rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013"

Transkript

1 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor, innefattande hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövanden vare sig det sker i det offentliga eller i det privata livet (FN 1993). Barnkonventionen, artikel 19 Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.

2 Introduktion Mäns våld mot kvinnor och barn är ett allvarligt folkhälso- och jämställdhetsproblem. Enligt FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor som antogs av FN:s generalförsamling 1993 innebär våld mot kvinnor följande Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är ett övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och en kriminell handling. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett begrepp som innefattar psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt och sexuellt våld, hot om våld, men också olika former av utnyttjanden och förtryck. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett uttryck för den strukturella obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. Under 2009 anmäldes i Södertälje 183 misshandelsbrott i nära relationer; brott mot kvinnor 18 år och äldre. Många barn utsätts för detta våld. Dessa barn är också offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Det är samhällets ansvar att skydda våldsutsatta kvinnor och barn. Barnkonventionen ska vara en utgångspunkt i all verksamhet, särskilt artikel 19 som lyder Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. I alla aktiviteter ska det finnas ett tydligt barnperspektiv. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket har flera beröringspunkter med mäns våld mot kvinnor. I enlighet med deklarationen kan våld och förtryck som skadar kvinnor aldrig accepteras med hänvisning till religion, seder och traditioner. Problemen med våld i samkönade relationer har många likheter med mäns våld mot kvinnor, men har fram till nu ofta osynliggjorts. Regeringen har beslutat att våld i samkönade relationer ska inkluderas i den nationella handlingsplanen för att fokus ska riktas mot de utsattas behov och inte mot deras sexuella läggning eller val av kärlekspartner. Förslaget till handlingsplan innebär en ambitionshöjning för samtliga nämnder och en tydligare helhetssyn inom kommunen. Strategierna för att uppnå handlingsplanens mål är kommunövergripande och inriktade på samverkan. Södertälje kommuns handlingsplan utgår ifrån regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

3 (Skr.2007/08:39). Regeringens definition av mäns våld mot kvinnor grundas på FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor som antogs av FN:s generalförsamling Verksamheter idag inom arbetet mäns våld mot kvinnor och barn Kommunen har idag en bred verksamhet inom arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn: Kvinnofrid och FriZon arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor och krisbearbetning för barn som utsätts för våld i familjen. Kvinnofrid och FriZon är också ett stöd- och kunskapscenter för andra verksamheter och har som uppdrag att informera och samordna i kvinnofridsfrågor. Projektet Fridsam är ett samarbete mellan Kvinnofrid och FriZon och polisen. De ger stöd till kvinnor som polisanmäler våld. Projektet Manfred har en mottagning för män som utövat våld i en nära relation. Inom försörjningsstöd finns sociala boendeenheten som kan erbjuda bostad, försörjningsstöd och råd till våldsutsatta kvinnor. Alla dessa verksamheter arbetar också med att bygga upp samverkan inom kvinnofridsområdet både inom kommunen och med andra kommuner. Kvinnojouren Annfrid och andra skyddsboenden kan erbjuda skyddat boende. Trots att Södertälje kommun genom nämnda verksamheter tar ansvar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer behöver arbetet utvecklas och samordnas. Barnperspektivet måste också bli tydligare inom de verksamheter som möter kvinnor och barn som upplevt våld. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer behöver ett mer grundläggande arbete påbörjas där ett första steg är ökad kunskap och kompetens inom kommunen. Målgrupper Handlingsplanens målgrupp är i första hand kvinnor och barn som utsätts för fysiskt och psykiskt våld i nära relationer. Kommunen måste beakta de särskilda behov som en våldsutsatt kvinna kan ha på grund av exempelvis funktionshinder, utländsk bakgrund, sexuell läggning, ålder, missbruk eller beroende. Kommunens verksamheter måste också genomsyras av ett barnperspektiv för att kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets bästa. En andra målgrupp är all personal i kommunens olika verksamheter som i sitt arbete kan möta våldsutsatta kvinnor och barn. Insatser ska också riktas mot allmänheten, bland annat genom skolorna och frivilliga organisationer men även i form av generella informationsinsatser. För att öka tryggheten för kvinnorna och barnen ska män som utsätter kvinnor för våld uppmärksammas med insatser för att upphöra med våldet. Handlingsplanens övergripande mål Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer ska upphöra.

4 Delmål 1: Alla kvinnor och barn som är utsatta för våld i nära relation och som vänder sig till kommunen ska få det stöd och skydd som de behöver. Våldsutsatta kvinnor och barn ska veta vart de kan vända sig för stöd och skydd. Kommunen ska därför ta fram en kommunikationsplan som bland annat säkerställer att information ges på olika språk och genom olika kanaler. Ansvariga: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Omsorgsnämnden, Äldreomsorgsnämnden Det stöd och skydd som erbjuds våldsutsatta kvinnor och barn ska tillgodose de särskilda behov som kvinnorna kan ha på grund av exempelvis funktionshinder, utländsk bakgrund, sexuell läggning, ålder, missbruk eller beroende. Även de särskilda behov som barn kan ha på grund av exempelvis funktionshinder måste beaktas. Kommunen ska därför kartlägga vilka som ingår i målgruppen och deras behov för att få kunskap om vilka insatser som behövs. Ansvariga: Socialnämnden, Omsorgsnämnden, Äldreomsorgsnämnden Arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn ska vara kvalitetssäkrat. För att kunna kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska arbetet därför vara med i nämndernas ledningssystem för kvalitet. Ansvariga: Socialnämnden, Omsorgsnämnden, Äldreomsorgsnämnden Stärka verksamheten inom Kvinnofrid och Frizon samt sociala boendeenheten. Ansvarig: Socialnämnden Män som söker hjälp för sitt våldsbeteende ska få relevant hjälp för att upphöra med våldet. Kommunen ska därför utveckla mottagningen Manfred vidare. Ansvariga: Socialnämnden En mätning av brukarnas uppfattning om bemötande, tillgänglighet, stöd och skydd ska genomföras. Verksamheterna ska också varje år genomföra en bedömning av om de erbjuder det stöd och skydd som målgruppen behöver. Delmål 2: Kommunens verksamheter ska ha kunskap om området mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Det ska finnas kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer och dess konsekvenser på individ-, familjoch samhällsnivå. Kunskapen ska vara både generell och specifik för kommunens situation.

5 Kvinnofridssamordnaren ska ha omvärldskunskap och en central roll i att stödja verksamheternas kunskaps- och metodutveckling. Kommunen ska utveckla samarbetet med olika aktörer, bland annat Brottsförebyggande rådet. Tillsammans med aktörerna ska kommunen utveckla arbetet med att sprida kunskap, information och erfarenhet inom området mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Kommunen ska ta fram en årlig, samlad statistik över hur många våldsutsatta kvinnor och barn som sökt stöd hos Södertälje kommun. Som ett led i detta arbete ska alla verksamheter i samverkan utveckla gemensamma metoder för att registrera volymstatistik. Ansvariga: Socialnämnden, Omsorgsnämnden, Äldreomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden Verksamheter med personal som i sitt arbete kan möta våldsutsatta kvinnor och barn ska genomföra informationsinsatser och utbildningar om kvinnofrid för att öka kunskapen bland personalen och de förtroendevalda. Ansvariga: Kommunstyrelsen och alla nämnder En mätning av hur stor andel av berörd personal som har aktuell och tillräcklig utbildning inom området våld mot kvinnor och barn, i nära relationer. Delmål 3: Samverkan ska fungera väl, både inom kommunen, mellan kommunen och olika myndigheter samt mellan kommunen och dess samverkansparter. Det ska finnas tydliga rutiner så att varje verksamhet ger rätt hjälp i rätt tid. Det ska därför tas fram en modell för hur verksamheterna ska samarbeta om stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn, både internt och tillsammans med andra parter. De rutiner och den samverkan som kommunen byggt upp tillsammans med polisen genom Fridsamprojektet ska genomföras och vidareutvecklas., för Fridsamprojektet ansvarar Socialnämnden För att stödja arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn etableras en intern kvinnofridsgrupp med resurspersoner från olika enheter och kontor. Kvinnofridsamordnaren leder arbetet. Kommunen, kvinnojouren Annfrid och Juventas systrar ska i samarbete med kommunen ta fram väl fungerande samverkansformer och rutiner för kvalitetsuppföljning. Ansvarig: Socialnämnden

6 Den externa samverkansgruppen fortsätter utvecklingen av sin verksamhet. Syftet med gruppen är att utveckla samverkan mellan polis, åklagare, kvinnojouren Annfrid, Salems kommun, Nykvarns kommun, sjukhus, primärvården och socialtjänsten. Ansvariga: Alla parter, kommunens kvinnofridssamordnare är sammankallande. En undersökning av parternas syn på hur samverkan fungerar. Delmål 4: Det ska finnas ett väl utvecklat arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom kommunen. Kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn är en viktig del i folkhälso- och jämställdhetsarbetet och ska vara en naturlig del av alla nämnders arbete. Området mäns våld mot kvinnor och barn ska integreras i verksamheternas arbete med folkhälsa och jämställdhet. För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ska samverkans- och arbetsformer skapas inom kommunen. Frivilliga organisationer som vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande ska få stöd. Ansvariga: Kultur- och fritidsnämnden Våld mot kvinnor begränsar kvinnors möjligheter att röra sig fritt i det offentliga rummet. Det är därför viktigt att ha med ett kvinnofridsperspektiv även i samhällsplaneringen som även omfattar utformningen av det offentliga rummet. Ansvariga: Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden Samtliga nämnder rapporterar hur de arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom området mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer. Genomförande och uppföljning Alla nämnder har ansvar för genomförande och rapportering inom sina respektive områden i handlingsplanen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för uppföljningen av handlingsplanen. Kommunstyrelsen ska därför årligen följa upp nämndernas arbete med delmålen och hur långt nämnderna har kommit med samtliga aktiviteter i handlingsplanen. Resultatet av kommunstyrelsens uppföljning ska redovisas i anslutning till årsredovisningen.

7 Delmål Ansvarig nämnd Genomförande 1. Alla kvinnor och barn som är utsatta för våld i nära relation och som vänder sig till kommunen ska få det stöd och skydd som de behöver. En mätning av brukarnas uppfattning om bemötande, tillgänglighet, stöd och skydd. Verksamheterna ska också varje år genomföra en bedömning av om de erbjuder det stöd och skydd som målgruppen behöver. Socialnämnden Omsorgsnämnden Äldreomsorgsnämnden Genomförs varje år. Resultatet av uppföljningen redovisas i anslutning till årsredovisningen. 2. Kommunens verksamheter ska ha kunskap om området mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. En mätning av hur stor andel av berörd personal som har aktuell och tillräcklig utbildning inom området våld mot kvinnor och barn, i nära relationer. Alla nämnder Genomförs varje år. Resultatet av uppföljningen redovisas i anslutning till årsredovisningen. 3. Samverkan ska fungera väl, både inom kommunen, mellan kommunen och olika myndigheter samt mellan kommunen och dess samverkansparter. En undersökning av parternas syn på hur samverkan fungerar. Alla nämnder Genomförs vartannat år. 4. Det ska finnas ett väl utvecklat arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom kommunen. Samtliga nämnder rapporterar hur de arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom området mäns våld mot kvinnor och barn,i nära relationer. Alla nämnder Genomförs varje år. Resultatet av uppföljningen redovisas i anslutning till årsredovisningen.

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialtjänsten Datum Reviderad 2015-02-16 Ärendenr Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialnämndens Individ- och familjeomsorg i Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer 2 Förord Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Ett jämställt samhälle fritt från våld

Ett jämställt samhälle fritt från våld Ett jämställt samhälle fritt från våld Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN SOM SKA FÖRESLÅ EN NATIONELL STRATEGI MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SOU 2014:71 Ett jämställt

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer