Statistik Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan jourer lämnat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat"

Transkript

1 Statistik 2008 År 2008 fick personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under STATISTIKSYSTEMET Statistiken som alla jourer ska föra över de möten de har med sina hjälpsökande bygger på uppgifter som tas vid den första kontakten. De flesta första kontakter leder till en rad samtal. Uppgifter som noteras är: brottstyp, kön, ålder, om brottet är polisanmält samt i vilken egenskap man söker hjälp - är den hjälpsökande brottsoffer, anhörig eller vittne. Vidare kan jourerna notera särskilda omständigheter i anslutning till brottstyp om brottet varit skolrelaterat, hedersrelaterat, skett vid yrkesutövning, är ett hatbrott eller om gärningsmannen står i nära relation till brottsoffret. Det finns också möjlighet att på blanketten notera kommun eller postort, så att de jourer som servar många kommuner kan dela upp sin statistik. Övriga uppgifter man kan välja att lämna är om den hjälpsökande under senaste året haft kontakt med samma jour angående ett annat brott. Man kan också ange om den första kontakten innebär att personen enbart hänvisas vidare eller att ärendet avslutas efter en kontakt. Hur länge de hjälpsökande erbjuds och får hjälp redovisas inte eftersom uppgifterna enbart fylls i vid första kontakt. Flera jourer har efterfrågat en inhämtning av sådana uppgifter även nationellt; de flesta jourer för egna anteckningar över vilka åtgärder man vidtar med varje hjälpsökande. Ett gemensamt system för detta saknas dock i nuläget. Hur många timmar jouren lägger ned redovisas separat. Dels redovisas antal timmar på direkt brottsofferstöd, det vill säga samtal med brottsdrabbade och dels redovisas tid nedlagt för att hantera brottsofferstödet, det vill säga allt arbete runt omkring. Statistiken förs i Excel och varje hjälpsökandes uppgifter följer med i ett stort anonymt register. Det finns möjligheter att plocka fram en mängd information genom att jämföra olika uppgifter med varandra. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan jourer lämnat

2 4% 1% Brottsoffer Anhörig Vittne 4% Hjälpsökande Polis Annan 26% 95% 70% Fig. 1. Fördelningen av hjälpsökande på grupperna brottsoffer, anhörig och vittne. Fig. 2. Förmedlingen av hjälpsökandens första kontakt med BOJ fördelad på grupperna polis, hjälpsökanden själv och annan. in statistik varje år. År 2008 har 97 av 104 aktiva brottsofferjourer lämnat in statistikuppgifter enligt ett och samma system. Denna dramatiska ökning är en följd av en medveten satsning av Riksförbundet. Under hösten 2008 har de 40 största jourerna samt de jourer som förra året inte lämnade någon statistik kontaktats via telefon och givits tillfälle att lämna synpunkter till Riksförbundet. Övriga jourer har kontaktats under inlämningsfasen. Kontakterna har varit värdefulla och utgör en god bas för utveckling av statistikföringen i framtiden. I år har även de jourer som inte lämnat in fullständig statistik tillfrågats om totala antal ärenden under året, varför vi för första gången kan räkna samman hur många personer som BOJ hjälpt över hela Sverige. KONTAKTER Under året tog hjälpsökande en första kontakt med någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. I princip alla hjälpsökande, 95 %, är direkt drabbade brottsoffer och 4 % är anhöriga, medan endast 1 % söker hjälp av jouren i egenskap av vittnen. (fig. 1 ovan) Vittnen får i huvudsak stöd av vittnesstödsverksamheten som drivs vid landets tingsrätter och vid hovrätterna. De allra flesta som söker kontakt med brottsofferjouren får kontakten förmedlad av polis; 70 % av kontakterna har initierats av att hjälpsökande slussats till BOJ av polis. 26 % kontaktade jouren på egen hand, och 4 % förmedlades av annan instans (t.ex socialtjänsten, skolkurator, sjukvården). (fig. 2 ovan) Av samtliga hjälpsökande har de allra flesta polisanmält brottet före första kontakt med BOJ. 94 % har polisanmält eller ska göra det. 2 % svarade nej på frågan om de tänker polisanmäla.

3 Kvinnor Män Barn 0-11 Unga Vuxna Äldre 65+ 8% 42% 34% 58% 57% Fig. 3. Andel kvinnliga och manliga hjälpsökande. Fig 4. Åldersfördelning bland hjälpsökande. Av dem som inte polisanmält är 68% kvinnor och de vanligaste brotten man drabbats av är misshandel, olaga hot och ofredande. 56 personer har uppgivit att de varit med om oanmälda sexbrott. 29 av dessa var våldtäkter. Kön Av de hjälpsökande är övervägande andelen kvinnor, 58 % eller hjälpsökande. (fig. 3 ovan) Kvinnor söker hjälp för framför allt misshandel inomhus, olaga hot, misshandel utomhus och ofredande. Grov kvinnofridskräkning och överträdelse av besöksförbud är brott som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Förra året hjälpte brottsofferjourerna över 1200 kvinnor som drabbats av dessa brottstyper. För sexualbrotten är det också en överväldigande majoritet kvinnliga brottsoffer. Männen utgör 42 % av de hjälpsökande och är framför allt utsatta för misshandel utomhus, olaga hot, misshandel inomhus och rån. Fler män än kvinnor utsätts för misshandelsbrott. Män är emellertid endast undantagsvis representerade i statistiken för de fridskränkande brotten och sexualbrotten, och det är en mycket liten andel män som uppger att gärningsmannen står i nära relation till dem. (fig. 5 motstående sida) Ålder Åldersmässigt delas de hjälpsökande upp i 4 grupper: barn (0-11), ung (12-25), vuxen (26-64) samt äldre. (65+). Fördelningen mellan andelen hjälpsökande i olika åldrar är: 57 % vuxna, 34 % unga, 8 % äldre och 1 % barn. (fig. 4 ovan) Både gruppen äldre och gruppen unga har ökat i jämförelse med år 2007.

4 Kvinnor Män Fig. 5. Brottstyp fördelat på kön. Barn Barn under 12 år söker bland annat hjälp för: misshandel utomhus och inomhus, olaga hot, sexualbrott, ofredande och våldtäkt. Pojkarna har en överrepresentation för misshandel utomhus och olaga hot, flickorna för våldtäkt och övriga sexualbrott. Barnen som söker hjälp kommer till BOJ via polisen (63 %), genom egen kontakt (15 %) och förmedlade av annan (22 %). En stor del av barnen, 13 %, söker hjälp som anhöriga till brottsoffer. Könsfördelningen är jämn med liten övervikt av pojkar. Totalt handlar det om 426 barn. Det är 6 jourer som hjälpt barn vardera. Resterande jourer har haft kontakt med en handfull barn

5 Barn 0-11 Unga Vuxna Äldre Fig 6. Brottstyp fördelat på åldersgrupp. vardera. Vissa jourer har ingen verksamhet riktad till barn och unga alls utan överlåter det till Stödcentrum för unga på orten eller andra organisationer. Unga Unga söker hjälp för framför allt misshandel utomhus, misshandel inomhus, olaga hot, ofredande, våldtäkt och rån. Drygt 53 % av de hjälpsökande är kvinnor. Totalt handlar det om unga mellan 12 och 25 år.

6 Unga är till 95 % utsatta själva. De förmedlas till BOJ av polisen i något mindre utsträckning än genomsnittet (69 %). 26 % söker själva upp BOJ. Unga män är oftare utsatta för misshandel utomhus och rån. Tjejerna är i högre grad utsatta för misshandel inomhus, men framför allt även våldtäkt, sexualbrott och olaga hot. Vuxna Vuxna personer mellan är den största gruppen som BOJ hjälper. 57 % av de hjälpsökande hör hemma i den här gruppen. Vuxna söker hjälp för i första hand misshandel utomhus, misshandel inomhus och olaga hot. 61 % av de hjälpsökande är kvinnor och 39 % är män. Vuxna förmedlas i något högre grad än genomsnittet till BOJ av polisen (71 %). Inom gruppen vuxna kvinnor rapporterades under 2008 över 900 stycken fall av brott där gärningsmannen haft en nära relation till brottsoffret. För vuxna män är motsvarande siffra 58. Äldre Äldre personer söker sig till BOJ framförallt för mindre allvarliga brott som stöld, väskryckning, inbrott och ofredande. De äldre är brottsoffer (96 %) och förmedlas i högst grad av alla till jouren av polisen, till 73 %. Totalt handlar det om äldre brottsdrabbade personer, varav 64 % är kvinnor. Äldre är något överrepresenterade bland dem som svarat att de inte polisanmält brottet de utsatts för. Tidigare kontakt 3 % eller 1117 personer har under senaste året haft kontakt med BOJ som en följd av ett annat, tidigare brott års statistikblankett. Brotten de drabbas av är främst olaga hot och misshandel följt av övrigt och ofredande. (I gruppen övrigt ingår brott som förtal samt trakasserier och mobbing). 66 % är vuxna, 23 % unga och 10 % äldre samt 1 % barn. I jämförelse med 2007 innebär det en säkerställd minskning av antalet unga som upprepade gånger söker sig till BOJ. Särskilda omständigheter Jourerna har möjlighet att ange om någon av fem särskilda omständigheter gäller för det brott den hjälpsökande drabbats av. De fem omständigheterna är hatbrott, hedersrelaterat, nära relation, yrkesrelaterat och skolrelaterat. Brott som begås av en gärningsman som har en nära relation till brottsoffret är en mycket vanlig särskild omständighet som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Skolrelaterade och yrkesrelaterade brott är något vanligare för män. (fig. 7 nedan)

7 Kvinnor Män Fig 7. Särskilda omständigheter. Jourernas benägenhet att rapportera särskilda omständigheter i statistiken har ökat dramatiskt för år Det är dock fortfarande en stor del av jourerna som inte alls rapporterar denna typ av omständigheter, trots att de tveklöst inträffar i de flesta kommuner i Sverige. NEDLAGD TID Jourerna ska även uppge hur många timmar stödpersonerna lagt ned på att hjälpa brottsoffer. År 2008 lämnade endast 36 av 104 aktiva jourer in tidrapport. Stödpersonernas insatser vid dessa 36 jourer uppgick till ideella timmar. (fig 8 motstående sida) Statistiken skiljer på direkt brottsofferarbete, det vill säga samtal med hjälpsökande, samt annat brottsofferarbete (till exempel informationsarbete eller utbildning). Vissa jourer har också omfattande beredskap, dvs tid man varit beredd att ta emot samtal eller ärenden. Det direkta brottsofferstödet uppgick år 2008 för de 36 jourerna till timmar. ÖVRIGA UPPGIFTER OM JOURERNA I samband med 2008 års satsning på statistiken har Riksförbundet även noga kartlagt invånarantalet i alla jourer. Störst är Göteborg, som servar över en halv miljon invånare. Minst är Dorotea som servar De 25 största jourerna servar över halva Sveriges befolkning. En sammanräkning av brottslighet per BOJ har också gjorts. Genomsnittlig brottslighet i Sverige är anmälda brott per invånare, vilket exakt motsvarar Linköpings BOJ. Högst brottslighet hade Skärholmen med brott per invånare och lägst Leksand-Rätt-

8 ,5 Fig 8. Nedlagd tid 2008 (36 rapporterande jourer) vik med brott per invånare. Flest ärenden i absoluta tal hade Skärholmens BOJ, tätt följd av Blekinge, Östra Östergötland och Linköping. Jourerna i Norrbotten och Västerbotten hade minst antal ärenden. VITTNESSTÖD 47 jourer bedrev vittnesstödsverksamhet under år Tillsammans gav de stöd och information till personer. Hjälpinsatsen består till stor del av att man samtalar med målsägande, anhöriga och vittnen inför och efter rättegången. Av dessa jourer lämnade 28 jourer en fördjupad statistik och de hade sammanlagt under året hjälpt personer. Deras statistik visar att drygt hälften av dem man hjälpte var vittnen, (14 994), en femtedel var målsägande (5 985) och en dryg en fjärdedel var anhöriga (6 320). Vittnesstödjarna har också samtalat med 900 tilltalade och haft informationstillfällen. Vittnesstöden lade år 2008 ned timmar på att ge information och stöd till vittnen, målsägande och anhöriga. MEDLEMMAR BOJ hade under medlemmar. Det är en marginell minskning i jämförelse med föregående år då vi såg en ökning av medlemsantalet med 6 %. Att medlemsantalet inom BOJ trots allt ligger så stabilt som det gör är en framgång med hänsyn till att många andra ideella organisationer ser sina medlemsantal minska år från år. Andelen medlemmar som är aktiva inom brottsofferrörelsen är

9 Fig 9. Medlemsantalet i BOJ de senaste åren. anmärkningsvärt stor. Enbart stödpersoner och vittnesstöden uppgår till ca 1240 personer, det vill säga ungefär var sjunde medlem är aktiv stödjare. Till det kan man sedan lägga antalet aktiva i varje jours föreningsstyrelse.

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Misshandel mot kvinnor Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 MISSHANDEL MOT KVINNOR Klara Hradilova Selin och

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 RAPPORT 2012:13 Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 Samtliga åtalsunderlåtelser Åtalsunderlåtelser enligt lagen om unga lagöverträdare eller tidigare bestämmelser Övriga åtalsunderlåtelser 34 kap. 1

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott sammanfattning En rapport från Åklagarmyndigheten 2007 Förord Regeringen beslutade den 8 december 2005 och den 14 december 2006 att ge Åklagarmyndig heten

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Fördjupning Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Jonas Ring och Jonas Öberg Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att studera

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Misshandel. Sammanfattning

Misshandel. Sammanfattning Misshandel Misshandel AV ECKART KÜHLHORN Sammanfattning Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År 2003 anmäldes 65 177 sådana brott till polisen, motsvarande 726 fall

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar En rapport från Feministiskt initiativ 2005 Sammanställd av Carin Holmberg, fil dr feministisk sociologi Kvinnojourerna och deras arbete Med tanke på

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Barnmisshandel. En kartläggning av polisanmäld misshandel av små barn. BRÅ-rapport 2000:15

Barnmisshandel. En kartläggning av polisanmäld misshandel av små barn. BRÅ-rapport 2000:15 Barnmisshandel En kartläggning av polisanmäld misshandel av små barn BRÅ-rapport 2000:15 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90,

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Våld mot kvinnor. En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige PM 2013-11-25

Våld mot kvinnor. En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige PM 2013-11-25 Våld mot kvinnor En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet PM 2013-11-25 Stiftelsen Tryggare Sverige Våld mot kvinnor En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet Adress: Stiftelsen

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6 Rapport 2012:6 Tre män åtalas för hot och utpressning HÄMND Ord står mot ord i utpressningsrättegång HACKARE pressar flera på pengar 30-årig utpressad efter sexchatt Utpressning i Sverige Tvistelösning,

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer