Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv"

Transkript

1 Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

2 Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Steget mellan studier och arbetsliv kan vara stort. Dessutom upplevs det ofta som ännu svårare än vad det är. De flesta nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare får jobb efter examen. Ofta efter kort tid och med kvalificerade arbetsuppgifter. Men många studenter oroar sig. En del går till och med runt med en klump i magen över hur det ska gå efter examen. Hur ska man hitta och få ett kvalificerat jobb? En förklaring till oron, tror vi, är att studenter inte är tillräckligt medvetna om vad de kan. De vet heller inte hur arbetsmarknaden ser ut och vad de kan använda sina kunskaper och färdigheter till. Högskolor och universitet måste bli bättre på att informera om arbetsmarknaden, att skapa kontaktytor med arbetslivet, att ge utrymme för praktiska inslag under studietiden och att inspirera till att starta eget. Att samverka med det omgivande samhället ingår i lärosätenas uppdrag. Dessutom är främjad anställningsbarhet ett övergripande mål i den europeiska Bolognaprocessen, som Sverige har skrivit under. Vi har under de senaste åren glatt oss åt en positiv trend, där allt fler nyexaminerade varit nöjda med stödet, informationen och inspirationen från högskolor och univer sitet. Men årets arbetsmarknadsundersökning visar tyvärr att trenden har brutits. Färre är nu nöjda med informationen om arbetsmarknaden och kontaktytorna gentemot arbetslivet. Det är en oroande utveckling. Steget mellan studier och arbetsliv måste minska och behöver inte upplevas som så stort som det gör idag. Louise Adelborg VD Jusek 2

3 Hur stort är steget mellan studier och arbetsliv? Nyexaminerade jurister, ekonomer, system vetare, personalvetare och samhälls vetare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Det flesta får relativt snabbt sitt första kvalificerade arbete. Men många oroar sig för hur det ska gå. Den vanligaste kanalen till jobb är kontakter, men mest kvalificerade jobb får de som får kännedom om jobbet tack vare till exempel praktik, uppsats och arbetsmarknadsdagar. Nyexaminerade jurister, ekonomer, system vetare, personalvetare och samhälls vetare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Oro inför vad som händer efter examen Under slutet av studietiden oroar sig många för att inte få ett kvalificerat arbete efter examen. Två av tre oroar sig mycket eller lite och bara var femte oroar sig inte alls. Huruvida man ska hitta ett bra jobb är ett större orosmoment än den egna försörjningen. Varannan student oroar sig för hur ekonomin ska bli efter examen. Oroade du dig i slutet av studietiden för att inte få något kvalificerat jobb? Oroade du dig i slutet av studietiden för din ekonomi efter examen? 20% 28% 26% 38% 14% 28% 22% 24% Ja, mycket Ja, lite Nej, inte särskilt mycket Nej, inte alls 3

4 Goda chanser för nyexaminerade att få jobb När de nyexaminerade tillfrågas ett halvt till ett och ett halvt år efter examen har de flesta jobb. Tre fjärdedelar har en anställning eller eget företag. Av de övriga läser den stora andelen vidare. De flesta av dem säger sig göra det främst för att komplet tera sin utbildning, inte för att de inte fått jobb. Många av dem väljer troligen att studera till en masterexamen, vilket också bekräftas av aktuell statistik från SCB och Högskoleverket. Vid undersökningstillfället var fyra procent öppet arbetssökande. Huvudsaklig sysselsättning 0% 4% 2% 3% Har en anställning Har en anställning, men är tjänstledig 2% 2% 15% Egenföretagare Läser vidare efter examen (främst för att komplettera min utbildning) Läser vidare efter examen (främst för att jag inte har fått jobb) 72% Deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd Har inget arbete och är föräldraledig eller sjukskriven Söker, men har ännu inte fått något arbete För de flesta gick det relativt snabbt att få arbete. Av de som har ett jobb uppger 82 procent att de fick sitt första kvalificerade arbete inom ett halvår. Tre av tio fick det redan innan de hade avslutat studierna och knappt fyra av tio inom 1 3 månader. När fick du ditt första kvalificerade arbete efter avslutade studier? 5% 2% 13% 29% Jag återgick till en anställning jag varit tjänstledig ifrån Innan jag avslutade studierna 14% Inom 1 3 månader Inom 4 6 månader Efter mer än 6 månader 38% Har ännu inte haft något kvalificerat arbete 4

5 De flesta nyexaminerade har också fått kvalificerade och relevanta arbeten. Nio av tio anser att deras arbetsuppgifter är mycket eller ganska kvalificerade och helt eller delvis motsvarar deras utbildning. Har du kvalificerade arbetsuppgifter? Mycket kvalificerade 42% 49% 7% 2% Ganska kvalificerade Ganska okvalificerade Helt okvalificerade Motsvarar dina nuvarande arbetsuppgifter din utbildning? Ja, helt och hållet 39% 50% 11% Ja, delvis Nej När de nyexaminerade tillfrågas omkring ett år efter examen har de flesta jobb. 5

6 Den allra vanligaste vägen till jobb är kontakter. Kontakter leder till jobb Under flera år har Juseks arbetsmarknadsundersökning visat att den allra vanligaste vägen till jobb är kontakter. I år är inget undantag. Fyra av tio fick jobb genom sitt personliga nätverk, genom att själva ha kontaktat arbetsgivaren eller att ha blivit erbjudna jobb direkt från en arbetsgivare. Nästan lika många hittade jobbet via Platsbanken, andra jobbsajter eller direkt på arbetsgivarens webbplats. 12 procent fick jobbet via universitetet eller högskolan, tack vare till exempel uppsats, praktik eller arbetsmarknadsdagar. De som fick jobbet via högskolan eller universitetet får generellt bättre jobb än de som fått kännedom via andra kanaler. En majoritet av dem bedömer sina arbets uppgifter som mycket kvalificerade och har arbetsuppgifter som helt och hållet motsvarar utbildningen. De har också högre lön än de som fick jobbet på andra sätt. Hur fick du först kännedom om ditt nuvarande arbete? 6% 1% 3% 2% Kontakter Arbetsförmedlingens platsbank på internet 12% 9% 40% Via universitetet/högskolan (till exempel genom arbetsmarknadsdag, uppsatsarbete eller praktik) Arbetsgivarens webbplats Jobbsajt/sökmotor Rekryteringsföretag 12% 16% Tidningsannons Arbetsförmedlingens övriga tjänster Sociala medier Underlättar universitet och högskolor steget mellan studier och arbetsliv? Studenter är generellt sett inte nöjda med stödet, informationen och inspirationen från lärosätet vad gäller arbetsmarknaden. Det varierar kraftigt mellan olika högskolor och universitet, men efter några år med positiv utveckling pekar sammantaget trenden tyvärr nedåt. 6

7 Bristfällig information om arbetsmarknaden Informationen från högskolor och universitet om vilka arbeten utbildningen kan leda till är bristfällig, enligt de nyexaminerade. Efter några år med positiv utveckling har trenden nu tyvärr vänt. Bara knappt var femte i Juseks arbetsmarknadsundersökning 2011 är helt nöjd med informationen de fick om arbetsmarknaden. Lika stor andel tycker att den var helt otillräcklig. Fyra av tio instämmer helt eller delvis. Jag upplever att jag via min högskola/mitt universitet fick tillräcklig information om vilka arbeten min utbildning kan leda till 100% 80% 60% 40% 20% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte särskilt Stämmer inte alls Vet ej 0% Små kontaktytor gentemot arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade är missnöjda med kontaktytorna gentemot arbetslivet. Var tredje anser att lärosätet inte alls underlättade för dem i kontakten med arbetslivet. Bara var åttonde tycker att det stämmer helt att lärosätet underlättade, var fjärde att det stämmer delvis. Jämfört med förra året innebär detta en försämring. Andelen som tycker att lärosätet underlättade har minskat med sex procentenheter. Jag upplever att min högskola/mitt universitet underlättade för mig i kontakten med arbetslivet 100% 80% 60% 40% 20% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte särskilt Stämmer inte alls Vet ej 0%

8 Få är inspirerade till att starta eget Att driva ett eget företag är en relativt vanlig karriärväg för ekonomer, jurister, system vetare, personalvetare och samhällsvetare på svensk arbetsmarknad. Men bara var femte nyexaminerad upplevde att lärosätet inspirerade till att starta eget. Majoriteten tycker inte alls att det stämmer. Det är en lika stor andel som tidigare år. Jag upplever att min högskola/mitt universitet inspirerade mig till att starta eget 3% 5% 13% Stämmer helt Stämmer delvis 19% Stämmer inte särskilt Stämmer inte alls 60% Vet ej Möjligheter till praktik minskar De nyexaminerade är inte nöjda med möjligheterna till att göra praktik. Bara var fjärde tycker att det stämmer helt eller delvis att de hade tillräckliga möjligheter till praktik under studietiden. Sex av tio tycker inte alls att det stämmer. Jag upplever att jag under studietiden fick tillräckliga möjligheter till praktik 1% 14% 61% 13% 11% Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer inte särskilt Stämmer inte alls Vet ej 8

9 Andelen som gjorde praktik inom ramen för sin utbildning har minskat kraftigt jämfört med tidigare år. Sju av tio uppger att de inte hade någon praktik alls. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med förra året. Drygt var femte hade praktik som gav högskolepoäng och fem procent hade praktik som inte gav några poäng. Har du haft praktik inom ramen för din utbildning? 8% 14% 5% 0% Ja, som gav >16 hp Ja, som gav 1 15 hp Ja, men vet ej/vill ej uppge antal hp Ja, men den gav inga poäng 73% Nej De som hade praktik värdesätter den högt. En dryg tredjedel bedömer att praktiken var mycket viktig för att de skulle få sina nuvarande jobb, tre av tio att den var delvis viktig. Endast var tredje tror inte att praktiken var viktig för att få det nuvarande arbetet. Var praktiken viktig för att du skulle få ditt nuvarande arbete? 4% 32% 36% Ja, mycket Ja, delvis Nej Vet ej 28% 9

10 Juseks krav för effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Läs mer på jusek.se /effektivarevagar Jusek anser att universitet och högskolor måste förbereda de studerande för arbetsmarknaden. Studenten har huvudansvaret för att skaffa sig arbete efter examen men behöver stöd och hjälp på vägen. Därför vill vi bland annat se: Utbyggda karriärcentra och integrerad karriärplanering under hela studietiden Samtliga lärosäten ska ha karriärcentra där studenter kan få stöd och hjälp i sitt jobbsökande. Studenterna ska under hela sin studietid erbjudas karriär planering och stöd för att förstå sin kompetens och identifiera tänkbara karriärvägar. Studenter ska informeras om möjligheterna på arbetsmarknaden Studenter måste få tydlig information om vilka möjligheter deras utbildning ger på arbetsmarknaden. Lärosätenas arbete måste systematiseras för att säkerställa arbetslivsanknytning i utbildningen. Högskolor och universitet ska inspirera till entreprenörskap Eget företagande bör ses som ett lika naturligt steg ut på arbetsmarknaden som en anställning. Lärosätena ska erbjuda studenterna möjlighet att få inspiration och kunskaper för att starta eget. Läs mer om Juseks utbildningspolitiska ställningstaganden på jusek.se/effektivarevagar 10

11 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning Jusek genomför sedan slutet av 60-talet en årlig undersökning för att bland annat ta reda på hur och var nyexaminerade akademiker får sina första jobb. Undersökningen ger även svar på frågor om utbildning, löner och synen på karriär. Urvalet i årets undersökning är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare födda och som har tagit examen under perioden september 2009 till augusti Den totala urvalsgruppen omfattar personer. Undersökningen genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Jusek under perioden februari mars Först genomfördes en enkätundersökning med 37 procents svarsfrekvens. Sedan genomfördes en kompletterande bortfallsanalys genom 576 telefonintervjuer bland ett systematiskt urval av de respondenter som inte hade besvarat enkäten. De uppgifter som presenteras från Juseks arbetsmarknads under sökning är samviktade resultat som är representativa för hela gruppen nyexaminerade. Presskontakt Kristina Mäler

12 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek. Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg. Tel E-post Fotoskrift AB 1105

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer