bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund"

Transkript

1 bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden

2

3 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun upplever att kommunen är bra att leva och åldras i. För att uttrycka kommunens vilja och intentioner inom äldreområdet har en Äldreomsorgsplan tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Planen - som är resultatet av en längre tids arbete i nära samverkan mellan politiker, tjänstemän och pensionärsorganisationer har bl.a. försökt formulera vilka krav och behov som kommunens framtida äldreomsorg kommer att ställas inför. Med den här skriften vill Socialnämnden informera dig som invånare om kommunens ambitioner inom äldreområdet för de kommande åren. Kommunens avsikter uttrycks bl.a. genom den värdegrund som beskriver de grundläggande värderingar som ska genomsyra allt arbete med äldrefrågor. För att möta det ökande antalet äldre under den närmaste 20-årsperioden måste det till insatser både kvalitativt och kvantitativt. Det gäller inom hemtjänsten för de äldre som bor kvar hemma, ny- resp. ombyggnad av det särskilda boendet, anhörigvård och frivilliginsatser, samarbete med hälso- och sjukvården liksom kompetensutveckling mm. för berörd personal m.fl. exempel. Detta kan du läsa mer om i denna skrift. Äldreomsorgsplanen behöver ändras och förnyas i takt med att förutsättningarna (befolkningsutveckling, krav och behov mm) i samhället och kommunen förändras. Tanken är att nuvarande plan ska ses över senast Vi politiker vill hälsa dig välkommen att vara med och påverka utvecklingen inom äldreområdet. Stefan Zunko (s) Ordförande i Socialnämnden 3

4 Flens äldreomsorgsplan ska visa kommunens framtida inriktning. tydliggöra de grundläggande värderingar kommunen har inom äldreområdet. vara ett vägledande underlag för kommunens årliga strategiska övervägningar och prioriteringar. vara ett styrdokument för socialförvaltningens verksamhetsplanering. konkretiseras årligen med förslag till insatser/åtgärder och resursanspråk. De här värderingarna styr arbetet inom Flens äldreomsorg Äldre människor i Flens kommun ska kunna leva ett gott liv där man åldras med värdighet och bibehållen livskvalitet. Man ska kunna bo kvar i sin bostad så länge det är möjligt. Det ska också ges förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt liv med sociala kontakter, trygghet och tillit som stimulerar till hälsa och välbefinnande. Äldre ska mötas med respekt, värdighet och bibehållen integritet i det vardagliga livet. Den enskilde ska kunna påverka sin egen situation och få del av samhällets välfärd. Kommunens insatser ska samordnas och präglas av kontinuitet. Kommunens uppgift är att bistå med insatser när den enskilde inte har förmåga att själv tillgodose dessa behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Jämställdhet och mångfald ska vägas in vid insatser från kommunen. I Flens kommun tillämpas den så kallade kvarboendeprincipen, vilket innebär att den enskilde har grundläggande rätt till kvarboende inom såväl ordinärt som särskilt boende. 4

5 Äldreomsorgen i Flen i framtiden I Flens kommun finns cirka ålderspensionärer och antalet förväntas öka med ca personer fram till år Det betyder att ungefär en femtedel av alla kommuninvånare är ålderspensionärer i dagsläget och att den gruppen på sikt kommer att bli större.* Personer i åldern år beräknas öka med drygt 500 personer fram till år Därefter minskar de i antal efter år De som är 80 år och äldre ökar i antal senare. Ökningen väntas bli drygt 100 personer mellan 2015 och Den beräknas dessutom att fortsätta öka med ytterligare 180 personer mellan 2020 och Kort sagt; antalet äldre kommer att bli allt fler samtidigt som de blir allt friskare. De flesta ålderspensionärer klarar sig utmärkt på egen hand relativt långt upp i åldrarna. I Flens kommun tillhör nästan 60 procent av dem över 80 år denna grupp! Det finns alltid personer som kommer att behöva stöd. De som så önskar och behöver kan få stöd i form av hemtjänst och/eller dagverksamhet samt vid behov i särskilt boende. *Alla siffror på denna sida baseras på den befolkningsprognos som gjordes när äldreomsorgsplanen arbetades fram. bildarkivet.se, fotograf Josefine Engström 5 5

6 Förebyggande och hälsobefrämjande insatser Det hälsobefrämjande arbetet syftar till att alla äldre kommuninvånare ska kunna bibehålla och förbättra sin livssituation. Kommunen bidrar på olika sätt till att skapa förutsättningar för att stärka ett aktivt liv och gemenskapen med andra, bland annat genom mötesplatser, uppsökande verksamhet och dagverksamhet. Det är också viktigt att stärka personalens kunskap om hur hälsobefrämjande och rehabiliterande åtgärder kan påverka det allmänna välbefinnandet. Fokus ska ligga på hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Kommunen jobbar aktivt med att bland annat förebygga fallskador eftersom de är en av de vanligaste anledningarna till förändrade levnadssituationer och försämrad livskvalitet. En strävan är att varje enskild individ ska ha möjlighet att regelbundet utöva någon form av fysisk aktivitet och att få vistas utomhus. Den uppsökande verksamheten i kommunen syftar till att skapa en bild av levnadsförhållanden och behov för gruppen äldre över 80 år. För den enskilde äldre är målet att ge information om vad kommunen, frivilligverksamheter och organisationer m.fl. kan erbjuda. Åtgärder mellan : äldre som i dag inte har insatser i ordinärt boende ska erbjudas uppsökande verksamhet kommunens öppna dagverksamheter ska utvecklas i dialog med brukare och frivilliga organisationer. dagverksamheter och mötesplatser ska finnas i kommunens tätorter. bra matvanor ska främjas genom att öka kunskapen om kostens betydelse och möjligheten att få äta tillsammans med andra. frivilliginsatser och medverkan av enskilda och intresseorganisationer ska bättre tas tillvara för att öka möjligheten till social stimulans samt kultur och fritidsaktiviteter. fysiska aktiviteter och utevistelser ska betonas. det förebyggande arbetet ska utvecklas för att förebygga ohälsa och olyckor, te.x. fallolyckor. 6

7 Stöd till anhöriga och närstående Anhöriga är en viktig resurs i stödet till äldre. Under de senaste 15 åren har samhällets stöd till anhöriga ökat. Syftet med anhörigstödet är att ge fysiskt, psykiskt och socialt stöd och att förebygga ohälsa hos dem som vårdar anhöriga. Detta ger högre kvalitet för den äldre. Åtgärder: Flens kommun ska utveckla och öka stödinsatserna till anhöriga genom samtal, vägledning, information och mötesplatser m.m. Den anhörige ska erbjudas möjlighet till avlastning i hemmet genom trygg hetsplatser. Anhörig ska kunna vara delaktig i sin närståendes vardag då denne bor i särskilt boende. bildarkivet.se, fotograf Jesper Molin 7

8 Nästan alla vill bo kvar hemma Hemmet är vår tryggaste plats. Det är där vi känner välbefinnande och trygghet och där vill nästan alla bo kvar så länge som möjligt. Flens kommun verkar i sin samhällsplanering för att ge människor förutsättningar till ett bra liv och boende och tillämpar principen om kvarboende. När förutsättningar förändras eller åldrandet blir påtagligt i form av praktiska problem, vill några byta bostad. Det kan handla om att den gamla lägenheten plötsligt har blivit svårtillgänglig med alla sina trappor eller att huset man bott i så länge blir för svårt att sköta och underhålla. När behovet av insatser inte längre kan tillgodoses genom hemtjänst kan den enskilde ansöka om lägenhet i särskilt boende. Inflyttning i dessa lägenheter beviljas av kommunen efter bedömning av behovet av bistånd. Åtgärder : hemtjänsten och dagverksamheten ska utvecklas för att möta ökningen av antalet yngre äldre. socialnämnden ska arbeta aktivt i kommunens samhällsplanering för att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden. socialnämnden ska arbeta aktivt för att påverka utformningen av närmiljöer i kommunen så att kommersiell och offentlig service samt goda kommunika tioner blir lättillgängliga för äldre. socialnämnden ska arbeta aktivt för att öka antalet tillgängliga bostäder i kommunen och även stimulera byggandet av fler och differentierade boenden för äldre. valfriheten för äldre vad gäller innehållet i serviceinsatser ska öka. en ökning med cirka 30 lägenheter i särskilt boende genomföres under de närmaste åren. äldreboendet Heden ska byggas om. särskilda boenden i kommunen ska byggas och drivas så att de boende kan leva ett meningsfullt och aktivt liv där. efter år 2015 ska ytterligare utbyggnad av lägenheter ske i särskilt boende. en analys av framtida innehåll i och utformning av äldreboenden ska göras. 8

9 Samverkan med landstinget Kommunens möjlighet att långsiktigt tillgodose de äldres behov av vård och omsorg gör det nödvändigt att samverka med landstinget. Oavsett vårdgivare har man som äldre rätt till god samordning vid genomförandet av insatser. Åtgärder : samverkan med landstingets primärvård ska utvecklas, för att öka samordningen av insatser hos brukare. läkarmedverkan i särskilt boende ska utvecklas och kvalitetssäkras, bland annat genom lokalt läkaravatal. en gemensam plan för att tillgodose behoven hos personer med demenssjukdom ska tas fram. värdig omvårdnad i livets slutskede ska vidareutvecklas. den elektroniska informationsöverföringen mellan landstinget och kommunerna ska utvecklas. 9

10 Kunskapsbaserad vård och omsorg Åtgärder : genom lämplig grundutbildning och genomtänkt fortbildning hos personal och organisation ska kompetens bibehållas och utvecklas. socialförvaltningen ska kontinuerligt söka kunskaper och nya idéer genom omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, studiebesök, kontakter m.m. samarbete med Universitet och Högskolor ska utvecklas, bland annat genom FoU Sörmland. kunskap och medvetenhet om mångfalds- och jämställdhetsfrågornas betydelse ska prägla de insatser som ges såväl i personal- som i brukarsammanhang, exempelvis i form av utbildning, föreläsningar. för att möta såväl det ökande antalet äldre och det stora antalet pensions avgångar under den närmaste femårsperioden, är det angeläget att göra arbetet inom äldreomsorgen i Flen attraktivt på arbetsmarknaden. 10

11

12 Så här kan du komma i kontakt med och lämna synpunkter på äldreomsorgen? Du kan t.ex. kontakta anställda inom socialförvaltningen via kommunens växel 0157/19000 eller kommunens hemsida kontakta ledamöter i socialnämnden (namn och telefonuppgifter finner du på kommunens hemsida) kontakta ledamöter i pensionärsrådet kontakta de pensionärsorganisationer som finns i kommunen lämna synpunkter genom kommunens synpunktshantering (se hemsidan) Layout: Carl J Graphics, Tryck: Flens Offset

UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025

UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN MED UTBLICKAR MOT 2025 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I FLENS KOMMUN 2008 2012 MED UTBLICKAR MOT 2025 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. INLEDNING 3 2. ÄLDREOMRÅDET I ETT RIKSPERSPEKTIV 4 3. ÄLDREOMRÅDET I ETT FLENSPERSPEKTIV

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Dnr: KS 2010-69 Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Mål... 4 1.3 Syfte... 4 1.4 Frågeställningar... 4 1.5 Kvalitet... 4 1.6

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer