Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015"

Transkript

1 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015

2 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet 3.2 Vårdnadshavarnas delaktighet 3.3 Personalens delaktighet 4. Förankring av planen 5. Främjande insatser 6. Kartläggning 7. Rutiner för akuta situationer 8. Rutiner för att utreda och åtgärda vid kränkning och/eller diskriminering 9. Utvärdering

3 1. Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens det avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund och uppdrag : En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människa. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Alla på Herrängs Förskola ska känna att vi aktivt arbetar enligt dessa grundläggande värden. Barn och vuxna ska känna trygghet, trivas och mötas med respekt. Vi citerar vidare ur skollagen för att förtydliga vilka skyldigheter vi som pedagoger har för att arbeta mot kränkande behandling: 6 kap. 8 Skollagen (SFS 2010:800) Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i en efterföljande årsplan. 6 kap. 9 Skollagen (SFS 2010:800) Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. 6 kap. 10 Skollagen (SFS 2010:800)

4 En pedagog som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen. En förskolechef som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna kring de och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Under arbetet med planen reflekterade vi över att det kanske kan vara svårt för små barn att förmedla att de anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. Därför är det viktigt att vi som pedagoger är mycket lyhörda och närvarande! 2. Vår vision På Herrängs förskola ska alla barn och personal känna sig trygga, sedda och respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inget barn ska riskera att bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Vi vill att barnen ska veta och känna att deras idéer och viljor är viktiga och blir tagna på allvar. Vi vill även att barnen när de tänker tillbaka på förskoletiden ska göra det med en positiv känsla och att föräldrarna till våra barn ska känna sig trygga och delaktiga i vår verksamhet! 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet Vi tar hänsyn till och inspireras av barnens viljor och det de uttrycker när vi utformar planen. Vi intervjuar också de lite större barnen om hur de tycker att vi vuxna ska behandla alla barn på förskolan och hur barnen ska vara mot varandra för att alla ska känna sig respekterade.

5 3.2 Vårdnadshavarnas delaktighet På föräldramötet tar vi upp årets plan och går igenom den med föräldrarna och de har möjlighet att få en inblick i hur vi arbetar enligt planen och möjlighet att lämna synpunkter. Det är viktigt att vi personal tillsammans med föräldrarna för en dialog om hur barnen upplever sin situation på förskolan. 3.3 Personalens delaktighet Alla pedagoger på förskolan har varit delaktiga i arbetet med planen genom diskussioner om förhållningssätt till barnen och till varandra och om konkreta fall eller situationer. 4. Förankring av planen Planen kommer att finnas tillgänglig på Herrängs förskolas hemsida. Vi kommer att använda oss av den i våra diskussioner på APT. Det ska finnas ett exemplar väl synligt på förskolan. Vi informerar föräldrarna om planens existens, om de så önskar skriver vi gärna ut en kopia. 5. Främjande insatser I de främjande insatserna mot kränkande behandling vill vi skapa en miljö som stämmer överens med vår vision (se ovan punkt 2). Vår förskola har en avdelning och vi arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Det är viktigt när vi har många små barn att vara nära, närvarande och uppmärksamma på om det förekommer kränkningar mellan barnen och från vuxen gentemot barnen. Så här planerar vi att arbeta för att nå dessa mål: Vi är måna om att ha konkreta diskussioner om hur vi ska förhålla oss i olika situationer där det finns risk för att kränkningar kan förekomma. Ledord: Vi säger eller gör inte saker till/mot våra barn som vi inte skulle göra mot en vuxen. Åtgärder för att ingen ska utsättas för kränkande behandling på vår förskola

6 Mål och uppföljning: Alla barn och vuxna ska kunna vistas på vår förskola utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Det är viktigt att vi som personal är goda förebilder och visar barnen hur man bör bete sig mot varandra, även i sammanhang där barnen inte är med är det viktigt att vi tänker på detta! Insatser - Vi samtalar omgående med barnen när någon blivit illa behandlad om varför händelsen kan ha upplevts som kränkande och ger barnen möjlighet att uttrycka hur de upplevde situationen - Vi vuxna ska vara aktiva och närvarande så att vi blir ett stöd i sociala situationer. - Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra i olika situationer och att de större barnen hjälper de små och vi berömmer barnen när de är bra kompisar. - Ett dåligt språk kan vara en orsak till kränkning. Svordomar och hårda ord tolereras inte och genom att vi vuxna tänker på hur vi uttrycker oss hoppas vi kunna bidra till ett bra språkklimat. - Genom att inte kommentera t.ex. kläder och andra saker eller vad barnet intresserar sig för som ur ett genusperspektiv kan anses vara kränkande. - Varje barn ska ha möjlighet att påverka sin dag och tid på förskolan och vi pedagoger ska vara öppna och lyhörda för barnens viljor och hushålla med ordet nej. - Kränkningar mot barn kan lätt uppstå vid matsituationer och därför är det viktigt att vi uppmuntrar och lockar barnen att smaka men att inget tvång förekommer. Barnen behöver inte sitta kvar och vänta lång tid på att alla vid bordet ska bli färdiga. -Det är viktigt med tydlig gränssättning men lika viktigt med beröm!

7 Ansvariga för detta är alla på förskolan och den ordinarie personal som tar emot vikarie ska se till att vikarien blir införstådd med innehållet i planen. 6. Kartläggning Då det inte funnits någon uppdaterad plan på Herrängsförskola sedan 2012 så har personalgruppen suttit och diskuterat, använt den gamla planen samt lånat delar av en annan förskolas plan som finns på enheten för att utforma denna plan. Vi har diskuterat vilka olika situationer där kränkningar kan förekomma. Vi har inte haft möjlighet att involvera föräldrarna inför upprättandet av planen för 2014/2015, men vi har för avsikt att göra det inför nästa plan. Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 7. Rutiner för akuta situationer Policy: det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. Om vi får kännedom om att det förekommit sådana händelser är det vår skyldighet att reagera och agera! Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus. Det ska finnas minst en anställd i närheten av barnen och man ska ha barnen i fokus. Vi är uppmärksamma på om något barn verkar nedstämt eller utanför resten av gruppen och agerar därefter. Vi ska vara lyhörda för hur vi själva och kollegor agerar mot barnen. Under årets gång använder vi planen som diskussionsunderlag på tex arbetsplatsträffar vid minst 3 tillfällen.

8 Personal, barn och föräldrar kan vända sig till: Barn och föräldrar ska självklart kunna vända sig till all personal om de vill berätta om något som barn eller föräldrar upplevt som trakasserier eller kränkande på förskolan. Man kan också med förtroende vända sig till Cathrin Lundegård (förskolechef för Hallsta östra Förskoleområde, telenr: eller mail 8. Rutiner för att utreda och åtgärda vid kränkning och/eller diskriminering Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränkts av barn Om vi får kännedom om att barn har kränkts av andra barn pratar vi omgående med alla berörda barn och deras föräldrar. Vi talar om att det inte får fortsätta och varför. Vi gör föräldrarna uppmärksamma på vad som står i Lpfö98/10 om Förskolans värdegrund och vår plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling, så att de blir medvetna om hur vårt uppdrag ser ut. Ansvaret för att detta kommer till kännedom för arbetslagsledare och/eller förskolechef vilar på den i personalen som får kännedom om trakasserierna eller kränkningen. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Om någon av personalen upplever att barn kränks av personal är det viktigt att man reagerar och agerar genom att så fort som möjligt samtala om händelsen med berörd kollega med hänvisning till Planen mot kränkande behandling. Vi ser också till att dokumentera händelsen som en situation för kommande diskussioner och kartläggning. Förskolechefen ska få veta vad som inträffat vid upprepade eller grova kränkningar och har skyldighet att bestämma vilka åtgärder som behöver göras. Rutiner för uppföljning: Inom en månad bör åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar följas upp och utvärderas.

9 Rutiner för dokumentation: Åtgärderna dokumenteras när de utförs, ansvarig för detta är den personal som varit delaktig i ärendet, arbetslagsledare och förskolechef. Ansvarsförhållande: För uppföljning av det åtgärdade arbetet ansvarar förskolechef 9. Utvärdering Ingen av oss i den nuvarande personalgruppen har deltagit i en utvärdering av Herräng förskolas senaste plan. Vi tycker att det är viktigt att hålla diskussionerna levande och även införliva vårt arbetssätt så att vikarier har lättare i arbetet med våra barn och därmed minskar risken för kränkningar av alla slag..

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer