RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet."

Transkript

1 RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning

2 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Publiceringen sker endast på Vårdförbundets hemsida VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR U Namn: Anna Malmborg 2

3 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Metod 4 Sammanfattning av undersökningens resultat 4 Möjlighet att påverka och utvecklas 4 Brist på pengar, tid och stöd 4 Frihet och yrkesstolthet 5 Privatanställda och specialister känner mer uppskattning 5 En av tre kan tänka sig att starta eget 5 Fyra av fem behöver stöd 5 Många vill starta eget med yrkeskollegor 5 Fem procent finner eget företag troligt 5 Resultatredovisning 5 Val av yrke 5 Yrkesinsatsen och arbetssituationen 6 Eget företagande 7 Fördelar med att starta eget 8 Stöd för att starta eget 9 Med vilken yrkesgrupp man tänka sig att starta eget? 9 Sannolikheten att starta eget vårdföretag 10 Hinder för att starta eget 11 Bilaga 1, Enkäten 13 3

4 Inledning och bakgrund Vårdförbundet anser att varje individ fritt ska kunna välja vårdgivare och ha inflytande över den vård och behandling som erbjuds. För att uppnå detta behöver vi en vård i olika former och med olika vårdgivare. En ökad mångfald av vårdgivare stimulerar vårdarbetet och ökar kvaliteten inom vården. Mångfalden och det egna företagandet i vården kan stimuleras av att fri etableringsrätt införs för flera olika yrkesgrupper. Ett annat sätt kan vara att förskrivningsrätten knyts till vårdgivarens kompetens och inte till tjänst eller verksamhet. Andra stimulerande åtgärder kan vara starta-eget-bidrag till anställda, längre vårdavtal och tillförsel av riskkapital till vårdsektorn. För att få en uppfattning om hur medlemmarna i vårdförbundet ser på eget företagande har en enkät skickats ut till ett urval av medlemmar. I denna rapport redovisas resultatet från undersökningen. Metod Eget företagande i vården är en enkätundersökning bland Vårdförbundets medlemmar som genomfördes mellan den 2 maj och 8 juni Urvalet bestod av yrkesaktiva medlemmar i Vårdförbundet. Urvalet kvoterades till 400 personer per yrkesgrupp. Respondenterna kunde välja mellan att besvara enkäten på ett tryckt formulär eller via webben. Fyra procent svarade via webben. Två påminnelse skickades ut. De sista innehöll ett nytt frågeformulär. Totalt inkom 817 svar, vilket motsvara en svarsfrekvens på 51 procent. Undersökning belyser även signifikanta skillnader i resultatet mellan olika grupper av svarande enligt fördelningen nedan: o Yrke o Arbetsgivare o Specialist- eller annan vidareutbildning o Arbetsplats o Ålder o Chef/ledare o Förtroendevald Sammanfattning av undersökningens resultat Möjlighet att påverka och utvecklas De främsta fördelarna med att starta eget är att kunna påverka sin arbetssituation och att det är personligt utvecklande. Två av tre svarande ser möjligheten att kunna skapa en bättre vård som en fördel. Brist på pengar, tid och stöd Frågan om kapital, brist på, tid, brist på stöd från landsting/region eller kommun och brist på kunskap om hur man gör är de hinder som de svarande anser behöver övervinnas för att starta eget. 4

5 Frihet och yrkesstolthet Sju av tio känner uppskattning för sin yrkesinsats. Över hälften känner också stor frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer på sin arbetsplats. En av fyra känner inte en stor frihet att kunna bestämma vad som ska göras. Privatanställda och specialister känner mer uppskattning De som arbetar i privata vårdföretag och de med specialistutbildning svarar i större utsträckning att de känner uppskattning, har frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer. Bland dessa finns också en mindre andel som inte får bestämma vad som ska göras. En av tre kan tänka sig att starta eget En av tre kan tänka sig att starta eget företag inom vården. Hälften kan inte tänka sig att starta eget. Bland barnmorskor och specialistutbildade finns en större andel svarande som ställer sig positiva till att starta eget. En av fem biomedicinsk analytiker kan tänka sig att starta eget. Fyra av fem behöver stöd Fyra av fem svarande anger att de behöver support i form av finansiellt stöd, juridisk hjälp och rådgivning för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra. Många vill starta eget med yrkeskollegor Fyra av fem kan tänka sig att starta eget tillsammans med läkare. Detta gäller för samtliga yrkesgrupper i Vårdförbundet. Många anger också att de vill starta verksamhet tillsammans med andra i den egna yrkesgruppen. Biomedicinska analytiker uppger till skillnad från övriga svarande att de skulle vilja starta eget tillsammans med sjuksköterskor i högre utsträckning än med andra i den egna yrkesgruppen Fem procent finner eget företag troligt Fem procent av medlemmarna i Vårdförbundet svarar att det är troligt att de kommer att försöka driva eget vårdföretag. När samma fråga ställdes till enbart sjuksköterskor i en undersökning för fem år sedan svarade 6 procent att de troligen kommer att försöka driva eget vårdföretag. Frågan om kapital, brist på tid, brist på stöd från landsting/region eller kommun och brist på kunskap om hur man gör, är de hinder som de svarande anses måste övervinnas för att lyckas med att starta eget. De som kan tänka sig att starta eget men som svarar att det inte är troligt uppger i större utsträckning att det finns mycket stora eller stora hinder att klara av för att lyckas än de som kan tänka sig att starta eget och som också svarar att det är troligt att de gör det. Resultatredovisning Val av yrke Undersökningen visar att möjligheten att få arbeta med människor är den vanligaste bidragande orsaken till att man valt något av Vårdförbundets yrken. Hälften av de svarande uppger också att de har valt sitt yrke för att det var ett intressant / spännande yrke. Arbetsmarknad och karriär bidrog till yrkesvalet för en av fem svarande. 5

6 Varför valde du att bli barnmorska / biomedicinsk analytiker / röntgensjuksköterska / sjuksköterska? (Bas:samtliga) Vill arbeta med människor 70 Intressant/ spännande yrke 49 Omväxlande yrke 32 Yrke som ger mycket/ utvecklande 32 Jobbade redan i vården/ hemtjänsten 25 Yrke med utmaningar 23 Bra arbetsmarknad 21 Yrke med olika karriärvägar 20 Slumpen/ en tillfällighet Diagram1. Andel svarande på frågan om varför de valde att bli barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska (Källa: Vårdförbundet). % Det är dock stor skillnad mellan yrkesgrupperna när det gäller bakgrunden till yrkesval, vilket redovisas i diagram 2. Nästan hälften av röntgensjuksköterskorna har svarat slumpen som orsak till sitt yrkesval. Två av tre biomedicinska analytiker anger intressant/spännande yrke som skäl till sitt yrkesval. Varför valde du att bli barnmorska / biomedicinsk analytiker / röntgensjuksköterska / sjuksköterska? (Bas: samtliga) Vill arbeta med människor Intressant/ spännande yrke Omväxlande yrke Yrke som ger mycket/ utvecklande Jobbade redan i vården/ hemtjänsten Yrke med utmaningar Sjuksköterska Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker Barnmorska Bra arbetsmarknad Yrke med olika karriärvägar Slumpen/ en tillfällighet % Diagram2. Andelen svarande på frågan varför valde du att bli barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, fördelat per yrkesgrupp. (Källa: Vårdförbundet). Yrkesinsatsen och arbetssituationen Sju av tio känner uppskattning för sin yrkesinsats. Över hälften känner också stor frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer på sin arbetsplats. En av fyra svarande uppger att de inte känner en stor frihet att kunna bestämma vad som ska göras. 6

7 Hur väl stämmer följande påstående in på ditt nuvarande arbete? (Bas: samtliga) Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras Jag får gehör för mina idéer kring verksamheten på min arbetsplats Jag har stor frihet att bestämma vad som ska göras 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stämmer helt och hållet Stämmer inte alls 1 Diagram 3. Andel svarande på frågan om uppskattning för arbetsinsats, frihet i arbetet, gehör för idéer på arbetsplatsen samt frihet i arbetet (Källa: Vårdförbundet). De som arbetar i privata vårdföretag och de med specialistutbildning svarar i större utsträckning att de känner uppskattning, har frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer. Bland dessa finns också en mindre andel som inte får bestämma vad som ska göras. Hur väl stämmer följande påstående in på ditt nuvarande arbete? Andel som svarat värde 5 eller 4 (top box) (Bas: samtliga) % Samtliga Landsting/kommun Privat Specialistutbildade Jag har stor frihet att bestämma vad som ska göras Jag får gehör för mina idéer kring verksamheten på min arbetsplats Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Diagram 4. Andel svarande på frågan om uppskattning för arbetsinsats, frihet i arbetet, gehör för idéer på arbetsplatsen samt frihet i arbetet, fördelat per sektor (Källa: Vårdförbundet). Eget företagande En av tre svarande kan tänka sig att starta eget företag inom vården. Hälften av de svarande kan inte tänka sig att starta eget. Bland barnmorskor och specialistutbildade finns en större andel svarande som ställer sig positiva till att starta eget. En av fem biomedicinsk analytiker kan tänka sig att starta eget. 7

8 Skulle du kunna tänka dig att själv eller tillsammans med andra starta eget och driva eget företag inom hälso- och sjukvården? (Bas: samtliga) Samtliga Barnmorska Specialistutbildning Sjuksköterska Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Ja, men under vissa villkor Osäker/vet ej Nej Diagram 5. Andel svarande på frågan om de kan tänka sig att starta eget företag fördelat per yrke (Källa: Vårdförbundet). Ingen motivation och att det är för krävande och skulle ta för mycket tid är de två främsta orsakerna till att inte vilja starta eget inom hälso- och sjukvården. Varför inte? (Bas: svar "Nej" / "Osäker/vet ej" på frågan om att kunna tänka sig att starta eget) Jag har ingen motivation till det 43 Jag tror att det skulle bli för jobbigt / krävande / ta för mycket tid 41 Jag tycker att vården ska drivas i offentlig regi 21 Jag saknar rätt kompetens för det 14 Det är ett för stort ansvar för mig 13 Jag är för gammal 11 Jag tror inte att det skulle bli lönsamt 10 Annat % Diagram 6. Andel svarande på frågan om varför de inte kan tänka sig att starta eget (Källa: Vårdförbundet). Fördelar med att starta eget Möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, att det är utvecklande för den egna personen, möjligheten att kunna skapa en bättre vård och större personlig frihet anges som de främsta fördelarna med att starta eget. 8

9 Vad ser du för fördelar med att starta eget, själv eller tillsammans med andra? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) Kan påverka min egen arbetssituation 77 Är utvecklande för mig själv 71 Kan skapa en bättre vård 66 Ger mig en större frihet 64 Får bättre lön 49 Får bestämma själv 49 Annat Diagram 7. Fördelning av andel svarande på frågan om fördelar med att starta eget (Källa: Vårdförbundet). % Stöd för att starta eget Fyra av fem svarande anger att de behöver support i form av finansiellt stöd, juridisk hjälp och rådgivning för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra. Vad skulle du behöva för stöd för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) Finansiellt stöd 85 Juridiskt stöd 83 Rådgivning 80 Hur man startar eget kurs 61 Ekonomisk utbildning 58 Annat 6 Annan Utbildning Diagram 8. Fördelning av andel svarande på frågan om vilket stöd som skulle behövas för att starta eget (Källa: Vårdförbundet). % Med vilken yrkesgrupp man tänka sig att starta eget? Fyra av fem kan tänka sig att starta eget tillsammans med läkare. Detta gäller för samtliga yrkesgrupper i Vårdförbundet. 9

10 Vilka andra yrkesgrupper skulle du kunna tänka dig att starta eget tillsammans med? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) % Läkare Sjuksköterskor Undersköterskor Sjukgymnaster Arbetsterapeuter 39 Psykologer 36 Beteendevetare Massörer Diagram 9. Fördelning av andel svarande på frågan om med vilken yrkesgrupp som man skulle kunna tänka sig att starta eget tillsammans med (Källa: Vårdförbundet) Ekonomer Biomedicinska analytiker Naprapater Barnmorskor Pedagoger Röntgensjuksköterskor Många anger också att de vill starta verksamhet tillsammans med andra i den egna yrkesgruppen. Biomedicinska analytiker uppger till skillnad från övriga svarande att de skulle vilja starta eget tillsammans med sjuksköterskor i högre utsträckning än med andra i den egna yrkesgruppen. Annan 9 Vilka andra yrkesgrupper skulle du kunna tänka dig att starta eget tillsammans med? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) värde Barnmorskor Biomedicinska analytiker Läkare Psykologer Röntgensjuksköterskor Sjukgymnaster Sjuksköterskor Undersköterskor Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Diagram 10. Fördelning av andel svarande på frågan om med vilken yrkesgrupp som man skulle kunna tänka sig att starta eget tillsammans med fördelat per yrkesgrupp (Källa: Vårdförbundet). Sannolikheten att starta eget vårdföretag 5 procent av medlemmarna i Vårdförbundet svarar att det är troligt att de kommer att försöka driva eget vårdföretag. När samma fråga ställdes till enbart sjuksköterskor i en undersökning för fem år sedan svarade 6 procent att de troligen kommer att försöka driva eget vårdföretag. * 10

11 Hur troligt är det att du kommer att försöka driva eget vårdföretag? (Bas:samtliga) värde Mycket troligt Ganska troligt Varken eller Inte troligt Absolut inte trolig Ej svar Har ej fått frågan Diagram 11. Fördelning av andel svarande på frågan om hur troligt det är att de kommer att försöka driva eget vårdföretag (Källa: Vårdförbundet). Hinder för att starta eget Frågan om kapital, brist på tid, brist på stöd från landsting/region eller kommun och brist på kunskap om hur man gör, är de hinder som de svarande anses måste övervinnas för att lyckas med att starta eget. Vi antar att du försöker starta eget företag inom hälsa, vård och omsorg. Vilka hinder tror du att du måste klara av för att lyckas? (Bas: samtliga) Brist på kapital Brist på kunskap om hur man gör Brist på tid Brist på stöd från landsting/region/kommun Lagar och regler kring eget företagande Min egen motivation Offentlig upphandling Min egen osäkerhet Andras fördomar 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket stort hinder Inget hinder alls Diagram 12. Fördelning av andel svarande på frågan om vilka hinder de tror att de behöver klara av för att starta eget (Källa: Vårdförbundet). De som kan tänka sig att starta eget men som svarar att det inte är troligt uppger i större utsträckning att det finns mycket stora eller stora hinder att klara av för att lyckas än de som kan tänka sig att starta eget och som också svarar att det är troligt att de gör det. 11

12 Vilka hinder tror du att du måste klara av för att lyckas? Andel som svarat mycket stort eller stort hinder (Bas:Kan tänka sig starta eget, driver redan eget ) Brist på kapital Brist på stöd från landsting/ region/ kommun Brist på kunskap om hur man gör Offentlig upphandling Lagar och regler kring eget företagande Brist på tid Min egen osäkerhet Min egen motivation Varken eller, inte eller absolut inte troligt att starta eget Mycket eller ganska troligt att starta eget Andras fördomar Diagram 13. Fördelning av andel svarande som kan tänka sig att starta eller redan driver eget på frågan om vilka hinder de tror att de behöver klara av för att starta eget (Källa: Vårdförbundet). % 12

13 Bilaga 1 Har du funderat på att starta eget.. eller inte? Svara på frågorna genom att sätta kryss i rutan framför det svarsalternativ som stämmer överens med ditt svar. Kan du inte svara så hoppa över frågan och gå till nästa. 1 Varför valde du att bli barnmorska / biomedicinsk analytiker / röntgensjuksköterska / sjuksköterska? (Flera svar) Vill arbeta med människor Bra arbetsmarknad Intressant / spännande yrke Yrke med utmaningar Jobbade redan i vården/hemtjänsten Yrke med olika karriärvägar Yrke som ger mycket / utvecklande Slumpen / en tillfällighet Omväxlande yrke Annat 2 Hur väl stämmer följande påståenden in på ditt nuvarande arbete? (Skala 1= Stämmer inte alls till 5= Stämmer helt och hållet ) Stämmer Stämmer helt inte alls och hållet Påstående Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras. Jag har stor frihet att bestämma vad som ska göras Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Jag får gehör för mina idéer kring verksamheten på min arbetsplats 3 Vem är din arbetsgivare idag? (Flera svar) Landsting / region eller kommun Privat vårdföretag Eget företag gå till fråga 6 och svara utifrån hur det var när du startade ditt företag. 4 Skulle du kunna tänka dig att själv eller tillsammans med andra starta eget och driva ett eget företag inom hälso- och sjukvården? Till exempel mödravård, laboratorium, eller vårdcentral i egen regi? Ja gå till fråga 6 Ja, men under vissa villkor gå till fråga 6 Nej gå till fråga 5 Osäker/vet ej gå till fråga 5 Driver redan eget gå till fråga 6 och svar utifrån hur det var när du startade eget. Om nej på fråga 4: 5 - Varför inte? (Flera svar) Jag har ingen motivation till det Jag saknar rätt kompetens för det Jag tror inte att det skulle bli lönsamt Jag tror att det skulle bli för jobbigt / krävande / ta för mycket tid Gå till fråga 11 Det är ett för stort ansvar för mig Jag tycker att vården ska drivas i offentlig regi Annat 13

14 Svara på fråga 6 till 10 om du har svarat ja på fråga 4 6 Vad ser du för fördelar med att starta eget, själv eller tillsammans med andra? (Flera svar) Får bestämma själv Kan påverka min egen arbetssituation Får bättre lön Kan skapa en bättre vård Är utvecklande för mig själv Ger mig en större frihet Annat, vad? 7 Vad skulle du behöva för stöd för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra? (Flera svar) Juridiskt stöd Ekonomisk utbildning Finansiellt stöd Annan Utbildning Rådgivning Annat, vad? Hur man startar eget kurs 8 Vilket stöd skulle du vilja få från Vårdförbundet för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra? (Flera svar) Juridisk rådgivning Hjälp att utveckla idén Råd om finansiellt stöd Annan rådgivning Hur man startar eget kurs Annat, vad? Ekonomisk utbildning Inget stöd alls 9 - Vilka andra yrkesgrupper skulle du kunna tänka dig att starta eget tillsammans med? (Flera svar) Arbetsterapeuter Barnmorskor Beteendevetare Biomedicinska analytiker Ekonomer Läkare Massörer Naprapater Pedagoger Psykologer Röntgensjukskötersko r Sjukgymnaster Sjuksköterskor Undersköterskor Annan yrkesgrupp, vilken 10 Hur troligt är det att du kommer att försöka driva eget vårdföretag? Mycket troligt Inte troligt Ganska troligt Absolut inte trolig Varken eller 14

15 11 Vi antar att du försöker starta eget företag inom hälsa, vård och omsorg. Ange på en skala från 1 till 5 där 1 = inget hinder alls och 5= Mycket stort hinder vilka hinder tror du att du måste klara av för att lyckas? Inget Mycket stort hinder alls hinder Hinder Min egen osäkerhet Min egen motivation Brist på kapital Brist på kunskap om hur man gör Brist på stöd från landsting/region/kommun Lagar och regler kring eget företagande Brist på tid Offentlig upphandling Andras fördomar 12 - Vilken grundutbildning har du? Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska 13 Har du någon form av vidareutbildning inom högskolan i ditt yrkesområde? Minst 20 poäng, eller 6 månaders utbildning. Ja, specialistutbildning Ja, annan vidareutbildning Nej, bara grundutbildning 14 Var arbetar du idag? (Om du har flera arbetsplatser, ange den plats där du har ditt huvudsakliga arbete. Om du arbetar 50% på två olika platser ange i så fall bägge.) På sjukhus/klinik I skolhälsovården På vård/hälsocentral eller liknande I företagshälsovården I äldrevården/omsorgen Annat, var? I psykiatrin 15 - Hur gammal är du? Under Är du chef eller ledare? Ja 17 Är du förtroendevald inom Vårdförbundet? Ja eller äldre Nej Nej Har du något annat du vill säga om att driva eget inom vård och omsorg? 15

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner Upphandling LOU och LOV - Utgångspunkter och reflektioner Hur ser vårdmarknaden ut Vård, hälsa och omsorgstjänster ( social ) Offentlig marknad regleras av upphandlingslagar Valfrihetssystem Lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 Vårdförbundet, juni 2014 Jonas Vallgårda, Utredare Box 3260 103 65 Stockholm www.vardforbundet.se 2 (19) Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Slutrapport. Förändringskraft del 2. Ett samarbetsprojekt med syfte att stimulera mångfalden av företagande inom vård, hälsa och omsorg 2010-10-29

Slutrapport. Förändringskraft del 2. Ett samarbetsprojekt med syfte att stimulera mångfalden av företagande inom vård, hälsa och omsorg 2010-10-29 Slutrapport Förändringskraft del 2 Ett samarbetsprojekt med syfte att stimulera mångfalden av företagande inom vård, hälsa och omsorg 2010-10-29 Parter Projektägare: Vårdförbundet Jobs and Society NyföretagarCentrum

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken Två måsten i vårdpolitiken Vården är en av de viktigaste politiska frågorna för människor i Sverige. Om svenska folket får bestämma bör fokus i vårddebatten ligga på kvaliteten

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Personalenkät 2012 KORTVERSION

Personalenkät 2012 KORTVERSION Personalenkät 2012 KORTVERSION 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 - kortversion Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

STOLTHET OCH FÖRDOMar

STOLTHET OCH FÖRDOMar Stolthet och fördomar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb? STOLTHET OCH FÖRDOMar Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting OM sina jobb? Stolthet och fördomar Vad tycker

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass 370 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schiziofreniliknande tillstånd Innehåll FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vi arbetar gemensamt för att påverka utvecklingen av våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utbildningarna

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Särskola 20 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

Rapport medlemsundersökning 2012

Rapport medlemsundersökning 2012 Rapport medlemsundersökning 2012 Innehåll 1. Syfte och metod 3 2. Respondenterna. 4 3. Reflektion och sammanfattning... 6 4. Vad skapar värde för medlemmarna?... 10 5. Hur värderas den lokala verksamheten?...

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Gröna huset - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 45 respondenter Nacka kommun Gröna huset - Föräldrar Förskola 45 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola 34 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008

Wakander Lisa, fdh. Föräldrar Familjedaghem - Våren 2010. 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. Wakander Lisa, fdh föregående år 1 1 2008 Föräldrar Familjedaghem - Våren 6 svar, % Normer och värden 9 2. Mitt barn känner sig tryggt i familjedaghemmet. 6 2. Det är arbetsro i verksamheten. 9 4. Dagbarnvårdaren bryr sig om mitt barn. 7 10,.

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 21 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Snäckbackens förskola och skola, Inspira - Föräldrar Förskola 82 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Sollentuna kommun Gillbostubben, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 61 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Nacka kommun. Kundundersökning 2015. Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Nacka kommun Montessoriförskolan Villa Caprifol - Föräldrar Förskola 19 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Vårdförbundets utbildningspolitiska idé

Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vi arbetar gemensamt för att påverka utvecklingen av våra yrken. Därför ska vi också vara med

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Sollentuna kommun. Kundundersökning 2015. Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Sollentuna kommun Lantgården, Frilufts Förskolor - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer