Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget"

Transkript

1 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till alla yrkesverksamma medlemmar bosatta i Sverige. Vi får också in partsgemensam statistik från arbetsgivaren med löneuppgifter på alla anställda som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer i september varje år. Löneuppgifterna avser november månad. Statistiken bearbetas och publiceras på Sveriges Ingenjörers hemsida, dels som färdiga statistiktabeller och dokument och dels i en lönestatistikdatabas där man gör egna urval. Denna databas heter Saco Lönesök och innehåller även uppgifter från andra Saco-förbund vilket gör lönejämförelser med andra akademikergrupper möjliga. Här kan du som förtroendevalda ta fram anpassad statistik till exempelvis löneförhandlingar. I detta underlag finns en del statistik du kan ha glädje av, exempelvis lön och löneökningar, rörlighet, bakgrundsvariabler som kan förklara skillnader i struktur, ingångslöner och relativa lönelägen. Om det är något du saknar eller har frågor om är du alltid välkommen att kontakta statistikerna på Sveriges Ingenjörer. Bakgrund Medlemmarna inom landstinget utgör cirka 2 procent av Sveriges Ingenjörers medlemmar. Sedan Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet slogs samman till Sveriges Ingenjörer har den största andelen medlemmar inom landstinget varit gymnasieingenjörer. I privat och statlig sektor är den absolut största andelen medlemmar civilingenjörer. De senaste åren har andelen civilingenjörer ökat inom landstinget var 33 procent av medlemmarna civilingenjörer och 21 procent högskoleingenjörer. 38 procent av medlemmarna inom landstinget var gymnasieingenjörer Andelen gymnasieingenjörer minskar för varje år eftersom det inte rekryteras nya gymnasieingenjörer som medlemmar och många av de befintliga går i pension. 29 procent av medlemmarna inom landstinget är kvinnor. Strax under hälften, 48 procent, av medlemmar inom landstinget har angivit annan befattning när de svarar på löneenkäten. Bara 11 procent har angivit att de arbetar som chefer vilket är betydligt lägre andel än bland Sveriges Ingenjörers medlemmar totalt. Det är en minskning sedan föregående år. 29 procent av medlemmarna inom landstinget anger att de arbetar som specialister och 11 procent att de arbetar som projektledare. 6 av 10 anger att de någon gång arbetar övertid. Dessa arbetar i genomsnitt 8 timmar övertid per månad. 7 av 10 har rätt till särskild övertidsersättning. Det är en högre andel än inom privat och statlig sektor bytte 12 procent av medlemmarna inom landstinget arbete, denna andel är lägre än för medlemmar inom övriga sektorer. Av de som bytte arbete 2014 inom landstinget så bytte närmare 60 procent inom landstinget och övriga till annan arbetsgivare. 80 procent av medlemmarna har haft ett lönesamtal under En sammanställning av bakgrundsstatistik för 2012, 2013 och 2014 för landstinget finns på nästa sida.

2 Bakgrundsstatistik Bakgrundsdata för år 2012, 2013 och 2014 Landsting Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät Landsting medel antal medel antal medel antal Fast lön Rörlig lön Natura Totallön Övertid antal procent antal procent antal procent Kön 1 Man Kvinna Totalt Födelseår, fasta femårsklasser Totalt Examensår, fasta femårsklasser Totalt Utbildning 1 Civilingenjör Högskoleingenjör Annan högskoleutbildning Gymnasieingenjörer mfl Totalt Befattning 1 Annan befattning Specialister Projektledare Chefer/företagsledare Totalt Konsult 1 Nej Ja, konsultföretag med arbetsledning från egna företaget Ja, konsult eget företag Ja, annan typ av konsult 16 1 Totalt Övertidsersättning 1 Ja, i komptid och/eller pengar Nej, invägd i lön eller kompenserad på annat sätt Nej, ej kompenserad Vet ej Totalt Har bytt arbete 1 Ja Nej Totalt Typ av arbetsbyte 1 Inom företaget Inom koncernen Annan arbetsgivare Totalt Har haft lönesamtal 1 Ja Nej Vet ej Totalt Har haft revision 1 Ja Nej Vet ej Totalt region 1 Stockholmsregionen Göteborgsregionen Malmöregionen Övriga Sverige Totalt

3 Åldersfördelning Sedan mitten av 90-talet har det skett en stor förändring av åldersstrukturen bland Sveriges Ingenjörers medlemmar inom landstinget. I diagrammet nedan jämförs åldersstrukturen 1994 och Medelåldern 1994 var 42,0 år, 20 år senare är den högre, 46,5 år var andelen medlemmar jämfört med 1994 lägre för samtliga åldersgrupper ända fram till gruppen år. Detta beror delvis på en förändring av medlemsstrukturen i och med sammanslagningen av Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet till Sveriges Ingenjörer Underlaget från 1994 avser enbart dåvarande Civilingenjörsförbundet medlemmar (mestadels civilingenjörer) medan underlaget för 2014 innehåller samtliga medlemsgrupper. Om man tar bort gymnasieingenjörerna ur underlaget 2014 för att få en jämförbar grupp så blir andelen i de yngre åldrarna högre. Upp till 39 år så följer kurvorna för 1994 och 2014 varandra väl. Andelen yngre är högre då gymnasieingenjörerna exkluderas och andelen äldre lägre var 43 procent av medlemmarna inom landstinget 50 år eller äldre. Detta i kombination med att väldigt få nyutexaminerade börjar arbeta inom landstinget kan resultera i brist på ingenjörer i landstinget idag och på sikt. Som en jämförelse kan nämnas att 1994 var 18 procent av medlemmarna i landstinget över 50 år och bara 1 procent var 60 år eller äldre. 3

4 Löner I diagrammet nedan jämförs medellönerna för civilingenjörer inom privat, statlig samt primär- och landstingskommunal sektor 2014 fördelat på examensår utan hänsyn taget till befattning. Det är tydligt att medlemmar inom privata sektorn har en högre medellön från det att de börjar arbeta till dess att de går i pension. Landstingskommunal sektor ligger tillsammans med primärkommunal sektor även under den statliga sektorn med undantag av några examensår då man tangerar den statliga sektorn. Anledningen till att lönekurvan för landstinget är hackigare än för privat och statlig sektor är att de grundar sig på ett mindre antal medlemmar och är därför känsligare för extremvärden. Diagrammen på nästa sida visar medellönerna för högskole- och gymnasieingenjörer. För högskoleingenjörer med nyare examen skiljer inte lönerna så mycket, privat sektor ligger något över de andra sektorerna. Däremot drar privat och statlig sektor ifrån efter ett par år. Tittar man istället på medianlön så har medlemmarna i landstingskommunal sektor lägst medianlön inom samtliga åldersgrupper medan medlemmarna i privat sektor har de högsta medianlönerna. Istället för examensår är gymnasieingenjörernas löner fördelat på ålder i 5-årsklasser. Lönespannet är betydligt mindre för gymnasieingenjörerna än för exempelvis civilingenjörer. Om man jämför de åldersgrupper som ligger längst ifrån varandra i landstingskommunal sektor vad gäller medellön så är skillnaden cirka kronor. 4

5 5

6 Diagrammet nedan visar andelen medlemmar per löneklass fördelat i klasser om kronor och per arbetsmarknadssektor. Diagrammet visar alla medlemmar. Inom landstingssektorn är fyra av tio medlemmar gymnasieingenjörer vilket är en betydligt högre andel än i exempelvis privat sektor vilket naturligtvis påverkar lönerna. Här tas ingen hänsyn till åldersfördelning eller befattningsfördelning. 6

7 Män tjänar oftast något mer än vad kvinnor gör. Om man inte tar hänsyn till några bakomliggande faktorer alls så är männens lön inom den kommunala sektorn cirka kronor mer än vad kvinnornas är. I diagrammet nedan jämförs medellönerna i primär- och landstingskommunal sektor per befattning och kön för civilingenjörer fördelat på examensår. Diagrammet visar att männen tjänar något mer än kvinnorna men skillnaden blir inte så stor då man tar hänsyn till befattning och examensår. Lönerna inom den kommunala sektorn verkar mer jämlika än inom privat och statlig sektor. 7

8 Löneökningar Diagrammet visar den genomsnittliga individuella procentuella löneökningen för alla medlemmar som besvarat löneenkäten både 2013 och 2014 och som arbetar inom samma arbetsmarknadssektor de båda åren. Löneökningarna är fördelade per examensår, däremot tas ingen hänsyn till befattning eller utbildningsinriktning eftersom underlagen då blir för små. Här tas heller ingen hänsyn till hur stor andel som bytt jobb under året eller hur många som haft revision. Under 2014 var det 12 procent av medlemmarna inom landstingskommunal sektor som inte haft sin lönerevision då löneinsamlingen skedde. För samtliga arbetsmarknadssektorer kan man se att de medlemmar som har en ny examen har de högsta procentuella löneökningarna. Eftersom de yngre ofta har en lägre lönenivå ger samma löneökning i kronor som för de med en äldre examen en högre procentuell ökning. Skillnaden i procentuell löneökning mellan unga och äldre är störst inom privata sektorn. 8

9 Ingångslöner över tiden I diagrammet nedan jämförs ingångslönerna för civilingenjörer inom privat, statlig respektive kommunal sektor för perioden Med kommunal sektor avses i detta fall både kommun och landsting då det inte går att särredovisa dessa p.g.a. ett litet underlag nyutexaminerade. I början av perioden hade medlemmar inom statlig sektor högst ingångslön, privat och kommunal sektor låg på samma nivå. De senaste 15 åren har dock de medlemmar som börjar arbeta inom privat sektor haft den högsta genomsnittliga ingångslönen, följt av kommunal sektor. 9

10 I diagrammet nedan visas antalet nyutexaminerade civilingenjörer som besvarat löneenkäten Det är stora variationer i hur många nyutexaminerade som börjar arbeta samma år som de tar examen och hur dessa fördelas mellan sektorerna. Genomgående kan sägas att de allra flesta nyutexaminerade börjar arbeta inom den privata sektorn. Uppgifterna hämtas från löneenkäten. Mellan 2006 och 2012 avser löneenkäten medlemmens uppgifter i september istället för som tidigare december. Från och med 2013 är mätmånaden ändrad till oktober. Detta förklarar till stor del att det ser ut att vara färre nyutexaminerade som har fått jobb under några år för att sedan öka

11 Rörlighet Bland de medlemmar inom landstinget som besvarade löneenkäten hade 12 procent bytt arbete under det senaste året (oktober 2013-oktober 2014). Strax över hälften av de som bytte jobb bytte arbete inom landstinget. Andelen som byter arbete skiljer sig dock mycket beroende på ålder. Bland medlemmarna som är 29 år eller yngre var det en tredjedel som bytte arbete under 2014 medan det i de äldsta åldersklasserna, medlemmar 55 år och äldre var det färre än 10 procent som bytte arbete under året. De medlemmar som arbetade i landstinget 2014 och bytte arbete under 2014 hade en genomsnittlig löneökning på 7,0 procent. De som inte bytte arbete under året hade en genomsnittlig löneökning på 3,0 procent. 11

12 Dagrammet nedan visar den individuella löneökningen för kommunal sektor fördelad på examensår i 5-års klasser och om man bytt jobb eller inte. Kommun och landsting är hopslaget då det inte går att särredovisa p.g.a. ett litet underlag. Bland de som är kvar på samma arbetsplats ser man att de med en nyare examen har något högre procentuell löneökning än de med en äldre examen. Trenden är inte lika tydlig bland dem som bytt jobb, detta beror troligen på att det är relativt få medlemmar i kommunal sektor som bytt jobb så underlaget per 5-års klass är litet och extremvärden påverkar starkt. 12

13 Saco Lönesök Saco har tillsammans med förbunden utvecklat Saco Lönesök, en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den bygger på löneuppgifter från över akademiker. Löneuppgifterna kommer dels från förbundens löneenkäter och dels från den partsgemensamma lönestatistiken som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare inom offentlig sektor. Om lönejämförelser ska göras mot exempelvis privat och statlig sektor måste uppgifterna från löneenkäten användas för att få jämförbara mått. Om man vill ta fram lönestatistik för enbart landsting kan det vara bättre att använda den partsgemensamma statistiken eftersom den är heltäckande. I löneenkäten var svarsfrekvensen år procent vilket innebär att det inte finns löneuppgifter för alla medlemmar. I den partsgemensamma statistiken kan man även dela upp statistiken på arbetsområde AID som bättre beskriver de olika tjänster som finns inom landstingen än de arbetsområden som är gemensamma för hela Sveriges Ingenjörer. Statistiken kan för löneenkäten delas upp i olika arbetsmarknadssektorer, examensår, åldersgrupper, utbildningar, befattningar, arbetsområden, regioner mm. Den partsgemensamma statistiken kan inte delas upp per examensår men istället på t.ex. olika landsting och AID-koder. Statistiken presenteras sedan i form av tabeller och olika typer av diagram. Länken till Saco Lönesök hittar du på Sveriges Ingenjörers hemsida. Det är bara medlemmarna i Sveriges Ingenjörer som kan välja att enbart titta på statistiken för förbundet. Övriga förbund ser Sveriges Ingenjörers medlemmar i sammanställningen för samtliga Saco-förbund. På motsvarande sätt kan vi inte se medlemmar från andra Saco-förbund fördelat på förbund. Statistiken för den partsgemensamma statistiken i Saco Lönesök finns tillgänglig för åren Statistik från löneenkäten finns tillgänglig för På nästa sida följer ett exempel på hur det ser ut om man väljer statistik från arbetsgivaren (partsgemensam statistik) fördelad per landsting. Statistiken är enbart redovisad per landsting och säger ingenting om hur fördelningen på t.ex. befattning, kön eller ålder ser ut. Statistiken redovisas i en tabell och med ett boxplotdiagram om man inte själv valt ett annat presentationssätt. 13

14 Löner 2014 per Landsting Sektor Landsting Landsting Antal Medel 10:e Perc Undre Kvartil Median Övre Kvartil Blekinge Dalarna Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Region Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götalandsreg Örebro Östergötland Källa: Löner från arbetsgivare Landsting, medlemmar hos Sveriges Ingenjörer Saco LöneSök 90:e Perc

15 Statistiken är fördelad på exempelvis födelseår. För varje årskull redovisas antal samt statistikmåtten som beskrivs nedan. Medelvärdet är summan av de observerade värdena dividerad med antalet observationer. Exempelvis summan av alla löner i en årskull dividerat med antalet löneobservationer i samma årskull. Medianen delar materialet i två lika stora delar. När observationerna i ett material är ordnade i storleksordning är medianen mittobservationens variabelvärde. Om antalet observationer är jämnt blir medianen medelvärdet av de två mittvärdena. Medianlönen är den lön där 50 procent av lönerna är lägre och 50 procent av lönerna är högre. Kvartiler delar materialet i fyra lika stora delar och gränserna dem emellan kallas första, andra och tredje kvartil. Median och andra kvartil är samma sak. 1:a kvartilen (undre kvartil) är den lön där 25 procent av lönerna är lägre (eller lika med) och 75 procent av lönerna är högre. 3:e kvartilen (övre kvartil) är den lön där 75 procent av lönerna är lägre (eller lika med) och 25 procent av lönerna är högre. Percentiler delar materialet i hundra lika stora delar. 10:e percentil är den lön där 10 procent av lönerna är lägre (eller lika med) och 90 procent av lönerna är högre. 90:e percentil är den lön där 90 procent av lönerna är lägre (eller lika med) och 10 procent av lönerna är högre. Median och 50:e percentil är samma sak. Medel och median är exempel på så kallade genomsnittsmått eller lägesmått. Medelvärdet är mer känsligt för extremvärden och skeva fördelningar än medianen. Om det exempelvis finns en person med väldigt hög lön i en årskull med få svaranden så påverkas medelvärdet mycket men inte medianen. Kvartilerna och percentilerna är spridningsmått som används för att se lönespridningen inom gruppen. De statistiska måtten kan presenteras grafiskt i form av sk. löneboxar i ett diagram (boxplotdiagram). För att en lönebox ska visas i Saco Lönesök måste underlaget bestå av minst 20 värden. Kvartilmåtten markeras av boxens ytterväggar, således finns 50 % av lönerna i underlaget inne i boxen. 10:e respektive 90:e percentil markeras av löneboxens svansar vilket betyder att 80 % av lönerna i underlaget finns mellan löneboxens svansar. I löneboxen redovisas också medellönen, i det här fallet markerat med en ring. 15

16 Nedan är ett Boxplot-diagram som visar samma sak som den tidigare tabellen på ett annat sätt. Relativa lönelägen Relativt löneläge är ett mått som Sveriges Ingenjörer använder vid jämförelser av lönelägen mellan olika grupper. Det vanligaste är att det handlar om lönejämförelser mellan olika företag men det kan också vara till exempel myndigheter, kommuner, landsting, geografiska regioner eller avtalsområden. Relativt Iöneläge är ett alternativ till att jämföra medellöner och skillnaden är att måttet tar hänsyn till jämförelsegruppernas eventuella olikheter med avseende på ett antal olika karaktäristika som vi vet har betydelse för lönenivån. På detta sätt kan man rensa bort åtminstone en del av den löneskillnad som beror på att personerna i jämförelsegrupperna kan ha olika utbildning, olika examensår etc. Då vi beräknar det relativa löneläget för t.ex. ett företag utgår vi från de medlemmar som har besvarat löneenkäten. För att komma med i underlaget ska medlemmen även ha ett examensår och en arbetsgivare registrerad i medlemsregistret. Varje individ på företaget jämförs med en jämförelsegrupp, oftast privata sektorn totalt, som har samma examensår, utbildningsgrupp och befattningsgrupp. Utbildningsgrupperna är civilingenjörer, högskoleingenjörer, annan högskoleutbildning samt gymnasieingenjörer mfl. Befattningsgrupperna är fyra till antalet; chefer och företagsledare, projektledare, specialister samt annan befattning. Hänsyn tas också till om individen har rätt till övertidsersättning eller inte. Detta gör att exempelvis en projektledare som har rätt 16

17 till övertidsersättning jämförs mot andra projektledare i hela privata sektorn som har samma examensår, motsvarande utbildningsnivå och som har rätt till övertidsersättning. Om lönenivån på företaget är exakt densamma som inom jämförelsegruppen (med avseende på examensgrupp, examensår, befattningsgrupp och övertidsersättning eller ej), kommer det relativa löneläget att vara 100. Ett lägre relativt löneläge betyder att företaget har ett lägre löneläge än jämförelsegruppen, ett högre relativt löneläge betyder att företaget har ett högre löneläge än privat sektor. För att ta fram ett relativt löneläge krävs löneuppgifter från 30 eller fler svarande medlemmar. Nedan följer relativa lönelägen för de landsting där vi har tillräckligt underlag. Den första listan avser privata sektorn som jämförelsegrupp och den andra avser hela landstingssektorn. Listorna är sorterade i bokstavsordning utifrån landstingens namn. Landstingens inbördes placering på listan samt antalet individer i underlaget anges också. Relativa lönelägen landsting jämfört med privata sektorn RANK ARBETSPLATS RELATIVT LÖNELÄGE ANTAL 8 Jönköpings läns landsting Landstinget Blekinge Landstinget Dalarna Landstinget Sörmland Landstinget i Uppsala län Landstinget i Östergötland Norrbottens läns landsting Region Halland Skåne läns landsting Stockholms läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalands Läns Landsting Örebro läns landsting

18 Relativa lönelägen landsting jämfört med landstingssektorn totalt RANK ARBETSPLATS RELATIVT LÖNELÄGE ANTAL 11 Jönköpings läns landsting Landstinget Blekinge Landstinget Dalarna Landstinget Sörmland Landstinget i Uppsala län Landstinget i Östergötland Norrbottens läns landsting Region Halland Skåne läns landsting Stockholms läns landsting Västerbottens läns landsting Västra Götalands Läns Landsting Örebro läns landsting Hör gärna av er vid frågor eller beställningar av ytterligare statistik till Anna Ihrfors Wikström via e-post eller telefon

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Särskild övertidsersättning

Särskild övertidsersättning Mars 2016 1(6) Särskild övertidsersättning Sveriges Ingenjörers lönestatistik baseras på den löneenkät som årligen skickas ut till samtliga yrkesverksamma medlemmar. I enkäten ställs en fråga om rätten

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Löner inom industrin 2015

Löner inom industrin 2015 Löner inom industrin 2015 Kapitel 2 - Löneutveckling Tabell 2.1 Medellöneökningar, okorrigerat 2000-2015 2013-2015 2015 Arbetare 3,0 2,2 2,0 Tjänstemän 3,5 2,3 2,2 Tabell 2.2 Medellöneökningar, korrigerat

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Löneläget 2017 En liten folder med lönestatistik för psykologer. lönestatistik_2017.indd 1 2018-02-26 10:54 Tack för din medverkan! Stort tack till dig som bidrar med information till det allsidiga verktyg

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Löner inom industrin 2014

Löner inom industrin 2014 Löner inom industrin 2014 Kapitel 2 - Löneutveckling Tabell 2.1 Medellöneökningar, okorrigerat 2000-2014 2010-2014 2014 Arbetare 3,0 2,3 2,8 Tjänstemän 3,6 2,4 2,8 Tabell 2.2 Medellöneökningar, korrigerat

Läs mer

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Det har kommit önskemål till Brand- och riskhanteringsingenjörernas yrkesförening om lönestatistik för brandingenjörer. Denna statistik har tidigare

Läs mer

Särskild övertidsersättning

Särskild övertidsersättning Mars 2015 1(6) Särskild övertidsersättning Sveriges Ingenjörers lönestatistik baseras på den löneenkät som årligen skickas ut till samtliga yrkesverksamma medlemmar. I enkäten ställs en fråga om rätten

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Särskild övertidsersättning

Särskild övertidsersättning 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 April 2017 1(6) Särskild övertidsersättning Sveriges Ingenjörers lönestatistik baseras på den

Läs mer

Lönestatistik september Stockholms län Anställda inklusive chefer

Lönestatistik september Stockholms län Anställda inklusive chefer Lönestatistik september 2018 Stockholms län Anställda inklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018 UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI 2019 Lönestatistik 2018 Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät december 2018 februari 2019 Lönestatistik 2018 Sida 2/11 Om Lönestatistiken I Lärarnas Riksförbunds

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Vår lön Lönestatistik från 2016, baserad på uppgifter från Vårdförbundets egna medlemmar Fakta om löneprocessen Tips inför lönesamtal och löneförhandling Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Ett stort

Läs mer

Löner. industrin. inom. En rapport från Facken inom industrins lönestatistiska referensgrupp Oktober 2003

Löner. industrin. inom. En rapport från Facken inom industrins lönestatistiska referensgrupp Oktober 2003 Löner inom industrin 22 En rapport från Facken inom industrins lönestatistiska referensgrupp Oktober 23 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de sju fackliga förbund inom industrin som

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden.

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden. Resultat 2014 Samtliga arbetsområden Löneenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som vänder sig till förbundets cirka 17 000 yrkesverksamma medlemmar. Enkäten genomfördes

Läs mer

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Systemvetare

Lönestatistik 2012 Systemvetare Lönestatistik 2012 Systemvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Lönestatistik. Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017

Lönestatistik. Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 December 2017 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Målgrupp... 3 3 Svarsfrekvens... 4 4 Val av metod... 4 5 Lönernas fördelning i hela

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Nr 3/2018 Stockholm 2018-01-26 Till Läkarförbundets yrkesoch lokalföreningar Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2017 Bakgrund Att sommarjobba som underläkare

Läs mer

VD-löner April 2011

VD-löner April 2011 VD-löner 2010 April 2011 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 60 000 medlemsföretag. Omkring 40 000 företag är mindre, ägarledda företag med färre än 10 anställda. Ersättningen

Läs mer

Löner. industrin. inom. En rapport från Facken inom industrins lönestatistiska referensgrupp Juni 2004

Löner. industrin. inom. En rapport från Facken inom industrins lönestatistiska referensgrupp Juni 2004 Löner inom industrin 23 En rapport från Facken inom industrins lönestatistiska referensgrupp Juni 24 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fackförbund inom industrin som omfattas av

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2010 Kvartal Kvartal Arbetsmarknadsrapport Kvartal,5 Ersättningstagare mars mars Arbetslösheten fortsätter att i långsam takt sjunka för Juseks medlemmar. I mars var,5 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trendbrottet

Läs mer

Löner inom industrin 2006

Löner inom industrin 2006 Löner inom industrin 2006 September 2007 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fackförbund inom industrin som omfattas av det så kallade industriavtalet. De sex förbunden är Sveriges

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Löner inom industrin 2007

Löner inom industrin 2007 Löner inom industrin 2007 Oktober 2008 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fackförbund inom industrin som omfattas av det så kallade industriavtalet. De sex förbunden är Sveriges

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Löneläget 2018 Sveriges bästa lönestatistik för psykologer.

Löneläget 2018 Sveriges bästa lönestatistik för psykologer. Löneläget 2018 Sveriges bästa lönestatistik för psykologer. Stort tack för din medverkan! Tack vare dina svar på löneenkät 2018 som gick ut i höstas kan Sveriges Psykologförbund nu presentera Sveriges

Läs mer

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018

Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 Nr 14/2018 Stockholm 2018-11-29 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 Bakgrund Att sommarjobba som underläkare

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018

Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 Lönestatistik Medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2018 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Svarsfrekvens... 3 Val av metod... 4 Lönernas fördelning i hela landet, inom landstinget...

Läs mer

Lönerapport 2011 Augusti 2012

Lönerapport 2011 Augusti 2012 Lönerapport 2011 Augusti 2012 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 2011 men innehåller även jämförelser med tidigare år.

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Löner inom industrin 2010

Löner inom industrin 2010 Löner inom industrin 2010 Juni 2011 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fackförbund inom industrin som omfattas av det så kallade industriavtalet. De sex förbunden är Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Lönestatistik 2018 Samtliga arbetsområden

Lönestatistik 2018 Samtliga arbetsområden Lönestatistik 2018 DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som vänder sig till förbundets cirka 17 000 yrkesverksamma medlemmar. Enkäten genomfördes i november december 2018 via ett webbformulär

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Lönestatistik Chefer i allmäntandvården

Lönestatistik Chefer i allmäntandvården Lönestatistik 2011 Lönerna i tabellerna är inklusive tillägg och eventuell bonus. Percentilvärdena ger uttryck för lönespridningen, dvs 10 % har lägre eller högre lön. Chefer i allmäntandvården Tabell

Läs mer

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön Ingenjörslön 2015 3 INNEHÅLL Årets statistik s 4 Lönestatistik s 8 Lönerådgivning s 9 Löneprocessen s 10 Lönesamtalet s 12 Råd till dig som är föräldraledig s 21 Ordlista s 22 Du som är ingenjör spelar

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom Löneskillnader En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 18,1% mindre än en manlig ekonom mellan kvinnor och män Om nyckeltalen Statistiken baseras på svar från närmare 11 000 yrkesverksamma ekonomer. Resultaten

Läs mer

Löner inom industrin 2011

Löner inom industrin 2011 Löner inom industrin 2011 Juni 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fackförbund inom industrin som omfattas av det så kallade industriavtalet. De fem förbunden är Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr Löner för Naturvetarna genomför årligen en löneenkät riktad till samtliga medlemmar på arbetsmarknaden. Här har vi sammanställt en kortfattad redovisning av löner för Naturvetarnas chefer. Vi fokuserar

Läs mer

Nr 3/2017 Stockholm Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar

Nr 3/2017 Stockholm Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3/2017 Stockholm 2017-05-02 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar 2016 års landstingskommunala lönestatistik I tabell 1-5 redovisas löneläget i november 2016 per befattning, kön, specialitet,

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik

LÖNESTATISTIK. Att använda. Lönestatistik LÖNESTATISTIK Att använda Lönestatistik INNEHÅLL Lönestatistik... 3 Vad visar lönestatistiken... 4 Heltidslön... 4 Medellön... 5 Medianlön... 5 Percentil... 6 Att jämföra olika grupper... 7 Procent...

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt

Läs mer

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008 Medlemsinformation. Jusektidningen februari 2008. Tryckt hos Sörmlands Grafiska AB. LÖNESTATISTIK 2007 I detta material presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2007. Statistiken kan tjäna

Läs mer

Löner inom industrin 2008

Löner inom industrin 2008 Löner inom industrin 2008 Juni 2009 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fackförbund inom industrin som omfattas av det så kallade industriavtalet. De sex förbunden är Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Löner inom industrin 2009

Löner inom industrin 2009 Löner inom industrin 2009 Augusti 2010 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fackförbund inom industrin som omfattas av det så kallade industriavtalet. De sex förbunden är Sveriges

Läs mer

Din lön. Lönestatistik

Din lön. Lönestatistik Din lön Lönestatistik Statistik från Juseks löneenkät hösten 2011 Innehåll Samtal om lön 3 Saco Lönesök 6 Lönesamtalet steg för steg 7 Så använder du statistiken 8 Hela arbetsmarknaden 9 Examensårsvisa

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik oktoberlönen 2012 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer