Din lön. Lönestatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din lön. Lönestatistik"

Transkript

1 Din lön Lönestatistik Statistik från Juseks löneenkät hösten 2011

2 Innehåll Samtal om lön 3 Saco Lönesök 6 Lönesamtalet steg för steg 7 Så använder du statistiken 8 Hela arbetsmarknaden 9 Examensårsvisa löner 2011 för privat, statligt och kommunalt anställda akademiker 9 Löneutveckling 9 Totaltabeller efter examensår och födelseår 10 Verksamhetsort 12 Privata sektorn 13 Lön efter utbildning 13 Arbetsområden efter examensår och födelseår 15 Statliga sektorn 20 Lön efter utbildning 20 Arbetsområden efter examensår och födelseår 22 Kommunala sektorn 25 Lön efter utbildning 25 Kommuner, landsting och kommunala bolag efter examensår och födelseår 27 Arbetsområden efter examensår och födelseår 29 2 Juseks lönestatistik 2011

3 I samtal om din lön får du som medarbetare möjlighet att prata direkt med din chef om din lön och ditt arbete. Samtal om lön Samtal om lön är en naturlig del av lönesättningen för de allra flesta av Juseks medlemmar. På vissa arbetsplatser kommer chef och medarbetare överens om ny lön i samtalet vilket på en del arbets platser kallas för lönesättande samtal. På andra arbetsplatser ligger samtalet istället till grund för lönesättningen, som dock sker i annat forum än i samtalet. Det sker ofta i en förhandling mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen. Vid nyanställning kommer chef och medarbetare som regel överens om lön och andra villkor i en förhandling. I samtal om din lön får du som medarbetare möjlighet att prata direkt med din chef om din lön och ditt arbete. Kopplingen mellan lön, ansvar, prestation, kompetens och på vilket sätt du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling blir tydlig för er båda. Din egen förberedelse är mycket viktig. Börja med att ta reda på hur och när lönen sätts på din arbetsplats. Ta hjälp av Juseks verktyg och lönestatistik. Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal har du ingen automatisk rätt till lönerevision. Du måste då ofta själv ta initiativ till ett samtal om din lön. För dig som medlem vill Jusek vara den naturliga samtalspartnern i frågor som rör din lön. Vi kan både vara coacher och förhandlare, beroende på vilken modell som gäller på din arbetsplats. Juseks lönestatistik

4 Juseks grundsyn för lön och löneutveckling Lönen ska vara individuell och differentierad mellan olika grupper och individer. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Ökade erfarenheter och kvalifikationer gör att du utvecklas för mer kvalificerade och ansvarskrävande arbetsuppgifter. Det ska ge utslag på din lön. Lönen ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och ska inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts Din löneutveckling Löneutvecklingen på arbetsmarknaden varierar över tiden, mellan olika branscher och avtals områden. Även efterfrågan på viss kompetens påverkar lönen. Brist skapar förutsättningar för högre löneutveckling och överskott kan innebära motsatsen. Bedömningen av dig som medarbetare enligt de lönekriterier och löne principer som gäller på din arbetsplats ska också påverka och är grunden för lönesättningen. Eftersom så många olika faktorer påverkar är det inte möjligt att ange vilken löneutveckling som är rätt just för dig. Genom Juseks lönestatistik och löne rådgivning får du en bild av vad som kan vara rimligt att förvänta sig. Om du byter befattning, får nya arbetsuppgifter eller på annat sätt bidragit och utvecklat verksamheten bör det på ett positivt sätt påverka vilken löneutveckling du kan förvänta dig. På vilka grunder sätts lönen Lönen bestäms av de lönekriterier eller löne principer som gäller på din arbetsplats. Det är viktigt att både du och din chef vet vad som gäller. Inom många avtalsområden finns regleringar om att lönekriterier ska finnas. Det finns inte alltid och då är det viktigt att den lokala akademiker föreningen eller mot svarande kräver att sådana ska tas fram. Lönesamtalets innehåll Det är naturligt att återkoppla samtalet om lön till de medarbetarsamtal eller motsvarande som årligen sker 4 Juseks lönestatistik 2011

5 När du diskuterar din lön ska du sträva efter att använda argument som är kopplade till dig och ditt arbete. Blanda aldrig in din privatekonomi i samtalet. på flertalet arbetsplatser. Om du inte har haft medarbetarsamtal med din chef och därför inte kan återkoppla finns anledning att gå djupare in på frågor som rör ditt arbetsinnehåll, kompetens utveckling, arbetsinsats med mera i lönesamtalet. Den extra semestervecka som ersätter övertidsrätt inom vissa avtalsområden på privat sektor motsvarar bara övertidstimmar per år. Allt arbete därutöver bjuder du på. En enkel tumregel är att en övertidstimme per månad ungefär motsvarar en procent i löneökning. Påverka lönen vid ett annat tillfälle Det är fullt möjligt att ta upp en diskussion om löneförhöjning vid ett annat tillfälle än vid löne revisionen. Exempelvis kan detta ske om du får förändrade arbetsuppgifter, ny kompetens som förändrar ditt ansvar eller arbetsinnehåll, vid någon annan förändring som i större grad påverkar ditt arbete eller om du anser att du är felavlönad. Andra anställningsvillkor Inom flertalet avtals om råden är det också möjligt att träffa enskilda överenskommelser om andra anställ ningsvillkor än lön. Det kan avse rätt till övertids ersättning, arbets tidens omfattning och förläggning, semester och pensions avsättningar. Jusek kan stödja dig även inför den typen av överens kommelser. Ta betalt för din övertid Många har förhandlat bort sin rätt till övertids ersättning. Inom vissa avtalsområden kan man göra det i enskilda överens kommelser, där man kan diskutera högre lön eller annan form av kompen sation, till exempel längre semester. Se upp för dåliga argument När du diskuterar din lön ska du sträva efter att använda bra argument som är kopplade till dig och ditt arbete. Blanda aldrig in din privat ekonomi i samtalet, till exempel att husköpet blev dyrt eller att du har höga studieskulder. Inget av detta har med ditt ansvar, din kompetens eller prestation att göra. Även du kan mötas av dåliga argument som du inte ska acceptera. Exempelvis Jag saknar mandat, passar det inte finns det hundra andra som vill ha jobbet och lönepotten är så liten eller Jag skulle vilja ge dig mer men jag har inga pengar. Det är argument som du inte ska godta rakt av. När en överenskommelse är klar För att undvika missförstånd är det viktigt att vara säker på att man har samma bild av överens kommelsen. Allra bäst är att göra en gemensam skriftlig dokumentation. Ett alternativ kan vara att samman fatta överenskommelsen i samtalet och göra en egen dokumentation. Juseks lönestatistik

6 Använd Saco Lönesök Sveriges största databas för akademikerlöner Med Saco Lönesök har du tillgång till kvalitativ och lättillgänglig lönestatistik från mer än akademiker. Du hittar den via Juseks webbplats: Det här kan du göra i Saco Lönesök Studera lönenivån och lönespridningen för olika åldrar, examens år, utbildningar, yrken, befattningar, sektorer och regioner. Studera ingångslöner och löneutveckling för olika yrken. Jämföra din lön med andra akademikers. Skräddarsy statistik utifrån dina egna behov. Spara eller skriva ut tabeller och diagram. Du har nytta av Saco Lönesök när du: söker nytt jobb ska ha lönesamtal får en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter väljer eller funderar på att byta yrke. I Saco Lönesök kan du skapa dina egna lönejämförelser och ta fram medellöner och andra uppgifter för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, befattningar, yrkesgrupper och arbetsmarknadssektorer. 6 Juseks lönestatistik 2011

7 Lönesamtalet steg för steg 1. Förberedelsen Sammanställ dina insatser och din utveckling Vilka resultat har du uppnått? Var målen realistiska? Har du fått fler eller mer kvalificerade arbetsuppgifter? Ökad kompetens ska påverka lönen. Har du fått ett ökat ansvar för löpande verksamhet eller projekt? Har du blivit skickligare eller mer kunnig inom ditt special område? Har dina personliga egenskaper utvecklats? Har du bidragit till en bättre verksamhet? Har du medverkat till att öka dina kollegors prestation? Sätt ditt lönemål Ta reda på hur löneutvecklingen ser ut inom din bransch, för ditt yrke och vad som verkar vara en sanno lik löneutveckling hos din arbets givare. Gör också en bedömning av ditt löne läge i för hållande till lönestatistiken för rele vanta jämförelse grupper. Sätt det i rela tion till en bedömning av dina in satser och utveckling. Skapa en bild av vad du förväntar dig i lönepåslag. 3. Utvärderingen Utvärdera samtalet Har du uppnått målet? Om inte, varför? Vilka argument har din chef fört fram som talar mot dina krav? Vilka signaler fick du kring vad du kan utveckla under det kommande året? Vad gav samtalet dig utöver diskussionen om lönen som du kan värdesätta? Utvärdera din situation Finns det anledning att gå vidare i din karriärutveckling och vilka möjligheter ser du inom respektive utanför din nuvarande anställning? Hur vill du utvecklas på sikt? Utvecklar du fortfarande din kompetens och på det sätt du vill? Ligger befordran eller förändrade arbets uppgifter i sikte? Trivs du med jobbet och dina kollegor? 2. Under lönesamtalet Återkoppla till medarbetarsamtal, utveck lings samtal eller motsvarande. Om du inte haft ett sådant samtal kan du utveckla följande punkter. Det du gjort under året Redogör för dina prestationer, hur du har bidragit till verksamheten samt hur din roll har utvecklats. Hur du vill utvecklas Områden där du vill ta ökat ansvar? Områden som du vill släppa? Utvärdera din situation efter lönesamtalet Ditt lönekrav Beskriv vad du har för förväntningar på din löneutveckling. Här kan du välja att börja eller låta din chef inleda. Om det finns anledning att tro att chefen kan komma att värdera dig bra kan det vara klokt att avvakta chefens förslag. Juseks lönestatistik

8 Så använder du statistiken Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löneförhandlingarna eller när du söker nytt jobb. Den är också en viktig informationskälla vid lokala och centrala förhandlingar. Här presenteras lönestatistiken över löneläget Juseks lönestatistik samlas in i september varje år vilket innebär att lönehöjningar som skett därefter inte ingår i denna redovisning. Statistiken redovisas med utgångspunkt från examensår och födelseår. Samtliga löneuppgifter baseras på heltidslön och den totala månadslönen. Även värdet av naturaförmåner, bonus, provision och arvoden från den huvudsakliga arbetsgivaren ingår. Nyheter Lönestatistiken skiljer sig i vissa delar från hur den redovisats tidigare år. Förutom medianoch medellöner redovisas nu 10:e percentiler och 90:e percentiler. Därigenom kan lönespridningen avläsas inom gruppen. Lönespridningen beräknas ofta som skillnaden mellan lönen för 90:e percentilen och lönen för 10:e percentilen. Ett antal grupper särredovisas på Chef och Ej chef. Eftersom mer än var femte medlem är chef och cheferna i genomsnitt tjänar närmare 50 procent mer än de som inte är chefer så är särredovisningen viktig. Definitioner Median är det mittersta värdet i ett rangordnat material, hälften av personerna i en studerad grupp tjänar mindre än medianlönen och den andra hälften tjänar mer. 10:e percentil 10 procent av individerna har lägre lön, 90 procent högre lön än det angivna värdet. 90:e percentil 90 procent av individerna har lägre lön, 10 procent högre lön än det angivna värdet. Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. 8 Juseks lönestatistik 2011

9 Hela arbetsmarknaden Examensårsvisa löner 2011 för privat, statligt och kommunalt anställda akademiker Medianlön Privat sektor Statlig sektor Kommunal sektor Examensår Löneutveckling I tabell 1 redovisas löneutvecklingen för identiska individer under perioden I beräkningen ingår personer som svarat på Juskes löneenkät två år i rad och under det andra året antingen bytt eller inte bytt arbetsgivare. Tabellen uppdelas också på dem som under det andra året antingen är chef eller inte chef. I beräkningarna ingår personer med akademisk examen. 1. Löneutveckling i procent för chefer respektive ej chefer Bytt arbetsgivare Ej bytt arbetsgivare Chef Ej chef Chef Ej chef ,0 9,5 3,8 3, ,7 10,4 6,3 5, ,5 10,4 5,3 4, ,0 10,8 5,5 5, ,2 8,2 5,0 4, ,0 8,1 3,9 3, ,0 10,2 4,5 3,8 Juseks lönestatistik

10 Hela arbetsmarknaden Totaltabeller efter examensår och födelseår 2. Privata sektorn chef Totalt Privata sektorn ej chef Frågor och svar om lön, se jusek.se/lon Totalt Privata sektorn chef Totalt Privata sektorn ej chef Totalt Juseks lönestatistik 2011

11 Hela arbetsmarknaden 6. Statliga sektorn chef Totalt Kommunala sektorn chef Totalt Statliga sektorn ej chef Totalt Kommunala sektorn ej chef Totalt Statliga sektorn chef Totalt Kommunala sektorn chef Totalt Statliga sektorn ej chef Totalt Kommunala sektorn ej chef Totalt Juseks lönestatistik

12 Hela arbetsmarknaden Verksamhetsort Diagrammen visar lönerna inom arbetsmarknadens sektorer fördelade på Stockholms län, Göteborg, Malmö och övriga landet. Privata sektorn Medianlön Stockholms län Göteborg Malmö Övriga landet Examensår Statliga sektorn Medianlön Stockholms län Göteborg Malmö Övriga landet Examensår Kommunala sektorn Medianlön Stockholms län Göteborg Malmö Övriga landet Examensår 12 Juseks lönestatistik 2011

13 Privata sektorn Lön efter utbildning I detta avsnitt redovisas månadslöner efter examens år för personer med juridisk, ekonomisk, system veten skaplig, personalvetenskaplig respektive samhälls vetenskaplig examen oavsett arbetsuppgifter. 16. Ekonomer chef Totalt Medianlön Jurister Ekonomer Chef Ej chef Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare 17. Ekonomer ej chef Totalt Jurister chef Totalt Jurister ej chef Totalt Systemvetare chef Totalt Systemvetare ej chef Totalt Juseks lönestatistik

14 Privata sektorn 20. Personalvetare chef Totalt Personalvetare ej chef Totalt Samhällsvetare chef Totalt Samhällsvetare ej chef Totalt Jämför din lön med andra akademikers i Saco Lönesök på jusek.se/lon 14 Juseks lönestatistik 2011

15 Privata sektorn Arbetsområden efter examensår och födelseår I detta avsnitt redovisas löner inom olika arbetsområden, dels för samtliga uppgiftslämnare efter examens år, dels för samtliga uppgiftslämnare oavsett utbildnings bakgrund efter födelseår. Uppgifterna avser löneläget i september Juridiskt arbete chef Totalt Juridiskt arbete ej chef Totalt Juridiskt arbete chef Totalt Juridiskt arbete ej chef Totalt Juseks lönestatistik

16 Privata sektorn 28. Ekonomifunktion, budgetering och redovisning chef Totalt Ekonomifunktion, budgetering och redovisning ej chef Totalt Ekonomifunktion, budgetering och redovisning chef Totalt Ekonomifunktion, budgetering och redovisning ej chef Totalt Affärsutveckling/Verksamhetsutveckling chef Totalt Affärsutveckling/Verksamhetsutveckling ej chef Totalt Affärsutveckling/Verksamhetsutveckling chef Totalt Affärsutveckling/Verksamhetsutveckling ej chef Totalt Juseks lönestatistik 2011

17 Privata sektorn 36. Försäljning Totalt Information och PR Totalt Försäljning Totalt Information och PR Totalt Marknadsföring Totalt Marknadsföring Totalt Juseks lönestatistik

18 Privata sektorn 42. HR chef Totalt HR ej chef Totalt HR chef Totalt HR ej chef Totalt Revisionsarbete Totalt Revisionsarbete Totalt Utredningsarbete Totalt Utredningsarbete Totalt Juseks lönestatistik 2011

19 Privata sektorn 50. Finansarbete Totalt Projektledning IT Totalt Finansarbete Totalt Projektledning IT Totalt Systemutveckling Totalt Systemutveckling Totalt Kontakta Jusek om du har några frågor om lön och lönesamtal Juseks lönestatistik

20 Statliga sektorn Lön efter utbildning I detta avsnitt redovisas månadslöner efter examens år för personer med juridisk, ekonomisk, system veten skaplig, personalvetenskaplig respektive samhälls vetenskaplig examen oavsett arbetsuppgifter. 58. Ekonomer chef Totalt Medianlön Jurister Ekonomer Chef Ej chef Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare 59. Ekonomer ej chef Totalt Jurister chef Totalt Jurister ej chef Totalt Systemvetare chef Totalt Systemvetare ej chef Totalt Juseks lönestatistik 2011

21 Statliga sektorn 62. Personalvetare chef Totalt Personalvetare ej chef Totalt Samhällsvetare chef Totalt Samhällsvetare ej chef Totalt Domstolsväsendet Befattning Kronor/månad Notarie * nivå nivå 2 Fiskal * nivå nivå nivå 3 Adjungerad ledamot Assessor (Not: Assessor som förstärkningstjänstgör i underrätt får ett lönetillägg på minst 4000 kr) För råd och rådmän, vice ordförande och chefsrådmän gäller individuell lönesättning såväl vid ingångslönesättning som vid lönerevision. Råd och rådmän (Not: I gruppen ingår även så kallade funktionsansvariga/samordnare) Enhetschefer (Not: Med enhetschef avses rådmän som har ett visst delegerat ansvar) Vice ordförande Chefsrådmän Föredragande /beredningsjurist Lagman (tingsrätt, förvaltningsrätt) Lagman (hovrätt/kammarrätt) President Justitieråd/regeringsråd * Avser löneläget Övriga löner avser september De flesta ligger inom angivna löneintervall, men det finns individer både under och över angivna nivåer. 67. Åklagarväsendet Befattning Kronor/månad Åklagaraspirant Assistentåklagare Assistentåklagare efter 1 år Kammaråklagare Kammaråklagare specialist Vice chefsåklagare Chefsåklagare, kammarchef Överåklagare Not: I enstaka fall kan lönerna ligga under eller över angivna lönespann. Juseks lönestatistik

22 Statliga sektorn Arbetsområden efter examensår och födelseår I detta avsnitt redovisas löner inom olika arbetsområden, dels för samtliga uppgiftslämnare efter examens år, dels för samtliga uppgiftslämnare oavsett utbildnings bakgrund efter födelseår. Uppgifterna avser löneläget i september Juridiskt arbete chef Totalt Juridiskt arbete ej chef Totalt Juridiskt arbete chef Totalt Taxeringsarbete Totalt Juridiskt arbete ej chef Totalt Taxeringsarbete Totalt Juseks lönestatistik 2011

23 Statliga sektorn 74. IT-arbete Totalt Ekonomifunktion, budgetering och redovisning Totalt IT-arbete Totalt Ekonomifunktion, budgetering och redovisning Totalt Revisionsarbete Totalt HR Totalt Revisionsarbete Totalt HR Totalt Juseks lönestatistik

24 Statliga sektorn 82. Information och PR Totalt Information och PR Totalt Utredningsarbete Försäkringskassan Totalt Utredningsarbete Försäkringskassan Totalt Utredningsarbete Skatteverket Totalt Utredningsarbete Skatteverket Totalt Utredningsarbete Statistiska Centralbyrån Totalt Utredningsarbete Statistiska Centralbyrån Totalt Juseks lönestatistik 2011

25 Kommunala sektorn Lön efter utbildning I detta avsnitt redovisas månadslöner efter examens år för personer med juridisk, ekonomisk, system veten skaplig, personalvetenskaplig respektive samhälls vetenskaplig examen oavsett arbetsuppgifter. 92. Ekonomer chef Totalt Medianlön Jurister Ekonomer Chef Ej chef Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare 93. Ekonomer ej chef Totalt Jurister chef Totalt Jurister ej chef Totalt Systemvetare chef Totalt Systemvetare ej chef Totalt Juseks lönestatistik

26 Kommunala sektorn 96. Personalvetare chef Totalt Personalvetare ej chef Totalt Samhällsvetare chef Totalt Samhällsvetare ej chef Totalt Bra argument och koll på löne läget gör dig rustad inför lönesamtalet 26 Juseks lönestatistik 2011

27 Kommunala sektorn Kommuner, landsting och kommunala bolag efter examensår och födelseår I detta avsnitt redovisas tabeller sorterade efter kommuner, landsting och kommunala bolag. Uppgifter na redovisas efter examensår och födelseår. Det är ange läget att betona att uppgifterna samlas in en gång årligen i september månad och att lönerevisionen för det aktuella året inte alltid är avslutad vid samtliga arbets platser i samband med statistikinsamlingen. Detta gör att det faktiska löneläget kan ligga högre än vad som framgår av tabellerna Primärkommunala sektorn chef Totalt Primärkommunala sektorn ej chef Totalt Primärkommunala sektorn chef Totalt Primärkommunala sektorn ej chef Totalt Juseks lönestatistik

28 Kommunala sektorn 104. Landstingskommunala sektorn chef Totalt Landstingskommunala sektorn ej chef Totalt Kommunala bolag Totalt Kommunala bolag Totalt Landstingskommunala sektorn chef Totalt Landstingskommunala sektorn ej chef Totalt Juseks lönestatistik 2011

29 Kommunala sektorn Arbetsområden efter examensår och födelseår I detta avsnitt redovisas löner inom olika arbetsområden, dels för samtliga uppgiftslämnare efter examens år, dels för samtliga uppgiftslämnare oavsett utbildnings bakgrund efter födelseår. Uppgifterna avser löneläget i september IT- arbete Totalt IT- arbete Totalt Juridiskt arbete Totalt Ekonomifunktion, budgetering och redovisning Totalt Juridiskt arbete Totalt Ekonomifunktion, budgetering och redovisning Totalt Juseks lönestatistik

30 Kommunala sektorn 116. HR Totalt Utredningsarbete Totalt HR Totalt Utredningsarbete Totalt Jämför din lön med andra som har samma utbildning som du i Saco Lönesök 30 Juseks lönestatistik 2011

31 Jusekförsäkringen Bara för dig som är medlem i Jusek När såg du över dina försäkringar senast? Vi vet att försäkringar kan verka krångligt, därför har vi gjort det enkelt för dig. Som medlem i Jusek har du möjligheten att teckna förmånliga försäkringar för ditt hem och din bil. Vi har förhandlat direkt med för säkrings givaren, Moderna Försäkringar, och kan därför erbjuda ett mycket bra skydd till ett förmånligt pris. Gå in på eller kontakta kundservice på så berättar vi mer. Svårare än så behöver det inte vara. Fotoskrift AB

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008 Medlemsinformation. Jusektidningen februari 2008. Tryckt hos Sörmlands Grafiska AB. LÖNESTATISTIK 2007 I detta material presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2007. Statistiken kan tjäna

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017 1 Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Använd Saco Lönesök 10 Hela arbetsmarknaden

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Systemvetare

Lönestatistik 2012 Systemvetare Lönestatistik 2012 Systemvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut

Läs mer

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön Ingenjörslön 2015 3 INNEHÅLL Årets statistik s 4 Lönestatistik s 8 Lönerådgivning s 9 Löneprocessen s 10 Lönesamtalet s 12 Råd till dig som är föräldraledig s 21 Ordlista s 22 Du som är ingenjör spelar

Läs mer

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. Din LÖN INNEHÅLL LÖNEN... 1 Rätt lön oavsett kön... 1 Nytt jobb ny lön... 1 Tips och råd... 2 Den individuella lönens beståndsdelar... 2 Övertidskompensation viktigare än du tror.. 3 Du ska ha kompensation

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Lönesamtalet

Lönesamtalet www.lr.se Lönesamtalet Lönesamtalet Samtliga löneavtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar bygger på principen individuell och differentierad lön. Under de senaste åren finns en tydlig tendens att avtalen

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Lönestatistik 2009 Chefer

Lönestatistik 2009 Chefer Din lön Lönestatistik 2009 Chefer Här presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2009. Statisti ken kan tjäna som underlag inför den årliga individuella lönesätt ningen eller när du söker

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 1 (10) Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 Definitioner Med RALS 2007-2010 avses Ramavtal 2007-2010 om löner m.m. för arbetstagare inom det

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Bilaga 2 LOKALT LÖNEAVTAL Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2013

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2013 Malmö 2013-06-27 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2013 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy BOTKYRKA KOMMUN 1 [5] Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy Beskrivning av löneöversynsprocessen i Botkyrka kommun Löneöversynen är en årlig process som

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter

Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m T. Parter Lokalt kollektivavtal om löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. 2010-T Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Uppsala universitet Saco-S-rådet 1 Avtalstidens längd Parterna sluter ett tillsvidareavtal

Läs mer

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort

Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort Vi är överens osakliga löneskillnader ska bort En partsgemensam satsning Målsättning att de statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete och som inte kan förklaras väsentligen

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik LÖNESTATISTIK Att använda Lönestatistik INNEHÅLL Lönestatistik... 3 Vad visar lönestatistiken... 4 Heltidslön... 4 Medellön... 5 Medianlön... 5 Percentil... 6 Att jämföra olika grupper... 7 Procent...

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer