Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer"

Transkript

1 Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund Revisionsfråga Granskningsresultat Handlingsplan för våld i nära relationer och dess efterlevnad Synpunkter och kommentarer Nämndens samarbete med frivilligorganisationer i syfte att underlätta för personer som drabbats av våld i nära relationer Synpunkter och kommentarer Insatser för kvinnor, män och barn som utsatts för hot och våld i nära relationer Synpunkter och kommentarer... 8 Trosa kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa har genomfört en granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer. Granskningen har genomförts utifrån revisorernas bedömning av risk och väsentlighet. De kriterier som granskningen utgick från för att besvara revisionsfrågan visade: Det finns en handlingsplan/policy för arbetet med personer som utsätts för hot och våld i nära relationer. Det är mycket positivt att en handlingsplan har utarbetats och antagits av Humanistiska nämnden. Planen visar på höga ambitioner, delar av den efterlevs men det saknas resurser för att verkställa flera väsentliga områden. Vår bedömning är att planen behöver utvecklas och konkretiseras. Nämnden samarbetar med frivilligorganisationer i syfte att underlätta för personer med hot och våld i nära relationer. Nämnden har ett etablerat samarbete med kvinnojouren Annfrid i Södertälje. I handlingsplanen omnämns att man även samverkar med Brottsofferjouren i östra Sörmland. Nämnden bidrar till Brottsofferjouren Östra Sörmland genom föreningsbidrag. Det är positivt att kvinnor i Trosa kan få stöd från en kvinnojour. Det är också positivt att det är reglerat i ett avtal. Det finns insatser för kvinnor, män och barn som utsatts för hot och våld i nära relationer/bevittnat våld. Det finns ett brett utbud av insatser för den aktuella målgruppen. De flesta insatserna ska föregås av en biståndsprövning, men det är också möjligt att få insatser utan. De granskade personakterna har brister. De följer inte Socialstyrelsens rekommendationer för hur utredningar ska genomföras för personer i målgruppen. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att Humanistiska nämnden till del har en ändamålsenlig verksamhet. Det finns höga ambitioner och goda intentioner, om dessa ska kunna verkställas krävs att verksamheten prioriteras. Trosa kommun 1 av 9

4 2. Bakgrund Förekomsten av personer som söker skydd hos antingen kommunen eller frivilliga organisationer med anledning av hot och våld från personer i nära relationer, har under de senaste åren ökat markant. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd 2009:22 som förstärker kommunernas ansvar för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och för barn som bevittnat våld. Där föreskrivs att kommunerna särskilt bör uppmärksamma förekomsten av hot och våld i nära relationer genom att grundligt utreda bl a behovet av stöd och hjälp samt risken för att kvinnan ska utsättas för ytterligare våld. Även män kan utsättas för hot och våld i nära relationer. Kvinnan bör, tillsammans med eventuella barn, erbjudas tillfälligt boende, råd och stöd för att förändra sin situation, samt även ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten bör ha beredskap att hjälpa en våldsutsatt person även i akuta situationer. Kontakt med frivilligorganisationer bör också förmedlas av socialtjänsten. Socialstyrelsen har också gett ut en handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Den ger en bra bild över kommunens uppdrag. I ovan nämnda förskrifter från Socialstyrelsen anges också att kommunerna bör upprätta en handlingsplan som regelbundet bör följas upp och revideras. De områden som bör finnas med är följande: Uppföljningsbara mål En beskrivning av hur grupper och enskilda ska informeras om nämndens verksamhet Regelbundet kartlägga omfattningen i kommunen av våld eller andra övergrepp mot kvinnor av närstående Regelbundet kartlägga omfattningen i kommunen av barn som bevittnat våld Analysera hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers och enskildas behov Fastställa på vilka områden det finns behov av att samverka Beskriva hur skyddade personuppgifter ska hanteras Redogöra för hur nämnden ska fullgöra sitt ansvar för kontroll och uppföljning av sådan verksamhet till vilken nämnden har lämnat över genomförandet av insatser Redovisa hur uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhet på området bör göras. Trosa kommun 2 av 9

5 2.1. Revisionsfråga Granskningen utgår från revisorernas bedömning av risk och väsentlighet. Den revisionsfråga som ska besvaras är: Har Humanistiska nämnden en ändamålsenlig verksamhet som tillgodoser och uppmärksammar behoven hos personer som utsatts för hot och våld i nära relationer och hos barn som bevittnat våld. Revisionskriterier Det finns en handlingsplan/policy för arbetet med personer som utsätts för hot och våld i nära relationer. Handlingsplanen efterlevs. Nämnden samarbetar med frivilligorganisationer i syfte att underlätta för personer med hot och våld i nära relationer. Det finns insatser för kvinnor, män och barn som utsatts för hot och våld i nära relationer/bevittnat våld. Granskningen har genomförts genom intervjuer med socialsekreterare/samordnare för arbetet med våld i nära relationer, gruppledare, socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd och utredning av barn och unga, kvinnojouren Annfrid. En personaktsgranskning har genomförts av fem ärenden där våld i nära relationer har förekommit, både akten för kvinnan och eventuella barn har granskats. Granskning av för uppdraget relevant dokumentation. Verksamheten har sakgranskat rapporten. Trosa kommun 3 av 9

6 3. Granskningsresultat Vid granskningstillfället fanns en person med uppdrag att vara samordnare för hot och våld i nära relationer. I hennes tjänst låg också andra arbetsuppgifter, utredning av barn och ungdomar samt familjerätt. Utrymmet för att arbeta som samordnare var mycket begränsat. Samordnaren deltar i nätverksmöten i länet. Rekrytering pågick för att frigöra tid för samordnaren Handlingsplan för våld i nära relationer och dess efterlevnad Humanistiska nämnden antog en handlingsplan Våld i nära relation. Den har upprättats av socialchefen och samordnaren. Övrig personal har fått planen, men vid granskningstillfället hade den inte diskuterats i arbetsgruppen. Planen består till stora delar av en beskrivning av vad man avser att göra. För att granska planen har vi gjort en jämförelse med Socialstyrelsens allmänna råd. Det bör finnas uppföljningsbara mål. De mål som finns i handlingsplanen är: En större del våldsutsatta får det stöd och den hjälp som de behöver oavsett ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller missbruk och beroende. En större andel barn som bevittnat våld får det stöd och den hjälp som de behöver. En större andel personer som utövar våld söker och får det stöd och den hjälp som de behöver. Tidigare har statistiken över målgruppen varit mycket bristfällig. Sedan årsskiftet förs en mer noggrann statistik. Den kommer att kunna följas upp först efter En beskrivning av hur grupper och enskilda ska informeras om nämndens verksamhet. Information på kommunens hemsida. Informationsblad som är tillgängligt på offentliga platser. Regelbunden annonsering i lokalpressen. Skriftligt material ska finnas även på andra språk. Det finns information på hemsidan. I socialtjänstens väntrum finns ett visitkort med kontaktuppgifter. Övrigt material är ännu inte färdigställt. Trosa kommun 4 av 9

7 Regelbundet kartlägga omfattningen i kommunen av våld eller andra övergrepp mot kvinnor av närstående. Regelbundet kartlägga omfattningen i kommunen av barn som bevittnat våld. Analysera hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers och enskildas behov. Statistik ska sammanställas årligen. Under en tvåmånadersperiod i höst ska scanning ske i alla ärenden. Har ännu inte gjorts. Fastställa på vilka områden det finns behov av att samverka. Under rubriken samverkan i handlingsplanen, konstateras att det finns behov av att samverka. Där sägs att det är samordnaren som har ansvar för att våldsutsatta och förövare får den hjälp och det stöd som ankommer på socialtjänsten. Det finns en beskrivning av hur ekonomi- och vuxenenheten och barn- och familjeenheten ska agera i sådana ärenden. Det anges att öppenvården kan ge stöd. Samt vilka grupper som kan få stöd av Vård- och omsorgskontoret. Det saknas plan och rutiner för hur samverkan ska ske. Redogöra för hur nämnden ska fullgöra sitt ansvar för kontroll och uppföljning av sådan verksamhet till vilken nämnden har lämnat över genomförandet av insatser. I planen anges att samverkan sker med Fredman i Nyköping, Kvinnojouren Annfrid i Södertälje, Stödboendet Ola i Nyköping, socialjouren i Södertälje och Brottsofferjouren i Östra Sörmland. Där anges inte hur de ska följa upp att verksamheterna fullgör sitt ansvar. Det finns avtal tecknat med Annfrid, där redovisas hur verksamheten ska följas upp. Muntlig överenskommelse finns med Nyköpings kommun och Stödboendet Ola att Trosa kommun får använda deras tjänster. Det finns ingen överenskommelse med Brottsofferjouren. Redovisa hur uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhet på området bör göras. Trosa kommun 5 av 9

8 Handlingsplanen ska vara ett aktivt dokument som ska utvärderas och vid behov omarbetas. Insatserna ska följas upp och utvärderas av socialkontoret. Omfattningen av insatserna ska redovisas i samband med bokslutet. Det framgår inte när och hur uppföljning ska ske Synpunkter och kommentarer Det är mycket positivt att en handlingsplan har utarbetats och antagits av Humanistiska nämnden. Planen visar på höga ambitioner, delar av den efterlevs men det saknas resurser för att verkställa flera väsentliga områden. Vår bedömning är att planen behöver utvecklas, kompletteras och konkretiseras. Vi anser också att andra verksamhetsområden bör involveras i arbetet, t ex skolan och äldre- och handikappverksamheten. Vår bedömning är att det är anmärkningsvärt att inte planen upprättats tidigare. Åtagandet har funnits hos socialtjänsten under flera år Nämndens samarbete med frivilligorganisationer i syfte att underlätta för personer som drabbats av våld i nära relationer Det finns ett avtal med kvinnojouren Annfrid i Södertälje. Det gäller under 2013, tidigare fanns en muntlig överenskommelse. Avtalet omfattar stöd i form av enskilda samtal och vägledning, samt skyddat boende. Kvinnojouren ska varje kvartal rapportera antalet kontakter, samt lämna en årlig verksamhetsberättelse. Humanistiska nämnden ger årligen ett verksamhetsbidrag om :-, varav :- avser plats på skyddat boende. En avräkning görs och om antalet placeringar överstiger den kostnaden debiteras det, om summan inte är förbrukad tillfaller summan kvinnojouren. Samverkan med kvinnojouren Annfrid fungerar enligt samstämmiga uppgifter bra. Kvinnor från Trosa kan söka skydd där utan att först kontakta socialtjänsten. De flesta kvinnor kommer dock via socialtjänsten. I handlingsplanen omnämns Brottsofferjouren i Östra Sörmland som en samverkanspartner. Nämnden har beviljat föreningsbidrag och Brottsofferjouren ingår i de nätverk där samordnaren deltar Synpunkter och kommentarer Det är positivt att kvinnor i Trosa kan få stöd från en kvinnojour. Det är också positivt att det är reglerat i ett avtal. Vi ser det också som positivt att Brottsofferjourens verksamhet stöttas genom bidraget. Trosa kommun 6 av 9

9 3.3. Insatser för kvinnor, män och barn som utsatts för hot och våld i nära relationer Alla ärenden där det finns någon person som utsatts för hot eller våld i nära relation, handläggs av samordnaren. Hon har särskild kompetens inom området. De insatser som är specifika för målgruppen är: Råd och stöd med socialsekreterare/samordnare Öppenvården kan erbjuda akut krishjälp och stödsamtal Samtalskontakt på kvinnojouren Annfrid i Södertälje Skyddat boende på Annfrid, Trosas kvinnor kan få en av de fem platserna i mån av plats Fredman, verksamhet som drivs av Nyköpings kommun. Det är en stödverksamhet för förövaren i våld i nära relationer. Under 2012 fick en man från Trosa stöd därifrån Stödboende OLA stödjour AB. Ett stödboende som även tar emot män. Hittills har ingen från Trosa bott där Enligt avtalet med socialjouren i Södertälje ger de råd, stöd och bistånd akut vad gäller bl a familjevåld En generösare handläggning ska tillämpas för denna målgrupp vid handläggning av ekonomiskt bistånd. För barn som bevittnat våld kan Trappan-samtal erbjudas. Det är en speciell samtalsmetod som är lämplig att använda för denna målgrupp. Det är möjligt att få samtalskontakt på Annfrid utan föregående biståndsprövning. En biståndsprövning innebär att en ansökan/anmälan ska utredas och utmynna i ett förslag till insats. Under 2012 hade sex kvinnor fått stöd på Annifrid och under 2013 har det hittills varit tre. I Socialstyrelsens Allmänna råd anges vad en utredning av detta slag ska innehålla. Utredningar som gällt kvinnor har alltid inletts snabbt, utredningstiden har varit kort och de har blivit erbjudna hjälp. De insatser som beviljats var samtalsstöd med samordnaren och med Annfrid. Uppföljningar har gjorts så att det är säkerställt att kvinnorna fått samtalsstöd på Annfrid. Trosa kommun 7 av 9

10 Personaktsgranskningen visade: Enligt socialstyrelsens anvisningar Uppfyllt Inte uppfyllt Ej aktuellt Utreds behov av stöd och akut 4 1 hjälp Beskriv våldets karaktär och 1 4 omfattning Bedöm om det finns risk för 1 4 ytterligare våld Kartlägg kvinnans nätverk 5 Finns behov av stöd på kort och 2 (inte 3 lång sikt tydligt) Framgår det om barn bevittnat 4 1 våldet Har behovet av akut ekonomiskt bistånd prövats? Framgår inte När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha bevittnat våld bör nämnden skyndsamt göra en förhandsbedömning för att ta ställning till om en utredning ska inledas. En utredning ska omfatta följande områden; barnets behov av akut stöd och hjälp, våldets karaktär och omfattning, hur våldet har påverkat barnet och dess relation till föräldrarna, barnets egen uppfattning om våldet, vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, om barnet blivit utsatt för våld, behov av råd och stöd på kort och lång sikt. I samtliga fem ärenden fanns barn involverade. Förhandsbedömningar gjordes på samtliga barn med ett undantag, där gjordes bedömningen att barnet var så litet att det inte var nödvändigt. Av de granskade förhandsbedömningarna framgår att man utrett och i tre ärendengjort bedömningen att barnen inte hade behov av insatser från socialtjänsten. Det framgår att man pratat enskilt med barnen (beroende på ålder) och tagit del av deras uppfattning av det inträffade. Två av barnen hade utretts, där har de ovan nämnda områdena i huvudsak belysts. Ett av barnen beviljades Trappan-samtal Synpunkter och kommentarer Det finns insatser för den aktuella målgruppen. De flesta insatserna ska föregås av en biståndsprövning, men det är också möjligt att få insatser utan. De granskade utredningarna har brister, de följer inte Socialstyrelsens rekommendationer. Det är en brist att inte göra en förhandsbedömning på alla barn, oavsett ålder, som bevittnat våld, det överensstämmer inte med lagstiftningen. Trosa kommun 8 av 9

11 Inger Kullberg Projektledare Marie Lindblad Uppdragsledare Trosa kommun 9 av 9

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013

Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader enligt lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) -2013 10 Vård- och omsorgskontoret Monika Linderstål Tjänsteutlåtande 2013-04-16 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0076 VON-1 Diariekod: 711 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av ej verkställda beslut inom tre månader

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Revisonsrapport. Gällivare kommun

Revisonsrapport. Gällivare kommun Revisonsrapport Ledning/styrning, organisation och arbetssituation vid Barn och Ungdomsgruppen inom Socialnämnden Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo September 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun

LSS-verksamheten i Vallentuna kommun Revisionsrapport LSS-verksamheten i Vallentuna kommun (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Insatsen biträde av personlig assistent Socialnämnden Juni 2009 Inger Kullberg certifierad

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer