RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet."

Transkript

1 RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning

2 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Publiceringen sker endast på Vårdförbundets hemsida VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR U Namn: Anna Malmborg 2

3 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Metod 4 Sammanfattning av undersökningens resultat 4 Möjlighet att påverka och utvecklas 4 Brist på pengar, tid och stöd 4 Frihet och yrkesstolthet 5 Privatanställda och specialister känner mer uppskattning 5 En av tre kan tänka sig att starta eget 5 Fyra av fem behöver stöd 5 Många vill starta eget med yrkeskollegor 5 Fem procent finner eget företag troligt 5 Resultatredovisning 5 Val av yrke 5 Yrkesinsatsen och arbetssituationen 6 Eget företagande 7 Fördelar med att starta eget 8 Stöd för att starta eget 9 Med vilken yrkesgrupp man tänka sig att starta eget? 9 Sannolikheten att starta eget vårdföretag 10 Hinder för att starta eget 11 Bilaga 1, Enkäten 13 3

4 Inledning och bakgrund Vårdförbundet anser att varje individ fritt ska kunna välja vårdgivare och ha inflytande över den vård och behandling som erbjuds. För att uppnå detta behöver vi en vård i olika former och med olika vårdgivare. En ökad mångfald av vårdgivare stimulerar vårdarbetet och ökar kvaliteten inom vården. Mångfalden och det egna företagandet i vården kan stimuleras av att fri etableringsrätt införs för flera olika yrkesgrupper. Ett annat sätt kan vara att förskrivningsrätten knyts till vårdgivarens kompetens och inte till tjänst eller verksamhet. Andra stimulerande åtgärder kan vara starta-eget-bidrag till anställda, längre vårdavtal och tillförsel av riskkapital till vårdsektorn. För att få en uppfattning om hur medlemmarna i vårdförbundet ser på eget företagande har en enkät skickats ut till ett urval av medlemmar. I denna rapport redovisas resultatet från undersökningen. Metod Eget företagande i vården är en enkätundersökning bland Vårdförbundets medlemmar som genomfördes mellan den 2 maj och 8 juni Urvalet bestod av yrkesaktiva medlemmar i Vårdförbundet. Urvalet kvoterades till 400 personer per yrkesgrupp. Respondenterna kunde välja mellan att besvara enkäten på ett tryckt formulär eller via webben. Fyra procent svarade via webben. Två påminnelse skickades ut. De sista innehöll ett nytt frågeformulär. Totalt inkom 817 svar, vilket motsvara en svarsfrekvens på 51 procent. Undersökning belyser även signifikanta skillnader i resultatet mellan olika grupper av svarande enligt fördelningen nedan: o Yrke o Arbetsgivare o Specialist- eller annan vidareutbildning o Arbetsplats o Ålder o Chef/ledare o Förtroendevald Sammanfattning av undersökningens resultat Möjlighet att påverka och utvecklas De främsta fördelarna med att starta eget är att kunna påverka sin arbetssituation och att det är personligt utvecklande. Två av tre svarande ser möjligheten att kunna skapa en bättre vård som en fördel. Brist på pengar, tid och stöd Frågan om kapital, brist på, tid, brist på stöd från landsting/region eller kommun och brist på kunskap om hur man gör är de hinder som de svarande anser behöver övervinnas för att starta eget. 4

5 Frihet och yrkesstolthet Sju av tio känner uppskattning för sin yrkesinsats. Över hälften känner också stor frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer på sin arbetsplats. En av fyra känner inte en stor frihet att kunna bestämma vad som ska göras. Privatanställda och specialister känner mer uppskattning De som arbetar i privata vårdföretag och de med specialistutbildning svarar i större utsträckning att de känner uppskattning, har frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer. Bland dessa finns också en mindre andel som inte får bestämma vad som ska göras. En av tre kan tänka sig att starta eget En av tre kan tänka sig att starta eget företag inom vården. Hälften kan inte tänka sig att starta eget. Bland barnmorskor och specialistutbildade finns en större andel svarande som ställer sig positiva till att starta eget. En av fem biomedicinsk analytiker kan tänka sig att starta eget. Fyra av fem behöver stöd Fyra av fem svarande anger att de behöver support i form av finansiellt stöd, juridisk hjälp och rådgivning för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra. Många vill starta eget med yrkeskollegor Fyra av fem kan tänka sig att starta eget tillsammans med läkare. Detta gäller för samtliga yrkesgrupper i Vårdförbundet. Många anger också att de vill starta verksamhet tillsammans med andra i den egna yrkesgruppen. Biomedicinska analytiker uppger till skillnad från övriga svarande att de skulle vilja starta eget tillsammans med sjuksköterskor i högre utsträckning än med andra i den egna yrkesgruppen Fem procent finner eget företag troligt Fem procent av medlemmarna i Vårdförbundet svarar att det är troligt att de kommer att försöka driva eget vårdföretag. När samma fråga ställdes till enbart sjuksköterskor i en undersökning för fem år sedan svarade 6 procent att de troligen kommer att försöka driva eget vårdföretag. Frågan om kapital, brist på tid, brist på stöd från landsting/region eller kommun och brist på kunskap om hur man gör, är de hinder som de svarande anses måste övervinnas för att lyckas med att starta eget. De som kan tänka sig att starta eget men som svarar att det inte är troligt uppger i större utsträckning att det finns mycket stora eller stora hinder att klara av för att lyckas än de som kan tänka sig att starta eget och som också svarar att det är troligt att de gör det. Resultatredovisning Val av yrke Undersökningen visar att möjligheten att få arbeta med människor är den vanligaste bidragande orsaken till att man valt något av Vårdförbundets yrken. Hälften av de svarande uppger också att de har valt sitt yrke för att det var ett intressant / spännande yrke. Arbetsmarknad och karriär bidrog till yrkesvalet för en av fem svarande. 5

6 Varför valde du att bli barnmorska / biomedicinsk analytiker / röntgensjuksköterska / sjuksköterska? (Bas:samtliga) Vill arbeta med människor 70 Intressant/ spännande yrke 49 Omväxlande yrke 32 Yrke som ger mycket/ utvecklande 32 Jobbade redan i vården/ hemtjänsten 25 Yrke med utmaningar 23 Bra arbetsmarknad 21 Yrke med olika karriärvägar 20 Slumpen/ en tillfällighet Diagram1. Andel svarande på frågan om varför de valde att bli barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska (Källa: Vårdförbundet). % Det är dock stor skillnad mellan yrkesgrupperna när det gäller bakgrunden till yrkesval, vilket redovisas i diagram 2. Nästan hälften av röntgensjuksköterskorna har svarat slumpen som orsak till sitt yrkesval. Två av tre biomedicinska analytiker anger intressant/spännande yrke som skäl till sitt yrkesval. Varför valde du att bli barnmorska / biomedicinsk analytiker / röntgensjuksköterska / sjuksköterska? (Bas: samtliga) Vill arbeta med människor Intressant/ spännande yrke Omväxlande yrke Yrke som ger mycket/ utvecklande Jobbade redan i vården/ hemtjänsten Yrke med utmaningar Sjuksköterska Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker Barnmorska Bra arbetsmarknad Yrke med olika karriärvägar Slumpen/ en tillfällighet % Diagram2. Andelen svarande på frågan varför valde du att bli barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, fördelat per yrkesgrupp. (Källa: Vårdförbundet). Yrkesinsatsen och arbetssituationen Sju av tio känner uppskattning för sin yrkesinsats. Över hälften känner också stor frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer på sin arbetsplats. En av fyra svarande uppger att de inte känner en stor frihet att kunna bestämma vad som ska göras. 6

7 Hur väl stämmer följande påstående in på ditt nuvarande arbete? (Bas: samtliga) Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras Jag får gehör för mina idéer kring verksamheten på min arbetsplats Jag har stor frihet att bestämma vad som ska göras 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stämmer helt och hållet Stämmer inte alls 1 Diagram 3. Andel svarande på frågan om uppskattning för arbetsinsats, frihet i arbetet, gehör för idéer på arbetsplatsen samt frihet i arbetet (Källa: Vårdförbundet). De som arbetar i privata vårdföretag och de med specialistutbildning svarar i större utsträckning att de känner uppskattning, har frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och får gehör för sina idéer. Bland dessa finns också en mindre andel som inte får bestämma vad som ska göras. Hur väl stämmer följande påstående in på ditt nuvarande arbete? Andel som svarat värde 5 eller 4 (top box) (Bas: samtliga) % Samtliga Landsting/kommun Privat Specialistutbildade Jag har stor frihet att bestämma vad som ska göras Jag får gehör för mina idéer kring verksamheten på min arbetsplats Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Diagram 4. Andel svarande på frågan om uppskattning för arbetsinsats, frihet i arbetet, gehör för idéer på arbetsplatsen samt frihet i arbetet, fördelat per sektor (Källa: Vårdförbundet). Eget företagande En av tre svarande kan tänka sig att starta eget företag inom vården. Hälften av de svarande kan inte tänka sig att starta eget. Bland barnmorskor och specialistutbildade finns en större andel svarande som ställer sig positiva till att starta eget. En av fem biomedicinsk analytiker kan tänka sig att starta eget. 7

8 Skulle du kunna tänka dig att själv eller tillsammans med andra starta eget och driva eget företag inom hälso- och sjukvården? (Bas: samtliga) Samtliga Barnmorska Specialistutbildning Sjuksköterska Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Ja, men under vissa villkor Osäker/vet ej Nej Diagram 5. Andel svarande på frågan om de kan tänka sig att starta eget företag fördelat per yrke (Källa: Vårdförbundet). Ingen motivation och att det är för krävande och skulle ta för mycket tid är de två främsta orsakerna till att inte vilja starta eget inom hälso- och sjukvården. Varför inte? (Bas: svar "Nej" / "Osäker/vet ej" på frågan om att kunna tänka sig att starta eget) Jag har ingen motivation till det 43 Jag tror att det skulle bli för jobbigt / krävande / ta för mycket tid 41 Jag tycker att vården ska drivas i offentlig regi 21 Jag saknar rätt kompetens för det 14 Det är ett för stort ansvar för mig 13 Jag är för gammal 11 Jag tror inte att det skulle bli lönsamt 10 Annat % Diagram 6. Andel svarande på frågan om varför de inte kan tänka sig att starta eget (Källa: Vårdförbundet). Fördelar med att starta eget Möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, att det är utvecklande för den egna personen, möjligheten att kunna skapa en bättre vård och större personlig frihet anges som de främsta fördelarna med att starta eget. 8

9 Vad ser du för fördelar med att starta eget, själv eller tillsammans med andra? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) Kan påverka min egen arbetssituation 77 Är utvecklande för mig själv 71 Kan skapa en bättre vård 66 Ger mig en större frihet 64 Får bättre lön 49 Får bestämma själv 49 Annat Diagram 7. Fördelning av andel svarande på frågan om fördelar med att starta eget (Källa: Vårdförbundet). % Stöd för att starta eget Fyra av fem svarande anger att de behöver support i form av finansiellt stöd, juridisk hjälp och rådgivning för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra. Vad skulle du behöva för stöd för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) Finansiellt stöd 85 Juridiskt stöd 83 Rådgivning 80 Hur man startar eget kurs 61 Ekonomisk utbildning 58 Annat 6 Annan Utbildning Diagram 8. Fördelning av andel svarande på frågan om vilket stöd som skulle behövas för att starta eget (Källa: Vårdförbundet). % Med vilken yrkesgrupp man tänka sig att starta eget? Fyra av fem kan tänka sig att starta eget tillsammans med läkare. Detta gäller för samtliga yrkesgrupper i Vårdförbundet. 9

10 Vilka andra yrkesgrupper skulle du kunna tänka dig att starta eget tillsammans med? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) % Läkare Sjuksköterskor Undersköterskor Sjukgymnaster Arbetsterapeuter 39 Psykologer 36 Beteendevetare Massörer Diagram 9. Fördelning av andel svarande på frågan om med vilken yrkesgrupp som man skulle kunna tänka sig att starta eget tillsammans med (Källa: Vårdförbundet) Ekonomer Biomedicinska analytiker Naprapater Barnmorskor Pedagoger Röntgensjuksköterskor Många anger också att de vill starta verksamhet tillsammans med andra i den egna yrkesgruppen. Biomedicinska analytiker uppger till skillnad från övriga svarande att de skulle vilja starta eget tillsammans med sjuksköterskor i högre utsträckning än med andra i den egna yrkesgruppen. Annan 9 Vilka andra yrkesgrupper skulle du kunna tänka dig att starta eget tillsammans med? (Bas: Kan tänka sig starta eget, driver redan eget) värde Barnmorskor Biomedicinska analytiker Läkare Psykologer Röntgensjuksköterskor Sjukgymnaster Sjuksköterskor Undersköterskor Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Diagram 10. Fördelning av andel svarande på frågan om med vilken yrkesgrupp som man skulle kunna tänka sig att starta eget tillsammans med fördelat per yrkesgrupp (Källa: Vårdförbundet). Sannolikheten att starta eget vårdföretag 5 procent av medlemmarna i Vårdförbundet svarar att det är troligt att de kommer att försöka driva eget vårdföretag. När samma fråga ställdes till enbart sjuksköterskor i en undersökning för fem år sedan svarade 6 procent att de troligen kommer att försöka driva eget vårdföretag. * 10

11 Hur troligt är det att du kommer att försöka driva eget vårdföretag? (Bas:samtliga) värde Mycket troligt Ganska troligt Varken eller Inte troligt Absolut inte trolig Ej svar Har ej fått frågan Diagram 11. Fördelning av andel svarande på frågan om hur troligt det är att de kommer att försöka driva eget vårdföretag (Källa: Vårdförbundet). Hinder för att starta eget Frågan om kapital, brist på tid, brist på stöd från landsting/region eller kommun och brist på kunskap om hur man gör, är de hinder som de svarande anses måste övervinnas för att lyckas med att starta eget. Vi antar att du försöker starta eget företag inom hälsa, vård och omsorg. Vilka hinder tror du att du måste klara av för att lyckas? (Bas: samtliga) Brist på kapital Brist på kunskap om hur man gör Brist på tid Brist på stöd från landsting/region/kommun Lagar och regler kring eget företagande Min egen motivation Offentlig upphandling Min egen osäkerhet Andras fördomar 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket stort hinder Inget hinder alls Diagram 12. Fördelning av andel svarande på frågan om vilka hinder de tror att de behöver klara av för att starta eget (Källa: Vårdförbundet). De som kan tänka sig att starta eget men som svarar att det inte är troligt uppger i större utsträckning att det finns mycket stora eller stora hinder att klara av för att lyckas än de som kan tänka sig att starta eget och som också svarar att det är troligt att de gör det. 11

12 Vilka hinder tror du att du måste klara av för att lyckas? Andel som svarat mycket stort eller stort hinder (Bas:Kan tänka sig starta eget, driver redan eget ) Brist på kapital Brist på stöd från landsting/ region/ kommun Brist på kunskap om hur man gör Offentlig upphandling Lagar och regler kring eget företagande Brist på tid Min egen osäkerhet Min egen motivation Varken eller, inte eller absolut inte troligt att starta eget Mycket eller ganska troligt att starta eget Andras fördomar Diagram 13. Fördelning av andel svarande som kan tänka sig att starta eller redan driver eget på frågan om vilka hinder de tror att de behöver klara av för att starta eget (Källa: Vårdförbundet). % 12

13 Bilaga 1 Har du funderat på att starta eget.. eller inte? Svara på frågorna genom att sätta kryss i rutan framför det svarsalternativ som stämmer överens med ditt svar. Kan du inte svara så hoppa över frågan och gå till nästa. 1 Varför valde du att bli barnmorska / biomedicinsk analytiker / röntgensjuksköterska / sjuksköterska? (Flera svar) Vill arbeta med människor Bra arbetsmarknad Intressant / spännande yrke Yrke med utmaningar Jobbade redan i vården/hemtjänsten Yrke med olika karriärvägar Yrke som ger mycket / utvecklande Slumpen / en tillfällighet Omväxlande yrke Annat 2 Hur väl stämmer följande påståenden in på ditt nuvarande arbete? (Skala 1= Stämmer inte alls till 5= Stämmer helt och hållet ) Stämmer Stämmer helt inte alls och hållet Påstående Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete ska utföras. Jag har stor frihet att bestämma vad som ska göras Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Jag får gehör för mina idéer kring verksamheten på min arbetsplats 3 Vem är din arbetsgivare idag? (Flera svar) Landsting / region eller kommun Privat vårdföretag Eget företag gå till fråga 6 och svara utifrån hur det var när du startade ditt företag. 4 Skulle du kunna tänka dig att själv eller tillsammans med andra starta eget och driva ett eget företag inom hälso- och sjukvården? Till exempel mödravård, laboratorium, eller vårdcentral i egen regi? Ja gå till fråga 6 Ja, men under vissa villkor gå till fråga 6 Nej gå till fråga 5 Osäker/vet ej gå till fråga 5 Driver redan eget gå till fråga 6 och svar utifrån hur det var när du startade eget. Om nej på fråga 4: 5 - Varför inte? (Flera svar) Jag har ingen motivation till det Jag saknar rätt kompetens för det Jag tror inte att det skulle bli lönsamt Jag tror att det skulle bli för jobbigt / krävande / ta för mycket tid Gå till fråga 11 Det är ett för stort ansvar för mig Jag tycker att vården ska drivas i offentlig regi Annat 13

14 Svara på fråga 6 till 10 om du har svarat ja på fråga 4 6 Vad ser du för fördelar med att starta eget, själv eller tillsammans med andra? (Flera svar) Får bestämma själv Kan påverka min egen arbetssituation Får bättre lön Kan skapa en bättre vård Är utvecklande för mig själv Ger mig en större frihet Annat, vad? 7 Vad skulle du behöva för stöd för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra? (Flera svar) Juridiskt stöd Ekonomisk utbildning Finansiellt stöd Annan Utbildning Rådgivning Annat, vad? Hur man startar eget kurs 8 Vilket stöd skulle du vilja få från Vårdförbundet för att starta och driva eget själv eller tillsammans med andra? (Flera svar) Juridisk rådgivning Hjälp att utveckla idén Råd om finansiellt stöd Annan rådgivning Hur man startar eget kurs Annat, vad? Ekonomisk utbildning Inget stöd alls 9 - Vilka andra yrkesgrupper skulle du kunna tänka dig att starta eget tillsammans med? (Flera svar) Arbetsterapeuter Barnmorskor Beteendevetare Biomedicinska analytiker Ekonomer Läkare Massörer Naprapater Pedagoger Psykologer Röntgensjukskötersko r Sjukgymnaster Sjuksköterskor Undersköterskor Annan yrkesgrupp, vilken 10 Hur troligt är det att du kommer att försöka driva eget vårdföretag? Mycket troligt Inte troligt Ganska troligt Absolut inte trolig Varken eller 14

15 11 Vi antar att du försöker starta eget företag inom hälsa, vård och omsorg. Ange på en skala från 1 till 5 där 1 = inget hinder alls och 5= Mycket stort hinder vilka hinder tror du att du måste klara av för att lyckas? Inget Mycket stort hinder alls hinder Hinder Min egen osäkerhet Min egen motivation Brist på kapital Brist på kunskap om hur man gör Brist på stöd från landsting/region/kommun Lagar och regler kring eget företagande Brist på tid Offentlig upphandling Andras fördomar 12 - Vilken grundutbildning har du? Barnmorska Biomedicinsk analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterska 13 Har du någon form av vidareutbildning inom högskolan i ditt yrkesområde? Minst 20 poäng, eller 6 månaders utbildning. Ja, specialistutbildning Ja, annan vidareutbildning Nej, bara grundutbildning 14 Var arbetar du idag? (Om du har flera arbetsplatser, ange den plats där du har ditt huvudsakliga arbete. Om du arbetar 50% på två olika platser ange i så fall bägge.) På sjukhus/klinik I skolhälsovården På vård/hälsocentral eller liknande I företagshälsovården I äldrevården/omsorgen Annat, var? I psykiatrin 15 - Hur gammal är du? Under Är du chef eller ledare? Ja 17 Är du förtroendevald inom Vårdförbundet? Ja eller äldre Nej Nej Har du något annat du vill säga om att driva eget inom vård och omsorg? 15

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Rapport medlemsundersökning 2012

Rapport medlemsundersökning 2012 Rapport medlemsundersökning 2012 Innehåll 1. Syfte och metod 3 2. Respondenterna. 4 3. Reflektion och sammanfattning... 6 4. Vad skapar värde för medlemmarna?... 10 5. Hur värderas den lokala verksamheten?...

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Personalenkät 2012 KORTVERSION

Personalenkät 2012 KORTVERSION Personalenkät 2012 KORTVERSION 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 - kortversion Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN ÄR UTBILDAD FÖR KLINISK VERKSAMHET? Henrietta Arwin Henrietta.arwin@vgregion.se ST-läkare allmänmedicin Lerums vårdcentral/ledarskaps-st VGR Handledare: Robert Eggertsen, distriktsläkare,

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013

Ledarskaps-ST 2009-2013 Ledarskaps-ST 2009-2013 Henrietta Arwin ST-läkare allmänmedicin, Lerums vårdcentral/närhälsan Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer