Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd"

Transkript

1 Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

2 Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär personer/år har olika typer av insatser från omsorgsnämnden. 1017,6 mnkr i budget för 2014.

3 Omsorgsnämndens budget 2014 Totalt: 1 017,6 mnkr 40,9 mnkr 178,5 mnkr LSS Individ- och familjeomsorg 515,4 mnkr Socialpsykiatri Hemtjänst 0-64 år Övrigt 272,3 mnkr

4 Barn, unga och familj Exempel på insatser Familjecentraler Fältverksamhet Ungdomsmottagning Mottagning för familjer Familjebehandling Stöd till ungdomar, missbruk Socialt stöd i skolan Stöd vid våld i nära relationer Ungdomsboende Behandlingshem

5 Barn, unga och familj Hur många får del av insatserna? hushåll erhåller öppenvård, varav ca 60 % kvinnor. Ca 120 ungdomar på behandlingshem per år, ca 70 % pojkar, de flesta är mellan 17 och 19 år (ca 72%). Vilken kvalitet? Nöjdhetsindex är ca 90 när det gäller helhetsomdöme, öppenvård. Kvinnor är något mer nöjda än män (nöjdhetsindex 90 respektive 88), öppenvård. Ca 85% anser att stödet inneburit förbättringar i livssituationen. Hög andel oplanerade avbrott vid behandlingshem vilket är negativt.

6 Barn, unga och familj Vad fungerar bra? Hög tillgänglighet i öppenvård. Stort utbud av insatser. Professionella utförare, möjlighet att välja. Bra samarbete med landstinget och skolan, strukturer för samarbete finns. Barnen i Linköping mår bättre än vad risktalen indikerar (SKL rapport). Strukturerad uppföljning av placeringar på behandlingshem. Vad behöver vi förbättra? Tillgång till lägenheter och motverka vräkning/hemlöshet. Ökat mottagande ensamkommande barn. Stöd till familjer med komplex problematik (ansökan från sociala investeringsfonden). Ökad kompetens om missbruk i barn- och ungdomsvård. Brukarmedverkan En säkrare och tryggare vård på behandlingshem, avseende skola och hälsa, fortsatt arbete

7 Stöd till vuxna Exempel på insatser: Mottagning, rådgivning Familjerådgivning Anhörigstöd Boendestöd Aktiviteter och sysselsättning Behandlingsprogram vid missbruk Stödboenden Behandlingshem, utslussboende

8 Stöd till vuxna Hur många får del av insatsen? personer erhåller öppenvård, varav 35 % kvinnor. Ca 300 personer/år på behandlingshem, ca 70 % män. Få personer tvångsvårdas (3-4 varje månad). Vilken kvalitet? Öppenvård brukarna är mycket nöjda. Nöjdhetsindex Positiv förändring i livssituationen för %. Behandlingshem - brukarna är mycket nöjda. Nöjdhetsindex över 90.

9 Stöd till vuxna Vad fungerar bra? Bra strukturer för samarbete med landstinget, tvärprofessionella team, sjukvård och socialtjänst. Flera evidensbaserade öppenvårdsprogram erbjuds i enlighet med senaste forskning. Hög tillgänglighet till olika stöd- och behandlingsinsatser för brukare och anhöriga, möjlighet att välja. Vad behöver vi förbättra? Barn- och föräldraperspektivet i vuxenvården. Tillgång till lägenheter, motverka vräkning/hemlöshet. Utveckla öppenvård som alternativ till behandlingshem. Stöd till våldsutsatta. Brukarmedverkan

10 Personer med psykisk funktionsnedsättning Målgrupp Drygt 800 personer över 18 år har kommunala stödinsatser. 48 % kvinnor och 52 % män. 10 % mellan 18 och 24 år. 87 % födda i Sverige. I Sverige beräknas 0,7 % - 1 % av den vuxna befolkningen tillhöra målgruppen.

11 Personer med psykisk funktionsnedsättning Hur många får del av insatserna? 180 bostäder med särskild service. 45 personer bor på enskilda vårdhem utanför kommunen. 340 personer har daglig verksamhet/sysselsättning. 150 personer deltar i arbetsinriktad verksamhet. 460 personer har boendestöd/personligt stöd i sin livssituation. Vilken kvalitet? Viktigt att personalen är engagerad, intresserad, lyssnar och har tillräckligt med tid. Nöjdhetsindex högre än 80. Personalens bemötande är viktigt samt att man tar hänsyn till önskemål. Nöjdhetsindex högre än 85. Viktigt att kunna nå personalen. Nöjdhetsindex högre än 75.

12 Personer med psykisk funktionsnedsättning Vad fungerar bra? Det finns lättillgängligt stöd i form av boendestöd och personliga ombud. Verksamheter erbjuder flera olika typer av aktiviteter och sysselsättning. God strukturerad samverkan med öppenvårdspsykiatrin inom landstinget. Vad behöver vi förbättra? Fler bostäder med personalstöd. Idag uppfylls inte målet om att tillhandahålla bostad inom sex månader. Många saknar sysselsättning, det finns kö till arbetsinriktat stöd (ca 300 personer har inte regelbunden sysselsättning). Rehabilitering och fortsatt stärkt samverkan med landstinget. Somatisk hälsa bör uppmärksammas. Barn till sjuka föräldrar behöver uppmärksammas.

13 LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Målgrupp Främst personer med utvecklingsstörning samt personer med fysisk funktionsnedsättning. Barn, ungdomar och vuxna

14 LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vilka insatser? Totalt 9 olika insatser, exempelvis Bostad med särskild service Daglig verksamhet Personlig assistans Hur många får del av insatserna? Ca personer har en eller flera LSS-insatser. 41 % är kvinnor och 59 % är män. Vilken kvalitet? 82 % av personer med utvecklingsstörning som bor i bostad med särskild service känner sig glada när de är hemma i sin lägenhet. 11 % uttrycker en neutral känsla. Män upplever att de har större möjlighet till självbestämmande både i gruppbostad och servicebostad. 84 % är uttalat positiva till eget val i daglig verksamhet. 10 % vet ej.

15 LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad fungerar bra? Stor nöjdhet hos brukarna med både boende och daglig verksamhet. Bostäder med särskild service finns med olika inriktningar och i hela kommunen, både tätort och landsbygd. Möjlighet att välja mellan många olika arbetsuppgifter inom daglig verksamhet. Vad behöver vi förbättra? Behov finns av fler platser i bostad med särskild service. Fortsatt arbete för att öka den enskildes möjlighet till större självständighet, bl.a. med hjälp av teknik. Effektivare arbetssätt med mobila tekniska lösningar.

16 Hemtjänst för personer under 65 år Målgrupp 300 personer har insatser från hemtjänsten inom omsorgsnämndens ansvarsområde 225 av dem har insatser i form av personlig omvårdnad/boservice. 75 personer har enbart trygghetslarm.

17 Hemtjänst för personer under 65 år Vilken kvalitet? Helhetsomdöme. Nöjdhetsindex är 75. Personalens bemötande. Nöjdhetsindex är 80. Personalens tillgänglighet. Nöjdhetsindex är 78. Hemtjänsten underlättar vardagslivet. Nöjdhetsindex är 84. Vad behöver förbättras? Enskilda önskar större självbestämmande över insatsernas utformning. Personalkontinuitet att veta vem som kommer. Personalens kompetens för att möta särskilda behov, till exempel barnfamiljer.

18 Äldrenämnden Äldreomsorg är mer än bara hemtjänst och vårdboende. Anhörigbidrag Anhörigcenter Bokningsbara korttidsplatser Fem dagverksamheter för demenssjuka och somatiskt sjuka Demensteam Fixartjänst 26 fritidsverksamheter Föreningsbidrag Hemsjukvård i ordinärt boende Hjälpmedelsförskrivning Träffpunkter, inklusive Hagdahlska Huset Kulturarbetare Lärcenter för god demensvård 26 lunchserveringar Mobilt demensteam Fritidskonsulenter Stöd till barndomsdöva Rehabilitering Stöd- och kontaktverksamhet för äldre invandrare Syn- och hörselkonsulenter Värdinnor vid trygghetsboende och växelvård

19 Äldrenämndens budget 2014 Totalt: 1027,5 mnkr 13,5 mnkr 450,3 mnkr Vårdbostäder 563,7 mnkr Hemtjänst 65 år- Övrigt

20 Index Demografi Linköpings kommun. Folkmängd efter ålder Index 2014= år år 90-w år

21 Hemtjänst Målgrupp Personer över 65 år Möjliggöra kvarboende i eget boende

22 Hemtjänst Hur många får del av insatserna? Ca personer har personlig omvårdnad och/eller boservice. Ca trygghetslarm Vilken kvalitet? 91 % är mycket eller ganska nöjda i Linköping. I hela Sverige är 90 % mycket eller ganska nöjda. Män är något mer nöjda än kvinnor, 93 respektive 90 % Hemtjänsttimmar Timmar per ärende och mån Ärenden med timinsats Personer 65 år-- Källa: Socialstyrelsen 2013 Källa: Äldrenämndens bokslut

23 Hemtjänst Vad fungerar bra? Personalens bemötande får mycket gott betyg. Hemtjänst kan ges omgående dygnet runt. Hemtjänst kan hjälpa till med det mesta. Det är enkelt att få hjälp. Värdegrundsarbetet och omvårdnadslyftet stärker personalen. Vad behöver förbättras? Personalkontinuitet Digitalisering av trygghetslarm. Effektivare arbetssätt med mobila lösningar, tekniskt stöd. Kvalitetssäkring av tiden hos brukaren. Brukarnas delaktighet i hur insatserna ges (genomförandeplan).

24 Vårdboende, servicelägenheter och korttidsvård Målgrupp Personer över 65 år som har behov utifrån: Omfattande personlig och/eller medicinsk omvårdnad. Psykisk otrygghet och ensamhet. Behov av närhet till personal dygnet runt p.g.a. ålderssvaghet, sjukdom eller nedsatt minnesfunktion. Mycket hög ålder. Demenssjukdom Egna bostadens fysiska utformning.

25 Vårdboende, servicelägenheter och korttidsvård Hur många får del av insatserna? vårdbostäder boende under året. 740 servicelägenheter boende under året. 107 korttids-/växelvårdsplatser brukare under året. Korta boende- och vårdtider innebär att fler får del av insatserna. Varje månad flyttar ca 40 personer till vårdbostad utan att nya platser byggs. Vilken kvalitet? 86 % är mycket eller ganska nöjda med vård i vårdbostad. I hela Sverige är 83 % mycket eller ganska nöjda Ingen skillnad mellan könen. Hög boendestandard i vårdbostad och servicehus.

26 Vårdboende, servicelägenheter och korttidsvård Vad fungerar bra? Personalens bemötande får mycket gott betyg. Fler får maten lagad på boendet. Erbjudande om boende kan för de allra flesta ges inom tre månader. Vistelsen på korttidsboende har förkortats. Vad behöver vi förbättra? Korttidsvård Ta bort kvarvarande dubbletter (15 st.) Öka individualiseringen av vården och omsorgen, genomförandeplaner. Bemanning utifrån SOSFS 2012:12, 31 mars 2015 ( demensriktlinjer ) Högre krav i förfrågningsunderlag har inneburit kvalitetsförbättringar. Värdegrundsarbetet och omvårdnadslyftet har stärkt personalen.

27 Vårdboende Demensriktlinjer (SOSFS 2012:12) Från och med 31 mars Kostnader och ev. andra konsekvenser 65 årsarbetare (30 mnkr), förstärkning nattetid på demensboende Tekniska lösningar t.ex. nattöga, smarta larm

28 Material Presentationen finns att hämta på:

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Strategisk plan för Vård- och omsorgsnämnden 2014-2016

Strategisk plan för Vård- och omsorgsnämnden 2014-2016 Strategisk plan för Vård- och omsorgsnämnden 2014-2016 OMVÄRLDSANALYS Rapporten Liv och hälsa ung för 2012 från Landstinget Västmanland visar att hälsan bland ungdomar i länet och Sala är genomgående god.

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2015-2019 2014-03-19 Karin Bäckbro socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2014-03-19 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016.

Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016. 1 (16) Kommunstyrelseförvaltningen Karin Lönn Magnus Pettersson Vård och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid inför budget 2014-2016. 1. Uppdragsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Ändring av detaljplan för delar av fastigheterna Misteln 9 och 11. Dnr 2015-000017

Ändring av detaljplan för delar av fastigheterna Misteln 9 och 11. Dnr 2015-000017 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-12 Sida 1(1) en Ärende Utbildningsplan - äldreomsorgen 2015. Dnr 2015-000013 Bokslut, årsredovisning samt mätetal 2014. Dnr 2015-000015 Remiss om att inrätta tjänst som BBIC-samordnare.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social omsorg

Verksamhetsberättelse Social omsorg 2013 Verksamhetsberättelse Social omsorg Innehåll Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 4 Verksamhetsmått Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 6 Bowling i Tomelilla 7 Vård och omsorg 8 Verksamhetsmått

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Diarienummer OVN2014.0005 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Antaget av vård- och omsorgsnämnden 29 januari 2015, 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvarsområde... 5 3 Analys...

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Delrapport Kartläggning. Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24

Anhörigstöd i Sala. Delrapport Kartläggning. Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24 Anhörigstöd i Sala Delrapport Kartläggning Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24 Sammanfattning Syftet med projekt Anhörigstöd är att bygga upp och utveckla såväl befintligt som nytt stöd

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer