LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål."

Transkript

1 Din LÖN

2 INNEHÅLL LÖNEN... 1 Rätt lön oavsett kön... 1 Nytt jobb ny lön... 1 Tips och råd... 2 Den individuella lönens beståndsdelar... 2 Övertidskompensation viktigare än du tror.. 3 Du ska ha kompensation för övertid... 4 Övertidsavlösning... 4 LÖNESAMTALET... 5 Syfte... 5 Lönesamtal och utvecklingssamtal... 5 Förberedelse... 5 Kartlägg din arbetsinsats... 6 Analysera ditt löneläge... 6 Sätt upp ditt eget lönemål... 6 Viktiga punkter som ska styra din löneutveckling... 6 Hur går lönesamtalet till?... 7 Under lönesamtalet... 8 Efter lönesamtalet... 8 Analysera... 8 Förhandling debatt... 8 Kom ihåg!... 9

3 LÖNEN Din lön ska avspegla kompetens, arbetsuppgifter, erfarenhet och resultat. Lönen är också ett sätt för arbetsgivaren att kommunicera, att visa uppskattning och ge återkoppling på det arbete du utför. Lönenivån påverkas av vilken an svarsnivå, svårighetsgrad och vilka befogenheter som ligger i befattningen. Den påverkas också av din arbetsprestation, skicklighet och kompetens. Lönen varierar mellan olika branscher, mellan olika företag i samma bransch och mellan olika regioner och påverkas av tillgång och efterfrågan. Lönesättningen ska stimulera till kompetensutveckling i olika former. Befintlig kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. Rätt lön oavsett kön Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män får inte förekomma. Finns det skillnader som inte är sakligt grundade ska de arbetas bort i de lokala löneförhandlingarna och vid andra lönesättningstillfällen. Både lagar och avtal innehåller bestämmelser mot osakliga löneskillnader. I Diskrimineringslagen 1 finns exempelvis ett förbud mot lönediskriminering. Detta innebär att en arbetsgivare som betalar lägre lön för lika eller likvärdigt arbete måste kunna visa att löneskillnaden inte beror på kön i annat fall är det otillåten lönesdiskriminering. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan män och kvinnor samt upprätta en plan för jämställda löner. Planen ska innehålla såväl kostnadsberäkning som tidplan. Målet ska vara att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. Om du anser att det förekommer osakliga löneskillnader hos din arbetsgivare ska du kontakta SRATs förbundskansli. Nytt jobb ny lön Börja aldrig en anställning utan att först ha kommit överens om lönen. Det är innan du börjar som du har störst möjlighet att påverka lönen eftersom du då har möjlighet att tacka ja eller nej till det erbjudna jobbet. Överenskommelsen om lönen skall vara skriftlig. Ingångslönen är av stor betydelse eftersom den i hög grad påverkar din framtida löneutveckling. För låg ingångslön är mycket svår att ta igen. God kunskap om ditt egenvärde på arbetsmarknaden är därför mycket viktig. 1 Diskrimineringslagen 2008:567 1

4 Tips och råd Tänk noga igenom vilken lön du ska begära. Vad krävs av arbetet? Hur väl mot svarar du kraven? Hur ser löneläget ut för befattningen? Du får bra hjälp av Saco LöneSök eller vår egen statistik som du hittar på se. Du kan också diskutera ditt löneanspråk med SRATs ombudsmän genom att kontakta förbundets kansli. Sätt upp ett mål för vad du vill uppnå. Du bör ha en liten prutmån på ditt löneanspråk, men skillnaden mellan vad du begär och den lön du kan acceptera får inte vara för stor. Det är också viktigt att bestämma var smärtgränsen går, det vill säga när du tackar nej till jobbet. Du behöver inte ange löneanspråk i ansökan. Skriv att lönekravet preciseras senare. Ju senare i anställningsprocessen lönekraven tas upp desto bättre förhandlingsläge. Det är din kompetens och dina meriter som ska få arbetsgivaren att välja dig inte ett lågt löneanspråk. Om arbetsgivaren lovar att omförhandla din lön exempelvis efter provanställningen eller någon annan angiven tidsperiod ska du se till att få det inskrivet i anställningsavtalet. Ett löfte om omförhandling av lönen behöver inte betyda att din lön faktiskt höjs. Det betyder bara att din lönesättning omprövas. Omförhandlingen ska ske utan koppling till de vanliga lönerevisionsförhandlingarna. Glöm inte bort att, utöver lönen, är även frågor om övertids- och restidsersättning, semester, pension och försäkringar med mera viktiga att känna till när du bedömer om lönenivån är rimlig. Detta gäller i synnerhet om inte arbetsgivaren har kollektivavtal. Den individuella lönens beståndsdelar Utförande Svårighet & ansvar Meriter Marknaden Arbetets innehåll Denna del av lönen är baserad på vad chef och medarbetare diskuterat i utvecklingssamtal, det vill säga man kopplar arbetsresultaten/målen till löneutfallet. Denna del är baserad på arbetsvärderingen. Utvecklas med förändrade arbetsuppgifter. Här jämför man individens meriter med kraven som finns för befattningen. Finns det ett gap mellan meriter och krav kan det finnas behov av kompetensutveckling. Marknadskrafternas påverkan förändras över tiden och påverkar såväl nyrekryteringen som förmågan att behålla medarbetare. Arbetets innehåll är det som till största delen styr lönen. I samhället är arbetsuppgifterna många gånger värderade utifrån tradition och den traditionen återspeglas hos arbetsgivare. 2

5 Övertidskompensation viktigare än du tror Månadslönen grundas på en maximal arbetstid på 40 timmar per vecka. Arbetet ska planeras så att du normalt inte behöver arbeta övertid. För att få kompensation för övertidsarbetet enligt kollektivavtal ska det vara beordrat i förväg eller godkänt i efterhand. Enligt arbetstidslagen kan arbetsgivare beordra övertid upp till 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar på en månad eller högst 200 timmar under ett kalenderår. Avtal om andra begränsningar kan träffas. Rätten till övertidskompensation enligt kollektivavtal kan avtalas bort. I första hand gäller det chefer och anställda som har stora möjligheter att själva påverka förläggningen av sin arbetstid. Avtalar du bort sådan övertidskompensation ska det ske i utbyte mot högre lön och/ eller vanligen 3-5 extra semesterdagar. Regler om detta finns i de centrala kollektivavtalen. Överenskommelse om undantag från rätten till övertidskompensation gäller oftast under viss angiven tid eller kan ha en uppsägningstid på två månader. I många kollektivavtal krävs särskilda skäl för att få förhandla bort övertiden. SRAT avråder starkt från att träffa överenskommelse om undantag från rätten till övertidskompensation i samband med nyanställning och i andra situationer när du inte kan bedöma övertidens omfattning. Om du ändå avtalat bort rätten till övertidskompensation så ska du kräva att överenskommelsen gäller för ett år i taget och vara möjlig att säga upp. Värdet av den avlösta rätten till övertidskompensation ska anges och redovisas separat och helst vara föremål för diskussion i samband med den årliga/ordinarie lönerevisionen. 3

6 Du ska ha kompensation för övertid Storleken på lönekompensation för övertidsarbete beror på hur mycket och när du arbetar. I tabellen får du en uppfattning om hur stor kompensationen kan vara. Arbetar du på den offentliga sektorn bör lönekompensationen vara högre, om du inte får längre semester. Övertidstimmar/år Månadslön Månadslön + övertidsersättning Så här har siffrorna räknats ut: Hänsyn har tagits till en extra semestervecka (reduktion med 27 övertidstimmar och med semestertillägg för fem dagar: 0,8 procent av månadslönen x 5 dagar). Beräkningen bygger på att 75 procent av övertiden är okvalificerad och 25 procent är kvalificerad (kvalificerad övertid = arbete efter kl på vardagar och arbete på helt arbetsfria dagar). Övertidsavlösning Om du ska avtala bort din övertid är det viktigt att tänka på följande: Gör en noggrann beräkning av övertidens omfattning innan du avtalar bort den. Avtala inte bort rätten till övertidskompensation vid nyanställning eller i andra situationer när du inte kan bedöma övertidens omfattning. Om överenskommelsen om avlösning av övertidskompensation ingår som en del i ditt anställningsavtal, och det inte uttryckligen sägs att överenskommelsen är tidsbegränsad, kan den inte sägas upp. En i förväg tidsbegränsad överenskommelse under exempelvis ett år skapar förutsättningar för att diskutera kompensationen om övertidsarbetets omfattning skulle förändras. Om du säger upp överenskommelsen för att återgå till övertidskompensation enligt kollektivavtal eller om tidsbegränsningen löper ut har arbetsgivaren rätt att minska semesterdagarna med det antal dagar du fick för att avstå från avtalsenlig övertidskompensation. Arbetsgivaren kan också reducera lönen. Men om det inte tydligt framgår av överenskommelsen hur stor del av lönen som är i stället för övertidskompensation enligt kollektivavtal har arbetsgivaren ingen rätt till detta. 4

7 LÖNESAMTALET Formerna för lönesättning varierar mellan olika sektorer, branscher och arbetsgivare. Oavsett var du arbetar är ditt lönesamtal avgörande för att du ska få rätt lön och en bra löneutveckling. Syfte Lönesamtalet är en uppföljning av utvecklingssamtalet där ditt engagemang, din arbetssituation, kompetensutveckling och löneutveckling diskuteras. Det är din möjlighet att tala om för chefen vad du gör och hur mycket du anser att det är värt. Lönesamtalet ska föras med din lönesättande chef. Det vill säga den chef som både har mandat och befogenhet att sätta lön. Detta bör vara verksamhetschefen eller din närmaste chef. Om den chef du ska ha ditt lönesamtal med inte har mandat att sätta lön bör du vända dig till din facklige företrädare för att diskutera hur ni ska göra. Lönesamtal och utvecklingssamtal I ett lönesamtal ska du och din chef koncentrera er på att diskutera din lön utifrån arbetets krav och dina prestationer. Utvecklingssamtalet (med arbetarsamtal, planeringssamtal) är mer långsiktigt än lönesamtalet. Här bör du och din chef tala om behov av kompetensutveckling, möjligheter till nya arbetsuppgifter, din egen arbetssituation och så vidare. Föreslå att ni upprättar en individuell handlingsplan för kompetensutveckling även om din chef är nöjd med din arbetsinsats. Det finns olika skolor och modeller några vill skilja på utvecklingssamtalet och lönesamtalet, andra tycker att det kan ske samtidigt. Om ni inte för en lönediskussion under utvecklingssamtalet måste ni träffas en gång till och diskutera lön! Det är då viktigt att återkoppla till det som kom fram vid utvecklingssamtalet. Det som sägs i utvecklingssamtalet måste stämma överens med det som kommer fram i lönedialogen! Förberedelse Fundera över på vilket sätt du kan koppla ditt arbetsresultat till de uppsatta målen. Om du anser att målen är otydliga, eller kanske till och med obefintliga eller orealistiska, bör du och din chef först diskutera, analysera och komma överens om vilka mål som gäller! Innan du har ditt lönesamtal bör du själv försöka definiera vilka krav som ställs i ditt arbete. Vilken svårighetsgrad anser du att ditt arbete har? Utgå från kraven på formell kompetens, kunskap, färdighet, ansträngning, ansvar och arbetsförhållanden. Gå också igenom dina väsentligaste arbetsuppgifter. Skriv gärna ner dem. Tag med vad som har förändrats sedan förra året. Det är viktigt att du själv har klart för dig hur du ser på din arbetsprestation och ditt arbetsresultat. Lyft fram de resultat och prestationer som du själv är speciellt nöjd med. Fundera också över om ditt arbetssätt har förändrats sedan förra gången lönen reviderades. Du bör också gå igenom anteckningarna från föregående lönesamtal har du och din arbetsgivare levt upp till det ni då kom överens om? 5

8 Kartlägg din arbetsinsats Vilka resultat har du uppnått? Stämmer det med krav och mål? Har du fått mer kvalificerade uppgifter? Har du fått ökat ansvar? Har du ökat din kompetens? Har dina personliga egenskaper utvecklats? Hur har dina arbetsprestationer bidragit till verksamhetsförbättringar? Analysera ditt löneläge Lönestatistik visar inte vilken lön du ska ha, men ger en fingervisning om löneläget för andra vid en viss tidpunkt! Det är ändå bra att ha statistik som ett underlag. Lönestatistik kan du få av din lokalförening, SRAT och via Saco LöneSök (finns på Förutom din lönenivå, bör du fundera över din löneutveckling. Hur har din lön utvecklats sedan du började hos din nuvarande arbetsgivare? Hur har dina arbetsuppgifter och dina arbetsinsatser utvecklats? Anser du att kraven i ditt arbete och din arbetsprestation motsvaras av din lönenivå? Vad anser din chef? Anser du att din löneutveckling speglar utvecklingen av dina arbetsuppgifter och arbetsprestationer? Vad anser din chef? Sätt upp ditt eget lönemål Utgå från din analys av kraven i ditt arbete, din arbetsprestation och ditt löneläge. Vad vore en rimlig ersättning? Hur långt kan du rimligen nå i årets löneförhandling? Hur borde din lön utvecklas på längre sikt? Vilken ersättning anser din chef vore rimlig på kort och lång sikt? Det är detta du ska ta upp med din chef under lönedialogen. Ni ska försöka komma fram till ett gemensamt mål. Kom också överens om en konkret handlingsplan för hur ni ska nå målet! Vilka insatser ska du själv göra och vad ska chefen göra. 1. Ditt lönekrav den månadslön du begär om frågan ställs. Detta ska vara en bra lön som du blir mycket nöjd med och som också går att motivera. 2. Din mållön den lön du anser vara rimlig och blir nöjd med om du får. 3. Din lägstalön den lön som innebär att du kommer att vidta aktiva åtgärder, exempelvis byta jobb, ifall den underskrids. Viktiga punkter som ska styra din löneutveckling Lönen ska vara individuell och differen tierad mellan olika grupper och individer. Lönen ska bestämmas av hur svårt och ansvarsfullt arbetet är samt din skicklighet. Ökade erfarenheter och kvalifikationer gör att du kan få mer kvalificerade och ansvarskrävande funktioner och arbetsuppgifter. Detta ska ge utslag på din lön. Lönen ska bestämmas efter hur uppsatta mål uppnåtts. Lika lön ska betalas för lika eller likvärdigt arbete oberoende av kön eller etniskt ursprung. Samma lönekriterier ska gälla för äldre som för yngre. 6

9 Hur går lönesamtalet till? I början av samtalet är det bra att gå igenom vilka punkter du och din chef vill ta upp. Utgå från din egen analys av arbetets krav, arbetsprestation, löneläge och lönekrav. En dagordning hjälper er att hålla den röda tråden så att ni inte gör alltför stora utvikningar. Det är väsentligt att du och lönesättande chef är överens om hur dina arbetsuppgifter ser ut. En chef som har många underställda, kanske inte ens vet vilka krav som ställs på dig i ditt dagliga arbete. Om dina arbetsuppgifter förändrats, så att de blivit svårare eller om du fått utökat ansvar och befogenheter, kan detta i sig vara skäl för en löneökning. Du och din chef bör gemensamt gå igenom mål samt krav i ditt arbete, din prestation och de resultat du har uppnått. Försök att komma överens! Chefen måste kunna tala om för dig hur hon/han bedömer kraven i arbetet och dina arbetsprestationer samt vad som krävs för att få en god löneutveckling. Om chefen är missnöjd med dina arbetsinsatser borde detta ha framkommit under utvecklingssamtalet. Om ni inte har haft ett sådant är det viktigt att ni tar er tid under lönedialogen att diskutera grunden för missnöjet. Tillämpas en traditionell förhandlingsmodell innebär det att lönen beslutas i förhandlingar mellan SRATs förhandlare (ibland Sacoföre ning) och personalavdelningen. Detta innebär att du inte (alltid) kan få besked om vilken lön du kommer att få i kommande förhandlingar under lönesamtalet. Du har dock rätt att få veta på vilka grunder din lön sätts. Du ska också få klart för dig ungefär vad du kan förvänta dig. Lönesamtalet är din chans att påverka chefen att lämna ett högt yrkande för din räkning till personalavdelningen. Tillämpas modell med lönesättande samtal så ska du och din chef komma överens om vilken lön du ska ha. Det betyder att du och din chef själva förhandlar om vilken lön som är rimlig. Om din chef lämnar ett förslag som du är nöjd med är allt frid och fröjd. Om du inte är nöjd bör du i första hand fortsätta diskussionen med din chef. Du har alltid rätt att få veta på vilka grunder din lön sätts. Om ni står alltför långt ifrån varandra för att kunna komma överens bör du kontakta din fackliga företrädare för att diskutera hur ni ska gå vidare. 7

10 Under lönesamtalet Det är viktigt att ni håller er till ämnet! Låt dig inte inledas i diskussioner om exempelvis landstingets dåliga ekonomi eller kollegornas lönekrav det är ämnen som inte hör hemma i ditt lönesamtal. Det är bra om man kan hålla sig lugn och inte reagera känslomässigt. Undvik personangrepp och hot. Det är bättre att vara frågvis än efterklok. Försök att skiljas som vänner så ert fortsatta samarbete fungerar. Se lönesamtalet som en förhandling och inte som en debatt. En debatt leder lätt till låsta positioner. Efter lönesamtalet För anteckningar under själva samtalet. Det är alltid bra att dokumentera vad som diskuteras och vad ni är överens eller oense om. Gå igenom anteckningarna efter samtalet och utvärdera resultatet. Spara anteckningarna. De är bra att ha som underlag vid förberedelsen till ditt nästa lönesamtal. Analysera Har du uppnått ditt lönemål? Om inte vad gick fel? Vad finns kvar att göra? Vad kan du göra bättre? Är det dags att byta jobb? Hur lägger du upp nästa lönedialog? Förhandling Båda vinner Ingen förlorar Kompromiss Försöker att knyta ihop det gemensamma Aktivt lyssnande i syfte att förstå och ta del av motpartens argument argumenten Försöker få motparten förstå mina ställningstaganden Bådas åsikter tillmäts betydelse Debatt En vinner En förlorar Motstånd Försöker enbart försvara egna åsikter Inget aktivt lyssnande, koncentrerad på det egna Försöker torpedera motpartens argument fullständigt De egna åsikterna tillmäts betydelse 8

11 Kom ihåg! Det är viktigt att du är väl förberedd inför ditt lönesamtal Ta reda på vad som står i det centrala löneavtalet Ta reda på arbetsgivarens lönepolicy förse dig med eventuella lönepolitiska program och lönesättningskriterier Ta reda på vad din lokala fackliga organisation och arbetsgivaren eventuellt har kommit överens om i överläggningar Analysera målen och kraven i ditt arbete Analysera din arbetsprestation och ditt resultat Analysera ditt behov av kompetensutveckling Analysera ditt löneläge Sätt upp ditt eget lönemål på kort och lång sikt Gör en lista på de punkter du vill ta upp under lönesamtalet, så att du inte glömmer bort något under samtalets gång 9

12 SRAT är förbundet för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning. SRAT är din investering i arbetslivet Ett förbund inom Saco Box 1419, Stockholm Telefon vx l Fax E-post l Hemsida SRAT. Juli ex, Linderoths Tryckeri i Vingåker AB

LÖNEN. Nytt jobb ny lön. Rätt lön oavsett kön

LÖNEN. Nytt jobb ny lön. Rätt lön oavsett kön Din lön INNEHÅLL LÖNEN...3 Rätt lön oavsett kön...3 Nytt jobb ny lön...3 Tips och råd...4 Den individuella lönens beståndsdelar...4 Övertidskompensation... 5 Du ska ha kompensation för övertid... 6 Övertidsavlösning...7

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Lönesamtalet

Lönesamtalet www.lr.se Lönesamtalet Lönesamtalet Samtliga löneavtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar bygger på principen individuell och differentierad lön. Under de senaste åren finns en tydlig tendens att avtalen

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Syfte Denna träff är en del av Visions stöd till er medlemmar för att ni ska få tips och råd inför era lönesamtal. Så att du är förberedd inför ditt lönesamtal.

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet Stödmaterial inför lönerevision Medieföretagen - Svenska Journalistförbundet Löneprocessen gemensamt ansvar Mål-/utvecklingssamtal, bör 1. Inledande möte 1 Centrala avtalet Lönekriterier Lönestruktur Förutsättningar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog

Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog Lönepeppen Råd och stöd inför din lönedialog 2 Visions lönepolitik Du ska ha en bra lön, med god löneutveckling. Individuell lönesättning, där lönen ska spegla vad du gör och vad du kan. Du ska kunna påverka

Läs mer

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönesättning En individuell lönesättning, byggd på en bedömning av den anställdes ansvar och befogenhet, de uppnådda resultaten och dokumenterade utvecklingsambitioner,

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Stödmaterial inför lönerevision

Stödmaterial inför lönerevision Stödmaterial inför lönerevision Revision&Konsult Almega Tjänsteföretagen - Unionen Löneprocessen gemensamt ansvar Enligt löneavtalet för tjänstemän mellan Almega Tjänsteföretagen och Unionen ska lönen

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy BOTKYRKA KOMMUN 1 [5] Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy Beskrivning av löneöversynsprocessen i Botkyrka kommun Löneöversynen är en årlig process som

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom sågverken. Avtalet Skogsindustrierna Sveriges Ingenjörer sågverken 1 juni januari 2012

Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom sågverken. Avtalet Skogsindustrierna Sveriges Ingenjörer sågverken 1 juni januari 2012 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom sågverken Avtalet Skogsindustrierna Sveriges Ingenjörer sågverken 1 juni 2010-31 januari 2012 KOMMENTARER INFÖR LOKALA LÖNEFÖRHANDLINGEN 2010 Som branschansvarig

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom Löneskillnader En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 18,1% mindre än en manlig ekonom mellan kvinnor och män Om nyckeltalen Statistiken baseras på svar från närmare 11 000 yrkesverksamma ekonomer. Resultaten

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun

Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun Lönepolitiska riktlinjer för Mjölby kommun Beslutade av kommunstyrelsen 2013-09-18 (Dnr KS/2013:553) Personalavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning 2013-09-10 Innehåll Sid Inledning 3 Mjölby kommuns

Läs mer

Din lön. Lönestatistik

Din lön. Lönestatistik Din lön Lönestatistik Statistik från Juseks löneenkät hösten 2011 Innehåll Samtal om lön 3 Saco Lönesök 6 Lönesamtalet steg för steg 7 Så använder du statistiken 8 Hela arbetsmarknaden 9 Examensårsvisa

Läs mer

Arbetsgivarens verksamhetsår

Arbetsgivarens verksamhetsår LÖNEBILDNING ANALYS AV VERKSAMHETSBEHOV Arbetsgivarens verksamhetsår RESULTAT UTVECKLINGSSAMTAL Analys av verksamhetsår Verksamhetsanalys 1. Nuläget 1.1 Vad sker i föreningens omvärld? a. Förändringar

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen.

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen. Kommunstyrelsen LÖNEPOLICY Beslutad i Kommunstyrelsen 2003-02-05 35 Lönepolicy skall användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppnås och att den anställde stimuleras till goda

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Bilaga 2 LOKALT LÖNEAVTAL Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn Löneprocessen som förtroendeman är du motorn LÖNEPROCESSEN är mycket mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår under hela året och som består av många delar:

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Lönepolicy för Laholms kommun

Lönepolicy för Laholms kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 29 maj 2012 Lönepolicy för Laholms kommun Inledning Laholms kommuns lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för förtroendevalda och verksamhetschefer / lönesättande

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Löneprocessen inom Svenska kyrkan Ett stödmaterial

Löneprocessen inom Svenska kyrkan Ett stödmaterial Löneprocessen inom Svenska kyrkan Ett stödmaterial 1 Förord I Svenska kyrkan liksom inom de flesta avtalsområden i svenskt arbetsliv har under många år tillämpats individuell och differentierad lönesättning.

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Lönesättande samtal SLU september 2013. Personalavdelningen

Lönesättande samtal SLU september 2013. Personalavdelningen Lönesättande samtal SLU september 2013 Personalavdelningen Dan Åkhagen, personalspecialist, ank. 2258 Helen Nordhall, personalspecialist, ank. 2283 Cecilia Mårtas, personalspecialist, ank. 2293 Aktuella

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning

Riktlinjer för lönesättning Vansbro kommun Riktlinjer för lönesättning Verksamhetsstöd Personal Lillemor Tännström 2014-03-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Riktlinjer för lönesättning... 2 Syfte... 2 Ansvarsfördelning...

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna Lönebildningsavtal 1 juni 2017 tillsvidare Säkerhetsföretagen Ledarna Avtal om lönebildning i företagen Bilaga 1 Säkerhetsföretagen och Ledarna är ense om följande avtal om lönebildning för samtliga Säkerhetsföretagens

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016-11-28 Godkänd av Moa Hjertson Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016 01 12 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka

Läs mer