RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet."

Transkript

1 RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning

2 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Publiceringen sker endast på Vårdförbundets hemsida VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR U Namn: Anna Malmborg 2

3 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Metod 4 Sammanfattning av undersökningens resultat 4 Möjlighet att påverka och utvecklas 4 Brist på pengar, tid och stöd 4 Frihet och yrkesstolthet 5 Privatanställda och specialister känner mer uppskattning 5 En av tre kan tänka sig att starta eget 5 Fyra av fem behöver stöd 5 Många vill starta eget med yrkeskollegor 5 Fem procent finner eget företag troligt 5 Resultatredovisning 5 Val av yrke 5 Yrkesinsatsen och arbetssituationen 6 Eget företagande 7 Fördelar med att starta eget 8 Stöd för att starta eget 9 Med vilken yrkesgrupp man tänka sig att starta eget? 9 Sannolikheten att starta eget vårdföretag 10 Hinder för att starta eget 11 Bilaga 1, Enkäten 13 3

4 Inledning och bakgrund Vårdförbundet anser att varje individ fritt ska kunna välja vårdgivare och ha inflytande över den vård och behandling som erbjuds. För att uppnå detta behöver vi en vård i olika former och med olika vårdgivare. En ökad mångfald av vårdgivare stimulerar vårdarbetet och ökar kvaliteten inom vården. Mångfalden och det egna företagandet i vården kan stimuleras av att fri etableringsrätt införs för flera olika yrkesgrupper. Ett annat sätt kan vara att förskrivningsrätten knyts till vårdgivarens kompetens och inte till tjänst eller verksamhet. Andra stimulerande åtgärder kan vara starta-eget-bidrag till anställda, längre vårdavtal och tillförsel av riskkapital till vårdsektorn. För att få en uppfattning om hur medlemmarna i vårdförbundet ser på eget företagande har en enkät skickats ut till ett urval av medlemmar. I denna rapport redovisas resultatet från undersökningen. Metod Eget företagande i vården är en enkätundersökning bland Vårdförbundets medlemmar som genomfördes mellan den 2 maj och 8 juni Urvalet bestod av yrkesaktiva medlemmar i Vårdförbundet. Urvalet kvoterades till 400 personer per yrkesgrupp. Respondenterna kunde välja mellan att besvara enkäten på ett tryckt formulär eller via webben. Fyra procent svarade via webben. Två påminnelse skickades ut. De sista innehöll ett nytt frågeformulär. Totalt inkom 817 svar, vilket motsvara en svarsfrekvens på 51 procent. Undersökning belyser även signifikanta skillnader i resultatet mellan olika grupper av svarande enligt fördelningen nedan: o Yrke o Arbetsgivare o Specialist- eller annan vidareutbildning o Arbetsplats o Ålder o Chef/ledare o Förtroendevald Sammanfattning av undersökningens resultat Möjlighet att påverka och utvecklas De främsta fördelarna med att starta eget är att kunna påverka sin arbetssituation och att det är personligt utvecklande. Två av tre svarande ser möjligheten att kunna skapa en bättre vård som en fördel. Brist på pengar, tid och stöd Frågan om kapital, brist på, tid, brist på stöd från landsting/region eller kommun och brist på kunskap om hur man gör är de hinder som de svarande anser behöver övervinnas för att starta eget. 4

5 Frihet och yrkesstolthet Sju av tio känner uppskattning för sin yrkesinsats. Över hälften känner också stor frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer på sin arbetsplats. En av fyra känner inte en stor frihet att kunna bestämma vad som ska göras. Privatanställda och specialister känner mer uppskattning De som arbetar i privata vårdföretag och de med specialistutbildning svarar i större utsträckning att de känner uppskattning, har frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer. Bland dessa finns också en mindre andel som inte får bestämma vad som ska göras. En av tre kan tänka sig att starta eget En av tre kan tänka sig att starta eget företag inom vården. Hälften kan inte tänka sig att starta eget. Bland barnmorskor och specialistutbildade finns en större andel svarande som ställer sig positiva till att starta eget. En av fem biomedicinsk analytiker kan tänka sig att starta eget. Fyra av fem behöver stöd Fyra av fem svarande anger att de behöver support i form av finansiellt stöd, juridisk hjälp och rådgivning för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra. Många vill starta eget med yrkeskollegor Fyra av fem kan tänka sig att starta eget tillsammans med läkare. Detta gäller för samtliga yrkesgrupper i Vårdförbundet. Många anger också att de vill starta verksamhet tillsammans med andra i den egna yrkesgruppen. Biomedicinska analytiker uppger till skillnad från övriga svarande att de skulle vilja starta eget tillsammans med sjuksköterskor i högre utsträckning än med andra i den egna yrkesgruppen Fem procent finner eget företag troligt Fem procent av medlemmarna i Vårdförbundet svarar att det är troligt att de kommer att försöka driva eget vårdföretag. När samma fråga ställdes till enbart sjuksköterskor i en undersökning för fem år sedan svarade 6 procent att de troligen kommer att försöka driva eget vårdföretag. Frågan om kapital, brist på tid, brist på stöd från landsting/region eller kommun och brist på kunskap om hur man gör, är de hinder som de svarande anses måste övervinnas för att lyckas med att starta eget. De som kan tänka sig att starta eget men som svarar att det inte är troligt uppger i större utsträckning att det finns mycket stora eller stora hinder att klara av för att lyckas än de som kan tänka sig att starta eget och som också svarar att det är troligt att de gör det. Resultatredovisning Val av yrke Undersökningen visar att möjligheten att få arbeta med människor är den vanligaste bidragande orsaken till att man valt något av Vårdförbundets yrken. Hälften av de svarande uppger också att de har valt sitt yrke för att det var ett intressant / spännande yrke. Arbetsmarknad och karriär bidrog till yrkesvalet för en av fem svarande. 5

6 Varför valde du att bli barnmorska / biomedicinsk analytiker / röntgensjuksköterska / sjuksköterska? (Bas:samtliga) Vill arbeta med människor 70 Intressant/ spännande yrke 49 Omväxlande yrke 32 Yrke som ger mycket/ utvecklande 32 Jobbade redan i vården/ hemtjänsten 25 Yrke med utmaningar 23 Bra arbetsmarknad 21 Yrke med olika karriärvägar 20 Slumpen/ en tillfällighet Diagram1. Andel svarande på frågan om varför de valde att bli barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska (Källa: Vårdförbundet). % Det är dock stor skillnad mellan yrkesgrupperna när det gäller bakgrunden till yrkesval, vilket redovisas i diagram 2. Nästan hälften av röntgensjuksköterskorna har svarat slumpen som orsak till sitt yrkesval. Två av tre biomedicinska analytiker anger intressant/spännande yrke som skäl till sitt yrkesval. Varför valde du att bli barnmorska / biomedicinsk analytiker / röntgensjuksköterska / sjuksköterska? (Bas: samtliga) Vill arbeta med människor Intressant/ spännande yrke Omväxlande yrke Yrke som ger mycket/ utvecklande Jobbade redan i vården/ hemtjänsten Yrke med utmaningar Sjuksköterska Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker Barnmorska Bra arbetsmarknad Yrke med olika karriärvägar Slumpen/ en tillfällighet % Diagram2. Andelen svarande på frågan varför valde du att bli barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, fördelat per yrkesgrupp. (Källa: Vårdförbundet). Yrkesinsatsen och arbetssituationen Sju av tio känner uppskattning för sin yrkesinsats. Över hälften känner också stor frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer på sin arbetsplats. En av fyra svarande uppger att de inte känner en stor frihet att kunna bestämma vad som ska göras. 6

7 Hur väl stämmer följande påstående in på ditt nuvarande arbete? (Bas: samtliga) Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras Jag får gehör för mina idéer kring verksamheten på min arbetsplats Jag har stor frihet att bestämma vad som ska göras 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stämmer helt och hållet Stämmer inte alls 1 Diagram 3. Andel svarande på frågan om uppskattning för arbetsinsats, frihet i arbetet, gehör för idéer på arbetsplatsen samt frihet i arbetet (Källa: Vårdförbundet). De som arbetar i privata vårdföretag och de med specialistutbildning svarar i större utsträckning att de känner uppskattning, har frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer. Bland dessa finns också en mindre andel som inte får bestämma vad som ska göras. Hur väl stämmer följande påstående in på ditt nuvarande arbete? Andel som svarat värde 5 eller 4 (top box) (Bas: samtliga) % Samtliga Landsting/kommun Privat Specialistutbildade Jag har stor frihet att bestämma vad som ska göras Jag får gehör för mina idéer kring verksamheten på min arbetsplats Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Diagram 4. Andel svarande på frågan om uppskattning för arbetsinsats, frihet i arbetet, gehör för idéer på arbetsplatsen samt frihet i arbetet, fördelat per sektor (Källa: Vårdförbundet). Eget företagande En av tre svarande kan tänka sig att starta eget företag inom vården. Hälften av de svarande kan inte tänka sig att starta eget. Bland barnmorskor och specialistutbildade finns en större andel svarande som ställer sig positiva till att starta eget. En av fem biomedicinsk analytiker kan tänka sig att starta eget. 7

8 Skulle du kunna tänka dig att själv eller tillsammans med andra starta eget och driva eget företag inom hälso- och sjukvården? (Bas: samtliga) Samtliga Barnmorska Specialistutbildning Sjuksköterska Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Ja, men under vissa villkor Osäker/vet ej Nej Diagram 5. Andel svarande på frågan om de kan tänka sig att starta eget företag fördelat per yrke (Källa: Vårdförbundet). Ingen motivation och att det är för krävande och skulle ta för mycket tid är de två främsta orsakerna till att inte vilja starta eget inom hälso- och sjukvården. Varför inte? (Bas: svar "Nej" / "Osäker/vet ej" på frågan om att kunna tänka sig att starta eget) Jag har ingen motivation till det 43 Jag tror att det skulle bli för jobbigt / krävande / ta för mycket tid 41 Jag tycker att vården ska drivas i offentlig regi 21 Jag saknar rätt kompetens för det 14 Det är ett för stort ansvar för mig 13 Jag är för gammal 11 Jag tror inte att det skulle bli lönsamt 10 Annat % Diagram 6. Andel svarande på frågan om varför de inte kan tänka sig att starta eget (Källa: Vårdförbundet). Fördelar med att starta eget Möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, att det är utvecklande för den egna personen, möjligheten att kunna skapa en bättre vård och större personlig frihet anges som de främsta fördelarna med att starta eget. 8

9 Vad ser du för fördelar med att starta eget, själv eller tillsammans med andra? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) Kan påverka min egen arbetssituation 77 Är utvecklande för mig själv 71 Kan skapa en bättre vård 66 Ger mig en större frihet 64 Får bättre lön 49 Får bestämma själv 49 Annat Diagram 7. Fördelning av andel svarande på frågan om fördelar med att starta eget (Källa: Vårdförbundet). % Stöd för att starta eget Fyra av fem svarande anger att de behöver support i form av finansiellt stöd, juridisk hjälp och rådgivning för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra. Vad skulle du behöva för stöd för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) Finansiellt stöd 85 Juridiskt stöd 83 Rådgivning 80 Hur man startar eget kurs 61 Ekonomisk utbildning 58 Annat 6 Annan Utbildning Diagram 8. Fördelning av andel svarande på frågan om vilket stöd som skulle behövas för att starta eget (Källa: Vårdförbundet). % Med vilken yrkesgrupp man tänka sig att starta eget? Fyra av fem kan tänka sig att starta eget tillsammans med läkare. Detta gäller för samtliga yrkesgrupper i Vårdförbundet. 9

10 Vilka andra yrkesgrupper skulle du kunna tänka dig att starta eget tillsammans med? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) % Läkare Sjuksköterskor Undersköterskor Sjukgymnaster Arbetsterapeuter 39 Psykologer 36 Beteendevetare Massörer Diagram 9. Fördelning av andel svarande på frågan om med vilken yrkesgrupp som man skulle kunna tänka sig att starta eget tillsammans med (Källa: Vårdförbundet) Ekonomer Biomedicinska analytiker Naprapater Barnmorskor Pedagoger Röntgensjuksköterskor Många anger också att de vill starta verksamhet tillsammans med andra i den egna yrkesgruppen. Biomedicinska analytiker uppger till skillnad från övriga svarande att de skulle vilja starta eget tillsammans med sjuksköterskor i högre utsträckning än med andra i den egna yrkesgruppen. Annan 9 Vilka andra yrkesgrupper skulle du kunna tänka dig att starta eget tillsammans med? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) värde Barnmorskor Biomedicinska analytiker Läkare Psykologer Röntgensjuksköterskor Sjukgymnaster Sjuksköterskor Undersköterskor Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Diagram 10. Fördelning av andel svarande på frågan om med vilken yrkesgrupp som man skulle kunna tänka sig att starta eget tillsammans med fördelat per yrkesgrupp (Källa: Vårdförbundet). Sannolikheten att starta eget vårdföretag 5 procent av medlemmarna i Vårdförbundet svarar att det är troligt att de kommer att försöka driva eget vårdföretag. När samma fråga ställdes till enbart sjuksköterskor i en undersökning för fem år sedan svarade 6 procent att de troligen kommer att försöka driva eget vårdföretag. * 10

11 Hur troligt är det att du kommer att försöka driva eget vårdföretag? (Bas:samtliga) värde Mycket troligt Ganska troligt Varken eller Inte troligt Absolut inte trolig Ej svar Har ej fått frågan Diagram 11. Fördelning av andel svarande på frågan om hur troligt det är att de kommer att försöka driva eget vårdföretag (Källa: Vårdförbundet). Hinder för att starta eget Frågan om kapital, brist på tid, brist på stöd från landsting/region eller kommun och brist på kunskap om hur man gör, är de hinder som de svarande anses måste övervinnas för att lyckas med att starta eget. Vi antar att du försöker starta eget företag inom hälsa, vård och omsorg. Vilka hinder tror du att du måste klara av för att lyckas? (Bas: samtliga) Brist på kapital Brist på kunskap om hur man gör Brist på tid Brist på stöd från landsting/region/kommun Lagar och regler kring eget företagande Min egen motivation Offentlig upphandling Min egen osäkerhet Andras fördomar 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket stort hinder Inget hinder alls Diagram 12. Fördelning av andel svarande på frågan om vilka hinder de tror att de behöver klara av för att starta eget (Källa: Vårdförbundet). De som kan tänka sig att starta eget men som svarar att det inte är troligt uppger i större utsträckning att det finns mycket stora eller stora hinder att klara av för att lyckas än de som kan tänka sig att starta eget och som också svarar att det är troligt att de gör det. 11

12 Vilka hinder tror du att du måste klara av för att lyckas? Andel som svarat mycket stort eller stort hinder (Bas:Kan tänka sig starta eget, driver redan eget ) Brist på kapital Brist på stöd från landsting/ region/ kommun Brist på kunskap om hur man gör Offentlig upphandling Lagar och regler kring eget företagande Brist på tid Min egen osäkerhet Min egen motivation Varken eller, inte eller absolut inte troligt att starta eget Mycket eller ganska troligt att starta eget Andras fördomar Diagram 13. Fördelning av andel svarande som kan tänka sig att starta eller redan driver eget på frågan om vilka hinder de tror att de behöver klara av för att starta eget (Källa: Vårdförbundet). % 12

13 Bilaga 1 Har du funderat på att starta eget.. eller inte? Svara på frågorna genom att sätta kryss i rutan framför det svarsalternativ som stämmer överens med ditt svar. Kan du inte svara så hoppa över frågan och gå till nästa. 1 Varför valde du att bli barnmorska / biomedicinsk analytiker / röntgensjuksköterska / sjuksköterska? (Flera svar) Vill arbeta med människor Bra arbetsmarknad Intressant / spännande yrke Yrke med utmaningar Jobbade redan i vården/hemtjänsten Yrke med olika karriärvägar Yrke som ger mycket / utvecklande Slumpen / en tillfällighet Omväxlande yrke Annat 2 Hur väl stämmer följande påståenden in på ditt nuvarande arbete? (Skala 1= Stämmer inte alls till 5= Stämmer helt och hållet ) Stämmer Stämmer helt inte alls och hållet Påstående Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras. Jag har stor frihet att bestämma vad som ska göras Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Jag får gehör för mina idéer kring verksamheten på min arbetsplats 3 Vem är din arbetsgivare idag? (Flera svar) Landsting / region eller kommun Privat vårdföretag Eget företag gå till fråga 6 och svara utifrån hur det var när du startade ditt företag. 4 Skulle du kunna tänka dig att själv eller tillsammans med andra starta eget och driva ett eget företag inom hälso- och sjukvården? Till exempel mödravård, laboratorium, eller vårdcentral i egen regi? Ja gå till fråga 6 Ja, men under vissa villkor gå till fråga 6 Nej gå till fråga 5 Osäker/vet ej gå till fråga 5 Driver redan eget gå till fråga 6 och svar utifrån hur det var när du startade eget. Om nej på fråga 4: 5 - Varför inte? (Flera svar) Jag har ingen motivation till det Jag saknar rätt kompetens för det Jag tror inte att det skulle bli lönsamt Jag tror att det skulle bli för jobbigt / krävande / ta för mycket tid Gå till fråga 11 Det är ett för stort ansvar för mig Jag tycker att vården ska drivas i offentlig regi Annat 13

14 Svara på fråga 6 till 10 om du har svarat ja på fråga 4 6 Vad ser du för fördelar med att starta eget, själv eller tillsammans med andra? (Flera svar) Får bestämma själv Kan påverka min egen arbetssituation Får bättre lön Kan skapa en bättre vård Är utvecklande för mig själv Ger mig en större frihet Annat, vad? 7 Vad skulle du behöva för stöd för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra? (Flera svar) Juridiskt stöd Ekonomisk utbildning Finansiellt stöd Annan Utbildning Rådgivning Annat, vad? Hur man startar eget kurs 8 Vilket stöd skulle du vilja få från Vårdförbundet för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra? (Flera svar) Juridisk rådgivning Hjälp att utveckla idén Råd om finansiellt stöd Annan rådgivning Hur man startar eget kurs Annat, vad? Ekonomisk utbildning Inget stöd alls 9 - Vilka andra yrkesgrupper skulle du kunna tänka dig att starta eget tillsammans med? (Flera svar) Arbetsterapeuter Barnmorskor Beteendevetare Biomedicinska analytiker Ekonomer Läkare Massörer Naprapater Pedagoger Psykologer Röntgensjukskötersko r Sjukgymnaster Sjuksköterskor Undersköterskor Annan yrkesgrupp, vilken 10 Hur troligt är det att du kommer att försöka driva eget vårdföretag? Mycket troligt Inte troligt Ganska troligt Absolut inte trolig Varken eller 14

15 11 Vi antar att du försöker starta eget företag inom hälsa, vård och omsorg. Ange på en skala från 1 till 5 där 1 = inget hinder alls och 5= Mycket stort hinder vilka hinder tror du att du måste klara av för att lyckas? Inget Mycket stort hinder alls hinder Hinder Min egen osäkerhet Min egen motivation Brist på kapital Brist på kunskap om hur man gör Brist på stöd från landsting/region/kommun Lagar och regler kring eget företagande Brist på tid Offentlig upphandling Andras fördomar 12 - Vilken grundutbildning har du? Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska 13 Har du någon form av vidareutbildning inom högskolan i ditt yrkesområde? Minst 20 poäng, eller 6 månaders utbildning. Ja, specialistutbildning Ja, annan vidareutbildning Nej, bara grundutbildning 14 Var arbetar du idag? (Om du har flera arbetsplatser, ange den plats där du har ditt huvudsakliga arbete. Om du arbetar 50% på två olika platser ange i så fall bägge.) På sjukhus/klinik I skolhälsovården På vård/hälsocentral eller liknande I företagshälsovården I äldrevården/omsorgen Annat, var? I psykiatrin 15 - Hur gammal är du? Under Är du chef eller ledare? Ja 17 Är du förtroendevald inom Vårdförbundet? Ja eller äldre Nej Nej Har du något annat du vill säga om att driva eget inom vård och omsorg? 15

Eureka Marknadsfakta AB

Eureka Marknadsfakta AB Inledning Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland tre grupper av sjuksköterskor: yrkesverksamma i offentlig och i privat tjänst samt blivande sjuksköterskor

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Lönestatistik privat sektor

Lönestatistik privat sektor Lönestatistik privat sektor I privat sektor ingår Vårdföretagarna, KFO, KFS, Svenska kyrkan och Arbetsgivaralliansen. Här hittar du översiktlig statistik om lön och löneutveckling för dessa arbetsgivarorganisationer.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser

Punkt 12 Medlemsberättelser Punkt 12 Medlemsberättelser Bakgrund Vårdförbundet har över tid genomfört ett antal medlemsundersökningar, så även i år. Förutom att vi tar del av undersökningar från andra aktörer har en enkät skickats

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012

Hälso- och sjukvårdspersonalens. rådgivning om alkohol. En enkätstudie hösten 2012 Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på rådgivning om alkohol En enkätstudie hösten 2012 Vid frågor kontakta Riitta Sorsa e-post riitta.sorsa@socialstyrelsen.se tel 075-247 34 91 Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Vårdförbundets lönepolitiska idé

Vårdförbundets lönepolitiska idé Vårdförbundets lönepolitiska idé Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets lönepolitiska idé Det övergripande målet för lönearbetet är en varaktig värderingsförändring av Vårdförbundets yrkesgrupper. Lönen

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 25 VÅRD Rekryteringsläge 1996 25 1 8 6 Samtliga 4 2 96 97 98 99 1 2 3 4 5 97 99 1 3 5 I dag är det god på personer med apotekarutbildning. På lång sikt väntas efterfrågan

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen- Denna rapport visar en jämförelse mellan 2015 och 2014 Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola

Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Skolplaneenkät 2015 Vårdnadshavare förskola Om undersökningen- Denna rapport visar en jämförelse mellan 2015 och 2014 Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner

Upphandling LOU och LOV. - Utgångspunkter och reflektioner Upphandling LOU och LOV - Utgångspunkter och reflektioner Hur ser vårdmarknaden ut Vård, hälsa och omsorgstjänster ( social ) Offentlig marknad regleras av upphandlingslagar Valfrihetssystem Lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen.

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Bilaga 1 Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Hej! Du har blivit utvald till att delta i en undersökning gällande Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) varumärke. Vi behöver ha

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma

Kvaliteten i din hemtjänst Bromma Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning November 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting En sammanfattning Anders Bro Örebro läns landsting 250 olika yrkeskategorier Ca 8 800 medarbetare Verksamhet i hela länet Flera kommande bristyrken

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se. Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Vårdindikatorn. Första kvartalet

Vårdindikatorn. Första kvartalet Vårdindikatorn Första kvartalet 2008 2008-04-29 Innehållsförteckning 1 Vårdindikatorn första kvartalet 2008 3 2 Medlemsundersökning 4 6 av 10 bedriver verksamhet i en kommun som har infört ett valfrihetssystem...4

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Lön, statistik, politik och karriär. Vårinternat 2017 Blekinge 1

Lön, statistik, politik och karriär. Vårinternat 2017 Blekinge 1 Lön, statistik, politik och karriär Vårinternat 2017 Blekinge 1 Från politik till kronor 2017-05-16 2 2017-05-16 3 Från strid till strategi, Historik 60- och 70 talets låglönesatsningar hade bidragit till

Läs mer

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset Vårdförbundet Avdelning Uppsala Akademiska - ett stort sjukhus, med stora problem Vårdförbundets arbetsmiljöenkät visar att pressen på Akademiska Sjukhusets sjuksköterskor

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING SLL Produktionsutskottet 2014-04-22 RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING Introduktion Hanna Emami VD Stina Ramberg Dahl Konsultchef Agenda IC Quality och medarbetarmodellen Uppdraget: Psykosocial arbetsmiljö

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Lön, Statistik, politik KARRIÄR

Lön, Statistik, politik KARRIÄR Lön, Statistik, politik KARRIÄR 2017 04 20, 21 Vårinternat, Blekinge 1 Karriär Varför har du valt ditt yrke? Hur har ditt yrkesliv sett ut? Har du gjort karriär? Vad innebär karriär för dig? Vad

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

ivida Assistans AB Medarbetarundersökning 2007

ivida Assistans AB Medarbetarundersökning 2007 ivida Assistans AB Medarbetarundersökning 7 www.vivida-assistans.se 1(9) Rapport Vivida Assistans medarbetareundersökning Örebro den 21 november 7 Bakgrund Under våren 7 genomfördes en enkätundersökning

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting

Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting VISSTE DU ATT 44 375 Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med 44 375 anställda. Den största personalgruppen

Läs mer

Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare pedagogisk omsorg

Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare pedagogisk omsorg Haninge skolenkät 2016 Vårdnadshavare pedagogisk omsorg Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan

Läs mer

LEDARNA. Lönlöst att prestera? SVERIGES CHEFSORGANISATION. Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken 6/8/2016

LEDARNA. Lönlöst att prestera? SVERIGES CHEFSORGANISATION. Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken 6/8/2016 LEDARNA SVERIGES CHEFSORGANISATION Ledarnas Lönekarriärrapport 2016: Lönlöst att prestera? Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken Anna Thoursie Chefsekonom 1 Slutsatser: Vanliga kvinnodominerade

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade VÅRD VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 8 6 4 2 Efterfrågan på apotekare förväntas bli stor på lång sikt men eftersomutbildningskapaciteten har byggts ut på senare år ökar även

Läs mer

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset Tre uppdrag Forskning Klinisk forskning tillsammans med Uppsala universitet Utbildning Praktisk grund- och vidareutbildning för cirka 1 500 personer/år Vård - länssjukhus för 300

Läs mer

Alumnundersökning på Medicinska fakulteten

Alumnundersökning på Medicinska fakulteten Alumnundersökning på Medicinska fakulteten Enkätundersökning riktad till studenter som tog examen 22 på Medicinska fakulteten vid Umeå universitet Dnr: FS.6.2-7-7 Medicinska fakulteten Innehåll Uppdraget...

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

LEVNADSVANEPROJEKT. Medlemsundersökning bland sjukgymnaster. Raija Tyni-Lenné. Projektledare

LEVNADSVANEPROJEKT. Medlemsundersökning bland sjukgymnaster. Raija Tyni-Lenné. Projektledare LEVNADSVANEPROJEKT Medlemsundersökning bland sjukgymnaster Raija Tyni-Lenné Projektledare Augusti 2012 1 Innehåll 1 Bakgrund. 3 2 Syfte. 3 3 Metod...4 4 Resultat...5 4.1 Kännedom av Nationella riktlinjer

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Projekt: Fokus vård och omsorg

Projekt: Fokus vård och omsorg Projekt: Fokus vård och omsorg ESF - Programområde 1 kompetensförsörjning 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer