Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK"

Transkript

1 Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås i hemmet av en man som är närstående till kvinnan. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett prioriterat område av regeringen som under våren 1998 beslutade om kvinnofridspropositionen (1997/98:55) samt under hösten 2007 presenterade en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (2007/08:39). Enligt regering har staten och kommunen ett gemensamt ansvar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer. Enligt regeringen är samverkan inom och mellan myndigheter och andra aktörer som kommer i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare av avgörande betydelse för att utsatta personer ska få den hjälp som de behöver. Regering har gett Länsstyrelserna i uppdrag att bland annat stödja samordningen i länet av arbetet att motverka mäns våld mot kvinnor och till att barn tvingas bevittna våld. Utifrån det har Länsstyrelsen i Västmanlands län arbetat fram en länsstrategi (kvinnofrid i Västmanlands län ) som redogör för hur mäns våld mot kvinnor ska bekämpas i länet. Samverkan Regional samverkan I syfte att utveckla samordningen av insatserna i länet finns sedan 1998 en regional samverkansgrupp för kvinnofrid i Västmanlands län med företrädare från länets kommuner och ansvariga myndigheter. Den regionala samverkansgruppen fungerar som ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Den regionala samverkansgruppen behandlar länsövergripande frågor som berör mäns våld mot kvinnor, barn som bevittnat våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Lokal samverkan Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete. I dag finns det lokala samverkansgrupper i länets samtliga delar. Syftet med de lokala samverkansgrupperna är att skapa och utveckla gemensamma strategier för hur mäns våld mot kvinnor ska bekämpas bildades den lokala samverkansgruppen kvinnofrid Köping, Arboga och Kungsör (KAK). Den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK har tagit fram broschyren kvinnofrid i Köping, Arboga och Kungsör som innehåller adress- och telefonuppgifter till relevanta myndigheter och aktörer i Västmanlands län som en våldsutsatt kvinna i KAK regionen kan behöva komma i kontakt med. Samtliga myndigheter och aktörer som är 1

2 representerade i den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK har tagit del av broschyren. Broschyren kommer även att placerats ut vid offentliga myndigheter och allmänna lokaler som tillexempel bibliotek, tandläkarmottagning och vårdcentral samt mödra- och barnavårdcentral. Syfte och mål med handlingsplanen Syfte med handlingsplanen Handlingsplanen har lyfts fram i syfte att vara ett gemensamt dokument för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK:s arbete och det lokala arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Mål med handlingsplanen För att bekämpa mäns våld mot kvinnor i Köping, Arboga och Kungsör är målet med handlingsplanen att: öka samverkan för att motverka/förebygga mäns våld mot kvinnor minska antalet fall av våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld minska antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor tillgodose misshandlade kvinnor och deras barn samt våldsutövare det stöd och den hjälp som de behöver För vidare beskrivning av tillvägagångssätt för att nå målen se rubrik mål, delmål, aktivitet och ansvarig. Begreppsdefinition Våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill. Våld mot kvinnor Våld mot kvinnor är ett samlingsbegrepp för fysisk och psykisk misshandel, sexualbrott, samt hot och ofredande mot kvinnor. FN definierar våld mot kvinnor som varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Enligt FN är våldet mot kvinnor en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter och är en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati. Hedersrelaterat våld Hedersrelaterat våld och förtryck finns i klaner och familjer i ett patriarkalt samhällssystem. Individen är underordnad gruppen som äger och tar yttersta ansvar för heder och skam. Här är 2

3 männens och gruppens heder direkt avhängigt av gruppens kvinnliga medlemmars faktiska eller påstådda sexuella beteende och relationer. I det faktiska förtrycket och våldet är utövaren oftast en man i nära relation till offret som vanligen är en flicka eller en ung kvinna. Andra kvinnor i nära relation till offret kan direkt eller indirekt utgöra ett stöd till förtrycket som öppet stöds av kollektivets gillande. Därmed gör systemet även förövarna till offer. I patriarkala samhällen är heder och skam centrala värden. Alla familjemedlemmar bidrar genom sitt beteende till familjens heder, men ansvaret är olika fördelat. Mannens heder är främst kopplad till hans förmåga att försörja och beskydda familjen, medan kvinnans heder (och därmed familjens) är knuten till hennes sexuella dygd. Kvinnan ska vara oskuld när hon gifter sig och därför måste ogifta kvinnor och män så långt möjligt hållas åtskilda och umgås så lite som möjligt. Kontrollen av kvinnans sexualitet betraktas som nödvändig för att hon ska bli gift och med hänsyn till familjens heder. Verksamhetsbeskrivning Den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK I den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK ingår representanter från socialtjänsten, polismyndigheten, frivården, allmänpsykiatriska mottagningen Köping, svenska kyrkan, familjerådgivningen, kvinnocentrum, Kompetenscenter för hälsa Landstinget Västmanland, kommunens folkhälsoplanerare, hela människan samt kvinno- och brottsofferjouren. Det är socialtjänsten som sammankallar till träffar tre till fyra gånger per termin. Socialtjänsten Kommunen har det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen och enligt 5 kap 11 socialtjänstlagen hör det till socialnämndens uppgift att verka för att den som blivit utsatt för brott och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen är myndigheter skyldiga att anmäla till socialnämnden om de finns anledning att misstänka att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Anmälningsskyldigheten gäller också ärenden där myndigheter kommer i kontakt med misshandlade kvinnor och där barn finns med i bilden. Polismyndigheten Till polisens uppgift hör bland annat att förebygga och utreda brott. Våld mot kvinnor är en kriminell handling som regleras i brottsbalken. Kvinnofridsfrågor är ett prioriterat område inom rättsväsendet och sedan 1982 faller våld mot kvinnor under allmänt åtal. Inom polismyndigheten hamnar kvinnofridsärende i Västmanlands län per automatik vid personsäkerhetssamordningen (PSS) i Västerås för riskbedömning. Genom hot- och riskbedömningsinstrumentet SARA kan polisen även analysera om kvinnan är i behov av skyddsåtgärder och i så fall vilka. 3

4 Frivården Frivård är kriminalvård i frihet och innebär kontroll och stöd. Frivården är en myndighet som har i uppdrag att övervaka personer som blivit dömda till skyddstillsyn, samhällstjänst, kontraktsvård och intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) samt personer som blivit villkorligt frigivna. Kriminalvården erbjuder män som blivit dömda för ett kvinnofridsbrott möjlighet att delta i Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP), vilket är ett strukturerat behandlingsprogram vars målsättning är att ändra på ett våldsbeteende. Allmänpsykiatriska mottagningen Köping En våldsutsatt kvinna kan antingen via remiss eller på eget initiativ söka sig till allmänpsykiatriska mottagningen för samtal, råd och stöd. Vid mottagningen arbetar bland annat läkare, psykologer och kuratorer. Utifrån sin profession har mottagningen även möjlighet att erbjuda stöd och hjälp till förövaren. Svenska kyrkan Präster och diakoner inom svenska kyrkan möter i sitt dagliga arbete människor i olika skeenden i livet. Alla människors lika värde är en central utgångspunkt i kyrkan och den kristna tron. Inom ramen för den kyrkliga samfälligheten erbjuder svenska kyrkan kostnadsfritt bland annat enskilda samtal och familjerådgivning. Familjerådgivningen Familjerådgivning är en lagstadgad kommunal verksamhet och sedan 1 oktober 2008 driver Köping, Arboga och Kungsör en gemensam familjerådgivning. Den gemensamma familjerådgivningen är kostnadsfri och vänder sig till alla former av familjekonstellationer. I viss utsträckning samarbetar även den kommunala familjerådgivningen med svenska kyrkans familjerådgivning och barnavårdscentralen (BVC). Kvinnocentrum Kvinnocentrum är en kommunal verksamhet inom Västerås stad och en del av socialtjänstens arbete med kvinnor som utsatts för våld. Till kvinnocentrum kan våldsutsatta kvinnor vända sig för bland annat råd och stöd. Kvinnocentrum arbetar med både akuta och långsiktiga insatser samt har verksamheten egna skyddade boenden i Västerås. Förutom kvinnor som utsatts för våld arbetar kvinnocentrum med att uppmärksamma barnens situation samt fungera som koordinator i förhållande till andra samhällsaktörer som möter kvinnan. Kvinnocentrum ska i samverkan med frivilligorganisationerna och andra myndigheter aktivt bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld genom opinionsbildande aktiviteter och kompetenshöjande insatser, både inom och utom den egna organisationen. Sedan den 1 oktober 2008 har Köping och Arboga ett avtal med Västerås stad. Kompetenscenter för hälsa Landstinget Västmanland/kommunens folkhälsoplanerare Kompetenscenter för hälsa arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och arbetar i nära samverkan med kommunens hälsoplanerare. I arbetet ingår att rapportera om de hälsoundersökningar (Liv och Hälsa/Liv och Hälsa Ung) som med jämna mellanrum genomförs av Landstinget. Kompetenscenter för hälsa och kommunens folkhälsoplanerare arbetar också med att planera och organisera seminarier, utbildningar och utställningar i syfte att sprida kunskapen om levnadsvanor och livsvillkorens betydelse för hälsan. 4

5 Hela människan Hela människan är en ideell organisation som bedriver socialt arbete på kristen grund. Hela människans öppna verksamhet RIA (råd och information i alkoholfrågor) vänder sig till människor som på grund av tillexempel missbruk, hemlöshet och kriminalitet befinner sig i en social utsatthet. RIA är en verksamhet som bland annat fångar upp misshandlade kvinnor med missbruksproblem. Kvinnojouren Kvinnojouren är en politisk och religiös obunden förening som vänder sig till kvinnor och barn som är utsatta för våld och förtryck. Kvinnojouren erbjuder råd- och stödsamtal samt skyddat boende. Kvinnojouren har även möjlighet att vara behjälplig vid kontakt med myndigheter och rättsväsendet. Kommunen har en skyldighet att tillhandahålla en verksamhet som kvinnojouren. Socialtjänsten i Köping och Arboga stödjer kvinnojouren KAK ekonomiskt. Socialtjänsten i Kungsör har ett avtal med kvinnojouren MOA i Eskilstuna. Kvinnojouren MOA har inte möjlighet att erbjuda skyddat boende till kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, men om det blir aktuellt med skyddat boende utifrån problematiken kan kvinnojouren MOA bistå socialtjänsten med förslag på sådana boenden. Brottsofferjouren Brottsofferjouren (BOJ) är en politisk och religiös obunden ideell förening som vänder sig till brottsoffer. Kontakten med BOJ är kostnadsfri och är tänkt att fungera som ett komplement till samhällets övriga insatser. BOJ erbjuder råd- och stödsamtal samt har de möjlighet att medverka i kontakt med myndigheter och vid en rättegång. Barnperspektiv Barn som bevittnat våld Barn som lever i familjer där våld förekommer är en riskgrupp för att både i unga år och i vuxenlivet utveckla hälsoproblem. Barn som bevittnat våld har också en förhöjd risk för att utveckla emotionella och beteendemässiga problem som tillexempel ångest, depression och låg självkänsla. Enligt aktuell forskning visar studier även på att minst en fjärdedel av barnen som lever i familjer där våld förekommer själva blir slagna antog FN konventionen om barns rättigheter. I konventionen finns regler som visar på att barns bästa alltid ska sättas i fokus. Ur ett barnperspektiv är det av stor vikt att alla myndigheter aktivt arbetar för att upptäcka relationer där våld förekommer. Barnahus Barnahus Västmanland är beläget i Västerås och är en länsövergripande verksamhet som bildades under Vid barnahus utreds ärenden där det föreligger misstanke om brott mot barn. Vid barnahus samverkar ansvariga myndigheter med fokus på barnet och där stödet, ur ett rättssäkert perspektiv, samlas kring problematiken med barnet i centrum. 5

6 Gruppverksamhet för barn som bevittnat våld Barn som är eller har varit med om utsatta livssituationer vill ofta träffa andra barn som varit med om samma sak. Socialtjänsten i Köping, Arboga och Kungsör driver en gemensam familjepedagogverksamhet, vars personal bland annat är utbildade för att hålla i gruppverksamheter för barn som bevittnat våld. Mansperspektiv Insatser för de som utövar våld Parallellt med de insatser som riktar sig till att hjälpa och skydda våldsutsatta kvinnor och barn bör det även finnas verkningsfulla insatser riktade mot våldsutövarna. Personer som i sin profession kommer i kontakt med män som utsatt kvinnor för våld ska agera och bemöta gärningsmannen på ett samordnat och adekvat sätt. För att minska risken för att misshandlande män återfaller bör män erbjudas hjälp att förändra sitt beteende, tillexempel råd- och stödsamtal samt behandling i de fall som män blir dömda för ett kvinnofridsbrott. Uppmärksammas bör dock att det vid hedersrelaterat våld inte behöver vara en man som är våldsutövaren utan likaväl kan vara en kvinna eller flera personer inom en släkt. Kriscentrum för män Kriscentrum för män är en ekonomisk förening som bildades i januari 2007 och vänder sig till män som utövar våld och som har svårigheter att hantera nära relationer och konflikter på ett konstruktivt sätt. Kriscentrum för män är beläget i Västerås, men har hela Västmanlands län som sitt upptagningsområde. Samtliga deltagare i den lokala samverkansgruppen som i sin profession kommer i kontakt med våldsutövare har därmed möjlighet att hänvisa männen till kriscentrum för män. Särskilt utsatta kvinnor Utsatta grupper Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Dock har det uppmärksammats att vissa kategorier är särskilt sårbara när de utsätts för våld, tillexempel äldre kvinnor, invandrarkvinnor samt kvinnor med funktionshinder och missbruksproblem. En annan utsatt grupp är kvinnor i samkönade relationer. Äldre kvinnor Äldre kvinnors situation är utsatt i det avseende att de oftast har ett mindre socialt umgänge. De har tillexempel ingen arbetsplats med arbetskamrater och nära vänner kan ha avlidit eller flyttat till servicehus/äldreboende. Många äldre kvinnor är ofta även ekonomiskt beroende av sin man samt kan de uppleva en skilsmässa som skamfullt. Mot beaktande av ovanstående bör broschyren kvinnofrid i Köping, Arboga och Kungsör delas ut vid daglig verksamhet för äldre och anhörigcenter samt bör kommunens biståndshandläggare ha kunskap om våld i nära relationer. 6

7 Invandrarkvinnor Invandrarkvinnors situation är utsatt i det avseendet att de kan vara mer isolerade än andra kvinnor. Till en början har de oftast svårt att kommunicera via det svenska språket samt kan de vid uppbrottet från sitt hemland ha förlorat sitt nätverk. Vissa flyktingar kommer från länder där kvinnas rättsliga ställning är underordnad mannen varför kvinnan riskerar att bli utstött från familjen eller den religiösa gemenskapen om hon väljer att lämna äktenskapet. En del misshandlade kvinnor avskärmas även från omvärlden av männen. Kvinnan kan tillexempel hindras från att ta del av svenskundervisning samt hennes rättigheter och möjligheter till hjälp antog FN en resolution om avskaffandet av brott i hederns namn. Enligt resolutionen är det statens ansvar att förhindra och utreda brott i hederns namn samt att underlåtenheten att skydda offren utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Mot beaktande av ovanstående bör broschyren kvinnofrid i Köping, Arboga och Kungsör delas ut vid de skolor som undervisar i svenska för invandrare (SFI) och vid flyktingmottagningen samt bör kommunens flyktingmottagare har kunskap om våld i nära relationer. Kvinnor med funktionshinder Situationen för kvinnor med funktionshinder är utsatt i det avseendet att de i större utsträckning än andra kvinnor saknar förmåga att på egen hand söka hjälp. Myndigheter och andra aktörer som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor för oftast heller ingen statistik över om den hjälpsökande kvinnan har något funktionshinder, varför omfattningen av problem är oklart. Generellt sett råder det även brist på kvinnojourer som kan ta emot kvinnor med funktionshinder. De flesta kvinnojourer förutsätter att kvinnan klara ett eget boende. Mot beaktande av ovanstående bör broschyren kvinnofrid i Köping, Arboga och Kungsör delas ut vid daglig verksamhet för personer med funktionshinder samt bör kommunens LSS handläggare ha kunskap om våld i nära relationer. Kvinnor med missbruksproblem Situationen för kvinnor med missbruksproblem är utsatt i det avseende att risken för allvarliga skador blir större eftersom både kvinnans och mannens kontroll av situationen försämras under påverkan av droger. Det är också vanligt förekommande att allmänheten ser på en person med missbruksproblem som en individ med lägre status. En kvinna med missbruksproblem misstror ofta sin omgivning varför hon sällan polisanmäler övergrepp eller söker hjälp. Generellt sätt råder det även brist på kvinnojourer som kan ta emot kvinnor med missbruksproblem. En kvinna i ett aktivt missbruk kan skapa orolighet hos andra kvinnojoursboende samt kräver målgruppen kompetensutveckling hos personalen. Mot beaktande av ovanstående bör broschyren kvinnofrid i Köping, Arboga och Kungsör delas ut vid kommunernas öppenvårdsverksamheter samt bör kommunens socialarbetare ha kunskap om våld i nära relationer. Kvinnor i samkönade relationer Det våld som förekommer bland kvinnor som lever i samkönade relationer är oftast osynligt då allmänheten har svårt att föreställa sig en kvinna som våldsutövare. I sammanhanget bör även våld bland män som lever i samkönade relationer uppmärksammas. Dock råder det, generellt sett, brist på skyddat boende till män som lever i samkönade relationer. 7

8 Mål, delmål, aktivitet och ansvarig Måluppfyllelse För att lättare kunna följa upp handlingsplanens mål är målen nedbrutna i delmål, aktivitet och ansvarig enligt nedanstående. Om inget annat anges avser begreppet våldsutsatta misshandlade kvinnor och barn som bevittnat våld samt begreppet våldsutövare män som misshandlar. Målet att öka samverkan för att motverka/förebygga mäns våld mot kvinnor Delmål Aktivitet för att nå målet Ansvarig Myndigheter och andra aktörer i KAK som kommer i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare ska samverka kring problematiken. De myndigheter och andra aktörer i KAK som kommer i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare skall vara representerade i den lokala samverkansgruppen Den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK. Handlingsplanen ska vara väl förankrad inom respektive verksamhet som är representerad i den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK. Alla som i sin profession kommer i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare ska ha relevant kunskap för att kunna bemöta och hantera ärendet. Våldsutsatta kvinnor ska veta var de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Möjliggöra för invandrarkvinnor att ta del av broschyren kvinnofrid i Köping, Arboga och Kungsör på sitt modersmål. Verka för attitydförändring vad gäller våld mot kvinnor. kvinnofrid KAK. Ledningen i respektive myndighet och aktör ska besluta om handlingsplanen. Säkerställa att all personal som kan möta våldsutsatta och våldsutövare har relevant kompetens/utbildning inom område. Placera ut broschyren kvinnofrid i Köping, Arboga och Kungsör vid offentliga myndigheter och allmänna lokaler. Översätta broschyren kvinnofrid i Köping, Arboga och Kungsör till de språk som är vanligt förekommande i kommunen. Informera om mänskliga rättigheter och jämställdhet. Respektive myndighet och aktör. Respektive myndighet och aktör. Den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK. Socialtjänsten i respektive kommun. Svenska kyrkan. 8

9 Målet att minska antalet fall av våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld minska antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor tillgodose våldsutövare det stöd och den hjälp som de behöver Delmål Aktivitet för att nå målet Ansvarig Våldsutövare skall erbjudas stöd och hjälp att förändra sitt beteende. Råd och stöd, samtal enskilt och i grupp samt behandlingsprogram vid fällande dom. Socialtjänsten i respektive kommun, vuxenpsykiatriska mottagningen och frivården. Hänvisning kan även göras till kriscentrum för män. Målet att tillgodose misshandlade kvinnor och deras barn det stöd och den hjälp som de behöver Delmål Våldsutsatta kvinnor ska erbjudas skyddat boende. Våldsutsatta kvinnor ska erbjudas stöd och hjälp att förändra sin situation. Barn som bevittnat våld ska erbjudas stöd och hjälp. Aktivitet för att nå delmålet Respektive kommun tecknar avtal med en kvinnojourverksamhet. Erbjuda råd- och stödsamtal samt hjälpa kvinnan med att ansöka om bistånd. Erbjuda barn som bevittnat våld gruppverksamhet. Ansvarig Socialtjänsten i respektive kommun. Vuxenpsykiatriska mottagningen och socialtjänsten i respektive kommun. Socialtjänsten i respektive kommun. Utveckling och uppföljning Utvecklingsområden Vid arbete med handlingsplanen har det visat sig att den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK är i behov av utveckling. Den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK bör även bli representerad av primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), skolan och flyktingmottagningen. Hälso- och sjukvårdens arbete styrs främst av hälso- och sjukvårdslagen, som i sin portalparagraf har samma helhetssyn som socialtjänstlagen. Primärvården möter på ett tidigt stadium våldsutsatta kvinnor. Barn som bevittnat våld kan bli remitterade till BUP för 9

10 traumabehandling samt kan BUP remittera barn till den gruppverksamhet som socialtjänsten tillhandahåller riktat till målgruppen. Därav anses primärvården och BUP vara två viktiga aktörer i den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK. Rekryteringen av en representant från primärvården har pågått under en längre tid, dock utan större framgång. Enligt skollagen ska skolan bland annat arbeta hälsofrämjande. För att kunna bemöta och bistå barn i utsatta situationer har skolan egna resurser, i form av kuratorer/skolpsykologer och skolsköterskor, att tillgå. Skolan har även möjlighet att remittera barn som bevittnat våld till den gruppverksamhet som socialtjänsten tillhandahåller riktat till målgruppen. Skolan möter på ett tidigt stadium barn som bevittnat våld varför skolan anses vara en viktig aktör i den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK. Flyktingmottagningen kommer i ett tidigt skede i kontakt med utlandsfödda människor. Information om mänskliga rättigheter, barns rättigheter och jämställdhet bör ges som en del av samhällsinformationen till nyanlända flyktingar varför flyktingmottagningen anses vara en viktig aktör i den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK. I den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK föreligger ett generellt behov av kunskapsutveckling inom området hedersrelaterat våld. Under våren 2007 utbildade Länsstyrelsen i Västmanlands län ett resursteam som har till uppgift att fungera som rådgivare till andra som i sitt arbete möter hedersrelaterad problematik. Teamet är mångkulturellt och tvärprofessionellt och de erbjuder sina tjänster till anställda inom socialtjänst, skola, polis, ungdomsmottagning, sjukvård och rättsväsende. För att sprida och förstärka kunskapen om hedersrelaterat våld i Västmanland pågår för närvarande uppbyggnad av ytterligare ett resursteam i länet. Uppföljning Handlingsplanen och broschyren kvinnofrid i Köping, Arboga och Kungsör skall vara aktiva dokument som utvärderas, omarbetas och antas på nytt vartannat år. Uppföljning av handlingsplanen och broschyren görs av den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK. För att följa upp om antalet fall av våld mot kvinnor samt antalet män som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor har minskat kommer polismyndigheten, kvinnojouren och kvinnocentrum regelbundet att delge den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK statistik över antal kvinnofridsärenden från Köping, Arboga och Kungsör. 10

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Hedersrelaterat våld Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Handlingsplan mot hedersrelaterat våld för Falköpings socialtjänst I Falköpings kommun finns personer som är utsatta

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Kvinnojouren Polisen Skolan Landstinget Barnavårdscentralen Vuxenpsykiatrin Brottsofferjouren Hela

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet.

2006-11-08. Brottsofferjourernas Riksförbund vill lämna några ytterligare förslag och kommentarer på betänkandet. 2006-11-08 Brottsofferjourernas Riksförbunds remissvar angående betänkande Att ta ansvar för sina insatser Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, SOU 2006:65 Brottsofferjourernas Riksförbund,

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 1(18) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i förvaltningsledningen Handlingsplan mot våld i nära relationer Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax:

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn

Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn Länsstyrelsen Östergötlands arbete Mikael Thörn www.hedersfortryck.se www.dinarattigheter.se Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga. Information

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor UDDEVALLA KOMMUN Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av KF XXXXXXX Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2.

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Ändrad 2006-05-04 Sida 1 (9) Senast reviderad: 2007-12-03 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Rätten till kvinnofrid

Rätten till kvinnofrid LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Rätten till kvinnofrid Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor i län Meddelande 2001: 29 701-0792-1997 Förord Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer 2 Förord Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Länsgruppen för Kvinnofrid i Jönköpings län Förord Mäns fysiska, sexuella eller psykiska våld mot kvinnor är ett allvarligt hinder för jämställdhet. Mäns våld mot

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Program mot våld i nära relationer

Program mot våld i nära relationer 1 (16) Id nr: 0:22 Typ: Program Giltighetstid: 2014-12-02 Version: 2:0 Fastställd: Socialnämnd och Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Uppdateras: 2016-12-01 SN 2014-12-02, 131 NVN 2015-01-30, 7 Program

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar. Styrdokument Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 86 Giltighetstid 2019-12-31 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Utredning. Våld i nära relationer

Utredning. Våld i nära relationer Utredning Våld i nära relationer Umeå kommun 2014 1 Inledning Under fem månader har en kartläggning kring våld i nära relationer genomförts i Umeå kommun. Utredningen har finansierats av medel från Socialstyrelsen.

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Datum 20130218. Delrapport - Utredning om forma kommunens arbete med våldutövare

Datum 20130218. Delrapport - Utredning om forma kommunens arbete med våldutövare A [J O Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Sureya Calli Datum 20130218 Diarienummer [ange diarienummer här] Nämnden för hälsa och omsorg Delrapport - Utredning om forma kommunens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män.

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män. I Landstinget Gunilla Lillhager, kurator och arbetsterapienhet Gunilla Apell, h3lso- och sjukvårdsenheten DALARNA RIKTLINJE - VALD I NÄRA RELATIONER Datum 2011-09-20 Beteckningfdiarienr LD11/02248 1(6)

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Arbetsrapport 2014:11 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, frivilligorganisationer och ideella föreningar m.fl. December 2009 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Den 1 juli 2007 ändrades

Läs mer

Handlingsplan mot Våld i nära relationer Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden

Handlingsplan mot Våld i nära relationer Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden Åstorps kommuns Handlingsplan mot Våld i nära relationer Riktlinjer för handläggningen av familjevåldsärenden Beslutat av Socialnämnden 2014-02-17 Dnr 2014/15 1 Innehållsförteckning 1.INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer

Program mot Våld och förtryck i nära relationer Program mot Våld och förtryck i nära relationer Hudiksvalls kommun Förord Arbetet med att förebygga våld och förtryck i nära relationer utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att medborgarnas

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi 2012-2014; godkännande av dokument

Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi 2012-2014; godkännande av dokument SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 9 (12) Sammanträdesdatum 2012-08-07 6 Dnr 2012/174 Mäns våld mot kvinnor - Länsstrategi 2012-2014; godkännande av dokument INLEDNING Länsstyrelsen har tillsammans

Läs mer

Datum 20 11-09-20. Ert datum

Datum 20 11-09-20. Ert datum I l andstinget ~ DAlARNA CENTRA L FÖRVALTNING Hälso- och sjukvårdsenheten. Gu nilla Apell LANDSTINGSDIREKTÖRE NS VERKSTÄLLIGHETSBESLUT 15/11 Datum 20 11-09-20 Beteckn:ngld,anenf LD11/02248 1(1) Ert datum

Läs mer