Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?"

Transkript

1 Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten?

2 Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN , meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt i 60 ex av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

3 Förord Den 1 juli 1998 tillkom en ny paragraf i socialtjänstlagen - 8 a - av vilken det framgår att socialnämnderna bör verka för att kvinnor som är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation. Länsstyrelsen har i årets regleringsbrev fått Regeringens uppdrag att följa och uppmärksamma frågor som rör våld mot kvinnor och att belysa konsekvenserna av den förändrade lagstiftningen när det gäller stödet till dessa kvinnor. Uppdraget är treårigt. Länsstyrelsen har därför som en första åtgärd via en enkät gjort en kartläggning av hur socialnämnderna i länet arbetat med frågor som rör våldsutsatta kvinnor under år Avsikten med kartläggningen är att den skall utgöra en grund för det fortsatta arbetet inom området och leda till en ökad beredskap inom socialtjänsten att på olika sätt stödja och hjälpa kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Länsstyrelsen vill tacka dem som hjälpt till med att besvara enkäten. Växjö i augusti 1999 Britt Segerberg

4 Innehållsförteckning Syfte och metod 2 Resultat av enkätundersökningen 3 Statistik 3 Skrivna rutiner/riktlinjer /handlingsplaner 3 Informationsmaterial 3 Samverkansgrupper 3 Insatser som erbjuds våldsutsatta kvinnor i det akuta skedet 4 Insatser som erbjuds våldsutsatta kvinnor långsiktigt 4 Insatser för våldsutsatta kvinnors barn 4 Behov av ytterligare kunskaper för att kunna stödja våldsutsatta kvinnor 5 Länsstyrelsens kommentar 5 Bilagor Skrivelse till socialnämnderna i länet Enkät valdmotkvinnor.doc LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor Sid 1

5 Bakgrund På senare år har våld mot kvinnor blivit alltmer uppmärksammat med ett ökat engagemang från samhällets sida. Regeringen konstaterar bl.a. "att våldet mot kvinnor måste angripas på bred front och en viktig förutsättning för att insatser mot våld mot kvinnor skall bli effektiva är att kunskaperna och insikterna om våldets bakomliggande orsaker och mekanismer ökar. Detta gäller inte minst för de myndigheter vars personal kommer i kontakt med utsatta kvinnor. Det är därför angeläget att berörda myndigheter på central, regional och lokal nivå effektiviserar och konkretiserar sitt arbete i dessa frågor och att samverkan över myndighetsgränserna effektiviseras. " Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller att ge stöd till kvinnor som utsatts för våld. Detta tydliggörs numera i socialtjänstlagen i en ny paragraf (8 a ) som infördes 1 juli Syfte och metod Syftet med undersökningen har varit att kartlägga hur kommunerna hittills arbetat med stödet till kvinnor som utsatts för familjerelaterade våldsbrott. Kartläggningen är tänkt att utgöra en grund för det fortsatta arbetet med dessa frågor. Frågeställningarna gäller insatserna under Svaren har erhållits via en enkät som skickades ut till socialnämnderna i länet i januari 1999, se bilaga. Enkäten har besvarats av kommunernas individ- och familjeomsorgschefer eller motsvarande befattningshavare. valdmotkvinnor.doc LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor Sid 2

6 Resultat av enkätundersökningen Statistik Inte någon av länets åtta kommuner har fört statistik över hur många kvinnor som tagit kontakt med socialtjänsten under år 1998 p.g.a. att de varit utsatta för våld i hemmet. Skrivna rutiner/riktlinjer /handlingsplaner Skrivna rutiner/riktlinjer/handlingsplaner för handläggning av ärenden som rör våld mot kvinnor fanns inte i någon kommun i länet under Under 1999 har en kommun i länet tagit fram en handlingsplan för dessa frågor. Informationsmaterial Särskilt informationsmaterial angående stöd till våldsutsatta kvinnor har inte tagits fram i någon kommun. I en kommun finns en Trygghetsplan, men där nämns inte kvinnans situation som ett speciellt problem. En kommun skriver i sitt jämställdhetsprogram att man bl.a. ska "motverka det sexualiserade våld som speciellt kvinnor och barn utsätts för" samt "stödja organisationer såsom kvinno- och mansjourer och nätverk mot våld". Samverkansgrupper Ingen av kommunerna har någon särskild samverkansgrupp kring kvinnomisshandel. En kommun använder sig av den samrådsgrupp som finns för barn som utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp där polis, åklagare, socialförvaltning och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ingår. I en annan kommun har socialförvaltningen aktivt engagerats i en föreläsningsserie om Kvinnofrid. Avstämning av denna utbildningsinsats skall göras i början på året då man eventuellt kommer att bilda en samverkansgrupp. valdmotkvinnor.doc LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor Sid 3

7 Insatser som erbjuds våldsutsatta kvinnor i det akuta skedet De insatser som erbjudits våldsutsatta kvinnor i det akuta skedet uppges vara kontakt med Kvinnojouren vistelse i jourlägenhet eller hotellboende kontakt med polis och åklagare (ev. besöksförbud) ekonomiskt bistånd samtals-/krisstöd kontakt med brottsofferjouren Insatser som erbjuds våldsutsatta kvinnor långsiktigt Långsiktigt följer man upp de insatser som erbjudits i det akuta skedet och gör individuella lösningar med t. ex. samtalsstöd - ibland gemensamt med makarna, hemma-hos -insatser, stödkontakter, kontaktförmedling med t ex psykiatrin, stöd i anskaffande av bostad, stöd av hemterapeut och ekonomiskt bistånd. Insatser för våldsutsatta kvinnors barn Beträffande de våldsutsatta kvinnornas barn uppger en kommun att man erbjuder dessa samma stöd och insatser som "övriga utsatta barn". Individuella bedömningar görs om utredning enligt 50 SoL skall inledas. De insatser som görs är för övrigt desamma som man erbjuder kvinnorna, dvs hemma-hos kontaktperson stödfamilj En kommun försöker om möjligt erbjuda omedelbar hjälp via barnpsyk. Man har också samverkansgrupper tillsammans med BUP. Om missbruk förekommer får barnen erbjudande att delta i samtalsgrupp eller annan gruppverksamhet. I en annan kommun kan barnen träffa sina pappor i en lugn och trygg miljö i det s k Familjehuset. Genom ett nystartat Familjecenter hoppas man också kunna komma i kontakt med familjerna i ett tidigt skede för att erbjuda insatser. valdmotkvinnor.doc LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor Sid 4

8 Behov av ytterligare kunskaper för att kunna stödja våldsutsatta kvinnor I tre kommuner anser man att man har tillräcklig kunskap för att kunna stödja våldsutsatta kvinnor. I en av dessa kommuner påpekas dock att man saknar tillgång till psykologkontakt i anslutning till själva händelsen. I en annan kommun har personal från socialförvaltningen i ett flertal år också arbetat inom Kvinnojouren, och man har en handläggare som huvudsakligen arbetar med brottsförebyggande arbete och frågor om våld mot kvinnor. Övriga fem kommuner anser sig inte ha tillräcklig kunskap och framför att man behöver mer kunskap/utbildning om bl a vad barnen behöver våld i samhället ur ett genderperspektiv hur ett "misshandelsförhållande" fungerar normaliseringsprocessen och hur kontakten med kvinnan skall kunna fullföljas på ett bra sätt. En 5-poängs specialkurs i bemötande av kvinnor i kris framförs som önskvärd av en kommun. Gemensamma utbildningstillfällen/erfarenhetsutbyten för polis, åklagare, kvinnojour, socialtjänst och BUP förs också fram som önskemål. Man anser att man behöver mer kunskap om sin egen yrkesroll när man möter misshandlande män eller misshandlade kvinnor och också mer kunskap om hur man kan hjälpa barnen i dessa familjer. En kommun föreslår att man bildar en särskild grupp med kompetens från olika områden vilken skulle kunna hjälpa till med att ta fram metoder/handlingsplaner och informationsmaterial för hur man arbetar med dessa frågor. Länsstyrelsens kommentar Som framgår av enkätsvaren finns det stora utvecklingsmöjligheter när det gäller att förbättra socialtjänstens stöd till kvinnor som varit utsatta för våld. Det är viktigt att man inom organisationen har kompetens och beredskap för att hjälpa dessa kvinnor. En viktig förutsättning för att insatser mot våld mot kvinnor skall bli effektiva, är att det finns kunskaper och insikter om våldets bakomliggande orsaker hos dem som i sitt arbete kommer i kontakt med kvinnorna. Kommunerna har en angelägen uppgift framför sig då det gäller att utarbeta handlingsprogram för socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor. Det bör dessutom finnas tydliga handläggningsrutiner för hur arbetet skall bedrivas i det enskilda fallet då socialtjänsten får kontakt med någon av dessa kvinnor. Även barnen som lever i mil- valdmotkvinnor.doc LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor Sid 5

9 jöer där våld förekommer måste uppmärksammas i detta sammanhang. En viktig uppgift är att utarbeta informationsmaterial om det stöd som kvinnor som utsatts för våld kan få hos socialtjänsten. En annan central fråga är hur samverkan med andra myndigheter och frivilligorganisationerna skall bedrivas. Samverkansfrågor är speciellt viktiga i arbetet med kvinnor som utsatts för våld, då det finns ett stort behov av samordning av insatser i syfte att nå en helhetssyn. valdmotkvinnor.doc LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Åtgärder för att stoppa våldet mot kvinnor Sid 6

10 LÄNSSTYRELSEN I K R O N O B E R G S LÄN TILLSYN Datum Ärendenummer 1 (1) Socialnämnderna i länet Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för misshandel och sexualbrott. Familjerelaterade våldsbrott mot kvinnor utgör ett allvarligt samhällsproblem. Regeringen konstaterar bl a att våld mot kvinnor måste angripas på bred front och att en viktig förutsättning för att insatser mot våld mot kvinnor skall bli effektiva är att kunskaperna och insikterna om våldets bakomliggande orsaker och mekanismer ökar. Detta gäller inte minst för de myndigheter vars personal kommer i kontakt med utsatta kvinnor. Det är därför angeläget att berörda myndigheter på central, regional och lokal nivå effektiviserar och konkretiserar sitt arbete i dessa frågor och att samverkan över myndighetsgränserna intensifieras. Regeringen har beslutat om myndighetsgemensamma uppdrag för åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor under åren För Länsstyrelsens del innebär regeringsuppdraget bl a att inom ramen för tillsynsansvaret när det gäller socialtjänsten följa och uppmärksamma frågor om våld mot kvinnor samt att verka för regional samverkan i dessa frågor. Socialtjänstlagen har sedan 1 juli 1998 kompletterats med en bestämmelse om att Socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation (8a SoL). Som ett första steg i arbetet med regeringsuppdraget avser Länsstyrelsen att göra en kartläggning av socialnämndernas arbete med frågor rörande våld mot kvinnor. Kartläggningen kommer att utgöra en grund för det fortsatta arbetet. För att få en bild av socialtjänstens arbete med stöd till kvinnor som utsatts för familjerelaterat våld, önskar Länsstyrelsen svar på frågorna i bifogade frågeformulär. De ifyllda formulären insändes senast Britt Segerberg *G:\ADM\IP\RAPPORTER\SUE\SOCIALA\VALDMOTKVINNOR\SKRIVELSE.DOC Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post VÄXJÖ Kungsgatan Kontakt i detta ärende: Britt Segerberg

11 LÄNSSTYRELSEN I K R O N O B E R G S L Ä N Datum Ärendenummer (2) Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Enkät till socialnämnderna i Kronobergs län Svaren skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast Eventeulla frågor besvaras av Britt Segerberg tel. 0470/86174 Kommun: Uppgiftslämnare: Tel. 1. Finns statistik över hur många kvinnor som p g a att de varit utsatta för våld tagit kontakt med socialtjänsten under år 1998? Ja ( ) Nej ( ) 2. Har socialtjänsten skrivna rutiner/riktlinjer/ handlingsplaner för handläggning av ärenden som rör våld mot kvinnor? Ja ( ) Nej ( ) Om ja, bifoga dessa 3. Har kommunen tagit fram något informationsmaterial angående stöd till kvinnor som utsatts för våld? Ja ( ) Nej ( ) Om ja, bifoga detta 4. Finns samverkansgrupp kring kvinnomisshandel? Ja ( ) Nej ( ) *C:\WINDOWS\TEMP\ENKÄT OM STÖD VÅLD MOT KVINNOR.DOC Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post VÄXJÖ Kungsgatan Kontakt i detta ärende: Britt Segerberg

12 LÄNSSTYRELSEN I K R O N O B E R G S L Ä N Om ja, vilka myndigheter och frivilliga organisationer ingår i gruppen? Vilka insatser har socialtjänsten erbjudit våldsutsatta kvinnor? a) i det akuta skedet? b) långsiktigt? 6. Vilka insatser får våldsutsatta kvinnors barn? Finns tillräcklig kunskap för att socialtjänsten skall kunna stödja våldsutsatta kvinnor? Ja ( ) Nej ( ) 8. Om nej på fråga 7 - vilken utbildning behövs mer av? Tack för Din medverkan! Uppgifterna kommer att sammanställas och återföras till Er vid lämpligt tillfälle.

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar En rapport från Feministiskt initiativ 2005 Sammanställd av Carin Holmberg, fil dr feministisk sociologi Kvinnojourerna och deras arbete Med tanke på

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer 070912 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer.

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Gemensamt handlingsprogram för personalgrupper i Lindesbergs kommun som möter våldsutsatta kvinnor eller män och barn som bevittnat våld i nära relation samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEFINITION... 4 HÄLSOPROBLEM.... 4 JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM... 4 DEMOKRATIPROBLEM... 4 STATISTIK.... 4 BEGREPPSDEFINITION...

Läs mer