Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryggt eller otryggt i rättsväsendet"

Transkript

1 Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

2

3 Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar som är verksamma inom rättsväsendet känner sig trygga. Det är bra. Samtidigt kan vi konstatera att 18 procent känner sig otrygga i sin yrkesutövning och det är inte acceptabelt. Att så många som 56 procent av medlemmarna hos Krono fogden och 35 procent inom åklagar väsendet har utsatts för bland annat hot, våld och skadegörelse under de senaste två åren är helt oacceptabelt. Våld, hot och trakasserier mot anställda inom rättsväsendet är i förlängningen ett hot mot rättssamhället och demokratin. Regeringen har satsat 15 miljoner kronor för att förbättra säkerheten. Det är en bra början som räcker till vissa insatser, som till exempel fler larmbågar. Men det behövs också ett helhetstänk. Här handlar det framför allt om att lokaler behöver byggas om och att medarbetare behöver stöd för att hantera konfliktfyllda situationer. Men det handlar också om att utöka stödet till medarbetare som har blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier. Vår undersökning visar att 10 procent av de som blivit utsatta har efterfrågat sådant stöd men inte fått det. Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning av medlemmarna i Juseks fyra sektioner för domstols-, exekutions-, polis- och åklagarväsendet 1, som har en e-postadress i Juseks medlemsregister. Den genomfördes under perioden 25 augusti till 15 september Majoriteten av medlemmarna inom rättsväsendet känner sig trygga Svarsfrekvensen är 51 procent, med högst andel för åklagarväsendet där 60 procent har svarat och lägst för polisväsendet med en svarsfrekvens på 39 procent. För de andra sektionerna är svarsfrekvensen i nivå med den totala. Av respondenterna har 14 procent ett arbete som gör att de inte har kontakt med allmänheten. Av det skälet är sannolikheten liten för att de utsätts för händelser av det slag som berörs i rapporten. Dessa personer har därför inte svarat på själva enkäten. Detta är klart vanligast i polissektionen där 44 procent har sådana arbetsuppgifter. För de övriga sektionerna handlar det om cirka 10 procent. De siffror som redovisas i denna rapport är baserade på de övriga 86 procenten. I vissa fall är basen alla dessa 86 procent, medan basen i andra frågor bara är de som varit utsatta för något. Hur många personer, alternativt händelser det handlar om framgår av antalsangivelsen i samband med bilder och tabeller. 1 Undersökningen riktade sig ursprungligen även till medlemmar i notariesektionen och i sektionen för verksamma vid advokatbyråer. Eftersom svarsfrekvensen i dessa två var låg valde vi att bortse från de svar som inkommit därifrån i analysen. 3

4 Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Drygt 18 procent känner sig ibland eller oftare otrygga i sin yrkesutövning på grund av risk för hot, våld eller trakasserier. Det är vanligare att de som jobbar i åklagarväsendet eller hos Kronofogden känner sig otrygga. Ibland eller oftare Sällan Aldrig Totalt 18 % 57 % 24 % Sveriges Domstolar 12 % 57 % 31 % Kronofogden 31 % 54 % 15 % Polisen 15 % 58 % 26 % Åklagarväsendet 42 % 47 % 11 % Tabell 1. Hur ofta känner du dig otrygg i din yrkesutövning på grund av risk för hot, våld eller trakasserier? (Svarsalternativen Alltid, Ofta och Ibland är här sammanslagna till Ibland eller oftare.) Bas: 1546 personer, varav 816 verksamma vid Sveriges Domstolar, 162 vid Kronofogden, 145 vid Polisen och 535 vid åklagarväsendet. Den stora majoriteten, mer än tre av fyra, känner sig dock sällan eller aldrig otrygga. Vid en liknande undersökning som genomfördes 2009 var svarsalternativen Ja eller Nej. De är därför inte direkt jämförbara. Men om vi gör antagandet att Ibland eller oftare motsvarar svarsalternativet Ja i den undersökningen kan vi se att för domstolssektionen har andelen som känner sig otrygga minskat från 15 procent till 12, för polissektionen från 17 till 15 procent och för åklagarsektionen ligger den kvar på strax över 40 procent. Eftersom personer med stabstjänst och liknande inte har fått denna fråga i år, borde rimligen andelen ha stigit något. Det gör att resultatet tyder på att det inte blivit värre sedan Var fjärde har varit utsatt under de senaste åren Ja Nej Totalt 27 % 73 % Sveriges Domstolar 18 % 82 % Kronofogden 56 % 44 % Polisen 20 % 80 % Åklagarväsendet 35 % 65 % Tabell 2. Har du blivit utsatt för något av följande (våld, hot, skadegörelse, trakasserier eller annan otillbörlig påverkan) i din yrkesutövning under de två senaste åren? Bas: 1539 personer. Mer än var fjärde svarade att de under de senaste två åren blivit utsatta för våld, hot, trakasserier, skadegörelse eller någon annan form av otillbörlig påverkan. Anställda hos Kronofogden och vid åklagarväsendet är de som drabbats i högst utsträckning. Mer än varannan medlem hos Kronofogden har blivit utsatt för något. Även var tredje medlem inom åklagarväsendet har varit utsatt för något under de senaste åren. De utsatta känner större otrygghet De personer som har blivit utsatta känner sig i klart högre grad otrygga i sin yrkesutövning än andra. Det är fyra gånger så vanligt att de som har varit utsatta för något svarar att de känner sig otrygga ibland eller oftare jämfört med de som inte 4

5 har blivit utsatta. De som har varit utsatta svarar också i betydligt mindre utsträckning än andra att de aldrig känner sig otrygga. Trakasserier och hot är vanligast Utsatt för Ej utsatt för Våld 1 % 99 % Trakasserier 12 % 88 % Skadegörelse 1 % 99 % Hot 13 % 87 % Annan form 7 % 93 % Tabell 3. Vad har du blivit utsatt för? Bas: 1564 personer för procenttalen, själva frågan besvarades endast av de som svarat ja på om de varit utsatta de senaste två åren. Hot och trakasserier är vanligast, drygt var tionde medlem inom de fyra sektionerna har varit utsatt för detta under de senaste två åren. Våld och skadegörelse har däremot drabbat väldigt få. Drygt sex procent har varit utsatta för annan form av otillbörlig påverkan. Det innefattar till exempel bestickningsförsök, hot om självmord och beställning av varor i personens namn. Knappt en femtedel känner sig ibland eller oftare otrygga i sin yrkes utövning på grund av risk för hot, våld eller trakasserier. 5

6 De som arbetar inom Sveriges Domstolar är minst utsatta Det finns skillnader mellan de olika myndighetssektorerna. De som arbetar inom Sveriges Domstolar är minst utsatta för nästan alla de olika händelser som undersökts. De medlemmar som arbetar hos Kronofogden och Polisen är mer utsatta för våld än övriga medlemsgrupper. När det gäller trakasserier är det vanligare att medarbetare hos Kronofogden och åklagarväsendet utsätts jämfört med övriga grupper. Det är vanligare att personer som arbetar inom åklagarväsendet utsätts för skadegörelse än att andra gör det. Anställda hos Kronofogden är oftare utsatta för hot medan anställda inom Sveriges Domstolar är minst utsatta för detta. De som arbetar hos Kronofogden och i viss mån även de som arbetar inom åklagarväsendet är i mycket högre grad utsatta för andra former av otillbörlig påverkan än de som arbetar vid Sveriges Domstolar eller hos Polisen. De flesta händelser sker på arbetsplatsen 3% 4% 6% Hemma På arbetet/under tjänsteutövning På väg till eller från arbetet Annan plats 87% Bild 1. Var inträffade händelsen? Bas: 537 händelser. Den stora majoriteten av alla händelser inträffar på arbetet eller under tjänsteutövning. Det enda undantaget är skadegörelse. Där är den vanligaste platsen i stället hemmet, men skadegörelse förekommer även på väg till eller från arbetet. 6

7 De som arbetar inom Sveriges Domstolar är minst utsatta för nästan alla de olika händelser som undersökts. Brev eller personlig kontakt är det vanligaste tillvägagångssättet 2 10% 7% 5% 5% 43% Brev Personlig kontakt Internet Telefon/SMS E-post 30% Annat sätt Bild 2. Hur gick det till? (Frågan ej ställd rörande händelserna våld och skadegörelse.) Bas: 512 händelser. Det vanligaste tillvägagångssättet för hot, trakasserier eller andra försök till otillbörlig påverkan är att genom vanliga brev, som används i mer än fyra fall av tio. I nästan vart tredje fall sker det dock vid en personlig kontakt. 2 För våld och skadegörelse ställdes inte denna fråga eftersom dessa alltid sker genom någon slags personlig kontakt. 7

8 Bara drygt var femte händelse har polisanmälts. Polisanmälan sker sällan Det är sällan som händelser som avses i enkäten polisanmäls. Bara drygt var femte händelse har polisanmälts. 3% 11% 6% 3% 3% Arbetsgivaren Jag Jag och arbetsgivaren Någon annan Ingen polisanmälan skedde Vet ej 75% Bild 3. Gjordes en polisanmälan? (Och av vem genom svarsalternativen.) Bas: 555 händelser. 8

9 Mer än vart tredje hot och två våldsfall av fem har polisanmälts. Anmälnings benägenheten är dock högst i fråga om skadegörelse. I tre fall av fem där polisanmälan skett är det arbetsgivaren som har gjort anmälan (i vissa fall tillsammans med den utsatte), medan den utsatte utan arbetsgivarens delaktighet har polisanmält i drygt vart fjärde fall. I övriga fall är det någon annan som har polisanmält. Anmälningsbenägenheten är högst i fråga om skadegörelse Vad hände med polisanmälan? I de fall en polisanmälan gjorts frågades om vad som hänt i ärendet. 14% 30% Gärningsmannen lagfördes 11% Utredningen lades ned Utredningen pågår fortfarande Vet ej 45% Bild 4. Vad blev resultatet av polisanmälan? Bas: 121 händelser. I ungefär vart tredje fall har gärningsmannen lagförts. I vart tionde fall pågick fortfarande utredningen när undersökningen gjordes. I många fall, nästan vartannat, har dock utredningen lagts ned. Det är stora skillnader mellan de olika kategorierna av påverkansförsök. Av de polisanmälda fallen av skadegörelse läggs nästan alla ned och av trakasserierna mer än hälften. När det gäller hot och våld är andelen som lagförts klart högre. Två gärnings män av fem har lagförts, men lika vanligt är att utredningen har lagts ned. 9

10 Polisanmälan sker inte eftersom händelserna inte bedöms som allvarliga I de fall som inte polisanmäldes tillfrågades medlemmen om varför detta inte hade gjorts. Anmälde till arbetsgivaren 21% Jag var rädd för repressalier 1% Händelsen var inte allvarlig 32% Händelsen var inte brottslig 29% Det skulle inte leda till något 23% Vet ej 5% Annat skäl 8% Bild 5. Varför polisanmäldes inte händelsen? (Fler än ett svarsalternativ kunde lämnas varför procenttalen inte summerar till 100.) Bas: 418 händelser. Ungefär var tredje medlem anger att händelsen inte var allvarlig eller att den inte uppfattades som brottslig. Detta är vanligast när det gäller hot, trakasserier eller andra händelser. Var femte svarande anger att det ändå inte skulle leda till något. Detta är framför allt vanligt när det gäller skadegörelse; att anmälningar om skadegörelse sällan leder till något bekräftas också av att nästan samtliga anmälningar som görs läggs ned. Drygt var femte person av alla som valt att inte polisanmäla har anmält händelsen till sin arbetsgivare, som i sin tur inte heller valt att polisanmäla. Det är vanligt att inte polisanmäla 10

11 Har man fått psykosocialt stöd från sin arbetsgivare? Har man blivit utsatt för någon otillbörlig händelse kan det vara bra att få psykosocialt stöd av arbetsgivaren, till exempel kontakt och samtal med psykolog, kurator, läkare, debriefare, säkerhetsansvarig eller chef. 9% 25% Ja Har inte anmälts till min arbetsgivare Nej, hade inget behov av kontakt Nej, hade velat ha kontakt 48% 18% Bild 6. Har du erbjudits kontakt eller samtal med psykolog, kurator, läkare, debriefare, säkerhetsansvarig, chef/kollega eller liknande? Bas: 547 händelser. Det är bara var fjärde som har erbjudits en sådan kontakt. Samtidigt anser den stora majoriteten (två av tre om man räknar in dem som valt att inte anmäla händelsen till sin arbetsgivare) att de inte har haft behov av någon sådan kontakt. Men det är nästan var tionde som hade velat ha en sådan kontakt men inte har fått någon. Av de som blivit utsatt är det mycket vanligare att de som utsatts för hot (mer än varannan ) samt skadegörelse och trakasserier (mer än var tredje) har blivit erbjuden stöd. 11

12 Vad gör arbetsgivaren för att skydda sin personal? För att skydda den personal som har varit utsatt kan arbetsgivaren vidta en mängd olika åtgärder. Här redovisas hur vanligt det är att en skyddsåtgärd har satts in relaterat till alla som har varit utsatta för något. Åtgärd Samtliga Larm i bostaden 6 % Larm på arbetsplatsen 3 % Skalskydd på arbetsplatsen 3 % Skyddad identitet 6 % Arbetsbefrielse från fler ärenden rörande samma person/organisation 5 % Hel arbetsbefrielse 1 % Ja, annan åtgärd 9 % Nej, inget behov fanns 66 % Nej, men jag hade velat ha sådana åtgärder 10 % Tabell 4. Har det med hänsyn till den eller de händelser du blivit utsatt för vidtagits några åtgärder för att förebygga sådana händelser? (Det var möjligt att ange fler än en skyddsåtgärd, varför procenttalen summerar till mer än 100.) Bas: 344 personer. Det stora flertalet är inte intresserade av att få några skyddsåtgärder, två av tre anser att det inte fanns något behov. Sammantaget är det drygt var femte som har fått någon åtgärd och av dessa är det ungefär var tredje som har fått mer än en åtgärd av något slag. Knappt var tionde person har önskat att få någon skyddsåtgärd, men inte fått någon. Framför allt är det personer som arbetar inom Polisen som har önskat skyddsåtgärder, men som inte har fått det. Ökat skydd på arbetsplatsen Arbetsgivaren kan genom generella åtgärder öka skyddet på arbetsplatserna. Samtliga som tillhörde målgruppen för enkäten fick därför frågan om arbetsgivaren har vidtagit några generella åtgärder för att öka säkerheten under de två senaste åren. Ja Nej Vet ej Totalt 45 % 19 % 37 % Sveriges Domstolar 38 % 18 % 43 % Kronofogden 44 % 18 % 38 % Polisen 37 % 30 % 33 % Åklagarväsendet 60 % 16 % 24 % Tabell 5. Har arbetsgivaren under de senaste två åren vidtagit generella åtgärder på arbetsplatsen för att förebygga våld, trakasserier, skadegörelse eller hot? Bas: 1462 personer. 12

13 Knappt hälften svarar att arbetsgivaren har vidtagit generella åtgärder för att öka säkerheten under de senaste två åren. Det är mycket vanligare att åklagarväsendet har vidtagit sådana åtgärder än att andra myndigheter har det. De som svarade nej på föregående fråga fick den uppföljande frågan om de själva eller deras arbetskamrater hade efterfrågat sådana åtgärder. Ja Nej Vet ej Totalt 28 % 51 % 21 % Sveriges Domstolar 20 % 57 % 22 % Kronofogden 15 % 54 % 31 % Polisen 36 % 50 % 14 % Åklagarväsendet 45 % 35 % 19 % Tabell 6. Har du och/eller dina arbetskamrater efterfrågat generella åtgärder, och i så fall vilka? Bas: 273 personer. Drygt var fjärde av dessa har efterfrågat generella åtgärder, men inte fått några. Även detta är klart vanligast inom åklagarväsendet. Arbetsgivaren kan vidta en mängd olika skyddsåtgärder 13

14 Jusek anser att säkerheten ska vara lika god i alla domstolar i hela landet. Larmbågar och ordnings vakter ska finnas i mycket större utsträckning. Säkerheten måste vara lika god även om förhandlingar pågår efter kontorstid. att domstolarnas lokaler ska anpassas så att anställda inom rättväsendet kan arbeta utan att riskera att utsättas för våld, hot eller trakasserier. Detta gäller även då förhandlingar hålls utanför domstolens ordinarie lokaler som exempelvis sjukvårds inrättningar. att medarbetarna måste ges ett bättre och kontinuerligt stöd när det gäller att hantera arga och frustrerade personer, liksom att det efter inträffade incidenter ges erforderligt stöd. att det vid en inträffad händelse med hot eller våld finns ett sammanhållet regelverk som är enkelt att tillämpa och som säkerställer att medarbetaren alltid hålls ekonomiskt skadeslös, exempelvis om en medarbetare tvingas att tillfälligt bo på annan plats själv eller med familjen. att det ska utredas om det finns alternativa möjligheter till att begära skyddade personuppgifter, exempelvis att endast publiceringsrätten till uppgifterna skyddas. De möjligheter som idag står till buds är opraktiska för den enskilde och även för övriga familjemedlemmar. att myndigheterna ska utbilda och hänvisa till talespersoner när det är lämpligt så att dessa kan svara i den anställdes ställe. Detta dels för att underlätta för medarbetaren, dels flytta fokus från den enskilde medarbetaren till sakfrågan i det aktuella målet eller ärendet. Jusek anser att ingen ska behöva känna sig otrygg på sitt arbete 14

15

16 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhälls vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek. Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg. Tel E-post Fotoskrift AB ex

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare

Kränkningar och påtryckningar mot journalister blir allt vanligare Enkät om kränkningar och påtryckningar mot journalister 2014 Sammanfattning Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten av kränkningar,

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm Din lön GillSans Trygga studier Light 35/36 GillSans studielivspolitiska Light 24/26 ställningstaganden Dags att förbättra studenternas Gill Sans Regular situation 16/17, cirkelns storlek 48x48 mm Dags

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE. Göteborg

KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE. Göteborg KLOTTER I GÖTEBORG EN UNDERSÖKNING BLAND PRIVATA FASTIGHETSÄGARE Göteborg Varför undersöka klotter? Klotter och skadegörelse är ett problem på många platser i Göteborg. Det är negativt ur flera olika synvinklar.

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Många studenter arbetar gratis Kompetens ska värderas även i pengar Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför arbetslivet.

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Förtroendearbetstid. en vägledning. Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Förtroendearbetstid. en vägledning. Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare samhällsvetare Förtroendearbetstid en vägledning Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Vad är förtroendearbetstid? I det statliga avtalet ALFA 1 finns bestämmelser

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Webbilaga. Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. Rapport 2016:13. En uppföljning

Webbilaga. Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. Rapport 2016:13. En uppföljning Webbilaga Rapport 2016:13 Denna webbilaga innehåller vissa tabeller från rapporten. I dessa tabeller redovisades av platsskäl enbart andelen svarande, men i bilagan framgår även antalet. De har samma tabellnummer

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Administratörer och förvaltare Allmäna beteendevetare Allmänna samhällsvetare Beteendevetare Kulturgeografer Medie- och svetare Nationalekonomer

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för invandrade akademiker

Arbetsmarknadsläget för invandrade akademiker Statistik Arbetsmarknadsläget för invandrade akademiker Invandrade akademikers kompetens måste bättre tas tillvara Sofia Larsen, ordförande Jusek För att lyckas måste vi se individen bakom gruppen På många

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brottsförebyggande rådet

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brottsförebyggande rådet Hot och våld Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället Uppdrag: Göra en kunskapsöversikt över hot, våld och trakasserier mot personer med uppdrag eller anställningar av särskild

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan FAQ Sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan 1(6) Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan Stockholmsprästen arbetar kvar i sin församling. Vilka garantier finns för att han inte begår nya

Läs mer

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun

Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun 1(5) vid hot och våld mot förtroendevalda i Danderyds kommun Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2014-xx-xx Giltighetstid: Tillsvidare na kompletteras av Rutiner vid hot och våld mot förtroendevalda

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Juseks fem punkter för utbildningskvalitet

Juseks fem punkter för utbildningskvalitet Juseks fem punkter för utbildningskvalitet Fokus på kvalitet i den akademiska utbildningen Kvalitet är ett svårfångat begrepp. Jusek har definierat vad vi anser vara de fem viktigaste kvalitetsaspekterna

Läs mer

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Journalister är en utsatt yrkesgrupp. Kränkningar, trakasserier, hot och våld mot journalister har tyvärr blivit en allt vanligare del av yrket. Det är

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Engla Bertolino 170823 KSN-2016-2288 Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i kommun Under valåret 2014 utsattes tre av tio

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet

Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet Statistik Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet En kartläggning av lärarledd tid bland Juseks studerandemedlemmar Höj kvaliteten i den akademiska utbildningen Kunskap är Sveriges framtid. En av

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Socialsekreterare om hot och våld i arbetet T-110192 Akademikerförbundet SSR: TEMO AB: Stina Andersson Titti Fränkel Arne Modig Per Grenert Datum: 7 maj 2004 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brottsförebyggande rådet

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brottsförebyggande rådet Hot och våld Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället Uppdrag: Göra en kunskapsöversikt över hot, våld och trakasserier mot personer med uppdrag eller anställningar av särskild

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Uppföljning hot och våld mot inspektörer

Uppföljning hot och våld mot inspektörer Uppföljning hot och våld mot inspektörer Kristofer Jervinge Naturvetarna 2015-05-19 Inledning I slutet av 2012 genomförde Naturvetarna två enkätundersökningar om arbetsmiljön för inspektörer i förbundet.

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Juseks rättspolitiska program

Juseks rättspolitiska program Juseks rättspolitiska program PROFESSIONALITET, KVALITET OCH OBEROENDE FLER VÄGAR IN I RÄTTS VÄSENDET 1 Inledning Akademikerförbundet Jusek vill med detta program bidra till ett rättsväsende präglat av

Läs mer

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser Om det händer Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser 1 Människor reagerar olika i en våldssituation En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

STs Temperaturmätare 2015

STs Temperaturmätare 2015 STs Temperaturmätare 2015 Hur står det till med arbetsmiljön i staten? STs Temperaturmätare Hur står det till med arbetsmiljön i staten? Arbetsmiljön 2015 Fackförbundet ST 2015 03 04 STs Temperaturmätare

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Handlingsplan. för förtroendevaldas säkerhet. Antagna av Kommunfullmäktige i Forshaga kommun

Handlingsplan. för förtroendevaldas säkerhet. Antagna av Kommunfullmäktige i Forshaga kommun Handlingsplan för förtroendevaldas säkerhet Antagna av Kommunfullmäktige i Forshaga kommun 2014-08-26 83 Inledning En demokratisk grundbult är att förtroendevalda tryggt och säkert ska kunna utöva sina

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

IQ( cap /4

IQ( cap /4 11111MII UNIVERSITET LIN

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Efter gästernas presentation öppnades för övriga att ställa frågor till panelen. Frågorna och svaren listas här i den ordning som de gavs.

Efter gästernas presentation öppnades för övriga att ställa frågor till panelen. Frågorna och svaren listas här i den ordning som de gavs. Trygghetsmöte 27/5 Oxievångsskolans matsal Gäster: Stödcentrum Titti och Gustav Polisen Bengt Hersler Brinova Jerker Danielsson Mötet öppnades och inleddes av Annie och Patrik som gav en kort presentation

Läs mer

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten

Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Dina erfarenheter av separation sedan den förra enkäten Alla frågor i den här enkäten gäller perioden mellan den förra enkäten och nu. Vi har tagit emot den förra enkäten av dig den 8 december 2002. Så

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Resekurage. Svenskarnas kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands Oktober 2014

Resekurage. Svenskarnas kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands Oktober 2014 Resekurage Svenskarnas kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands Oktober 2014 Om Resekurage Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands. På resan kommer många att ofrivilligt se barn som

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1 Västra Skaraborg Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial sid 1 Facket har förstahandsrätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Den här miniguiden är till för dig som är

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Attityder till Kameraövervakning. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen

Attityder till Kameraövervakning. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen Resultat sammanfattning Attityder till Kameraövervakning SSF Svenska Stöldskyddsföreningen 2009 06 16 06 Om undersökningen I samband med en nya lagen om kameraövervakning som formuleras i höst önskar Svenska

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI Förväntansfulla. Per Gottfridsson, Lotta Forsberg, Magnus Blixt och Peter Josefsson ser fram emot att hjälpa Jusekmedlemmar att byta jobb. #6/07 För att underlätta för Juseks medlemmar att byta jobb har

Läs mer