Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag"

Transkript

1 Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt fall av misshandel av kvinnor. Två år senare, 2008, hade siffran stigit till I mer än 70 procent av fallen var kvinnan bekant med förövaren. Totalt har den anmälda misshandeln mot kvinnor ökat med drygt 30 procent under 2000-talet. Sett över en längre tidsperiod så pekar i stort sett alla trender på att våldet ökar i Sverige. En del av förklaringarna kan ligga i att anmälningsbenägenheten ökat och att vi har fått en ny sexualbrottslagstiftning. Men trots detta finns ett ökat problem med otryggheten för kvinnor i Sverige. Det finns ett stort mörkertal av antalet kvinnor som drabbas. Brå uppskattar att endast mellan 20 och 25 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer anmäls till polisen. Män och kvinnor drabbas av brott mot person i ungefär lika stor utsträckning, men drabbas av olika typer av brott. Män utsätts oftare för rån och bedrägerier medan kvinnor drabbas av sexualbrott och trakasserier. Nästan en tredjedel av kvinnor uppger att de känner sig otrygga och väljer att inte gå ut ensamma på kvällstid. Detta ska jämföras med sju procent bland männen. Den största delen av mäns våld mot kvinnor begås av någon som kvinnan är bekant med. Våldet leder till fysiskt och psykiskt lidande och påverkar ofta den våldsutsatta kvinnans hela livssituation. Enligt Nationella trygghetsundersökningen från 2006 visar siffror på att kvinnor i åldern själva uppger att de varit utsatta för misshandel någon gång under det senaste året. Närmare 70 procent av dessa kvinnor beräknas ha blivit utsatta för våld av en närstående person eller bekant. Det är framförallt två grupper som rapporterar utsatthet, ensamstående mödrar som främst utsätts för våld av närstående och kvinnor som blir utsatta för våld i yrkeslivet. Det är också i dessa två grupper som ökningen är mest tydlig. Våld mot ensamstående mödrar har enligt Statistiska Centralbyråns levnadsundersökningar ökat med 44 procent och våld inom yrkeslivet med 37 procent under åren Samtidigt visar undersökningar att den typ av våld mot kvinnor som är vanligast inte inträffar i en nära relation utan utövas av en bekant person som inte är närstående d v s att man inte är släkt eller sammanlevande med förövaren. I 42 procent av våldshändelserna är enligt BRÅ gärningspersonen en bekant, i 29 procent en närstående och i 28 procent någon helt okänd. Barn drabbas särskilt hårt av mäns våld mot kvinnor i hemmet. Enligt Rädda Barnen finns det mellan och flickor och pojkar i Sverige som bevittnar och upplever våld i hemmet. Anmälningsbenägenheten av mäns våld mot kvinnor varierar mellan olika län och antalet anmälningar påverkas också av skillnader i polismyndigheternas kapacitet att ta emot anmälningar. I förhållande till folkmängden (per invånare) anmäldes flest misshandelsbrott mot kvinnor år 2007 i Stockholms län (381), Södermanlands (352) och Västmanlands (340) län. De tre län som hade det lägsta antalet brott i förhållande till folkmängden var under samma år Kronobergs (198), Kalmar (204) och Värmlands (232) län. Sexualbrott Polisanmälningar av sexualbrott har mer än fördubblats sedan År 2006 anmäldes sexualbrott varav avsåg våldtäkt. Antalet anmälda våldtäkter har ökat kraftigt de senaste åren. Ökningen har varit speciellt kraftig sedan en ny sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april /2

2 Så ser Det ut i dag Den nya lagen innebär att en del gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande nu rubriceras som våldtäkt. Det kan dock inte uteslutas att det även varit en faktisk ökning av våldtäkterna. Under 2008 anmäldes cirka sexualbrott, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med år De största ökningarna uppvisar brotten våldtäkt, som ökade med 15 procent till cirka och sexuellt ofredande, som ökade med 16 procent till cirka anmälda brott. Enligt uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen från 2006 får polisen kännedom om cirka procent av alla sexualbrott. Grov kvinnofridskränkning Grov kvinnofridskränkning har ökat påtagligt sedan det infördes i svensk lagstiftning Med grov kvinnofridskränkning avses ett brott som är sammansatt av upprepade gärningar exempelvis misshandel, olaga hot och vissa sexualbrott där offret och gärningsmannen är eller tidigare har varit gifta eller sammanboende. Varje år avlider i genomsnitt 30 kvinnor på grund av dödligt våld. Det är minst en kvinna varannan vecka. Av dessa kvinnor dödas omkring 17 kvinnor av en man som de har eller har haft en nära relation till. Både svenska och utländska studier visar att kvinnor som utsatts för våld från en närstående man ofta har blivit det vid upprepade tillfällen. Närmare en tredjedel av de kvinnor som anmäler att de varit utsatta för misshandel av en närstående gör en ny polisanmälan inom 12 månader. Enligt Socialstyrelsen beräknas mäns våld mot kvinnor i Sverige varje år kostar cirka tre miljarder kronor. Beräkningarna gäller direkt och indirekta kostnader för olika samhällsfaktorer. Hedersrelaterat våld och förtryck Hedersrelaterat våld och förtryck utövas ofta i en nära relation och vanligt är att de våldsutsatta på olika sätt är beroende av och starkt känslomässigt bunden till förövaren eller förövarna. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kvinnor och flickor blir kontrollerade och detta tar sig i uttryck ibland annat deras klädval, socialt umgänge, val av arbete och utbildning. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld, utövande av våld och dödligt våld. Hederstänkandet kan ta sig olika uttryck beroende på kulturella föreställningar och religion men är inte kopplat till någon specifik kultur eller religion. Hederstänkande kan även förekomma i icke-religiösa sammanhang. Länsstyrelsen beräknade 2004 att mellan flickor och unga kvinnor var utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt att procent av de drabbade behövde skyddat boende. 2/2

3 detta har vi gjort Sedan 2006 har Moderaterna tillsammans med Alliansen gjord den mest omfattande satsningen på rättsväsendet i modern tid. Anslagen till rättväsendet har höjts med drygt 5 miljarder kronor per år. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder tillförts rättsväsendet under mandatperioden. Alliansregeringens insatser mot mäns våld mot kvinnor Den 1 juli 2007 skräptes socialtjänstlagen vilket tydliggjorde socialnämndens ansvar för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och barn. Den 1 juli 2009 skärptes straffet för mord från fängelse i tio år eller på livstid - till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid. Syftet med lagändringen är att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet för detta brott. Den 1 juli 2010 skärptes straffen för allvarliga våldsbrott och för grovt vållande till annans död. Lagändringarna syftar till att öka spännvidden mellan straffen för brott i allmänhet och att skärpa straffen vid återfall i brott. Generellt höjs straffen för allvarliga våldsbrott genom att det vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. En särskild handlingsplan med 56 konkreta insatser mot mäns våld mot kvinnor har tagits fram. Totalt har regeringen satsat drygt en miljard kronor under mandatperioden för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Bland annat har regeringen tillfört kommunerna 109 miljoner kronor per år för detta syfte. Även statsbidraget till kvinnojourer, brottsofferjourer och mansmottagningar stärks genom handlingsplanen. Sedan 2006 har Sverige fått fler poliser. Enligt den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) har antalet människor som känner sig otrygga eller oroliga för att utsättas för brott nu börjat minska. Nationellt centrum för kvinnofrid har på uppdrag av regeringen tagit fram en handbok och verktygslåda, spårsäkringssats eller rape kit i syfte att förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer inom akutsjukvården. Sedan 2006 har möjligheterna för den som är utsatt att få hjälp har förbättrats. Den virtuella ungdomsmottagningen, som startades 2008 hade under sitt första år långt över en miljon besök. Kvinnofridslinjen (www.kvinnofridsinjen.se) är en dygnetruntöppen telefonlinje ( ) som öppnades under Under år 2009 togs där emot över samtal. Kvinnojourer och den ideella sektorn är viktiga aktörer som fått ökade resurser. Medel till nio nya skyddade boenden med 185 platser har finansierats för att ge skydd åt personer utsatta för hedersproblematik. Boverket och länsstyrelserna har getts uppdrag att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Till detta ändamål har 45 miljoner kronor avsatts. Under 2010 ska länsstyrelserna fortsätta att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt omfattar beslutet 36 miljoner kronor. Betydligt fler förövare har fått möjligheten att inom ramen för kriminalvård och frivård genomgå behandlingsprogram. Deltagandet ökade med 60 procent mellan åren 2007 och /2

4 detta har vi gjort Regelverket har skärpts och det finns nu möjlighet att neka sexualbrottsdömda tillgång till pornografi på anstalter. Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att säkerställa att samtliga polismyndigheter kan tillhandahålla larm- och skyddspaket till hotade och förföljda personer. Kriminalvården har fått i uppdrag att redovisa sina särskilda insatser för män som dömts för våld i nära relationer. Rättsväsendets myndigheter har fått en nationell handbok för hur arbetet med våld mot kvinnor ska bedrivas. Polisens utredare utbildas särskilt om brott mot kvinnor och närstående. Polis, åklagare och domstolar har utbildats så att det kan bemöta sexualbrottsoffer på ett korrekt och respektfullt sätt. Socialtjänsten har getts ökat stöd och kunskap för att förbättra tillämpningen av socialtjänstlagen. Polisen har fått i uppdrag att tillsammans med åklagarmyndigheten återrapportera vilka insatser som de bedriver mot hedersrelaterat våld. Sveriges domstolar har fått i uppdrag att återrapportera till regeringen hur de arbetar med att höja domstolarna kompetens i frågor som hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvården ska idag kontakta de brottsoffer som så önskar för att informera dem inför exempelvis gärningsmännens permissioner. 2/2

5 detta vill vi göra Moderaterna har en nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor och vår vision är ett samhälle som är fritt från våld som har sin grund i kön och makt. Motsvarande gäller hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Vi anser att alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och övergrepp. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som berör hela samhället, såväl kvinnor som män. Våldet är inte en privat angelägenhet, det är ett samhällsproblem. Moderaterna vill att våldet mot kvinnor ska bekämpas och att stödet till våldsutsatta kvinnor förbättras. Sedan 2006 har Moderaterna tillsammans med Alliansen gjord den mest omfattande satsningen på rättsväsendet i modern tid. En del av den satsningen är en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor som omfattar 56 åtgärder för närmare en miljard kronor. Samhället står idag bättre rustat för att hantera frågor som rör mäns våld mot kvinnor än någonsin tidigare. Men för att fortsätta att bekämpa det växande våldet behöver vi fyra år till. Förutom att arbeta mot brottsligheten vill vi arbeta mot brottslighetens orsaker. Vi tror att fler människor i arbete är en av de allra vikigaste sätten att minska brottslighetens grogrund. Den som är stolt över sitt liv, som klarar sin familjs försörjning och fostran har också bättre förutsättningar att inte dras in i våld och brottslighet. Därför är arbetslinjen bättre än bidragslinjen och skolor med större fokus på kunskap en central faktor för att förhindra att unga söker sig till kriminella kretsar. Moderaterna vill: Öka kvinnors trygghet genom att fortsätta verka för fler synliga poliser. Se över straffsatserna för sexualbrott och skärpa straffen för återfall i brott. Öka skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Utveckla kvinnofridslinjen till att också stödja kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalisera stalkning (förföljelse av annan person). Stärka det förebyggande arbetet genom satsningar på jobb och utbildning. Utveckla insatserna mot våldsamma män. Öka samarbetet mot mäns våld mot kvinnor. Öka kunskaperna om mäns våld mot kvinnor. Moderaterna har ökat kvinnors skyddsvärde genom att skärpa straffen för våldtäkt, misshandel och grov kvinnofridskränkning. Dessutom vill vi förbättra det förebyggandet arbetet, bland annat genom bättre förutsättningar för kvinno- och brottsofferjourer.

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN Sammanfattning Sverigedemokraterna anser att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter, och därmed också lika stor rätt till ett tryggt liv.

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath

MISSHANDEL. Sammanfattning. Misshandel. Sven Granath MISSHANDEL Sven Granath Sammanfattning Årligen drabbas omkring 2 3 procent av Sveriges befolkning av någon form av misshandel, enligt de större offerundersökningarna. Totalt sett har det under 2000-talet

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 9 HON VAR JU MED PÅ DET I Sverige råder det idag brist på rättsäkerhet för våldtäktsoffer.

Läs mer

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor

Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor augusti 2006 www.centerpartiet.se Bakgrund Idag har inte alla människor samma möjligheter att forma samhället och sitt eget liv. Kvinnor har inte samma möjligheter

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER - gemensam handlingsplan för Kungälvs kommun 2012 FOLKHÄLSORÅDET KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Del av FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer