Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014"

Transkript

1 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer:

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Tandhälsomått och registrering av tandhälsouppgifter... 4 Tidigare registrering av tandhälsouppgifter... 4 Tandhälsan hos barn och ungdomar... 6 Kariesskadade tänder... 6 Medelvärde för skadade tänder samt barn med flest skadade tänder... 8 Tandhälsan per vårdbehovsområde Flickor och pojkars tandhälsa Hälso- och sjukvårdsnämndens mål Bilagor Bilaga 1: Tandhälsan per kommun/stadsdel Bilaga 2: Tandhälsan per vårdbehovsområde för 7- och 13-åringar Bilaga 3: Epidemiologiska uppgifter för Stockholms län 2014 Sida 2

4 Sammanfattning Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län har under en lång tid förbättrats. Jämfört med föregående år har andelen 19-åringar med kariesskadade tänder minskat med 2,4 procentenheter. Bland 7-åringar har motsvarande andel ökat med 1,2 procentenheter. I åldersgrupperna 3 och 13 år är andelen barn med kariesskadade tänder i stort sett oförändrad. Tandhälsan skiljer sig åt mellan länets olika vårdbehovsområden. I vårdbehovsområde 3 och 4 har en större andel barn och ungdomar kariesskadade tänder samt ett högre genomsnittligt antal kariesskadade tänder jämfört med barn i vårdbehovsområde 1 och 2. Skillnader mellan flickors och pojkars tandhälsa finns, men är små. Vid 3 och 7 års ålder är andelen flickor med kariesskadade tänder något mindre än andelen pojkar. Vid 13 års ålder har en större andel av flickorna skadade tänder jämfört med pojkarna. Vid 19 års ålder har skillnaden minskat och endast en marginellt större andel kvinnor har kariesskadade tänder. Samtidigt har en större andel 19-åriga män kariesskador på tändernas sidoytor. Stockholms läns landsting når samtliga av WHO:s mål utom målet för 6-åringar som avser En delförklaring till att WHO:s mål ännu inte är nått är att Stockholms län redovisar uppgifter för barn som är ett år äldre, sju år, och att redovisningen då ger ett något sämre resultat vid jämförelse. Sida 3

5 Inledning Uppföljningen av tandhälsan omfattar barn och ungdomar i åldrarna 3, 7, 13 och 19 år i Stockholms län. Epidemiologiska uppgifter registreras vid undersökning som utförs av tandläkare eller tandhygienist. Epidemiologiska uppgifter har rapporterats för 92 procent av barnen i de aktuella åldrarna. Tandhälsomått och registrering av tandhälsouppgifter I denna rapport används i första hand begreppet skadade tänder. Med skadade tänder avses karierade tänder (hål) eller tänder som tidigare haft hål och fått fyllningar (fyllda tänder) eller som dragits ut på grund av karies. Tandhälsa mäts med variabler som definierats av FN:s världshälsoorganisation, WHO. För 3- och 7-åringar sker registrering i det temporära (mjölktands-) bettet. Index beräknas för deft 1, det vill säga att barnet har karies, behandlad sådan eller saknar tand som sannolikt varit kariesskadad. För 13- och 19-åringar sker registrering i det permanenta bettet. Index beräknas för DFT 2, som en summa av individens skador under åren, nya hål och gamla som har lagats med en fyllning. Utdragna tänder räknas inte in i DFT eftersom tänder i den åldern kan ha dragits ut av andra orsaker än karies, till exempel i samband med tandreglering. För 19-åringar redo även kariesskador på tändernas sidoytor, DFS-a 3. Tidigare registrering av tandhälsouppgifter Sedan början av 1990-talet har reglerna för registrering av kariesskador ändrats något. En ytlig kariesskada i tandemaljen, benämnd initialkaries, registreras inte som kariesangrepp enligt anvisningar från Socialstyrelsen. Till och med år 1996 registrerades tandhälsouppgifter för alla barn i åldrarna 3, 6, 12 och 19 år i Stockholms län. Från och med 1997 ändrades registreringsåldrarna i Stockholms län till 3, 7, 13 och 19 år. Denna förändring gjordes för att registreringen skulle sammanfalla med de nya så kallade obligatoriska åldrarna, då samtliga barn kallas till undersökning och eventuell behandling. 1 d=decayed (karierad), e=extracted (extraherad), f=filled (fylld), t=theeth (tänder) 2 D=Decayed (karierad), F=Filled (fylld), T=Theeth (tänder) 3 S=Surface (tandyta), a=approximal (sido-/kontaktyta i tandbågen) Sida 4

6 Åren 1997 till och med 1999 skedde enbart en urvalsregistrering, uppgifter rapporterades endast för barn födda den 20:e i månaden. Anledningen till detta var att äldre datasystem ersattes av nya, samtidigt som rapporteringssystemet förenklades. År 2000 blev det åter möjligt att registrera tandhälsouppgifter för samtliga barn i aktuella åldersgrupper. Sida 5

7 Tandhälsan hos barn och ungdomar Kariesskadade tänder Tandhälsan sedd över 25 års tid har utvecklats positivt (figur 1). Andelen barn och ungdomar med kariesskadade tänder har under perioden minskat i alla åldersgrupper: 3, 7, 13 och 19 år. Figur 1: Andel (%) barn och ungdomar med kariesskadade tänder (deft, DFT) i Stockholms län Andel (%) åringar 6/7- åringar 12/13-åringar 19-åringar Andelen 3-åringar med kariesskadade tänder var 4,0 procent Andelen 3- åringar med kariesskadade tänder ligger som helhet på en fortsatt låg nivå. Andelen 7-åringar med kariesskadade tänder var 26,0 procent Detta är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med Sett över en längre tid har emellertid 7-åringarnas tandhälsa förbättrats avsevärt. Stockholms län når dock ännu inte upp till WHO:s mål att högst 20 procent av 6-åringarna ska ha kariesskadade tänder En delförklaring till att målet ännu inte är nått är att Stockholms län redovisar barn som är ett år äldre och att redovisningen därmed ger ett något sämre resultat. 4 Under åren skedde ingen beräkning av 19-åringar med kariesskador ändrades registreringsåldrarna från 6 år till 7 år, samt från 12 till 13 år. Sida 6

8 Andelen 13-åringar med kariesskadade tänder var cirka 36 procent, vilket är oförändrat jämfört med Andelen 19-åringar med kariesskadade tänder var 63,2 procent vilket är en förbättring med 2,4 procentenheter jämfört med För 19-åringar registreras även kariesskador på tändernas sidoytor. I figur 2 utvecklingen mellan 1994 och 2014 avseende kariesskador på tändernas sidoytor. Figur 2: Andel (%) 19-åringar med kariesskadade sidoytor (DFS-a) i Stockholms län Andel (%) Redovisningen av andelen 19-åringar med kariesskadade sidoytor visar över en längre tid samma stora förbättring som för andelen 19-åringar med kariesskadade tänder. Under 2014 hade 31,7 procent av 19-åringarna karisskador på tändernas sidoytor. Detta är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med 2013 (figur 2). Sida 7

9 Medelvärde för skadade tänder samt barn med flest skadade tänder Det genomsnittliga antalet skadade tänder per barn har sedan början av 1990-talet minskat, framför allt bland 19-åringarna (figur 3). Under de senaste åren har utvecklingen emellertid planat ut. Figur 3: Medelvärde för antal kariesskadade tänder (DFT) för 12/13-åringar och 19-åringar DFT /13 år 19 år Medelvärdet för kariesskadade tänder har under många år legat runt 1,0 skadade tänder för 13-åringar (0,8 år 2014). WHO:s mål för Europa avseende medelvärdet för antalet kariesskadade tänder hos samtliga 12-åringar är att antalet inte ska överstiga 1,5 skadade tänder För att mäta tandhälsan hos de personer med sämst tandhälsa har WHO tagit fram ett kariesindex, signifikant kariesindex (SiC-index), som avser medelvärdet av skadade tänder för den tredjedel barn och ungdomar som har flest skadade tänder. Figur 4 visar medelvärdet för kariesskadade tänder för samtliga 13-åringar i relation till WHO:s mål samt SiC-index för 13-åringar i relation till WHO:s mål. Sida 8

10 Figur 4: Medelvärde för antal kariesskadade tänder för 13-åringar i Stockholms län och WHO:s mål (12-åringar), samt SiC-index (lägsta tredjedelen) för 13-åringar i Stockholms län och WHO:s mål (12- åringar), åren ,5 Antal kariesskadade tänder 3 2,5 2 1,5 1 0, WHO:s mål för SiC-index 2015 SiC-index WHO:s mål för medelvärde skadade tänder 2020 Genomsnittligt antal skadade tänder Det genomsnittliga antalet skadade tänder för den tredjedel som har flest skadade tänder (SiC-index) uppgick till 2,4 under 2014 (figur 3). WHO:s mål 5 är att SiCindex för 12-åringar ska vara färre än 3 skadade tänder Stockholms län når WHO:s mål för SiC-index sedan fem år tillbaka. 5 WHO:s mål avser 12-åringar medan Stockholms läns landsting redovisar 13-åringar. Övriga landsting redovisar data för 12-åringar. Sida 9

11 Tandhälsan per vårdbehovsområde Stockholms län är indelat i mindre områden som, med tandhälsan som utgångspunkt, grupperats i fyra nivåer, så kallade vårdbehovsområden. Vårdbehovsområdesindelningen speglar den sociala skiktningen i länet, men är baserad på tandhälsomått. Vårdbehovsområde 1 utgör områden med bäst tandhälsa och vårdbehovsområde 4 utgör områden med sämst tandhälsa. Det är stor skillnad i antalet barn i de olika vårdbehovsområdena. I vårdbehovsområde 1 består en årskull av cirka barn medan en årskull i vårdbehovsområde 4 utgörs av cirka barn. Små variationer mellan åren ger därmed ett större utfall i vårdbehovsområde 4 jämfört med vårdbehovsområde 1. Små skillnader i registreringsrutinerna kan även få relativt stort genomslag i statistiken. Figur 5 visar skillnader i tandhälsa för 3-åringar i länets olika vårdbehovsområden. Figur 5: Andel (%) 3-åringar med kariesskadade tänder per vårdbehovsområde i Stockholms län Andel (%) Från figuren framgår att skillnaderna i 3-åringars tandhälsa mellan vårdbehovsområdena är fortsatt stora. Vid mätningen 2014 hade 2,4 procent av 3- åringarna i vårdbehovsområde 1 kariesskadade tänder, motsvarande siffra för vårdbehovsområde 4 var 13,8 procent. En skillnad på 11,4 procentenheter mellan vårdbehovsområde 1 och vårdbehovsområde 4 föreligger. Andelen 3-åringar med kariesskadade tänder i vårdbehovsområde 4 har minskat något sedan 2013, men är högre jämfört med 2010-års resultat. Sida 10

12 Figur 6 visar skillnader i tandhälsa i åldersgruppen 19 år i länets olika vårdbehovsområden. Figur 6: Andel (%) 19-åringar med kariesskadade tänder per vårdbehovsområde i Stockholms län Andel (%) Över tid har andelen 19-åringar med kariesskadade tänder minskat, framför allt i vårdbehovsområde 1 och 2. I vårdbehovsområde 4 har förbättringstakten varit låg, vilket betyder att skillnaden mellan vårdbehovsområde 1 och 4 ökat under talet. Tandhälsan per vårdbehovsområde för 7- och 13-åringar redo i bilaga 2. Sida 11

13 Flickor och pojkars tandhälsa Skillnaden mellan könen avseende tandhälsa är generellt sett liten. Vid 3 och 7 års ålder är andelen flickor med kariesskadade tänder något mindre än andelen pojkar, medan förhållandet är det omvända vid 13 och 19 års ålder. Vid 19 års ålder är de unga männen nästan uppe på samma nivå som de unga kvinnorna. Figur 7: Andel (%) 13-åringa flickor respektive pojkar och 19-åringar kvinnor respektive mön med karisskadade tänder (DFT) åren ,0 80,0 70,0 Andel (%) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Kvinnor 19 år Flickor 13 år Män 19 år Pojkar 13 år 2014 hade 37,3 procent av de 13-åringa flickorna kariesskadade tänder jämfört med 34,5 procent av pojkarna. Vid 19 års ålder hade 64,4 procent av kvinnorna och 62,2 procent av männen kariesskadade tänder. Att tonåriga pojkar/män i större utsträckning uteblir från tandvården kan vara en bidragande orsak till att andelen pojkar/män med kariesskadade tänder är lägre vid 13 och 19 års ålder än andelen flickor/kvinnor. Av detta skäl redovisar pojkar/män eventuellt ett bättre resultat än verkligheten. I bilaga 3 redo epidemiologiska uppgifter per åldersgrupp och kön. Sida 12

14 Hälso- och sjukvårdsnämndens mål Hälso- och sjukvårdsnämnden sätter årligen upp mål för barn- och ungdomstandvården i Stockholms län. Tabell 1: Verksamhetstal för barn- och ungdomstandvården 2014, mål och utfall i procent. Verksamhetstalen uttrycks som kariesfrihet. Utfall 2013 Mål 2014 Utfall 2014 Andel kariesfria 3-åringar (%) Andelen kariesfria 3-åringar i utsatta områden, vårdbehovsområde 3 och 4 (%) Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor (%) Tabell 1 visar att barn- och ungdomstandvården i Stockholms län 2014 uppnått två av hälso- och sjukvårdsnämndens tre uppsatta mål för tandhälsan hos barn och unga. Målet avseende andelen kariesfria 3-åringar i utsatta områden nås inte. Det är emellertid enbart en skillnad på 1 procentenhet mellan utfall och mål, vilket är inom felmarginalen. En bidragande faktor kan vara att små skillnader i registreringsrutinerna kan få genomslag i statistiken. Sida 13

15 1 (4) Andel (%) Tandhälsan per kommun/stadsdel Bilaga 1 fliken Start om zdatum för texten som ska Figur 1: Tandhälsa mätt som andel (%) 3-åringar med kariesskadade tänder (deft) per kommun/stadsdel i Stockholms län 2014 fliken Start om zdnrlead för texten som ska fliken Start om zdnr för texten som ska Spånga-Tensta Rinkeby-Kista Skärholmen Sigtuna Botkyrka Nynäshamn Hässelby-Vällingby Järfälla Upplands Väsby Södertälje Huddinge Enskede-Årsta- Okänd Farsta Nykvarn Upplands-Bro Sollentuna Stockholms län Haninge Norrtälje Sundbyberg Salem Skarpnäck Österåker Solna Nacka Täby Lidingö Ekerö Bromma Danderyd Östermalm Vallentuna Vaxholm Hägersten- Norrmalm Älvsjö Värmdö Södermalm Tyresö Kungsholmen

16 2 (4) Andel (%) Bilaga 1 fliken Start om zdatum för texten som ska Figur 2: Tandhälsa mätt som andel (%) 19-åringar med kariesskadade tänder (DFT) respektive kariesskadade sidoytor (DFS-a) per kommun/stadsdel i Stockholms län 2014 Kariesskadade tänder (DFT) Kariesskadade sidoytor (DFS-a) fliken Start om zdnrlead för texten som ska fliken Start om zdnr för texten som ska

17 Bilaga 1 fliken Start om zdatum för texten som ska Tabell 1: Antal undersökta 3- respektive 19-åringar samt andel (%) 3-åringar med kariesskadade tänder (deft), och andel (%) 19-åringar fliken med kariesskadade tänder (DFT) respektive kariesskadade sidoytor (DFS-a) per kommun/stadsdel i Stockholms län 2014 Start om Kommun/stadsdel Andel (%) 19- Andel (%) 19- Andel (%) 3-åringar Antal undersökta 3- Antal undersökta åringar med åringar zdnrlead med med kariesskadade åringar 19-åringar kariesskadade kariesskadade för tänder tänder sidoytor texten Botkyrka , ,9 som 43,9 ska Bromma 836 2, ,4 26,6 Danderyd 360 2, ,0 21,1 Ekerö 332 2, ,4 22,8 Enskede-Årsta-Vantör , ,1 fliken 34,3 Farsta 669 4, ,5 Start 34,0 om Haninge 989 3, ,2 30,3 Huddinge , ,5 zdnr 35,3 för Hägersten-Liljeholmen , ,1 texten 26,8 Hässelby-Vällingby 809 6, ,8 som 35,4 ska Järfälla 829 5, ,1 36,7 Kungsholmen 641 0, ,2 25,1 Lidingö 500 2, ,2 26,0 Nacka , ,8 23,0 Norrmalm 589 1, ,2 21,3 Norrtälje 536 3, ,4 33,6 Nykvarn 137 4, ,7 28,2 Nynäshamn 271 7, ,5 35,5 Rinkeby-Kista , ,3 49,3 3 (4)

18 Kommun/stadsdel Antal undersökta 3- åringar 4 (4) Bilaga 1 fliken Start om zdatum för texten som ska Andel (%) 3-åringar med kariesskadade tänder Antal undersökta 19-åringar Andel (%) 19- åringar med kariesskadade tänder Andel fliken (%) 19- åringar Start med om kariesskadade sidoytor zdnrlead för texten som ska fliken Start om zdnr för texten som ska Salem 208 2, ,5 32,4 Sigtuna 492 7, ,0 34,1 Skarpnäck 558 2, ,0 26,5 Skärholmen , ,1 50,1 Sollentuna 855 4, ,0 25,8 Solna 752 2, ,0 31,3 Spånga-Tensta , ,1 42,8 Sundbyberg 569 3, ,8 35,2 Södermalm , ,9 22,8 Södertälje , ,8 42,8 Tyresö 507 0, ,3 26,0 Täby 835 2, ,0 24,9 Upplands Väsby 454 5, ,6 37,0 Upplands-Bro 283 4, ,8 37,8 Vallentuna 435 1, ,7 26,6 Vaxholm 121 1, ,6 21,3 Värmdö 490 1, ,3 29,2 Älvsjö 394 1, ,5 29,9 Östermalm 584 2, ,5 24,5 Österåker 528 2, ,0 23,2 Stockholms län , ,2 31,7

19 1 (1) Bilaga 2 fliken Start om zdatum för texten som ska Tandhälsan per vårdbehovsområde för 7- och 13-åringar Figur 1: Tandhälsan mätt som andel (%) 7-åringar med kariesskadade tänder per vårdbehovsområde i Stockholms län Andel (%) fliken Start om zdnrlead för texten som ska fliken Start om zdnr för texten som ska Figur 2: Tandhälsan mätt som andel (%) 13-åringar med kariesskadade tänder per vårdbehovsområde i Stockholms län Andel (%)

20 1 (1) Bilaga 3 fliken Start om zdatum för texten som ska Epidemiologiska uppgifter för Stockholms län åringar Tabell 1: Antal undersökta personer, andel kariesfria personer (deft) samt genomsnittligt antal skadade tänder hos 3-åringar2014 Flickor Pojkar Totalt Antal undersökta Kariesfria (%) 96,1 95,9 96,0 Genomsnittligt antal skadade tänder 0,12 0,13 0,13 7-åringar Tabell 2: Antal undersökta personer, andel kariesfria personer (deft) samt genomsnittligt antal skadade tänder hos 7-åringar 2014 Flickor Pojkar Totalt Antal undersökta Kariesfria (%) 75,0 73,1 74,0 Genomsnittligt antal skadade tänder 0,84 0,93 0,88 fliken Start om zdnrlead för texten som ska fliken Start om zdnr för texten som ska 13-åringar Tabell 3: Antal undersökta personer, andel kariesfria (DFT), genomsnittligt antal skadade tänder samt medelvärde för Signifikant kariesindex (SiC) för 13-åringar 2014 Flickor Pojkar Totalt Antal undersökta Kariesfria (%) 62,7 65,5 64,1 Genomsnittligt antal skadade tänder 0,88 0,77 0,82 Medelvärde SiC 2,45 2,34 2,40 19-åringar Tabell 4: Antal undersökta personer, andel kariesfria personer (DFT) och andel kariesfria sidoytor (DFS-a) samt genomsnittligt antal skadade tänder (DFT) och genomsnittligt antal skadade sidoytor (DFS-a) hos 19-åringar 2014 Flickor Pojkar Totalt Antal undersökta Kariesfria (%) 35,6 37,8 36,8 Kariesfria sidoytor (%) 0,68 0,68 0,68 Genomsnittligt antal skadade tänder 2,47 2,44 2,45 Genomsnittligt antal skadade sidoytor 0,98 1,04 1,01

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION Läget i Stockholms län och utmaningar för det fortsatta hälsoarbetet Carin Lennartsson Neda Agahi Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsförändringar Den underliggande

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGET... 3 1.2 BEGREPP OCH ANALYSMODELL... 4 1.3 NULÄGESANALYS/SWOT FÖR KONKURRENSKRAFT OCH TILLVÄXT...

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

DEN SVENSKA HYRESMARKNADEN SCENARIOANALYS

DEN SVENSKA HYRESMARKNADEN SCENARIOANALYS Avsedd för Hyresgästföreningen Dokumenttyp Rapport Datum Maj, 2015 DEN SVENSKA HYRESMARKNADEN SCENARIOANALYS HYRESMARKNADEN SCENARIOANALYS Utfört av Mariell Juhlin, Andreas Pistol, Åsa Karlsson och Lars

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Rapport om Handslaget och skolorna år 4

Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Beskrivning av verksamheten i Stockholmsdistriktet under perioden 2006-07-01-2007-06-30 Bakgrund och ambition Med Handslaget vill Stockholms Idrottsförbund (SIF)

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Hur bor man i Stockholm? En boendeundersökning baserad på SCB:s lägenhetsregister Delrapport 1 Hur tätt bor man i Stockholm? Boendetäthet i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Bo-Analys och vostra konsulter

Läs mer

Hälsan i Södermanland

Hälsan i Södermanland Hälsan i Södermanland - en kommunbeskrivning Version 11221 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Bakgrund... 5 Material och metoder... 5 Begreppsförklaringar... 5 Tolka resultaten

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor

UNG. Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor UNG G A ID 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Ung idag 2015 Prioriterade indikatorer för ungas levnadsvillkor Innehåll Inledning... 4 Behöriga till gymnasiet... 6 Utan gymnasieutbildning...

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer