Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn"

Transkript

1 Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön?

2 Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets rådgivning: handläggare med lång branschvana och inblick i ingenjörens förutsättningar och roll på arbetsmarknaden. Som förtroendevald har du ett eget telefonnummer till Rådgivningen,

3 Löneprocessen är mycket mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår under hela året och som består av många delar: Akademikerföreningens egen strategi, förhandling om lönerevision, lönesamtal, utvecklingssamtal, kompetensutveckling och utvärdering av processen. På sverigesingenjorer.se finns utförligare och mer information. Där hittar du också kollektivavtal och branschanvisningar som nedladdningsbara dokument.

4 Löneprocessen steg för steg Du förbereder Du förhandlar Du rapporterar Förberedelser Starta löneåret med att analysera den befintliga lönestrukturen och sätt upp mål för Akademikerföreningens arbete med årets löneprocess. Informera och ta in medlemmarnas synpunkter på vilka satsningar som behövs för att nå den önskade lönestrukturen och Akademikerföreningens. Lönerevision Förhandling Gå igenom det centrala löneavtalet tillsammans med arbetsgivaren så att de vet vad som står. Förhandla sen fram en arbets- och tidplan för årets lönerevision tillsammans med arbetsgivaren. Sök också samsyn om lönestrukturfrågorna och om gemensamma målsättningar för lönerevision, eller förhandla om ramen för den. Lönesamtal Lönesamtalet är en naturlig del av den lokala löneprocessen. Lönesamtalet bör vara en öppen och ärlig diskussion mellan chef och medarbetare. I samtalet presenterar medlemmen sina krav i relation till sin kompetens, prestation och ansvar för att själv påverka sin löneutveckling. En bra chef vet vad arbetstagarna presterat och vad som är viktigt för företaget och kan motivera varför man får en viss löneökning. Ny lön Slutför förhandlingarna med arbetsgivaren. När avtalet är undertecknat är det arbetsgivarens ansvar att genom de lönesättande cheferna informera medlemmarna om de nya lönerna. Är någon medlem missnöjd är det extra viktigt att uppmuntra till att så snabbt som möjligt hålla ett utvecklingssamtal med sin lönesättande chef. Utvecklingssamtal För att återkopplingen mellan prestation och lön ska fungera måste varje medlem veta vad som förväntas under det kommande året. Utvecklingssamtalet ska klarlägga varje medlems behov och intresse av en individuell utvecklingsplan för kompetens och arbetsuppgifter som i sin tur leder till en bättre löneutveckling. Utvärdering och rapportering Analysera och utvärdera lönerevisionen och medlemmarnas löneutveckling. Informera medlemmarna. Rapportera förhandlingsresultatet till kansliet.

5 Förberedelser viktigast av allt Du kollar upp Du värderar Du fastställer Inventera Samtliga medlemmar på din arbetsplats finns i vårt medlemsregister, Sök medlemmar på webbplatsen. Du behöver också samla in personuppgifter för medlemmar i övriga Saco-förbund. Komplettera sedan med uppgifter från arbetsgivaren: Medlemmarnas utbildning, examensår, anställningsår och arbetsinnehåll samt lön, andra förmåner och om de har övertidsersättning eller inte. Analys och bedömning När du har alla uppgifter analyserar du löneläget. Är lönerna marknadsmässiga? Har medlemmarna betalt efter kompetens och marknadsvärde? Hur är lönerna satta? Ger kompetensutveckling en bra löneutveckling? Försök också se om det finns någon obalans i lönestrukturen som kan vara diskriminerande. Använd gärna vår lönestatistik som ett verktyg. På webbplatsen finns länk till Saco Lönesök, Sveriges största bas för akademikerlöner, baserad på uppgifter från medlemmar i 17 Saco-förbund. Bestäm målet Använd det centrala avtalet som grund. Vi menar att kompetens ska vara viktigast vid lönesättning. Lönestrukturen ska vara drivkraft för medlemmarna att fortsätta utveckla sin kompetens och sina arbetsuppgifter. När du har en klar bild av förhållandet mellan nuvarande och önskad lönestruktur har du också fått fram målet för löneprocessarbetet och kan formulera en handlingsplan för årets löneprocess.

6 Du är motorn Du engagerar Du motiverar Du vägleder Engagera När Akademikerföreningen har kartlagt lönestrukturen och satt målet ska medlemmarna informeras. Bjud in medlemmarna och diskutera löneprocessen. Om medlemmarna känner till och ställer upp på Akademikerföreningens mål ökar också förståelsen för ert arbete. Medlemmarnas förväntningar och engagemang ger dig som förhandlare också ett stöd och legitimitet i kontakterna med arbetsgivaren. Motivera Det är viktigt att du förankrar den lokala löneprocessen hos medlemmarna. Om alla har en bild av hur lönebildningen borde ske på arbetsplatsen så blir de också medvetna om de brister som kan finnas i dagsläget. Vägled Ett annat syfte med medlemsinformationen är att skapa förståelse för de prioriteringar som måste göras i årets löneprocess. Om medlemmarna känner till och kan sluta upp bakom Akademikerföreningens långsiktiga mål ökar också förståelsen för de prioriteringar Akademikerföreningen föreslår. Det finns också en demokratisk aspekt av medlemsengagemanget. Medlemmarna måste få känna att de är delaktiga i processen, och att Akademikerföreningen arbetar för deras räkning. Därför är det viktigt att du hela tiden aktivt inhämtar synpunkter och kommentarer från medlemsgruppen.

7 Förhandling nu börjar det Dina möjligheter Dina argument Dina begränsningar Möjligheter så här gör vi Första mötet med arbetsgivaren har syftet att ni tillsammans ska lägga upp en tids- och arbetsordning för den kommande löneprocessen. Har ni samma syn på förutsättningarna för lönerevisionen? Har ni gemensamt gått igenom löneavtalstexten och diskuterat vad den innebär för upplägget av lönerevisionen? Hur påverkas det upplägget av verksamhetens affärsstrategier, lokala lönepolicyer etc? Kan ni nå en samsyn om hur lönestrukturen ser ut och hur den borde förändras? Vad behövs för att nå Akademikerföreningens mål? Vilka mål har arbetsgivaren? Argument dina yrkanden Yrkandet bör basera sig på Akademikerföreningens riktlinjer för årets löneprocessarbete. Se till att du har starka argument för de förändringar du föreslår. Här har du det centrala avtalet till hjälp, men det kan vara effektivt att föra över spelet på arbetsgivarens planhalva och använda verksamhetsnära argument: Personalomsättning, rekryteringssvårigheter och resultatutveckling är exempel på områden där båda parter talar samma språk. Begränsningar motargument och taktik Det finns ingen regel som säger vem som ska lägga första budet eller yrkandet, utan det är förhandlingstaktik. Arbetsgivarens bud ska ställas mot de löneprinciper som ni enats om. Arbeta utifrån de stora frågorna och koncentrera dig på det som verkar kunna lösas redan nästa förhandlingstillfälle. Undvik att fastna i detaljer. Förbered din egen argumentation väl, och var förberedd på de väntade motargumenten. Försök också att skilja på sakliga och känslomässiga argument, både hos dig själv och arbetsgivaren. Känslomässiga argument kan vara effektiva, men använd dem genomtänkt och i rätt situationer.

8 Terminologi vad är vad Utvecklingssamtal Lönesamtal Ny lön Utvecklingssamtal vad förväntas och utvecklingsmöjligheter Syftet med ett utvecklingssamtal är att tydliggöra vad varje medlem behöver för att kunna utveckla sin kompetens och sina arbetsuppgifter vilket ska leda till en bättre löneutveckling. Utvecklingssamtalet ska ses som ett verktyg för att upprätta ett kontrakt mellan medlemmen och arbetsgivaren om insatser av kompetensutvecklingskaraktär. Lönesamtal vågskål och uppföljning Lönesamtalet ska vara en naturlig del av den lokala löneprocessen. Genom lönesamtalet, där kompetensen knyts samman med arbetsuppgifter och lön, kan medlemmen också att påverka sin egen löneutveckling. Lönesamtalet har karaktären av uppföljning om prestation och löneutveckling. Det bygger på samverkan genom en öppen och ärlig dialog mellan chef och medarbetare. I samtalet presenterar medlemmen sina krav med koppling till kompetens, prestation och ansvar. Nya lönen grunden för nästa När avtalet är undertecknat är det arbetsgivarens ansvar att genom lönesättande chefer informera medlemmarna om de nya lönerna. För att återkopplingen mellan prestation och lön ska fungera måste varje medlem veta vad som förväntas av honom eller henne under det kommande året. Uppmuntra medlemmarna att så snart som möjligt hålla nytt utvecklingssamtal med sin lönesättande chef!

9 Sveriges Ingenjörer arbetar medvetet, aktivt och målinriktat för ökade möjligheter till individuell kompetensutveckling och ökad jämställdhet, inte minst för att hålla ingenjörslönerna och ingenjörsyrket på topp i Sverige. Grunden är insikten och övertygelsen om att ökad kompetens och jämställdhet gynnar alla, arbetsgivarna, den enskilda medlemmen och Sverige i stort. På nästa uppslag ger vi dig lite råd och underlag för ditt fortsatta arbete med dessa frågor.

10 Jämställdhetsarbete Lön Föräldraledighet Som förtroendeman är det viktigt att du övervakar arbetsgivarens jämställdhetsarbete. Arbetsgivaren är ansvarig för att bedriva ett jämställdhetsarbete efter de normer som finns. Ditt ansvar är att tillvarata medlemmarnas intressen och påtala om jämställdheten blir eftersatt. Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren samverka med arbetstagarna om vissa aktiva åtgärder för att främja jämställdhet. Samverkan ska främja lika möjligheter till löneutveckling för män och kvinnor. Den ska också innefatta frågor om arbetsförhållanden såväl som arbetet med kartläggning och analys av lönestrukturen på arbetsplatsen. Samverkansansvaret gäller också vid upprättande av jämställdhetsplan och handlingsplan. Men det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att komma överens med facket. Är ni oense bestämmer arbetsgivaren hur arbetet ska genomföras. Lön Lön ska baseras på kompetens och prestation och vara oberoende av kön. Arbetsgivaren är ansvarig för att försöka upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor kan diskriminerande skillnader mellan kvinnor och män upptäckas och åtgärdas. Föräldraledighet Den som är föräldraledig är fortfarande anställd och har därmed självklart rätt till löneutveckling. Föräldraledighetslagen förbjuder missgynnande på grund av ledigheten, det vill säga föräldralediga ska ha samma löneutveckling som om de hade varit på plats. Att lägga ut medelprocenten kan innebära ett missgynnande eftersom föräldralediga oftast är yngre personer som generellt sätt har en högre procentuell löneökning i karriären. Uppmuntra föräldralediga att i god tid före återgången till arbetet ha ett samtal med sin närmaste chef om arbetsuppgifter, arbetstider, behov av kompetensutveckling med mera. Det minskar risken för oskäliga löneskillnader på grund av föräldraledighet.

11 Kompetensutveckling Ställ krav Lokala avtal Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är strategiska frågor. Varje medarbetare behöver kontinuerligt utveckla sin kompetens. Företagen behöver rekrytera, utveckla, motivera, behålla och utnyttja kompetent personal. För medlemmar som har individuella löner förutsätts en klar koppling mellan lön, kompetens och prestation. Med rätt kompetens vid varje tillfälle bidrar såväl individen som ingenjörsgruppen till en mer lönsam verksamhet. Det ligger i både företagets och den enskildes intresse. Det är därför lönsamt med en kontinuerlig kompetensutveckling. Företaget stärker sin konkurrenskraft och vårdar resursen anställda. Den anställde får mer kvalificerade arbetsuppgifter och en bra löneutveckling. Båda parter stärker sin konkurrenskraft. Ställ krav Förbundet anser att ingen ska kunna sägas upp på grund av bristande kompetens om orsaken är att arbetsgivaren försummat kompetensutveckling. Ställ därför krav på kompetensutveckling. Lokala avtal Med lokala kompetensutvecklingsavtal kopplar man individuella utvecklingsplaner till företagets verksamhet och mål. Det lokala avtalet reglerar också hur utvecklingsplanerna ska följas upp och revideras. Innehåll, former och kvalitetsuppföljning bestäms tillsammans med den lokala Akademikerföreningen.

12 Tryckt av ett klimatneutralt företag: Edita Västra Aros AB April ex Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsg. 48, Tel , Fax

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 Arkitekt avtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 2 / ArkitektAVTALET / 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 / ArkitektAVTALET

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer