KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE"

Transkript

1 KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

2 2

3 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER De oförklarade löneskillnaderna mellan könen på svensk arbetsmarknad uppgår till cirka fem procent En stor del av detta tillskrivs att en hög andel kvinnor arbetar i sektorer med ett lågt löneläge och att män gör det motsatta. Men oförklarade löneskillnader mellan könen finns även inom branscher och yrken. Av den här rapporten framgår att det finns oförklarade löneskillnader mellan könen inom Juseks medlemsgrupper: ekonomer, jurister, kommunikatörer, personalvetare, samhällsvetare och systemvetare. Efter justering för lönepåverkande faktorer är den genomsnittliga skillnaden i medellön mellan kvinnor och män drygt kr i månaden. Det betyder att bland våra medlemmar tjänar kvinnor i genomsnitt 93 procent av vad männen gör. Störst oförklarad löneskillnad finns bland ekonomer (89%) och minst är den bland kommunikatörer (99%). Chefer som är kvinnor har en medellön som uppgår till 89 procent av vad männen har. I privat sektor har kvinnor en justerad medellön som uppgår till 88 procent av de privatanställda männens. Motsvarande andel för kommunal sektor är 95 procent, och i statlig sektor 93 procent. Med stöd av vedertagna statistiska metoder existerar det oförklarade löneskillnader inom Juseks medlemsgrupper. Detta är helt orimligt. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar i arbetsliv och karriär. Individens prestation ska styra, inte traditionella könsmönster eller andra strukturer. Oavsett kön ska alla kunna göra karriär på lika villkor. LÖNESAMTAL MER BETYDELSEFULLT FÖR KVINNORS LÖN Av den här rapporten framgår även att medlemmar som haft lönesamtal tjänar mer än de som inte haft lönesamtal, efter justering för lönepåverkande faktorer. För hela medlems kollektivet har individen som haft lönesamtal en medellön som är kr i månaden högre än den individ som inte har haft lönesamtal. De betyder att de som inte har haft lönesamtal i genomsnitt tjänar 97 procent av vad de som haft lönesamtal gör. Lönesamtalet spelar roll för samtliga av Juseks sex yrkesgrupper utom jurister, men skillnaden är mest framträdande för ekonomer och personalvetare. För Juseks medlemmar som är kvinnor är den negativa effekten av att inte ha lönesamtal större än för män. Kvinnor som inte haft lönesamtal tjänar i genomsnitt drygt kronor mindre i månaden än kvinnor som haft lönesamtal. Motsvarande skillnad för män i Jusek är 760 kronor i månaden. Denna skillnad i effekt mellan könen gör lönesamtalet intressant i sammanhanget löneskillnader mellan könen. 1 Hela lönen, hela tiden Utmaningar för ett jämställt arbetsliv, SOU 2015:50 2 Löneskillnader mellan kvinnor och män 2016, Medlingsinstitutet 3 SCB, På tal om kvinnor och män

4 Förklarade och oförklarade löneskillnader Att en löneskillnad är förklarad innebär att vi vet vad som orsakat den och att vi mätt det. Om vi ser att grupper med kortare erfarenhet har lägre lön, så har vi förklarat skillnaden i lön med skillnad i erfarenhet. Om skillnaden är oförklarad innebär det att vi inte vet varifrån den kommer. I denna rapport talas det om justerade och ojusterade löneskillnader. En justering för lönepåverkande faktorer innebär att löneskillnaden som presenteras är rensad för effekter av deltidsarbete, bransch, arbetsområde, antal års erfarenhet 4, antal högskolepoäng, utbildning 5, arbetsgivarbyte, sektor och chefsbefattning. När dessa lönepåverkande faktorer rensats bort, kvarstår en oförklarad löneskillnad för våra medlemmar på i genomsnitt kronor i månaden. Lönegapet om kronor är justerat för lönepåverkande faktorer. Likaså är den justerade medellönen för kvinnor i Jusek , för män är den kronor i månaden. Rålönegap 5500:- Oförklarat 3500:- MÄNS MÅNADSLÖN 100% KVINNORS MÅNADSLÖN 93% KVINNORS MÅNADSLÖN 93% Förklarat av deltidsarbete, bransch, arbetsområde, erfarenhet, Utbildningsnivå, yrke, arbetsgivarbyte, sektor och chefskap 4 Samt antal års erfarenhet i kvadrat 5 Jurist, ekonom, samhällsvetare, systemvetare, kommunikatör eller personalvetare 4

5 Juseks kvinnor tjänar kronor mindre i månaden För hela Juseks medlemskår är skillnaden cirka kronor mellan kvinnors och mäns löner. Kvinnors lön är 89 procent av mäns lön. Denna skillnad är så kallat ojusterad. Om vi justerar för lönepåverkande faktorer kvarstår en skillnad på kronor, vilket motsvarar att kvinnor i Jusek tjänar 93 procent av vad män gör. MEDELLÖNER JUSTERADE FÖR LÖNEPÅVERKANDE FAKTORER 6 Kvinnor Män Skillnad Kvinnors andel av mäns lön Ekonomer % Jurister % Kommunikatörer % Personalvetare % Samhällsvetare % Systemvetare % Privat % Kommunal % Statlig % Chef % Inte chef % Totalt Jusek % KVINNORS ANDEL AV MÄNS LÖN 100% 80% 60% 40% 89% 93% 94% 94% 95% 99% 88% 93% 95% 89% 90% 93% 20% 0% Ekonomer Personalvetare Jurister Systemvetare Samhällsvetare Kommunikatörer Privat Statlig Kommunal Chef Inte chef Totalt Jusek 6 Medellönen är skattad givet en genomsnittlig nivå på övriga lönepåverkande faktorer. Utbildningsgrupperna är skattade i varsin regressionsmodell, vid respektive medelvärden av övriga lönepåverkande faktorer. Modellerna för sektor, chef och totalt är skattade vid medelvärden för hela Jusek. 5

6 EKONOMER Bland Juseks medlemsgrupper uppvisar ekonomerna den största löneskillnaden mellan könen. Kvinnor tjänar inte ens 90 procent av vad män gör. Justeringen för lönepåverkande faktorer ger inte så stor effekt, så för ekonomerna misstänker vi en högre grad av ren diskriminering på grund av kön. Bland det som rensats bort ser vi bland annat att ekonomer som är män är överrepresenterade inom bank, försäkring, industri och IT, medan kvinnorna är överrepresenterade inom universitet och högskola, intresseorganisationer samt kommun- och landstingsförvaltning. Men resultaten ovan gäller alltså för löneskillnader efter att hänsyn tagits till bransch. JURISTER Juristers löneskillnader kan tänkas förklaras av deras könssegregerade arbetsmarknad, där kvinnor oftare återfinns inom humanområdet, medan männen finns i affärsområdet. Varken bransch eller arbetsområde har dock signifikant effekt på månadslönen efter rensning för annat. Det är snarare sektor, där privat sektor ligger cirka kronor över kommunal och statlig, som är den avgörande faktorn. I privat sektor är män överrepresenterade. Där arbetar 38 procent av männen jämfört med 32 procent av kvinnorna. Efter justering för sektor och övriga lönepåverkande faktorer kvarstår en skillnad på närmare kronor. KOMMUNIKATÖRER Kommunikatörerna är Juseks mest jämställda medlemsgrupp i lön räknat. Ändå ser vi att kommunikatörernas arbetsmarknad är könssegregerad. Män är överrepresenterade i privat sektor, och kvinnor i statlig sektor. Löneläget är högre i privat sektor, vilket ger männen en fördel, men det tar kvinnorna igen genom att kvinnor i statlig sektor har högre medellön än män i statlig sektor. PERSONALVETARE Kvinnor som är personalvetare och Jusekmedlemmar tjänar i genomsnitt 93 procent av männens lön. Det skiljer ungefär tre procentenheter mellan ojusterade och justerade resultat för personalvetare, vilket tyder på att de oförklarade löneskillnaderna inte är försumbara relativt de löneskillnader som förklaras av lönepåverkande faktorer. Personalvetare som är kvinnor fördelar sig ungefär som männen över sektor och bransch. SAMHÄLLSVETARE Löneläget är lågt för Juseks samhällsvetare som är kvinnor. Dessutom tyder en stor skillnad mellan justerade och ojusterade löneskillnader på en könssegregerad arbetsmarknad, kanske till och med på värdediskriminering av kvinnodominerade delar. Både sektor, bransch och arbetsområde har för samhällsvetare signifikant effekt på lön. Kvinnor som är samhällsvetare är här överrepresenterade i statlig sektor som har lägst medellöner för samhällsvetare. Män är överrepresenterade i privat sektor som har högst medellöner. SYSTEMVETARE Juseks systemvetare har ett ganska bra löneläge, och kvinnorna tjänar i genomsnitt 94 procent av männens lön, vilket är ungefär som Juseks genomsnitt. Däremot påverkas detta resultat nästan inte alls av en justering för lönepåverkande faktorer, vilket tyder på att en del av denna skillnad är en diskriminering av kvinnor, snarare än en ojämn fördelning av kvinnorna på arbetsmarknaden. Kvinnor som är systemvetare arbetar i högre utsträckning inom kommun och stat, medan män arbetar inom privat sektor. Men effekten av sektor har rensats bort från resultaten och skillnaden kvarstår. För systemvetare gäller att män är ordentligt överrepresenterade inom IT-branschen, medan kvinnor sprider sig jämnare över branscher och är något överrepresenterade inom universitet och högskola, allmän statsförvaltning och socialförsäkringsområdet. Men effekter av bransch ingår i de faktorer justerade siffror rensats för. 6

7 DIALOG VIKTIGT I LÖNE- SÄTTNINGEN 7

8 Lönesamtal ger kronor i månaden Saco visade 2014 att det finns ett lönesamtalsgap som innebär att de som har lönesamtal har en procent högre lön än de som inte har det, efter att hänsyn tagits till lönepåverkande faktorer. Kvinnor har mer att tjäna på lönesamtal än män, enligt rapporten. Lönesamtalet är en bärande del av den lokala löneprocessen. Lönesamtalet har vunnit mark under 2000-talet och det har föreslagits att ett välfungerande lönesamtal kan skydda kvinnor mot diskriminering. 7 I Juseks löneenkät år 2016 framgick att 79 procent av de som besvarade frågan haft lönesamtal, de allra flesta med sin närmaste chef. MEDELLÖNER UPPDELAT PÅ LÖNESAMTAL OCH INTE, JUSTERADE FÖR ANDRA LÖNEPÅVERKANDE FAKTORER 8 Lönesamtal Ej lönesamtal Skillnad Lön för de som inte haft lönesamtal i andel av lönen för de som haft Ekonomer % Jurister % Kommunikatörer % Personalvetare % Samhällsvetare % Systemvetare % Kvinnor % Män % Totalt Jusek % De som har haft lönesamtal har i genomsnitt närmare kronor mer lön i månaden än de som inte haft det. Rensat för andra lönepåverkande faktorer är siffran kronor i månaden, vilket innebär att de som inte haft lönesamtal tjänar 97 procent av vad de gör som haft lönesamtal. Justerat för övriga lönepåverkande faktorer tjänar kvinnor som har lönesamtal i genomsnitt kronor mer än kvinnor som ej haft lönesamtal. Motsvarande siffra för män är 750 kronor. Kvinnor har alltså i genomsnitt cirka kronor i månaden mer att tjäna på att arbeta hos arbetsgivare med lönesamtal än män har. Modellen tyder vidare på att det främst beror på att kvinnor utan lönesamtal har låga löner, snarare än att kvinnor som haft lönesamtal har höga löner. Således ligger kvinnor som haft lönesamtal fortfarande långt efter män som haft lönesamtal, såväl som män som inte haft lönesamtal. 7 Saco, Akademikernas lokala löneprocesser Medellönen är skattad givet en genomsnittlig nivå på övriga lönepåverkande faktorer 8

9 JUSEK TYCKER ATT Lönebildningen ska stimulera verksamhetsutvecklingen och synliggöra din arbetsprestation och dess koppling till verksamhetens mål. Lönebildningen måste därför integreras och samordnas med arbetsgivarens verksamhets planering. Lönen ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och ska inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Lönen ska vara individuell och baserad på prestation. Differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse. Mer kvalificerade och ansvarskrävande arbetsuppgifter ska ge utslag på lönen. Lönen ska sättas nära individen och i dialog med lönesättande chef. Chefer har en viktig roll i lönesättningsprocessen. Därför måste chefer ha tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna genomföra en bra lönedialog. Lönesättande chefer bör ha stort inflytande över lönesättningen. 9

10 JUSEK TYCKER OM DIALOG Lönesättningen ska vara saklig och utgå ifrån för medarbetaren uppställda mål, resultat, prestation och arbetets svårighetsgrad. Genom individuell och differentierad löneutveckling stimuleras medarbetare till ökat ansvarstagande, ökat engagemang och ökad måluppfyllelse. För att lönesättningen ska fungera som ett styrmedel behöver varje medarbetare förstå på vilka grunder lönen sätts och hur man själv kan påverka sin egen lön. Lönen ska sättas nära individen och i dialog med chefen. Jusek tycker att just dialogen är viktig, endast där kan medarbetaren få sin löneutveckling kopplad till sina prestationer och resultat. Chefer har ett särskilt stort ansvar i lönesättningsprocessen. Det är därför angeläget att myndigheterna tar ett ansvar för att cheferna har tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna genomföra en bra lönedialog. Det är också viktigt att lönesättande chefer har ett stort inflytande över lönesättningen. JUSEK TYCKER OM ARBETSLIVET Jusek anser att medarbetares kunskap måste tas tillvara i utvecklings- och förändringsarbete i en dynamisk omvärld. Mångfaldsarbete blir då en självklarhet. Med mångfald menar vi att alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär oavsett kön, bakgrund och erfarenheter. Jusek verkar för att arbetssätt, arbetstid och arbetsorganisation ska ge utrymme för flexibla lösningar. På Jusek tror vi att det är i dialog med sina medarbetare som arbetsgivare kan utveckla hållbara arbetsliv som tar fram det bästa i båda parter. Medarbetarskap, ledarskap och chefskap måste främjas. Vi är alla medarbetare i den egna organisationen, men vi är även ledare när vi leder oss själva i vårt dagliga arbete. Vi anställda är aktivt med och formar vår roll som medarbetare i organisationen och bidrar även till att utveckla ledarskap och chefskap. Jusek anser att chefs- och ledarroller ska vara tydliga och att alla chefer ska ha goda förutsättningar för att leda och utveckla verksamheten och de egna medarbetarna. En viktig del av detta är dialogen mellan medarbetare och chef. Alla har att vinna på en strategisk kompetensförsörjning, där medarbetarnas kompetensutveckling bidrar till verksamhetens resultat, utveckling och mål. Vi har alla olika formell och personlig kompetens. Jusek verkar för ett arbetsliv som synliggör och tar tillvara varje medarbetares ansvar, kompetens och personliga egenskaper, och för att sammanföra dem med verksamhetens mål. Jusek anser att rörlighet på arbetsmarknaden skapar förutsättningar för att individens konkurrenskraft och kompetens stärks. Läs mer om hur Jusek ser på arbetslivet för medarbetare och chef i Juseks arbetslivspolitiska program Allt att vinna. Syftet med programmet är att lägga en arbetspolitisk plattform till grund för framtagande av arbetslivspolitiska ställningstaganden. 10

11 OM UNDERSÖKNINGEN Rapporten bygger på resultat från Juseks löneenkät och avser löner för Juseks yrkesverksamma medlemmar med anställning i oktober Juseks löneenkät genomförs varje år samtidigt med övriga Saco-förbund. År 2016 fanns cirka medlemmars löner i undersökningen, 60 procent av dem är juridiskt kvinnor. OM KÖN Undersökningens uppdelning på två kön beror på att i Saco-förbundens medlemsregister registreras endast juridiskt kön baserat på personnummer. 60 procent av de svarande i löneenkäten 2016 var kvinnor enligt denna definition. Fortfarande finns bara två juridiska kön i Sverige. År 2016 var 58 procent av Juseks yrkesverksamma medlemmar registrerade som kvinnor. 11

12 Jusek är fackförbundet för ekonomer, jurister, kommunikatörer, personalvetare, samhälls vetare och systemvetare,. Med medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. NYBROGATAN 30 BOX 5167, STOCKHOLM JUSEK.SE Mars 2017, Form: AB Grafisk Stil

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK. Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR

EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK. Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR STATISTIK EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR Förord Utbildning ska löna sig. Därför är det olyckligt att utbildningspremien

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom Löneskillnader En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 18,1% mindre än en manlig ekonom mellan kvinnor och män Om nyckeltalen Statistiken baseras på svar från närmare 11 000 yrkesverksamma ekonomer. Resultaten

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN I skuggan av lön och ohälsa TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN 1 2 Inledning Att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden

Läs mer

Jämställda löner för Sverige framåt

Jämställda löner för Sverige framåt Jämställda löner för Sverige framåt 1 2 Sverige ska vara ett jämställt land där män och kvinnor behandlas lika. Där vi bedöms som de individer vi är och efter vilka insatser vi gör. Där kön inte står i

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Administratörer och förvaltare Allmäna beteendevetare Allmänna samhällsvetare Beteendevetare Kulturgeografer Medie- och svetare Nationalekonomer

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Hur mår Skatteverket en facklig analys av medlemmarnas uppfattning om lönestrukturer, karriärvägar, kompetensutveckling och organisationskultur

Hur mår Skatteverket en facklig analys av medlemmarnas uppfattning om lönestrukturer, karriärvägar, kompetensutveckling och organisationskultur Hur mår Skatteverket - en facklig analys av medlemmarnas uppfattning om lönestrukturer, karriärvägar, kompetensutveckling och organisationskultur inom Skatteverket 1 Hur mår Skatteverket en facklig analys

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Din lön. Lönestatistik

Din lön. Lönestatistik Din lön Lönestatistik Statistik från Juseks löneenkät hösten 2011 Innehåll Samtal om lön 3 Saco Lönesök 6 Lönesamtalet steg för steg 7 Så använder du statistiken 8 Hela arbetsmarknaden 9 Examensårsvisa

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Löneskillnader mellan yrken och den könsuppdelade arbetsmarknaden

Löneskillnader mellan yrken och den könsuppdelade arbetsmarknaden Löneskillnader mellan yrken och den könsuppdelade arbetsmarknaden Löneskillnader mellan yrken och den könsuppdelade arbetsmarknaden Saco Thomas Andrén Saco 2018 ISBN: 978-91-88019-30-1 www.saco.se Inledning

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Många studenter arbetar gratis Kompetens ska värderas även i pengar Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför arbetslivet.

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017 1 Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Använd Saco Lönesök 10 Hela arbetsmarknaden

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2017 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2017 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2017 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017 1 Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Använd Saco Lönesök 10 Hela arbetsmarknaden

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Löneprocessen inom Svenska kyrkan Ett stödmaterial

Löneprocessen inom Svenska kyrkan Ett stödmaterial Löneprocessen inom Svenska kyrkan Ett stödmaterial 1 Förord I Svenska kyrkan liksom inom de flesta avtalsområden i svenskt arbetsliv har under många år tillämpats individuell och differentierad lönesättning.

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare september2011 september 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar ökade något i september jämfört med föregående kvartals

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2011 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2011 Kvartal Procent Arbetsmarknadsrapport 2011 1,8 1,6 1, 1,2 0,8 0,6 0, 0,2 Ersättningstagare december 2010 december 2011 Arbetslösheten har under 2011 sjunkit för Juseks medlemsgrupper. Andelen arbetssökande jurister

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet UFV-PA 2014/639 Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet Fastställd av Personaldirektören 2014-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Utgångspunkter 3 3. Lönepolitiska mål 3 4. Lönepolitiskt

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor. januari 2014

Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor. januari 2014 Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor januari 2014 Inledning Medarbetarna är välfärdens viktigaste resurs. Det är Vision övertygade om. För att fortsätta ha världens bästa välfärd,

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Lön efter kön eller förtjänst om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning

Lön efter kön eller förtjänst om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning Lön efter kön eller förtjänst om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning Partsrådet torsdagen den 20 maj 2010 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Lönesättning Lön så mycket mer än bara lön!

Läs mer

Talmanus Att ge lön för mödan Chefers erfarenheter av individuell lönesättning

Talmanus Att ge lön för mödan Chefers erfarenheter av individuell lönesättning Talmanus Att ge lön för mödan Chefers erfarenheter av individuell lönesättning Bild 1 Saco arbetar sedan lång tid tillbaka med frågor som rör lönebildning, och har analyserat den utifrån olika perspektiv.

Läs mer

Färdplan SAMT MÅL OCH RIKTLINJER FÖR

Färdplan SAMT MÅL OCH RIKTLINJER FÖR Färdplan 2020 2.0 SAMT MÅL OCH RIKTLINJER FÖR 2016 2019 ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2016 FÄRDPLAN 2020 2.0 MED FOKUS PÅ MEDLEMSNYTTA, TI LLVÄ X T OCH OPINIONSBILDNING Färdplanen är antagen av fullmäktige 2016

Läs mer

för PROPOSITION OM Färdplan samt Mål och riktlinjer INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan Mål och riktlinjer

för PROPOSITION OM Färdplan samt Mål och riktlinjer INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan Mål och riktlinjer SAMHÄLLS VETENSKAPLIG INNOVATION FÖR KUNSKAP OCH UTVECKLING INNEHÅLL Sidan 3 Färdplan 2020 2.0 8 Mål och riktlinjer för 2016 2019 PROPOSITION OM Färdplan 2020 2.0 samt Mål och riktlinjer för 2016 2019

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog 2 Visions lönepolitik Du ska ha en bra lön, med god löneutveckling. Individuell lönesättning, där lönen ska spegla vad du gör och vad du kan. Du ska kunna påverka

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts din lön? Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas medlemmar 2015

Kompetens eller kön. hur sätts din lön? Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas medlemmar 2015 Kompetens eller kön Rapport om löneskillnader bland Civilekonomernas medlemmar 2015 hur sätts din lön? Samma yrke, erfarenhet och befattning men 10,7% mindre i lön Förord I Civilekonomernas nya rapport

Läs mer

KOMMUNALT ANSTÄLLDA AKADEMIKERS ARBETS MILJÖ. Högt engagemang MEN FÖR MYCKET STRESS OCH FÖR LITE UTVECKLING

KOMMUNALT ANSTÄLLDA AKADEMIKERS ARBETS MILJÖ. Högt engagemang MEN FÖR MYCKET STRESS OCH FÖR LITE UTVECKLING STATTIK KOMMUNALT ANSTÄLLDA AKADEMIKERS ARBETS MILJÖ Högt engagemang MEN FÖR MYCKET STRESS OCH FÖR LITE UTVECKLING Stora vinster med att förbättra arbetsmiljön i kommunerna Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

PROJEKTPRESENTATION. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

PROJEKTPRESENTATION. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet PROJEKTPRESENTATION Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet Inledning Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet har enats om att det ska ske ett särskilt arbete

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

Lönestatistik 2012 Systemvetare

Lönestatistik 2012 Systemvetare Lönestatistik 2012 Systemvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Fysioterapeuternas lönepolitiska program

Fysioterapeuternas lönepolitiska program Fysioterapeuternas lönepolitiska program Antaget av förbundsstyrelsen 24 augusti 2017 2017-08-24 Fysioterapeuternas lönepolitiska program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälsa, vård och

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Din lön. - så går det till på Mälarenergi

Din lön. - så går det till på Mälarenergi 1 Din lön - så går det till på Mälarenergi 2015-11-18 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

ARBETSMILJÖ ÄR LÖNSAMT. Hur mår samhällsvetare på jobbet? VÄRDEFULLA MÅL MEN INEFFEKTIV STYRNING

ARBETSMILJÖ ÄR LÖNSAMT. Hur mår samhällsvetare på jobbet? VÄRDEFULLA MÅL MEN INEFFEKTIV STYRNING EN GOD ARBETSMILJÖ ÄR LÖNSAMT Hur mår samhällsvetare på jobbet? VÄRDEFULLA MÅL MEN INEFFEKTIV STYRNING FOKUS PÅ SAMHÄLLS VETARNAS ARBETSMILJÖ Sammanfattning Jusek organiserar sex utbildningsgrupper jurister,

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stockholms stads personalpolicy Produktion: Blomquist Tryck: Edita Bobergs Artikelnummer: 13742 Stadsledningskontoret 2016-11 Antogs av kommunfullmäktige, 5 september 2016 Ett Stockholm för alla Stadens

Läs mer