Program. för vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program. för vård och omsorg"

Transkript

1 STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer KS 2012/308

2 2 Inledning Kommunfullmäktige har inom området hälsa och omsorg antagit en policy. Området omfattar flera politikområden; folkhälsa, vård och omsorg samt kultur och fritid. Detta program avser mål och uppdrag inom området vård och omsorg. I Kramfors kommun är det Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) som har ansvar för de flesta insatser inom kommunal vård och omsorg. Nämndens övergripande vision är att verksamheten ska vara lättillgänglig för alla medborgare och att insatser som ges ska vara av god kvalitet, kostnadseffektiva och utföras av professionell personal. Nämndens värdegrund utgår från att alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar, göra ett gott arbete och vara delaktiga. Arbetssättet inom nämndens ansvarsområden präglas därför av ett individstödjande förhållningssätt som tillvaratar den enskildes egna resurser och stärker förmågan att leva ett självständigt liv. Vård och omsorgsprogrammet ska ange ramar och mål för vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet lyfta fram samverkan och kompetens som en förutsättning för måluppfyllelse Nuläge Barn och ungdomar som far illa eller som riskerar att fara illa är en prioriterad grupp inom socialtjänsten. Detta gäller även personer som har eller som riskerar att hamna i ett missbruk. Insatser till äldre finns i form av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och olika typer av förebyggande insatser, exempelvis anhörigstöd och öppna mötesplatser. Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår i särskilt boende. Personer 80 år eller äldre minskar i antal de närmaste åren, för att därefter öka efter En tydlig trend är att personer över 65 år på sikt kommer att utgöra en allt större andel av kommunens befolkning. Ett antagande är att medellivslängden fortsätter att öka och att åldersrelaterade sjukdomar kommer senare i livet vilket troligtvis innebär att de som behöver stöd och omsorg kommer att vara äldre och sannolikt ha fler sjukdomar. Stöd i eget boende, bostad med särskild service, daglig verksamhet, dagverksamhet och personlig assistans är viktiga insatser för personer med funktionsnedsättning. I bostad med särskild service ingår omvårdnad samt fritids- och kulturella aktiviteter. Flera av kommunens gruppbostäder och serviceboenden har brister avseende standard och tillgänglighet och en betydande variation i ålder och behov på respektive boende gör att individuella behov kan bli kostsamma att tillgodose. Individ- och familjeomsorgen ger stöd och hjälp till kommunens invånare i svåra situationer. Insatser inom integration ska leda till att nyanlända flyktingar och ensamkommande ungdomar så snabbt som möjligt hittar en plats i det svenska samhället och på sikt blir självförsörjande. Även insatser som försörjningsstöd, praktikplatser, beredskapsanställningar och annan meningsfull sysselsättning ges för att stärka förmågan att leva ett självständigt liv.

3 3 För all kommunal vård- och omsorg gäller att förebyggande och tidiga insatser ska utvecklas. Detta bör ske i nära samverkan med skola, arbetsförmedling, försäkringskassa och landstingets olika verksamhetsgrenar. Undersökningar som beskriver och jämför resultat inom vård och omsorg görs både nationellt och regionalt. Exempel på sådana är Öppna jämförelser, Äldreguiden och Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och Nöjd Kund Index (NKI). Inom vård och omsorg finns även uppgifter från nationella kvalitetsregister att ta del av. Undersökningar som genomförts 2010/2011 och avser detta programområde visar på brister i måluppfyllelse för bland annat nöjd medborgare, delaktighet hos kund samt information. Höga standardkostnader för individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg har redovisats Lagstiftning Den myndighetsutövning som utövas av nämnden då insatser utreds och beslutas grundar sig på lagstiftning där Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Hälsooch sjukvårdslagen (HSL) är de mest tillämpade. Tillämplig lagstiftning inom programmets område. Socialtjänstlagen (SOL) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Socialförsäkringsbalk, Föräldrabalk, Färdtjänstlagstiftning, Alkohollagstiftning och Migrationslagstiftning är exempel på annan lagstiftning som tillämpas i verksamheten. Utöver dessa lagar finns en stor mängd förordningar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten. Myndighetsutövning ska ske på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt. Ansvar/Organisation/Resurser Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS-nämnden) ansvarar i samverkan med andra nämnder för att mål och uppdrag i detta program realiseras och att måluppfyllelse och nyckeltal dokumenteras i verksamhetsplan och årsredovisning. BAS-förvaltningen är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en avdelning för administration och information samt två verksamhetsområden, individ- och familjeomsorg respektive stöd, vård och omsorg. Inom varje verksamhetsområde finns ett antal enheter Kommunstyrelsen har inrättat ett råd för folkhälsa, trygghet och säkerhet (FTS) som har till uppdrag att skapa förutsättningar för en övergripande syn på frågor som berör detta område. Till rådet har ett antal arbetsgrupper knutits. Mål/Uppdrag God kvalitet i vård- och omsorg innebär att tjänsterna svarar mot de mål som beslutats (lag, förordning, föreskrifter) samt att de: Bygger på respekt för människors självbestämmande och integritet

4 4 Mål Utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglade av kontinuitet Är kunskapsbaserade och effektivt utförda Är tillgängliga Är trygga och säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen Livsmiljön för äldre ska förbättras genom att öka tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet i de insatser som ges. Uppdrag Särskilt boende skall verkställas skyndsamt. Insats- och bemanningsplanering skall säkerställa att kundens behov tillgodoses och att antal vårdare kring den enskilde begränsas. Livsmiljön för personer med funktionsnedsättning ska förbättras genom att standard, tillgänglighet och insatser i bostad med särskild service utvecklas. I alla ärenden som rör barn ska hänsyn till barns bästa uppmärksammas. Information till och dialog med medborgare och kunder skall förbättras. Säkerställa ett kunskaps- och evidensbaserad arbetssätt inom programområdets samtliga verksamhetsområden. Särskilt boende bör koncentreras till områden med närhet till bland annat vårdcentral, affär och kommunikationer. Kundens delaktighet ska öka när insatser planeras och genomförs. Brister i den fysiska miljön avseende bostadens utformning ska åtgärdas. Innehållet i de insatser som ges ska utvecklas i samverkan med kunderna. Barnperspektivet ska utvecklas i alla utredningar och beslut där barn och unga är berörda. Överenskommelsen Handslaget mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter ska i detta sammanhang beaktas. Former för återkommande dialog med brukar- och intresseorganisationer skall utvecklas. Kompetenskartläggning ska genomföras och dokumenteras. Kompetensutvecklingsplaner ska upprättas och realiseras. Revidera plan för särskilt boende. Samverkande dokument Vård och omsorgsprogrammet ingår i området Hälsa och omsorg med tillhörande policy. Koppling finns till andra policyområden. Övriga samverkande dokument är Plan för särskilt boende och Plan för bostad med särskild service för åren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård liksom nämndens verksamhetsplan, där mål och uppdrag ska omsättas i konkreta åtgärder på förvaltnings-, områdes- och enhetsnivå, är andra samverkande dokument.

5 5 Uppföljning Detta program gäller t o m och ska vid programperiodens slut följas upp och redovisas för kommunfullmäktige.

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen 2012-08-10 1 Innehållsförteckning Varför ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?...3 Ledningssystemets uppbyggnad enligt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social- och arbetsmarknadsnämnden Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, Ida Frödén, Jutta Lesell, Staffan Ekelund och Annabeth Hall November

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer