Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund"

Transkript

1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk analys... 4 Projekt Jobbcentrum... 4 Tabell Intäkter... 5 Samhället som helhet... 5 Kommunen... 5 Landstinget... 6 Arbetsförmedlingen... 6 Försäkringskassan... 6 Övrig stat... 6 Staten totalt... 6 Individerna/hushållen... 6 Lönsamhet... 7 Samhället som helhet... 7 Kommunen... 7 Landstinget... 7 Staten... 8

3 3 Sammanfattning Projekt JobbCentrum har en payoff-tid för samhället på sex månader. Den långsiktiga lönsamheten är beräknad till drygt 30 milj. kr. Ett alternativt sätt att se på projektets lönsamhet är att beräkna avkastningen på en insatt krona. På kort sikt ger sålunda en kronas insats två kronors avkastning medan den på lång sikt ger en avkastning på 32 kronor. Denna slutrapport avseende projekt JobbCentrum visar att samhället på lång sikt har en intäkt på cirka 31 milj. kr. Intäkten baseras dels på deltagarnas status efter genomfört projekt, dels på att produktiviteten bibehålls under halva tiden fram till förväntad pensionsålder. På kort sikt är intäkten för samhället ca 2 milj. kr. Samhällets nytta utgörs framför allt av deltagarnas ökade produktion men även av minskad resursförbrukning främst i form av sjukvård och omsorg. Med kort sikt avses en 12 månaders period där vi jämför status i ett efterläge med motsvarande status i ett föreläge, dvs. hur situationen var för individerna innan de kom in i projektet. Intäkten är således skillnaden mellan värdet i efterläget med värdet i föreläget. På aktörsnivå uppvisar alla aktörer, dvs. kommunen, landstinget, staten, individerna själva och försäkringsgivarna intäkter såväl på kort som på lång sikt. Inom den statliga sektorn uppvisar dock arbetsförmedlingen ett underskott. Upphovet till detta underskott är främst de lönebidrag som betalats ut - vilket i sin tur är en mycket väsentlig framgångsfaktor för det positiva utfallet för samhället som helhet. Kommunens intäkter är främst kopplade till de ökade skatteintäkter som kommer från de individer som kommit i arbete. Primär intäktskälla för landstinget är deltagarnas minskade behov av sjukvård. Projektets kostnad för de 27 personer som ingått i utvärderingen har varit cirka kr inklusive och cirka kr exklusive indirekta skatter 1. Utslaget per deltagare motsvarar det en kostnad, exklusive indirekta skatter, på cirka kr. Den långsiktiga lönsamheten för samhället är drygt 30 milj. kr vilket motsvarar ett genomsnitt per deltagare på drygt 1 milj. kr. På kort sikt, dvs. första 12 månaderna efter avslutat projekt, är lönsamheten kr. Återbetalningstiden för samhället, den s.k. payoff-tiden, är 6 månader. På aktörsnivå har Landstinget den kortaste återbetalningstiden på 5 månader följd av staten med en payoff-tid på 6 månader. Framhållas bör även att deltagarna själva är vinnare både på kort och på lång sikt genom ökade disponibla inkomster. Kortsiktigt har de i genomsnitt ökat sitt konsumtionsutrymme med ca kr per deltagare. Utvärderingen visar att det finns stora samhällsekonomiska vinster av att personer kan bryta sitt utanförskap och övergå till en aktiv situation som innebär en högre grad av självtillit men även ökat attraktionsvärde på arbetsmarknaden. Konkret innebär det att personer går till någon form av anställning från att ha varit bidragsberoende i före-läget. På detta sätt bidrar individerna till samhällets produktion samtidigt som många minskar sin konsumtion av tjänster från samhällets olika aktörer. 1 Det samhällsekonomiska värdet/påverkan på BNP beräknas inklusive indirekta skatter.

4 4 Påpekas bör att denna utvärdering endast visar på ekonomiska effekter av verksamheten i projekt JobbCentrum. Frågor kring livskvalitet och andra mjuka värden berörs inte här även om dessa värden är väl så viktiga som de ekonomiska. Analysen utgår från deltagarnas status 12 månader före respektive 12 månader efter att de har lämnat projektet. Det vore naturligtvis mycket intressant att följa deltagarna över en längre tidsperiod och studera varaktigheten av de effekter som projektet gett upphov till. En fortsatt uppföljning och samhällsekonomisk utvärdering av individernas status vore därför intressant att genomföra sedan minst ett år förflutit. Denna ytterligare utvärdering kan då påvisa hur stor del av den kvarstående samhällsekonomiska potentialen som återskapats. Till sist vill vi betona att detta är en delstudie och att vi från payoff.nu avstår från att göra några ytterligare analyser och kommentarer om resultatet. Varje projekt är unikt avseende målgruppens sammansättning, metodik, resurser, tid, syfte och mål. Vid redovisningen av rapporten är vi beredda att diskutera utfallet av utvärderingen kopplat till våra erfarenheter av andra utvärderingar. Ekonomisk analys Den ekonomiska analysen baseras på de tjugosju deltagare där uppgifter om såväl före- som efterläge föreligger. Med stöd av NyttoSam, har projekts intäkter och lönsamhet, Nytta, på kort och lång sikt beräknats. Projekt Jobbcentrum Jobbcentrum ska möjliggöra egenförsörjning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förbereda deltagaren för ett arbete genom en längre eller kortare tids placering på Jobbcentrum. Där erbjuds utredning av personens resurser, arbetsprövning/träning, praktik med syfte att hitta ett arbete. Genom ett aktivt samarbete får deltagarna del av övriga samhällets resurser. Målgrupp är individer som är arbetslösa eller sjukskrivna och har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Företrädesvis de som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Tabell 1. Intäkter på kort och lång sikt för samhället som helhet samt för olika sektorer i samhället Intäkt, kort Högsta/lägsta Intäkt, lång sikt värde kort sikt sikt Samhället som kr / kr helhet kr Kommunen kr / kr Landstinget kr / kr Arbetsförmedlingen kr 7 000/ kr Försäkringskassan kr / kr Övrig stat kr / kr Staten totalt kr / kr Individerna/hushållen kr / kr Högsta/lägsta värde lång sikt / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr kr / kr

5 5 Intäkter I tabell 1 redovisas en sammanställning över de intäkter de tjugosju individerna genererat på kort sikt för samhället som helhet samt för alla berörda sektorer i samhället; dvs. kommun, landsting, staten, individen/hushållet samt försäkringsgivarna. Dessutom särredovisas intäkterna för arbetsförmedlingen, försäkringskassan och övrig stat 2, dvs. de delsektorer som tillsammans utgör staten totalt. De prognostiserade intäkterna på lång sikt redovisas för samhället som helhet samt för vissa sektorer i samhället; kommun, landsting och staten. Även för arbetsförmedlingen och försäkringskassan särredovisas långsiktiga intäkter. Anledningen till att intäkterna på lång sikt inte redovisas för övrig stat, individ/hushåll och försäkringsgivarna är att dessa uppgifter inte är så relevanta i sammanhanget. Förutom dessa uppgifter redovisas även spannen i utfallen, dvs. maximi- och minimivärden för de olika deltagarna. Likaså redovisas deltagarnas medelvärden på de kortsiktiga intäkterna. Samhället som helhet Den samhällsekonomiska intäkten på kort sikt är drygt 1,9 milj. kr. Med kort sikt avses en 12 månaders period utfallet i ett efterläge jämförs med motsvarande i ett föreläge, dvs. hur situationen var för individerna innan de kom in i projektet. Intäkten är således skillnaden mellan värdet i efterläget med värdet i föreläget. Den långsiktiga intäkten, baserad på antagandet om att den aktuella statusen i efterläget bevaras under halva tiden fram till förväntad pensionsålder 3, utgör drygt 31 milj. kr. Kommunen På kort sikt är utfallet för den primärkommunala sektorn en intäkt på ca kr. Intäkten är primärt kopplad till de ökade skatteintäkter som är ett resultat av att vissa deltagare kommit i arbete. Den långsiktiga intäkten för kommunen är också, utifrån våra antaganden om produktivitetens status fram till deltagarnas förväntade pensionsålder, positiv och utgör närmare 2 milj.kr. 2 Med övrig stat avses de olika skatteeffekter som påverkar staten. 3 Med förväntad pensionsålder avses den ålder där vi i genomsnitt går i ålderspension. F.n. är det cirka 62 år.

6 6 Tabell 2. Intäkter på kort sikt uppdelade i finansiella och reala effekter för kommun och landsting Intäkt, kort Högsta/lägsta Medelvärde, sikt värde, kort kort sikt sikt Kommunen, varav kr / kr kr bistånd kr / 265 kr kr skatt kr / kr kr realt 0 kr 400/-400 kr 0 kr Landstinget, varav kr / kr skatt kr 9 000/ kr realt kr / kr kr kr kr Landstinget Även för den landstingskommunala sektorn är intäkten positiv, på kort sikt kr. Orsaken till det positiva utfallet är dels ökade skatteintäkter pga. att några deltagare brutit sitt utanförskap och kommit i arbete, men också pga. minskat vårdbehov. På lång sikt är intäkten för landstinget drygt 7 milj. kr. Arbetsförmedlingen Kostnaden på kort sikt för arbetsförmedlingen är cirka kr. Utifrån våra antaganden om den långsiktiga effekten blir kostnaden för arbetsförmedlingen cirka kr. Försäkringskassan Försäkringskassans intäkter på kort sikt är cirka kr. Merparten av denna kostnadsreducering ligger på bostadsbidragen men även på att somliga deltagare brutit sin sjukskrivning. Långsiktigt är intäkterna drygt 3,6 milj. kr. Övrig stat Den totala intäkten för övrig stat på cirka kr på kort sikt härleds till de intäkter staten erhåller för de personer som bryter sitt utanförskap och kommer i arbete. Främsta intäktskällor är sociala avgifter och indirekta skatter. Staten totalt I staten totalt ingår de samlade effekterna för arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt övrigt som påverkar de statliga finanserna. Statens överskott på kort sikt utgör totalt kr. Största delen av detta överskott är kopplat till de individer som kommit in i lönebidragsarbete. På lång sikt är statens totala överskott beräknad till drygt 12 milj. kr. Individerna/hushållen De 27 individernas sammanlagda disponibla inkomst har på kort sikt förbättrats med kr.

7 7 Tabell 3. Lönsamhet på kort och lång sikt för samhället som helhet samt för olika sektorer i samhället. Lönsamhet, Högsta/lägsta Payoff-tid Lönsamhet, kort sikt värde kort lång sikt sikt Samhället / 6 månader kr kr som helhet kr Kommunen / kr kr 24 månader kr Landstinget / kr kr 5 månader kr Af 0 000/ kr kr kr Försäkringskassan / kr kr 8 månader kr Staten totalt / kr kr 6 månader kr Lönsamhet I tabell 3 redovisas en sammanställning över projektets lönsamhet för samhället som helhet samt för kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt staten totalt. Lönsamheten redovisas såväl ut ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv. Dessutom redovisas, där det är relevant 4, payoff-tiden. Med payoff-tid avses efter hur lång tid åtgärdskostnaden är betald i form av ökad intäkt. Åtgärdskostnaden för utvärderade individer är kr exklusive och kr inklusive moms. Samhället som helhet Lönsamheten för samhället som helhet beräknad som payoff-tid ger ett utfall på 6 månader, dvs. ett halvt år. Detta ska tolkas som att den kostnad som de 27 deltagarna genererat är återbetalade till samhället (i form av minskad real resursförbrukning) efter cirka ett halvt år 5. Vad gäller den kortsiktiga lönsamheten, dvs. skillnaden mellan intäkter och kostnader under en 12-månaders period efter projektavslut jämfört med en lika lång period i föreläget, är den positiv för samhället och utgör kr. Den långsiktiga lönsamheten, beräknad på en prognos gjord fram till förväntad pensionsålder är drygt 30 milj. kr. Kommunen Återbetalningstiden för kommunen är 24 månader, dvs. cirka 2 år. Genom att återbetalningstiden är längre än ett år är lönsamheten negativ på kort sikt, cirka kr. På lång sikt uppvisar dock kommunen ett överskott på drygt 1,7 milj. kr. Landstinget På kort sikt är lönsamheten positiv för landstinget, kr. På lång sikt är lönsamheten beräknad till ca sju milj. kr. Återbetalningstiden är 5 månader. 4 Beräkningen är enbart relevant om den kortsiktiga intäkten är positiv / = 6 månader

8 8 Staten För staten totalt inklusive de olika delsektorerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övrig stat, är lönsamheten på lång sikt drygt elva milj. kr. På kort sikt är lönsamheten drygt kr. Återbetalningstiden för staten är 6 månader. Försäkringskassan har på kort sikt en positiv lönsamhet, kr och långsiktig lönsamhet på cirka 3,4 milj. kr. Återbetalningstiden är 8 månader. Arbetsförmedlingen lönsamhet är negativ både på kort och på lång sikt.