Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 31 oktober. Ärendet i korthet Socialförvaltningen redovisar kontinuerligt en ekonomisk uppföljning till socialnämnden. Nämndens budgetram för uppgår till 423,9 mnkr. Prognosen för uppvisar ett överskott på 2,2 mnkr. Handlingar 1. Socialnämndens månadsrapport per den SN Månadsuppfoljning januari-oktober Gunilla Åhlander Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen VALLENTUNA TFN FAX

2 Socialnämnden Månadsuppföljning januarioktober

3 Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Sammanfattning... 3 Driftsredovisning... 3 Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-oktober 2(5)

4 Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budget uppgår till 423,9 mnkr. Prognoserna för de olika blocken visar på såväl över- som underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 2,2 mnkr. Inom blocket Individ och familjeomsorg prognostiseras ett överskott på 4,5 mnkr. Överskottet återfinns bland annat vad gäller placeringar och öppenvård. Utöver detta beräknas nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd till 13,4 mnkr, vilket är 2,1 mnkr mindre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 4,9 mnkr. Behovet av hemtjänst har sedan juni ökat markant. Kostnaden för hemtjänst beräknas till 47,2 mnkr, vilket är 2,1 mnkr mer än budgeterat. Även nettokostnaderna för boende för äldre beräknas bli högre än budgeterat. Underskottet prognostiseras till 3,3 mnkr. Behovet av platser på särskilt boende för äldre har ökat vilket till viss del kan förklara underskottet. Nämnden har en tid tillbaka haft en överkapacitet vad gäller platser för särskilt boende, den överkapaciteten har gradvist minskat i takt med att behovet ökat. Socialnämnden har i oktober tagit en uppbokning av förändring av semesterlöneskulden och upplupna löner vilket i sig genererat ett prognostiserat överskott på 1,5 mnkr. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt Prognos Avvikelse Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-oktober 3(5) Bokslut K I N Politisk verksamhet K I N Förvaltningsövergripande verksamhet K I N Individ- och familjeomsorg K I N Äldreomsorg K I

5 Tkr Prognos Avvikelse Bokslut N Funktionsnedsättning enligt LSS K I N Funktionsnedsättning enligt SoL K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Antalet institutionsplaceringar var under färre än året innan. Prognosen för visar på ett överskott på 1,5 mnkr avseende HVB-placeringar av barn och ungdomar medan HVB-placeringar för vuxna visar på ett underskott på 0,1 mnkr. Prognosen för blocket individ- och familjeomsorg är att nettokostnaden hamnar på 48,4 mnkr för och ge ett överskott på 4,5 mnkr. Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fortsätter och för görs ytterligare satsningar inom detta område. Det innebär i de flesta fall inte enbart ett bättre resursutnyttjande, utan är många gånger, både på kortare och längre sikt, ett bättre alternativ för den enskilde. Trots satsningar inom öppenvården prognostiseras ett överskott på cirka 0,5 mnkr inom detta område. Det är framför allt inom den externa öppenvården som volym beräknas bli lägre än budgeterat. Kostnaden för försörjningsstöd ökade med cirka två mnkr per år mellan åren 2010 och vände denna trend och de totala nettokostnaderna minskade. För uppgår budgeten till 15,5 mnkr medan nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras till 13,4 mnkr. Detta är lägre än års utfall på 14,3 mnkr. Trenden är liknande i våra grannkommuner. Myndighetsavdelningen (Vuxenenheten) har också de senaste åren haft ett tätare samarbete med AF, försäkrings-kassa samt också genom stödåtgärder försökt underlätta för personer att komma in på arbetsmarknaden. Äldreomsorg Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 169,8 mnkr. Med en budget på 164,8 mnkr innebär det ett prognostiserat underskott på 4,9 mnkr. De mest omfattande verksamheterna inom äldreomsorgen är boende och hemtjänst, vilka motsvarar 67 respektive 28 procent av de totala nettokostnaderna. Övriga verksamheter är dagvård, restaurangverksamhet, avlösarteam, trygghetslarm, Riksfärdtjänst och turbundna resor. Kostnaden för hemtjänsten beräknas till 47,2 mnkr, vilket är 2,1 mnkr mer än budgeterat och 3,7 mnkr mer än. Behovet av hemtjänst har under senare delen av året ökat och den största ökningen har skett från och med juni. Under årets första tio månader har i genomsnitt cirka 390 personer erhållit hemtjänst i Vallentuna. Antalet personer som har hemtjänstinsatser har ökat under året från 360 i januari till 404 i oktober. Under samma period har antalet beviljade timmar ökat från drygt i januari till strax över i oktober, vilket innebär en utökning med 12,2. Prognosen baseras på en fortsatt hög, men konstant volym. Tabellen nedan visar utvecklingen av antal timmar för åren Ökningstakten av hemtjänsttimmar kan till viss del förklaras av befolkningsutvecklingen inom åldersgruppen 80 år och äldre. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-oktober 4(5)

6 Antal timmar Extern regi Kommunal regi Totalt Antal timmar år år 90-w år 65-w år Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall Prognos ,4 3,3 7,6 0,0 3, ,9 4,4 4,6 8,9 4, ,4 3,7 4,4-1,2 3, ,5 3,1 3,3 0,6 3,0 Behovet av särskilt boende har precis som för hemtjänsten ökat under. Nämnden har, sedan utökningen av platser på Väsbygården 2011, haft en överkapacitet vad gäller platser för särskilt boende. Överkapaciteten har successivt minskat dels beroende på ökat behov och dels genom förbättrat resursutnyttjande. Det ökade behovet har ökat nettokostnaderna och enligt prognosen är nettokostnaderna 3,3 mnkr över års budget. Funktionsnedsättning enligt LSS Lite drygt 65 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bland annat korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Nettokostnaderna beräknas till 146,4 mnkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 1,7 mnkr. Jämfört med innebär det en kostnadsökning på 6,8 mnkr. Den största kostnadsökningen avser placering på boende för barn och där kan man också se ett prognostiserat underskott. En stor del av det förväntade underskottet förklaras av att några barn, som tidigare varit placerade vid HVB (hem för vård och boende) enligt Socialtjänstlagen har beviljats elevhemsboende enligt LSS (flyttat från placering inom individ- och familjeomsorg till placering inom funktionsnedsättning LSS). Utöver detta beräknas även kostnaderna för daglig verksamhet LSS, ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice blir högre än budgeterat. Underskotten vägs till viss del upp av överskott inom boende för vuxna. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Av de beräknade nettokostnaderna på 14,8 mnkr, avser 11,0 mnkr olika typer av boende och boendestöd. Behovet av platser för särskilt boende för personer med en psykisk funktionsnedsättning tillgodoses av externa vårdgivare, i huvudsak utanför länet. Nettokostnaderna för dessa placeringar uppgick till 4,7 mnkr. Totalt var nio personer någon gång under förra året placerad inom denna insats och antalet genomsnittliga placeringar uppgick till 6,8 stycken. Under kunde flera placeringar avslutas och övergå i individanpassad öppenvård eller boendestöd. en för ligger på 2,8 mnkr och baseras på fyra årsplaceringar. Enligt prognosen kommer volymen kunna begränsas till knappt tre årsplaceringar och nettokostnaden beräknas till 1,8 mnkr, vilket genererar ett prognostiserat överskott på 1,0 mnkr. Socialnämnden, Månadsuppföljning januari-oktober 5(5)

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi

Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-09-24 DNR SN 2014.186 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/2 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Resursfördelningsmodell för vård- och omsorgsverksamheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015

Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-11-19 DNR SN 2014.221 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMND Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015, ändringar

Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden 2015, ändringar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-05-18 DNR SN 2014.221 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter för socialnämnden

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-06 96 Lägenheter för personer med psykisk ohälsa Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning Den

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN

Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017 17 SN 2017.070 189 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-23 7 Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport mars 2018

Ekonomisk månadsrapport mars 2018 Avdelningen för ekonomi Sida 1 (7) 2018-04-06 Handläggare: Christian Forsberg 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-04-12 Ekonomisk månadsrapport mars 2018 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Uppföljningsrapport, november 2018

Uppföljningsrapport, november 2018 Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter

Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR SN 2015.012 INGER JAKOBSSON SID 1/1 AVDELNINGSCHEF INGER.JAKOBSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S)

Socialnämndens arbetsutskott Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S) 1 (1) Plats och tid Frösundarummet kl 08:30-12:00 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C) (ordförande) Maya Mallo (M) (vice ordförande) Ing-Marie Elfström (S) Övriga närvarande Vildana Zorlak (Tf socialchef),

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN

Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal SN Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2018 11 SN 2018.091 210 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-28 93 Rapportering av icke verkställda

Läs mer

Socialnämndens månadsbokslut

Socialnämndens månadsbokslut Socialnämndens månadsbokslut Kostnader 144 260 147 150-2 890 603 841 609 841-6 000 Intäkter 27 385 28 462 1 077 111 241 113 741 2 500 Netto 116 875 118 688-1 813 492 600 496 100-3 500 Utfallet efter tre

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-05-26 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper

Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper VALLENTUNA KOMMUN TORBJÖRN NYQVIST 2015-05-12 EKONOM SID 1/1 08-5878 5733 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE Förklaring till förväntat överskott pga. förändringar av redovisningsprinciper Cirka en 2 mnkr av

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Ekonomisk månadsrapport maj 2017 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

Remiss Remiss av motion

Remiss Remiss av motion REMISS FÖRVALTING 2015-01-08 EMELIE HALLIN SID 1/1 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET Remiss Remiss av motion Svar på remissen

Läs mer

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2018-10-22 KS 2018-00394 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-10-04 142 Information, vad tycker de äldre om maten. (SN 2016.160) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april 2014, Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-5-12 DNR SN 214.64 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-19 DNR SN 2014.187 VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VILDANA.ZORLAK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) Socialnämndens arbetsutskott 2015-12-01 127 Information, Uppdrag: Prisnivåer äldreomsorg (SN 2015.151) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning

Läs mer

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden

14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-06-17 24 (32) Kf Ks 14. Ansökan från Socialnämnden att få disponera medel ur resultatutjämningsfonden Dnr 2019/31-041 Från och med 2012 införde Västerviks kommun

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF)

Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 Christina.backstrom@vastervik.se 2017-12-04 Kommunstyrelsen Disponering av medel från resultatutjämningsfond (RUF) Bakgrund Från och med 2012 införde Västerviks

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND EKONOMI- OCH PERSONALAVDELNIN GEN DNR 1.2.1-48/11 SID 1 (8) 2011-11-10 Handläggare: Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Månadsrapport

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-10-06 98 Tertialuppföljning socialnämnden januari-augusti 2015 (SN 2015.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Kundundersökning LSS SN

Kundundersökning LSS SN Kundundersökning LSS 2017 10 SN 2018.154 143 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-28 92 Kundundersökning LSS 2017 (SN 2018.154) Beslut Socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialrapport , Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -9-18 DNR SN.157 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2, Socialnämnden Förslag

Läs mer

Rapport icke verkställda KS

Rapport icke verkställda KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS- kvartal 2 2018 23 KS 2018.253 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-11-19 242 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS- kvartal 2 2018 (KS 2018.253)

Läs mer

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN

Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd 6 SN 2017.038 108 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 38 Remissvar, motion (S) Rätten att bo kvar i sin hembygd (SN 2017.038)

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning , Socialnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 213-9-17 DNR SN 213.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning 2 213,

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

Presentation kundundersökning om framtida behov av bostad/ 16 SN

Presentation kundundersökning om framtida behov av bostad/ 16 SN Presentation kundundersökning om framtida behov av bostad/ daglig verksamhet LSS 16 SN 2017.060 84 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-02 52 Presentation kundundersökning

Läs mer

Månadsrapport september

Månadsrapport september Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...

Läs mer

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-04-23 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef Helena Åhman, avdelningschef

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR

Läs mer

2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)

2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-14 Dnr von/2018:18 2 Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18) Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2018.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal STK

Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kvartal STK Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2018-10-17 Vår referens Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Fastställande av besöksavgift och villkor, familjerådgivning 8 SN

Fastställande av besöksavgift och villkor, familjerådgivning 8 SN Fastställande av besöksavgift och villkor, familjerådgivning 8 SN 2018.209 72 Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-05 10 Fastställande av besöksavgift och villkor, familjerådgivning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-10-22 DNR SN 2014.187 MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF MONIKA.FERNLUND@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-11-19 DNR SN 2014.222 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Kompl handling ärende 7 KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden Tid Torsdag den 11 april 2019, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september månad

Ekonomisk rapport efter september månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-03-14 22 Kundundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar (SN 2017.032) Beslut Arbetsutskottet noterar

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden -07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader

Läs mer

BUP Socialnämnden

BUP Socialnämnden BUP 1 2016 Socialnämnden Kvartal 1 2016 Innehållsförteckning 1 Socialnämnd... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden... 4 1.3 Ekonomisk analys och 2016... 5 2 Politisk ledning...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 174 Redovisning utfall Vad tycker de äldre 2016. (SN 2016.187) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Björn Furugren Beselin (C) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn:

Björn Furugren Beselin (C) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn: KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2016-05-17 Tid och plats 18:30 Bällstarummet Övriga kallade Vildana Zorlak, Monika Fernlund, Inger Jakobsson, Terhi Berlin, Maria Svanberg, David Gyllenstråle Björn Furugren Beselin

Läs mer

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet

K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Kl Bällstarummet K ALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-05-29 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Agneta Sandström, controller David Matscheck, utredare

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer