Eskilstuna En FriStad för kvinnor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna En FriStad för kvinnor"

Transkript

1 Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt Kortversion 1

2 Inledning I denna förkortade version av Eskilstuna en FriStad för kvinnor kan du ta del av Eskilstuna kommuns mål i arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor under åren Du kan också läsa om vad våld är, vilka grupper som är mest utsatta, hur vi arbetar för att våld aldrig ska uppkomma och vilket stöd som finns till våldsutsatta och våldsutövare. Originalversionen av Eskilstuna en FriStad för kvinnor består av en handlingsplan och en faktadel. Handlingsplanen innehåller fem övergripande mål och en fördjupning av dem. Vi fokuserar på mäns våld mot kvinnor eftersom det är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Ett av Sveriges nationella jämställdhetspolitiska mål är att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är ett mål som berör alla verksamheter i Eskilstuna kommun eftersom vi dagligen möter kvinnor och barn som utsätts för våld, samt män som utövar våld. Eskilstuna kommun är Sörmlands största arbetsgivare, så det finns troligtvis våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män även bland våra anställda. Det är viktigt att förstå att kvinnors och barns skador, ohälsa och olika problem kan bero på våld. För att förstå det krävs kunskap om vad våld är och i vilka situationer det kan uppkomma. Handlingsplanen ska användas i alla kommunens förvaltningar och bolags ordinarie verksamheter. Under åren kommer vi att arbeta extra mycket med det förebyggande arbetet, det vill säga arbete för att våld aldrig ska uppkomma, och på att utveckla kunskap om arbetet med mäns våld mot kvinnor ur barnets perspektiv. För att kunna följa upp arbetet kommer mätbara mål, indikatorer, att tas fram under Alla förvaltningar och bolag ska skriva egna handlingsplaner som kommer att följas upp varje år. Det är viktigt att vi alla vågar se, fråga och agera om vi misstänker att det förekommer våld! Handlingsplanens fokus: mäns våld mot kvinnor Eskilstuna en FriStad för kvinnor fokuserar på mäns våld mot kvinnor. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är mäns våld mot kvinnor ett av världens största folkhälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem, en allvarlig typ av brottslighet och ett demokratiproblem eftersom det kränker kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Ett exempel på detta är när kvinnor som uttalar sig i media blir utsatta för hot om våld, vilket kan göra att de inte vill uttala sig mer. Mäns våld mot kvinnor består av psykiskt, fysiskt, materiellt och sexuellt våld, hot om våld och olika former av utnyttjanden och förtryck. Det innefattar också kvinnofridsbrott och hedersrelaterat våld, sexuella trakasserier, prostitution, trafficking och kvinnlig könsstympning. Mäns våld mot kvinnor kan också vara hot och trakasserier via internet och mobiltelefoner, som bland annat kan få till konsekvens att kvinnor begränsas i sina möjligheter att engagera sig i samhällsdebatten och använda sina demokratiska rättigheter. I värsta fall kan det leda till självmord eller mord. Våldet kan förekomma både inom familjen och i det offentliga livet, det vill säga exempelvis på stan, i skolan eller på arbetet. Genom att läsa statistik över anmälda brott kan man konstatera att kvinnor generellt sett blir utsatta för våld i hemmet, av en man som hon har eller har haft en kärleksrelation till. Kvinnor och barn är de som oftast drabbas av våld från någon i familjen eller släkten, så kallat våld i nära relation. Män misshandlas och utsätts oftare för våld i den offentliga miljön, oftast av en för dem okänd man. Det är viktigt att motarbeta allt slags våld i nära relationer. Det är också viktigt att påpeka att heders relaterat våld och förtryck inte bara drabbar kvinnor och flickor, utan också pojkar och män. Att bara prata om våld i nära relationer kan dock göra att vi inte ser att det vanligaste våldet är att en man utövar våld mot en närstående kvinna. Det är därför viktigt att prata både om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och om arbetet mot våld i nära relationer. Många av aktiviteterna i handlingsplanen riktar sig till kvinnor och barn. Eftersom våldet också medför stora konsekvenser för männen som utövar våld innehåller handlingsplanen även aktiviteter riktade till män som utövar våld mot kvinnor. Samarbete med andra För att Eskilstuna kommun ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete mot mäns våld mot kvinnor krävs samarbete inom en rad olika områden. Exempel på myndigheter och organisationer vi samarbetar med är Brottsofferjouren, Kriminalvården, kvinnojouren MOA/tjejjouren Meja, Landstinget Sörmland, Länsstyrelsen Sörmland, Mälardalens högskola, Polisen och Åklagarmyndigheten. 2

3 Detta är våld Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer eller kränker. Det kan vara fysiska handlingar som exempelvis sparkar och slag, men också hot och elaka ord eller att någon förstör personliga ägodelar. Våld kan leda till att den som blir utsatt gör saker mot sin vilja, eller att personen låter bli att göra saker den vill göra. Olika typer av våld Fysiskt våld är till exempel örfilar, knuffar, sparkar, slag, bett, stryptag och att bli dragen i håret eller fasthållen. Det går att kategorisera våld från lindrigt till allvarligt, där lindrigt fysiskt våld kan vara skojbråk, knuffar och slag på axeln. Det kan sedan övergå i att förövaren håller fast, gör illa och misshandlar sitt offer lindrigt. Allvarligt fysiskt våld är exempelvis grov misshandel, tortyr och mord. Psykiskt våld är till exempel hot, kontroll samt kränkande och nedsättande ord. Psykiskt våld kan utövas både vid fysiska möten mellan personer och via internet eller mobiltelefoner. I psykiskt våld ingår även att leva under risk för nytt våld. Exempel på psykiskt våld, från lindrigt till allvarligt: elaka kommentarer, trakasserier, att bli retad eller utfryst. Detta kan övergå i systematiska kränkningar, mobbing och hot av olika slag. Allvarligt psykiskt våld är exempelvis hot mot offret och dennes anhöriga, samt psykisk tortyr. Sexuellt våld är till exempel påtvingade sexuella handlingar och våldtäkt. Sexuella trakasserier, prostitution, trafficking och könsstympning ingår också i sexuellt våld. Exempel på sexuellt våld, från lindrigt till allvarligt: blickar, bilder, kommentarer och objektifiering, som kan övergå i oönskade kroppsberöringar, sexuella trakasserier och sexuellt ofredande. I sin allvarligaste form handlar det om sexuella övergrepp, våldtäkter, i ncest, sexslavhandel och sexualmord. Materiellt våld är att någon slår sönder eller förstör exempelvis inredning, möbler, dagböcker och foton. Ekonomiskt våld är exempelvis att tvingas skriva under handlingar eller att inte få bestämma över sin egen ekonomi. Försummelse är till exempel att medvetet ge felaktig medicinering eller att lämna någon som behöver tillsyn ensam långa stunder. Försummelse drabbar främst äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. De olika våldsformerna hör ihop och oftast använder förövaren flera av dem mot sitt offer. Det är viktigt att vi uppmärksammar de lindriga formerna av våld som nämns i uppräkningen ovan, och att vi förstår att det faktiskt är våld. Med tanke på att våld som startar med exempelvis skojbråk, knuffar och sexistisk jargong, kan utvecklas till mobbing, misshandel, våldtäkt och mord, är det mycket viktigt att vi inom alla verksamheter i kommunen har en nolltolerans mot alla former av våld. 3

4 Särskilt utsatta grupper Mäns våld mot kvinnor drabbar kvinnor och flickor i alla samhällsgrupper oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, religionstillhörighet och funktionsförmåga. Vissa grupper av kvinnor, men även barn, är dock särskilt utsatta. Det är viktigt att känna till det när vi i kommunens verksamheter utformar åtgärder/ insatser, riktlinjer och information. Barn som upplevt våld bland närstående vuxna betraktas enligt lagen som offer för brott. Det finns en stor risk att de också blir utsatta för våld i familjen och en risk att de tar med sig ett våldsamt beteende eller ett osunt förhållande till våld in i vuxenlivet. Kommunen har en skyldighet att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnor med funktionsnedsättning är beroende av andra i sitt dagliga liv och kan utifrån graden av funktionsnedsättning vara särskilt sårbara. Studier visar att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är mer omfattande än våld mot kvinnor utan funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning ses ofta som könlösa och inte som kvinnor. De identifieras med sin funktionsnedsättning, vilket kan leda till att sexuella övergrepp som de utsätts för osynliggörs. Kvinnor över 65 år. Ju äldre vi blir, desto mer hjälp brukar vi behöva från andra. Därför kan det med stigande ålder bli svårare att själv ta sig ur en våldsam relation. Det är vanligare att äldre kvinnor utsätts för upprepat våld, än att äldre män blir det. Bland äldre personer är det nästan enbart kvinnor som utsätts för sexuellt våld. Unga kvinnor är den grupp kvinnor som utsätts för mest våld i nära relationer. Samtidigt har de ofta svårt att identifiera sig med samhällets bild av kvinnor som utsätts för mäns våld och ser därför ofta det våld de utsätts för som mindre allvarligt än vanlig misshandel av kvinnor. Sexuella övergrepp är betydligt vanligare i nära relationer än överfallsvåldtäkter. Sexuellt tvång och våld i ungas relationer behöver uppmärksammas mer av verksamheter som möter unga kvinnor och män. Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige och kvinnor som är i Sverige utan tillstånd, papperslösa kvinnor blir ofta utsatta för våld och sexuella övergrepp av män. Kvinnan kan ha gift sig med en svensk man eller så har hon en man som invandrat till Sverige före henne. Kvinnorna har ofta en mycket begränsad möjlighet att söka hjälp för att ta sig ur våldet på grund av hotet om utvisning, ett litet socialt nätverk, bristande kunskap i svenska språket och om det svenska samhället. Kvinnor med missbruks- eller beroende problem befinner sig många gånger i livssituationer som ökar risken att utsättas för våld. De tycks ha svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp. Många tror att våldet beror på missbruket eller ser det som en del av missbruket. Därför riskerar kvinnan att inte få den hjälp hon behöver. 4

5 Hemlösa kvinnor är mer våldsutsatta än hemlösa män. Studier har också visat att hemlösa kvinnor utsätts för allvarligare våld än andra kvinnor. Läs mer om särskilt utsatta och sårbara grupper i originalversionen av Eskilstuna en FriStad för kvinnor på sidan Vision och mål Den långsiktiga visionen för Eskilstuna kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor är att Eskilstuna ska vara en FriStad för kvinnor. Det betyder att ingen kvinna och inget barn ska utsättas för våld eller hot om våld från en man. Målen för Eskilstuna kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor är: 1. Att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. 2. Att arbeta förebyggande så att våld aldrig uppkommer. 3. Att synliggöra och öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och barn. 4. Att arbeta för att alla de kvinnor och barn som utsätts för mäns våld får stöd och skydd, vård och behandling, så att de kan leva utan rädsla och själva bestämma över sina liv. 5. Att arbeta för att de män och pojkar som utövar våld hålls ansvariga för sina handlingar, samt får stöd/behandling så att de kan ta ansvar för sina problem och förändra sitt beteende. Förebyggande arbete I Eskilstuna arbetar vi aktivt för att våld aldrig ska uppkomma. Grunden är ett aktivt jämställdhetsarbete med målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En viktig del i arbetet är att upptäcka våldsutsatta innan våldsprocessen trappats upp men också att upptäcka personer som är våldsbenägna. Så här arbetar vi för att våld aldrig ska uppkomma: Förändrar negativa normer kring maskulinitet med koppling till makt och våld. Verksamheter som träffar barn och unga har en särskilt viktig uppgift här. Såväl högstadie- och gymnasieskolor som fritidsgårdsverksamheter arbetar med förebyggande insatser riktade till flickor och pojkar, bland annat med metodmaterialet Machofabriken. Tuffhet och aggressivitet som tecken på manlighet är värderingar som inte bara finns i gäng och brottsliga miljöer. Studier av mobbing och trakasserier i bland annat skolor har visat att synen på vad som kännetecknar manlighet har betydelse för risken att utöva en våldsam eller kränkande handling. Risken är högre bland dem som har en traditionell syn på vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Forskningen visar att framförallt unga män ser olika former av våld som en självklar del av samvaron med andra jämnåriga män. Vidare finns det forskning om ungas arbetsmiljö i skolan som visar att sexuella trakasserier är så vanliga att eleverna inte längre definierar kränkningar som trakasserier eller våld. Utifrån denna Under perioden kommer särskilt fokus att läggas på det våldsförebyggande arbetet. Vi ska också öka våra medarbetares och allmänhetens kunskap om mäns våld mot kvinnor och utveckla arbetet med att stödja våldsoffer och våldsutövare, med särskilt fokus på barnens utsatthet. Läs mer om våra delmål och hur vi arbetar med dem i originalversionen av Eskilstuna en Fri- Stad för kvinnor på sidan Där kan du också se vem som är ansvarig för respektive aktivitet, hur de ska genomföras och hur de ska följas upp. 5

6 en kurs för personer med intellektuell/psykisk funktionsnedsättning om känslor, relationer och våld. Ökar kvinnors maktresurser och medvetande mot våld. Det minskar kvinnors beroende av den våldsamme mannen. Unga kvinnor som utsätts för våld av sin partner behöver få kunskap om att det inte är acceptabelt. De behöver stöd så att deras egna maktresurser stärks empowerment. kunskap är det viktigt att vi har en nolltolerans mot skojbråk, knuffar och en sexistisk jargong; de första stadierna av våld. Förebyggande arbete behövs även för de män som utövar våld. Stärker kunskapen om vad våld mot kvinnor är, både hos allmänheten och hos med arbetare inom kommunen. Det är viktigt att alla förstår att våld mot kvinnor är en brottslig handling. Det är angeläget att fler känner igen varningstecknen på att våld är på väg att utvecklas i en relation, men även generellt i samhället och i olika kommunala verksamheter. Det är också viktigt att fler våldsutsatta kvinnor och deras barn bemöts på rätt sätt, får rätt hjälp, stöd och omhändertagande. Ju fler som känner till våldets uttryck och konsekvenser, desto fler lär sig se, våga fråga och ingripa vid misstanke om mäns våld mot kvinnor. Vår kampanj Våld är mer än sparkar och slag (2015) är ett exempel på hur vi når ut till allmänheten med hjälp av information på bio, informationstavlor och bussar. En annan insats är arbetet med VIP Aktivt jämställdhetsarbete med målet att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Alla verksamheter i Eskilstuna kommun ska ha med jämställdhetsperspektivet i sitt arbete från beslut och planering, i genomförandet och uppföljningen. Kartläggningar och analyser baserade på könsuppdelad statistik ska genomföras i alla verksamheter som möter flickor och pojkar, kvinnor och män. Målet är att kommunens service och bemötande ska vara jämställt. Kommunens resurser ska fördelas efter behov och inte utifrån könsstereotypa normer om vad kvinnor/flickor eller män/pojkar anses behöva. Interna rutiner Eskilstuna kommun har som mål att vara en jämställd arbetsgivare. Eftersom kommunen är en stor arbetsgivare, Sörmlands största, med cirka anställda finns det med all sannolikhet både våldsutsatta och våldsutövare bland våra med arbetare. Därför har rutiner för stöd till medarbetare som utsatts för våld eller utsätter andra för våld utarbetats. Rutinerna finns från januari 2016 beskrivna på kommunens internportal så att chefer och medarbetare lätt ska hitta dem. Särskild kunskap om mäns våld mot kvinnor finns hos HR-avdelningarna, kommunhälsan, bland chefer och fackliga företrädare. 6

7 Verksamheter som erbjuder stöd till våldsutsatta och våldsutövare Kommunen har skyldighet enligt socialtjänstlagen att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, män och barn. Lagen betonar särskilt kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Vid våld i nära relation är det viktigt att våldsutövaren hålls ansvarig för sina handlingar, förmås ta ansvar för sitt problem och förändra sitt beteende. De våldsutsattas säkerhet ska alltid stå i centrum för insatser till våldsutövare. Rutiner för riskbedömningar och säkerhetsarbete måste finnas i alla kommunala verksamheter som möter våldsutsatta. Eskilstuna kommun erbjuder flera olika typer av stöd, både för den som upplevt våld och för den som utsätter någon för våld. Förutom socialtjänsten och familjerätten finns följande permanenta verksamheter som erbjuder kostnadsfritt stöd: Stoppverksamheten erbjuder stöd genom samtal till kvinnor och män som upplevt våld i nära relationer. Verksamheten är HBT-certifierad, vilket betyder att medarbetarna har särskild kunskap om homosexuella, bisexuella och trans personer. Se Oss är till för barn och unga i åldrarna 4 till 20 år som upplevt våld i nära relation. Verksamheten erbjuder stöd i form av samtal för enskilda eller i grupp enligt en modell som heter Trappan. I samtalen används lek, färg, lera och musik som stöd för samtalet. Mansmottagningen är till för män och kvinnor över 18 år som använder våld. Mansmottagningen erbjuder enskilda samtal eller samtal i grupp. Målsättningen är att bearbeta händelser och hitta alternativ till våldet vid ilska, frustration och känsla av maktlöshet. Stödcenter för unga brottsoffer är ett samarbete mellan Polisen och socialtjänsten i Eskilstuna. Verksamheten vänder sig i första hand till barn och ungdomar upp till 20 år som blivit utsatta för rån, misshandel, olaga hot, ofredande, våldtäkt eller någon annan form av kränkning. Genom Eskilstuna kommun kan kvinnor och män som utsatts för våld i nära relation, med eller utan barn, få tillgång till olika former av skyddade boenden och akutboenden. Särskilda akutboenden finns för missbrukande eller tillfälligt alkohol-/ drogpåverkade kvinnor och män, med eller utan barn, som upplevt våld. Eskilstuna kommun samarbetar med den ideella föreningen Kvinnojouren MOA/Tjejjouren Meja som bland annat erbjuder stödsamtal för flickor och kvinnor som utsatts för våld, samt skyddat boende/akutboende för nyktra kvinnor och deras barn. Läs mer om Eskilstuna kommuns verksamheter och det stöd som finns att få för våldsdrabbade och våldsutövare på eskilstuna.se/vald. Där hittar du kontaktuppgifter till respektive verksamhet. Läs mer om Eskilstuna kommuns jämställdhetsarbete på eskilstuna.se/jamstalld. 7

8 Eskilstuna kommun, Konsult- och Uppdrag 2015

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Eskilstuna kommuns arbete år 2015 2017 Lättläst version av handlingsplan Stopp. 1 Inledning Eskilstuna kommun arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har skrivit hur

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer Bilaga Dnr 3.1-0532/2011 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 2014 Förslag september 2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Förord

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer

Våld i nära relationer Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen 130 Beslutsdatum: 2017-08-30 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2017:267

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument PLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2015-11-25, 272 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: SEKTORCHEF VÄLFÄRD GÄLLER

Läs mer

FRIHET FRÅN VÅLD VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE MED GENUSPERSPEKTIV. Peter Söderström peter.soderstrom@mfj.se Män för Jämställdhet www.ffv.me www.mfj.

FRIHET FRÅN VÅLD VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE MED GENUSPERSPEKTIV. Peter Söderström peter.soderstrom@mfj.se Män för Jämställdhet www.ffv.me www.mfj. FRIHET FRÅN VÅLD VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE MED GENUSPERSPEKTIV Peter Söderström peter.soderstrom@mfj.se Män för Jämställdhet www.ffv.me www.mfj.se TOUGH GUISE Förväntningar på våld Från barndomen är killar

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

Unga, maskulinitet och våld

Unga, maskulinitet och våld Unga, maskulinitet och våld Jämställdhetsarbete i Skolan Göteborg 17 november 2014 Karen Austin Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Regeringsuppdraget En studie som analyserar: 1) Tjejers och

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med 1 Se Sambandet! Forskning visar att det finns samband mellan våld mot djur och våld mot människor. Det formuleras

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Datum 1 (6) Anne-Li Gustafsson, 2138 Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Målgrupp: Chef, företagshälsovården och HR-funktionen Våld i nära relationer en arbetsgivarfråga

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet! Det tycks finnas en osynlig barriär mellan de som arbetar med människor och de som arbetar med djur.

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Rutiner för våld i nära relationer

Rutiner för våld i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) 2010-12-20 Rutiner för våld i nära relationer Bilaga 3 1. Nya ärenden. När information inkommer till förvaltningen om att en vuxen person blivit utsatt för våld

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 121 Ansvarig:

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Unga, maskulinitet och våld

Unga, maskulinitet och våld Unga, maskulinitet och våld Luleå Skolkuratordagarna 14-15 oktober Karen Austin på Ungdomsstyrelsen Regeringsuppdraget En studie som analyserar: 1) Tjejers och killars utsatthet för och användning av våld

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Expert, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE www.josefingrande.se Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid 2014 10 000 kvinnor och 10 000 män 18-74 år Enkät Viktat

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer SIDAN 1 Våld i nära relationer Projekt i Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar 2010-12-01-2012-11-30 Ett stort folkhälsoproblem I 73 % av antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har kvinnan känt

Läs mer

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer. Särskilt gällande mäns våld mot kvinnor och barn som upplever våld

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer. Särskilt gällande mäns våld mot kvinnor och barn som upplever våld Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete med våld i nära relationer Särskilt gällande mäns våld mot kvinnor och barn som upplever våld Innehåll Inledning Sid 1 1.1 Regler för handlingsplanen 1.2 Kvalitetssäkring

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Eskilstuna En FriStad för kvinnor

Eskilstuna En FriStad för kvinnor DEL 1 : Handlingsplan 2015-2017 Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2014, 236 1 FÖRORD Mäns våld mot kvinnor är den

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Eskilstuna En FriStad för kvinnor. Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige den27 november 2014, 236

Eskilstuna En FriStad för kvinnor. Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige den27 november 2014, 236 Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige den27 november 2014, 236 1 Innehållsförteckning DEL 1: HANDLINGSPLAN 2014-2017... 4 FÖRORD...

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Riktlinjer våld i nära relationer Våld i nära relationer är en bred och värdeneutral samlingsbenämning för allt våld som sker mellan personer som står varandra nära. Syftet med riktlinjerna

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR

Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR Jag finns! OM VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR VÅLD MOT ÄLDRE KVINNOR Ett informationsmaterial från Roks Vi har upplevt att äldre kvinnor dragit sig för att söka hjälp när de utsatts för våld av sin man. De har

Läs mer

Partille kommuns arbete mot. våld i nära relationer

Partille kommuns arbete mot. våld i nära relationer Partille kommuns arbete mot våld i nära relationer Innehåll Våld i nära relationer är en folkhälsofråga... 3 Begreppet våld i nära relationer...4 Definition...5 Kommunens övergripande målsättning... 6

Läs mer

Frihet från våld om våldsförebyggande arbete med unga

Frihet från våld om våldsförebyggande arbete med unga Frihet från våld om våldsförebyggande arbete med unga Klas Hyllander Vilka är vi? Män för Jämställdhet FFV Våldspreventivt Centrum Klas Tre delar 1. Struktur våldsförebyggande insatser 2. Om maskulinitet

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Tryggare mötesplatser för Tryggare mötesplatser för OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv,

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar.

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, 86. Förvaltarskap - Inom socialnämndens ansvarsområde. Uppföljning Avstämning mot eventuella lagändringar. Styrdokument Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 86 Giltighetstid 2019-12-31 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020

Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2020 Ansvarig: Reviderad Antagen i Kommunstyrelsen 2016-05-25 1(21) Handlingsplan mot 2017-2020 Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 12 oktober, 2017 Jenny Vikman Maria Söndergaard Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Uppdrag: Erbjuda kunskapshöjande aktiviteter

Läs mer

Handlingsplan. Våld i nära relationer 2016/2017

Handlingsplan. Våld i nära relationer 2016/2017 1 Handlingsplan Våld i nära relationer 2016/2017 2 Syfte med handlingsplanen Syftet med handlingsplanen är att säkerställa att insatser ges till våldsutsatta kvinnor, män och barn samt till barn som bevittnat

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER

För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer POSITIONSPAPPER För kvinnofrid mot våld i nära relationer 2 Förord Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som allvarligt

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län 1 Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel 2 Vision I Örebro län har vi nolltolerans mot

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor Vision Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vad är våld? Våld är varje handling riktad

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Rutin Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer på vård- och omsorgsförvaltningen

Rutin Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer på vård- och omsorgsförvaltningen RUTIN Sid: 1 (10) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare på VOF och utförare inom 1 2016-05-11 hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Chef

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Män för jämställdhet. Malmö 7 september 2016 Johan Lilly Gyberg

Män för jämställdhet. Malmö 7 september 2016 Johan Lilly Gyberg Män för jämställdhet Malmö 7 september 2016 Johan Lilly Gyberg Johan.lilly.gyberg@mfj.se Män för Jämställdhet En ideell riksorganisation. Startades som ett nätverk inom Rädda Barnen 1993 i samband med

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Jämställdhetsmålen VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS ÄLDRE Kerstin Kristensen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer