Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor"

Transkript

1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD

2 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor II Innehåll Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 1 Handlingsplan Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 3 Syfte 3 B~~ 3 Mäns våld mot kvinnor - en normaliseringsprocess 4 Hedersrelaterat våld 5 Barn och unga som bevittnat våld 5 Särskilda gruppers utsatthet 5 Kvinnor med missbruksproblem som utsätts för våld 5 Kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld 6 Äldre kvinnor som utsätts för våld 6 Hur få män att upphöra med våldet? 6 Gemensamt ansvar 6 Regional och lokal samverkansgrupp 7 Kommunens ansvar 7 Polisens ansvar 7 Åklagarmyndighetens ansvar 7 Skatteverkets ansvar 8 Sjukvårdens ansvar 8 Ideella organisationernas roll och åtagande 8 Mål: Ingen kvinna/flicka ska utsättas för mäns våld i nära relation 9 Mål: Alla kvinnor i Västerås ska veta vart de kan vända sig för att få hjälp om de utsätts för våld i nära relationer 9 Mål: Kvinnor som utsätts för våld i nära relation ska få ett gott bemötande av kompetent personal och erbjudas ett samlat stöd och skydd utifrån sina behov 10 Mål: Barn i familjer där våld förekommer ska särskilt uppmärksammas och erbjudas stöd och hjälp 11 Mål: Män som misshandlar kvinnor ska få hjälp att upphöra med detta 11 Mål: Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn ska följas upp 11

3 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan Handlingsplanen är antagen av individ- och familjenämnden, nämnden för funktionshindrade och äldrenämnden, september "Jag vågade inte säga något för han sa att han skulle fixa mig. Han skulle leja några kompisar och dom skulle döda mig. Han skulle bryta min nacke och det var någon som skulle skära mitt ansikte med rakblad på gatan. Han skulle göra allt om jagförstörde hans liv. Om jag gick skulle han aldrigförlåta mig. Jagfick hela tiden höra vad han skulle göra med mig omjag lämnade honom ". (Citat ur FoU Västmanlands studie, hösten 2004). Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. (FN: s allmänna förklaring till de mänskliga rättigheterna från 1948) En grundläggande värdering i arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld är att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla former av våld mot kvinnor är ett hinder för kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, det är en form av könsrelaterad diskriminering. Våld mot kvinnor i nära relationer handlar om makt och kontroll och är i grunden ett jämställdhetsproblem. Syfte Handlingsplanen är en del i individ- och familjenämnden, nämndens för funktionshindrade och äldrenämndens verksamhetsplanering för att höja kompetensen, utveckla och samordna arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor liksom hedersrelaterat våld. Handlingsplanen föreslår insatser för att ge stöd och hjälp, för att förhindra upprepning av våldet och för att förebygga misshandel av kvinnan. Insatserna i handlingsplanen vänder sig till kvinnan, barnen och den våldsutövande mannen. Bakgrund Ar 1993 antog FN:s generalförsamling Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. Dokumentet ger uttryck för mäns våld mot kvinnor där man tydligt kopplar samman våldet med mäns överordning och kvinnors underordning i hela samhället. Deklarationen omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Deklarationen innebär att våld mot kvinnor inte längre definieras som en privat angelägenhet. Våld mot kvinnor är enligt deklarationens första artikel; "... varje könsbetingad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller privat." Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. Det betraktas som ett samhällsproblem och inte som tidigare en privat angelägenhet. Våld mot kvinnor leder ofta till sociala problem och hälsoproblem, social isolering, missbruk och sjukskrivning. Forskning och utveckling (FoU) i Västmanland har i en studie 2004 gjort en beräkning av omfattningen av antalet våldsutsatta kvinnor i Västmanland. FoU beräknar att mellan 3556 till kvinnor utsätts för våld i nära relation. Under 2009 fick polisen i Västmanland in 628 anmälningar (Västerås 347 3

4 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor anmälningar) rörande misshandel av kvinna, kvinnofridskränkning och våldtäkt eller försök till våldtäkt. Samtliga anmälningar rör brott i nära relation. Den polisanmälda andelen är en liten del av den faktiska misshandeln. Mörkertalet är stort. Man kan av detta dra slutsatsen att ett stort antal kvinnor i länet blir utsatta för våld, drygt 50 % av befolkningen bor i Västerås. I de flesta fall sker misshandel av kvinnor inomhus och offret är nära bekant med mannen som slår. Våldet drabbar kvinnor i alla åldrar och alla samhällsklasser, såväl etniskt svenska som kvinnor med utländsk bakgrund. Aktuell forskning (SOU 2006:65) "Våld mot kvinnor - Våld mot barn" visar att barnen till hälften av kvinnorna har utsatts för fysiska eller sexuella övergrepp. I utredningen "Slagen dam" från 2001 uppger mer än var femte kvinna som utsatts för våld av tidigare make eller sambo att även hennes barn utsatts för fysiskt våld av mannen. En nationell undersökning visar att det finns flickor och unga kvinnor i hela landet som utsätts för hedersrelaterat våld. Sammantaget redovisas av länsstyrelserna att det finns närmare kända fall av hedersrelaterat våld hos myndigheter och organisationer i Sverige. (Redovisningen är hämtad från" Samverkan för skyddat boende". Nationell rapport år 2004 från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen i Stockholms län, i Västra Götalands län och i Skåne län). Av dessa beräknas procent vara i behov av skyddat boende. Mörkertalet tros även här vara mycket stort, bland annat på grund av problemets art. Om flickor med hedersproblematik offentliggör sin historia genom ett besök hos till exempel socialtjänsten kan det innebära ytterligare sanktioner och hot. Många unga flickor väljer därför att söka andra vägar för att få hjälp. Skolan är den organisation som haft mest kontakt med de utsatta flickorna. Utöver skolan är det ungdomsmottagningar och socialtjänst som oftast möter de utsatta flickorna. Mäns våld mot kvinnor - en normaliseringsprocess Mäns våld mot kvinnor kan se olika ut. Det kan vara fysiskt våld, hot om våld, sexuellt våld, känslomässiga övergrepp, psykiskt våld, materiellt våld, ekonomisk kontroll och kan inte förklaras på samma sätt som annan våldsbrottslighet. Våld mot kvinnor äger ofta rum i hemmet och det fysiska och psykiska våldet antar djupare dimensioner just därför att de inblandade har en nära relation till varandra. Mannens våld mot kvinnan växer ofta fram gradvis tills det blir en normal del av vardagen. Hur detta går till brukar beskrivas som en normaliseringsprocess. I början av relationen är mannen liksom i alla förhållanden kärleksfull och uppvaktande. Efter en tid börjar hans omsorg om och uppvaktning av kvinnan gradvis gå över till kontroll. Mannen kan vara svartsjuk och vill inte längre att hon ska umgås med vänner eller familj, eller ha egna fritidsintressen. Detta kan leda till att kvinnan blir allt mer isolerad. Det kan hända att mannen börjar kritisera henne och allt hon gör, vilket gör att hon bryts ned psykiskt och får dåligt självförtroende. Det första slaget kommer ofta i detta skede. Övergreppen normaliseras så småningom genom upprepat våld i förening med isolering och växling mellan våld och värme. Allt detta i kombination med den nära relationen mellan offer och gärningsman gör att kvinnan successivt flyttar sina gränser för vad som kan accepteras i ett förhållande. Om eller när kvinnan berättar om övergreppen har de ofta pågått under lång tid. 4

5 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor D Hedersrelaterat våld Hedersrelaterat våld kan definieras som en form av våld som utövas främst av män och oftast mot kvinnor. Våldet sker i familjer och grupper där kollektivet står i centrum, individen är underordnad gruppen som äger och tar det yttersta ansvaret för hedern och skammen. Här är männens och gruppens heder direkt avhängigt de kvinnliga medlemmarnas faktiska och påstådda sexuella beteende och relationer. Våldet kan ses som en kollektiv handling sanktionerad av gruppen. Familjens rykte står på spel vilket bidrar till en stram kontroll. Både pappan och mamman kan vara aktiva i utövandet av våldet mot den unga kvinnan. Pappan eftersom hans heder är knuten till den unga kvinnans oskuld och mamman för att hon ansvarar för barnens uppfostran och blir ytterst ansvarig om dottern bryter mot normerna. Söner kan bli utsatta för hedersrelaterat våld vid val av partner om denne inte anses lämplig av familjen eller om det är en homosexuell relation. Sönerna kan också få uppdraget att kontrollera eller bestraffa sina systrar om de utsätter familjen för skam. Barn och unga som bevittnat våld Alla barn som far illa har en lagstadgad rätt att erhålla samhällets skydd och stöd. Samhället har en uppgift att uppmärksamma barn som lever under svåra omständigheter eller riskerar att fara illa. Barnens situation får inte glömmas när de bevittnat våld. Att bevittna våld kan vara så mycket mer än att bara se, det kan vara att höra eller att förstå att våld förekommer. Barnens behov av skydd och stöd bör bedömas för att de ska kunna erbjudas hjälp både i den akuta situationen och på längre sikt. Barn som bevittnat våld ska ses som brottsoffer enligt Socialtjänstlagen 5 kap ll. Särskilda gruppers utsatthet lndivid- och familjenämnden, äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade vill i handlingsplanen särskilt uppmärksamma våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem, äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning samt kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. Det finns inget som tyder på att dessa grupper skulle vara utsatta i högre grad än andra kvinnor, men kvinnornas speciella situation kan göra att de är mer sårbara. Att uppmärksamma särskilda grupper är ett sätt att synliggöra våldet mot kvinnor, det är också ett sätt att visa att de kan ha särskilda behov. Kvinnor med missbruksproblem som utsätts för våld Kvinnor med annan etnisk/kulturell bakgrund som utsätts för misshandel av sina män, kan vara mer sårbara och isolerade än andra kvinnor. De kan ha svårt att bryta upp från ett äktenskap då de riskerar att bli isolerade eller utstötta ur en gemenskap. Många kommunala kvinnojourer uppger att merparten av kvinnorna i deras skyddade boenden har utländsk bakgrund. Orsaken till detta kan vara ett resultat av att dessa kvinnor inte har samma nätverk som kvinnor med svensk bakgrund. Kvinnorna kan vara isolerade på grund av språksvårigheter, isolering i samhället, osäkerhet om sina rättigheter och osäkerhet om vilken service samhället kan erbjuda. 5

6 Handlingsplan tör att bekämpa mäns våld mot kvinnor II Kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld Kvinnor med funktionsnedsättning är ingen enhetlig grupp om man ser till nedsättningen. Nedsättningarna kan vara kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och orsakade av sjukdomar, medfödda skador eller olycksfall. En eller flera funktionsnedsättningar påverkar kvinnan på många sätt, till exempel möjligheter till arbete och utbildning vilket leder till ekonomiska svårigheter och isolering. Kvinnor med funktionsnedsättning kan vara mer beroende av andra. Beroendet är en betydelsefull faktor vid våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Beroendet och utsattheten ökar med omfattningen av den nedsättning som kvinnan har. Beroendesituationen kan handla om vård och service i olika former utförda av anhöriga eller personliga assistenter. Beroendet kan vara skiftande, exempelvis känslomässigt, kommunikativt eller ekonomiskt. I värsta fall är det den som begår övergreppet som hon är beroende av. Äldre kvinnor som utsätts för våld Våld i nära relation förekommer som tidigare sagts i alla samhällsgrupper och i alla åldrar, även bland äldre kvinnor. När beroendet av hjälp ökar så ökar också utsattheten. Utöver fysiska, psykiska, materiella, ekonomiska och sexuella övergrepp kan äldre utsättas för försummelse. Försummelse kan vara vanvård, att äldre inte får hjälp med sin hygien, otillräcklig föda, felaktig medicinering, att sakna tillgång till telefon. Annat kan vara att inte få hjälp med myndighets- och sjukvårdkontakter och hot om försämringar vad gäller omsorgen. Våld mot äldre är ofta ett dolt problem som kan vara svårt att upptäcka. Åldern kan också göra att kvinnan är mer isolerade och med stigande ålder kan svårigheten att ta del av information öka. Hur få män att upphöra med våldet? En viktig uppgift i arbetet med våldsutövande män är att få dem att ta ansvar för sina handlingar. Att få dem att inse att ansvaret för våldshandlingen ligger hos mannen, att mannen ser konsekvenserna av våldet och att han upphör med att skrämma sin familj och skada sin fru, sambo eller flickvän. Det är ett förebyggande arbete att förhindra att mannen utövar våld i nära relationer. Gemensamt ansvar Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av regeringen högt prioriterad fråga. Regeringen har gett polisen, åklagaren, brottsoffermyndigheter, kriminalvården, socialvården och sjuk-vården samt länsstyrelsen särskilt ansvar att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Andra aktörer som har en viktig roll är ideella organisationer som bidrar med personligt stöd kring våldsutsatta kvinnor, som till sin natur är aven annan karaktär än de insatser som samverkande myndigheter ger. Brister i samverkan får allvarliga konsekvenser eftersom vård, stöd och skydd för de utsatta kvinnorna och barnen förutsätter att alla intressenter är delaktiga. 6

7 Handlingsplan tör att bekämpa mäns våld mot kvinnor Regional och lokal samverkansgrupp Länsstyrelsen leder en regional samverkansgrupp som består av representanter från socialtjänsten i länet, landstinget, polisen samt Västmanlands kommuner och landsting (VKL). Samverkansgruppen arbetar med länsfrågor som har till syfte att förebygga mäns våld mot kvinnor samt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att i länet kunna säkra ett gott och rätts säkert stöd för dessa grupper. Tillsammans har man utarbetat en länsstrategi "K vinnofrid i Västmanlands län ". I Västerås lokala samverkansgrupp benämnd "Kvinnofrid" möts myndigheter och ideella organisationer för att samarbeta kring information, bemötandet och mottagandet av misshandlade kvinnor. Deltagarna får därigenom en ökad kunskap om varandras arbetsmetoder och kompetens. I gruppen finns socialtjänst, sjukvård, psykiatri, polis, kriminalvård, skola och ideella organisationer representerade. Den lokala samverkans gruppen har utarbetat en handlingsplan för arbetet åren Kommunens ansvar Kommunen har det yttersta ansvaret för att de människor som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunens ansvar omfattar även människor som är eller har varit utsatta för brott. I Socialtjänstlagen står det: "Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp." Lag (2007:225,5 kap 11 ) Socialtjänsten har ansvar för att stödja och hjälpa kvinnor som utsätts för våld samt att arbeta förebyggande. I både det individuella och det förebyggande arbetet ska socialtjänsten söka samverkan och samarbeta med andra myndigheter och ideella organisationer. Polisens ansvar Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal. Polisanmälan kan göras av den misshandlade eller den hotade kvinnan själv, men även av andra, som polis, grannar, anhöriga eller vänner. När ett misshandelsbrott anmäls görs en polisutredning, en så kallad förundersökning. Polisen gör en hot- och riskbedömning när de möter kvinnor som utsätts för mäns våld i nära relation. Polisen ansvarar för uppföljning av de kvinnor som omfattas av besöksförbud och trygghetslarm. I Västerås finns en särskild polisenhet för brottsofferstöd. Åklagarmyndighetens ansvar Våld mot kvinnor faller under allmänt åtal. Åklagaren är den som ansvarar för förundersökningen och beslutar om det finns skäl att anhålla mannen. Senast tre dagar efter anhållandet måste åklagaren göra en framställan till tingsrätten vilka sedan har att hålla häktningsförhandling inom fyra dagar från anhållandet. 7

8 Handlingsplan tör att bekämpa mäns våld mot kvinnor II Skatteverkets ansvar Personer som behöver skydda sin adress på grund av hot och trakasserier kan ansöka om sekretessmarkering. Ett annat sätt att skydda sig är en så kallad kvarskrivning. Det innebär att personen är folkbokförd på den gamla adressen trots att man flyttat. Ansökan om spärrmarkering och om kvarskrivning görs hos chefen för det lokala skattekontoret. Sjukvårdens ansvar Hälso- och sjukvårdens ansvar är att upptäcka och identifiera våld mot kvinnor. Att känna igen och också förstå våldet och vara lyhörd, samt erbjuda kvinnan stöd och behandling är all vårdpersonals ansvar. Målet för hälso- och sjukvården är att medverka till en god hälsa och ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Sjukvården har också ett ansvar att verka för att förebygga sjukdom eller skada. Hela sjukvården kan komma i kontakt med kvinnor som utsatts för våld, exempelvis akutvården, kvinnokliniken, psykiatrin, mödravården och familj eläkarmottagningarna. Ideella organisationernas roll och åtagande Kvinno- och tj ejj ouren i Västerås är en ideell verksamhet som ger hjälp och stöd till misshandlade och utsatta kvinnor och flickor. Kvinnojouren erbjuder kvinnor och deras barn ett skyddat boende. I boendet har kvinnorna daglig kontakt med personal. Kvinnojouren erbjuder stödjande och rådgivande samtal, samt stöd i kontakten med exempelvis polis, sjukvård, socialtjänst. Brottsofferjouren i Västerås är en ideell organisation som ger information och stöd till brottsoffer, deras anhöriga och vittnen. Brottsofferjouren ger stöd inför rättegång och svarar på frågor om skadestånd. Jouren har stödpersons- och vittnesstödsverksamhet. Arosdöttrarnas tjej- och kvinnobeskydd vänder sig till kvinnor och flickor som känner sig hotade, är utsatta för fysiskt eller psykiskt våld och hedersrelaterat våld. De erbjuder stödjande och rådgivande samtal på arabiska, persiska och kurdiska. Kriscentrum för män i Västmanland är ansluten till Riksorganisationen för manliga kriscentra. De erbjuder stöd och vägledning till män i hela länet för bättre kommunikation och samarbete i nära relationer. Verksamheten har telefonmottagning, individuella samtal och gruppverksamhet. 8

9 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Mål: Ingen kvinna/flicka ska utsättas för mäns våld i nära relation ri och den IFN/NF/ÄN från ska arbetar ungdom, samverkansgruppen hedersrelaterat för skola enheter representanter förebyggas lokala alla och med nämnderna socialtj fritid som barn delta. våld änst, och Sammankalla den Det ska finnas nätverk Informera om aktiviteter Opinionsbildande Genom Verksamhetschefi'enhetschef utser Kvinnocentrum med förebyggande AnsvarigNär Enhetschef, samhällsinformation ansvarig integrationsenheten myndigheter representanter Kontinuerligt 4att 1-2 gånger för utser iper samverkan fritid och per ansvarig / årideella årorganisationer Samverka i regional Mål: Alla kvinnor i Västerås ska veta vart de kan vända sig för att få hjälp om de utsätts för våld i nära relationer Västerås Informationen språken på offentliga tillgänglig Genom dekvinnocentrum samverksansgruppen lokala tillsammans Ansvarig När Uppdateras gång vanligaste attplatser. på per ska ska årfmnas finnas med 1 den kontinuerligt 9

10 Handlingsplan tör att bekämpa mäns våld mot kvinnor Mål: Kvinnor som utsätts för våld i nära relation ska få ett gott bemötande av kompetent personal och erbjudas ett samlat stöd och skydd utifrån sina behov åden atta heter sns ska omoch kvinnor våld skamot ha örare ng ens tillinom och våld kvinnor rutiner mot HRV grupp. behov erbjudas inom skyddat hedersrelaterat långsiktigt. kvinnor (HRV) området ska Stödet för och boende både tillfälligt attoch agera ska akut våld Vid Hösten nyanställd Kontinuerligt När hos regelbunden Krav Erbjuda bildning inom utförarna samtalsstöd, personal kompetensutveckling individuellt Kvinnocentrums ÄN) Genom stab myndighetskontor Enhetschefer Ansvarig Sociala (samtliga stöd iintroduktion våld avtal samtliga familj på området 2010 att nämndernas kvalificerat grundut- mot till ska med IFN, råd och personal utförare ha kvinnor samt skrivs NF, och av i Personal vid social- 10

11 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Mål: Barn i familjer där våld förekommer ska särskilt uppmärksammas och erbjudas stöd och hjälp Barn samhet få stödsamtal och unga ska FKvinnocentrums informerar Genom När 2Kontinuerligt Viva ska örhandsbedömning/utredning - 4göras -gånger barngruppsverksamhet attansvarig och Kvinnocentrum Råd Socialkontor omper ungdom och möjligheten år personal stöd Barn familj att Mål: Män som misshandlar kvinnor ska få hjälp att upphöra med detta män i Västmanland Ansvari.g familj män När Tillhandahålla lndivid (beställning), stödverksamhet Genomoch enämnden att och 2011 till Kriscentrum för Mål: Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn ska följas upp kontakt Kvinnocentrum med Årligen När Kontinuerligt Brukarenkät Västerås Ta Genom Ansvarig anmälningar myndighetskontor Enhetschefer ansökningar socialkontor, omnibus stab Sociala Registrera med nämndernas att frågorna enkät stadsoch i stab alla (IFN, trenf, nämnderna ÄN) Uppföljning av Uppföljning av handlingsplanen Handlingsplanen är antagen av de sociala nämnderna för år 2010 och Inför år 2012 ska handlingsplanen följas upp och revideras. Ansvarig: Sociala nämndernas stab. 11

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer. Särskilt gällande mäns våld mot kvinnor och barn som upplever våld

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer. Särskilt gällande mäns våld mot kvinnor och barn som upplever våld Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer Särskilt gällande mäns våld mot kvinnor och barn som upplever våld Innehåll Inledning Sid 1 1.1 Regler för handlingsplanen 1.2 Kvalitetssäkring

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

CHECKLISTA FÖR KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER FÖR DE SOCIALA NÄMNDERNA I VÄSTERÅS

CHECKLISTA FÖR KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER FÖR DE SOCIALA NÄMNDERNA I VÄSTERÅS CHECKLISTA FÖR KONVENTIONEN OM BARNETS RÄTTIGHETER FÖR DE SOCIALA NÄMNDERNA I VÄSTERÅS Syftet med checklistan är att varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid, mot våld i nära relationer

Handlingsplan för kvinnofrid, mot våld i nära relationer TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-03-06 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00548-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: stefan.lundin@vasteras.se Kopia till Samtliga utförare Myndighetskontor Individ-

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Hedersrelaterat våld Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Handlingsplan mot hedersrelaterat våld för Falköpings socialtjänst I Falköpings kommun finns personer som är utsatta

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Samverkan mot våld i nära relationer

Samverkan mot våld i nära relationer Samverkan mot våld i nära relationer I Jönköpings län har vi en gemensam ambition att vara föregångare och göra skillnad. Det är därför viktigt att vi visar vår gemensamma vilja att verka för visionen

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Bidrag verksamhetsår Kris centrum för män

Bidrag verksamhetsår Kris centrum för män TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-16 Dnr: 2015/34-IFN-700 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Kriscentrum för män i Västmanland Bidrag

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialnämnden SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER 2014-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Socialnämndens ansvar 4 1.1 Inledning 4 1.2 Socialnämndens handlingsplan 4 1.3 Handlingsplanens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2015-01-01 1 Vision Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 121 Ansvarig:

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer SIDAN 1 Våld i nära relationer Projekt i Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar 2010-12-01-2012-11-30 Ett stort folkhälsoproblem I 73 % av antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har kvinnan känt

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Eskilstuna En FriStad för kvinnor

Eskilstuna En FriStad för kvinnor Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015 2017 Kortversion 1 Inledning I denna förkortade version av Eskilstuna en FriStad för kvinnor kan du ta del av Eskilstuna kommuns

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland YTTRANDE 1(2) 19 januari 2005 hs 2004/0190 Hälso- och sjukvårdsnämnden Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland Marianne Gottlander har till Kommunfullmäktige lämnat in en motion om ett handlingsprogram

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck BOXHOLMS KOMMUN Barn-och utbildningsförvaltningen Handlingsplan för Boxholms kommuns skolor avseende hedersrelaterat våld och förtryck Skriven av Boxholms skolkuratorer i samarbete med Socialtjänsten 2012-09-06

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Expert, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet?

En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och unga En kränkning av barns och ungas rätt till integritet? Anna Kaldal och Emelie Kankaanpää Juridiska institutionen, Stockholms universitet Bakgrund Två

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

Arbetsområdet. Mäns våld mot kvinnor i nära relation. Nationellt centrum för kvinnofrid (Regeringens förordning SFS 2006:1072)

Arbetsområdet. Mäns våld mot kvinnor i nära relation. Nationellt centrum för kvinnofrid (Regeringens förordning SFS 2006:1072) Mäns våld mot kvinnor i nära relation - Förekomst, förklaringsmodeller och konsekvenser för kvinnor Vidareutbildning för stödjare inom BOJ September 2010 Lina Ploug Utbildningssamordnare Nationellt centrum

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TRIS utgångspunkt är att alla

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga

Våld i nära relationer en folkhälsofråga Våld i nära relationer en folkhälsofråga Kerstin Bynander och Lina Blombergsson Kommittédirektiv Uppdrag samla och stödja berörda myndigheter och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor Vision Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vad är våld? Våld är varje handling riktad

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Ändrad 2006-05-04 Sida 1 (9) Senast reviderad: 2007-12-03 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer