Kunskapsunderlag rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsunderlag rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer"

Transkript

1 Kommunstyrelsens kontor, Kunskapsunderlag rörande mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor, innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövanden vare sig det sker i det offentliga eller i det privata livet (FN 1993).

2 Sammanfattning...3 Introduktion...3 Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr.2007/08:39)...3 Varför ta fram en kommunövergripande handlingsplan?...4 Södertälje kommuns handlingsplan Nulägesbeskrivning...7 Kvinnofridsbrott i Södertälje...9 Material för fördjupning

3 Sammanfattning Det här kunskapsunderlaget ger en sammanfattning av den nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Den ger också en bakgrund till de framtagna målen för Södertälje kommuns handlingsplan. Vidare ges en nulägesbeskrivning över var de olika verksamheterna befinner sig i sitt arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer. Underlaget innehåller också statistik över kvinnofridsbrott i Södertälje kommun och statistik över antal kvinnor som sökt skydd eller stöd. Introduktion Mäns våld mot kvinnor och barn är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och en viktig folkhälsofråga. Våldet medför stora individuella konsekvenser och höga kostnader för samhället. De flesta fall av barn- och kvinnomisshandel äger rum i hemmet och förövaren är oftast en man i en närstående relation till offret. Våldet förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Under 2009 anmäldes i Södertälje 183 misshandelsbrott i nära relationer; brott mot kvinnor 18 år och äldre. Många barn har också utsatts för detta våld. När barnets mamma utsätts för våld och ett barn tvingas se eller höra det är det att jämställa med barnmisshandel enligt slutbetänkandet från Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72). Enligt barnkonventionens artikel 19 Skydd mot övergrepp så är det samhällets ansvar att skydda barn mot detta. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett begrepp som innefattar psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt och sexuellt våld, hot om våld såväl som olika former av utnyttjanden och förtryck. Ansvarig för våldet är alltid den som utövar det. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett uttryck för den strukturella obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. Våldet är ett hinder för den enskilda kvinnans och barnets säkerhet och rättstrygghet. Kommunen har ett ansvar för att vidta nödvändiga och effektiva åtgärder mot mäns våld mot kvinnor och barn. Detta kvinnofridsarbete kan delas in i två olika delar: Primärpreventivt arbete som handlar om att i samverkan med andra myndigheter stoppa våldet i sig och minska antalet nya fall av våld mot kvinnor och barn genom jämställdhetsarbete. Sekundärpreventivt arbete som handlar om att förhindra våldsutövning och fortsatt utsatthet för våld. Här handlar det främst om skydds- och stödåtgärder, kunskap hos personal som möter kvinnor och barn som utsatts för mäns våld men också om en bredare kunskapshöjning hos allmänheten. Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr.2007/08:39) I november 2007 kom den svenska regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den nationella handlingsplanen om hur våld ska bekämpas tas ett helhetsbegrepp på mäns våld mot kvinnor och barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 3

4 relationer. I handlingsplanen betonas statens och kommunernas ansvar att tillgodose de våldsutsattas behov av stöd och skydd. Den nationella handlingsplanen innehåller 56 åtgärder inom följande sex insatsområden: 1. Ökat skydd och stöd till våldsutsatta Våldsutsatta människor ska få samhällets stöd att leva ett normalt liv i frihet. Kommunerna har enligt lag ett ansvar för att brottsoffer får den hjälp de behöver. Kommunerna ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd eller hjälp. Även barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av hjälp. 2. Stärkt förebyggande arbete Barn och unga är viktiga målgrupper. Det är därför angeläget med tidiga insatser i skolan och i andra sammanhang där barn och ungdomar befinner sig. Skolan och socialtjänsten har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Genom att beakta brottsförebyggande aspekter vid samhällsplanering och byggande kan risken för brott i utomhusmiljön minska. 3. Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet Lagstiftning kring äktenskap, skilsmässa och bodelning ska vara utformad på ett sådant sätt att en våldsutsatt persons rättigheter garanteras. Det gäller även regler om vårdnad och umgänge. Särskild hänsyn måste tas till barn som kommer i kontakt med rättsväsendet. 4. Utveckling av insatser riktade till våldsutövare Inom kriminalvården måste det finnas programverksamhet att erbjuda våldsutövare. Även utanför kriminalvården är det angeläget att utveckla programverksamhet. Kvinnors och barns säkerhet ska vara central i all verksamhet riktad till män som utövar våld. 5. Ökad samverkan Ett ökat samarbete inom och mellan myndigheter och andra aktörer som kommer i kontakt med våldsutsatta och förövare är av avgörande betydelse för att utsatta personer ska få den hjälp de behöver. Samarbetet ska ske med kunskap och respekt för varje myndighets uppdrag och kompetens. 6. Ökade kunskaper Genom forskning och utbildning ska kompetensen utvecklas hos de myndigheter och ideella organisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta och förövare. Uppföljning och utvärdering är en viktig del av kvalitetssäkring och kunskapsutveckling. Varför ta fram en kommunövergripande handlingsplan? I den nationella handlingsplanen betonas att våld mot kvinnor är en fråga som rör flera nämnder och inte enbart socialnämnden. För att lyckas med både den primära och den sekundära preventionen krävs därför insatser inom alla kommunens verksamheter. Ansvaret för sekundärpreventiva insatser ligger i huvudsak hos socialnämnden. Socialstyrelsen har förtydligat 4

5 kommunernas ansvar för detta arbete i sitt meddelandeblad Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (december 2009). Södertälje kommuns handlingsplan Det övergripande målet i kommunens handlingsplan är: Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer ska upphöra. Till detta övergripande mål finns fyra delmål, med tillhörande aktiviteter. Dessa fyra delmål täcker tillsammans de fem insatsområden i den nationella handlingsplanen som berör kommunens verksamhet, alltså insatsområde 1-2 och 4-6 enligt ovan. 1. Alla kvinnor och barn som är utsatta för våld i nära relation och som vänder sig till kommunen ska få det stöd och skydd som de behöver. Den 1 juli 2007 ändrades 5 kap. 11 socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Genom lagändringen förtydligades socialnämndens ansvar för att kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld får det stöd och den hjälp de behöver. En förutsättning för att våldsutsatta kvinnor och barn ska kunna få stöd och skydd är att de känner till att det finns hjälp att få och var hjälpen finns. Information på olika språk är nödvändigt i detta sammanhang. Att det finns ett systematiskt informationsarbete som når fram till målgruppen kommer att ha avgörande betydelse för hur väl målet nås. En kommunikationsplan ska därför upprättas för att säkra att informationen når alla målgrupper. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Det är viktigt att kommunens verksamheter beaktar de särskilda behov som en kvinna kan ha på grund av till exempel funktionshinder, utländsk bakgrund, sexuell läggning, ålder, missbruk eller beroende. Kommunens verksamheter måste också genomsyras av ett barnperspektiv för att kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa. För att kunna möta dessa behov krävs det att verksamheterna har kunskap om hur verksamheten bäst kan anpassas för att möta dessa behov. Det är också viktigt att följa upp och utvärdera de insatser som ges för att se om de motsvarar de behov som finns hos målgrupperna. Det handlar både om brukarnas uppfattning om de insatser de får och om verksamheternas bedömning av insatsernas kvalitet. För att öka tryggheten för kvinnan och barnen ska även män som utsätter kvinnor för våld uppmärksammas med insatser för att upphöra med våld. 2. Kommunens verksamheter ska ha kunskap om området mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. För att kommunen ska kunna erbjuda rätt stöd och skydd samt vidta rätt förebyggande åtgärder är det nödvändigt att det finns relevant kunskap. Det behövs generell kunskap om kvinnofridsfrågor 5

6 och om målgruppens olika behov, statistik som beskriver situationen i kommunen och även kunskap om vilket resultat de olika kommunala insatserna ger. I dag finns ingen samlad statistik inom kommunen om hur många kvinnor och barn som har sökt stöd och skydd. Denna brist på statistik bidrar till att osynliggöra kvinnors och barns utsatthet och resulterar i att det är svårt att bedöma vilka behov som finns. Det finns därför behov av gemensamma metoder för att registrera volymstatistik. Informationsinsatser och opinionsbildning blir viktiga för att synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn. Kommunikationsplanen ska innehålla systematiska och långsiktiga informationsinsatser riktade mot såväl allmänheten som särskilda målgrupper. En av de viktigaste interna målgrupperna är den personal som i sitt dagliga arbete möter kvinnor och barn som utsatts för våld. Det är viktigt att denna personal har relevant kunskap och förmågan att praktiskt tillämpa kunskapen. De ska därför regelbundet få kompetensutveckling inom området. Genom kompetensutveckling skapas även gemensamma attityder och förhållningssätt som ger bättre förutsättningar för ett konstruktivt samarbete mellan olika personalkategorier. 3. Samverkan ska fungera väl inom kommunen, mellan kommunen och olika myndigheter samt mellan kommunen och dess samverkansparter. När en kvinna eller ett barn blir utsatt för våld kan många olika myndigheter och yrkesgrupper bli involverade. De olika myndigheterna har olika uppgifter och rutiner, men människorna det handlar om är desamma. Samverkan är en viktig framgångsfaktor i kvinnofridsarbetet. En väl fungerande intern och extern samverkan och samordning är en förutsättning för att våldsutsatta ska få rätt hjälp och stöd, vid rätt tillfälle och av rätt aktör. Det ska finnas rutiner och verktyg inom kommunens alla verksamheter för hur man möter och vart man hänvisar våldsutsatta kvinnor och barn som utsatts för våld. Den externa samverkan behöver utvecklas t.ex. med olika kyrkor, ideella organisationer och Landstinget. Socialnämnden kan lämna över genomförandet av en insats till någon annan, till exempel till en ideell förening som driver en kvinnojour. Nämndens ansvar för att insatsen är av god kvalitet kvarstår, samtidigt som den som utför insatsen har eget ansvar både för kvaliteten i verksamheten och för att det finns personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Att det finns goda former för samverkan mellan kommunen och den enskilda utföraren är viktigt för att säkra både tjänsternas kvalitet och innehåll. En förutsättning för att handlingsplanen ska få genomslagskraft är att alla berörda kontor arbetar med att förankra handlingsplanen och utveckla aktiviteter inom respektive mål i sina verksamheter. Det ska finnas en kommunövergripande kvinnofridsgrupp med representanter från alla kontor som ansvarar för att stödja och följa genomförandet av handlingsplanen. 6

7 4. Det ska finnas ett väl utvecklat arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom kommunen. Arbetet med jämställdhet är en av de grundläggande förutsättningarna för att en förändring ska komma till stånd. Barn får sina förebilder i synen på män och kvinnor och relationen mellan könen såväl i familjen, förskolan, skolan och på fritiden som genom massmedia och reklam. Därför behövs insatser för att stärka jämställdheten och motverka könsdiskriminering och könsstereotypa föreställningar i de miljöer där barn och ungdomar vistas. Främjande insatser med barn och unga som målgrupp bör ingå i den ordinarie verksamheten och inte ges som punktinsatser. Diskussioner om värderingar och normer kring våld bör finnas med som en röd tråd genom förskola och skola. Skolans likabehandlingsplaner ska innehålla mål och aktiviteter inom jämställdhetsområdet. Våld mot kvinnor begränsar kvinnors möjligheter att röra sig fritt i det offentliga rummet. Det är därför viktigt att ha med ett kvinnofridsperspektiv även i samhällsplaneringen. Nulägesbeskrivning Verksamhet som finns i kommunen idag Kvinnofrid stödjer kvinnor som upplevt hot eller våld i en nära relation. Förutom gruppverksamhet och enskild samtalskontakt arbetar Kvinnofrid med informations-, samordningsoch utbildningsinsatser till olika delar av socialtjänsten och annan verksamhet. FriZon erbjuder krisbearbetning för barn som upplevt våld i familjen. Det finns också stöd för barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka föräldrar. Fridsam är ett samverkansprojekt mellan Kvinnofrid och FriZon och polisen i Södertälje. Syftet är att stärka skyddet och stödet för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Genom projektet erbjuds kvinnan stöd när hon polisanmäler, är på väg att anmäla, och även i den fortsatta rättsprocessen. Målgruppen är kvinnor över 18 år som varit eller är utsatta för hot och våld i en nära relation (det vill säga av nuvarande eller före detta partner, eller av släktingar). Barnen i föräldrarnas fokus (BIFF) har som syfte att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende och umgänge. BIFF erbjuder utbildning med barnen i fokus för mammor respektive pappor som befinner sig i familjerättsliga konflikter. Mottagningen Manfred är en del av Södertäljes insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Manfreds målgrupp är män som utövat våld i nära relationer. Män kan kontakta Manfred för samtal. Sedan 1992 finns en extern samverkansgrupp med polis, åklagare, kvinnojouren Annfrid, Salems kommun, Nykvarns kommun, sjukhus, primärvården och socialtjänsten. Från socialtjänsten ingår resultatenhetschefen för sociala boendeenheten och fridsamprojektet. Gruppen arbetar för bättre samverkan mellan myndigheterna. Kommunens kvinnofridssamordnare är sammankallande. 7

8 Sociala boendeenheten inom försörjningsstöd har två personer anställda som har särskild kompetens för att kunna möta och hjälpa våldsutsatta kvinnor i boendefrågor med råd och stöd och ekonomiskt bistånd. Enheten arbetar med skyddsplaceringar både internt och externt. Enheten har tillsammans med Kvinnofrid gått med i Kompotten ; ett samarbete med andra kommuner för att enklare kunna flytta kvinnor och barn till andra kommuner vid behov. Boendeenheten arbetar också med att ge råd och stöd till den våldsutövande mannen och för att hitta alternativt boende för honom. Detta för att kvinnan och barnen ska få möjlighet att bo kvar i den gemensamma bostaden. Övriga enheters arbete inom området mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer Vuxenenheten missbruk har en arbetsgrupp som arbetar med en egen handlingsplan som ska beskriva hur vuxenenheten missbruk ska hantera ärenden där kvinnor uppger att det förekommer våld i tidigare eller nuvarande relationer. Det finns en även en drogterapeut på öppenvården som tar emot kvinnorna så att de får en första kontakt och kan samtala kring våldet. Introduktionsenheten har introduktions- och samhällsorienterade kurser där ett flertal moment tar upp frågor som jämställdhet, kvinnofrid och hedersrelaterade frågor. Enheten har också ett samarbete med kvinnojouren i form av diskussionstillfällen för kvinnor och män i olika grupper. De flesta av handläggarna på introduktionsenheten har gått den interna utbildning om familjevåld som ges av Kvinnofrid och Frizon inom social- och omsorgskontoret, barn och ungdom. Två av handläggarna har också specialiserat sig på hedersproblematik och har också haft kursen Ung i Sverige som inriktade sig på detta område för åldersgruppen år. Äldreomsorgskontoret har inte särskilda rutiner eller riktlinjer när det gäller våldsutsatta. Där personal kommer i kontakt med eller upptäcker våldsutsatthet kontaktar respektive enhet den biståndshandläggare som är aktuell och diskuterar utifrån varje enskilt ärende vad som kan göras. De kontaktar även primärvården, i första hand en distriktssköterska och annars vårdcentralen direkt om det finns skador och om den enskilde önskar och samtycker. Verksamheterna för personer med funktionsnedsättning har i dagsläget inga rutiner eller riktlinjer eller formella forum när det gäller stöd till våldsutsatta kvinnor eller barn. Anmälningsplikt gäller dock för alla. Om det kommer fram att en brukare blir utsatt för våld så är det kommunens ordinarie verksamheter som används, av brukaren själv eller brukarens företrädare. Flera chefer inom verksamheterna har gått på Länsstyrelsens utbildning Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. En viktig uppgift är att göra personalen uppmärksamma på och medvetna om våldet så att de vågar se, fråga och agera vid misstanke om våld mot kvinnor och andra brukare. I övrigt ska personer med funktionsnedsättningar inte särbehandlas utan kunna ta del av befintliga insatser. Skolhälsovården arbetar för att främja varje elevs psykiska och fysiska hälsa från förskoleklass till sista året i gymnasiet. Skolhälsovården ska uppmärksamma och motverka risker för elevernas fysiska och psykosociala hälsa. Det finns rutiner för skolsköterskorna och anmälningsplikt för barn som far illa. 8

9 Kultur- och fritidskontoret har i sitt förslag till Riktlinjer och regler för föreningsbidrag lagt in i de allmänna bestämmelserna att för att få föreningsbidrag ska föreningen sträva efter att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i organisationen och i dess verksamhet. Fritidsgårdarna planerar ett stort jämställdhetsprojekt tillsammans med andra kommuner i länet. Samhällsbyggnadskontoret beaktar trygghetsperspektivet i planering av nya områden och bostäder samt röjer sly och byter lampor i redan etablerade områden. Utbildningskontoret har idag flera metoder inom prevention: Vägledande sampel är en metod som stärker elevernas socioemotionella kompetens. Idag finns ett 80-tal lärare i grundskolorna som är utbildade i metoden. Inom ramen för årets trygghetspaket utbildas även personal i förskolan och på gymnasiet i metoden. Den andra metoden är Olweus-programmet som är ett systematiskt antimobbningsprogram som finns i två skolor i kommunen. Ytterligare 10 till 12 skolor kommer under att påbörja genomförandet av programmet. Programmet minskar mobbning och ökar tryggheten genom att det stärker barnens socio-emotionella kompetens. I det pågående forskningsprojektet Föräldrastöd i Samverkan Södertälje (FiSS) utvecklas dessutom en metod och ett program för att erbjuda generellt föräldrastöd till alla föräldrar i kommunen. Målet är att på lång sikt minska den psykiska ohälsan hos barn och unga i kommunen. Ideella föreningar verksamma inom kvinnofridsområdet Kvinnojouren Annfrid i Södertälje har enligt samarbetsavtal med kommunen åtagit sig att driva kvinnojouren Annfrid och tjejjouren Juventas Systrar. Avtalet omfattar skyddat boende samt personligt stöd till våldsutsatta kvinnor i nära samarbete med socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård. I avtalet ingår också tjejjourens verksamhet för flickor och unga kvinnor upp till 25 år. Avtalet omfattar också ansvar för ekonomi, administration, redovisning samt information till myndigheter och organisationer. Kvinnofridsbrott i Södertälje Misshandel inkluderat grov misshandel utgör majoriteten av de våldsbrott i nära relation som anmäls i Sverige. Mörkertalet är stort och man räknar med att ungefär en fjärdedel av alla misshandelsbrott i nära relation anmäls till polisen. Under 2009 anmäldes i Södertälje 183 misshandelsbrott i nära relationer, mot kvinnor 18 år och äldre. 183 anmälda misshandelsbrott motsvarar 215 brott per invånare. Detta kan jämföras med motsvarande siffra för riket; 125 brott per invånare. Tre kvinnor mördades och 30 våldtäkter anmäldes där kvinnan var 18 år och äldre under Exempel på andra anmälningar gällande våld i nära relation 2009 är: misshandelsbrott begått av bekant, där flickan var mellan 15 och 17 år, 29 st. grov kvinnofridskränkning, 31 st. olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre, 263 st överträdelse av besöksförbud, 23 st 9

10 Det finns ytterligare brottstyper och anmälningar redovisade i Brås statistik ( Mörkertalet för kvinnofridsbrott är stort men det är också vissa svårigheter att få fram statistik på antal kvinnor som sökt och fått hjälp av kommunen. Brås rapport 2010:4 är en första uppföljning av regeringens handlingsplan och i den rapporten konstateras att socialtjänsten inte har dokumentations- eller statistiksystem som gör det möjligt att på ett enkelt sätt få fram antalet ärenden som rör dessa grupper och vilka insatser som gjorts. Det är därför svårt att få en helhetsbild av de kvinnor och barn som fått hjälp och att följa upp och utvärdera insatsernas effekt. I redovisningen under av den volymstatistik som finns tillgänglig i kommunen bör det noteras att samma kvinnor kan ha träffat olika enheter och att det därför inte går att få någon totalsumma på antal kvinnor som sökt stöd. Kvinnor som sökt stöd och skydd 16 kvinnor och 20 medföljande barn har övernattat på kvinnojouren Annfrids skyddade boende under perioden januari till augusti Under 2009 övernattade 38 kvinnor och 29 medföljande barn på boendet. Genomsnittstiden för vistelsen i boendet låg under 2009 på 45 boendedygn. De flesta med skyddsbehov hade svenskt ursprung följt av kvinnor med rötter i mellanöstern. Majoriteten av dem som sökte hjälp hos Annfrid under 2009 hade blivit utsatta för våld i en nära heterosexuell relation. Majoriteten av de kvinnor som sökt hjälp på kvinnojouren 2009 var i åldern år. Tillsammans med gruppen år utgjorde dessa över 8 av 10 kvinnor som sökt hjälp. Kvinnofrid och Frizon hade 355 personer som besökte verksamheten under Totalt var det besök, vilket är 123 besök i månaden i snitt. Kvinnofrid och Frizon arbetar också med information, utbildning och samordning men det finns ingen statistik på omfattningen av detta. Fridsam hade 131 besökare under Uppföljningsstatistik som gäller våldsutsatta kvinnor är under utveckling på Sociala boendeenheten sedan augusti Det finns statistik om antalet aktualiserade ärenden och antalet avslutade ärenden. Antalet aktualiserade ärenden för perioden januari till augusti 2010 var 59 stycken. Antalet avslutade ärenden under samma period var 47 stycken. Övriga enheter har ingen volymstatistik. Material för fördjupning För fördjupade kunskaper inom området finns bland annat följande publikationer: Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Regeringens skrivelse 2007/08:39. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. En första uppföljning av regeringens nationella handlingsplan, Brå 2010:4. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, en kunskapsöversikt. Sveriges Kommuner och Landsting Kunskapsöversikten tar bland annat upp hur mäns våld mot kvinnor kan förklaras, problem och behov som finns inom särskilt utsatta grupper av kvinnor, situationen för barn som upplevt våld i hemmet och samhällets ansvar. Utveckling pågår en kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting

11 11

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-11-20 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Yttrande 2015-10-22 Dnr 10.1-17661/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Marit Birk marit.birk@socialstyrelsen.se Socialdepartementet Jämställdhetsenheten 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland YTTRANDE 1(2) 19 januari 2005 hs 2004/0190 Hälso- och sjukvårdsnämnden Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland Marianne Gottlander har till Kommunfullmäktige lämnat in en motion om ett handlingsprogram

Läs mer

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

Partille kommuns arbete mot. våld i nära relationer

Partille kommuns arbete mot. våld i nära relationer Partille kommuns arbete mot våld i nära relationer Innehåll Våld i nära relationer är en folkhälsofråga... 3 Begreppet våld i nära relationer...4 Definition...5 Kommunens övergripande målsättning... 6

Läs mer

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer 2 Förord Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor

Nyhetsbrev nr Mäns våld mot kvinnor Nyhetsbrev nr 2 2015 Mäns våld mot kvinnor Här får du lite samlade nyheter och information om vad som är på gång i riket och länet. Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialnämnden SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER 2014-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Socialnämndens ansvar 4 1.1 Inledning 4 1.2 Socialnämndens handlingsplan 4 1.3 Handlingsplanens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Hedersrelaterat våld Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Handlingsplan mot hedersrelaterat våld för Falköpings socialtjänst I Falköpings kommun finns personer som är utsatta

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation BUN/2016:338 Rona MacDonald 016-710 50 86 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Eskilstuna En FriStad för kvinnor

Eskilstuna En FriStad för kvinnor Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015 2017 Kortversion 1 Inledning I denna förkortade version av Eskilstuna en FriStad för kvinnor kan du ta del av Eskilstuna kommuns

Läs mer

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 288 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor Publiceringsdatum 20080901 Dnr 7001-2008-008652 Granskningsperiod År 2008 Kartläggning i Stockholms län av socialtjänstens stöd till våldsutsatta flickor,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-25 Dnr: 2014/773-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Individ-

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 121 Ansvarig:

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

REMISSVAR Dnr 3.9:0508/15

REMISSVAR Dnr 3.9:0508/15 REMISSVAR 2015-10-21 Dnr 3.9:0508/15 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtyck (SOU 2015:55) Inledning Barnombudsmannen välkomnar

Läs mer