Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet"

Transkript

1 Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors Hus oktober 2013

2 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Undersöka omfattning av behovet Undersöka de våldsutsattas tillgång till stöd Anmälda brott per stadsdel Handlingsplanerna finns Kvinnofridsfrågan försvinner i budgeten Kännedom om problemet saknas Verktygen för uppföljning har uteblivit Delade upplevelser om stadens kvinnojoursgaranti Alla kvinnors hus förslag 12 Källor 13

3 2 Sammanfattning Våld i nära relationer är ett utbrett problem i Stockholms stad. Under år 2012 anmäldes 1 5 brott med koppling till våld i nära relationer. Utöver de anmälda brotten vet vi att det finns en hög andel som aldrig anmäler när de utsatts för den här typen av brott, cirka 7 procent, vilket hypotetiskt skulle innebär att 7 09 i Stockholms stad utsatts för våld av någon i nära relation men aldrig anmält detta. Ytterst ansvarig för att hjälpa brottsoffer som utsatts för våld i nära relation är Stockholms stad och socialtjänsten. Efter en skärpning av socialtjänstlagen 2007 blev kommunernas ansvar för brottsoffer tydligare. Lagen nämner särskilt kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp av någon närstående. I vissa fall kan socialtjänsten hänvisa och förmedla kontakter till lokala kvinnojourer. Utsatta kvinnor kan också vända sig direkt till kvinnojourerna för stöd och hjälp utan att gå via socialtjänsten, men det är ändå kommunen som har det yttersta ansvaret för personerna som utsatts för brott. Vad gör då Stockholms stad för att svara upp mot det behov som finns? På stadsövergripande nivå har staden tagit sitt ansvar genom att ta fram Stockholms stads program för kvinnofrid- mot våld i nära relationer som ska vara ett styrdokument för stadens nämnder och bolag. I anslutning till att programmet klubbades igenom infördes även en så kallad kvinnojoursgaranti vilket innebär att alla kvinnor i staden som har behov av skyddat boende ska få det. Programmet ska syfta till att: uppnå likställighet i staden. Det har ett helhetsperspektiv våldet påverkar hela familjen och såväl våldsutsatta kvinnor och deras barn, som män som utövar våld i nära relation, ska få likvärdiga och lika tillgängliga insatser oavsett var i staden de bor När Alla Kvinnors Hus frågar stadens 1 stadsdelsförvaltningar, som ansvarar för det operativa kvinnofridsarbetet, hur de lever upp till de mål som anges i stadens program och hur de insatser som föreslås i programmet har genomförts blir slutsatsen att programmet inte har varit styrande för stadens arbete och de mål som satts upp i programmet inte nås fullt ut. Vi får en bild av att tjänstemännen på stadsdelarna genomför ett gediget arbete och gör vad de kan för att svara upp mot det behov av stöd som finns men att det ser olika ut hur stadsdelarna arbetar. Trots att det gått ett och ett halvt år sedan det stadsövergripande programmet klubbades igenom som skulle säkerställa att stadens invånare skulle få likvärdigt stöd, ser det inte ut som att staden kommer att uppnå sitt mål. I undersökningen visade det sig att: av 13 stadsdelar har inte genomfört en kartläggning av omfattningen av våld och andra övergrepp mot kvinnor av närstående trots att detta anges i stadens program. 10 av 13 stadsdelar kan inte ange att de fullt ut uppfyller målen i Programmet för kvinnofridmot våld i nära relationer av 13 stadsdelar saknar en särskild budget för kvinnofridsarbetet.

4 3 Positivt är att 12 av de 13 stadsdelar som svarat uppger att de klarar kvinnojoursgarantin. Ett glädjande besked då vi tidigare varit osäkra på vad som sker med alla de kvinnor och barn vi måste avvisa boende varje år (2012 avvisade vi 11 kvinnor skyddat boende). Utifrån de brister som visat sig i undersökningen ifrågasätter vi att staden lever upp till ambitionen att uppnå likställighet i staden, dvs. att de våldsutsatta ska få likvärdiga och lika tillgängliga insatser oavsett var i staden de bor uppnås. Vi hoppas att staden under den kommande programtiden vidtar de åtgärder som behövs för att stadens program inte ska bli en pappersprodukt utan substans i det praktiska arbetet. Det är staden skyldiga de våldsutsatta kvinnorna. Alla Kvinnors Hus föreslår följande förslag i syfte att våldsutsatta i staden ska få likvärdiga och lika tillgängliga insatser oavsett var i staden de bor: Se till att stadsdelarna har de verktyg som behövs för att göra kartläggningar som ger en bild av omfattningen av våld i nära relationer samt hur de sociala tjänster som de erbjuder svarar upp mot gruppers och enskildas behov. Om det idag finns problem att följa upp de personer som socialtjänsten har kontakt med, hur ska de då veta vilka insatser som behövs för att fånga upp övriga som aldrig anmäler brott och/eller tar kontakt med socialtjänsten? Se till att stadsdelarna har samma mätverktyg för att mäta måluppfyllelse av målen i kvinnofridsprogrammet. Inför bättre erfarenhetsutbyte och mötesplatser mellan staden och kvinnojourerna. Alla Kvinnors Hus ställer gärna upp med den kunskap och erfarenhet vi får i vårt arbete och tror säkert att flera kvinnojourer skulle göra detsamma. Låt oss träffas och hjälpas åt att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Utvärdera möjligheten att ha specifika budgetar för kvinnofridsarbetet på stadsdelsnivå för att lättare ha möjlighet att följa upp verksamheten och prioritera resurser. Utred möjligheten till bättre verktyg för att underlätta för stadsdelarna att hitta skyddat boende och göra det tydligare för oss kvinnojourer att följa upp vad som händer med de vi nekar boende. Kommunerna bör satsa på det preventiva arbetet det höga antalet anmälda brott samt det hypotetiska talet på oanmälda brott talar inte minst för att det finns ett omfattande arbete att göra.

5 Om undersökningen Med anledning av att det nu gått ett och ett halvt år, det vill säga halvtid, sedan stadens kvinnofridspolitiska program klubbades igenom, har Alla Kvinnors Hus velat se hur stadsdelarna jobbar med de mål som staden fastslagit. Vi ville också med vår undersökning visa att behovet av insatser till våldsutsatta kvinnor är fortsatt stort. Genom kartläggningen klargör vi brister som finns och initierar en diskussion om hur dessa kan åtgärdas. Vidare bidrar vi med våra förslag på hur det skulle kunna bli bättre för de våldsutsatta kvinnorna och deras barn. Undersöka omfattning av behovet Hur stort problemet med våld i nära relationer och de våldsutsatts behov är, undersöktes genom att vi fick statistik från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, över antalet anmälda brott som varit inom ramen för våld i nära relationer under år BRÅ:s databas över anmälda brott är den källa som i dagsläget finns tillgänglig för denna typ av statistik. Det är generellt svårt att statistiskt fastställa hur utbrett våld i nära relationer är, då anmälningarna omfattar många olika brottskategorier. De kategorier som utgör underlag i denna rapport är enligt kontakter med BRÅ de två kategorier som är mest relevanta för att ringa in hur många som anmält brott i nära relationer; misshandel inkl. grov, mot kvinna 1 år eller äldre, inomhus bekant i nära relation samt grov kvinnofridskränkning. Statistiken visar var brottet anmälts inte var det har utförts. 1 Det är samtidigt anmärkningsvärt att uppgifter från BRÅ indikerar att en stor andel våldsutsatta aldrig anmäler de övergrepp som de utsatts för i den nära relationen. I den Nationella Trygghetsundersökningen, NTU, som BRÅ genomför har intervjupersoner fått uppge händelser som de blivit utsatta för och om de har anmält brottet. Enligt NTU är andelen som, enligt egen uppgift, har anmälts brott till polisen 2 procent. Utifrån resultatet i undersökning går det att göra en uppskattning att 7 procent inte anmäler brott. En sådan uppskattning är inte helt oproblematisk det går aldrig att statistiskt säkerställa hur många brott som faktiskt begåtts men aldrig anmälts men vi kan få en hypotetisk bild av problemets omfattning. 2 Statistiken över anmälda brott och det hypotetiska antalet oanmälda brott har delats upp per stadsdel inom Stockholms stad, för att kunna ge en bild av om det finns skillnader mellan stadsdelarna. Vi redovisar både det faktiska antalet anmälda brott i varje stadsdel, men också omräknat till antalet anmälda brott per invånare för att kunna jämföra stadsdelarna med varandra. I undersökningen visade det sig att det fanns skillnader mellan stadsdelarna. Vad skillnaderna beror på behandlas inte i denna rapport men bör rimligen kunna utgöra underlag för framtida diskussioner BRA, Brottsutvecklingen i Sverige år , sid 259

6 5 Undersöka de våldsutsattas tillgång till stöd Programmet för kvinnofrid- mot våld i nära relationer är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolag och ska så långt som möjligt tillämpas i uppdrag som staden ger andra organisationer. Programmet ska brytas ned i lokala handlingsplaner hos stadsdelarna. I denna undersökning ligger fokus på hur stadsdelarna lever upp till målen i programmet. Alla Kvinnors Hus har plockat ut insatser och mål från programmet och i en enkätundersökning 3 frågat stadsdelarna om de har genomfört insatserna och/eller hur väl målen har uppfyllts. I enkätundersökningen ställdes även frågor kopplade till budget, handlingsplaner och beslutet om garantin på skyddat boende. 1. Har stadsdelen en budget för arbetet med våld i nära relationer? 2. Har stadsdelen en handlingsplan för arbete med våld i nära relationer? 3. Har stadsdelen genomfört en kartläggning som enligt programmet för kvinnofrid, ska genomföras för att få en samlad bild av; omfattningen av våld och andra övergrepp mot kvinnor av närstående och barn som bevittnat våld mot närstående samt hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers och enskildas behov?. Klarar stadsdelen garantin på skyddat boende för våldsutsatta kvinnor? 5. Hur väl klarar stadsdelens de tre målen i programmet för kvinnofrid? (Kvinnor som utsatts för våld i nära relation lever ett liv utan våld, Kvinnor som utsatts för våld i nära relation har kunskap om sina rättigheter, Kvinnor som utsatts för våld i nära relation har kunskap om sina rättigheter) Enkäten med frågorna skickades via mail till respektive stadsdels allmänna mailadress. Då svarsfrekvensen var relativt låg ringde Alla Kvinnors Hus runt till stadsdelarna för att uppmärksamma dem om enkäten. Alla Kvinnors Hus blev då oftast kopplade till mottagningarna och fick mailadress till den person som de ansåg hade möjlighet att svara på enkäten. Vilken funktion de personer som svarat har kan därför ha varierat stadsdelarna emellan. Enkäten skickades ut i juni 2013, på grund av låg svarsfrekvens under sommaren, har möjlighet för stadsdelarna att svara funnits fram till september Enkäten skickades till samtliga 1 stadsdelar. 13 stadsdelar svarade. 3 Alla Kvinnors hus enkätundersökning https://docs.google.com/forms/d/1n2injny2ty1abuk3vjlkbg3invi2whllecrg75q3w/viewform

7 Anmälda brott per stadsdel Anmälda brott samt oanmälda brott 5 per stadsdel. (per invånare) Oanmälda brott Anmälda brott BRÅ; 5 BRÅ, Brottsutveckling i Sverige år , sid 259

8 7 Handlingsplanerna finns Alla 13 stadsdelar inom Stockholms stad som svarat på Alla Kvinnors Hus enkät har handlingsplaner för arbetet med våld i nära relationer. Det är en bra start på arbetet och handlingsplanerna kan fungera som stöd för de handläggare på socialtjänsten som kommer i kontakt med kvinnor som varit utsatta för våld eller andra övergrepp i nära relationer. Man ska dock komma ihåg att även om handlingsplanerna finns som ett stöd för personalen så kan det många gånger saknas rutiner för personalen, budgetmedel, kunskap etc. Handlingsplanerna är ett teoretiskt dokument som måste omsättas i praktiskt arbete. Finns handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer? NEJ JA Alla Kvinnors hus enkätundersökning https://docs.google.com/forms/d/1n2injny2ty1abuk3vjlkbg3invi2whllecrg75q3w/viewform

9 Kvinnofridsarbetet försvinner i budget I av de 13 stadsdelarna som svarat på Alla Kvinnors Hus enkät 7 saknas en särskild budgetpost för arbetet med våld i nära relationer. Stadsdelarna kan därför inte svara på frågan hur mycket pengar de lägger på arbetet med våld i nära relationer. Det vanligaste svaret är att arbetet ingår i den ordinarie budgeten eller i exempelvis budgeten för missbruk. En av stadsdelarna som har en särskild budget förklarar att den sätts utifrån det föregående årets kostnader för placering i skyddat boende. Om ingen särskild budget finns så är arbetet med kvinnofrid och behovet av budgetmedel svåra att följa upp. Vi menar att det måste finnas särskilda medel avsatta för att ha möjlighet att se om medlen räcker till de åtagande stadsdelarna har samt för att kunna göra prognoser över hur mycket medel man behöver i verksamheten nästkommande budgetår. Socialtjänsten är skyldig att hjälpa kvinnor som utsatts för våld eller andra övergrepp av någon närstående. I vissa fall kan socialtjänsten hänvisa och förmedla kontakter till lokala kvinnojourer, men de flesta kvinnojourer lever på verksamhetsbidrag som ofta beslutas årsvis och det yttersta ansvaret för dessa brottsoffer ligger på kommunerna Finns en särskild budget för arbetet med våld i nära relationer? budget saknas budget finns 7 Alla Kvinnors hus enkätundersökning https://docs.google.com/forms/d/1n2injny2ty1abuk3vjlkbg3invi2whllecrg75q3w/viewform

10 9 Kännedom om problemet saknas av 13 stadsdelar svarar att de inte genomfört en kartläggning för att få en samlad bild av omfattningen av våld och andra övergrepp mot kvinnor av närstående och barn som bevittnat våld mot närstående samt hur de sociala tjänster som erbjuds svarar upp mot gruppers och enskildas behov. I Programmet för kvinnofrid- mot våld i nära relationer anges att detta ska göras med motiveringen att kartläggningar och uppföljningar ger underlag för bedömningar om målgruppen får likvärda insatser oavsett var de bor, om målgruppen ökar eller minskar samt om fler målgrupper ska inkluderas i kommande program. Det har nu gått drygt ett och ett halvt år sedan programmet klubbades igenom och ännu har de flesta stadsdelarna inte gjort denna kartläggning. Det visar att Stockholms stad inte har den kännedom de bör ha om problemet och således inte fullt ut kan leva upp till socialtjänstlagen (2007:225) 5 kapitlet paragraf 11: Till socialnämndens uppgift hör att verka för att den som utsatts för brott och dess närstående får stöd och hjälp. Har ni genomfört en kartläggning enligt Programmet för kvinnofrid mot våld i nära relationer? NEJ JA Alla Kvinnors hus enkätundersökning https://docs.google.com/forms/d/1n2injny2ty1abuk3vjlkbg3invi2whllecrg75q3w/viewform

11 10 Verktygen för uppföljning har uteblivit 3 av 13 stadsdelar kan ange att de fullt ut uppfyller målen i Programmet för kvinnofrid -mot våld i nära relationer. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation lever ett liv utan våld Kvinnor som utsatts för våld i nära relation har kunskap om sina rättigheter Kvinnor som utsatts för våld i nära relation känner sig trygga med de insatser staden erbjuder Förklaringen till att inte fler kan ange att de uppfyller målen varierar men tydligt blir att de mätindikatorer som identifierats för att mäta målen ännu inte finns i stadens system för uppföljning, ILS. Vilket är anmärkningsvärt när programmet har funnits i ett och ett halvt år. Alla de indikatorer som finns i programmet finns inte med ännu i ILS (stadens ledningssystem) och vi mäter därför inte alla indikatorer. Vi utgår från att de kommer att finnas med från och med 201. Resultat av de indikatorer vi har i området redovisas i samband med bokslutet, svarar en av stadsdelarna som har besvarat Alla Kvinnors Hus enkät. När stadsdelarna inte har mätverktygen är det föga förvånande att endast 3 av de 13 stadsdelarna kan ange att de uppfyller målen fullt ut. Likväl är det problematiskt att staden inte kan få en samlad bild över hur stadsdelarna når upp till målen och således inte får underlag för vilka framtida insatser som behöver göras. Stadsdelar som kan ange att de klarar målen i Programmet för kvinnofrid-mot våld i nära relationer: Kan ej ange 3 Kan ange 0

12 11 Delade upplevelser om stadens kvinnojoursgaranti Stockholms stad införde i april år 2012 en kvinnojoursgaranti 9, vilket innebär att alla som behöver skyddat boende ska få en plats. I samtal med tjänstemän inom staden har Alla Kvinnors Hus dock inte kunnat få fram information om vilka kriterier som är uppsatta för garantin. Handlar det om boende på kvinnojourer eller är hotell acceptabelt? Finns det något kriterium för inom vilket tidsspann den våldsutsatte ska få skyddat boende, vilka stödåtgärder är garanterade i samband med boendet? När vi frågar stadsdelarna om de klarar garantin svarar 12 av 13 att de klarar garantin för skyddat boende, dvs. de har försett alla kvinnor med behov av skyddat boende ett sådant. 10 Alla Kvinnors Hus är en av de jourer som Stockholms stad använder för att slussa de våldsutsatta kvinnorna till skyddat boende. År 2012 var vi tvungna att avvisa 11 kvinnor. Samtidigt vet vi att andra kvinnojourer ständigt nekar våldsutsatta boende. Hur går ekvationen ihop? Stockholm stad säger att de klarar garantin för skyddat boende och samtidigt vittnar kvinnojourer om att vi ständigt behöver neka våldsutsatta boende på grund av platsbrist. Alla Kvinnors Hus slutsats är att kvinnorna får ett boende, men att dessa inte alltid är hos kvinnojourernas skyddade boende utan på andra platser som till exempel hotell där de inte kan få den stöd och hjälp de ofta behöver. En annan slutsats är att stadsdelarna som arbetar med att hitta skyddat boende får ringa runt till flera olika kvinnojourer innan de hittar en ledig plats. Klarar ni kvinnojoursgarantin? NEJ JA Alla Kvinnors hus enkätundersökning https://docs.google.com/forms/d/1n2injny2ty1abuk3vjlkbg3invi2whllecrg75q3w/viewform

13 12 Alla kvinnors hus förslag Efter resultaten i undersökningen föreslår Alla Kvinnors hus följande förslag för att våldsutsatta i staden ska få likvärdiga och lika tillgängliga insatser oavsett var i staden de bor: Se till att stadsdelarna har de verktyg som behövs för att göra kartläggningar som ger en bild av omfattningen av våld i nära relationer samt hur de sociala tjänster som de erbjuder svarar upp mot gruppers och enskildas behov. Om det idag finns problem att följa upp de personer som socialtjänsten har kontakt med, hur ska de då veta vilka insatser som behövs för att fånga upp övriga som aldrig anmäler brott och/eller tar kontakt med socialtjänsten. Se till att stadsdelarna har samma mätverktyg för att mäta måluppfyllelse av målen i kvinnofridsprogrammet. Inför bättre erfarenhetsutbyte och mötesplatser mellan staden och kvinnojourerna. Alla Kvinnors Hus ställer gärna upp med den kunskap och erfarenhet vi får i vårt arbete och tror säkert att flera kvinnojourer skulle göra detsamma. Låt oss träffas och hjälpas åt att utveckla arbetet mot våld i nära relationer. Utvärdera möjligheten att ha specifika budgetar för kvinnofridsarbetet på stadsdelsnivå för att lättare ha möjlighet att följa upp verksamheten och prioritera resurser. Utred möjligheten till bättre verktyg för att underlätta för stadsdelarna att hitta skyddat boende och göra det tydligare för oss kvinnojourer att följa upp vad som händer med de vi nekar boende. Kommunerna bör satsa på det preventiva arbetet det höga antalet anmälda brott samt det hypotetiska talet på oanmälda brott talar inte minst för att det finns ett omfattande arbete att göra.

14 13 Källor Alla Kvinnors Hus, Enkätundersökning, https://docs.google.com/forms/d/1n2injny2ty1abuk3vjlkbg3invi2whllecrg75q3w/viewform Brottsförebyggande Rådet, Nationella trygghetsundersökningen Brottsutvecklingen i Sverige Brottsförebyggande Rådet, Brott och statistik Moderaterna, pressmeddelande om kvinnojoursgarantin Stockholms stad, Programmet för kvinnofrid mot våld i nära relationer

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar En rapport från Feministiskt initiativ 2005 Sammanställd av Carin Holmberg, fil dr feministisk sociologi Kvinnojourerna och deras arbete Med tanke på

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Öppen Gemenskaps kvinnojour

Öppen Gemenskaps kvinnojour UFFE-meddelande 2/2011 Öppen Gemenskaps kvinnojour Utvärdering av Öppen gemenskaps uppsökande kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbrukproblematik Elisabeth Larsson Jan Brännström Öppen gemenskaps

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 MISSHANDEL MOT KVINNOR Klara Hradilova Selin och

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer