Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017"

Transkript

1

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR SN TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Förslag till verksamhetsplan för socialnämnden Handlingar 1. Socialnämndens verksamhetsplan SN Verksamhetsplan Gunilla Åhlander Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen VALLENTUNA TFN FAX

3 2015 Socialnämnden Verksamhetsplan

4 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Socialnämnden, Verksamhetsplan (10)

5 Nämndens uppgift Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Socialnämnden, Verksamhetsplan (10)

6 Förutsättningar Antalet invånare i Vallentuna har ökat med åren och denna tillväxt förväntas fortsätta öka under kommande år. Under 2015 prognostiseras en befolkningstillväxt på 1,0 procent. Gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 2,4 procent. Trots att många barnfamiljer flyttar till Vallentuna ökar antalet äldre procentuellt mer än befolkningen som helhet. I planeringen är såväl den faktiska befolkningsutvecklingen som prognoser för framtiden viktiga faktorer att studera. Om vi tittar tillbaka i tiden och ställer utvecklingen av behov inom olika områden i förhållande till befolkningsutvecklingen ser vi dock att detta inte helt följs åt. Inom vissa områden ökar behoven i högre grad än vad befolkningsutvecklingen kan förklara och inom andra områden har vi sett det motsatta. Kommunens demografiska utveckling går alltså mot fler äldre samtidigt som många barnfamiljer flyttar till kommunen. Ett område som framträtt under de senaste åren är en kraftigt ökad inströmning av anmälningar/ansökningar om bistånd gällande barn samt personer i olika åldrar med någon form av funktionsnedsättning. Här står de neuropsykiatriska diagnoserna för den största andelen. Ökningen ser ut att fortsätta parallellt med att kraven från lagstiftaren ökar vad gäller kvalitet och uppföljning. Behovet av platser på särskilt boende för äldre följer befolkningstillväxten för åldersgruppen och förväntas öka under planperioden. Nämnden har genom ett nytt ersättningssystem från och med 1 november 2014 möjlighet att anpassa antalet tillgängliga boendeplatser utifrån behov eftersom ersättning kopplas till belagd plats. Behovet av hemtjänstinsatser förväntas också följa förändringar hos den äldre befolkningen vilket resulterar i en ökning av hemtjänsttimmar med cirka 4 procent. Socialstyrelsen har för avsikt att under 2015 komma med nya föreskrifter gällande särskilt boende för äldre. Föreskrifterna ställer högre krav på att bemanning i demensboende ska finnas dygnet runt samt att den enskilde ska ha rätt till biståndsbeslut på hemtjänstinsatser i särskilt boende. Från 1 januari 2014 har Migrationsverkets möjlighet att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommunen utökats genom ändring i lagstiftningen. För närvarande har kommunen ansvar för cirka 40 unga, varav 9 boende i kommunen. Under 2015 förväntas kommunen ta emot ytterligare cirka 30 barn och ansvara för deras boende, omsorgsbehov, skolundervisning med mera för att de ska kunna bli självständiga, självförsörjande vuxna. För att kunna ta detta ansvar behövs ytterligare personal för handläggning samt utökat antal boendeplatser för asylsökande barn. Även så kallade träningsboenden med personalstöd samt möjlighet till eget boende när ungdomen är redo för det behöver planeras. Arbetet med att skapa förståelse och medvetenhet avseende ekonomi och resursutnyttjande pågår i hela organisationen. En ökad flexibilitet och omställning av kompetens inom verksamheterna som motsvarar behoven planeras. Arbetet pågår med att utveckla kvalitén och de månadsvisa ekonomiska uppföljningar för verksamheter i egen regi. På myndighetsavdelningen fortsätter arbetet med uppföljning av beslut och placeringar. Under planperioden kommer avtalsuppföljningar avseende externa verksamheter och uppdragsuppföljningar för kommunal regi att genomföras för att säkerställa en god kvalitet i socialnämndens verksamheter. Implementering av ett nytt kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9, inom socialtjänsten påbörjades under Detta kommer att fortlöpa under 2015 då alla verksamheter arbetar aktivt i systemet. Det i sin tur kommer att leda till en förbättrad systematik vad gäller såväl hantering av riktlinjer och rutiner, klargörande av ansvar och roller som tydlighet kring verksamhetens processer. Detta kommer också att vara navet för löpande uppföljningar och egenkontroller av verksamheten på olika nivåer i organisationen. För närvarande pågår ett arbete med att utveckla en standardisering av kvalitetsbegreppet inom i första hand äldreomsorg, där SIS (Swedish Standards Institute) utarbetar ett material för Svensk standard för detta. Vid utveckling av kvalitetsledningssystemet följs detta arbete för att uppfylla kommande krav på området. Verksamhetssystemet Treserva har tagits i drift under Systemet kommer säkerställa att dokumentation och registrering sker effektivt under planperioden. Det innebär att förvaltningen digitaliserar hela processen från ansökan om stöd till verkställighet och fördelning av resurser till verksamheterna. Systemet säkerställer inte bara en rättssäker handläggning utan möjliggör även en kvalitetssäkring vad gäller uttag av statistik. Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till personer som bor i särskild boendeform och till personer som vistas i kommunens dagverksamheter (innefattar inte LSS och socialpsykiatri). Kommunen står inför ett eventuellt övertagande av den landstingsdrivna hemsjukvården. För personer som bor i boende och daglig verksamhet enligt LSS kommer det ske redan under Det Socialnämnden, Verksamhetsplan (10)

7 innebär ett behov av att se över hur den kommunala hälso- och sjukvården ska utvecklas och organiseras under de närmaste åren. Bostad, utbildning, sysselsättning och försörjning är viktiga faktorer för alla kommuninvånare. Socialnämndens möjlighet att på ett effektivt sätt förebygga social ohälsa och därmed vård- och stödinsatser enligt social lagstiftning är mycket beroende av hur samhällsplaneringen fungerar i fråga om bostäder, utbildning och arbetsmarknad. Brist på adekvat boende kan i sig skapa social problematik för många. Relationsproblem som accelererar i samband med separation, familjer med unga vuxna som inte kan flytta hemifrån och integrationssvårigheter för nyanlända är några exempel på områden där antalet ärenden ökat under åren. Att inte komma in på arbetsmarknaden skapar ett utanförskap och misslyckande, vilket kan leda till missbruk, kriminalitet och psykiska besvär. Socialförvaltningen arbetar tillsammans med arbetsmarknadsenheten och barn- och ungdomsförvaltningen för planering och utveckling av utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor i Vallentuna. Det är ett viktigt steg i det fokus på förebyggande insatser som krävs för att öka den enskildes självständighet och ett minskat behov av stöd från samhället. Socialförvaltningen kommer att fortsätta att utveckla samarbetet med samhällsbyggnadsförvaltningen gällande bostadsplanering i kommunen. För den som har ett behov av sociala insatser kan behoven ofta på ett resurseffektivt sätt utformas i det egna hemmet. Om den enskilde saknar bostad behöver socialförvaltningen externt upphandla boende med stöd/behandlingsinsatser, vilket är mycket kostsamt och dessutom försenar den enskildes utveckling mot ett självständigt liv. Kommunens ansvar vad gäller nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar innebär också ett planeringsansvar för bostadsförsörjning och integration. Socialnämnden, Verksamhetsplan (10)

8 Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamma mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Socialnämnden ska arbeta för att stärka individen till ett mer självständigt liv. Socialnämndens verksamheter ska arbeta för att skapa trygghet för Vallentuna kommuns invånare. Socialnämndens verksamheter ska förbättras genom tydliggörande av ansvar och roller. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. Socialnämnden, Verksamhetsplan (10)

9 För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Kommungemensamma mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. Socialnämnden ska tidigt ge stöd för att förebygga behov av framtida resurskrävande insatser. Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamma mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en proaktiv socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. Socialnämnden ska bidra till det goda småstadslivet, som skapar förutsättningar för trygghet och genom detta förebygga behov av sociala insatser. Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter Socialnämnden, Verksamhetsplan (10)

10 ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO ska inledas under mandatperioden. Kommungemensamma mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Socialnämndens verksamheter ska utvecklas med fokus på långsiktig hållbarhet och innovativa lösningar som främjar en bättre miljö. Socialnämnden, Verksamhetsplan (10)

11 Budget Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan Totalt K I N Politisk K verksamhet I N Förvaltnings- K övergripande I N Individ- och K familjeomsorg I N Äldreomsorg K I N Funktionsnedsättning K enligt LSS I N Funktionsnedsättning K enligt SoL I N Socialnämnden, Verksamhetsplan (10)

12 Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt projekt Årligt anslag 1,5 1,5 1,5 4,5 Verksamhetssystem 0,8 1,3 2,1 Totalt 0,8 2,8 1,5 1,5 6,6 Socialnämnden, Verksamhetsplan (10)

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen

g 10s VALLENTUNA KOMMUN Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Anteckning Ärendet i korthet Yrkanden Propositionsordning 2012-06-18 Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2012-06-18 10 (1s) g 10s Kommunplan 2013-2015 (KS 2012.013) Beslut Kommunstyrelsen fürslår fullmälitige 1 att anta kommunplan 2o1g-2o15 innehållande

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden

DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april. Socialnämnden DELÅRSRAPPORT 1 2015 per den 30 april Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 6 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst

Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst Verksamhetsplan 2015 Arbete och Socialtjänst Enhetens uppdrag: Området omfattar Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, öppenvård, arbetsmarknadsenhet samt integrationoch flyktingmottagning. Individ

Läs mer

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Kommunstyrelsen 2012-06-04 Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Vi utvecklar Sundsvall! www.koalitionensundsvall.se 1 2 Innehållsförteckning Mål och resursplan 2013-14 med plan för 2015-2016...4

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen 2015-02-17 SCN-2015-0079 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att anta verksamhetsplan

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 Öckerö Kommun Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Telefon (växel): 031-97 62 00 E-post: diarium.sb@ockero.se

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019

PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 PROGRAM FÖR BOSTADSBYGGANDE 2015 2019 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE NOVEMBER 2014 Omslagsbilden har tagits i sammanhang med stadsbyggnadspriset. Fotograf: Pernilla Sjöholm Byggherre: Småa Bostadsbyggande

Läs mer

ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget

ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget ÄLDREOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 5 1.3 Nämnd/styrelse... 5 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer