Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014"

Transkript

1

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING DNR SN URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 Förslag till beslut Att avslå ansökan om särskilt verksamhetsbidrag om 300 Tkr till Kvinnojouren Att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa hur bidrag för löpande verksamhet till föreningar med verksamhet som tangerar socialtjänsten ska hanteras i framtiden. Ärendet i korthet Kvinnojouren i Vallentuna har ansökt om extra verksamhetsbidrag på 300 Tkr för Föreningen har tidigare under året beviljats bidrag om 30 Tkr i föreningsbidrag. Föregående år beviljades föreningen ett särskilt bidrag om 200 Tkr för uppstart av tjejjouren i Vallentuna. För det begärda bidraget för 2014 finns inga medel avsatta. Handlingar 1. Utredning särskilt bidrag kvinnojouren Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 Gunilla Åhlander Socialchef Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till: Akten SOCIALFÖRVALTNINGEN TUNATORG 11 TFN FAX

3 SID 1/7 Ansökan om verksamhetsbidrag från kvinnojouren i Vallentuna för verksamhetsåret 2014 Vallentuna kvinno- och tjejjour har ansökt om verksamhetsbidrag från Socialnämnden i Vallentuna kommun à 300 Tkr. Kvinnojourens verksamhet Akut skyddat boende En del är ett akut- s.k. skyddat boende för kvinnor och deras barn som har utsatts för våld. Rådgivning/samtal till utsatta kvinnor. Den andra delen är stöd till kvinnor som är utsatta för våld genom samtal, rådgivning och andra typer av stöd i öppna former. Tjej jour Tjejjouren startades i november Kvinnojouren har under åren även sysslat med förebyggande arbete, bl.a. genom föreläsningar på Vallentuna gymnasium. Omfattning av verksamheten I ansökan anges att jouren under perioden haft kontakt med 32 kvinnor från Vallentuna kommun. En uppskattning är att kvinnojouren årligen har kontakt ca 60 kvinnor för stöd och svar på ca 360 stödförfrågningar. Ungefär 1200 stödåtgärder utförs för kvinnor och strax över 5 utförs för barn. Stödåtgärderna handlar bl.a. om samtal, rådgivning, inhämtande av information, förmedlande av kontakt med myndigheter m.m. Bedömning av ansökan Uppgifter i ansökan Kvinnojouren har ansökt om särskilt verksamhetsbidrag om 300 Tkr för rådgivningsverksamhet m.m. samt för tjejjourverksamheten under Motsvarande bidrag som beviljades från Socialnämnden för 2013 var 200 Tkr, vilket innebär en utökning av bidraget med 33% för Bidraget som beviljades 2013 var dock avsett för att stödja nyetablering av tjejjouren. I ansökan finns inga beskrivningar på planerad förändring/utökning av verksamheten inför 2014 som grund för denna begärda utökning av bidraget. Granskning av föreningens ekonomi Föreningen har lämnat in en sammanställning över ekonomi 2013 samt budget för 2014.

4 SID 2/7 Vid granskning av upprättad budget för 2014/utfall 2013 framgår: Verksamhetens hyresintäkter i budget för 2014 beräknas bli 207 Tkr lägre än utfall 2013 vilket är en minskning med 29 %. Sannolikt kan detta bero på att socialtjänsten i närliggande kommuner minskat sitt nyttjande av denna Bidrag från andra bidragsgivare beräknas i budget 2014 bli 95 Tkr lägre än utfall 2013 minskning med 33 % Bidrag från kommunen i budget 2014 beräknas bli 100 Tkr högre än utfall , ökning med 33 % Föreningen hade i utfall 2013 ett överskott på 257 Tkr och summa tillgångar är 1474 Tkr, vilket innebär att föreningen får betraktas ha god ekonomi förnärvarande. Bidrag från andra aktörer Kvinnojourens verksamhet finansieras även av bidrag från andra aktörer. Nedanstående tabell är ett informationsutdrag från föreningens ekonomiska sammanställning. Tabellen visar utveckling av bidrag från övriga bidragsgivare. Post i budget Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Förändring utfall/budget Statliga bidrag % Utvbidrag Socialstyrelsen % Utvbidrag Rox % Totalt bidrag % Som framgår budgeterar föreningen med en total minskning om 33% från andra bidragsgivare. Skälet till denna förändring framgår inte i ansökan. Enligt information på socialstyrelsen har inte kvinnojouren beviljats något utvecklingsbidrag för Det innebär alltså att det budgeterade bidraget om 160 Tkr uteblir Vidare framgår det på socialstyrelsen att bidraget centralt till ROKS ökat med 39 % medan utvecklingsbidraget från ROKS till kvinnojouren i Vallentuna minskar med 50% för Legal grund för att lämna särskilt verksamhetsbidrag Socialnämnden ska enligt 5 kap 11 SoL särskilt beakta de behov av stöd som kvinnor som utsatts för våld av närstående kan ha. I 2 kap 2 kommunallagen finns möjlighet för kommunen att göra undantag från principen om lika behandling om det finns sakliga skäl. Kvinnojourens ansökan gäller stödformer som kompletterar socialnämndens egna insatser för att uppfylla kraven enligt 5 kap 11 1 I bifogad ekonomisk sammanställning finns endast 70 Tkr upptaget i som bidrag från kommunen, men beloppet var 200 tkr, sannolikt ingår även posten Tjejjour i detta bidrag. 2 Enligt Socialstyrelsens beslut om tilldelning 2014 har inget bidrag beviljats.

5 SID 3/7 socialtjänstlagen och som är öppna och tillgängliga för alla kvinnor i Vallentuna kommun. Bidraget som söks 2014 är inte specificerat för att användas till någon typ av nysatsning eller etablering utan i huvudsak för att täcka kostnader för löpande drift. Detta är givetvis ett behov som flera föreningar med social inriktad verksamhet har. Det är därför svårt att hävda sakligt skäl till att motivera undantag från kommunallagens krav på lika behandling genom att bevilja särskilt verksamhetsbidrag i den omfattning som begärts. Socialförvaltningens förutsättningar att bevilja bidrag De medel som finns avsatta för föreningsbidrag av denna typ för 2014 är fördelade bland kommunens föreningar enligt tabell i detta dokument. Om det sökta verksamhetsbidraget skall beviljas behöver detta ske utöver ram eller genom omprioriteringar. Slutsats Kvinnojouren har förnärvarande god ekonomi, men för framtiden finns en problematik som bottnar i att merparten av kostnaden är relaterad till löpande drift av befintlig verksamhet. Däremot utgör en stor del av finansieringen årligen sökta statsbidrag för olika typer av utvecklingsprojekt för verksamheten. Övertid har ansöknings och återrapporteringskraven för dessa blivit mer omfattande, vilket kräver ett omfattande arbete för föreningens styrelse. Detta tar mycket fokus från föreningens huvuduppgift. Detta är en problematik som behöver beaktas på sikt för att säkra att denna typ av föreningar ska fortleva. Kvinnojouren har tidigare under året tilldelats ett bidrag om 30 Tkr när beslut fattades om fördelning till samtliga föreningar som verkar med anknytning till socialtjänsten, se tabell nedan. Med den information vi har tillgänglig bedöms dock en ytterligare utökning av bidraget från Socialnämnden inte vara motiverad. Det särskilda verksamhetsbidrag om 200 Tkr som utbetalades 2013 var avsett för att stödja etableringen av den sk. tjejjouren och var alltså ett utvecklingsbidrag till en ny verksamhet och de satsningar på utbildning mm som följer av detta. De utvecklings aktiviteter som i ansökan beskrivs för tjejjouren bedöms ligga inom ramen för tidigare lämnat bidrag. Vid en jämförelse med andra kommuner tycks det som Vallentuna kommun lämna ett relativt sett litet bidrag till denna typ av föreningar. Hur detta faktiskt förhåller sig och erfarenheter från andra kommuner skulle behöva utredas som grund för ett beslut om framtida hantering av frågan. Förslag till beslut

6 SID 4/7 Att avslå ansökan om särskilt verksamhetsbidrag om 300 Tkr till Kvinno- /tjejjouren Att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomlysa hur bidrag för löpande verksamhet till föreningar med verksamhet som tangerar socialtjänsten ska hanteras framledes, och att det i denna görs en inventering av Vallentunas stöd i relation till andra likartade kommuner.

7 SID 5/7 Överblick beviljade statliga medel från Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Tabellen nedan visar beviljade bidrag till föreningar som verkar inom Stockholmsområdet. Radetiketter Totalsumma Alla kvinnors hus Botkyrka Kvinno- och Tjejjour Brottsoffer, Kvinno- och Tjejjouren i Södertälje Föreningen för Manscentrum på Söder Föreningen mot våld i nära relationer Nacka/Värmdö HOPP Stockholm Internationella Rom och Resande kvinnojouren Kvinno- och Tjejjouren Huddinge Kvinno- och Tjejjouren i Vallentuna Kvinnojouren Gertrud Kvinnojouren Huddinge Kvinnojouren i Österåker Kvinnojouren Stina Kvinnors Nätverk Manscentrum Östra Södertörn nxtme Nynäshamns Kvinnojour Qjouren Sollentuna Kvinnojour Somaya Kvinno- och Tjejjour SRRS Romska Tjejjouren Stockholms Tjejjour Tensta Kvinno- och Tjejjour Terrafem Stockholm Terrafem, Riksorganisationen Tyresö kvinno- och tjejjour Västerorts Kvinnojour Föreningen mot kvinnomisshandel Nacka/Värmdö Internationella Romska och Resande kvinnojouren KRIS Kvinnojouren Anna Kvinnojouren Kerstin Kvinnojouren Stina Sollentuna tjejjour Indra Stjärnjouren SWIS - Somali Women in Sweden Systerjouren Somaya, Kista Unga Kvinnors Värn Västerorts Kvinnojour, AB Totalsumma

8 SID 6/7 Tabellen visar tilldelade bidrag till kommuner/stadsdelsförvaltningar inom länet. Radetiketter Totalsumma Botkyrka kommun Danderyds kommun Haninge kommun Huddinge kommun Järfälla kommun Nacka kommun Nynäshamns kommun Sigtuna kommun Solna stad Stockholms stad Stockholms stad, SDF Bromma Stockholms stad, SDF Enskede-Årsta-Vantör Stockholms stad, SDF Farsta Stockholms stad, SDF Hägersten-Liljeholmen Stockholms stad, SDF Norrmalm Stockholms stad, SDF Rinkeby-Kista Stockholms stad, SDF Skärholmen Stockholms stad, SDF Spånga-Tensta Stockholms stad, SDF Södermalm Stockholms stad, Socialförvaltningen Sundbybergs stad Tyresö kommun Upplands Väsby kommun Upplands-Bro kommun Vallentuna kommun Sollentuna kommun Stockholms stad, SDF Hässelby-Vällingby Totalsumma Tabellen visar tilldelade statsbidrag till den riksorganisation som Vallentuna kvinnojour är ansluten till Beviljade utvecklingsbidrag ROKS Förändring 0% 39% Beviljat bidrag från Socialnämnden, Vallentuna Förening Beviljat bidrag 2014 Kvinnojouren kr Anhörigföreningen kr IFS kr Väntjänsten kr BRIS kr BOJ kr AMD 0 kr 0 RödaKorset kr Vändpunkt/ungdom 0 kr 0 Totalt

9 SID 7/7

Egna anteckningar och telefonnummer

Egna anteckningar och telefonnummer Egna anteckningar och telefonnummer Polismyndigheten i Stockholms län Information till dig som utsatts för brott Mer information finns på vår hemsida www.stockholm.polisen.se Läs under Utsatt för brott?

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primärvårdsrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 SIDA 2 AV 20 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Situationen för personer under 65 med demenssjukdom i Stockholm 2013

Situationen för personer under 65 med demenssjukdom i Stockholm 2013 Situationen för personer under 65 med demenssjukdom i Stockholm 2013 En grupp vars sjukdom innebär stora konsekvenser för personerna, anhöriga och deras barn. En fjärdedel har beviljade insatser. Insatserna

Läs mer

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar En rapport från Feministiskt initiativ 2005 Sammanställd av Carin Holmberg, fil dr feministisk sociologi Kvinnojourerna och deras arbete Med tanke på

Läs mer

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010 Årlig redovisning till regeringen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL

Äldres rätt att flytta. Kommunernas tillämpning av 6h SoL Äldres rätt att flytta Kommunernas tillämpning av 6h SoL Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att

Läs mer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer

Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialkontorets riktlinjer för våld i nära relationer Socialnämnden 2009-12-02 Reviderad 2014-03-20 Reviderad 2015-03-05 1 1 INLEDNING... 6 1.1 Syfte... 6 2. OMVÄRLDSANALYS... 7 2.1 Bakgrund... 7 2.2 Definition...

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING

BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING FoU-Södertörns skriftserie nr 119/13 FOU - SÖDERTÖRN BOENDESTÖD STOCKHOLM SÖDERTÖRN GOTLAND DELRAPPORT: KARTLÄGGNING Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 Verksamhetsberättelse 2009 Manscentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell stiftelse, med inriktning att hjälpa och bistå män i kris och/eller med problem som försvårar deras liv. Stiftelsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-04-16 HSN 0703-0240 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-06 HSN 1311-1221 Handläggare: Gabriele Radler Liljeberg Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, p 5 Förslag till revidering

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft?

Rapport2001:01. Ägardirektiv i allmännyttan. Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Rapport2001:01 2013:1 Rapport Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya lagen trädde i kraft? Författare: Lisa Mörtlund Rapport 2013:1 Ägardirektiv i allmännyttan Vad har ändrats sedan nya

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Manscentrum är en politiskt och religiöst obunden ideell stiftelse, med inriktning att hjälpa och bistå män i kris och/eller med problem som försvårar deras liv. Stiftelsen Manscentrums

Läs mer