Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken"

Transkript

1 Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken

2 Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling 10 Lön per sektor och befattningsnivå 11 Verksamhetsort 15 Privat sektor 16 Lön efter utbildning 16 Arbetsområden efter examensår och födelseår 18 Statlig sektor 25 Lön efter utbildning 25 Löner inom domstols- och åklagarväsendet 27 Arbetsområden efter examensår och födelseår 28 Kommunal sektor 32 Lön efter utbildning 32 Kommuner, landsting, kommunala bolag och Svenska kyrkan efter examensår och födelseår 34 Arbetsområden efter examensår och födelseår 36 Om undersökningen 39 Statistiken bygger på enkäter insamlade under hösten Juseks lönestatistik 2013

3 Definitioner 10:e percentil 10 procent av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90 procent är högre. Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner. Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften av lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre. 90:e percentil 90 procent av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 90:e percentillönen och 10 procent är högre. Om statistiken Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar. Det är inte säkert att lönerevisionen är avslutad på alla arbetsplatser vid denna tid på året. Därför kan det faktiska löneläget ligga högre än vad som framgår av tabellerna. Samtliga löneuppgifter avser månadslön och är omräknade till heltidslön. Naturaförmåner, bonus, provision och arvoden ingår. Tänk på detta när du tolkar statistiken För vissa tabeller redovisas statistiken i både examensår och födelseår. Allt fler utbildar sig senare i livet och tar examen i högre ålder. Då blir löneskillnaderna stora för individer med samma examensår på grund av åldersskillnaden. Alla har inte heller ett examensår eller tar inte sin examen samma år som de avslutar sina studier. Använd därför både examensårs- och födelseårstabeller för att bedöma löneläget. Du hittar mer i databasen Saco Lönesök Statistiken i den här broschyren visar endast ett axplock av all lönestatistik som finns tillgänglig för dig som medlem. I Saco Lönesök, Sveriges största databas för akademikerlöner, finns mycket mer. Där kan du kombinera flera urval som utbildning, arbetsområde, verksamhetsort och befattningsnivå för att få en egen anpassad statistik. Ambitionen är att redovisa statistiken i femårsklasser för att ge en så detal jerad bild som möjligt. Antalet observationer i varje femårsklass avgör vilka statistiska mått som kan visas, se förklaring nedan. Är antalet observationer för få för att visa något statistikmått alls i en femårsklass sker redovisningen i en tioårsklass. 10:e och 90:e percentil kan ej redovisas för klasser med färre än 11 individer. Median kan ej redovisas för klasser med färre än tre individer. Medel kan ej redovisas för klasser med färre än två individer. Tolkning av förhållandet medel och median När medelvärdet är högre än medianen betyder det att det finns ett fåtal högavlönade som drar upp medelvärdet. För att få en rättvis bild av löneläget är det därför bra att använda sig av båda måtten, särskilt om skillnaden dem emellan är stor. Juseks lönestatistik

4 Juseks tycker Lönen ska vara individuell och differentierad mellan olika grupper och individer. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Ökade erfarenheter och kvalifikationer gör att du utvecklas för mer kvalificerade och ansvarskrävande arbetsuppgifter. Det ska ge utslag på din lön. Lönen ska kopplas till hur uppsatta mål upp nåtts och ska inte påverkas av kön eller övriga diskri mineringsgrunder. Samtal om lön Samtal om lön är en naturlig del av lönesättningen för de allra flesta av Juseks medlemmar. På vissa arbetsplatser kommer chef och medarbetare överens om ny lön i samtalet, ofta kallat för lönesättande samtal. På andra arbetsplatser ligger samtalet istället till grund för lönesättningen, som dock sker i annat forum än i samtalet. Det sker ofta i en förhandling mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen. Vid nyanställning kommer chef och medarbetare som regel överens om lön och andra villkor i en förhandling. I samtal om din lön får du som medarbetare möjlighet att prata direkt med din chef om din lön och ditt arbete. Kopplingen mellan lön, ansvar, prestation, kompetens och på vilket sätt du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling blir tydlig för er båda. Din egen förberedelse är mycket viktig. Börja med att ta reda på hur och när lönen sätts på din arbetsplats. Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal har du ingen automatisk rätt till lönerevision. Du måste då ofta själv ta initiativ till ett samtal om din lön. Vi ger dig råd inför lönesamtalet För dig som medlem är Jusek din naturliga samtalspartner i frågor som rör lön. Det är kollektivavtalet för din arbetsplats som avgör om det är du själv som för lönedialog med din chef eller om det är dina fackliga före trädare som gör det åt dig. Finns det inte fackliga före trädare på din arbetsplats kan du kontakta Jusek för stöd. 4 Juseks lönestatistik 2013

5 Din löneutveckling Löneutvecklingen på arbetsmarknaden varierar över tid, liksom mellan olika branscher och avtals områden. Även tillgång och efterfrågan på viss kompetens på verkar lönen. Brist skapar förutsättningar för högre löne utveckling och överskott kan innebära motsatsen. Bedömningen av dig som medarbetare enligt de lönekriterier och löne principer som gäller på din arbetsplats ska självklart också påverka din lön och löneutveckling. Eftersom så många olika faktorer påverkar är det inte möjligt att ange vilken löneutveckling som är rätt just för dig. Genom Juseks lönestatistik och löne rådgivning får du en bild av vad som kan vara rimligt att förvänta sig. Om du byter befattning, får nya arbetsuppgifter eller på annat sätt bidragit och utvecklat verksamheten bör det på ett positivt sätt påverka vilken löneutveckling du kan förvänta dig. Lönesamtalets innehåll Det är naturligt att återkoppla samtalet om lön till de medarbetarsamtal eller motsvarande som årligen sker på flertalet arbetsplatser. Om du inte har haft medarbetarsamtal med din chef och därför inte kan hänvisa tillbaka till det finns det anledning att i lönesamtalet gå ännu djupare in på frågor som rör ditt arbetsinnehåll, kompetens utveckling och arbetsinsats. Försök påverka vid ett annat tillfälle Det är fullt möjligt att ta upp en diskussion om löneökning även vid andra tillfällen än vid löne revisionen. Det kan till exempel ske om du blir befodrad, får ny kompetens eller får förändrade arbetsuppgifter som förändrar ditt ansvar. Om du anser att du har fel lön sedan tidigare kan du också ta upp en diskussion. På de här grunderna sätts lönen Lönen bestäms av de lönekriterier eller löne principer som gäller på din arbetsplats. Det är viktigt att både du och din chef vet vad som gäller. Inom många avtalsområden finns regleringar om att lönekriterier ska finnas. Det finns inte alltid och då är det viktigt att den lokala akademiker föreningen eller mot svarande kräver att sådana ska tas fram. Koppla lönesamtalet till medarbetarsamtalet Juseks lönestatistik

6 Enskilda överenskommelser Inom flertalet avtals om råden är det också möjligt att träffa enskilda överenskommelser om andra anställ ningsvillkor än lön. Det kan avse rätt till övertids ersättning, arbets tidens omfattning och förläggning, semester och pensions avsättningar. Jusek kan stödja dig även inför den typen av överens kommelser. Ta betalt för din övertid Många har förhandlat bort sin rätt till övertids ersättning. Inom vissa avtalsområden kan man göra det i enskilda överens kommelser, där man kan diskutera högre lön eller annan form av kompen sation, till exempel längre semester. Den extra semestervecka som ersätter övertidsrätt inom vissa avtalsområden på privat sektor motsvarar bara övertidstimmar per år. Allt arbete därutöver bjuder du på. Ett sätt att tänka kan vara att en övertidstimme per månad ungefär motsvarar en procent i löneökning. Se upp för dåliga argument När du diskuterar din lön ska du sträva efter att använda bra argument som är kopplade till dig och ditt arbete. Blanda aldrig in din privat ekonomi i samtalet, till exempel att husköpet blev för dyrt eller att du har höga studieskulder. Inget av detta har med ditt ansvar, din kompetens eller din prestation att göra. Även du kan mötas av dåliga argument, till exempel Jag saknar mandat, passar det inte finns det hundra andra som vill ha jobbet och lönepotten är så liten eller Jag skulle vilja ge dig mer men jag har inga pengar. Det är argument som du inte ska behöva godta. När du diskuterar din lön ska du sträva efter att använda argument som är kopplade till dig och ditt arbete. Blanda aldrig in din privatekonomi i samtalet. 6 Juseks lönestatistik 2013

7 Förbered dig genom att sammanställa dina insatser Lönesamtalet steg för steg 1. Förberedelsen Sammanställ dina insatser och din utveckling Vilka resultat har du uppnått? Var målen realistiska? Har du fått fler eller mer kvalificerade arbets uppgifter? Ökad kompetens ska påverka lönen. Har du fått ett ökat ansvar för löpande verksamhet eller projekt? Har du blivit skickligare eller mer kunnig inom ditt special område? Har dina personliga egenskaper utvecklats? Har du bidragit till en bättre verksamhet? Har du medverkat till att öka dina kollegors prestation? Sätt ditt lönemål Ta reda på hur löneutvecklingen ser ut inom din bransch, för ditt yrke och vad som verkar vara en sanno lik löneutveckling hos din arbets givare. Gör också en bedömning av ditt löne läge i för hållande till löne statistiken för relevanta jämförelse grupper. Sätt det i rela tion till en bedömning av dina in satser och utveckling. Skapa en bild av vad du förväntar dig i lönepåslag. 2. Under lönesamtalet Återkoppla till medarbetarsamtal, utveck lings samtal eller motsvarande. Om du inte haft ett sådant samtal kan du utveckla följande punkter. Det du gjort under året Redogör för dina prestationer, hur du har bidragit till verksamheten samt hur din roll har utvecklats. Hur du vill utvecklas Områden där du vill ta ökat ansvar? Områden som du vill släppa? Ditt lönekrav Beskriv vad du har för förväntningar på din löneutveckling. Här kan du välja att börja eller låta din chef inleda. Om det finns anledning att tro att chefen kan komma att värdera dig bra kan det vara klokt att avvakta chefens förslag. 3. Utvärderingen Utvärdera samtalet Har du uppnått målet? Om inte, varför? Vilka argument har din chef fört fram som talar mot dina krav? Vilka signaler fick du kring vad du kan utveckla under det kommande året? Vad gav samtalet dig utöver diskussionen om lönen som du kan värdesätta? Utvärdera din situation Finns det anledning att gå vidare i din karriär utveckling och vilka möjligheter ser du inom respektive utanför din nuvarande anställning? Hur vill du utvecklas på sikt? Utvecklar du fortfarande din kompetens och på det sätt du vill? Ligger befordran eller förändrade arbets uppgifter i sikte? Trivs du med jobbet och dina kollegor? Juseks lönestatistik

8 Använd Saco Lönesök Sveriges största databas för akademikerlöner Med Saco Lönesök har du tillgång till kvalitativ och lättillgänglig lönestatistik från mer än akademiker. Du hittar den via jusek.se/lon Det här kan du göra i Saco Lönesök Studera lönenivån och lönespridningen för olika åldrar, Examensår utbildningar, yrken, befattningar, sektorer och regioner. Studera ingångslöner och löneutveckling för olika yrken. Jämföra din lön med andra akademikers. Skräddarsy statistik utifrån dina egna behov. Spara eller skriva ut tabeller och diagram. Använd Saco Lönesök när du: söker nytt jobb ska ha lönesamtal får en ny tjänst eller nya arbets uppgifter väljer eller funderar på att byta yrke. Som en del i förberedelserna inför anställnings intervjun eller lönesamtalet kan du själv studera löne statistik och även jämföra din lön med andra akademikers i Sveriges största databas för akademikerlöner, Saco Lönesök. 8 Juseks lönestatistik 2013

9 Juseks lönestatistik

10 Hela arbetsmarknaden Lön och löne utveckling Medianlön Privat sektor Statlig sektor Kommunal sektor Diagrammet visar löneläget 2013 för olika examensår och arbetsmarknadssektorer Examensår Medianlön Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Diagrammet visar löneläget 2013 för olika examensår och utbildningsgrupper Examensår Procent 8 7 Privat sektor Statlig sektor Kommunal sektor Diagrammet visar individuell löneutveckling per arbetsmarknadssektor för de senaste fem åren År Procent 8 7 Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Diagrammet visar individuell löneutveckling för olika utbildningsgrupper för de senaste fem åren År 10 Juseks lönestatistik 2013

11 Hela arbetsmarknaden Frågor och svar om lön Kan arbetsgivaren sänka min lön? Varför är det bra att ha en snabb löneutveckling i början av karriären? Har jag rätt till en löneförhandling per år? Vi besvarar de vanligaste frågorna från medlemmarna om lön på jusek.se. Läs mer på jusek.se/lon Lön per sektor och befattningsnivå Här redovisas månadslöner inom de olika arbetsmarknads sektorerna för olika befattningsnivåer. Tabell 1 visar definitionerna av de olika befattningsnivåerna. 1. Definitioner av befattningsnivåer Högsta chef Verkställande direktör/generaldirektör/landstings-/kommundirektör eller motsvarande Högre chef Sitter i högsta chefens (Verkställande direktörs eller motsvarandes) ledningsgrupp Mellanchef Är chef över chefer Enhetschef/Första linjens chef/ Gruppchef Leder anställda i den löpande verksamheten Specialist Har unik roll inom avgränsat professionellt område, ofta internkonsult och/eller i stabsfunktion Projektledare Ledningsansvar för ett projekt. Kan ha budgetansvar Handläggare Utför självständigt arbetsuppgifter inom eget ansvarsområde. Kan ha budgetansvar Assistent Biträder och utför arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet Juseks lönestatistik

12 Hela arbetsmarknaden 2. Lön per befattningsnivå, privat sektor Befattnings- Medel- 10:e 90:e nivå Antal lön percentil Median percentil Högsta chef Högre chef Mellanchef Enhetschef/ Gruppchef/ Första linjens chef Specialist Projektledare Handläggare Assistent Samtliga Lön per befattningsnivå, kommunal sektor Befattnings- Medel- 10:e 90:e nivå Antal lön percentil Median percentil Högsta chef Högre chef Mellanchef Enhetschef/ Gruppchef/ Första linjens chef Specialist Projektledare Handläggare Assistent Samtliga Lön per befattningsnivå, statlig sektor Befattnings- Medel- 10:e 90:e nivå Antal lön percentil Median percentil Högsta chef Högre chef Mellanchef Enhetschef/ Gruppchef/ Första linjens chef Specialist Projektledare Handläggare Assistent Samtliga Medianlön Privat sektor Statlig sektor Kommunal sektor Diagrammet visar medianlönen 2013 för befattningsnivå och arbets marknadssektor. Löneuppgifterna har hämtats från tabell 2 4 ovan Assistent Handläggare Projektledare Specialist Enhetschef/ Gruppchef/ Mellanchef Första linjens chef Högre chef Högsta chef Befattningsnivå 12 Juseks lönestatistik 2013

13 Hela arbetsmarknaden I tabell 5 10 redovisas månadslöner för chefer respektive ej chefer, oavsett utbildning eller arbetsuppgifter, för olika examensår och arbetsmarknadssektor. I beräkningarna ingår personer med akademisk examen. Nyexaminerade har ofta särskilt behov av att följa löneutvecklingen under de fem åren närmast efter examen. Där det är möjligt har därför examensåren redovisats i ettårsklasser. Medel eller median? Vilket var vilket? Kolla sid 2! 5. Privat sektor chef Samtliga Statlig sektor chef Samtliga Privat sektor ej chef Samtliga Statlig sektor ej chef Samtliga Juseks lönestatistik

14 Hela arbetsmarknaden 9. Kommunal sektor chef Samtliga Kommunal sektor ej chef Samtliga Saknar du något? Svaret finns i Saco Lönesök I databasen Saco Lönesök kan du studera löne statistik för enstaka examens- eller födelseår och statistik för enstaka befattningsnivåer. I den här broschyren har vi tagit med de vanligaste variablerna, men du kan göra mycket mer i Saco Lönesök, Sveriges största databas för akademikerlöner. I databasen ingår Juseks löne statistik. Du hittar Saco Lönesök på jusek.se/lon 14 Juseks lönestatistik 2013

15 Hela arbetsmarknaden Verksamhetsort Diagrammen visar månadslöner inom arbetsmarknadens sektorer fördelade på Stockholms län, Göteborg, Malmö och övriga landet. Privat sektor Medianlön Stockholm Göteborg Malmö Övriga landet Examensår Statlig sektor Medianlön Stockholm Göteborg Malmö Övriga landet Examensår Kommunal sektor Medianlön Stockholm Göteborg Malmö Övriga landet Examensår Juseks lönestatistik

16 Privat sektor Lön efter utbildning Medianlön Chef Ej chef I detta avsnitt redovisas månadslöner inom privat sektor efter examensår för personer med juridisk, ekonomisk, systemvetenskaplig, personalvetenskaplig respektive samhälls vetenskaplig examen oavsett arbetsuppgifter. Nyexaminerade har ofta särskilt behov av att följa löneutvecklingen under de fem åren närmast efter examen. Där det är möjligt har därför examensåren redovisats i ettårsklasser Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare 11. Jurister chef Samtliga Personalvetare chef Samtliga Ekonomer chef Samtliga Samhällsvetare chef Samtliga Systemvetare chef Samtliga Juseks lönestatistik 2013

17 Privat sektor 16. Jurister ej chef Samtliga Personalvetare ej chef Samtliga Ekonomer ej chef Samtliga Samhällsvetare ej chef Samtliga Systemvetare ej chef Samtliga Juseks lönestatistik

18 Privat sektor Arbetsområden efter examensår och födelseår I detta avsnitt redovisas månadslöner inom olika arbetsområden inom privat sektor efter examensår (för personer med akademisk examen) och födelseår (för samtliga uppgiftslämnare, oavsett utbildningsnivå). Om antalet uppgiftslämnande chefer inom ett arbetsområde är tillräckligt stort redovisas arbetsområdet uppdelat på chef respektive ej chef. Har fördelning inte kunnat ske på chef/ej chef så ingår båda grupperna i tabellen. Först redovisas chefstabellerna, därefter tabellerna för ej chef och sist tabeller där båda grupperna ingår. 21. Juridiskt arbete chef Samtliga Ekonomifunktion, budgetering och redovisning chef Samtliga Ekonomifunktion, budgetering och redovisning chef Samtliga Affärsutveckling/verksamhetsutveckling chef Samtliga Juridiskt arbete chef Samtliga Affärsutveckling/verksamhetsutveckling chef Samtliga Juseks lönestatistik 2013

19 Privat sektor 27. Försäljning chef Samtliga Personal/HR chef Samtliga Försäljning chef Samtliga Personal/HR chef Samtliga Vill du ha personlig rådgivning? Kontakta vår medlemsjour. Här svarar ombudsmän på dina frågor om lön. De hjälper dig att vässa dina argument och ger tips på hur du bäst förbereder dig inför lönesamtalet. Ring Juseks lönestatistik

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

GUIDEN TEMA: LÖN. Hur ska ingenjörer få mer betalt?

GUIDEN TEMA: LÖN. Hur ska ingenjörer få mer betalt? GUIDEN Byt jobb! Bertil Nordqvist på ABB tror på en gammal beprövad metod för lönehöjning. FOTO: ANNA SIMONSSON FOTO: JENNY LEYMAN TEMA: LÖN Hur ska ingenjörer få mer betalt? Sifferlösa avtal sprider sig

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete.

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete. Psykolog TIdNINgEN nr 2 2013 sveriges psykologförbund Danskt-svenskt samarbete ger säkrare demenstester Psykologi läker såren efter apartheid i Sydafrika Hög ålder inget hinder för psykoterapeutisk behandling

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer