Rapport projekt GRUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport projekt GRUS"

Transkript

1 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten är beräknad till knappt kr. Ett alternativt sätt att se på projektets lönsamhet är att beräkna avkastningen på en insatt krona. På kort sikt ger en kronas insats en avkastning på 45 öre medan den på lång sikt ger en avkastning på drygt fem kronor. Projekt GRUS utreder individer, som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver rehabiliterande insatser för att öka sin självförsörjningsgrad. Payoff.nu har med stöd av NyttoSam genomfört en utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av utredningen för 12 individer, som utretts i projektet. Analysen för de 12 individer som ingår i utvärderingen, visar att insatsen i GRUS ger intäkter för samhället, såväl på kort som på lång sikt. På kort sikt, d v s ett år, har samhället intäkter motsvarande kronor. På lång sikt, beräknad som halva tiden fram till förväntad pensionsålder, är intäkten drygt kr. Orsaken till det positiva utfallet är främst att några individer efter genomförd insats minskat sin förbrukning av offentliga resurser, främst i form av vård. Landstinget blir därför den aktör, som både på kort och på lång sikt får ökade intäkter, cirka kr respektive kronor. För övriga aktörer, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är utfallet beroende av vilka insatser som krävts i det enskilda fallet och förändringarna därmed marginella. Genom att individerna är i stort behov av insatser i form av handläggningstid och ekonomiska ersättningar för sin försörjning kommer kostnaderna även i fortsättningen vara höga. Lönsamheten för samhället som helhet, beräknad som payoff-tid, ger ett utfall på 27 månader, motsvarande två år och tre månader. Detta ska tolkas som att den kostnad som de 12 deltagarna genererat är återbetalade till samhället (framför allt i form av minskad real resursförbrukning) efter drygt två år. Om åtgärdskostnaden jämförs med intäkten, kan lönsamheten beräknas ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. På kort sikt är lönsamheten negativ för samhället, kr. På lång sikt är den dock positiv, strax under kr. Ska någon aktör utses som vinnare så är det landstinget. Sammantaget visar utvärderingen att rehabiliterande insatser för individer, som står långt ifrån arbetsmarknaden, ger intäkter för samhället även vid relativt små minskningar av resursförbrukningen för några av individerna. Det innebär också att det samhällsekonomiskt finns en stor potential till ytterligare intäkter efterhand som individerna successivt ökar sin självförsörjningsgrad. Det är därför viktigt att i ett nästa steg erbjuda individerna ytterligare åtgärder. Hur det faktiskt går för aktuella individer är intressant att följa upp över tid genom att göra en ytterligare utvärdering om något år. 1

2 2 Ekonomisk analys Den ekonomiska analysen baseras på tolv individer, som utretts i projektet GRUS och där uppgifter om såväl före- som efterläge föreligger. Med stöd av NyttoSam, har projekts intäkter och lönsamhet, Nytta, på kort och lång sikt beräknats. Projektet GRUS Projekt GRUS ska som en prövande, motiverande och stärkande verksamhet erbjuda individer möjlighet att i grupp pröva sig mot vidare rehabiliterande insatser och därmed verka för ett snabbare återinträde på arbetsmarknaden. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av offentligt stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Verksamheten GRUS syftar till att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återrehabilitering till arbetslivet. Syftet är också att föra ut den kunskap som förskaffats inom verksamheten GRUS vidare till Finsams fyra linjeorganisationer FK, AF, SOC samt vården. Intäkter på kort och lång sikt Tabell 1. Intäkter på kort och lång sikt för samhället som helhet samt för olika sektorer i samhället Intäkt, kort Högsta/lägsta Intäkt, lång Högsta/lägsta värde lång sikt värde kort sikt sikt sikt Samhället som kr / kr helhet Kommunen kr 5 000/ kr Landstinget kr / kr Arbetsförmedlingen kr 2 000/ kr Försäkringskassan kr / kr Övrig stat kr / kr Staten totalt kr / kr Individerna/hushållen kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr Intäkter I tabell 1 redovisas en sammanställning över de intäkter de tolv deltagarna genererat på kort sikt för samhället som helhet samt för alla berörda sektorer i samhället; dvs. kommun, landsting, staten, individen/hushållet samt försäkringsgivarna. Dessutom särredovisas intäkterna för arbetsförmedlingen, försäkringskassan och övrig stat 1, dvs. de delsektorer som tillsammans utgör staten totalt. 1 Med övrig stat avses de olika skatteeffekter som påverkar staten. 2

3 3 De prognostiserade intäkterna på lång sikt redovisas för samhället som helhet samt för vissa sektorer i samhället; kommun, landsting och staten. Även för arbetsförmedlingen och försäkringskassan särredovisas långsiktiga intäkter. Anledningen till att intäkterna på lång sikt inte redovisas för övrig stat, individ/hushåll och försäkringsgivarna är att dessa uppgifter inte är så relevanta i sammanhanget. Förutom dessa uppgifter redovisas även spannen i utfallen, dvs. maximi- och minimivärden för de olika deltagarna. Likaså redovisas deltagarnas medelvärden på de kortsiktiga intäkterna. Samhället som helhet Den samhällsekonomiska intäkten på kort sikt är cirka kr. Med kort sikt avses en 12 månaders period utfallet i ett efterläge jämförs med motsvarande i ett föreläge, dvs. hur situationen var för individerna innan de kom in i projektet. Intäkten är således skillnaden mellan värdet i efterläget med värdet i föreläget. Den långsiktiga intäkten, baserad på antagandet om att den aktuella statusen i efterläget bevaras under halva tiden fram till förväntad pensionsålder 2, utgör närmare 1 milj. kr. Kommunen På kort sikt är utfallet för den primärkommunala sektorn en kostnad på ca kr. Delas den totala effekten upp för kommunen på de tre olika intäktskällor (se tabell 2 nedan) som vårt program beräknar - bistånd, skatt och real resursförbrukning - kan vi konstatera att skatteintäkterna har minskat med kr. Den reala resursförbrukningen (huvudsakligen handläggningstid för socialtjänsten) har inget utfall för aktuella individer. Ekonomiska biståndet har reducerats med kr i efterläget jämfört med föreläget. Kommunens genomsnittliga kostnad per deltagare i projektet är cirka 340 kr på kort sikt. Den långsiktiga effekten för kommunen utgör, utifrån våra antaganden om produktivitetens status fram till deltagarnas förväntade pensionsålder, ett underskott på cirka kr. Tabell 2. Intäkter på kort sikt uppdelade i finansiella och reala effekter för kommun och landsting Intäkt, kort Högsta/lägsta Medelvärde, sikt värde, kort kort sikt sikt Kommunen, varav kr 5 000/ kr kr bistånd kr 8 000/ 640 kr 0 kr skatt kr 1 000/ kr kr realt 0 kr 0/0 kr 0 kr Landstinget, varav kr / kr skatt kr 500/ kr realt kr / kr kr kr kr 2 Med förväntad pensionsålder avses den ålder där vi i genomsnitt går i ålderspension. F.n. är det cirka 62 år. 3

4 4 Landstinget För den landstingskommunala sektorn är intäkten positiv, på kort sikt kr. Orsaken till det positiva utfallet är ett minskat vårdbehov. Medelvärdet i intäkt på kort sikt ligger på cirka kr per deltagare i projektet. På lång sikt är intäkten för landstinget cirka kr. Arbetsförmedlingen På kort sikt har Arbetsförmedlingen en kostnad på cirka kr. Kostnaden utgörs av handläggningstid och utbetald a-kassa. Aktuella individer står i dagsläget långt från arbetsmarknaden och kräver därför en hel del resurser. Utifrån våra antaganden om den långsiktiga effekten blir kostnaden för arbetsförmedlingen cirka kr. Erfarenhetsmässigt minskar dock behovet av handläggningstid och ersättningar på sikt. En dylik utveckling för aktuella individer skulle innebära ett betydligt mindre underskott för Arbetsförmedlingen på lång sikt. Försäkringskassan Försäkringskassans intäkter på kort sikt är kr. Merparten av dessa intäkter kommer av minskade kostnader för sjukpenningen kopplat till några av deltagarna. Långsiktigt är intäkten drygt 1 milj. kr. Övrig stat Den totala intäkten för övrig stat på cirka kr på kort sikt härleds till de intäkter staten erhåller för de personer som förbrukar färre offentliga resurser. Främsta intäktskällor är direkta och indirekta skatter. Staten totalt I staten totalt ingår de samlade effekterna för arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt övrigt som påverkar de statliga finanserna. Statens intäkter på kort sikt utgör totalt cirka kr. På lång sikt är statens intäkt beräknat till drygt kr. Individerna/hushållen De 12 deltagarnas sammanlagda disponibla inkomst har på kort sikt försämrats med ca kr. 4

5 5 Tabell 3. Lönsamhet på kort och lång sikt för samhället som helhet samt för olika sektorer i samhället. Lönsamhet, Högsta/lägsta Payoff-tid Lönsamhet, kort sikt värde kort lång sikt sikt Samhället 51000/ 27 månader kr kr som helhet kr Kommunen 2 000/ kr kr kr Landstinget / kr kr 5 månader kr Af - 500/ kr kr kr Försäkringskassan / kr kr 5 månader kr Staten totalt / kr kr 66 månader kr Lönsamhet I tabell 3 ovan redovisas en sammanställning över projektets lönsamhet för samhället som helhet samt för kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt staten totalt. Lönsamheten redovisas såväl ur ett kortsiktigt som ur ett långsiktigt perspektiv. Dessutom redovisas, där det är relevant 3, payoff-tiden. Med payoff-tid avses efter hur lång tid åtgärdskostnaden är betald i form av ökad intäkt. Åtgärdskostnaden för utvärderade individer är kr exklusive och kr inklusive moms. Samhället som helhet Lönsamheten för samhället som helhet beräknad som payoff-tid ger ett utfall på 27 månader, motsvarande två år och tre månader. Detta ska tolkas som att den kostnad som de 12 deltagarna genererat är återbetalade till samhället (i form av minskad real resursförbrukning) efter drygt två år 4. Vad gäller den kortsiktiga lönsamheten, dvs. skillnaden mellan intäkter och kostnader under en 12-månaders period efter projektavslut jämfört med en lika lång period i föreläget, är den negativ för samhället och utgör kr. Den långsiktiga lönsamheten, beräknad på en prognos gjord fram till förväntad pensionsålder, är dock positiv och utgör cirka kr. Kommunen Lönsamheten är negativ på kort och lång sikt, ca kr och kr. Återbetalningstiden för kommunen har inte kunnat beräknas pga. att intäkterna är negativa på kort och lång sikt. Landstinget På kort sikt är lönsamheten positiv för landstinget, kr. På lång sikt är lönsamheten positiv och beräknas till ca kr. Återbetalningstiden är 5 månader. 3 Beräkningen är enbart relevant om den kortsiktiga intäkten är positiv / = 27 månader 5

6 6 Staten För staten totalt inklusive de olika delsektorerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övrig stat, är lönsamheten på lång sikt cirka kr. På kort sikt är lönsamheten dock negativ, kr. Återbetalningstiden för staten är 66 månader, motsvarande drygt fem år. Försäkringskassan har på kort sikt en positiv lönsamhet, kr och långsiktig lönsamhet på kr. Återbetalningstiden är densamma som för Landstinget, dvs. 5 månader. Arbetsförmedlingen lönsamhet är negativ både på kort och på lång sikt. Denna del skulle vara särskilt intressant att följa upp m h t hur aktuella individer på sikt kan erhålla arbete och öka sin självförsörjningsgrad. 6