Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?"

Transkript

1 Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.

2

3 Sammanfattning Det är samhällsekonomiskt lönsamt att investera i riktade, tidiga och intensiva insatser för invandrade akademiker. Efter drygt 1,5 år blir satsningar på kompletterande högskoleutbildningar för invandrade akademiker lönsamma. Om 100 personer får sådana insatser blir den samhällsekonomiska vinsten knappt 15 miljoner kronor om året. Invandrade akademiker som får riktade, tidiga och intensiva insatser har större möjlighet att få ett arbete som motsvarar deras utbildning än de som inte får sådana insatser. Det visar Juseks rapport Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb. Även om sådana insatser är dyra så är det samhällsekonomiskt lönsamt att göra dessa investeringar. Det visar vi i den här rapporten. För att fler invandrade akademiker ska få jobb i nivå med sin utbildning behövs olika typer av insatser. Det vi kallar Jusek-modellen består av: Satsningar på yrkesinriktad och intensiv utbildning i svenska Snabbare bedömning av utländska examina av Högskoleverket (HSV) Ett system för validering av akademiska kunskaper Satsningar på kompletterande utbildningar på högskolenivå Tillgång till professionella nätverk Kostnaderna för Jusek-modellen består främst i de kompletterande utbildningarna på högskolenivå. Att ändra inriktningen på Svenskundervisningen för invandrare (Sfi), så att den blir mer yrkesorienterad kostar lite, kortade ledtider hos HSV likaså. Genom att väga statens kostnader för Jusek-modellen mot framtida skatteintäkter har vi räknat på den samhällsekonomiska effekten av en sådan satsning. Utgångspunkten för vår kalkyl är uträkningarna i Riksrevisionens rapport Statliga insatser för akademiker med utländsk bakgrund (2011:16). Vi har räknat på vilka kostnader och intäkter det skulle ge om 100 individer får kompletterande högskolestudier. Uträkningen visar att kostnaden för ett års komvuxstudier och ett års kompletterande studier på högskola, där studenter försörjer sig med studiemedel, återbetalar sig för samhället efter drygt 1,5 år. Därefter blir den samhällsekonomiska vinsten knappt 15 miljoner kronor per år. Att satsa på kvalificerade och riktade insatser är med andra ord lönsamt, både för samhället och för individen. Sveriges ambition om att vara en kunskapsnation kan bara infrias om vi använder allas kunskaper och kompetenser. Juseks tidigare undersökningar visar att risken att fastna i ett okvalificerat jobb är stor eftersom kunskaper snabbt blir föråldrade. 3

4 Invandrade akademiker som får riktade, tidiga och intensiva insatser har större möjlighet att få ett arbete som motsvarar deras utbildning än andra. Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Invandrade akademiker som får riktade, tidiga och intensiva insatser har större möjlighet att få ett arbete som motsvarar deras utbildning än andra. Samtidigt kostar insatserna mycket pengar. I den här rapporten presenteras en uträkning av de samhällsekonomiska kostnaderna för tidiga och riktade insatser för att invandrarakademiker ska få jobb i nivå med sin kompetens. Genom att väga utgiften mot den framtida intäkten för statskassan har vi räknat på hur lång tid det tar innan investeringen är lönsam. 4

5 Uträkningen baseras på det vi kallar Jusek-modellen. Den består av individuellt anpassade och tidiga insatser, det vill säga satsningar på yrkesinriktad sfi, snabb bedömning av tidigare examina, validering av kompetenser, kompletterande studier och tillgång till professionella nätverk. Vi räknar med att det krävs en rejäl satsning för att underlätta för invandrade akademiker att få arbeten i nivå med sin kompetens. Vår utgångspunkt är den samhällsekonomiska kalkyl som ingår i Riksrevisionens rapport Statliga insatser för akademiker med utländsk bakgrund (2011:16). I vår uträkning har vi använt ett mer utförligt material än Riksrevisionen 1. Vi har valt att snarare överskatta än underskatta kostnaderna i vår kalkyl. Även när det gäller förändringen av arbetsmarknadsutfallet är vi förhållandevis försiktiga. Till exempel räknar vi med kostnaden för alla fyra års utbildning trots att det i realiteten är många som redan idag får ett till två års utbildning inom ramen för sfi och komvux. Även levnadsomkostnader som staten står för under studietiden är räknade i överkant. Vårt antagande om arbetsmarknadsstatus i utgångsläget är också positivt, vilket minskar vinsten för samhället. Sannolikheten är alltså stor att vi överskattar kostnaden och därmed även tiden det tar för att det ska gå jämt upp för staten. Jusek har, under våren 2011 genom en stor enkätundersökning, studerat vägar till kvalificerade jobb för invandrade samhällsvetare. Det är Statistiska Centralbyrån som genomfört undersökningen åt Jusek. Bland annat har vi undersökt hur väl det nuvarande jobbet motsvarar den utbildning man har med sig. Vi ser en märkbar förbättring för dem som har läst på högskola i Sverige. Vi ser en märkbar förbättring för dem som har läst på högskola i Sverige. 1 Vi har bland annat tillgång till mer detaljerade uppgifter om hur stor andel som verkligen får ett arbete och lönenivåer som bättre speglar verkligheten för invandrade samhällsvetare. 5

6 För att fler invandrade akademiker ska få jobb i nivå med sin utbildning behövs olika typer av insatser. På frågan Hur bra motsvarar ditt nuvarande jobb din utbildning? får vi följande svar fördelat på grupperna som har läst vid en svensk högskola respektive inte har läst vid en svensk högskola: Hur bra motsvarar ditt nuvarande jobb din utbildning? Ska ej svara Har du läst på högskola? + uppgift saknas Inte alls Mindre bra Bra Mycket bra Ja 17% 22% 16% 19% 24% Nej 29% 27% 8% 17% 18% Utvald grupp 35% 33% 10% 21% I vår kalkyl plockar vi 100 personer ur gruppen som inte har läst på högskolan. Arbetsmarknadsutfallet för gruppen utan svenska högskolestudier framgår ovan. De som svarat att de har ett arbete som passar deras utbildning mycket bra är inte med i kalkylen. De 100 personer vi utgår från i vår uträkning fördelar sig enligt raden Utvald grupp ovan. Uträkningen bygger sedan på att de 100 personerna som fått tillgång till Jusek-modellen får ett arbetsmarknadsutfall motsvarande gruppen som har läst på högskola. Vi använder följande siffror för att beräkna förväntade lönenivåer. Tabellen är baserad på verkliga månadslöner för akademiker med utländsk bakgrund år Ska ej svara + uppgift saknas Inte alls Mindre bra Bra Mycket bra Månadslön Den som inte har något arbete antas i vår uträkning leva på försörjningsstöd, om kronor per månad. Vi gör samma antagande som Riksrevisionen att det i genomsnitt utgår försörjningsstöd till 1,57 konsumtionsenheter, det vill säga kronor per månad. 6

7 Hur bra motsvarar ditt nuvarande jobb din utbildning? Påverkan på Ska ej svara samhälls- + uppgift saknas Inte alls Mindre bra Bra Mycket bra ekonomin Före studier 35% 33% 10% 21% Efter studier 17% 22% 16% 19% 24% Förändring 18% 11% +6% 2% +24% Inkomst Transferering Inte läst på högskola Läst på högskola Bruttoinkomsttillskott Produktionstillskott 3 (bruttoinkomst + lagstadgade och avtalade avgifter) Indirekt skatt Produktionstillskott marknadspris (summan av ovanstående) Inkomstskatt per person 31% skatteskala Inte läst på högskola Läst på högskola Ökad inkomstskatt Ökade arbetsgivaravgifter Minskade transfereringar Ökade pensionsavgifter Vi börjar med att studera de samhällsekonomiska vinsterna av utbildningsinsatser för invandrarakademiker. Det sammanlagda produktionstillskottet uppgår till drygt 1,2 miljoner kronor per månad, varav drygt 1 miljon kronor hänförs till individerna, innan bland annat skatt är dragen, och knappt kronor (momsen) till den offentliga sektorn. Av den dryga miljonen kronor som är att hänföra till individerna, tillfaller dock arbetsgivaravgifter, inkomstskatter och minskade transfereringar 2 Den sammanlagda ökade inkomsten för alla de 100 personerna. 3 Det minsta värdet för arbetsgivaren av en persons arbetsinsats, motsvarande den direkta kostnaden för arbetsgivaren knuten till den anställde, sammantaget 46 procent. Detta är samma procentsats som Riksrevisionen använder för ekonomer och är ursprungligen hämtat från Svenskt Näringsliv procents momspåslag. Hämtat från Riksrevisionens kalkyl. 7

8 offentliga sektorn, i runda tal kronor. Av detta är dock en del, motsvarande kronor, att hänföra till pensionssystemet, och dessa pengar bör tillgodoräknas indivi derna. Då blir den samhällsekonomiska kalkylen för en månad enligt nedan. Samhällsekonomisk kalkyl för en månad Samhället Individerna Offentliga sektorn Ökad produktion varor och tjänster Ökade inbetalningar av Inkomstskatt Arbetsgivaravgifter Pensionsavgifter Minskade transfereringar Vinst för samhället På ett år På ett år skulle alltså en förflyttning av 100 personer från det arbetsmarknadsläge som man har utan att ha läst på högskola, till det som man har efter, generera en samhällsekonomisk vinst om knappt 14,7 miljoner kronor. Av dessa skulle knappt 5,5 miljoner kronor tillfalla individerna och 9,2 miljoner kronor den offentliga sektorn. För varje år som går tjänar alltså den offentliga sektorn 9,2 miljoner kronor efter att utbildningssatsningarna har genomförts. För varje år som går tjänar alltså den offentliga sektorn 9,2 miljoner kronor efter att utbildningssatsningarna har genomförts. 8

9 Men insatsen kostar en del för samhället, frågan är därför om det är lönsamt att göra dessa insatser för att tillvarata invandrade akademikers kompetens. Nedan finns en kalkyl på ett antal olika scenarior. För försörjning under studietiden redovisar vi två alter nativ, ett billigare och ett dyrare för den offentliga sektorn. För studier i sfi utgår i alla lägen försörjningsstöd, för studier på komvux utgår försörjningsstöd eller studie medel med vanligt alternativt förhöjt bidragsbelopp och för studier på hög skolan studie medel med vanligt alternativt förhöjt bidragsbelopp. För att göra det enkelt har vi valt att räkna på att studielånen fullt ut betalas tillbaka och att dessa därmed inte blir någon kostnad för den offentliga sektorn (här gör vi ett antagande som under skattar kostnaderna lite). Under sommarmånaderna räknar vi med två alternativ, endera att man får ett sommarjobb och därmed försörjer sig själv eller att försörj nings stöd utgår, det sistnämnda för att maximera kostnaden för den offentliga sektorn. Kostnad Kostnad Kostnad för per person 100 personer Studieplats 1 år Sfi Komvux Högskola 1 år (kompletterande utbildning) Försörjningsstöd 1 år Försörjningsstöd per månad Försörjningsstöd per år Försörjningsstöd under sommaren (3 månader) Studiemedel 1 år Vanlig bidragsdel Förhöjd bidragsdel Alternativ Kostnad studier Antal år för att plus försörjning täcka kostnaden 1 1 år sfi med försörjningsstöd ,3 2 1 år komvux med försörjningsstöd ,5 3 1 år komvux med studiemedel, vanligt bidrag ,8 4 1 år komvux med studiemedel, förhöjt bidrag ,2 5 1 år högskola med studiemedel, vanligt bidrag ,9 6 1 år högskola med studiemedel, förhöjt bidrag ,2 7 3 månader försörjningsstöd på sommaren ,5 8 3 månader sommarjobb 0 3 år billigaste (alternativ nr 1, 3, 5, 8) ,0 3 år dyraste (alternativ nr 1, 2, 6, 7) ,5 4 år billigaste (alternativ nr 1, 3, 5, 5, 8) ,9 4 år dyraste (alternativ nr 1, 2, 6, 6, 7) ,3 Jusek-modellen dyraste (alternativ nr 2, 6, 6) ,0 Jusek-modellen billigaste (alternativ nr 3, 5) ,7 9

10 För studier i sfi utgår i alla lägen försörjningsstöd, för studier på komvux utgår försörjningsstöd eller studie medel med vanligt alternativt förhöjt bidragsbelopp och för studier på hög skolan studie medel med vanligt alternativt förhöjt bidragsbelopp. Med det antagna arbetsmarknadsutfallet tar det, beroende på hur levnadsomkostnaderna finansieras under studietiden, mellan fyra och sex och ett halvt år för att räkna hem kostnaden vid ett års kompletterande utbildning på högskola respektive mellan fem och åtta år vid två års studier. Därefter skulle de 100 invandrade akademikerna bidra positivt till den offentliga sektorn med 9,2 miljoner om året och till samhällets samlade välfärd med knappt 15 miljoner. Skillnaden i kostnad blir stor beroende på hur levnadsomkostnaderna under studietiden finansieras. I de fall där en stor del av dessa utgörs av försörjningsstöd blir kostnaden hög, medan det i de fall där det utgår vanligt studiemedel under större delen av tiden blir den klart lägre. Den tid det tar innan satsningen är lönsam varierar på samma sätt. För själva Jusek-modellen blir kostnaden också lägre, då det redan i dag utgår en kostnad för åtminstone sfi och försörjning under den tid som en flykting läser där. Återbetalningstiden minskar därigenom med hela 2,3 år och blir för den billigaste kombinationen (komvuxstudier i ett år och kompletterande högskoleutbildning om ett år med vanligt studiemedel hela tiden) bara 1,7 år. För den dyraste kombinationen blir den i stället fem år. 10

11

12 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek. Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg. Tel E-post Fotoskrift AB T ex Kopieakuten

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Livslöner 2002. Thomas Ljunglöf

Livslöner 2002. Thomas Ljunglöf Livslöner 2002 Thomas Ljunglöf 2004 Inledning Under de senaste 10 15 åren har högskolan byggts ut i omgångar. Under 1990-talet ökade antalet studenter med cirka 80 procent och idag är högskolan dimensionerad

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Smart ekonomi ATT RÄKNA PÅ JÄMSTÄLLDHETSVINSTER EN SAMMANFATTNING. Smart ekonomi 1

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Smart ekonomi ATT RÄKNA PÅ JÄMSTÄLLDHETSVINSTER EN SAMMANFATTNING. Smart ekonomi 1 PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Smart ekonomi ATT RÄKNA PÅ JÄMSTÄLLDHETSVINSTER EN SAMMANFATTNING Smart ekonomi 1 Smart ekonomi Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under åren 2008 2013 tilldelats

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker 2015 Josefin Edström Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Studiestödet 2009 CSN, april 2010

Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Avgränsningar m.m... 9 2 Studiestödssystemet i korthet...10 3 Övergripande utveckling...11

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Förslag till Basinkomstmodell

Förslag till Basinkomstmodell Förslag till Basinkomstmodell Enhets vision är att alla människor ska ha en ekonomisk grundtrygghet. Vi tänker oss att detta skulle leda till en rad positiva effekter för både individer och samhället i

Läs mer

2014 Uppdaterade siffror. Fler i studier, fler i arbete. Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet och sysselsättning

2014 Uppdaterade siffror. Fler i studier, fler i arbete. Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet och sysselsättning 2014 Uppdaterade siffror Fler i studier, fler i arbete Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet och sysselsättning Rapportsammanfattning Juni 2014 Utökade sommarstudier för genomströmning, trygghet

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

2012 Saco Studentråd. Rätt jobb, inte ett jobb. Ett ansvarsfullt matchningslån för nyexaminerade akademiker

2012 Saco Studentråd. Rätt jobb, inte ett jobb. Ett ansvarsfullt matchningslån för nyexaminerade akademiker 2012 Saco Studentråd Rätt jobb, inte ett jobb Ett ansvarsfullt matchningslån för nyexaminerade akademiker 2 Rätt jobb, inte ett jobb Ett ansvarsfullt matchningslån för nyexaminerade akademiker Saco Studentråd

Läs mer