat våld i familjen. Dessa grupper är väl kända av samtliga anställda. Handläggarna inom Individ- och familjeomsorgen uppger att de nästan alltid gör en särskild utredning om barnets situation när det förekommit våld mot en förälder. I de utredningar som görs framgår våldets typ, frekvens, barnets behov av skydd och stöd osv. Handläggarna uppger också att om barnet själv varit utsatt för våld övervägs alltid polisanmälan. I granskningen av akter framkom att i några ärenden fanns en särskild utredning av barnets situation. I en utredning fanns en utförlig beskrivning av hur barnet hade upplevt våldet.

12 BESLUT 12(15) Vid granskning av de s.k. förhandsbedömningarna framkom att flera anmälningar där barn bevittnat våld inte hade lett till att utredning av barnet inleddes. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende att socialtjänsten har beredskap för att möta de behov av stöd och hjälp som barn som bevittnat våld har är delvis uppfyllt. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende att när det förekommit våld mot en närstående vuxen görs det en särskild utredning av barnets situation inte är uppfyllt. Klippans kommun har tillgång till samtalsstöd för barn som bevittnat våld, vilket är bra. Länsstyrelsen konstaterar att Klippans kommun kommer att arbeta enligt BBIC. Länsstyrelsen anser att metoden ger möjlighet för en bättre handläggning inom socialtjänsten med barnets bästa i fokus. Av intervjuer med handläggarna framgår att de anser att det bör göras en särskild utredning eller bedömning med anledning av barnets situation när barnet bevittnat våld. Det görs alltid en förhandsbedömning av barnets behov av stöd och insatser men det är inte alltid som en utredning av barnets behov inleds. Länsstyrelsen anser att nämnden alltid ska överväga att göra en polisanmälan om barn själva varit utsatta för våld. Övervägandet ska dokumenteras. Samverkan Socialtjänsten har fungerande rutiner för extern samverkan när det gäller arbetet med våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta hbt-personer, barn som bevittnat våld och våldsutövare Information och källhänvisning 3 kap 4,5 SoL, SOSFS kap 1 Socialtjänsten har fungerande rutiner för intern samordning av arbetet med våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta hbtpersoner, barn som bevittnat våld och våldsutövare Information och källhänvisning SOSFS 2006:11 4 kap. 1

13 BESLUT 13(15) Skriftliga rutiner för samarbetet saknas liksom fasta externa samarbetsgrupper. Kontakterna med socialtjänstens samarbetspartners; kvinnojourer, polis och hälsooch sjukvården, visar dock att dessa anser att samarbetet fungerar bra vid behov. Den interna samordningen inom nämnden uppges fungera bra, ärenden som blir föremål för intern samordning hanteras av en samverkansgrupp för ärenden som riskerar att falla mellan stolarna. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende att socialtjänsten har fungerande rutiner för extern samverkan när det gäller arbetet med våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta hbt-personer, barn som bevittnat våld och våldsutövare är delvis uppfyllt på annat sätt. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende att socialtjänsten har fungerande rutiner för intern samordning av arbetet med våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta hbt-personer, barn som bevittnat våld och våldsutövare är helt uppfyllda. Uppsökande och förebyggande arbete Socialtjänsten informerar om vilket stöd som finns i kommunen för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld/kvinnor med missbruksproblem/ kvinnor/ flickor som lever under hedersförtryck och våld/ våldsutsatta hbtpersoner/ äldre kvinnor/ våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund/ kvinnor med funktionshinder/ samt våldsutövande personer. Information och källhänvisning 3 kap.4 SoL Socialtjänsten bedriver ett uppsökande arbete för att identifiera våldsutsatta kvinnor, hbt-personer som utsätts för våld och barn som bevittnat våld. Information och källhänvisning 3 kap.4 SoL Socialtjänsten har beredskap att erbjuda insatser för personer som utövar våld.

14 BESLUT 14(15) Socialtjänsten har ingen information till allmänheten om var våldsutsatta kvinnor i någondera målgruppen, eller de som utövar hot och våld, kan få hjälp. Enligt ett politiskt beslut ska information till allmänheten läggas ut på hemsidan senast vid årsskiftet 2008/2009. Broschyrer med information om gruppverksamhet för barn som bevittnat våld finns. Det bedrivs inget uppsökande arbete i kommunen för att identifiera våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialnämnden hade tidigare ett avtal med Kriscentrum för män i Ängelholm som nu har upphört. Personer som utövar våld erbjuds stödsamtal av handläggare inom socialtjänsten. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende att socialtjänsten informerar om vilket stöd som finns i kommunen för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld inte är uppfyllt. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende att socialtjänsten bedriver ett uppsökande arbete för att identifiera våldsutsatta kvinnor, hbt-personer som utsätts för våld och barn som bevittnat våld inte är uppfyllt. Länsstyrelsen anser att bedömningskriteriet avseende att socialtjänsten har beredskap att erbjuda insatser för personer som utövar våld inte är uppfyllt. Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att information sprids i kommunen om vilket stöd som finns att tillgå för personer som utsatts för våld i nära relationer. Det är speciellt viktigt i detta avseende att informationen är riktad till de olika målgrupperna, såsom t. ex äldre kvinnor, funktionshindrade kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund etc. Nämnden bör därför ta fram information på olika språk och sprida denna.

15 BESLUT 15(15) Länsstyrelsen vill påpeka vikten av att socialtjänstens information, anpassad för målgruppens förutsättningar och behov, sprids på ett mångsidigt sätt. Det går inte att förutsätta att alla har tillgång till dator och kan hantera internet. Det är viktigt att de förövare som söker hjälp för att förändra sitt beteende vet vart de kan vända sig. Nämnden bör utforma relevant information och sprida på ett bra sätt så att det kommer personer som utövar våld till del. I detta beslut har deltagit socialkonsulenterna Eva Wallengren, beslutande, Helene Klapp och Ingrid Andersson, den sistnämnda föredragande. Eva Wallengren Socialkonsulent Ingrid Andersson Socialkonsulent

Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänsten arbete i Hässleholms kommun med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänsten arbete i Hässleholms kommun med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. BILAGA 1(26) Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänsten arbete i Hässleholms kommun med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Regeringen har gett samtliga länsstyrelser

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar:

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar: RAPPORT 1(25) Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänstens arbete i Malmö stad, SDF Hyllie med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Regeringen har gett samtliga

Läs mer

Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänstens arbete i Hörby kommun med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänstens arbete i Hörby kommun med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. RAPPORT 1(22) Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänstens arbete i Hörby kommun med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Regeringen har gett samtliga länsstyrelser

Läs mer

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar:

Regeringen angav i beslutet att det är särskilt viktigt att länsstyrelserna granskar: RAPPORT 1(24) Resultatredovisning och Länsstyrelsens bedömning av socialtjänstens arbete i Malmö stad, SDF Västra Innerstaden med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Hur kommunerna arbetar med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Skåne län

Våldsutsatta kvinnor. Hur kommunerna arbetar med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Skåne län Våldsutsatta kvinnor Hur kommunerna arbetar med våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i Skåne län Resultat från tillsyn av åtta kommuner och stadsdelar i Skåne Sociala frågor Ingrid Andersson

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälsooch sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Alla kommuners ansvar

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Alla kommuners ansvar Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Alla kommuners ansvar Slutrapport från en nationell tillsyn 2008 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Publiceringsdatum 2009-06-11 Granskningsperiod År 2008 Diarienr 7012-2009-038276 Kontaktpersoner Birgitta Vigil Tfn 08-785 40 28 birgitta.vigil@lanss tyrelsen.se Tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialnämnden SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER 2014-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Socialnämndens ansvar 4 1.1 Inledning 4 1.2 Socialnämndens handlingsplan 4 1.3 Handlingsplanens

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att /9--/y/ce BESLUT inspektionenforvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3493/20141(7) Avdelningmitt CathrineLauri Cathrine.laurigivo.se Vingåkers kommun Socialnämnden 643 80 Vingåker Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson Tfn 0155-26 40 27 Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning BESLUT Länsstyrelsen avslutar ärendet

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Stadsdelsförvaltningens kvinnofridsarbete- svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) och Jonas Eklund (mp)

Stadsdelsförvaltningens kvinnofridsarbete- svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) och Jonas Eklund (mp) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-07-08 Handläggare: Lotta Gillhardt Telefon: 508 14 019 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1 Ansökan om tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Riktlinjer för länsstyrelsens handläggning

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson 0155-26 40 27 Socialnämnden i Vingåkers kommun 643 80 VINGÅKER Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse enligt 9 6 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Publiceringsdatum 20080901 Dnr 7001-2008-008652 Granskningsperiod År 2008 Kartläggning i Stockholms län av socialtjänstens stöd till våldsutsatta flickor,

Läs mer

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, frivilligorganisationer och ideella föreningar m.fl. December 2009 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Den 1 juli 2007 ändrades

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut.

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut. BESLUT inspekhonenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3480/20141(7) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Flens kommun Socialnämnden 642 81 Flen Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 27 januari 2014

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 27 januari 2014 PM 2014:12 RVII (Dnr 325-1784/2013) Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 27 januari 2014 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

Våga se - Våga agera. Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld MEDDELANDE NR 2009:

Våga se - Våga agera. Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld MEDDELANDE NR 2009: Våga se - Våga agera Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld MEDDELANDE NR 2009: Meddelande nr 2009: Referens Margareta Johansson, Rättsavdelningen, Sociala funktionen,

Läs mer

OBS! Följ särskilda rutiner, skicka ej post till hemadressen!

OBS! Följ särskilda rutiner, skicka ej post till hemadressen! Samordnad individuell plan vid våld i nära relation Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 3f och Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 2 kap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10. Datum:

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

SESAM. - Ronneby kommuns verksamhet för våld i nära relationer

SESAM. - Ronneby kommuns verksamhet för våld i nära relationer SESAM - Ronneby kommuns verksamhet för våld i nära relationer SESAM Ronneby Kommun Kommun i Blekinge med 28 000 inv Kommunalt anställda: 2400 st Anställda på Socialförvaltningen: ca 300 st Sesam: Våld

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH Beslutsdatum: 2015-10-27 Beslutande: Socialnämnden Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Upprättad av: Per Wilkenson, kvalitetsutvecklare

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Socialnämnd Fastställelsedatum: 140129 5 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Januari 2015 Följas upp:januari 2015 Handlingsplan för arbetet mot våld

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Rutiner för den samlade socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld VÅLD I NÄRA RELATIONER Rutinerna ger en detaljerad beskrivning av hur stödet till utsatta i kommunen ska

Läs mer