RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå"

Transkript

1 RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå

2 Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister uppstå. En advokatbyrå kan också tänkas vilja eller tvingas upphöra med en del av sin verksamhet, varvid samma behov kan uppkomma. Då uppstår arbetsbrist. Enligt Juseks erfarenhet förekommer det dock att vissa arbetsgivare under föregivande av arbetsbrist säger upp personer som man av andra skäl vill bli av med. Sådana felaktiga uppsägningar kan domstol förklara ogiltig. Skadestånd kan då också dömas ut. Advokatsektionens styrelse Advokat Nils Högström (ordförande) Advokat Peter Olofsson (vice ordförande) Advokat Sofia Hedéen Advokat Carsten Helland Advokat Mia Johansson Jur. kand. Elvira Hemphälä Jur. kand. Irina Tkatsenko Jur. kand. Per-Olof Persson, sektionsansvarig ombudsman 2

3 Arbetsbrist Arbetsbrist behöver inte innebära brist på arbetsuppgifter. Arbetsbrist kan även uppstå när advokatbyrån t ex vill avveckla eller inskränka hela eller delar av verksamheten, eller effektivisera. En verksamhet behöver alltså inte vara olönsam för att arbetsbrist skall uppstå. Ogiltigförklaring Om du blir uppsagd är det viktigt att du kontaktar Juseks kansli omedelbart, så att vi kan granska din uppsägning. En uppsägning kan ogiltigförklaras om den inte är sakligt grundad. Det innebär att anställningen fortsätter att gälla på samma villkor som tidigare så länge tvisten pågår. Ogiltigförklaringen måste ske inom två veckor från det du mottagit uppsägningsbeskedet. Om arbetsgivaren har övertalighet på grund av arbetsbrist men bryter mot turordningsreglerna så kan uppsägningen inte förklaras ogiltig. Däremot kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd för det lönebortfall som drabbar den arbetstagare som förbigåtts vid tillämpning av turordningsreglerna. I vissa ytterligare fall kan arbetsgivaren bli skadeståndskyldig om de formella kraven på uppsägningen inte uppfyllts. Uppsägningstidens längd Den minsta uppsägningstiden är enligt LAS en månad. Om anställningsavtalet träffades före 1997 gäller följande: För den som fyllt 25, 30, 35, 40 respektive 45 är uppsägningstiden två, tre, fyra, fem respektive sex månader. Om anställningsavtalet träffades under 1997 eller därefter så är uppsägningstiden enligt LAS relaterad till din anställningstid hos arbetsgivaren enligt följande: För den som varit anställd minst två, fyra, sex, åtta respektive tio år är uppsägningstiden två, tre, fyra fem respektive sex månader. 3

4 Avtalade uppsägningstider kan vara längre än lagens miniminivåer. Vilken uppsägningstid du har framgår av ditt anställningsavtal. Advokatbyrån måste förhandla Om advokatbyrån planerar nedskärningar är byrån skyldig att förhandla med berörd eller berörda arbetstagarorganisationer innan beslut fattas. Detta gäller även om advokatbyrån inte är bunden av några kollektivavtal. Vid förhandlingen skall alla relevanta aspekter av byråns verksamhet noga diskuteras och analyseras. Advokatbyråns förhandlingsskyldighet innebär att den skall bidra med det material som ligger till grund för det planerade beslutet samt skälen för detta. Relevant underlag är en organisationsplan, förteckning över samtliga anställda jurister med uppgift om ålder, anställningstid och arbetsuppgifter samt byråns ekonomiska ställning. Därutöver bör möjliga omplaceringsförslag presenteras. Turordningsregler Om uppsägning/omplacering av personal blir aktuell på grund av nedskärning av verksamheten skall turordningsreglerna i LAS tillämpas. Innan turordningen fastställs har arbetsgivare med högst tio anställda rätt att, oavsett antalet turordningskretsar, undanta två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. En turordning skall sedan upprättas för varje driftsenhet för sig. Utgångspunkten för arbetstagarnas inbördes placering i turordning är deras anställningstid hos arbetsgivaren. Den med längre anställningstid har företräde framför den med kortare. Vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde. All anställningstid hos arbetsgivaren räknas, även t ex vikariat och feriearbete. Anställningstid från en verksamhet som övergått till nuvarande verksamhet (t.ex. genom en byråsammanslagning) får också tillgodoräknas. Detsamma gäller om man arbetat i samma 4

5 verksamhet men under en tidigare ägare. Arbetstagare som fyllt 45 år får tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad för varje månad som påbörjats efter 45-årsdagen. Sammanlagt får högst 60 extra anställningsmånader tillgodoräknas. Det förekommer att arbetsgivare försöker identifiera arbetsbristen till en eller flera tjänster och därefter säger upp den eller de som innehar tjänsten eller tjänsterna. Detta kan vara fel. Vad byrån måste göra är att bedöma om de berörda juristerna har tillräckliga kvalifikationer för att överta arbetsuppgifter som utförs av någon med kortare anställningstid. Juseks uppfattning är att en biträdande jurist med längre anställningstid i allmänhet har tillräckliga kvalifikationer för att överta arbetsuppgifter från en kollega med kortare anställningstid. Som medlem i Jusek får du råd och biträde om du riskerar att drabbas av en uppsägning. Foto: Per Dahl / Johnér

6 Advokatbyråns omplaceringsskyldighet Innan advokatbyrån kan säga upp en arbetstagare är byrån skyldig att försöka omplacera den som blivit övertalig till annan ledig befattning. Övertaliga med längst anställningstid har företräde till de tjänster som finns kvar efter neddragningarna. Även här måste juristen ha tillräckliga kvalifikationer för de lediga tjänsterna. Det innebär att arbetstagaren skall ha de allmänna kvalifikationer i form av utbildning och erfarenhet som behövs. Det krävs inte att juristen fullständigt behärskar sina nya arbetsuppgifter från början utan endast att han har möjlighet att inom rimlig tid lära sig dem. Uppsägningens utformning och företrädesrätt till återanställning En uppsägning skall vara skriftlig och det skall också anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten gäller tills dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Under uppsägningstiden Under uppsägningstiden har du rätt att gå på anställningsintervju, besöka arbetsförmedlingen och liknande på betald arbetstid. Du kan kräva att få behålla dina arbetsuppgifter eller andra uppgifter på motsvarande nivå. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att ta ut semester under uppsägningstiden, om den inte är beslutad innan uppsägningen sker. 6

7 Vad kan Jusek göra? Du som är medlem får råd och biträde om du riskerar att drabbas av en uppsägning. Tag gärna kontakt med Jusek så tidigt som möjligt. Du och en av Juseks jurister diskuterar igenom ditt ärende. Därefter kommer ni överens om på vilket sätt Jusek skall biträda dig fortsättningsvis. Du kan få hjälp med direkta förhandlingar med advokatbyrån. Alternativt väljer du att själv förhandla och använder Juseks jurist som fortsatt rådgivare vid behov. En förhandling kan leda till att ni träffar en uppgörelse om att din anställning upphör mot att du erhåller ett avgångsvederlag. Storleken på avgångsvederlaget påverkas av tvistens osäkerhetsgrad och även i praktiken dels av advokatbyråns ekonomi och allmänna policy dels av parternas förhandlingsskicklighet och uthållighet. Om ingen uppgörelse nås och advokatbyrån verkställer uppsägningen tar Juseks förbundsjurist ställning till om Jusek skall biträda dig i en domstolsprocess. Du har alltså ingen ovillkorlig rätt till denna form av biträde. Om Jusek biträder dig står Jusek för samtliga rättegångskostnader. Arbetslöshetsersättning Som yrkesverksam medlem i Jusek bör du vara medlem i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA). För att få ersättning måste du uppfylla kassans medlems- och arbetsvillkor. Som anställd omfattas du normalt av Juseks inkomstförsäkring. Läs mer på: 7

8 Jusek är fackförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi är medlemmar i SACO och är partipolitiskt obundna. Vi är ett av de största förbunden för akademiker i Sverige och våra medlemmar finns på många olika arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor. Du kan vara medlem i Jusek som medarbetare, chef, egenföretagare och student. Vi är ditt stöd genom hela karriären. Jusek stärker medlemmarnas konkurrenskraft. Vi träffar kollektivavtal, företräder dig i konflikter med arbetsgivaren och ger dig verktygen att själv påverka din lön, dina anställningsvillkor och din karriär. Jusek strävar alltid efter att finna lösningar så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Våra medlemmar ska jobba i effektiva och professionella verksamheter som ger möjlighet till kvalificerade arbetsuppgifter och kontinuerlig kompetensutveckling. I en effektiv verksamhet sätts lönen nära medarbetaren. Cheferna måste ha tydligt mandat i lönesamtalet. Lönen ska grunda sig på ansvar, kompetens och prestation. Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor. Befattningsdiskriminering och osakliga löneskillnader hör inte hemma i någon verksamhet. Senaste versionen finns alltid på April 2007 FÖRBUNDET FÖR JURISTER, CIVILEKONOMER, SYSTEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE Jusek. Nybrogatan 30. Box 5167, Stockholm. Tel Fax E-post