Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013"

Transkript

1 Socialförvaltningen Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 Angela Nilsson, Piteå den 2 oktober 214

2 1 Sammanfattning Piteå kommun har i några år gjort en satsning på subventionerade anställningar där personerna tidigare fått försörjningsstöd. För år 213 har ett urval om 34 personer i en medelålder av drygt 29 år ingått vid socioekonomiska beräkningar i syfte att få svar på några frågor. Resultaten är belysta såväl kortsiktigt som långsiktigt resten av den yrkesverksamma åldern. Frågorna och svaren är som följer: 3.1 Hur många behöver komma ut i ordinärt arbete för att kommunen ska nå ett nollresultat första året? Vad innebär det på sikt? Svar: 9,5 personer (28 %). På sikt: kostnadsbesparingar om 22,5 miljoner kronor. 3.3 Hur många behöver komma ut i ordinärt arbete för att kommunen ska nå ett nollresultat inom en mandatperiod? Vad innebär det på sikt? Svar: 1,5 personer (4,5 %). På sikt: kostnadsbesparingar om 3,1 miljoner kronor. 3.5 Om ingen kommer ut i ordinärt arbete hur många behöver då ha subventionerade anställningar för att kommunen första året ska göra ett nollresultat? Vad innebär det på sikt? Svar: 13,5 personer (39,7 %) På sikt: kostnadsbesparingar om 12 miljoner kronor. 3.7 Hur många personer behöver ha en subventionerad anställning ett halvår då dem andra halvåret får försörjningsstöd för att kommunen ska klara första året med ett nollresultat? Vad innebär det på sikt? Svar: 14,8 personer (43,5 %). På sikt: kostnadsbesparingar om 12 miljoner kronor. 3.9 Vad innebär det för kommunen om samtliga 34 i gruppen uppbär försörjningsstöd? Svar: Kortsiktig förlust om -2,3 miljoner kronor. Långsiktig förlust om -32,4 miljoner kronor. Beräkningar har även gjorts för samtliga samhällsaktörer med utgångspunkt av förutsättningarna för kommunen. Resultaten visar att i samtliga fall, frånsett det sista, gör samhället kostnadsbesparingar redan första året. Efter 36 år, vid uppnådd pensionsålder, har samhällsvinsterna respektive -förlusten i sista fallet, ackumulerats till stora belopp. Slutsatsen av beräkningarna är att kravet på framgång, kortsiktigt och långsiktigt, avgör om satsningen ska anses lönsam för kommunen. Med beaktande av kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning harmonierar satsningar på subventionerade anställningar väl med tänket för långsiktigtighet, helhet och hållbarhet. För att nå bra effekt behövs då enbart ett lågt ställt krav för måluppfyllelsen. 1

3 2 Inledning Denna rapport är ett resultat från socioekonomiska beräkningar över Piteå kommuns satsningar år 213 på subventionerade anställningar för personer som tidigare erhållit försörjningsstöd. Beräkningarna grundar sig på den metod 1 som tagits fram av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Dessa har arbetat med, forskat om och utbildat näringslivet inom området under många år. Socioekonomiska beräkningar gör det möjligt att beskriva de besparingar som kan göras genom att undvika utanförskap och visa på värdet av att satsa på olika målgrupper. Metoden medför även möjlighet till jämförelse mellan när man satsar och är proaktiv eller underlåter att göra något. Den bygger på att ledning och styrning präglas av långsiktighet och helhetssyn. 2.1 Begränsning Det är många parametrar som behövs för socioekonomiska beräkningar och det har varit svårt för Socialtjänsten (Soc) och Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV) att fullt ut få fram underlag till grund för detta arbete. Det som främst saknats är uppföljningar över tiden på vad som hänt efter att de subventionerade anställningarna upphört. De få månader efter utgången av 213, när fakta sammanställdes för beräkningarna, ger inte heller någon tillfredställande indikation på hur väl satsningen lyckats, varken kortsiktigt eller långsiktigt. Beräkningarna i denna rapport bygger därför på antaganden av olika slag. 2.2 Mottagare av beräkningsresultaten Målgruppen för detta arbete är verksamhetsansvariga som har att rapportera enligt uppdrag från Kommunfullmäktige. 2.3 Vad som ska uppnås Tanken med beräkningarna är att kunna visa på den ekonomiska effekten av denna typ av arbetsmarknadssatsning, som ett komplement och stöd för NAV till deras mer omfattande effektutvärdering av arbetsmarknadsåtgärder under perioden En förenklad socioekonomisk analysmodell Nilsson& Wadeskog 2

4 3 Beräkningar I underlaget för beräkningar ingår 34 personer, 9 kvinnor och 25 män, som har haft någon form av subventionerad anställning i kommunen under 213. Vissa av dem enbart en kort period, andra upp till 1 månader. I de fall personerna började 212 och haft 12 månaders anställning har enbart antalet månader 213 räknats in. På motsvarande sätt har reducering gjorts för de som fortsatt anställningen 214. Personerna har varit i åldrarna från 21 år upp till 62 år, men de flesta kring 3 år. I tabellen nedan framgår medelvärden som räknats fram från underlag inom Soc och NAV. Medelvärde avseende Ålder Försörjningsstöd från kommunen före och efter anställning Aktivitetsstödet från Försäkringskassan före anställning Längd på anställningsperiod under 213 Bruttolön under anställningsperiod under 213 Lönebidragsdel från Arbetsförmedlingen till kommunen under 213 Bruttolön minskat med bidraget från Arbetsförmedlingen = kommunens löneutbetalning till anställda per person 29,29 år kronor/månad kronor/månad 5,8 månader kronor/månad kronor/månad 6 63 kronor/månad När en lönebidragsanställd person erhållit en ordinär anställning har beräkningarna grundats på en månadslön om 22 5 kronor. Samtliga framtida betalningar är nuvärdesberäknade med ett uppskattat diskonto om 4 %. I nedanstående tabell framgår lönekostnader beräknat på information från Soc och NAV över uppskattad nedlagd tid för berörd personal inom projektet/satsningen. Påslaget om 7 % för overheadkostnader är en schablon för centrala kostnader som lokalhyra, datorkostnader och liknande som inte är direkt hänförbara till projektet men ändå bör räknas in. Projektkostnad per år i kronor Aktör Löner Overhead Totalt Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Summa De beräkningar som följer är gjorda utifrån olika frågeställningar med svaren redovisade i diagram kompletterat med text. 3

5 3.1 Hur många behöver komma ut i ordinärt arbete för att kommunen ska nå ett nollresultat första året? Vad innebär det på sikt? Antar vi att lönebidragsanställningar pågår i sex månader från årets början har beräkningarna visat att 9,5 personer direkt behöver övergå till ordinarie anställningar resten av året för att kommunen inte ska ha förlorat på sin satsning sett i ett ettårsperspektiv. Första året blir då ett nollsummespel, vilket framgår av diagramet nedan och den svarta kurvan benämnd netto. Nettot består av kommunens kostnadsbesparingar på försörjningsstöd och reala insatser motsvarande ca 1 miljon kronor. Samtidigt har kommunen kostnader med motsvarande belopp, för lönesubventioner under sex månader samt projektkostnader för hela året bestående av personal- och overheadkostnader. Följer vi den svarta kurvan (netto) till höger ser vi att denna de resterande åren alltid ligger över nollinjen och för varje år växer. Det innebär att kommunens kostnadsbesparingar ökar för varje år och har ackumulerats till 22,5 miljoner kronor efter 36 år när de 9,5 personerna uppnått pensionsåldern. Förutsättningen för detta är när 28 % (9,5 av 34 personer i 3- årsåldern) själva klarar sin försörjning efter avslutad subventionerad anställning under de fortsatta arbetsföra åren till den fyller 65 år. Beräkningarna och diagramen nedan visar också att kommunen genom satsningen sparat in på försörjningsstöd (röda staplar) med nära 16,4 miljoner kronor och reala insatser (blå staplar) om cirka 7,2 miljoner kronor. Kostnader finns för lönesubventionen och projektet/satsningen om totalt 1 miljon kronor ( kronor och -642 kronor). Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun 9,5 personer Ålder Utebliven insats Utebliven försörjning Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto 4

6 3.2 Hur ser effekten ut för samhällets aktörer när kommunen gör ett nollresultat första året? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.1. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att redan första året ger kommunens satsning en samhällsvinst om knappt 2,5 miljoner kronor. Vid pensionsåldern, efter 36 år, har samhällets kostnadsbesparingar vuxit till drygt 115 miljoner kronor. Staplarna med olika färger illustrerar de olika samhällsaktörerna. Produktionsvärdet (ljusblå staplar) är de enskildas bidrag till samhället för sina arbetsinsatser och vad det ger tillbaka i skattemedel. Denna del ger mest tillbaka till samhället. Förutom kommunens inbesparing (gröna staplar) gör Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar) stora kostnadsbesparingar. 14 9,5 personer Resultat - per aktör Ålder Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 5

7 3.3 Hur många behöver komma ut i ordinärt arbete för att kommunen ska nå ett nollresultat inom en mandatperiod? Vad innebär det på sikt? Beräkningar har visat att drygt 1,5 person (4,5 % av 34 personer) behöver komma ut i ordinärt arbete direkt efter den lönesubventionerade anställningen om sex månader upphör för att kommunen ska nå ett nollresultat på fjärde året. Förutsättningarna är desamma som i första räkneexemplet förutom att måluppfyllelsen om ett nollresultat är satt till fyra år. Nollresultatet framgår av den svarta kurvan (netto) i diagramet nedan, på fjärde stapeln från vänster och markerat med en lodrät pil. Fram till pensionsåldern har nettoresultatet ökat till knappt 3,1 miljoner kronor och omfattas av inbesparat försörjningsstöd (röda staplar) om 2,6 miljoner kronor och minskad förbrukning av reala insatser (blå staplar) om nästan 1,2 miljoner kronor. Kostnader som kommunen har är lönesubventionen för 1,5 person under ett halvår samt projektets personal- och overheadkostnader om totalt -,7 miljoner kronor. Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun Ålder 1,5 personer Utebliven insats Utebliven försörjning Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto

8 3.4 Hur ser effekten ut för samhällets aktörer när kommunen gör ett nollresultat inom en mandatperiod? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.3. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att på det fjärde året (markerat med svart pil) har samhället sparat in 2,3 miljoner kronor då 1,5 person är fortsatt i ordinär anställning. Vid de enskildas pensionering när de fyller 65 år uppgår samhällets kostnadsbesparingar till nästan 17,8 miljoner kronor. Det är de enskilda som står för den största besparingen med produktionsvärdet (ljusblå staplar) för sina arbetsinsatser och skattebetalningar till samhället. Förutom kommunens inbesparing (gröna staplar) gör Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar) stora kostnadsbesparingar i ett långsiktigt perspektiv. 2 Resultat - per aktör 1,5 person Ålder Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 7

9 3.5 Om ingen kommer ut i ordinärt arbete hur många behöver då ha subventionerade anställningar för att kommunen första året ska göra ett nollresultat? Vad innebär det på sikt? Om vi antar att ingen alls får något ordinärt arbete innebär det att 13,5 personer behöver vara i lönebidragsanställning hela första året för att kommunen ska visa ett nollresultat av sin satsning. Detta framgår av nedanstående diagrams svarta kurva (netto) vid pilmarkeringen. Fortsätter förhållandena på samma vis resterande 35 år fram till pensioneringen innebär det kostnadsbesparingar för kommunen med nästan12 miljoner kronor. Detta trots att enbart 39,7 % (13,5 av 34 personer) har lönebidragsanställning och ingen ordinärt arbete. Detta framgår längst till höger på den svarta kurvan (netto). Beräkningarna och diagramen nedan visar också att kommunen genom satsningen sparat in på försörjningsstöd (röda staplar) om 23,2 miljoner kronor och reala insatser (blå staplar) om 1,4 miljoner kronor. Kostnader finns för lönesubventionen (turkosa staplar) och projektet/satsningen (ljusblå staplar) om totalt -21,7 miljoner kronor. 13,5 personer 4 Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun År Utebliven insats Utebliven försörjning Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto 8

10 3.6 Hur ser effekten ut för samhällets aktörer då kommunen ska göra nollresultat första året med enbart 13,5 personer i lönebidragsanställningar? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.5. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att redan första året ger kommunens satsning en samhällsvinst om nästan 1,7 miljoner kronor. Vid pensionsåldern, efter 36 år, har samhällets kostnadsbesparingar vuxit till knappt 5 miljoner kronor. Produktionsvärdet (ljusblå staplar) med de enskildas bidrag till samhället för sina arbetsinsatser och skattebetalningar ger mest tillbaka till samhället, 4,1 miljoner kronor. Förutom kommunens inbesparing (gröna staplar) gör Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar) stora kostnadsbesparingar. Arbetsförmedlingen (blå staplar) är den aktör som har stora kostnader för lönesubventionen, närmare -29,6 miljoner kronor. 13,5 personer Resultat - per aktör År Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 9

11 3.7 Hur många personer behöver ha en subventionerad anställning ett halvår då dem andra halvåret får försörjningsstöd för att kommunen ska klara första året med ett nollresultat? Vad innebär det på sikt? Om lönebidragsanställningar pågår halvårsvis, varvat med försörjningsstöd från kommunen till de enskilda det andra halvåret, behöver 14,8 personer (43,5 % av 34 personer) första året ha en lönebidragsanställning för att kommunen inte ska ha förlorat på sin satsning det året. Nollresultatet framgår av den svarta kurvan (netto) vid pilen i diagramet nedan. Det framgår också av den svarta kurvan mot höger att kommunen därefter för varje år gör kostnadsbesparingar som efter 36 år ackumulerats till knappt 12 miljoner kronor när de 14,8 personerna uppnått pensionsåldern. Inbesparingarna består till största delen, drygt 11,4 miljoner kronor, av uteblivna kostnader för reala insatser (blå staplar). Resterande delar med utbetalda lönesubventioner (turkosa staplar), projektkostnader (ljusblå staplar) och inbesparat försörjningsstöd (röda staplar) tar näst intill ut varandra, men med fördel till den senare med drygt,5 miljon kronor. 14,8 personer 3 Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun År Utebliven insats Utebliven försörjning Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto 1

12 3.8 Hur ser effekten ut för samhällets aktörer då de enskilda har subventionerade anställningar halvårsvis varvat med försörjningsstöd andra halvåret och kommunen ska göra ett nollresultat första året? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.5. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att första året ger en samhällsvinst om drygt 1,5 miljoner kronor. Vid de enskildas pensionering efter 36 år har vinsten ackumulerats till lite mer än 47,5 miljoner kronor. Även denna beräkning visar att det är de enskilda som står för den största besparingen med produktionsvärdet (ljusblå staplar) för sina arbetsinsatser samt skattebetalningar till samhället. Andra aktörer som gör stora kostnadsbesparingar på lång sikt är förutom kommunen (gröna staplar), Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar). Arbetsförmedlingen (blå staplar) är den aktör som har succesivt växande kostnader i och med utbetalningarna av lönesubventioner. 14,8 personer 7 6 Resultat - per aktör År Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 11

13 3.9 Vad innebär det för kommunen om samtliga 34 i gruppen uppbär försörjningsstöd? Om ingen alls i gruppen blir aktuell för en lönebidragsanställning, trots kommunens satsning, utan fortsätter sitt utanförskap blir det dyrt för kommunen. Redan första året framgår, av den svarta kurvan (netto) längst till vänster i diagramet nedan, att kommunen förlorar -2,3 miljoner kronor. Efter 36 år, vid pensioneringarna, har nettoförlusten ackumulerats till -32,4 miljoner kronor. De stora kostnaderna består främst av utbetalt försörjningsstöd (turkosa staplar) om -58,5 miljoner kronor. Även stora kostnader för reala insatser (lila staplar) har vuxit och uppgår nu till -26,3 miljoner kronor. Den post kommunen sparat in på är sin del av lönesubventionen (gröna staplar) som inte alls behöver utbetalas i detta förhållande. Inbesparingen uppgår totalt efter 36 år till knappt 53 miljoner kronor. 6 Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun År Utebliven lönesubvention Tillkommande insats Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto 12

14 3.1 Vad innebär det för samhällsaktörerna om samtliga uppbär försörjningsstöd? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.9. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att även samhället gör stora förluster då gruppen om 34 personer står helt utanför arbetsmarknaden. Första året uppgår samhällsförlusten till -4,7 miljoner kronor. Efter 36 år av utanförskap har förlusten ackumulerats till drygt -75,6 miljoner kronor. Största förlusten har samhället på grund av de enskildas produktionsbortfall (ljusblå staplar), -48 miljoner kronor. Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar) gör var och en förluster i paritet med kommunens förlustnivå. Arbetsförmedlingen (blå staplar) sparar däremot in 73,5 miljoner kronor i uteblivna lönesubventioner. 1 Resultat - per aktör År Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 13

15 4 Slutsats Effekten av kommunens satsning sett ur ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 är svårt att uttala sig om då uppföljningen inte ger tillräckliga indikationer hur väl satsningen lyckats. Kravet på framgång, kortsiktigt och långsiktigt, avgör också om satsningen ska anses lönsam för kommunen. Resultaten av de beräkningar som gjorts och som grundar sig på antaganden av olika slag pekar ändå på möjligheten till positiva effekter redan med lågt ställda krav. Satsningar med fokus i ett längre perspektiv kan dessutom, trots en ytterst ringa framgång, bli lönsamt för kommunen. I ett vidare perspektiv skulle det innebära omfattande vinster för samhället. Vad det skulle innebära för de enskilda individerna som bryter sina utanförskap har då inte vägts in, då det inte går att räkna på känslor och välmående. Med beräkningen där kommunens satsning inte ger någon framgång alls visar på såväl kortsom långsiktiga förluster för kommunen och samhället. Samma resultat torde vi få om ingen satsning alls skulle göras. Med beaktande av kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning harmonierar satsningar på subventionerade anställningar väl med tänket för långsiktigtighet, helhet och hållbarhet. För att nå bra effekt behövs då enbart ett lågt ställt krav för måluppfyllelsen. 14

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Utvärderingar av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Uppsala kommun Slutrapport, 2014-05-21 payoff utvärdering och analys AB Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Utvärderingar av sociala insatser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Kristinehamns folkhögskola Slutrapport, 2014-02-19 Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Slutrapport 2011-04-20 Krokoms kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun Slutrapport 2011-11-22 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt PULS På uppdrag av Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Östersund 2013-05-21 payoff kunskapens väg 6, 831

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Sambandet. payoff i samarbete med Projekt Kvalitetslab

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Sambandet. payoff i samarbete med Projekt Kvalitetslab Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Sambandet payoff i samarbete med Projekt Kvalitetslab 2010-02-19 payoff Kunskapens väg 6 831 40

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom Utvärderingar med fokus på hållbarhet Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Mötesplats Krokom På uppdrag av Krokoms kommun och Samordningsförbundet i Jämtlands län Rapport, 2014-04-02 payoff utvärdering

Läs mer

MatchningsArena Timrå

MatchningsArena Timrå Utvärdering av sociala investeringar MatchningsArena Timrå Ett samhällsekonomiskt perspektiv - med utgångspunkt från typfall 2012-05-10 payoff AB kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Rapport 2011:11 Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering 2 (60) Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Överskuldsättning

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma - Utvärdering av Traineeprojektet november 2014 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Lotsen. Borås Samordningsförbund

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Lotsen. Borås Samordningsförbund Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Lotsen Borås Samordningsförbund 2010-04-28 payoff Kunskapens väg 6 831 40 ÖSTERSUND 076-13 41 503

Läs mer

9. Utvärdering av projekt Resursjobb UAN/2011:212 10. Meddelanden UAN/2014:14 11. Delegationsbeslut UAN/2014:15

9. Utvärdering av projekt Resursjobb UAN/2011:212 10. Meddelanden UAN/2014:14 11. Delegationsbeslut UAN/2014:15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Torsdagen den 28 augusti kl. 18.30

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Rehablotsen

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Rehablotsen Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Rehablotsen Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2010-12-20 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

Under ytan. Telge Tillväxt - ett socioekonomiskt bokslut. Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson. www.telge.se

Under ytan. Telge Tillväxt - ett socioekonomiskt bokslut. Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson. www.telge.se Under ytan Telge Tillväxt - ett socioekonomiskt bokslut Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson www.telge.se INNEHÅLL Att socioekonomiskt analysera utanförskap, prevention och rehabilitering... 5 Begreppet

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Genomförd som en del av utbildningen för certifiering i NyttoSam Insats Göra Skillnad payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Slutrapport 2011-05-19 Krokoms kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer