Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manifest, värdegrund och policy. för Unizon"

Transkript

1 Manifest, värdegrund och policy för Unizon

2 Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Illustrationer: Moa Dunfalk

3 Förord Här har vi samlat Unizons manifest, värdegrund och policy. Dokumentet innehåller elva avsnitt, som tar upp varsitt tema. En del av avsnitten beskriver i första hand värdegrunden, främst de sex första, medan övriga avsnitt handlar om både värdegrund och policy. Värdegrunden består främst av etiska värden och normer som är grundläggande för Unizons identitet. Policyn handlar mer om hur konkreta problem ska bedömas och bemötas. Unizons värdegrund är utgångspunkten för hela förbundets verksamhet. Särskilt viktig är den när vi tar ställning i frågor som handlar om att nå de mål vi strävar efter. Själva handlingsförslagen i sådana mer konkreta frågor är en del av Unizons policy. Skillnaden mellan värdegrund och policy motsvaras av skillnaden mellan ideologi och strategi. Den värdegrund och policy som beskrivs i det här dokumentet knyter an till Unizons stadgar, som ger en grundläggande beskrivning av organisationen Där finns bland annat en ändamålsparagraf som klargör organisationens syften.

4 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Varje dag sker runt 100 våldtäkter. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. Över hela världen är mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter. Unizons medlemmar stöttar, skyddar, förebygger och påverkar. Jourerna kämpar för kvinnors och barns rättigheter varje dag. Allt utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Vi som arbetar med våldets konsekvenser ser möjligheterna att förebygga. Vi tror på att bryta kopplingen mellan manlighet och våld. Vi vill se en värld där varje individ får växa upp fri från stereotypa föreställningar om kön. Vi vet att arbetet mot mäns våld mot kvinnor går hand i hand med arbetet för jämställdhet. Vi tror på att vända på perspektiven, kliva in på nya arenor och synliggöra att mäns våld mot kvinnor inte är en isolerad fråga. Överallt i samhället finns anhöriga, kollegor, chefer, ideellt aktiva, politiker och många fler med makt att göra skillnad. Alla vinner på ett jämställt samhälle fritt från våld, och alla behövs i arbetet för att uppnå det. Unizon utmanar var och en att börja med sig själv och sitt närmaste sammanhang. Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Medlemmarna är förbundets förankring i verkligheten och i vardagen. Genom att vara en unison röst för jourerna kan vi hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn att bli hörda. Tillsammans skapar vi ett jämställt samhälle fritt från våld.

5 1. Människors lika värde och lika rättigheter jämlikhet, jämställdhet, värdighet och frihet Ett jämställt samhälle fritt från våld. Det är Unizons vision, som utgår från idén om alla människors höga och lika värde om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att leva i värdighet och frihet Visionen utgår från en feministisk grundsyn som visar på en bristande jämställdhet i samhället och strävar efter att förändra detta. Unizon motsätter sig all form av diskriminering på grund av till exempel kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga, etnicitet och trosuppfattning. Unizons värdegrund är kopplad till följande FN-dokument, som klargör värden med universella anspråk: Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Kvinnokonventionen (Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor) Barnkonventionen (Konvention om barnets rättigheter) Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor FN-dokumenten finns att läsa till exempel på FN:s webbplats: och på

6 2. Ansvar för människor i utsatta situationer med fokus på kvinnor och barn Till Unizons värdegrund hör att hävda ett ansvar för männi skor i utsatta situationer. Det särskilda ansvar som Unizon tar och särskilt uppmanar det offentliga samhället att ta, gäller kvinnor och tjejer i alla åldrar som utsätts för våld, hot och förtryck, eller som riskerar att utsättas för någon form av övergrepp. För Unizons tjejjourer är det viktigt att vara ett stöd också för tjejer som har en utsatthet som inte har samband med våld eller hot. Uppmärksamheten och ansvaret gäller också barn som lever med våld som en del av vardagen. Med barn menar vi flickor och pojkar upp till 18 år. De kan vara direkt utsatta för våld och hot från en eller flera föräldrar, eller av andra vuxna. De kan också vara drabbade av våld och hot som utövas mot deras mammor eller andra närstående. Mäns våld mot kvinnor har fått en stor uppmärksamhet i samhället. Det finns dock en risk att kvinnor i vissa särskilt utsatta situationer inte uppmärksammas tillräckligt och inte får det skydd och det stöd de behöver. Unizon prioriterar ökad kunskap och specialiserad verksamhet som leder till ett bättre stöd till kvinnor och tjejer som är utsatta för våld och inte har permanent uppehållstillstånd (PUT) lever under hedersrelaterat förtryck och våld lever i en samkönad parrelation lever med ett missbruk är äldre har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning Unizon arbetar utifrån både ett kvinnoperspektiv och ett barnperspektiv. Vi uppmärksammar särskilt kvinnor, tjejer och barn som redan är i marginaliserade positioner och därför blir dubbelt utsatta när de även drabbas av hot och våld.

7 3. Kulturell mångfald och universella värden Unizon är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och respekterar olika kulturella, religiösa och icke-religiösa traditioner och riktningar. Unizon bejakar en kulturell mångfald och ser olika livsstilar som en självklarhet. Unizons grundsyn är att flickor och pojkar ska ha lika möjligheter och rättigheter i samhället. Vissa traditionella seder, livsmönster och kulturella föreställningar kan stå i strid med den grundsynen, om de i någon mening begränsar kvinnors och tjejers frihet och möjligheter till jämställdhet på livets alla områden. I det avseendet grundar inte Unizon sin ståndpunkt på ett särskilt kvinnoperspektiv eller på en jämställdhetsideologi som enbart har västerländskt ursprung. Det handlar om att följa de universella rättigheter lika för alla människor som klargörs i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från Denna deklaration uttrycker universella värden som ytterligare har klargjorts i konventioner om kvinnor och barn.

8 4. Flera förklaringsfaktorer för att förstå våldets orsaker och för att motverka våld Våld kan ta sig olika uttryck och utövas med olika typer av maktövergrepp, som till exempel kan vara av fysisk, psykisk, sexuell och/ eller ekonomisk karaktär. Unizon menar att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för en strukturell ojämlikhet och bristande jämställdhet i samhället, och för vilseledande föreställningar och normer om kön. En samlande formulering för förklaringar av det slaget är att det handlar om en övergripande könsmaktsordning i samhället. Förklaringar av det slaget måste kombineras med andra förklaringsfaktorer till exempel sociologiska, psykologiska och ekonomiska för att förstå våldets uppkomst och uttryck på individnivå. Det är också i huvudsak förklaringar av det senare slaget som kan användas för att förstå det våld som vuxna oavsett kön kan utöva mot barn. Var och en har ett ansvar att inte utöva våld och hot, oavsett hur man förklarar att en enskild person gör det. Förklaringar av våldets orsaker får inte användas som en ursäkt som reducerar den enskildes ansvar. Men orsaksbedömningen har direkt relevans för valet av åtgärder för att förhindra våld. Förklaringar som inbegriper flera faktorer ger förutsättningar för att inte bara motverka våld genom att arbeta för strukturella och kulturella förändringar. Det är också möjligt och nödvändigt att förändra enskilda mäns benägenhet att utöva våld. På motsvarande sätt är det möjligt att förändra inställning och handlingssätt hos de kvinnor och män som utövar våld och hot mot barn.

9 5. Varje kvinna och tjej har rätt att göra sina egna val Ungdomar ska kunna forma sin identitet och göra livsval utan att begränsas av förväntningar och normer knutna till kön. Det är en viktig del i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Med den utgångspunkten arbetar Unizons tjej- och ungdomsjourer, både uppsökande och med stöd för att stärka tjejer och förebygga våldsutsatthet. Identitetsstärkande och frigörande arbete spelar en viktig roll, inte minst i det förebyggande arbetet. Unizon lägger stor vikt vid jämställdhet, jämlikhet och frihet. I en mer akut skydds- och stödsituation innebär det att den kvinna som söker skydd och stöd inte ska utsättas för påtryckningar som gör att hon riskerar att hamna i nya former av underordning. Unizons medlemsorganisationer ska vara ett stöd och en guide för en positiv utveckling för kvinnor och tjejer i en situation av våld och hot. Till en sådan vägledning kan det höra att aktualisera frågor som rör de barn som upplevt våld mot sin mamma. Men det ska alltid vara den enskilda kvinnan som självständigt fattar beslut om sitt liv och gör val i sina egna angelägenheter, inte minst i fråga om förhållandet till en partner. Kvinnans vilja och beslut ska alltid respekteras. En kvinnojour i Memphis, USA beskriver ett arbetssätt som också Unizon står bakom: Vi är här för att hjälpa kvinnan att identifiera vad hon känner, inte för att få känslorna att försvinna. Vi är här för att hjälpa kvinnan att upptäcka sina val, inte för att välja åt henne. Vi är här för att diskutera olika steg med kvinnan, inte för att ta stegen åt henne. Vi är här för att hjälpa kvinnan att upptäcka sin egen styrka, inte för att rädda henne och sedan lämna henne fortfarande sårbar. Vi är här för att hjälpa kvinnan att upptäcka att hon kan hjälpa sig själv, inte för att få henne att avstå svåra val. Vi är här för att ge stöd till förändring.

10 6. Barns rättigheter Unizon bahandlar barn som en egen part med egna behov, önskemål och rättigheter och inte bara som medföljande till en kvinna. Det betyder bland annat att jourerna bör ha särskilda samtal med barn, utan att mamman deltar i samtalet. Om barnet redan har kontakt med till exempel sjuksköterska, skol kurator eller psykolog inom barn- och ungdomsvården ska jouren som regel se till att den kontakten upprätthålls. Det är också mycket viktigt att barnet kan fortsätta gå i förskola eller skola under vistelsen på jouren. Det ska anmälas till socialtjänsten om det framkommer att barnet är utsatt för direkt hot och våld. Det gäller även i de fall då mamman inte kan ta hand om barnet på ett bra sätt, eller om hon utövar våld mot barnet.

11 7. Lag och rätt vid våld och hot mot kvinnor och barn Unizon finner att de påföljder som våld och övergrepp mot kvinnor, tjejer och barn har i svensk lagstiftning i de flesta fall är rimliga. Det är framför allt viktigt att strafftiden är utformad på ett sätt som leder till en förändrad inställning, bort från våldets mentalitet. En viktig fråga är att kvinnor och barn får en hållbar situation när de är hotade och behöver skydd, till exempel i form av besöksförbud, larmutrustning, eller genom att få skyddade personuppgifter. Det är oerhört viktigt att Polisen och andra myndigheter har tillräckliga resurser och kunskap i det arbetet. Unizon vill ha en lagändring som gör det möjligt för barn att vara målsägande i en rättsprocess, när de upplever våld mot sin mamma eller annan närstående. Även om våldet inte varit direkt riktat mot barnet är det ett våld som direkt drabbar barnet. Det bör övervägas att införa en särskildt brottsrubricering för sådana brott, med uttryck som till exempel barnfridskränkning och grov barnfridskränkning.. Med tanke på den omfattning som övergrepp mot och misshandel av kvinnor och tjejer har är det få fall som leder till anmälningar, det är dessutom få anmälningar som går till åtal och få åtal som leder till fällande dom. Det är av stor vikt för ett rättssamhälle att undersöka vilka förändringar som behövs i fråga om hur lagen är utformad, hur polis och åklagare arbetar och hur bevis värderas i rätten. För att få en korrekt rättsprocess bör det också vara en självklarhet att kvinnor och barn får tillgång till ett målsägandebiträde eller särskilt biträde. Kvinnojourer kan ha en viktig roll för att säkra bevis i en rättsprocess genom att aktivt bidra till att de kvinnor och tjejer som kommer till jouren kan få sina skador dokumenterade. En läkarundersökning bör alltid genomföras i sådana situationer, för att säkra bevis i en framtida rättsprocess om kvinnan eller tjejen väljer att göra en anmälan. Detsamma bör gälla när ett medföljande barn blivit misshandlat.

12 8. Unizons inställning till kommunernas ansvar och till andra aktörer som arbetar med skydd och stöd för kvinnor Unizon är en organisation i civilsamhället och en nödvändig resurs i Sverige när det kommer till att ge skydd och stöd åt våldsutsatta och hotade kvinnor, tjejer och barn. I Unizons lokala medlemsorganisationer finns stora och viktiga resurser med erfarenhet, kunskap och engagemang. Unizon bejakar också det viktiga arbete som görs av andra organisationer som arbetar mot våld och ger stöd till brottsoffer. Ett samarbete med sådana organisationer är angeläget på både lokal, nationell och internationell nivå. Den offentliga sektorn bör genom staten och kommunerna ta det avgörande ansvaret i arbetet för kvinnors, tjejers och barns rätt att leva utan våld, hot och förtryck. Det är en kärnfråga för Unizon. Det ansvaret kan tas genom ett arbete som utförs direkt i kommunal regi inom ramen för socialtjänsten. Ett viktigt uttryck för statens ansvar är Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), som bland annat stöder forskning och kunskapsutveckling som är av stor betydelse i arbetet för kvinnofrid. NCK driver också den nationella stödtelefonen Kvinno fridslinjen. En del av det kommunala och statliga ansvaret kan tas genom avtal med och ekonomiskt stöd till olika organisationer. Det avgörande är inte vilken huvudman som bedriver arbetet för kvinnofrid utan att detta arbete har tillräckliga resurser, kunskap och engagemang och att det på både nationell och kommunal nivå finns handlingsplaner för detta arbete. Av stor vikt är också förebyggande insatser av olika slag, liksom en adekvat uppföljning. Alla kommuner tar dock inte sitt lagstadgade ansvar i fråga om stöd och skydd för kvinnor, tjejer och barn som utsätts för våld och hot. Det arbete som bedrivs inom Unizons ram kommer att vara nödvändigt också på längre sikt, även om kommunerna tar ett ökat ansvar och även om andra organisationer spelar en fortsatt viktig roll. Dels behövs Unizons skydds- och stödarbete, dels behövs den kunskapsutveckling och opinionsbildning som Unizon bedriver.

13 9. Demokrati, med öppen diskussion och självständiga medlemsorganisationer Unizons verksamhet bedrivs med demokratiska arbetsformer. Det ska vara en öppen och generös diskussion inom förbundet om hur Unizon ska ställa sig i politiska frågor som berör kvinnors, tjejers och barns villkor och rätt till värdighet, frihet och jämställdhet. En öppen diskussion är nödvändig i frågor om hur arbetet bör bedrivas på jourerna och i andra enheter inom Unizon. Till den demokratiska öppenheten inom förbundet hör att varje medlems organisation har en självständighet inom ramen för Unizons värdegrund vid utformningen av sitt arbete.

14 10. Utveckling av inre kultur och administration Den inre kulturen i en organisation handlar främst om sådant som hur anställda, förtroendevalda och ideellt verksamma bemöter varandra och om hur de samarbetar. För Unizon är det viktigt att den inre kulturen är inkluderande och präglas av respekt och öppenhet. Unizon behöver återkommande utvärdera och utveckla sina administrativa rutiner och sin inre kultur. Till administrativa rutiner hör sådant som till exempel hur styrelsen arbetar, hur arbetet är organiserat på kansliet och hur styrelse och kansli samt kansli och olika verksamheter samarbetar. Kommunikation och tillgänglighet spelar en viktig roll i en organisation. Unizon vill vara en alert och effektiv organisation på det området. 11. Utveckling av kunskap och kvalitet och av nya arbetsformer Alla organisationer och allt socialt arbete måste förändras och utvecklas utifrån nya förhållanden och nya problemsituationer. En utveckling av arbetet kan också krävas utifrån ökad kunskap. Det kan handla om kunskap om olika former av utsatthet, men också kunskap om det sociala arbetets metoder och resultat. Sådan kunskap har betydelse både för Unizons roll som opinionsbildare och för arbetet på jourerna. Unizon ska följa och aktivt bidra till kunskapsutvecklingen om det egna arbetet. En strävan ska vara att detta arbete håller hög kvalitet oavsett om det bedrivs av anställda, förtroendevalda eller ideella. Unizon finner det därför viktigt att det fortlöpande görs utvärderingar av det egna arbetet och att det pågår en kritisk och konstruktiv diskussion om hur arbetet ska utvecklas.

15 VÄRDEGRUND OCH POLICY Värdegrund och policy antogs av Unizons (dåvarande SKR:s) styrelse i Stockholm Dokumentet utvecklades genom diskussioner i en referensgrupp av ledamöter i styrelsen och medarbetare på kansliet, under ledning av Erik Blennberger, professor, teologie doktor och forskningsledare vid Ersta Sköndal högskola. Texten skickades även till samtliga medlemsorganisationer med möjlighet att ge synpunkter. Dessutom gick dokumentet på remiss till flera myndigheter och organisationer. Utöver synpunkter från ett tiotal jourer lämnades kommentarer av Barnombudsmannen. I december 2014 språkgranskades och uppdaterades dokumentet i samband med att förbundet bytte namn till Unizon.

16 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ölandsgatan 49 D Stockholm

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Program mot våld i nära relationer

Program mot våld i nära relationer 1 (16) Id nr: 0:22 Typ: Program Giltighetstid: 2014-12-02 Version: 2:0 Fastställd: Socialnämnd och Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Uppdateras: 2016-12-01 SN 2014-12-02, 131 NVN 2015-01-30, 7 Program

Läs mer

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer 2 Förord Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer. Antagen av fullmäktige 75/ 2013

Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer. Antagen av fullmäktige 75/ 2013 Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer Antagen av fullmäktige 75/ 2013 Innehållsförteckning 1. Förord 3 2 Utgångspunkt för handlingsplanen 3 3 Kvinnor och barn är brottsoffer 4 4 Målgrupper

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Länsgruppen för Kvinnofrid i Jönköpings län Förord Mäns fysiska, sexuella eller psykiska våld mot kvinnor är ett allvarligt hinder för jämställdhet. Mäns våld mot

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Karin Tilly, Länsstyrelsen. Stor uppslutning. Det var fullsatt i Folkets hus när Surahammars kommun arrangerade utbildningsdagar

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Jämställdhet som genomgripande princip En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Innehåll Inledning... 5 Jämställdhet som genomgripande princip... 7 Jämställdhet som projekt eller

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer