En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar"

Transkript

1 Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, Östersund telefon

2 Innehållsförteckning Ett samhällsekonomiskt perspektiv med utgångspunkt från några typfall... 3 Payoffs uppdrag... 3 Rapportens upplägg... 3 Projekt Klara Livet... 3 Projektets mål... 4 Några utgångspunkter kring samhällsekonomi... 4 Varför satsa på en samhällsekonomisk analys?... 4 Utvärdering med stöd av Payoff`s metod NyttoSam... 4 Vad är nyttan med att redovisa de samhällsekonomiska effekterna?... 5 Hur rättvisande och sant är resultatet av samhällsekonomisk utvärdering?5 Redovisning av typfall... 5 Typfall Typfall Typfall Resultat av samhällsekonomiska beräkningar... 6 Hur har vi räknat?... 6 Typfall Typfall Typfall Uppskattning av totala effekter... 8 Sammanfattning och diskussion... 9 Tänkbara samhällsekonomiska effekter... 9 Kommentar kring samhällsekonomiska effekter... 9 Känslighetsanalys Jämförelse med andra, liknande projekt Avslutningsvis

3 Ett samhällsekonomiskt perspektiv med utgångspunkt från några typfall Payoffs uppdrag Payoff har i uppdrag att genomföra en mindre samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet. Uppdraget genomförs med hjälp av Payoffs modell för samhällsekonomiska utvärderingar av sociala projekt, NyttoSam. Utvärderingen grundar sig på ett antal typfall, vilka utgår från underlag om deltagarnas försörjningssituation efter att de deltagit i projektet och på hur deras livssituation såg ut före Klara Livet. Typfallen är avstämda med företrädare för projekt Klara Livet. Således har inga beräkningar gjorts på underlag från faktiska individer som har ingått i projektet. Syftet med denna rapport är att beskriva sannolika samhällsekonomiska effekter på kortare och längre sikt. Rapporten redovisar hur ekonomin påverkats för samhället, berörda samhällsaktörer samt deltagarna. Målet med rapporten är att skapa en ökad förståelse för värdet av sociala investeringar och ta fram underlag för att besluta hur projekterfarenheterna skall tas tillvara. Rapportens upplägg Rapporten innehåller följande delar: Beskrivning av uppdraget, några utgångspunkter och varför det är viktigt att synliggöra samhällsekonomiska effekter Projekt Klara Livet; ett ekonomiskt perspektiv för samhället, aktörerna och deltagarna Sammanfattning och diskussion Projekt Klara Livet Projektet Klara Livet syftar till att ta fram och prova en alternativ modell för aktiv rehabilitering med arbetsförberedande insatser som leder till sysselsättning för människor i utanförskap. I projektet ska detta göras genom att stärka individen under olika gruppdynamiska aktiviteter som ger ökad självtillit och lära ut hållbara metoder vilket ger deltagarna verktyg att själva våga och kunna göra förändringar. Projektet syftar även till att deltagarna ska närma sig arbetslivet och en egen försörjning, antingen via praktik i befintliga företag eller via inkubatorsverksamhet med mål att främja intresset för ett socialt eller kooperativt företagande. 285 individer har gått igenom projektets kurser, vilka har pågått under 2,5 år. 3

4 Projektets mål Deltagarna ska efter insatsen ha närmat sig arbetslivet och en egen försörjning genom utbildningsinsatserna i kombination med praktik i befintliga företag och/eller via inkubatorsverksamhet med mål att främja intresset för ett socialt eller kooperativt företagande. Efter hela projekttiden ska 100 personer ha kommit tillbaka till arbetslivet samt att grunden har lagts för minst två nya sociala eller kooperativa företag. Några utgångspunkter kring samhällsekonomi Ett årligt utanförskap kostar samhället i genomsnitt cirka kr per person. Det är ett av resultaten av de drygt sextio olika sociala projekt, som Payoff utvärderat samhällsekonomiskt sedan Kostnaderna och uteblivna intäkter för samhället beror på att deltagaren inte arbetar samt kräver mera vård- och handläggningsresurser från samhällets sida än vad som skulle varit fallet om personen försörjde sig själv och befann sig i ett arbete. Inom Payoff anser vi att samhällets resurser många gånger inte används på ett optimalt sätt för att förhindra och åtgärda utanförskap. Konsekvensen av detta är att alltför många människor hamnar i ett utanförskap som ofta tar lång tid att bryta. Några exempel på brister i samhällets oförmåga att arbeta rationellt inom sociala sektorn: Ingen enskild aktör har totalt ansvar för utanförskapet och ser därför inte helheten. Brist på helhetssyn skapar gråzoner angående ansvar. Individer saknar handlingsplan som är samordnad mellan berörda aktörer. De flesta verksamheter inom sociala sektorn styrs och följs upp kortsiktigt. Kostnadsfixering och kortsiktigheten gör att sannolika, framtida intäkter och kostnadsreduceringar inte beräknas eller synliggörs. Varför satsa på en samhällsekonomisk analys? Det samhällsekonomiska perspektivet beskriver hur en viss åtgärd, eller verksamhet, har påverkat samhället som helhet. Men det lyfter även fram hur samhällets olika aktörer, inklusive deltagarna, påverkats med avseende på de ekonomiska effekter som är kopplade till åtgärden. Samhällsekonomiska beräkningar beskriver projektets långsiktiga nytta för samhället. Genom att använda sig av samhällsekonomiska beräkningar kan ytterligare kunskap om projektet lyftas fram. Det bidrar till lärandet om vilka effekter som uppstår. Mervärden kan identifieras så att det kan ske en fortsatt utveckling av metoder, samverkan, synen på deltagarna och sist men inte minst underlätta en spridning av resultatet och en eventuell implementering. Utvärdering med stöd av Payoff`s metod NyttoSam När Payoff genomför en fullständigt samhällsekonomisk utvärdering analyserar vi i ett första steg resultatet kopplat till syfte och mål och då särskilt eventuella ekonomiska 4

5 och monetära mål. För att genomföra den samhällsekonomiska utvärderingen fullt ut enligt vår metod NyttoSam krävs en totalstudie eller en urvalsstudie med representativt urval av deltagare. I detta fall genomförs beräkningarna med stöd av typfall. Payoff kan därför inte uttala sig om de faktiska samhällsekonomiska effekter som uppstått för den totala gruppen deltagare i projekt Klara Livet. Men genom att ta fram typfall och identifiera ungefär hur många individer inom projektet som motsvarar varje typfall kan vi visa på vilka effekter som troligtvis uppstår och ungefär i vilken omfattning. Vad är nyttan med att redovisa de samhällsekonomiska effekterna? Genom att redovisa de samhällsekonomiska effekterna av en insats kan kostnadsfixeringen brytas och istället: Se insatser inom den sociala sektorn som investeringar Underlätta att tänka på helheten och visa på intäkter och kostnader hos samtliga aktörer i samhället. Motivera initiala kostnader för att på sikt skapa ökad nytta och minskade kostnader för samhället. Hur rättvisande och sant är resultatet av samhällsekonomisk utvärdering? Med utgångspunkt från Payoff s principer och antaganden kan vi inte säga att en utvärdering, och i ännu högre grad några få typfall, visar på hela bilden av verkligheten. Mänskligt beteende påverkas av många olika faktorer vilka kan vara svåra att beskriva. Beräkningarna ska istället ses som indikatorer på de effekter som uppstår och vilka visar ungefär i vilken omfattning dessa effekter uppstår. Redovisning av typfall För att beskriva hur deltagarna i Klara Livet har påverkat samhällets ekonomi används i detta uppdrag typfall. Dessa typfall illustrerar vilken samhällsekonomisk potential det finns i arbetslivsinriktade insatser och visar på vad som händer med deltagarnas livssituation genom att de tagit del av projektet. Typfallen bygger på underlag om deltagarna i projektet och har tagits fram i samråd med representant för projektet. Typfall 1 Ung kvinna, 26 år gammal. Hon har klarat av gymnasiet, men inte gått vidare med utbildning. Hon har ett fysiskt funktionshinder och är innan projektet helt sjukskriven. Efter att ha deltagit i Klara Livet har hon blivit motiverad till fortsatta studier på halvtid och är arbetssökande på halvtid. Hon klarar sig även med mindre stöd från bl.a. öppenvården. Hon har tagit ett viktigt steg i sin utveckling, men har ännu inte kommit i arbete. 5

6 Typfall 2 Man, 38 år, med psykiska funktionshinder. Han har enbart klarat av grundskola. Innan Klara Livet är han helt sjukskriven och har ganska stort behov av stöd från psykiatrin. Efter projektet har han delvis klarat av att bryta sin sjukskrivning och arbetar 25% på ett socialt företag. Han har också mindre behov av stöd från sjukvården. Typfall 3 Kvinna, 47 år, med förslitningsskador. Har klarat av gymnasieutbildning. Är före projektet helt sjukskriven. Hon söker regelbundet hjälp hos läkare inom öppenvården och har även hjälp av sjukgymnast. Efter projektet har hon fått arbete på halvtid och är arbetssökande på halvtid. Hennes behov av stöd från läkare och sjukgymnast har minskat betydligt. För att få en större motsvarighet med deltagarna i projekt Klara Livet har vi beräknat de samhällsekonomiska effekterna för arbete i typfallen både med och utan lönesubvention. Resultat av samhällsekonomiska beräkningar Med hjälp av typfallen har vi genomfört beräkningar, vilka beskriver den samhällsekonomiska nytta av vad som hänt deltagarna under projekttiden och hur stödet från Klara Livet troligen påverkat deras situation avseende hälsa och resursförbrukning samt i ett nästa steg deras arbetsförmåga och etablering på arbetsmarknaden. Observera att effekterna nedan beskrivs ett år och fem år efter avslutad insats. Effekterna efter fem år är en uppräkning av effekterna som uppstått efter ett år. I de fall individen fortsätter att utvecklas kommer effekterna nedan förbättras ytterligare. I de fall individen försämras och går tillbaka till sjukskrivning så uteblir de positiva effekter som skapas genom att individen arbetar. Hur har vi räknat? Payoff s modell för samhällsekonomiska beräkningar bygger på Sveriges skattesystem, socialförsäkringssystem och standardkostnader för t.ex. läkarbesök inom öppenvården, stöttning av kommunala handläggare och regler kring olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nedan görs en beskrivning av vilka effekter som uppstår i ett mycket enkelt exempel. En individ har, före en åtgärd, sjukersättning och utnyttjar tio läkarbesök inom öppenvården. Efter åtgärden har individen fått jobb och klarar sig utan läkarbesök: Först och främst skapas ett produktionsvärde genom att individen arbetar, vilket bidrar till ökad samhällsekonomisk nytta. Kostnaderna för individens försörjning flyttas samtidigt från Försäkringskassan till arbetsgivaren. Detta leder till att både kommun och landsting får ökade skatteintäkter. Försäkringskassan får både minskade kostnader för utbetald ersättning, men får också en besparing genom att Försäkringskassan inte längre behöver utreda och handlägga den utbetalade ersättningen. Individen får 6

7 en ökad disponibel inkomst, men får samtidigt en minskad utbetald ersättning och måste även betala skatt på lönen. Genom att läkarbesöken minskar så minskar individens kostnader för patientavgifter. Samtidigt påverkas Landstinget både genom en besparing motsvarande kostnaden för tio läkarbesök, men tappar intäkter motsvarande tio patientavgifter. Typfall 1 Tabell 1. Typfall 1, situation efter ett och fem år. Intäkter samhället efter ett/fem år Kommunen intäkter efter ett/fem år Landstinget intäkter efter ett/fem år Arbetsförmedlingen intäkter efter ett år/fem år Försäkringskassan intäkter efter ett år/fem år Ökad disponibel inkomst för deltagaren per år/fem år kr/ kr Mycket liten påverkan kr/ kr kr/ kr kr/ kr kr/ kr Om vi istället räknar med att Typfall 1 får samma arbete, med lönebidrag skapar individen ett produktionsvärde. Effekten på samhällsnivå ökar då till ca kr per år och Arbetsförmedlingen får minskade kostnader för motsvarande ca kr per år. Övriga aktörer berörs i väldigt liten omfattning. Typfall 2 Tabell 2. Typfall 2 (utan lönebidrag), situation efter ett och fem år. Intäkter samhället efter ett/fem år kr/ kr Kommunen intäkter efter ett/fem år kr/ kr Landstinget intäkter efter ett/fem år kr/ kr Arbetsförmedlingen intäkter efter ett/fem år Påverkas ej Försäkringskassan intäkter efter ett/fem år kr/ kr Ökad disponibel inkomst för deltagaren efter ett/fem år kr/ kr Om vi istället räknar med att Typfall 2 får samma arbete, men med lönebidrag minskar värdet av produktionen som individen bidrar med. Effekten på samhällsnivå minskar då till ca kr per år och Arbetsförmedlingen får ökade kostnader för motsvarande ca kr per år. Övriga aktörer berörs ej. 7

8 Typfall 3 Tabell 3. Typfall 3 (med lönebidrag), situation efter ett och fem år: Intäkter samhället efter ett/fem år Kommunen intäkter efter ett/fem år Landstinget intäkter efter ett/fem år Arbetsförmedlingen intäkter efter ett/fem år Försäkringskassan intäkter efter ett/fem år Ökad disponibel inkomst för deltagaren efter ett/fem år kr/ kr kr/ kr kr/ kr kr/ kr kr/ kr kr/ kr Om vi istället räknar med att Typfall 3 får samma arbete, men utan lönebidrag ökar värdet av produktionen som individen bidrar med. Effekten på samhällsnivå ökar då till ca kr per år och Arbetsförmedlingen får minskade kostnader för motsvarande med ca kr per år. Övriga aktörer berörs ej. Uppskattning av totala effekter Utifrån typfallen har en uppskattning gjort av hur många deltagare i Klara Livet som motsvarar respektive typfall. Vi vill påpeka att detta inte ska betraktas som ett representativt utfall för den totala gruppen deltagare. Istället ska det ses som ett försök att med enkla och grova antaganden visa på i vilken storleksordning ett projekt som Klara Livet skulle kunna åstadkomma. Utifrån underlag om deltagarna har vi antagit att typfall 1 motsvarar ca 25%, typfall 2 motsvarar ca 25% och typfall 3 motsvarar 45% av den total gruppen. Dessutom har vi beräknat att en mindre grupp, ca 5%, har gått till studier. Tabell 4. Beräkningar av totala effekter för projekt Klara Livet. Baserat på antagande om tre typfall. Totalt 285 individer. Samhället/aktör Projekt Klara Livet Intäkter samhället efter ett/fem år kr/ kr Kommunen intäkter efter ett/fem år kr/ kr Landstinget intäkter efter ett/fem år kr/ kr Arbetsförmedlingen intäkter efter ett/fem år kr/ kr Försäkringskassan intäkter efter ett/fem år kr/ kr Ökad disponibel inkomst för deltagaren efter ett/fem år kr/ kr 8

9 Jämfört med den totala projektkostnaden på kr per år är återbetalningstiden på samhällsnivå ca tre månader. Sammanfattning och diskussion Tänkbara samhällsekonomiska effekter Den enskilt största orsaken till de samhällsekonomiska effekterna är när en individ kommer i arbete. Då skapas ett produktionsvärde, vilket bidrar till BNP. När en individ kommer i arbete ökar också individens disponibla inkomst, samtidigt som skatteintäkter ökar för kommun och landsting. Kommer individen i arbete med lönesubvention minskar värdet av den produktion som individen bidrar med och arbetsförmedlingen får ökade kostnader. Men det är fortfarande samhällsekonomiskt lönsamt. Andra orsaker till att det uppstår positiva samhällsekonomiska effekter är om individen klarar sig mer själv, dvs inte längre behöver stöd från t.ex. sjukvården, kommunen och försäkringskassan. För kommuner har ofta minskade utbetalningar av försörjningsstöd en stor påverkan på den kommunala ekonomin. Arbetsförmedlingen påverkas genom att de i sitt uppdrag tar på sig ansvaret och kostnaderna för att bidra i individernas stegförflyttning, genom att stötta med t.ex. A- kassa, lönebidrag och insatser för att deltagarna skall komma i ett arbete. Individernas disponibla inkomster ökar, framför allt när de kan gå vidare från att vara försörjda via bidrag till att istället försörja sig via arbete. För att långsiktiga effekter ska uppstå krävs att individer som kommer i arbete klarar av att behålla sitt arbete och att de individer som t.ex. kan minska sitt behov av sjukvård även i fortsättning mår så bra att de klarar sig själva. Kommentar kring samhällsekonomiska effekter Typfallen som redovisats ger en bild av vilken ekonomisk och sannolikt livskvalitetshöjande potential som finns när relevanta resurser sätts in för att bryta ett utanförskap. Om resultatet för deltagarna är bestående över tid, eller deltagarna fortsätter att utvecklas positivt, har denna typ av projekt stor möjlighet att bli mycket lönsamt för samhället. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns väldigt mycket att vinna på att bryta utanförskap och att tiden i utanförskap förkortas. Som vi nämnt tidigare kan ett årligt utanförskap i många fall kosta kring kronor per år för en person i arbetsför ålder. Detta belopp är beräknat med utgångspunkt från att personen inte deltar i någon produktion och förbrukar en del av samhällets resurser inom hälso- och sjukvård och omsorg. Om individerna är i behov av särskilda insatser ökar potentialen för de samhällsekonomiska vinster som kan uppkomma ytterligare. Förutom samhällsnyttan leder många gånger denna typ av projekt även till att deltagarna själva får en förbättrad ekonomi och förmodligen även en ökad livskvalitet och hälsa. Många liknande projekt visar också att deltagaren efter avslutat projekt upple- 9

10 ver en större meningsfullhet och sammanhang i tillvaron. Dessa mjuka värden är också mycket viktiga att följa upp och lyfta fram vid sociala satsningar. I våra beräkningar utgår vi alltid från försiktighetsprincipen, vilket bl a innebär att inte överskatta effekter eller underskatta kostnader. Utfallet av dessa typfallsberäkningar bör därför vara intressant att diskutera och analysera vidare för projektägaren. Det är också viktigt att projektägaren, samverkansparterna och övriga intressenter diskuterar hur erfarenheterna i projektet skall tas tillvara för att det också skall få strategiska effekter. Det är då viktigt att diskutera de organisatoriska och strukturella effekterna, t.ex. hur projektet samverkat, styrts, vilka resurser som avsatts och på vilket sätt detta gjort skillnad för parterna och målgruppen. Det finns en mycket stor potential i att implementera lyckade projekt för att utveckla socialt arbete. Känslighetsanalys Payoff kan med stöd av beräkningarna av dessa typfall visa att projekt som arbetar på det sätt som Klara Livet har gjort med stor sannolikhet skapar positiva resultat för samhället och målgruppen. Vi kan däremot inte med utgångspunkt från ett fåtal typfall uttala oss om projekt Klara Livet som helhet faktiskt varit lönsamt. För att kunna svara på detta krävs antingen en totalstudie eller en studie av ett större antal, slumpvis utvalda individer. Jämförelse med andra, liknande projekt Payoff har ett klassificeringssystem, vilket skapar möjlighet att jämföra liknande projekt med varandra. Typfallsberäkningarna för Klara Livet indikerar att projektet skapar samhällsekonomiska intäkter i nivå med andra liknande projekt. Men Klara Livet skapar dessa intäkter med en lägre projektkostnad är liknande projekt. Avslutningsvis Med detta hoppas Payoff att våra beräkningar, med ett samhällsekonomiskt perspektiv, i kombination med övriga utvärderingar av projekt Klara Livet ger tillräckligt med kunskap och underlag för att projektägare och övriga intressenter ska få en ökad kunskap och kunna fatta beslut hur arbetet med stöd till dessa målgrupper ska kunna fortsätta att utvecklas. Göteborg Jonas Huldt Payoff utvärdering och analys AB 10

Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt

Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt för deltagarna, myndigheterna och samhället? Ett samhällsekonomiskt perspektiv Slutseminarium 2014-05-15 På väg till jobbet,

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering av Projekt Spåret

Samhällsekonomisk utvärdering av Projekt Spåret Samhällsekonomisk utvärdering av Projekt Spåret Västervik 2018-04-25 Sven Vikberg Utvärdering av sociala investeringar Payoff ska stödja och följa upp insatser för att skapa ökad nytta för våra uppdragsgivare

Läs mer

Samhällsekonomisk delrapport Utvärdering av projekt Etableringsresurs Del 2 Västerås stad

Samhällsekonomisk delrapport Utvärdering av projekt Etableringsresurs Del 2 Västerås stad Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk delrapport Utvärdering av projekt Etableringsresurs Del 2 Västerås stad 2017-10-09 Jonas Huldt och Claes Malmquist Payoff Utvärdering och Analys AB

Läs mer

Navigatorcentrum. Samhällsekonomisk utvärdering Östersunds kommun. Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff. Östersund, 12 oktober 2011

Navigatorcentrum. Samhällsekonomisk utvärdering Östersunds kommun. Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff. Östersund, 12 oktober 2011 Navigatorcentrum Samhällsekonomisk utvärdering Östersunds kommun Claes Malmquist och Sven Vikberg, payoff Östersund, 12 oktober 2011 Vi tar upp Ett samhällsekonomiskt perspektiv Resultat av utvärderingen

Läs mer

Presentation av. Vårt uppdrag. Sammanfattning Varför utvärdering

Presentation av. Vårt uppdrag. Sammanfattning Varför utvärdering Projekt Orvar Presentation av samhällsekonomiska utvärderingar Projekt Orvar Vårt uppdrag Resultat t av två olika perspektiv Sammanfattning Varför utvärdering Slutsatser och diskussion payoff Claes Malmquist

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Norrköping, 2015-11-06 Jonas Huldt Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på ekonomi GRATTIS till SM-guldet!!!

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Linköping, 2015-03-25 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Utvärderingar av sociala satsningar med fokus på

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

MatchningsArena Timrå

MatchningsArena Timrå Utvärdering av sociala investeringar MatchningsArena Timrå Ett samhällsekonomiskt perspektiv - med utgångspunkt från typfall 2012-05-10 payoff AB kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering av. Projekt Arbetslivscenter På uppdrag av Östersunds kommun. Rapport 2014-11-20. Utvärdering av sociala investeringar

Samhällsekonomisk utvärdering av. Projekt Arbetslivscenter På uppdrag av Östersunds kommun. Rapport 2014-11-20. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering av Projekt Arbetslivscenter På uppdrag av Östersunds kommun Rapport 2014-11-20 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Innergården På uppdrag av Samordningsförbundet i Kalmar län Rapport 2015-10-02 Payoff utvärdering och analys AB payoff kunskapens

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom Utvärderingar med fokus på hållbarhet Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom På uppdrag av Krokoms kommun och Samordningsförbundet i Jämtlands län Rapport, 2014-04-02 payoff utvärdering

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Projekt Tolvan, samordningsförbundet Örnsköldsvik

Projekt Tolvan, samordningsförbundet Örnsköldsvik Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Projekt Tolvan, samordningsförbundet Örnsköldsvik Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-12 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping 1. Sammanfattning Denna rapport innehåller en form av samhällsekonomisk analys av kostnader för och intäkter från de två projekt

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt KomAn, Samhällsekonomisk utvärdering

Projekt KomAn, Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Projekt KomAn, Samhällsekonomisk utvärdering Projektparter Haninge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen På uppdrag av Värmdö

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Preliminär slutrapport Projekt Jobbstudion Östersund, 2013-12-23 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering av

Samhällsekonomisk utvärdering av Bilagor Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering av Projekt Samverkan utan gränser Insatsen i Hässleholm På uppdrag av Framtidsutbildning AB Preliminär rapport 2014-10-27 payoff

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt TUNA. Slutrapport 2011-05-11 Samordningsförbundet RAR i Södermanland

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt TUNA. Slutrapport 2011-05-11 Samordningsförbundet RAR i Södermanland Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt TUNA Slutrapport 2011-05-11 Samordningsförbundet RAR i Södermanland payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon

Läs mer

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun

Delrapport projekt Tolvan. Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun ekonomiska uppföljningar, utvärderingar och analyser Delrapport projekt Tolvan Samordningsförbundet Örnsköldsviks kommun 22/11-2007 Sammanfattning Delrapporten, som bygger sin analys på åtta individer

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering NP-samverkan

Samhällsekonomisk utvärdering NP-samverkan Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering NP-samverkan På uppdrag av Samordningsförbundet Östra Östergötland Rapport 2016-09-21 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 Östersund telefon

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Hela Vägen På uppdrag av Investera Mittsverige AB (svb) Östersund 2018-12-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon

Läs mer

Duellen. Samhällsekonomisk utvärdering. Samordningsförbundet RAR. Claes Malmquist, payoff. Flen, 10 mars 2011

Duellen. Samhällsekonomisk utvärdering. Samordningsförbundet RAR. Claes Malmquist, payoff. Flen, 10 mars 2011 Duellen Samhällsekonomisk utvärdering Samordningsförbundet RAR Claes Malmquist, payoff Flen, 10 mars 2011 Program Presentation Utanförskapets ekonomi Vårt uppdrag Resultat av utvärderingen Sammanfattning

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Utvärderingar av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Uppsala kommun Slutrapport, 2014-05-21 payoff utvärdering och analys AB Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Preliminär slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mellansteget. Samordningsförbundet Skellefteå

Preliminär slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mellansteget. Samordningsförbundet Skellefteå Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Preliminär slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mellansteget Samordningsförbundet Skellefteå 2010-01-13 payoff.nu Kunskapens väg 6 831

Läs mer

Delrapport projekt Kuggen. Samordningsförbundet i Kramfors

Delrapport projekt Kuggen. Samordningsförbundet i Kramfors Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Delrapport projekt Kuggen Samordningsförbundet i Kramfors 4/3-2008 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Kvantitativ

Läs mer

Kostnaden för individ- och familjenämnden bekostas av de schabloner som nämnden får för flyktingmottagande.

Kostnaden för individ- och familjenämnden bekostas av de schabloner som nämnden får för flyktingmottagande. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-10-27 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00434-5.2.1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Epost: maria.boman@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Individ-

Läs mer

Samhällsekonomiska kalkyler, analyser och utvärderingar

Samhällsekonomiska kalkyler, analyser och utvärderingar Samhällsekonomiska kalkyler, analyser och utvärderingar Lärkonferens Medlefors folkhögskola 2011-08-19 Sven Vikberg, payoff AB På min agenda Vår syn på ekonomi Olika perspektiv på samhällsekonomisk utvärdering

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Slutrapport 2011-04-20 Krokoms kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Hikikomori Östersund, 2013-12-23 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt På Spåret, Samordningsförbundet Finsam Gotland. Slutrapport

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt På Spåret, Samordningsförbundet Finsam Gotland. Slutrapport Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt På Spåret, Samordningsförbundet Finsam Gotland Slutrapport 2011-10-11 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon

Läs mer

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013 Socialförvaltningen Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 Angela Nilsson, Piteå den 2 oktober 214 1 Sammanfattning Piteå kommun har i några år gjort en satsning på subventionerade

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Empowerment

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Empowerment Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Empowerment Projektägare är Fagersta kommun med finansiering av Samordningsförbundet i Norra Västmanland

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Tolvan. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Tolvan. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Tolvan Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 19/11-2008 payoff.nu Box 385 (besöksadress: Postgränd 11 B) 831

Läs mer

Samhällsekonomiskt perspektiv - teori, praktik och erfarenhet -

Samhällsekonomiskt perspektiv - teori, praktik och erfarenhet - Samhällsekonomiskt perspektiv - teori, praktik och erfarenhet - Inspirations- och komma-vidare dag Samordningsförbundet Jämtlands län Birka folkhögskola, Ås 2011-09-15 Sven Vikberg, payoff AB Vad, varför

Läs mer

Slutrapport projekt PIMA Lärande och samhällsekonomisk utvärdering Västerås stad

Slutrapport projekt PIMA Lärande och samhällsekonomisk utvärdering Västerås stad Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport projekt PIMA Lärande och samhällsekonomisk utvärdering Västerås stad Göteborg, 2019-01-27 www.payoff.se Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING...

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Socioekonomisk utvärdering Produktionsskolan, Ung till ung

Socioekonomisk utvärdering Produktionsskolan, Ung till ung Utvärdering av sociala investeringar Socioekonomisk utvärdering Produktionsskolan, Ung till ung Östersund, 2017-12-04 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll

Läs mer

Samhällsekonomisk och kvalitativ utvärdering

Samhällsekonomisk och kvalitativ utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk och kvalitativ utvärdering Projekt KAK Kunskap, Arbete, Kvalitet Ett samverkansprojekt mellan kommunerna Köping, Arboga och Kungsör På uppdrag av

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Arbete för det goda livet Östersund 2013-09-04 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se

Läs mer

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn 1 Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn Göteborg 150601 Berit Björnered BBj Konsult 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2.1 Socioekonomisk analys... 3 2.2 Utanförskapets kostnader... 4 3 39 deltagare...

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun Slutrapport 2011-11-22 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41

Läs mer

Utvärdering Från bidrag till egen försörjning

Utvärdering Från bidrag till egen försörjning Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Utvärdering Från bidrag till egen försörjning Sammanfattande slutrapport Sollefteå kommun 2011-10-22 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av Anpassade yrkesutbildningar, Projekt Grenverket Södertörn Projekt Grenverket Nynäshamn och Tyresö På uppdrag av Samordningsförbundet

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Slutrapport Team Linus. Samordningsförbundet i Motala Vadstena

Slutrapport Team Linus. Samordningsförbundet i Motala Vadstena Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Team Linus Samordningsförbundet i Motala Vadstena 18/4-2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Uppdraget... 4 Vad är NyttoSam?... 4 Avgränsningar

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Unga med aktivitetsersättning

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Unga med aktivitetsersättning Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Unga med aktivitetsersättning Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg 2010-02-17 payoff Kunskapens

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

Slutrapport Rehabiliteringsekonomiska kalkyler Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12

Slutrapport Rehabiliteringsekonomiska kalkyler Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Slutrapport Rehabiliteringsekonomiska kalkyler Projekt Orvar Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Vad är

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering ViCan-teamen Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta 20/11-2008 payoff.nu Box 385 (besöksadress: Postgränd 11

Läs mer

Samhällsekonomiska effekter av samverkan kring arbetslivsinriktade insatser

Samhällsekonomiska effekter av samverkan kring arbetslivsinriktade insatser Samhällsekonomiska effekter av samverkan kring arbetslivsinriktade insatser Vrigstad Ägarmöte Samordningsförbunden i Jönköpings län 2014-02-28 Sven Vikberg, payoff AB Utvärdering av sociala investeringar

Läs mer

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård Jesper Ekberg 010-242 42 01 jesper.ekberg@rjl.se Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel 2019-2021 Region

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt PULS På uppdrag av Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Östersund 2013-05-21 payoff kunskapens väg 6, 831

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Från Ris Till Flis, Samordningsförbundet Kramfors. Preliminär slutrapport 2011-09-28

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Från Ris Till Flis, Samordningsförbundet Kramfors. Preliminär slutrapport 2011-09-28 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Från Ris Till Flis, Samordningsförbundet Kramfors Preliminär slutrapport 2011-09-28 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Utvärderingar av sociala insatser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Kristinehamns folkhögskola Slutrapport, 2014-02-19 Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt IVAR - Integration Via Arbete Slutrapport Östersund, 2014-03-25 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Utvärdering Etableringsresurs Del 1 Västerås Stad

Utvärdering Etableringsresurs Del 1 Västerås Stad Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Etableringsresurs Del 1 Västerås Stad Göteborg, 2017-03-27 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Lotsen. Borås Samordningsförbund

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Lotsen. Borås Samordningsförbund Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Lotsen Borås Samordningsförbund 2010-04-28 payoff Kunskapens väg 6 831 40 ÖSTERSUND 076-13 41 503

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Sigma. Samordningsförbundet i norra Örebro län

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Sigma. Samordningsförbundet i norra Örebro län Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Sigma Samordningsförbundet i norra Örebro län 2009-03-28 payoff.nu Kunskapens väg 6 831 40 ÖSTERSUND 076-830

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering projekt Columbus. Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering projekt Columbus. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering projekt Columbus Samordningsförbundet Göteborg Centrum 7/5-2008 payoff.nu Box 385 (besöksadress: Postgränd 11 B)

Läs mer

Preliminär slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utsikten. Samordningsförbundet Skellefteå

Preliminär slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utsikten. Samordningsförbundet Skellefteå Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Preliminär slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utsikten Samordningsförbundet Skellefteå 27/11-2008 payoff.nu Box 385 (besöksadress: Postgränd 11 B) 831

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Vad gör Arbetsförmedlingen? Och varför behöver vi samverka med hälso- och sjukvården?

Vad gör Arbetsförmedlingen? Och varför behöver vi samverka med hälso- och sjukvården? Vad gör Arbetsförmedlingen? Och varför behöver vi samverka med hälso- och sjukvården? Utsatta respektive ej utsatta grupper på arbetsmarknaden år 2004 till 2016 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag gällande funktionsnedsatta

Arbetsförmedlingens uppdrag gällande funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens uppdrag gällande funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens uppdrag Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Vi ska: Effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Samordningsförbundet i norra Örebro län

Samordningsförbundet i norra Örebro län Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Praktiksamordning Lindesberg, Nora och Hällefors Samordningsförbundet i norra Örebro län 28/3 2009 payoff.nu Kunskapens

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering av utfallet for Enter Fredrik Hansen

Samhällsekonomisk utvärdering av utfallet for Enter Fredrik Hansen Samhällsekonomisk utvärdering av utfallet for Enter 2012-2017 Fredrik Hansen fredrik.hansen@ju.se Syfte Samhällsekonomisk utvärdera samverkansverksamheten Enter Tre avgränsningar: Den samhällsekonomiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Kommittédirektiv Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess Dir. 2018:27 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Sammanfattning En särskild utredare en nationell samordnare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Samordningsteam Sala Sala, 2014-08-19 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01)

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01) Landstingsstyrelsens förvaltning Forum för kunskap och gemensam utveckling 1 (6) Handläggare: Britt Arrelöv Landstingsstyrelsen Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Soci a l a i n veste r i n gsm ed e l

Soci a l a i n veste r i n gsm ed e l Beslutad av: regionutvecklingsnämnden, 2019-05-23 Diarienummer: RUN 2019-00210 Riktlinje Soci a l a i n veste r i n gsm ed e l Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen/Koncernkontoret Innehållsansvar:

Läs mer

Slutrapport Uppföljande samhällsekonomisk utvärdering, nr 2. Projekt Columbus. Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Slutrapport Uppföljande samhällsekonomisk utvärdering, nr 2. Projekt Columbus. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Uppföljande samhällsekonomisk utvärdering, nr 2 Projekt Columbus Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2010-04-28 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Region Gävleborgs regionala sociala investeringsmedel

Region Gävleborgs regionala sociala investeringsmedel Region Gävleborgs regionala sociala investeringsmedel Emma Mårtensson, folkhälsa och hållbarhet Definition av social investering En social investering är en avgränsad insats som i förhållande till ordinarie

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utgångspunkten

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utgångspunkten Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utgångspunkten Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-01-08 payoff.nu Kunskapens väg 6 831

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Arbetsmarknadstorget Skellefteå Rapporten är sammanställd av Malin Ferm, Skellefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 Östersund

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 LSG Västra Sörmland Mars 2019 1. Bakgrund Under arbetet i Vinka IN (som delvis finansieras

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer