Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013"

Transkript

1 Socialförvaltningen Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 Angela Nilsson, Piteå den 2 oktober 214

2 1 Sammanfattning Piteå kommun har i några år gjort en satsning på subventionerade anställningar där personerna tidigare fått försörjningsstöd. För år 213 har ett urval om 34 personer i en medelålder av drygt 29 år ingått vid socioekonomiska beräkningar i syfte att få svar på några frågor. Resultaten är belysta såväl kortsiktigt som långsiktigt resten av den yrkesverksamma åldern. Frågorna och svaren är som följer: 3.1 Hur många behöver komma ut i ordinärt arbete för att kommunen ska nå ett nollresultat första året? Vad innebär det på sikt? Svar: 9,5 personer (28 %). På sikt: kostnadsbesparingar om 22,5 miljoner kronor. 3.3 Hur många behöver komma ut i ordinärt arbete för att kommunen ska nå ett nollresultat inom en mandatperiod? Vad innebär det på sikt? Svar: 1,5 personer (4,5 %). På sikt: kostnadsbesparingar om 3,1 miljoner kronor. 3.5 Om ingen kommer ut i ordinärt arbete hur många behöver då ha subventionerade anställningar för att kommunen första året ska göra ett nollresultat? Vad innebär det på sikt? Svar: 13,5 personer (39,7 %) På sikt: kostnadsbesparingar om 12 miljoner kronor. 3.7 Hur många personer behöver ha en subventionerad anställning ett halvår då dem andra halvåret får försörjningsstöd för att kommunen ska klara första året med ett nollresultat? Vad innebär det på sikt? Svar: 14,8 personer (43,5 %). På sikt: kostnadsbesparingar om 12 miljoner kronor. 3.9 Vad innebär det för kommunen om samtliga 34 i gruppen uppbär försörjningsstöd? Svar: Kortsiktig förlust om -2,3 miljoner kronor. Långsiktig förlust om -32,4 miljoner kronor. Beräkningar har även gjorts för samtliga samhällsaktörer med utgångspunkt av förutsättningarna för kommunen. Resultaten visar att i samtliga fall, frånsett det sista, gör samhället kostnadsbesparingar redan första året. Efter 36 år, vid uppnådd pensionsålder, har samhällsvinsterna respektive -förlusten i sista fallet, ackumulerats till stora belopp. Slutsatsen av beräkningarna är att kravet på framgång, kortsiktigt och långsiktigt, avgör om satsningen ska anses lönsam för kommunen. Med beaktande av kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning harmonierar satsningar på subventionerade anställningar väl med tänket för långsiktigtighet, helhet och hållbarhet. För att nå bra effekt behövs då enbart ett lågt ställt krav för måluppfyllelsen. 1

3 2 Inledning Denna rapport är ett resultat från socioekonomiska beräkningar över Piteå kommuns satsningar år 213 på subventionerade anställningar för personer som tidigare erhållit försörjningsstöd. Beräkningarna grundar sig på den metod 1 som tagits fram av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Dessa har arbetat med, forskat om och utbildat näringslivet inom området under många år. Socioekonomiska beräkningar gör det möjligt att beskriva de besparingar som kan göras genom att undvika utanförskap och visa på värdet av att satsa på olika målgrupper. Metoden medför även möjlighet till jämförelse mellan när man satsar och är proaktiv eller underlåter att göra något. Den bygger på att ledning och styrning präglas av långsiktighet och helhetssyn. 2.1 Begränsning Det är många parametrar som behövs för socioekonomiska beräkningar och det har varit svårt för Socialtjänsten (Soc) och Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV) att fullt ut få fram underlag till grund för detta arbete. Det som främst saknats är uppföljningar över tiden på vad som hänt efter att de subventionerade anställningarna upphört. De få månader efter utgången av 213, när fakta sammanställdes för beräkningarna, ger inte heller någon tillfredställande indikation på hur väl satsningen lyckats, varken kortsiktigt eller långsiktigt. Beräkningarna i denna rapport bygger därför på antaganden av olika slag. 2.2 Mottagare av beräkningsresultaten Målgruppen för detta arbete är verksamhetsansvariga som har att rapportera enligt uppdrag från Kommunfullmäktige. 2.3 Vad som ska uppnås Tanken med beräkningarna är att kunna visa på den ekonomiska effekten av denna typ av arbetsmarknadssatsning, som ett komplement och stöd för NAV till deras mer omfattande effektutvärdering av arbetsmarknadsåtgärder under perioden En förenklad socioekonomisk analysmodell Nilsson& Wadeskog 2

4 3 Beräkningar I underlaget för beräkningar ingår 34 personer, 9 kvinnor och 25 män, som har haft någon form av subventionerad anställning i kommunen under 213. Vissa av dem enbart en kort period, andra upp till 1 månader. I de fall personerna började 212 och haft 12 månaders anställning har enbart antalet månader 213 räknats in. På motsvarande sätt har reducering gjorts för de som fortsatt anställningen 214. Personerna har varit i åldrarna från 21 år upp till 62 år, men de flesta kring 3 år. I tabellen nedan framgår medelvärden som räknats fram från underlag inom Soc och NAV. Medelvärde avseende Ålder Försörjningsstöd från kommunen före och efter anställning Aktivitetsstödet från Försäkringskassan före anställning Längd på anställningsperiod under 213 Bruttolön under anställningsperiod under 213 Lönebidragsdel från Arbetsförmedlingen till kommunen under 213 Bruttolön minskat med bidraget från Arbetsförmedlingen = kommunens löneutbetalning till anställda per person 29,29 år kronor/månad kronor/månad 5,8 månader kronor/månad kronor/månad 6 63 kronor/månad När en lönebidragsanställd person erhållit en ordinär anställning har beräkningarna grundats på en månadslön om 22 5 kronor. Samtliga framtida betalningar är nuvärdesberäknade med ett uppskattat diskonto om 4 %. I nedanstående tabell framgår lönekostnader beräknat på information från Soc och NAV över uppskattad nedlagd tid för berörd personal inom projektet/satsningen. Påslaget om 7 % för overheadkostnader är en schablon för centrala kostnader som lokalhyra, datorkostnader och liknande som inte är direkt hänförbara till projektet men ändå bör räknas in. Projektkostnad per år i kronor Aktör Löner Overhead Totalt Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Summa De beräkningar som följer är gjorda utifrån olika frågeställningar med svaren redovisade i diagram kompletterat med text. 3

5 3.1 Hur många behöver komma ut i ordinärt arbete för att kommunen ska nå ett nollresultat första året? Vad innebär det på sikt? Antar vi att lönebidragsanställningar pågår i sex månader från årets början har beräkningarna visat att 9,5 personer direkt behöver övergå till ordinarie anställningar resten av året för att kommunen inte ska ha förlorat på sin satsning sett i ett ettårsperspektiv. Första året blir då ett nollsummespel, vilket framgår av diagramet nedan och den svarta kurvan benämnd netto. Nettot består av kommunens kostnadsbesparingar på försörjningsstöd och reala insatser motsvarande ca 1 miljon kronor. Samtidigt har kommunen kostnader med motsvarande belopp, för lönesubventioner under sex månader samt projektkostnader för hela året bestående av personal- och overheadkostnader. Följer vi den svarta kurvan (netto) till höger ser vi att denna de resterande åren alltid ligger över nollinjen och för varje år växer. Det innebär att kommunens kostnadsbesparingar ökar för varje år och har ackumulerats till 22,5 miljoner kronor efter 36 år när de 9,5 personerna uppnått pensionsåldern. Förutsättningen för detta är när 28 % (9,5 av 34 personer i 3- årsåldern) själva klarar sin försörjning efter avslutad subventionerad anställning under de fortsatta arbetsföra åren till den fyller 65 år. Beräkningarna och diagramen nedan visar också att kommunen genom satsningen sparat in på försörjningsstöd (röda staplar) med nära 16,4 miljoner kronor och reala insatser (blå staplar) om cirka 7,2 miljoner kronor. Kostnader finns för lönesubventionen och projektet/satsningen om totalt 1 miljon kronor ( kronor och -642 kronor). Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun 9,5 personer Ålder Utebliven insats Utebliven försörjning Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto 4

6 3.2 Hur ser effekten ut för samhällets aktörer när kommunen gör ett nollresultat första året? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.1. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att redan första året ger kommunens satsning en samhällsvinst om knappt 2,5 miljoner kronor. Vid pensionsåldern, efter 36 år, har samhällets kostnadsbesparingar vuxit till drygt 115 miljoner kronor. Staplarna med olika färger illustrerar de olika samhällsaktörerna. Produktionsvärdet (ljusblå staplar) är de enskildas bidrag till samhället för sina arbetsinsatser och vad det ger tillbaka i skattemedel. Denna del ger mest tillbaka till samhället. Förutom kommunens inbesparing (gröna staplar) gör Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar) stora kostnadsbesparingar. 14 9,5 personer Resultat - per aktör Ålder Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 5

7 3.3 Hur många behöver komma ut i ordinärt arbete för att kommunen ska nå ett nollresultat inom en mandatperiod? Vad innebär det på sikt? Beräkningar har visat att drygt 1,5 person (4,5 % av 34 personer) behöver komma ut i ordinärt arbete direkt efter den lönesubventionerade anställningen om sex månader upphör för att kommunen ska nå ett nollresultat på fjärde året. Förutsättningarna är desamma som i första räkneexemplet förutom att måluppfyllelsen om ett nollresultat är satt till fyra år. Nollresultatet framgår av den svarta kurvan (netto) i diagramet nedan, på fjärde stapeln från vänster och markerat med en lodrät pil. Fram till pensionsåldern har nettoresultatet ökat till knappt 3,1 miljoner kronor och omfattas av inbesparat försörjningsstöd (röda staplar) om 2,6 miljoner kronor och minskad förbrukning av reala insatser (blå staplar) om nästan 1,2 miljoner kronor. Kostnader som kommunen har är lönesubventionen för 1,5 person under ett halvår samt projektets personal- och overheadkostnader om totalt -,7 miljoner kronor. Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun Ålder 1,5 personer Utebliven insats Utebliven försörjning Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto

8 3.4 Hur ser effekten ut för samhällets aktörer när kommunen gör ett nollresultat inom en mandatperiod? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.3. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att på det fjärde året (markerat med svart pil) har samhället sparat in 2,3 miljoner kronor då 1,5 person är fortsatt i ordinär anställning. Vid de enskildas pensionering när de fyller 65 år uppgår samhällets kostnadsbesparingar till nästan 17,8 miljoner kronor. Det är de enskilda som står för den största besparingen med produktionsvärdet (ljusblå staplar) för sina arbetsinsatser och skattebetalningar till samhället. Förutom kommunens inbesparing (gröna staplar) gör Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar) stora kostnadsbesparingar i ett långsiktigt perspektiv. 2 Resultat - per aktör 1,5 person Ålder Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 7

9 3.5 Om ingen kommer ut i ordinärt arbete hur många behöver då ha subventionerade anställningar för att kommunen första året ska göra ett nollresultat? Vad innebär det på sikt? Om vi antar att ingen alls får något ordinärt arbete innebär det att 13,5 personer behöver vara i lönebidragsanställning hela första året för att kommunen ska visa ett nollresultat av sin satsning. Detta framgår av nedanstående diagrams svarta kurva (netto) vid pilmarkeringen. Fortsätter förhållandena på samma vis resterande 35 år fram till pensioneringen innebär det kostnadsbesparingar för kommunen med nästan12 miljoner kronor. Detta trots att enbart 39,7 % (13,5 av 34 personer) har lönebidragsanställning och ingen ordinärt arbete. Detta framgår längst till höger på den svarta kurvan (netto). Beräkningarna och diagramen nedan visar också att kommunen genom satsningen sparat in på försörjningsstöd (röda staplar) om 23,2 miljoner kronor och reala insatser (blå staplar) om 1,4 miljoner kronor. Kostnader finns för lönesubventionen (turkosa staplar) och projektet/satsningen (ljusblå staplar) om totalt -21,7 miljoner kronor. 13,5 personer 4 Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun År Utebliven insats Utebliven försörjning Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto 8

10 3.6 Hur ser effekten ut för samhällets aktörer då kommunen ska göra nollresultat första året med enbart 13,5 personer i lönebidragsanställningar? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.5. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att redan första året ger kommunens satsning en samhällsvinst om nästan 1,7 miljoner kronor. Vid pensionsåldern, efter 36 år, har samhällets kostnadsbesparingar vuxit till knappt 5 miljoner kronor. Produktionsvärdet (ljusblå staplar) med de enskildas bidrag till samhället för sina arbetsinsatser och skattebetalningar ger mest tillbaka till samhället, 4,1 miljoner kronor. Förutom kommunens inbesparing (gröna staplar) gör Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar) stora kostnadsbesparingar. Arbetsförmedlingen (blå staplar) är den aktör som har stora kostnader för lönesubventionen, närmare -29,6 miljoner kronor. 13,5 personer Resultat - per aktör År Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 9

11 3.7 Hur många personer behöver ha en subventionerad anställning ett halvår då dem andra halvåret får försörjningsstöd för att kommunen ska klara första året med ett nollresultat? Vad innebär det på sikt? Om lönebidragsanställningar pågår halvårsvis, varvat med försörjningsstöd från kommunen till de enskilda det andra halvåret, behöver 14,8 personer (43,5 % av 34 personer) första året ha en lönebidragsanställning för att kommunen inte ska ha förlorat på sin satsning det året. Nollresultatet framgår av den svarta kurvan (netto) vid pilen i diagramet nedan. Det framgår också av den svarta kurvan mot höger att kommunen därefter för varje år gör kostnadsbesparingar som efter 36 år ackumulerats till knappt 12 miljoner kronor när de 14,8 personerna uppnått pensionsåldern. Inbesparingarna består till största delen, drygt 11,4 miljoner kronor, av uteblivna kostnader för reala insatser (blå staplar). Resterande delar med utbetalda lönesubventioner (turkosa staplar), projektkostnader (ljusblå staplar) och inbesparat försörjningsstöd (röda staplar) tar näst intill ut varandra, men med fördel till den senare med drygt,5 miljon kronor. 14,8 personer 3 Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun År Utebliven insats Utebliven försörjning Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto 1

12 3.8 Hur ser effekten ut för samhällets aktörer då de enskilda har subventionerade anställningar halvårsvis varvat med försörjningsstöd andra halvåret och kommunen ska göra ett nollresultat första året? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.5. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att första året ger en samhällsvinst om drygt 1,5 miljoner kronor. Vid de enskildas pensionering efter 36 år har vinsten ackumulerats till lite mer än 47,5 miljoner kronor. Även denna beräkning visar att det är de enskilda som står för den största besparingen med produktionsvärdet (ljusblå staplar) för sina arbetsinsatser samt skattebetalningar till samhället. Andra aktörer som gör stora kostnadsbesparingar på lång sikt är förutom kommunen (gröna staplar), Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar). Arbetsförmedlingen (blå staplar) är den aktör som har succesivt växande kostnader i och med utbetalningarna av lönesubventioner. 14,8 personer 7 6 Resultat - per aktör År Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 11

13 3.9 Vad innebär det för kommunen om samtliga 34 i gruppen uppbär försörjningsstöd? Om ingen alls i gruppen blir aktuell för en lönebidragsanställning, trots kommunens satsning, utan fortsätter sitt utanförskap blir det dyrt för kommunen. Redan första året framgår, av den svarta kurvan (netto) längst till vänster i diagramet nedan, att kommunen förlorar -2,3 miljoner kronor. Efter 36 år, vid pensioneringarna, har nettoförlusten ackumulerats till -32,4 miljoner kronor. De stora kostnaderna består främst av utbetalt försörjningsstöd (turkosa staplar) om -58,5 miljoner kronor. Även stora kostnader för reala insatser (lila staplar) har vuxit och uppgår nu till -26,3 miljoner kronor. Den post kommunen sparat in på är sin del av lönesubventionen (gröna staplar) som inte alls behöver utbetalas i detta förhållande. Inbesparingen uppgår totalt efter 36 år till knappt 53 miljoner kronor. 6 Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun År Utebliven lönesubvention Tillkommande insats Tillkommande försörjning Projektkostnad Netto 12

14 3.1 Vad innebär det för samhällsaktörerna om samtliga uppbär försörjningsstöd? Nedanstående diagram visar beräkningarna per samhällsaktör med samma förutsättningar som under punkt 3.9. Av den svarta kurvan (netto för samhällets aktörer) framgår att även samhället gör stora förluster då gruppen om 34 personer står helt utanför arbetsmarknaden. Första året uppgår samhällsförlusten till -4,7 miljoner kronor. Efter 36 år av utanförskap har förlusten ackumulerats till drygt -75,6 miljoner kronor. Största förlusten har samhället på grund av de enskildas produktionsbortfall (ljusblå staplar), -48 miljoner kronor. Landstinget (lila staplar) och Försäkringskassan (röda staplar) gör var och en förluster i paritet med kommunens förlustnivå. Arbetsförmedlingen (blå staplar) sparar däremot in 73,5 miljoner kronor i uteblivna lönesubventioner. 1 Resultat - per aktör År Arbetsförmedling Försäkringskassa Kommun Landsting Rättsväsende Övriga Produktionsvärde Netto 13

15 4 Slutsats Effekten av kommunens satsning sett ur ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 är svårt att uttala sig om då uppföljningen inte ger tillräckliga indikationer hur väl satsningen lyckats. Kravet på framgång, kortsiktigt och långsiktigt, avgör också om satsningen ska anses lönsam för kommunen. Resultaten av de beräkningar som gjorts och som grundar sig på antaganden av olika slag pekar ändå på möjligheten till positiva effekter redan med lågt ställda krav. Satsningar med fokus i ett längre perspektiv kan dessutom, trots en ytterst ringa framgång, bli lönsamt för kommunen. I ett vidare perspektiv skulle det innebära omfattande vinster för samhället. Vad det skulle innebära för de enskilda individerna som bryter sina utanförskap har då inte vägts in, då det inte går att räkna på känslor och välmående. Med beräkningen där kommunens satsning inte ger någon framgång alls visar på såväl kortsom långsiktiga förluster för kommunen och samhället. Samma resultat torde vi få om ingen satsning alls skulle göras. Med beaktande av kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning harmonierar satsningar på subventionerade anställningar väl med tänket för långsiktigtighet, helhet och hållbarhet. För att nå bra effekt behövs då enbart ett lågt ställt krav för måluppfyllelsen. 14

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Användarmanual. Skandia Idéer för livets kalkylmodeller för sociala investeringar. Ingvar Nilsson Anders Wadeskog

Användarmanual. Skandia Idéer för livets kalkylmodeller för sociala investeringar. Ingvar Nilsson Anders Wadeskog Användarmanual Skandia Idéer för livets kalkylmodeller för sociala investeringar Ingvar Nilsson Anders Wadeskog Innehållsförteckning Inledning... 2 Innehåll... 3 Målgrupp & Insatser... 2 4 Jobb, försörjning

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet

Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma. - Utvärdering av Traineeprojektet Jag har ett jobb att gå till, jag vill inte sitta hemma - Utvärdering av Traineeprojektet november 2014 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Projekt KomAn, Samhällsekonomisk utvärdering

Projekt KomAn, Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Projekt KomAn, Samhällsekonomisk utvärdering Projektparter Haninge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen På uppdrag av Värmdö

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Slutrapport 2011-04-20 Krokoms kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt

Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt Vad krävs för att ett arbetslivsinriktat projekt skall skapa nytta på längre sikt för deltagarna, myndigheterna och samhället? Ett samhällsekonomiskt perspektiv Slutseminarium 2014-05-15 På väg till jobbet,

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun Slutrapport 2011-11-22 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Utvärderingar av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Uppsala kommun Slutrapport, 2014-05-21 payoff utvärdering och analys AB Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Duellen

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Duellen Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Duellen Slutrapport 2011-03-31 Samordningsförbundet RAR i Södermanland payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Utvärderingar av sociala insatser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt UMA Kristinehamns folkhögskola Slutrapport, 2014-02-19 Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering projekt Columbus. Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering projekt Columbus. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering projekt Columbus Samordningsförbundet Göteborg Centrum 7/5-2008 payoff.nu Box 385 (besöksadress: Postgränd 11 B)

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK)

Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK) PROTOKOLLSBILAGA 2 Riktlinjer för kvalifikationsregler och förmånsnivåer för Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling (SOK) 1 Allmänt Styrelsen för Kollektivavtalsstiftelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Samarbete skola och arbetsliv - en social investering

Samarbete skola och arbetsliv - en social investering Ingvar Nilsson Samarbete skola och arbetsliv - en social investering och en väg för att reducera utanförskapet och höja effektiviteten i den offentliga resursanvändningen Ingvar Nilsson (i.nilsson@seeab.se)

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

9. Utvärdering av projekt Resursjobb UAN/2011:212 10. Meddelanden UAN/2014:14 11. Delegationsbeslut UAN/2014:15

9. Utvärdering av projekt Resursjobb UAN/2011:212 10. Meddelanden UAN/2014:14 11. Delegationsbeslut UAN/2014:15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Sammanträdets plats och tid: Sammanträdesrummet Skölden Kommunhuset i Märsta Torsdagen den 28 augusti kl. 18.30

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Om Göteborgs Stads pilotprojekt 2013-2015 Agenda Bakgrund Pilotprojektet för social hänsyn i upphandling Utmaningar och nästa steg Frågor

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Preliminär slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utsikten. Samordningsförbundet Skellefteå

Preliminär slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utsikten. Samordningsförbundet Skellefteå Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Preliminär slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Utsikten Samordningsförbundet Skellefteå 27/11-2008 payoff.nu Box 385 (besöksadress: Postgränd 11 B) 831

Läs mer

Under ytan. Telge Tillväxt - ett socioekonomiskt bokslut. Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson. www.telge.se

Under ytan. Telge Tillväxt - ett socioekonomiskt bokslut. Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson. www.telge.se Under ytan Telge Tillväxt - ett socioekonomiskt bokslut Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson www.telge.se INNEHÅLL Att socioekonomiskt analysera utanförskap, prevention och rehabilitering... 5 Begreppet

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Rapport 2011:11 Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering 2 (60) Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Överskuldsättning

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Pensionsanmälan. Alla typer av pensionsansökningar ska vara Kyrkans pensionskassa tillhanda 3 hela månader innan uttaget ska påbörjas.

Pensionsanmälan. Alla typer av pensionsansökningar ska vara Kyrkans pensionskassa tillhanda 3 hela månader innan uttaget ska påbörjas. Pensionsanmälan Detta är en lathund för dig som är arbetsgivare och som har anställda som ska gå i pension. Som arbets givare anmäler du uttag av den Intjänade pensionsrätten och Förmånsbestämd tjänstepension.

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Samhällsekonomiska kalkyler, analyser och utvärderingar

Samhällsekonomiska kalkyler, analyser och utvärderingar Samhällsekonomiska kalkyler, analyser och utvärderingar Lärkonferens Medlefors folkhögskola 2011-08-19 Sven Vikberg, payoff AB På min agenda Vår syn på ekonomi Olika perspektiv på samhällsekonomisk utvärdering

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013

Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgitta Jansson 2014-01-14 SN 2014/0027 0480-450940 Socialnämnden Redovisning av verksamhet personliga ombud 2013 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Sambandet. payoff i samarbete med Projekt Kvalitetslab

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Sambandet. payoff i samarbete med Projekt Kvalitetslab Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Sambandet payoff i samarbete med Projekt Kvalitetslab 2010-02-19 payoff Kunskapens väg 6 831 40

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

MatchningsArena Timrå

MatchningsArena Timrå Utvärdering av sociala investeringar MatchningsArena Timrå Ett samhällsekonomiskt perspektiv - med utgångspunkt från typfall 2012-05-10 payoff AB kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2012-07-18 SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Socialt företag- en väg till egen försörjning Dnr: 2011/15-SFV Rapportering avser Slutrapport för perioden 2012-01-01-2012-06-30

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261,

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv 1 Kan man räkna på människor och hur de mår? 2 Socioekonomiska beräkningar introducerades 2009 i kommunen: 1) Utbildning av kommunens ekonomer. 2) Beräkning

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 165 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer