motverka våld mot kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "motverka våld mot kvinnor"

Transkript

1 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor

2 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder. Godkänd i kommunstyrelsen 1 juni Godkänd i kommunfullmäktige 25 augusti Handlingsplanen i ett större sammanhang Denna handlingsplan tar sin utgångspunkt i både internationella, nationella och regionala styrdokument. Styrdokument på nationell och regional nivå Det övergripande styrdokumentet för arbetet på nationell nivå är Regeringens skrivelse 2007/08:39, handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Insatsområdena är: Skydd och stöd till våldsutsatta. Stärkt förebyggande arbete. Öka kvalité och effektivitet. Utveckla insatserna riktade till våldutövare. Ökad samverkan. Ökade kunskaper. : Utdrag ur FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor Definition av våld mot kvinnor: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. : Innehåll Om att motverka våld mot kvinnor...2 Handlingsplan för Lunds kommun Handlingsplanens målbild...2 Strategier för att nå målen...2 Nivåer...2 Handlingsplanens tolv insatsområden Kartläggning mätningar Skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor Personer med homo- eller bisexuell läggning samt transpersoner Hedersrelaterat våld Äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor med missbruksproblematik Kvinnor med invandrarbakgrund Hjälp och stöd till barn och ungdomar som bevittnat våld av eller mot närstående Stöd och behandling till våldsutövande män Förebyggande arbete med fysisk miljö Utbildning och information Uppföljning och utvärdering...7 För Skånes del antogs i december 2009; Våld i nära relationer en regional överenskommelse om samverkan. Undertecknande parter är Kommunförbundet Skåne, Polismyndigheten i Skåne, Region Skåne, Åklagarkamrarna i Skåne län, Kriminalvården Region Syd samt Länsstyrelsen i Skåne län. Lunds vision Lund är en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Vi har ett samhälle som fungerar utan våld och förtryck.

3 2 3 Om att motverka våld mot kvinnor Våld mot kvinnor ingår i det vidare begreppet våld i nära relationer. Våld i nära relationer innefattar allt våld mot närstående vuxna personer, även barn som bevittnat våld samt våld och förtryck i hederns namn. Våld i nära relationer domineras av mäns våld mot kvinnor. Hot, våld, förtryck eller kränkningar mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Våldet påverkar den enskilda kvinnans hela livssituation och är även ett hinder för den fortsatta utvecklingen av jämställdhet mellan män och kvinnor. Våld mot kvinnor är att ses som ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som kräver arbete och insatser från flera olika kommunala förvaltningar och verksamheter. Handlingsplan för Lunds kommun Eftersom arbetet med att motverka våld mot kvinnor kräver samverkan på bred front har denna handlingsplan tagits fram gemensamt av: Barn- och skolförvaltningen Lunds stad och Lund Öster/ utbildningsförvaltningen, Olle Nessow Folkhälsosamordnare, Annica Dahl och Felix Ekman Kultur- och fritidsförvaltningen, Lotta Sjöland Serviceförvaltningen, Eva Andersson Stadsbyggnadskontoret, Cecilia Hagström Socialförvaltningen, Staffan Persson och Kerstin Holmberg Socialnämnden, Anna Baumann och Sonja Lindlöf Tekniska förvaltningen, Catharina Enocsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Bibi Nordström Handlingsplanens målbild 1. Personer som utsätts för fysiskt och psykiskt våld ska erbjudas skydd, stöd och behandling både på kort och på lång sikt. 2. Barn och ungdomar som bevittnar eller upplever våld mellan närstående är brottsoffer deras behov av stöd, samtal och behandlingsinsatser ska prioriteras. 3. Personer som utövar fysiskt och psykiskt våld ska erbjudas samtalsbehandling. 4. Samverkansgrupp med representation från Lunds kommun, sjukvård, polis och frivilligorganisationerna ska tillsättas för att effektivisera samarbetet. 5. Att aktuell kunskap och information finns tillgänglig via hemsida och länkning till områdesspecifika hemsidor på internet, samt på olika språk,lättläst och som talsyntes. 6. Kunskapsspridning inom alla verksamheter som möter problematiken. Strategier för att nå målen Lunds kommun ska arbeta medvetet och omfattande för att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor utifrån nationella styrdokument. Lunds kommuns arbete ska präglas av ett professionellt bemötande och god kompetens. Lunds kommun ska aktivt medverka i och förespråka ett myndighetsövergripande samarbete. Lunds kommun ska initiera och genomföra utbildningar till berörd personal. Nivåer Arbetet med våld i nära relationer måste utövas på olika nivåer: Förebyggande och förhindrande. Synliggörande. Bemötande, omhändertagande. Behandling och stöd. Utveckling av metoder, kunskap och verksamheter. Utifrån denna målbild med föreslagna strategier och nivåer som behöver beaktas i kommunen fastställer handlingsplanen tolv konkreta insatsområden. Handlingsplanens tolv insatsområden Med regeringens prioriterade områden som grund, har Lunds kommun valt att fokusera på följande tolv insatsområden under perioden För varje insats beskrivs syfte, åtgärder och ansvarig aktör. Utvärdering ska göras årligen av ansvariga aktörer. 1. Kartläggning mätningar Syftet är att skapa en grund för prioriteringar och planering av det fortsatta arbetet inom området. Följa upp arbetet som bedrivs lokalt, regionalt och nationellt. Utarbeta målinriktade informations- och utbildningsinsatser. Följa upp samverkansparters arbete inom området och deras handlingsplaner, till exempel polis, sjukvård och frivilligorganisationer. 2. Skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor Syftet är att säkerställa att våldsutsatta kvinnor eller kvinnor som riskerar att utsättas för våld, hot eller kränkning ska få akut skydd och stödjande insatser, såväl akut som på längre sikt. Erbjuda skyddat boende vid behov. Skapa rutiner för mer permanenta lösningar för boende. Erbjuda snabbt omhändertagande vad gäller krissamtal. Erbjuda längre behandlingskontakt vid behov. Sträva efter samverkan med andra inblandade myndigheter och organisationer. 3. Personer med homo- eller bisexuell läggning samt transpersoner Syftet är att nå de personer som är eller identifierar sig som homosexuella, bisexuella och transpersoner. Våld i dessa grupper skiljer sig inte nämnvärt från mäns våld mot kvinnor i heterosexuella relationer. Gruppen bör uppmärksammas då det hos dessa personer kan finnas en rädsla för diskriminering, vilket kan medföra att det blir svårare att söka hjälp. Utveckla mottagandet och stödet ytterligare inom Kriscentrum mellersta Skåne. Utveckla kontakterna och samarbetet med intresseorganisationerna verksamma inom området.

4 Hedersrelaterat våld Syftet är att nå gruppen där det förekommer hedersförtryck och hedersvåld. Eftersom problematiken ofta blir aktuell i tonåren har barn- och skolnämnderna och utbildningsnämnden stort ansvar att hantera frågorna tillsammans med socialnämnden. Vi ska: Skapa en beredskap hos socialförvaltningen att ingripa för skydd och stöd till utsatta. Utforma vår information på ett sådant sätt att den når dessa grupper eftersom gruppen kan vara isolerad och inte lika delaktig i samhällets sociala aktiviteter. Tidigt koppla in socialförvaltningens hedersteam och personal med specialutbildning så att effektivt stöd kan ges. Följa handlingsplanen för hedersrelaterade ärenden som antogs Bedriva ett förebyggande arbete på alla grundskolor och gymnasieskolor för att motverka uppkomsten av hedersrelaterat våld. Det elevvårdande arbetet ska omfatta ett tidigt upptäckande av risk för och förekomst av hedersrelaterat våld i elevens närmiljö. Bevaka nationell och regional kunskap och fortbildning inom området. Ansvariga aktörer är: Barn- och skolnämnderna, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden. 5. Äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning Syftet är att uppmärksamma och påtala att äldre kvinnor och kvinnor med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning utsätts för våld av närstående och andra personer som de är i beroendeställning till. Många är på grund av sjukdom och eller funktionsnedsättning isolerade och helt beroende av omsorg. Upprätta rutiner för samarbete mellan berörda kommunala förvaltningar. Synliggöra problemet genom att bedriva ett uppsökande arbete gentemot äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning som saknar löpande kontakt med ansvariga aktörer. Ansvariga aktörer är: Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. 6. Kvinnor med missbruksproblematik Syftet är att lyfta fram kvinnor med missbruksproblematik vilka löper stor risk att utsättas för våld, hot och kränkningar. Denna problematik uppmärksammas i mindre grad på grund av kvinnans övriga sociala problematik. Insatser som tar stor hänsyn till dessa kvinnors livsvillkor och behov av trygghet och ostördhet. Bostäder anpassade för kvinnornas behov. Vidareutveckling av behandlingsformer för effektivt stöd. 7. Kvinnor med invandrarbakgrund Syftet är att fokusera på invandrarkvinnor som utsätts för våld, hot och kränkningar. De utgör en riskgrupp då det förekommer att dessa kvinnor är mer socialt isolerade på grund av sin kulturella bakgrund och bristande språkkunskaper. Vi ska göra kommunens resurser och insatser inom området kända och lättillgängliga genom: Att erbjuda tolkning och översättning av informationsmaterial. Det finns skäl att tro att de insatser och resurser som finns idag inte alltid kommer dessa kvinnor till del och att det ibland kan finnas svårigheter att möta dessa kvinnor i deras situation. Att göra mottagandet av invandrarkvinnor effektivt för att snabbt ta reda på utbildningsbehovet och sätta igång sådan utbildning. Ansvariga aktörer är: Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden. 8. Hjälp och stöd till barn och ungdomar som bevittnat våld av eller mot närstående Syftet är att lyfta fram barnens behov av insatser. Barn som bevittnar våld av eller mot närstående riskerar också att bli utsatta för våld själva. Det är viktigt att kommunens personal lär känna igen tecken på att barn inte mår bra och möter upp i kontakten på ett adekvat sätt. Vi ska: Skapa rutiner för skola och barnomsorg som ger personalen möjlighet att agera så fort ett problem blir känt. Uppmärksamma barnens behov av stöd vid placering i skyddat/tillfälligt boende. Uppmärksamma de barn som finns i friskolor samt de barn som vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för. Ansvariga aktörer är: Socialnämnden, Barn- och skolnämnderna, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.

5 Stöd och behandling till våldsutövande män Syftet är att våldsutövande män ska ta ansvar för sitt agerande och att de upphör med sina våldshandlingar. Stöd och behandlingsinsatserna ska riktas till våldsutövande män. Grunda vår behandlingsmetod på beprövade erfarenheter samt ta del av teori och utbildningsinsatser inom området bland annat från Alternativ till våld i Oslo. Även män som upplever svårigheter i sin relation eller i samband med en separation ska erbjudas rådgivning, samtalsbehandling och krisbearbetning. Detta ska ses som förebyggande arbete för att motverka våld i nära relationer gentemot kvinnor och barn. Vidareutveckla samordningsfunktionen på polisen i det förebyggande och uppsökande arbetet till män som polisanmäls eller blivit gripna, samt erbjuda och motivera dem till behandling inom Kriscentrum i mellersta Skåne. Göra Kriscentrum i Mellersta Skånes arbete med våldsamma män känt bland medborgarna och bland kommunernas förvaltningar och andra samverkande myndigheter. Ansvariga aktörer är: Varje nämnd har ansvar för sina utbildningsinsatser. Socialnämnden har ett övergripande ansvar och kan bistå övriga nämnder. 12. Uppföljning och utvärdering Syftet är att ha en levande handlingsplan som är aktuell i det dagliga arbetet och en referensgrupp för stöd och utveckling. Att uppföljning och utvärdering fortsätter årligen och rapportering sker till berörda nämnder samt att handlingsplanen revideras senast var femte år. Anställa en Kvinnofridssamordnare på heltid för praktiskt genomförande av den kommunövergripande handlingsplanen samt att referensgruppen för fortsatt uppföljnings- och utvecklingsarbetet behålls. Finna en kommunikationsstrategi så att arbetet mot våld i nära relationer synliggörs i kommunen. 10. Förebyggande arbete med fysisk miljö Syftet är att skapa trygga miljöer som också upplevs som trygga av samtliga invånare i Lunds kommun. Trygghetsåtgärder i den fysiska planeringen ska ha ett genus- och socioekonomiskt perspektiv. Det förebyggande arbetet bör beaktas redan i planprocessen. Nationellt arbete inom området ska bevakas och följas upp. Kontinuerligt genomföra trygghetsmätningar. Ansvariga aktörer är: Kommunstyrelsen, Servicenämnden, Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden. 11. Utbildning och information Syfte är öka alla medarbetares kunskap kring våld i nära relationer samt ge både medarbetare och kommuninvånarna information om vad kommunen gör. Genom att utveckla metoder och material anpassade för de olika behov som finns inom våra arbetsplatser och nämnder som i olika grad kommer i kontakt med problematiken. Detta för att kunna förebygga, upptäcka och åtgärda våld mot kvinnor och närstående. All personal i kommunen ska få grundläggande kunskap om våld i nära relationer särskilt mäns våld mot kvinnor samt barn som upplevt eller bevittnat våld. Informationen ska också beskriva kommunens organisation och vem man ska kontakta om man misstänker våld i nära relationer. Personalgrupper som arbetar med stöd, skydd och behandling ska ha kontinuerlig fördjupande fortbildning och handledning. Det ska även finnas lättillgänglig information om kommunens resurser och service till alla kommuninvånare. Kontakt Om du vill veta mer om handlingsplanen: Kerstin Holmberg, Kvinnofridssamordnare Adress: Ringvägen 1 b, Lund Telefon: E-post:

6 8 9 Anteckningar

7 Handlingsplanen i ett större sammanhang Denna handlingsplan har arbetats fram med guidning från två viktiga styrdokument Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Den regionala överenskommelsen Våld i nära relationer regional överenskommelse om samverkan undertecknad av Polismyndigheten i Skåne, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne samt Länsstyrelsen i Skåne län. Lunds kommun Produktion: Socialförvaltningen. Grafik och layout: Kommunkontoret, kommunikationsavdelningen. Omslagsfoto: Anna Scholtz. Lunds kommun 2011

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Kvinnojouren Polisen Skolan Landstinget Barnavårdscentralen Vuxenpsykiatrin Brottsofferjouren Hela

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialtjänsten Datum Reviderad 2015-02-16 Ärendenr Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialnämndens Individ- och familjeomsorg i Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer 2 Förord Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt

Läs mer

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg 2012-2014 1 Denna handling antogs av kommunfullmäktige 2012-xx-xx INNEHÅLL Inledning 5 1. Samverkansaktiviteter 5 2. Översikt aktörer och deras ansvarsområden

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer en ögonblicksbild oktober 2011 maj 2012 Vilka verksamheter erbjuder stöd, vilket förebyggande arbete görs och hur ser behovet av kompetensutveckling ut i Halland? Ett samarbete mellan

Läs mer

Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun

Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun 1 (30) Våld i nära relationer, riktlinje för socialförvaltningens arbete i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden (2015-03-18 102 ) Gäller för: Socialförvaltningen SO Giltig

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER - gemensam handlingsplan för Kungälvs kommun 2012 FOLKHÄLSORÅDET KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Del av FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer