Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK"

Transkript

1 Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2016 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK

2 Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Använd Saco Lönesök 10 Hela arbetsmarknaden 12 Lön per sektor och befattningsnivå Privat sektor Lön efter utbildningsbakgrund 15 Arbetsområden efter examensår 16 Lön efter bransch och befattningsnivå 20 Kommunal sektor Lön efter utbildningsbakgrund 22 Arbetsområden efter examensår 23 Kommun, landsting och Svenska Kyrkan per befattningsnivå 25 Statlig sektor Lön efter utbildningsbakgrund 26 Löner inom domstols- och åklagarväsendet 27 Arbetsområden efter examensår 28 Om undersökningen 31 STATISTIK INSAMLAD VIA LÖNE ENKÄTEN JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

3 Definitioner 10:E PERCENTIL 10 procent av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90 procent är högre. MEDELLÖN är summan av lönerna dividerad med antalet löner. MEDIANLÖNEN är den mittersta lönen i ett rangordnat material. Hälften av lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre. Om statistiken Statistiken är baserad på information som Jusek samlade in via löneenkäten hösten 2016 från yrkesverksamma medlemmar. Det är inte alla medlemmar som har hunnit ha sitt lönesamtal vid denna tid på året. Det faktiska löneläget kan därför ligga högre än vad som framgår av tabellerna. Samtliga löneuppgifter avser månadslön i oktober 2016 och är omräknade till heltidslön. Naturaförmåner (såsom rikskuponger och friskvård), bonus, provision och arvoden från den huvudsakliga arbets givaren ingår. DU HITTAR MER I DATABASEN SACO LÖNESÖK Statistiken i den här broschyren visar bara ett axplock av all lönestatistik som finns tillgänglig för dig som medlem. I Saco Lönesök, Sveriges största databas för akademikerlöner, finns mycket mer. Där kan du kombinera flera urval som utbildning, arbetsområde, verksamhets ort och befattningsnivå för att få en egen anpassad statistik. Du kan även söka i databaser med löneuppgifter från arbets givare inom offentlig sektor. 90:E PERCENTIL 90 procent av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 90:e percentillönen och 10 procent är högre. Antalet observationer i varje redovisad klass avgör vilka statistiska mått som kan visas, se förklaring nedan. 10:e och 90:e percentil visas inte för klasser med färre än tio personer. Median visas inte för klasser med färre än sex personer. Medel visas inte för klasser med färre än fem personer. TOLKNING AV FÖRHÅLLANDET MEDEL OCH MEDIAN När medelvärdet är högre än medianen betyder det att det finns ett fåtal högavlönade som drar upp medelvärdet. För att få en rättvisande bild av löneläget är det därför bra att använda sig av båda måtten, särskilt om skillnaden mellan dem är stor. JUSEKS LÖNESTATISTIK

4 JUSEK TYCKER Lönen ska vara individuell och differentierad mellan olika grupper och individer. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksam hetens utveckling i ditt arbete. Ökade erfarenheter och kvalifikationer gör att du utvecklas för mer kvalificerade och ansvars krävande arbetsuppgifter. Det ska ge utslag på din lön. Lönen ska kopplas till hur uppsatta mål upp nåtts och ska inte påverkas av kön eller övriga diskri mineringsgrunder. Samtal om lön Samtal om lön är en naturlig del av lönesättningen för de allra flesta av Juseks medlemmar. På vissa arbetsplatser kommer chef och medarbetare överens om ny lön i samtalet, ofta kallat för lönesättande samtal. På andra arbetsplatser ligger samtalet istället till grund för lönesättningen, som dock sker i annat forum än i samtalet. Det sker ofta i en förhandling mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen. Vid nyanställning kommer chef och medarbetare som regel överens om lön och andra villkor i en förhandling. I samtal om din lön får du som medarbetare möjlighet att prata direkt med din chef om din lön och ditt arbete. Kopplingen mellan lön, ansvar, prestation, kompetens och på vilket sätt du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling blir tydlig för er båda. Din egen förberedelse är mycket viktig. Börja med att ta reda på hur och när lönen sätts på din arbetsplats. Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal har du ingen automatisk rätt till lönerevision. Du måste då ofta själv ta initiativ till ett samtal om din lön. VI GER DIG RÅD INFÖR LÖNESAMTALET För dig som medlem är Jusek din naturliga samtalspartner i frågor som rör lön. Det är kollektivavtalet för din arbetsplats som avgör om det är du själv som för lönedialog med din chef eller om det är dina fackliga före trädare som gör det åt dig. Finns det inte fackliga före trädare på din arbetsplats kan du kontakta Juseks kansli för stöd. 4 JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

5 DIN LÖNEUTVECKLING Löneutvecklingen på arbetsmarknaden varierar över tid, liksom mellan olika branscher och avtals områden. Även tillgång och efterfrågan på viss kompetens på verkar lönen. Brist skapar förutsättningar för högre löne utveckling och överskott kan innebära motsatsen. Bedömningen av dig som medarbetare enligt de lönekriterier och löne principer som gäller på din arbetsplats ska självklart också påverka din lön och löneutveckling. Eftersom så många olika faktorer påverkar är det inte möjligt att ange vilken löneutveckling som är rätt just för dig. Genom Juseks lönestatistik och lönerådgivning får du en bild av vad som kan vara rimligt att förvänta sig. Om du byter befattning, får nya arbetsuppgifter eller på annat sätt bidragit och utvecklat verksamheten bör det på ett positivt sätt påverka vilken löneutveckling du kan förvänta dig. LÖNESAMTALETS INNEHÅLL Det är naturligt att återkoppla samtalet om lön till de medarbetarsamtal eller motsvarande som årligen sker på flertalet arbetsplatser. Om du inte har haft med arbetarsamtal med din chef och därför inte kan hänvisa tillbaka till det finns det anledning att i lönesamtalet gå ännu djupare in på frågor som rör ditt arbetsinnehåll, kompetens utveckling och arbetsinsats. FÖRSÖK PÅVERKA VID ETT ANNAT TILLFÄLLE Det är fullt möjligt att ta upp en diskussion om löneökning även vid andra tillfällen än vid löne revisionen. Det kan till exempel ske om du blir befordrad, får ny kompetens eller får förändrade arbetsuppgifter som förändrar ditt ansvar. Om du anser att du har fel lön sedan tidigare kan du också ta upp en diskussion. PÅ DE HÄR GRUNDERNA SÄTTS LÖNEN Lönen bestäms av de lönekriterier eller löne principer som gäller på din arbetsplats. Det är viktigt att både du och din chef vet vad som gäller. Inom många avtalsområden finns regleringar om att lönekriterier ska finnas. Det finns inte alltid och då är det viktigt att den lokala akademiker föreningen eller mot svarande kräver att sådana ska tas fram. SAKNAR DU NÅGOT? SVARET FINNS I SACO LÖNESÖK I databasen Saco Lönesök kan du studera löne statistik för enstaka examens- eller födelseår och statistik för enstaka befattningsnivåer. I den här broschyren har vi tagit med de vanligaste variablerna, men du kan göra mycket mer i Saco Lönesök, Sveriges största databas för akademikerlöner. I databasen ingår Juseks löne statistik samt statistik från medlemmar i andra Sacoförbund. Du hittar Saco Lönesök på JUSEK.SE/LON JUSEKS LÖNESTATISTIK

6 ENSKILDA ÖVERENSKOMMELSER Inom flertalet avtals om råden är det också möjligt att träffa enskilda överenskommelser om andra anställnings villkor än lön. Det kan avse rätt till övertidsersättning, arbets tidens omfattning och förläggning, semester och pensions avsättningar. Jusek kan stödja dig även inför den typen av överens kommelser. TA BETALT FÖR DIN ÖVERTID Många har förhandlat bort sin rätt till övertids ersättning. Inom vissa avtalsområden kan man göra det i enskilda överens kommelser, där man kan diskutera högre lön eller annan form av kompen sation, till exempel längre semester. VAD ÄR EN SEMESTERVECKA VÄRD I ARBETSTID? En extra semestervecka motsvarar övertidstimmar per år. Beräknas du jobba fler timmar än så i övertid så kan du se det som obetalt arbete. Värdet av en extra semesterdag motsvarar cirka 0,5 procent löneökning. SE UPP FÖR DÅLIGA ARGUMENT När du diskuterar din lön ska du sträva efter att använda bra argument som är kopplade till dig och ditt arbete. Blanda aldrig in din privat ekonomi i samtalet, till exempel att husköpet blev för dyrt eller att du har höga studieskulder. Inget av detta har med ditt ansvar, din kompetens eller din prestation att göra. Även du kan mötas av dåliga argument, till exempel Jag saknar mandat, Passar det inte finns det hundra andra som vill ha jobbet, Lönepotten är så liten eller Jag skulle vilja ge dig mer men jag har inga pengar. Det är argument som du inte ska behöva godta. VILL DU HA PERSONLIG RÅDGIVNING? Kontakta vår medlemsrådgivning. Här svarar ombudsmän på dina frågor om lön. De hjälper dig att vässa dina argument och ger tips på hur du bäst förbereder dig inför lönesamtalet. RING JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

7 VAD SKA JAG BEGÄRA FÖR LÖN? Det finns många faktorer som påverkar den enskilde med arbetarens lön. Några av dessa är läget på arbets marknaden, det ekonomiska läget inom organisationen, löneutveckling inom din bransch och efterfrågan av viss kompetens. Se skillnaden och räkna ut vad just du tjänar på KNEGDEG.SE JUSEKS LÖNESTATISTIK

8 Lönesamtalet steg för steg 1 Förberedelsen SAMMANSTÄLL DINA INSATSER OCH DIN UTVECKLING Vilka resultat har du uppnått? Var målen realistiska? Har du fått fler eller mer kvalificerade arbets uppgifter? Har du fått ett ökat ansvar för löpande verksamhet eller projekt? Har du blivit skickligare eller mer kunnig inom ditt special område? Har dina personliga egenskaper utvecklats? Har du bidragit till en bättre verksamhet? Har du medverkat till att öka dina kollegors prestation? SÄTT DITT LÖNEMÅL Ta reda på hur löneutvecklingen ser ut inom din bransch, för ditt yrke och vad som verkar vara en sanno lik löneutveckling hos din arbets givare. Gör också en bedömning av ditt löne läge i för hållande till lönestatistiken för rele vanta jämförelse grupper. Sätt det i rela tion till en bedömning av dina in satser och utveckling. Skapa en bild av vad du förväntar dig i lönepåslag. 8 JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

9 Lönesamtal lönar sig I löneenkäten ställer vi frågor om lönesamtal. Vår senaste analys visar att de medlemmar som har haft lönesamtal i genomsnitt har 3,7 procent högre lön än de som inte har haft det (med hänsyn taget till ett antal övriga löne påverkande faktorer). Cirka 80 procent av medlemmarna som svarat på enkätens frågor om lönesamtal hade haft lönesamtal. HÅLL UTKIK! FLER ANALYSER OM LÖN ÄR PÅ GÅNG UNDER VÅREN! 2 Under lönesamtalet Återkoppla till medarbetarsamtal, utveck lings samtal eller motsvarande. Om du inte haft ett sådant samtal kan du utveckla följande punkter. DET DU GJORT UNDER ÅRET Redogör för dina prestationer, hur du har bidragit till verksamheten samt hur din roll har utvecklats. HUR DU VILL UTVECKLAS Områden där du vill ta ökat ansvar? Områden som du vill släppa? DITT LÖNEKRAV Beskriv vad du har för förväntningar på din löneutveckling. Här kan du välja att börja eller låta din chef inleda. Om det finns anledning att tro att chefen kan komma att värdera dig bra kan det vara klokt att avvakta chefens förslag. 3 Utvärderingen UTVÄRDERA SAMTALET Har du uppnått målet? Om inte, varför? Vilka argument har din chef fört fram som talar mot dina krav? Vilka signaler fick du kring vad du kan utveckla under det kommande året? Vad gav samtalet dig utöver diskussionen om lönen som du kan värdesätta? UTVÄRDERA DIN SITUATION Finns det anledning att gå vidare i din karriär och vilka möjligheter ser du inom respektive utanför din nuvarande anställning? Hur vill du utvecklas på sikt? Utvecklar du fortfarande din kompetens och på det sätt du vill? Ligger befordran eller förändrade arbets uppgifter i sikte? Trivs du med jobbet och dina kollegor? JUSEKS LÖNESTATISTIK

10 Använd Saco Lönesök SVERIGES STÖRSTA DATABAS FÖR AKADEMIKERLÖNER Med Saco Lönesök har du tillgång till kvalitativ och lättillgänglig lönestatistik från mer än akademiker. Du hittar den via jusek.se/lon. DET HÄR KAN DU GÖRA I SACO LÖNESÖK Studera lönenivån och lönespridningen för olika åldrar, examensår utbildningar, yrken, befattningar, sektorer och regioner. Studera ingångslöner och löneutveckling för olika yrken. Jämföra din lön med andra akademikers. Skräddarsy statistik utifrån dina egna behov. Spara eller skriva ut tabeller och diagram. ANVÄND SACO LÖNESÖK NÄR DU: söker nytt jobb ska ha lönesamtal får en ny tjänst eller nya arbets uppgifter väljer eller funderar på att byta yrke. Du kan även använda Saco Lönesök direkt från din mobil. 10 JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

11 FRÅGOR OCH SVAR OM LÖN Kan arbetsgivaren sänka min lön? Varför är det bra att ha en snabb löneutveckling i början av karriären? Har jag rätt till en löneförhandling per år? Vi besvarar de vanligaste frågorna från medlemmarna om lön på JUSEK.SE/LON JUSEKS LÖNESTATISTIK

12 HELA ARBETSMARKNADEN Lön per sektor och befattningsnivå HELA ARBETS MARKNADEN Här redovisas månadslöner inom de olika arbetsmarknadssektorerna för olika befattningsnivåer. Tabellen nedan visar definitionerna av de olika befattningsnivåerna. DEFINITIONER AV BEFATTNINGSNIVÅER Högsta chef Verkställande direktör/generaldirektör/landstings-/kommundirektör eller motsvarande Högre chef Sitter i högsta chefens (verkställande direktörs eller motsvarandes) ledningsgrupp Mellanchef Är chef över chefer Enhetschef/gruppchef/ första linjens chef Leder anställda i den löpande verksamheten Handläggare Utför självständigt arbetsuppgifter inom eget ansvarsområde. Kan ha budgetansvar Specialist Har unik roll inom avgränsat professionellt område, ofta internkonsult och/eller i stabsfunktion Projektledare Ledningsansvar för ett projekt. Kan ha budgetansvar Assistent Biträder och utför arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet Om du arbetar inom domstolsväsendet väljer du svarsalternativ enligt nedanstående Högsta chef Justitieråd, president i hovrätt och kammarrätt samt lagman i tingsrätt och förvaltningsrätt Högre chef Lagman på hovrätt och kammarrätt, chefsrådman Mellanchef Enhetschef, vice ordförande på avdelning i överrätt Enhetschef/gruppchef/ första linjens chef Hovrättsråd, kammarrättsråd, rådman Handläggare Assessor, regeringsrättssekreterare, revisionssekreterare, föredragande, fiskal, notarie, beredningsjurist Specialist Hyresråd, miljöråd 12 JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

13 HELA ARBETS MARKNADEN BEFATTNINGSNIVÅ OCH ARBETSMARKNADSSEKTOR Befattningsnivå Arbetsmarknadssektor Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent Privat Kommunal Statlig Handläggare Privat Kommunal Statlig Projektledare Privat Kommunal Statlig Specialist Privat Kommunal Statlig Enhetschef/gruppchef/ Privat första linjens chef Kommunal Statlig Mellanchef Privat Kommunal Statlig Högre chef Privat Kommunal Statlig Högsta chef Privat (vd, gd till exempel) Kommunal Statlig JUSEKS LÖNESTATISTIK

14 FRÅGOR OM BONUS OCH PROVISION? Rörliga lönedelar är prestations- och resultatlön, bonus och andra typer av föränderlig lön. Ibland erbjuder arbetsgivaren olika former av rörliga lönedelar. Vi har samlat information om vad du behöver tänka på om du erbjuds rörliga lönedelar. Läs mer på JUSEK.SE/LON 14 JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

15 PRIVAT SEKTOR Lön efter utbildningsbakgrund I denna tabell ingår personer med juridisk, ekonomisk, systemvetenskaplig, personalvetenskaplig, kommunikationsvetenskaplig respektive samhällsvetenskaplig examen (lägst 180 poäng) oavsett arbetsuppgifter. PRIVAT SEKTOR ICKE CHEF Utbildningsgrupp Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Kommunikatörer Samhällsvetare PRIVAT SEKTOR CHEF Utbildningsgrupp Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Kommunikatörer Samhällsvetare PRIVAT SEKTOR JUSEKS LÖNESTATISTIK

16 PRIVAT SEKTOR PRIVAT SEKTOR Arbetsområden efter examensår I detta avsnitt redovisas månadslöner inom utvalda arbetsområden inom privat sektor efter examensår. EKONOMIFUNKTION, BUDGETERING OCH REDOVISNING ICKE CHEF JURIDISKT ICKE CHEF JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

17 PRIVAT SEKTOR BOLAGSJURIST ICKE CHEF HR/PERSONALARBETE ICKE CHEF PROJEKTLEDNING/IT ICKE CHEF INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH PR ICKE CHEF PROGRAMMERING/SYSTEMUTVECKLING ICKE CHEF AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING ICKE CHEF JUSEKS LÖNESTATISTIK

18 HR/PERSONALARBETE CHEF EKONOMIFUNKTION, BUDGETERING OCH REDOVISNING CHEF FÖRSÄLJNING CHEF 10-årsklasser Antal värde percentil Median percentil Redovisning i 10- årsklass på grund av för få observationer. FINANSARBETE CHEF 10-årsklasser Antal värde percentil Median percentil Redovisning i 10- årsklass på grund av för få observationer. IT CHEF PRIVAT SEKTOR 18 JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

19 DAGS ATT BYTA JOBB? För de allra flesta lönar det sig att byta arbete med några års mellanrum. Juseks medlemmar som byter jobb får nästan alltid högre lön och nya mer utvecklande arbetsuppgifter. Ett nytt jobb leder dessutom ofta till att din kompetens breddas eller fördjupas och därmed stärks din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vet du inte vad nästa steg skulle kunna vara, vill du ha ett bollplank i processen eller skulle du behöva piffa till ditt cv? ANVÄND JUSEKS KARRIÄRTJÄNSTER som ingår i ditt medlemskap. JUSEKS LÖNESTATISTIK

20 PRIVAT SEKTOR PRIVAT SEKTOR Lön efter bransch och befattningsnivå Här redovisas månadslöner inom bransch och befattningsnivå. ADVOKATBYRÅER Befattningsnivå Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent Handläggare Projektledare Specialist Samtliga chefsbefattningar Samtliga IT Befattningsnivå Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent Handläggare Projektledare Specialist Enhetschef/gruppchef/första linjens chef Mellanchef Högre chef/högsta chef Samtliga JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

21 PRIVAT SEKTOR INTRESSEORGANISATIONER Befattningsnivå Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent Handläggare Projektledare Specialist Enhetschef/gruppchef/första linjens chef Mellanchef/högre chef/högsta chef Samtliga INDUSTRI Befattningsnivå Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent Handläggare Projektledare Specialist Enhetschef/gruppchef/första linjens chef Mellanchef Högre chef/högsta chef Samtliga BANK Befattningsnivå Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent Handläggare Projektledare Specialist Enhetschef/gruppchef/första linjens chef Mellanchef Högre chef/högsta chef Samtliga FÖRSÄKRING Befattningsnivå Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent Handläggare Projektledare Specialist Enhetschef/gruppchef/första linjens chef Mellanchef/högre chef Samtliga JUSEKS LÖNESTATISTIK

22 KOMMUNAL SEKTOR Lön efter utbildningsbakgrund I denna tabell ingår personer med juridisk, ekonomisk, systemvetenskaplig, personalvetenskaplig, kommunikationsvetenskaplig respektive samhällsvetenskaplig examen (lägst 180 poäng) oavsett arbetsuppgifter. Statistiken baseras på medlemmar som arbetar inom kommun, landsting eller Svenska kyrkan. KOMMUNAL SEKTOR ICKE CHEF Utbildningsgrupp Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Kommunikatörer Samhällsvetare KOMMUNAL SEKTOR CHEF Utbildningsgrupp Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Kommunikatörer 1 Samhällsvetare KOMMUNAL SEKTOR 22 JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

23 KOMMUNAL SEKTOR Arbetsområden efter examensår KOMMUNAL SEKTOR I detta avsnitt redovisas månadslöner inom utvalda arbetsområden inom kommunal sektor efter examensår. Statistiken baseras på medlemmar som arbetar inom kommun, landsting eller Svenska kyrkan. JURIDISKT ARBETE ICKE CHEF HR/PERSONALARBETE ICKE CHEF UTREDNINGSARBETE, HANDLÄGGNING ÄRENDE FÖR BESLUT/MYNDIGHETSUTÖVNING ICKE CHEF UTREDNINGSARBETE, STATISTISKT, EKONOMISKT ICKE CHEF JUSEKS LÖNESTATISTIK

24 KOMMUNAL SEKTOR EKONOMIFUNKTION, BUDGETERING OCH REDOVISNING ICKE CHEF ALLMÄNT ADMINISTRATIVT ARBETE ICKE CHEF EKONOMIFUNKTION, BUDGETERING OCH REDOVISNING CHEF 10-årsklasser Antal värde percentil Median percentil HR/PERSONALARBETE CHEF 10-årsklasser Antal värde percentil Median percentil UTREDNINGSARBETE CHEF 10-årsklasser Antal värde percentil Median percentil ADMINISTRATION CHEF 10-årsklasser Antal värde percentil Median percentil Månadslöner för chefer redovisas i 10-årsklasser på grund av för få observationer. 24 JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

25 KOMMUNAL SEKTOR Kommun, landsting och Svenska Kyrkan per befattningsnivå I detta avsnitt redovisas månadslöner uppdelat på kommun, landsting och Svenska kyrkan uppdelat på befattningsnivå. KOMMUNAL SEKTOR KOMMUN Befattningsnivå Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent Handläggare Projektledare Specialist Enhetschef/gruppchef/första linjens chef Mellanchef Högre chef Högsta chef Samtliga LANDSTING Befattningsnivå Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent Handläggare Projektledare Specialist Enhetschef/gruppchef/första linjens chef Mellanchef Högre chef/högsta chef Samtliga SVENSKA KYRKAN Befattningsnivå Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Assistent 2 Handläggare Projektledare 2 Specialist Enhetschef/mellanchef Högre chef/högsta chef Samtliga JUSEKS LÖNESTATISTIK

26 STATLIG SEKTOR STATLIG SEKTOR Lön efter utbildningsbakgrund I detta avsnitt redovisas månadslöner inom statlig sektor för personer med juridisk, ekonomisk, systemvetenskaplig, personalvetenskaplig, kommunikationsvetenskaplig respektive samhällsvetenskaplig examen (lägst 180 p) oavsett arbetsuppgifter. STATLIG SEKTOR ICKE CHEF Utbildningsgrupp Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Kommunikatörer Samhällsvetare STATLIG SEKTOR CHEF Utbildningsgrupp Antal Medelvärde 10:e percentil Median 90:e percentil Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Kommunikatörer Samhällsvetare JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

27 STATLIG SEKTOR Löner inom domstols- och åklagarväsendet STATLIG SEKTOR Inom domstols- och åklagarväsendet är lönenivåerna starkt kopplade till befattning och titel. För dessa grupper är det därför värdefullt att se lönestatistik per befattning. Löneuppgifterna i nedanstående tabeller är hämtade från respektive myndighet och avser lönenivåerna efter 2016 års lönerevision. DOMSTOLSVÄSENDET Tarifflön 10:e percentil 90:e percentil Notarie, nivå 1* Notarie, nivå 2* Fiskal, nivå 1* Fiskal, nivå 2* Fiskal, nivå 3* Rådman förvaltningsrätt Rådman tingsrätt Hyresråd Hovrättsråd Kammarrättsråd Chefsrådman förvaltningsrätt ** ** Chefsrådman tingsrätt Hovrättsråd, tillika vice ordförande Kammarrättsråd, tillika vice ordförande * Avser löneläget 1 april ** Undre och övre kvartilen har använts på grund av få observationer. ÅKLAGARVÄSENDET Tarifflön 10:e percentil 90:e percentil Åklagaraspirant* Assistentåklagare* Assistentåklagare 1 år* Allmän kammaråklagare Specialiserad kammaråklagare Ekorevisor/revisor Vice chefsåklagare/biträdande kammarchef Chefsåklagare Chefsåklagare, kammarchef Överåklagare * Avser löneläget från och med 1 april JUSEKS LÖNESTATISTIK

28 STATLIG SEKTOR Arbetsområden efter examensår I detta avsnitt redovisas månadslöner inom olika arbetsområden inom statlig sektor efter examensår. EKONOMIFUNKTION, BUDGETERING OCH REDOVISNING ICKE CHEF JURIDISKT ICKE CHEF STATLIG SEKTOR 28 JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

29 STATLIG SEKTOR REVISION ICKE CHEF TAXERINGS-/GRANSKNINGSARBETE ICKE CHEF SYSTEMUTVECKLING ICKE CHEF UTREDNINGSARBETE, HANDLÄGGNING FÖR BESLUT/MYNDIGHETSUTÖVNING ICKE CHEF UTREDNINGSARBETE, STATISTISKT OCH ELLER EKONOMISKT ICKE CHEF UTREDNINGSARBETE, ANNAT ICKE CHEF JUSEKS LÖNESTATISTIK

30 STATLIG SEKTOR JURIDISKT ARBETE CHEF UTREDNINGSARBETE, HANDLÄGGNING FÖR BESLUT/MYNDIGHETSUTÖVNING CHEF JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017

31 Du glömmer väl inte att svara på löneenkäten? LÖNESTATISTIKEN i den här broschyren är baserad på de löneenkäter som Jusek samlat in under hösten 2016 av samtliga yrkesverksamma medlemmar som har anställning och tjänstgör i Sverige. Av utskickade enkäter svarade medlemmar helt eller delvis på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 50 procent. Av dessa fick vi in cirka användbara löner. Förutom frågor om lön innehåller enkäten frågor om löneprocessen samt registeruppgifter. VI VILL RIKTA ETT STORT TACK till dig som svarade på löneenkäten hösten Ju fler som svarar, desto större möjligheter har vi att kunna fortsätta ta fram bra lönestatistik som kan brytas ner på intressanta delgrupper. Gå gärna in på jusek.se och uppdatera din epostadress så vi vet vart vi ska skicka den. Håll utkik i oktober! JU FLER SOM SVARAR PÅ LÖNEENKÄTEN, DESTO BÄTTRE LÖNESTATISTIK KAN VI TA FRAM JUSEKS LÖNESTATISTIK

32 Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Med nära medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. NYBROGATAN 30 BOX 5167, STOCKHOLM JUSEK.SE Fotoskrift AB T ex Sörmlands Grafiska Producerad med miljöansvar. Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling på jusek.se/csr

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2017 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK

Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2017 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK Lönestatistik JUSEKS LÖNEENKÄT 2017 DIT T VERK T YG FÖR EN BÄT TRE LÖN JUSEKS LÖNESTATISTIK 2017 1 Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Använd Saco Lönesök 10 Hela arbetsmarknaden

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Din lön. Lönestatistik

Din lön. Lönestatistik Din lön Lönestatistik Statistik från Juseks löneenkät hösten 2011 Innehåll Samtal om lön 3 Saco Lönesök 6 Lönesamtalet steg för steg 7 Så använder du statistiken 8 Hela arbetsmarknaden 9 Examensårsvisa

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer

Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Lönestatistik 2013 Advokatbyråer Din lön Statistiken är baserad på löneenkäter som Jusek har samlat in under oktober 2013, från yrkesverksamma medlemmar anställda vid advokatbyrå*. Samtliga löneuppgifter

Läs mer

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008

Medellön anger genomsnittslönen, det vill säga den totala lönesumman dividerad med antalet observationer. Stockholm i januari 2008 Medlemsinformation. Jusektidningen februari 2008. Tryckt hos Sörmlands Grafiska AB. LÖNESTATISTIK 2007 I detta material presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2007. Statistiken kan tjäna

Läs mer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer

Lönestatistik 2011 Advokatbyråer Din lön Lönestatistik 2011 Advokatbyråer I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2011. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer

Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Lönestatistik 2012 Advokatbyråer Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Din lön. Lönestatistik Advokatbyråer. Akademiker förbundet för jurister, civilek systemvetare, personalvetare samhällsvetare Din lön Lönestatistik 2009 Advokatbyråer Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Innehåll Förord... 3 Juridiskt arbete/advokater/biträdande jurister...

Läs mer

Lönestatistik 2012 Jurister

Lönestatistik 2012 Jurister Lönestatistik 2012 Jurister Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare

Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Lönestatistik 2012 Samhällsvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Lönestatistik 2012 Systemvetare

Lönestatistik 2012 Systemvetare Lönestatistik 2012 Systemvetare Din lön I detta material presenteras Juseks lönestatistik över löneläget i september 2012. Statistiken kan tjäna som underlag inför de årliga, individuella löne förhandlingarna

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER

LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK 2015 SVERIGES FARMACEUTER LÖNESTATISTIK FÖR FARMACEUTER Här kommer 2015 års lönestatistik för farmaceuter. Fortfarande är vår statistik unik på så sätt att den ger möjlighet till överblick

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI Lönestatistik 2018 UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND JULI 2019 Lönestatistik 2018 Baserad på Lärarnas Riksförbunds Löneenkät december 2018 februari 2019 Lönestatistik 2018 Sida 2/11 Om Lönestatistiken I Lärarnas Riksförbunds

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08)

Sveriges Veterinärförbund Lönestatistik Staten 2008 090508 (ml statistik/lönestat statl 08) Veterinärförbundets lönestatistik 2008 för bl a statligt anställda veterinärer Förbundet tackar alla som har bidragit med uppgifter till statistiken. Av inkomna svar har 521 bearbetats. Den totala svarsprocenten

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Löneläget 2017 En liten folder med lönestatistik för psykologer. lönestatistik_2017.indd 1 2018-02-26 10:54 Tack för din medverkan! Stort tack till dig som bidrar med information till det allsidiga verktyg

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013

Så mycket tjänar ingenjörscheferna. Juni 2013 Så mycket tjänar ingenjörscheferna i Sverige Juni 2013 2 Så mycket tjänar ingenjörschefer i Sverige Sverige är beroende av kompetenta chefer. Cheferna tar ett stort ansvar för utveckling och kvalitet hos

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön

Din löneutveckling ska vara god under hela arbetslivet. Ingenjörernas medellön. Lönespridning visar variationen i lön Ingenjörslön 2015 3 INNEHÅLL Årets statistik s 4 Lönestatistik s 8 Lönerådgivning s 9 Löneprocessen s 10 Lönesamtalet s 12 Råd till dig som är föräldraledig s 21 Ordlista s 22 Du som är ingenjör spelar

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget inför lönerevisionen 2012 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas

Läs mer

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom

Löneskillnader. mellan kvinnor och män 18,1% En kvinnlig ekonom tjänar i snitt. mindre än en manlig ekonom Löneskillnader En kvinnlig ekonom tjänar i snitt 18,1% mindre än en manlig ekonom mellan kvinnor och män Om nyckeltalen Statistiken baseras på svar från närmare 11 000 yrkesverksamma ekonomer. Resultaten

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget

Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Statistikunderlag till förtroendevalda inom landstinget Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen

Läs mer

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 1 (10) Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 Definitioner Med RALS 2007-2010 avses Ramavtal 2007-2010 om löner m.m. för arbetstagare inom det

Läs mer

LÖNEN. Nytt jobb ny lön. Rätt lön oavsett kön

LÖNEN. Nytt jobb ny lön. Rätt lön oavsett kön Din lön INNEHÅLL LÖNEN...3 Rätt lön oavsett kön...3 Nytt jobb ny lön...3 Tips och råd...4 Den individuella lönens beståndsdelar...4 Övertidskompensation... 5 Du ska ha kompensation för övertid... 6 Övertidsavlösning...7

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål.

LÖNEN. kompetens ska på ett bättre sätt än tidigare utnyttjas för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål. Din LÖN INNEHÅLL LÖNEN... 1 Rätt lön oavsett kön... 1 Nytt jobb ny lön... 1 Tips och råd... 2 Den individuella lönens beståndsdelar... 2 Övertidskompensation viktigare än du tror.. 3 Du ska ha kompensation

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen 2016-04-20 Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut

Läs mer

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen

Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Statistikunderlag till förtroendevalda inom kommunen Sveriges Ingenjörer använder två olika statistikkällor för offentliga sektorn. Dels används resultaten från vår löneenkät som skickas ut årligen till

Läs mer

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012

Lönestatistik. Avser lönenivåerna 2012 Lönestatistik Avser lönenivåerna 2012 Innehåll Förord 3 Allmänt 4 5 Varför samlar vi in lönestatistik år efter år 4 Definitioner 4 Sektorsfördelning 4 Fakta 4 Löneutveckling 5 Landsting 6 7 Fakta 6 L1.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr Löner för Naturvetarna genomför årligen en löneenkät riktad till samtliga medlemmar på arbetsmarknaden. Här har vi sammanställt en kortfattad redovisning av löner för Naturvetarnas chefer. Vi fokuserar

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Din lön 2018 Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Innehåll 3 Börja här inför lönesamtalet 4 Om innehållet 4 Ord- och begreppslista 5 Så använder du lönestatistiken Lönestatistik 6 Ingångslöner

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet

Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Vår lön Lönestatistik från 2016, baserad på uppgifter från Vårdförbundets egna medlemmar Fakta om löneprocessen Tips inför lönesamtal och löneförhandling Din lön en viktig fråga för Vårdförbundet Ett stort

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Lönestatistik 2009 Chefer

Lönestatistik 2009 Chefer Din lön Lönestatistik 2009 Chefer Här presenteras Juseks statistik över löneläget i september 2009. Statisti ken kan tjäna som underlag inför den årliga individuella lönesätt ningen eller när du söker

Läs mer

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden.

Löneenkät. Resultat Samtliga arbetsområden. Resultat 2014 Samtliga arbetsområden Löneenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s lönestatistik baseras på en årlig löneenkät som vänder sig till förbundets cirka 17 000 yrkesverksamma medlemmar. Enkäten genomfördes

Läs mer

EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK. Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR

EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK. Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR STATISTIK EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR Förord Utbildning ska löna sig. Därför är det olyckligt att utbildningspremien

Läs mer

Få rätt ingångslön det tjänar alla på

Få rätt ingångslön det tjänar alla på Du och din lön 2015 Få rätt ingångslön det tjänar alla på 2013 DEN FÖRSTA SKOLLEDARLÖNEN betyder mycket för din fortsatta löneutveckling. Det är svårt att rätta till en för låg ingångslön i senare lönerevisioner.

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Din lön Lönestatistik Inför lönesamtalet

Din lön Lönestatistik Inför lönesamtalet Din lön 2017 Lönestatistik Inför lönesamtalet Innehåll 3 Svart på vitt om löneläget 4 Om innehållet 4 Ord- och begreppslista 5 Så använder du lönestatistiken Lönestatistik 6 Ingångslöner 8 Privat sektor

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

SACO:s löneenkät 2017

SACO:s löneenkät 2017 SACO:s löneenkät 017 I början av november 017 fick SACO:s medlemmar möjlighet att svara på en enkät om årets lönesamtal. Enkäten besvarades av 5 medlemmar av de 43 medlemmar som genomfört lönesättande

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet

Din lön Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Din lön 2019 Lönestatistik Tips och råd inför lönesamtalet Innehåll Börja här inför lönesamtalet 3 Börja här inför lönesamtalet 4 Om innehållet 4 Ord- och begreppslista 5 Så använder du lönestatistiken

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Många studenter arbetar gratis Kompetens ska värderas även i pengar Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför arbetslivet.

Läs mer

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015.

Löneläget 2015. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Löneläget 2015 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2015. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ännu en gång, stort tack till Er som svarat på 2015 års löneenkät! 62 % av förbundets

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök

Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök Det har kommit önskemål till Brand- och riskhanteringsingenjörernas yrkesförening om lönestatistik för brandingenjörer. Denna statistik har tidigare

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Administratörer och förvaltare Allmäna beteendevetare Allmänna samhällsvetare Beteendevetare Kulturgeografer Medie- och svetare Nationalekonomer

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Talmanus Att ge lön för mödan Chefers erfarenheter av individuell lönesättning

Talmanus Att ge lön för mödan Chefers erfarenheter av individuell lönesättning Talmanus Att ge lön för mödan Chefers erfarenheter av individuell lönesättning Bild 1 Saco arbetar sedan lång tid tillbaka med frågor som rör lönebildning, och har analyserat den utifrån olika perspektiv.

Läs mer

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund

SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:s lönebilaga 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SULF:s lönebilaga

Läs mer

Lönesamtalet

Lönesamtalet www.lr.se Lönesamtalet Lönesamtalet Samtliga löneavtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar bygger på principen individuell och differentierad lön. Under de senaste åren finns en tydlig tendens att avtalen

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer