Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se"

Transkript

1 Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se

2

3 Arbetssökande 2013 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret om sammanställande av statistikrapporter. Rapporten presenterar arbetssökandestatistik för Stockholms stadsdelsområden, huvudsakligen gällande oktober Uppgifterna i rapporten kommer i första hand från en bearbetning genomförd av Statistiska Centralbyrån (SCB) av Arbetsförmedlingens arbetssökandestatistik. I rapporten ingår även uppgifter som direkt kommer från Arbetsförmedlingen. Sweco Strategy har valt de 14 stadsdelsområden som gäller från och med 2007 som lägsta redovisningsnivå för statistiken. Uppgifterna i tabellbilagan redovisas per stadsdelsområde gällande antalet arbetslösa och antalet personer i program med aktivitetsstöd. Dessa fördelas efter kön, ålder, födelseland/område, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå. Antalet arbetslösa efter anmälningstidens längd och ersättningsform redovisas även uppdelat per stadsdelsområde. Tabeller finns även som visar utvecklingen över tid för varje stadsdelsområde, där även uppgifter för ungdomar särredovisas. Rapporten är skriven av Linda Wahlman 1

4 Arbetssökande 2013 INNEHÅLL FÖRORD... 1 INNEHÅLL... 2 SAMMANFATTNING... 3 DEFINITIONER... 4 ARBETSSÖKANDE I STADEN... 5 Arbetslösheten över tid... 5 Utvecklingen på arbetsmarknaden... 7 Jämförelser med länets kommuner... 9 Storstadsjämförelser Arbetslöshet och ålder Skillnader mellan kön Skillnader mellan födelseland Vistelsetid i Sverige Utbildningsnivå Arbetslöshetsersättning Långtidsarbetslösa ARBETSLÖSHETEN I STADSDELSOMRÅDENA Förändring av arbetslösheten Arbetslösa efter kön Utbildningsnivå Födelseland Vistelsetid i Sverige Arbetslöshetsersättning Långtidsarbetslösa Stora skillnader mellan olika områden i staden ARBETSLÖSHETSUTVECKLINGEN FRAMÖVER TABELLBILAGA

5 Arbetssökande 2013 SAMMANFATTNING I oktober 2013 var det personer i åldern år som var anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Under året har det varit en svag antydan till en ökad arbetslöshet. Dock uppgick andelen arbetslösa i oktober 2013 till 3,4 procent vilket i stort sett är i nivå med arbetslösheten vid samma tidpunkt året innan. Arbetsförmedlingens prognos för 2014 indikerar en minskad arbetslöshet under Samtidigt finns det en svag antydan till en ökning av antalet lediga platser på Arbetsförmedlingen. Antalet varsel i länet har under 2013 i genomsnitt legat på en lägre nivå än under Antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i oktober 2013 till vilket är en ökning med 750 personer jämfört med året innan. Detta motsvarar 2,0 procent av befolkningen år och innebär en ökning med 0,1 procentenheter mot föregående år. Totalt sett var 5,4 procent av befolkningen år utan jobb och arbetssökande vid tidpunkten, vilket även det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med oktober Arbetslösheten i staden varierar mellan stadsdelsområdena. Högst var andelen öppet arbetslösa i Rinkeby-Kista där 7,4 procent av befolkningen var inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Näst högst var arbetslösheten i Skärholmen där 6,4 procent var öppet arbetslösa. Lägst var arbetslösheten i innerstaden där andelen i oktober 2013 var mellan 2,0 och 2,5 procent, allra lägst på Kungsholmen. Högst andel personer i program med aktivitetsstöd var det i Skärholmen med 4,9 procent av befolkningen, medan motsvarande siffra i Rinkeby-Kista var 4,5 procent. Totalt sett resulterar det i att andelen som var utan arbete och arbetssökande var högst i Rinkeby-Kista med 11,9 procent, följt av Skärholmen med 11,3 procent av befolkningen. I oktober 2013 var andelen arbetslösa i staden något högre för män än för kvinnor. Av männen var 3,5 procent arbetslösa medan motsvarande andel för kvinnorna var 3,3 procent. Det är relativt oförändrade andelar jämfört med samma tidpunkt året innan. Andelen arbetssökande är högre bland personer som har kort vistelsetid i landet. Som allra högst är den bland de som har en vistelsetid som är 1 år eller mindre. Av dem var 14,9 procent öppet arbetslösa eller i ett program med aktivitetsstöd den sista oktober Andelen skiljer sig också mellan de som har en vistelsetid på 20 år eller mer och de som inte har invandrat alls. Andelen arbetssökande utan jobb var dubbelt så hög för de som har en vistelsetid på 20 år eller mer jämfört med de som inte har invandrat. Även utbildningsnivå har betydande effekt på arbetslösheten. Andelen som är arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd är betydligt högre för de som endast har en förgymnasial utbildning. Andelen har ökat med tiden och fortsatte även att göra det Andelen arbetslösa som saknar ersättning från arbetslöshetskassa eller Alfa ökar. I oktober 2013 var det 47 procent som hade ersättning från någon A-kassa och 13 procent hade ersättning från Alfa. Det innebär att 40 procent av de arbetslösa i Stockholms stad saknade ersättning i oktober Det har skett mer än en fördubbling av andelen av de arbetslösa som saknar ersättning sedan mitten på 2000-talet fram till oktober

6 Arbetssökande 2013 DEFINITIONER I definitionen för arbetslösa ingår från och med november 2003 personer som saknar arbete och söker arbete samt betraktas stå till arbetsmarknadens direkta förfogande, kategori 11 hos Arbetsförmedlingen. Kategorierna 12 och 13, som tidigare ingick i definitionen, har integrerats i kategori 11. Dessutom ingår personer i kategorierna 96-98, vilka tillfälligt registrerats på administrativa koder hos Arbetsförmedlingen. De sökande i program med aktivitetsstöd inkluderar sökande i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, stöd till start av näringsverksamhet, ungdomsinsatser, förberedande insatser, projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning samt jobb- och utvecklingsgarantin. I rapporten används även uppgifter avseende arbetssökande direkt från Arbetsförmedlingen, som inte bearbetats av SCB, för att följa utvecklingen på arbetsmarknaden månadsvis. Skillnaden mellan dessa uppgifter, jämfört med SCB, är att de avser personer som är registrerade som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Stockholms stad medan siffrorna från SCB är bearbetade för att avse arbetssökande som är folkbokförda i Stockholms stad. Uppgifterna avseende arbetssökandestatistik bearbetad av SCB avser i huvudsak åldersgruppen år. Siffrorna från Arbetsförmedlingen avser däremot åldersgruppen år. Vid säsongsrensning tas hänsyn till variationer i arbetslöshet som återkommer årligen. Med hjälp av historiska data korrigeras avsedd tidsserie för att tydligare visa på långsiktiga trender snarare än årligt återkommande variationer. 4

7 Arbetssökande 2013 ARBETSSÖKANDE I STADEN Den sista oktober 2013 var drygt personer i åldern år anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Detta omfattar endast personer som var folkbokförda i staden den sista oktober 2013 och antalet skiljer sig därför något mot Arbetsförmedlingens siffror. Jämfört med oktober 2012 innebär det en ökning av antalet arbetssökande med personer, motsvarande närmare 4 procent. Antalet arbetssökande totalt motsvarade 9,0 procent av staden befolkning i åldern år den sista oktober De arbetssökande utgörs, förutom av öppet arbetslösa, bland annat av personer i program med aktivitetsstöd, personer med arbete (med eller utan stöd) och nystartsjobb. I tabell 9 i tabellbilagan redovisas samtliga arbetssökande uppdelat på de olika sökandekategorierna. I rapporten ligger dock fokus på arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd. Arbetslösheten över tid I oktober 2013 var det personer i åldrarna år som var inskriva hos Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa och som var folkbokförda i Stockholms stad. Det motsvarar 3,4 procent av befolkningen i staden. Arbetslösheten har legat på samma nivå de tre senaste åren I figur 1 nedan visas arbetslöshetsutvecklingen över tid från oktober 1990 fram till och med oktober Definitionen av arbetslösheten har dock ändrats något från och med år Arbetslösheten ökade med 1,3 procentenheter mellan oktober 2008 fram till oktober Mellan oktober 2010 och oktober 2011 skedde det sedan en minskning med 0,3 procentenheter och arbetslösheten har sedan dess legat kvar legat kvar på samma nivå. Figur 1. Antalet öppet arbetslösa år och som andel av befolkningen i Stockholms stad, oktober 1990 oktober (Källa: SCB) Antal Antal öppet arbetslösa i procent av befolkningen år % 7,0 6, ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5

8 Arbetssökande 2013 Förändring av arbetslösheten från månad till månad, säsongrensat Arbetslösheten under ett år varierar mellan olika månader. Vissa månader, så som sommarmånader, kännetecknas av en högre arbetslöshet eftersom många ungdomar vanligtvis är arbetssökande då. Att arbetslösheten stiger under sommaren är således normalt för säsongen. På grund av att det föreligger säsongmässiga skillnader mellan månaderna blir förändringen mellan två godtyckliga månader svårtolkad. Tidsserien med månadsdata i figur 2 har därför säsongrensats för att ta bort förändringar som beror på säsongen och istället se till de trendmässiga förändringarna. Som visas i figuren sjönk arbetslösheten under början av 2006 för att sedan öka från mitten av Arbetslösheten nådde sin kulmen i slutet av 2009 varefter den minskade. Under det senaste året finns det dock en svag tendens till en ökande arbetslöshet. Figur 2. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslösa samt säsongrensad arbetslöshet, mars 2006 december (Källa: Arbetsförmedlingen, Sweco) 5,0 Andel arbetslösa, säsongrensat 4,0 Andel arbetslösa år % 3,0 2,0 1,0 0,0 Andelen i program med aktivitetsstöd fortsätter att öka Personer i program med aktivitetsstöd är, utöver öppet arbetslösa, en grupp som är utan arbete och inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Sökande i program med aktivitetsstöd är därför ett viktigt komplement till öppet arbetslösa då man ser till utvecklingen av arbetssökande som är utan jobb, se figur 3. Den sista oktober 2013 var det i Stockholms stad personer som var i program med aktivitetsstöd, vilket är en ökning med 750 personer jämfört med samma tidpunkt året innan. Som andel av befolkningen motsvarar det 2,0 procent, en ökning med 0,1 procentenheter. Det är andra året i rad som andelen i program med aktivitetsstöd ökar. Totalt sett var 5,4 procent av befolkningen år arbetssökande och saknade ett arbete, vilket även det innebär en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med året innan. 6

9 Arbetssökande 2013 Figur 3. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, oktober 2000 oktober (Källa: SCB) 6,0 5,0 4,0 Program med aktivitetsstöd % 3,0 2,0 1,0 Arbetslösa 0, Utvecklingen på arbetsmarknaden Det finns flera olika faktorer på arbetsmarknaden som påverkar arbetslöshetsutvecklingen. En viktig faktor är befolkningen i arbetsför ålder. Antalet arbetslösa kan öka som en effekt av att befolkningen i arbetsför ålder ökar. Eftersom att andelen arbetslösa i rapporten redovisas som andelen av befolkningen i arbetsför ålder behöver dock inte en ökning av antalet arbetslösa innebära en ökning av andelen arbetslösa. Det finns en stark samvariation mellan andelen av befolkningen som är sysselsatta och andelen som är arbetslösa. Då andelen sysselsatta ökar, minskar ofta arbetslösheten och vise versa. Något som kan ge en indikation på den kommande sysselsättningsutvecklingen är antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen. Dock är även matchningen av de arbetslösa med de nyanmälda platserna av betydelse för utvecklingarna på arbetsmarkanden. En annan faktor som är av betydelse för utvecklingen av arbetslösheten är antalet varsel. Då antalet varsel ökar kraftigt är följdeffekten ofta att även arbetslösheten ökar. Arbetslöshetsutvecklingen och nyanmälda platser, säsongrensat Det finns en samvariation mellan antalet personer som är i program med aktivitetsstöd, öppet arbetslösa och antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingen. I figur 4 visas säsongrensade tidsserier över dessa variabeler. När antalet arbetslösa var lågt under 2007 och 2008 var antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen högt. När antalet lediga platser sedan började minska under 2008 började även antalet arbetslösa att öka. Detta skedde dock med en viss förskjutning; antalet arbetslösa började öka i ett något senare skede. Under slutet av 2009 började antalet nyanmälda platser att återigen öka, i både kommunen och i länet. Den positiva utvecklingen fortsatte under 2010 och även under Därefter har antalet nyanmälda platser legat på en relativt jämn nivå. Antalet arbetslösa ökade fram till 2010 för att sedan stagnera och därefter avta något. Under det senaste året har både antalet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd ökat. Antalet arbetslösa har dock ökat i lägre takt än personer i program med aktivitetsstöd. 7

10 Arbetssökande 2013 Figur 4. Antalet personer år som var öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i Stockholms stad samt antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen i kommunen och i länet, januari 2000 december 2013, säsongsrensade värden (Källa: Arbetsförmedlingen, Sweco) Antal Program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa Nyanmälda platser i kommunen Nyanmälda platser i länet Varsel och säsongrensad arbetslöshet En arbetsgivare måste skriftligen varsla Arbetsförmedlingen om arbetsgivaren tänker genomföra driftinskränkning som berör minst fem personer i ett län. När varslen ökar blir effekten även att arbetslösheten ökar, dock med viss eftersläpning eftersom det tar tid att genomföra uppsägningar. Värt att påpeka är att långt ifrån alla varsel leder till uppsägningar och inte heller arbetslöshet. Av de varsel som leder till uppsägning är det många som går direkt över till ett annat arbete eller lämnar arbetskraften genom att exempelvis börja studera. Antal varslade personer är dock en indikation på i vilken riktning utvecklingen går. Antalet varsel ökade under senare delen av 2008 och låg på en hög nivå under år I och med att antalet varsel började öka kraftigt under 2008 ökade även arbetslösheten strax därefter. Under 2010 föll antalet varsel tillbaka till en lägre nivå, vilket höll i sig även under Under 2012 började dock antalet varsel återigen att öka. Under 2013 hamnade det genomsnittliga antalet varsel per månad på vilket är en minskning med 260 per månad jämfört med året innan. Dock är variationerna mellan olika månader stora under året. Sambandet mellan säsongrensad arbetslöshet och varsel månad till månad illustreras i Figur 5. 8

11 Arbetssökande 2013 Figur 5. Antalet personer år som var öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i Stockholms stad, säsongrensade värden samt antalet varsel i länet, januari 2000 december (Källa: Arbetsförmedlingen, Sweco) Antal arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa Varsel i länet Antal varsel Jämförelser med länets kommuner Andelen personer i befolkningen år som är arbetssökande och utan arbete, det vill säga öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, är högre i Stockholms stad jämfört med hela Stockholms län. Detta framgår av figur 6. Däremot är andelen utan arbete inte lika hög i Stockholms stad som i riket. Lägst andel arbetssökande utan jobb var det i Danderyd följt av Vaxholm, Vallentuna, Täby, Ekerö och Lidingö. Andelen för samtliga av dessa kommuner var mindre än 3 procent den sista oktober Högst var andelen i Södertälje med 11,0 procent följt av Botkyrka med 9,7 procent utan arbete. Figur 6. Andelen av befolkningen år som var öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länets kommuner, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen). 12,0 10,0 8,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa % 6,0 4,0 2,0 0,0 Stockholms län Upplands Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Riket 9

12 Arbetssökande 2013 Avseende ungdomar i åldern år ser arbetslösheten fördelat per kommun i Stockholms län något annorlunda ut, se figur 7. Ungdomsarbetslösheten i Stockholms stad är relativt låg i jämförelse med många av länets kommuner och är lägre än genomsnittet i Stockholms län. Ungdomsarbetslösheten i Stockholms län är lägre än i riket och det är enbart Södertälje som har en högre ungdomsarbetslöshet än snittet i riket. Danderyd och Lidingö är de kommuner där ungdomsarbetslösheten är som lägst. I Danderyd var 2,1 procent av ungdomarna år utan arbete den sista oktober Detta är samma nivå som för Danderyds befolkning i åldern år där 2,0 procent var arbetssökande och utan arbete. Figur 7. Andelen av den unga befolkningen, år, som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länets kommuner, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 12,0 10,0 8,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa % 6,0 4,0 2,0 0,0 Stockholms län Upplands Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Riket Gällande utrikes födda i åldrarna år är andelen arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Stockholms stad jämförbar med andelen för hela Stockholms län, se figur 8. Den sista oktober 2013 var andelen för staden 11,0 procent och för länet 10,9 procent. Det är lägre än för riket totalt där 14,1 procent av de utrikes födda var arbetssökande och saknade jobb. Även för de utrikes födda är andelen som lägst i Danderyd och som högst i Södertälje. 10

13 Arbetssökande 2013 Figur 8. Andelen av den utlandsfödda befolkningen år som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i länets kommuner, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 25,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 20,0 15,0 % 10,0 5,0 0,0 Stockholms län Upplands Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Riket Skillnaderna mellan kommunerna förklaras dock inte endast av ålder och andelen utlandsfödda. Andra faktorer som samvarierar med arbetslösheten är vistelsetid i landet, utbildningsnivå, åldersfördelning, födelseland m.m. Storstadsjämförelser I Stockholms stad var andelen öppet arbetslösa och andelen i program med aktivitetsstöd lägre än i både Göteborg och Malmö den sista oktober 2013, se figur 9. Totalt sett var det 5,5 procent som var arbetssökande och utan jobb i Stockholm, vilket kan jämföras med Göteborg där andelen var 7,1 och Malmö där andelen var 10,6 procent. Jämfört med riket totalt var andelen öppet arbetslösa i Stockholm lika stor men däremot var andelen i program med aktivitetsstöd lägre i Stockholms stad jämfört med riket. Det medför att andelen utan jobb var 1,2 procent lägre i Stockholms stad än i riket totalt. Figur 9 Andelen av befolkningen år som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i storstadskommunerna, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 12,0 10,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 8,0 4,6 % 6,0 4,0 2,0 2,0 3,5 3,0 4,1 6,0 3,2 3,5 0,0 Stockholm Göteborg Malmö Riket 11

14 Arbetssökande 2013 Skillnaderna i andelen som saknar jobb mellan olika kommuner är ännu större när man enbart undersöker ungdomar i åldern år, se figur 10. I Stockholm var det 5,6 procent av ungdomarna som var arbetssökande och saknade jobb och i Malmö var andelen mer än dubbelt så stor, 13,4 procent. Motsvarande siffra för Göteborg var 8,6 procent och för riket 10,4. Det är framförallt andelen i program med aktivitetsstöd som skiljer sig mellan kommunerna. Figur 10. Andelen av den unga befolkningen, år, som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i storstadskommunerna, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 16,0 Program med aktivitetsstöd 14,0 Arbetslösa 12,0 % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,7 5,9 4,1 2,3 6,0 4,5 4,5 3,3 Stockholm Göteborg Malmö Riket Av den del av befolkningen som är född i utlandet, var andelen arbetssökande utan jobb lägre i Stockholm än i de övriga storstadskommunerna och även lägre än snittet för hela riket, se figur 11. Även i detta fall är den procentuella skillnaden som störst för andelen personer i program med aktivitetsstöd jämfört med öppet arbetslösa. I förhållande till andelen öppet arbetslösa är andelen i program med aktivitetsstöd förhållandevis låg i Stockholms stad i jämförelse med Göteborg och Malmö samt riket. Figur 11. Andelen av den utlandsfödda befolkningen år som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i storstadskommunerna, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 18,0 Program med aktivitetsstöd 16,0 Arbetslösa 14,0 7,0 12,0 10,0 5,7 6,2 % 8,0 4,0 6,0 4,0 2,0 7,0 7,8 9,5 7,9 0,0 Stockholm Göteborg Malmö Riket 12

15 Arbetssökande 2013 Andelen arbetssökande utan jobb ökade i Stockholm men inte i riket Andelen i befolkningen år som är arbetssökande och utan jobb, det vill säga öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd har under de två senaste åren ökat i Stockholm och uppgick till 5,5 1 procent den sista oktober 2013, se figur 12. Mellan 2010 och 2011 skedde dock en minskning. En liknande utveckling har skett i Göteborg, medan i Malmö har dock ökningen de två senaste åren varit kraftigare. Totalt för hela riket har det inte skett någon ökning under det senaste året, men mellan oktober 2011 och oktober 2012 steg dock andelen med 0,5 procentenheter. Andelen utan arbete är fortfarande förhållandevis låg i Stockholm i jämförelse med de två andra storstadskommunerna och riket totalt. Figur 12. Andelen av befolkningen år som är arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) i storstadskommunerna, oktober oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 12, ,0 8,0 % 6,0 10,6 4,0 2,0 5,4 5,0 5,2 5,5 7,3 6,6 6,9 7,1 8,8 8,9 9,7 6,7 6,2 6,7 6,7 0,0 Stockholm Göteborg Malmö Riket Arbetslöshet och ålder I Stockholms stad är andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern år relativt låg. Uppdelat per åldersgrupp, vilket visas i figur 13, är det endast för åldersgruppen år som arbetslösheten är lägre. Den sista oktober 2013 var det 3,1 procent av ungdomarna år som var arbetslösa och motsvarande bland de äldsta, befolkningen år, var 2,6 procent. För den äldsta åldersgruppen har arbetslöshetsutvecklingen under de fyra senaste åren varit i stort sett oförändrad. För ungdomarna har däremot utvecklingen av arbetslösheten varit både upp- och nedgående. Under det senaste året minskade arbetslösheten med 0,2 procentenheten i åldersgruppen år men året dessförinnan ökade den med 0,3 procentenheter. Den yngsta åldersgruppen var den enda åldersgruppen som uppvisade en minskning av arbetslösheten under det senaste året. 1 Avser inskrivna på arbetsförmedlingen i Stockholms stad i åldern år, inklusive personer som inte är folkbokförda i staden. 13

16 Arbetssökande 2013 Figur 13. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är öppet arbetslösa fördelat efter ålder, oktober 2010 oktober 2013 (Källa: SCB) 4,5 4, ,5 3,0 % 2,5 2,0 1,5 1,0 3,9 3,5 3,6 3,6 3,3 3,0 3,3 3,4 3,4 3,6 3,1 3,7 2,5 2,5 2,5 2,6 0,5 0, år år år år De åldersgrupper där arbetslösheten är som lägst, ungdomar år och personer år, är däremot de åldersgrupper där andelen i program med aktivitetsstöd är som högst, se figur 14. Att endast se till andelen arbetslösa ger således inte en fullständig bild av i vilka åldersgrupper andelen arbetssökande som saknar jobb är högst respektive lägst. I den sammantagna bilden av personer som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd är andelen istället lägst i åldersgruppen år. I den åldersgruppen är andelen personer i program med aktivitetsstöd förhållandevis låg; 1,1 procent den sista oktober I åldersgruppen år är andelen dubbelt så hög och ännu högre är den bland åringarna där 2,8 procent är i program med aktivitetsstöd. Det bör nämnas att en stor andel av den yngre befolkningen inte tillhör arbetskraften, framförallt på grund av studier. Att de unga i åldrarna år oftare är i program med aktivitetsstöd beror framförallt på jobbgarantin för ungdomar som riktas just till personer under 25 år. Figur 14. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd fördelat efter ålder, oktober 2013 (Källa: SCB) 6,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 5,0 4,0 2,2 1,1 2,0 2,8 % 3,0 2,0 1,0 3,1 3,4 3,7 2,6 0, år år år år 14

17 Arbetssökande 2013 Skillnader mellan kön Historiskt sett har det funnits stora skillnader i arbetslöshet mellan könen. Dock har skillnaderna minskat under de senare åren, se figur 15. När arbetslösheten ökade mellan oktober 2008 och oktober 2009 var detta en följd av ökad arbetslöshet bland männen i huvudsak. Från oktober 2009 fram till oktober 2010 minskade däremot arbetslösheten bland männen, medan arbetslösheten bland kvinnorna låg på ungefär samma nivå. Sedan 2010 har arbetslösheten för män och kvinnor varit på ungefär samma nivå. Det är dock inte ovanligt att förändringar sker långsammare beträffande kvinnors arbetslöshet än bland mäns arbetslöshet. Arbetslösheten ökar vanligtvis både tidigare och snabbare för män än för kvinnor under en konjunkturnedgång. När utvecklingen sedan vänder är det samtidigt männen som kommer tidigare i arbete än kvinnorna. En delförklaring är att kvinnor arbetar i högre utsträckning i den offentliga sektorn som påverkas senare av konjunktursvängningarna jämfört med den privata sektorn där männen i huvudsak är representerade. En annan delförklaring är att män och kvinnor till viss del jobbar inom olika branscher vilka kan vara mer eller mindre konjunkturkänsliga. I oktober 2013 var andelen arbetslösa något högre för män än för kvinnor. Av männen var 3,5 procent arbetslösa medan motsvarande andel bland kvinnorna var 3,3 procent. Det är relativt oförändrade andelar jämfört med samma tidpunkt året innan. Figur 15. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är öppet arbetslösa fördelat efter kön, oktober 1990 oktober 2013 (Källa: SCB) 8,0 7,0 6,0 5,0 Män Kvinnor % 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Skillnader beroende på födelseland Det är stora variationer av andelen av befolkningen som är arbetssökande och saknar jobb om man ser till olika födelseländer, se figur 16. Av de svenskfödda var det 3,4 procent av befolkningen som var öppet arbetslösa eller i ett program med aktivitetsstöd den sista oktober Bland personer födda i Norden eller i ett EU15 land (exkl. Sverige) var andelen arbetssökande som saknade jobb ungefär en procentenhet högre än för personer födda i Sverige. Motsvarande andelen för personer födda i Afrika var mer än fem gånger så stor jämfört med personer födda i Sverige. Även bland personer födda i Asien, Sydamerika, 15

18 Arbetssökande 2013 länder i Europa som inte är med i EU samt Nordamerika är andelen utan jobb betydligt högre än bland svenskfödda. Figur 16. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd fördelat efter födelseland, oktober 2013 (Källa: SCB) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1,3 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 1,9 1,8 1,1 2,1 2,6 3,2 3,9 7,3 4,6 3,7 3,7 2,3 11,1 7,7 5,5 6,5 5,3 Personer födda utanför Europa utgör en allt större andel av de arbetssökande utan arbete Andelen arbetslösa och i program med aktivitetsstöd är inte bara högre bland personer födda utanför Sverige, och då främst utanför Europa, utan utgör även en allt större andel av de arbetssökande utan arbete totalt se figur 17. De utomeuropeiskt födda ökar i befolkningen, men inte i samma höga takt som bland de arbetssökande utan arbete. År 2004 var 28 procent av de arbetslösa och i program med aktivitetsstöd födda utanför Europa. I oktober 2013 var motsvarande andel 43 procent. Figur 17. Andelen av de arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) i åldern år i Stockholms stad som är födda inom Europa (exkl Sverige) eller utomeuropeiskt födda, oktober 2004 oktober (Källa: SCB) 60,0 50,0 40,0 % 30,0 Utomeuropeisk född 20,0 10,0 Född i Europa (exkl Sverige) 0,

19 Arbetssökande 2013 När andelen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd redovisas per kön, se figur 18, föreligger det skillnader mellan personer som är födda i olika länder. Bland personer som är födda i Sverige, övriga Norden eller i Nordamerika var andelen utan jobb lägre bland kvinnorna än bland männen i oktober I övriga länder var mönstret det motsatta, dvs. högre bland männen än bland kvinnorna. Figur 18. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) fördelat efter kön och födelseland, oktober (Källa: SCB) män kvinnor 15 % Vistelsetid i Sverige Utöver födelseland samvarierar även vistelsetid i Sverige med arbetslöshet. Vistelsetiden avser antalet år i landet sedan första kommunplaceringen. Arbetslösheten är högre bland personer med en relativt kort vistelsetid i landet Den högsta andelen arbetssökande som saknar jobb återfinns i den grupp som har en vistelsetid som är 1 år eller mindre. Av dessa var 14,9 procent öppet arbetslösa eller i ett program med aktivitetsstöd. Andelen avtar sedan desto längre vistelsetiden är, se figur 19. Av de personer som hade en vistelsetid på 5-9 år var dock andelen 0,1 procentenheter högre än för de som hade en vistelsetid på 3-4 år i oktober För de som hade en vistelsetid på år var andelen arbetssökande utan jobb 9,3 procent i oktober Av de som hade en vistelsetid på 20 år eller mer var andelen 2,4 procentenheter lägre. Jämfört med de som inte har invandrat var andelen arbetssökande utan jobb dubbelt så hög för de som har en vistelsetid på 20 år eller mer. 17

20 Arbetssökande 2013 Figur 19. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd fördelat efter vistelsetid sedan invandring, oktober (Källa: SCB) 16,0 14,0 12,0 2,6 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 3,5 3,0 3,8 3,9 12,3 3,3 8,5 7,5 6,8 5,4 1,3 3,7 2,1 < 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år år 20- år Ej invandrat och de utgör en allt större andel av de arbetssökande utan arbete På samma vis som för de utlandsfödda, utgör andelen personer med kort vistelsetid i landet en allt större andel av de arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, vilket visas i Figur 20. Det är främst gruppen med en vistelsetid på 0-2 år som på lång sikt har ökat bland de arbetslösa. Denna grupp har även ökat i befolkningen, men inte alls i samma utsträckning som bland de arbetslösa. Figur 20. Andelen av de arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) i åldern år i Stockholms stad som är som har olika vistelsetider i landet, oktober 2004 oktober (Källa: SCB) 70,0 60,0 50,0 % 40,0 30,0 10- år 20,0 3-9 år 10,0 0-2 år 0,

21 Arbetssökande 2013 Utbildningsnivå En persons utbildningsnivå är av stor betydelse för om man är arbetslös eller inte. Personer med högst grundskoleutbildning är arbetslösa i betydligt större utsträckning än personer som har gymnasial eller eftergymnasial utbildningsnivå, vilket visas i figur 21. De som saknar uppgift om utbildningsnivå är även arbetslösa i större utsträckning. Personer för vilka uppgift om utbildningsnivå saknas är i huvudsak utrikesfödda. I oktober 2013 var det 11,0 procent av de med folkskoleutbildning som var öppet arbetslösa och ytterligare 8,9 procent var i program med aktivitetsstöd. Detta innebär att inom denna grupp var det närmare 20 procent som saknade ett jobb och var arbetssökande. Av de som har en grundskoleutbildning var andelen knappt hälften så hög jämfört med de som har en folkskoleutbildning. Påtaglig var också skillnaden mellan de som har en gymnasial utbildning upp till 2 år och de som har en gymnasial utbildning som är mer än två år. Skillnaden mellan dessa två grupper var 3,4 procentenheter i oktober Figur 21. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd fördelat efter högsta utbildningsnivå, oktober (Källa: SCB) 25,0 Program med aktivitetsstöd 20,0 Arbetslösa % 15,0 8,9 10,0 5,0 0,0 11,0 3,3 3,5 5,2 4,5 1,8 1,7 0,9 2,8 2,9 0,8 2,0 1,6 1,9 7,0 Arbetssökande som saknar jobb ökar kraftigast bland lågutbildade Lågutbildade är den grupp som har högst andel arbetssökande utan jobb. Samtidigt är det även för denna grupp som arbetslösheten ökar kraftigast, vilket visas i figur 22. Under den senaste tvåårsperioden, från oktober 2011 till oktober 2013, har andelen arbetssökande utan jobb ökat med 1,5 procentenheter till 10,7 procent för de som har en förgymnasial utbildning. Under samma period har motsvarande andel bland de med gymnasial utbildning ökat med 0,6 procentenheter till 5,9 procent och med 0,2 procentenheter till 3,5 procent för personer med en eftergymnasial utbildning. 19

22 Arbetssökande 2013 Figur 22. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) fördelat efter högsta utbildningsnivå, oktober 2004 oktober (Källa: SCB) 12,0 10,0 8,0 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning % 6,0 4,0 2,0 0, Arbetslöshetsersättning Anledningen till att en person saknar arbetslöshetsersättning kan bero på att personen inte sökt ersättning, alternativt inte är berättigad ersättning. Även de som inte är anslutna till någon arbetslöshetskassa har möjlighet att få grundersättning från Alfa. Även i detta fall måste dock ersättningsrätten prövas enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238). Allt fler av de arbetslösa saknar arbetslöshetsersättning År 2003 låg andelen försäkrade arbetslösa på en hög nivå, se figur 23. Det var 70 procent av de arbetslösa som hade A-kassa och drygt 15 procent hade ersättning från Alfa. I oktober 2013 var det däremot endast 47 procent som hade ersättning från någon A-kassa och 13 procent hade ersättning från Alfa. Det innebär att det var 40 procent av de arbetslösa i Stockholms stad som saknade ersättning i oktober Det har alltså skett mer än en fördubbling av andelen av de arbetslösa som saknar ersättning sedan mitten på 2000-talet fram till oktober Att andelen med arbetslöshetsersättning minskar är inte specifikt för Stockholm utan är en utveckling som gäller hela riket. IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) pekar på tre olika förklaringar till utvecklingen 2. Till att börja med har de arbetssökandes karaktär förändrats; nytillträdda på arbetsmarknaden, födda utanför Norden och däribland personer med korta vistelsetider i landet utgör en allt större andel av de arbetssökande, samtidigt som dessa grupper saknar ersättning i större utsträckning. En annan förklaring till utvecklingen, enligt IAF, är att resurserna för arbetsmarknadspolitiska program i ökad omfattning har kommit att användas för personer som haft ersättning men vars ersättningsperiod tagit slut. Idag utgörs detta i huvudsak av jobb- och utvecklingsgarantin, vilket på sätt och vis kan ses som en förlängning av den inkomsttrygghet som arbetslöshetsförsäkringen utgör. När fokus riktats mot dem vars 2 IAFFS 2009:7 20

23 Arbetssökande 2013 ersättningsperiod tagit slut har detta inneburit försämrade möjligheter att erbjuda arbetsmarknadsprogram till dem som saknar arbetslöshetsersättning på grund av att de är nytillträdda på arbetsmarknaden eller tidigare varit inskrivna som arbetssökande. Den tredje förklaringen är att det skett regelförändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Tidigare har det funnits möjlighet att bli beviljad förlängning av ersättningsperioden, en möjlighet som tillkom 2001 och sedan avskaffades år Detta innebär att alla som förbrukat sina 300 ersättningsdagar hänvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Avskaffandet av studerandevillkoret i januari 2007 och möjligheten att få arbetslöshetsersättning mellan studieterminerna har inneburit att andelen arbetslösa ungdomar med arbetslöshetsersättning minskat. Figur 23. Andelen av de arbetslösa år i Stockholms stad som har arbetslöshetsersättning och som saknar ersättning, oktober år 2000 oktober (Källa: SCB) 80,0 70,0 60,0 50,0 % 40,0 30,0 20,0 10,0 0, A-kassa Alfa Saknar ersättning Ungdomar saknar i stor utsträckning arbetslöshetsersättning Främst bland ungdomar är det vanligt att arbetslösa saknar arbetslöshetsersättning, vilket visas i figur 24. I åldersgruppen år är det 79 procent av de arbetslösa som saknar ersättning. I åldersgruppen år är det 38 procent som saknar ersättning medan det är 21 procent i åldrarna år som saknar ersättning. Anledningen till att ungdomar saknar ersättning i så hög grad beror till stor del på att dessa är nytillträdda på arbetsmarknaden. Gällande andelen arbetslösa som har Alfa-kassa är det dock ingen större skillnad mellan åldersgrupperna, utan skillnaderna ligger främst i andelen arbetslösa som har arbetslöshetskassa (a-kassa). 21

24 Arbetssökande 2013 Figur 24. Andelen av de arbetslösa år i Stockholms stad som har arbetslöshetsersättning och som saknar ersättning fördelat efter ålder, oktober 2013 (Källa: SCB) 100,0 90,0 21,2 80,0 37,6 70,0 10,4 60,0 79,3 13,3 Saknar ersättning % 50,0 40,0 Alfa 30,0 68,4 A-kassa 20,0 49,1 11,1 10,0 0,0 9, år år år Långtidsarbetslösa Hos Arbetsförmedlingen räknas en person som långtidsarbetslös om denne varit arbetslös i minst sex månader och är 25 år eller äldre. Arbetslösa under 25 år definieras som långtidsarbetslös redan efter 100 dagar. Efter tre sammanhängande månader som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan en person som är mellan år anvisas till Jobbgarantin för ungdomar. Den som är i Jobbgarantin för ungdomar får ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan. En person som är i Jobbgarantin för ungdomar räknas därmed inte som arbetslös utan är då i ett program med aktivitetsstöd. Många långtidsarbetslösa går även över till Jobb- och utvecklingsgarantin. Denna insats har olika faser och är främst utformad för de personer som varit borta från arbetsmarknaden under en längre period. För att få Jobb- och utvecklingsgarantin måste man vara arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Andra kriterier för att få denna aktivitet är bland annat att man haft arbetslöshetsersättning och förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod, alternativt att man inte har rätt till arbetslöshetsersättning och varit sammanhängande arbetslös eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program under minst 18 sammanhängande månader. Jobbgarantin för ungdomar och Jobb- och utvecklingsgarantin är således exempel på aktiviteter som erbjuds de som varit arbetslösa under längre perioder. Dessa riktade insatser motverkar således långtidsarbetslösheten eftersom de inte räknas som arbetslösa så länge de är i någon av dessa aktiviteter. Dessa personer ingår istället i den grupp som kallas för Program med aktivitetsstöd. Andelen långtidsarbetslösa ökar igen Andelen med långa anmälningstider, 7 månader eller mer, utgjorde 52 procent av de öppet arbetslösa i oktober 2013, se figur 25. Det är en ökning med drygt 2 procentenheter jämfört med samma tidpunkt året innan. I början av 2000-talet var det runt 30 procent av de öppet arbetslösa som hade långa anmälningstider vilket innebär att andelen långtidsarbetslösa har sedan dess ökat med över 20 procentenheter. Anmälningstiderna på Arbetsförmedlingen är nu 22

25 Arbetssökande 2013 på liknande nivåer som de var i slutet på 1990-talet. Detta har skett trots insatser såsom Jobbgarantin för ungdomar och Jobb- och utvecklingsgarantin. En förklaring till den negativa utvecklingen går att finna i de arbetslösas bakgrund. En allt större andel av de arbetslösa har kort vistelsetid i landet samt låg utbildningsnivå. Andelen med låg utbildningsnivå ökar bland de arbetslösa trots att en allt högre andel i befolkningen har minst gymnasial utbildning. Yrken som endast kräver förgymnasial utbildningsnivå minskar, vilket medför att lågutbildade får allt svårare att få jobb och därmed blir kvar i arbetslöshet under längre perioder. Figur 25. Anmälningstidens längd hos Arbetsförmedlingen bland de arbetslösa år i Stockholms stad, oktober 2000 oktober (Källa: SCB) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% > 12 mån 7-12 mån 4-6 mån 0-3 mån 0% Vanligare med långa anmälningstider bland äldre än bland unga Det är betydligt färre arbetslösa som har långa anmälningstider hos ungdomar år jämfört med de som är äldre, se figur 26. I den yngsta åldersgruppen är det 18 procent som har en anmälningstid som är mer än 6 månader, vilket kan jämföras med åldergruppen år samt år där motsvarande andelar är 55 respektive 66 procent. Ett av skälen till att de är förhållandevis få ungdomar som har långa anmälningstider är att många av dem som definieras som långtidsarbetslösa anvisas till Jobbgarantin för ungdomar. Det är främst äldre som stannar kvar länge i arbetslöshet. En delförklaring till detta är att insatser inte sätts in lika snabbt för arbetslösa personer som är över 25 år. 23

26 Arbetssökande 2013 Figur 26. Anmälningstidens längd hos Arbetsförmedlingen bland de arbetslösa år i Stockholms stad fördelat efter åldersgrupper, oktober (Källa: SCB) 100,0 9,4 90,0 8,8 33,9 80,0 45,6 16,6 70,0 60,0 > 12 mån % 50,0 21, mån 20,3 40,0 4-6 mån 16,3 65,3 30,0 0-3 mån 14,7 20,0 10,0 28,4 19,5 0, år år år ARBETSLÖSHETEN I STADSDELSOMRÅDENA I detta avsnitt kommer arbetslöshet och personer i program med aktivitetsstöd presenteras mer specifikt för Stockholms stads 14 stadsdelsområden. I Stockholms stad var det 3,4 procent av befolkningen som var öppet arbetslösa i oktober Arbetslösheten varierade dock mellan stadens stadsdelsområden, från 2 procent upp till över 7 procent. Högst andel öppet arbetslösa år var det i Rinkeby-Kista där 7,4 procent av befolkningen var inskrivna hos Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Näst högst arbetslöshet var det i Skärholmen med 6,4 följt av Spånga-Tensta där 6,3 procent var arbetslösa. Som lägst var arbetslösheten i innerstaden där andelen i oktober 2013 varierade mellan 2,0 och 2,5 procent, som allra lägst på Kungsholmen. Skillnaderna mellan stadsdelsområdena har dock minskat något. År 2011 skiljde det 5,7 procentenheter mellan stadsdelen med högst arbetslöshet respektive lägst arbetslöshet. Motsvarande siffra för år 2012 var 5,5 och 2013 var den 5,4 procent. Högst andel personer i program med aktivitetsstöd var det i Skärholmen med 4,9 procent av befolkningen. I Rinkeby-Kista låg denna andel på 4,5 procent medan andelen i innerstaden varierade från 0,8 på Östermalm till 1,3 på Södermalm. Totalt var andelen utan arbete och arbetssökande högst i Rinkeby-Kista med 11,9 procent följt av Skärholmen med 11,3 procent av befolkningen, se figur 27. I innerstaden varierade motsvarande andelar mellan 2,9 procent på Östermalm och 3,7 procent på Södermalm. 24

27 Arbetssökande 2013 Figur 27. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd fördelat efter stadsdelsområde, oktober 2013 (Källa: SCB) % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Program med aktivitetsstöd Arbetslösa Förändring av arbetslösheten Utvecklingen av andelen av befolkningen som är öppet arbetslösa har varierat i de olika stadsdelsområdena. I Spånga-Tensta och Skärholmen ökade arbetslösheten med 0,5 procentenheter mellan oktober 2013 och oktober I Skärholmen hade andelen under året dessförinnan, perioden oktober 2011 till oktober 2012, minskat med 0,9 procentenheter. Även i Spånga-Tensta skedde en minskning med 0,6 procentenheter mellan 2011 och I två stadsdelsområden minskade arbetslösheten mellan oktober 2012 och oktober I Hässelby-Vällingby var minskningen kraftigast, där andelen öppet arbetslösa minskade med 0,6 procentenheter. I Rinkeby-Kista minskade andelen öppet arbetslösa med 0,1 procentenheter. I Hässelby-Vällingby hade det året dessförinnan skett en ökning med 0,6 vilket innebär att arbetslösheten nu är tillbaka på samma nivå som i oktober I övriga stadsdelsområden hade andelen antingen ökat eller varit oförändrad mellan oktober 2012 och oktober Sett till hela tidsperioden, , har den kraftigaste ökningen skett i Rinkeby-Kista, där andelen öppet arbetslösa ökat med 0,6 procentenheter, följt av Spånga-Tensta med en ökning på 0,4 procentenheter. Det stadsdelsområde som haft den största minskningen av arbetslösheten är Skärholmen, där andelen har minskat med 0,8 procentenheter. I Skarpnäck minskade andelen med 0,7 procentenheter och i Hägersten-Liljeholmen med 0,6 procentenheter. I Enskede-Årsta-Vantör och Farsta har andelen arbetslösa minskat med 0,5 procentenheter. 25

28 Arbetssökande 2013 Figur 28. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är öppet arbetslösa fördelat efter stadsdelsområde, oktober 2010 oktober (Källa: SCB) % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Oktober 2010 Oktober 2011 Oktober 2012 Oktober 2013 Arbetslösa efter kön I Stockholms stad var andelen öppet arbetslösa högre för männen än för kvinnorna den sista oktober 2013, se figur 29. Detta gällde dock inte i alla stadsdelsområden. I Rinkeby-Kista var andelen arbetslösa 0,4 procentenheter högre bland kvinnorna än bland männen. Samma mönster var det också i Skärholmen och på Östermalm där arbetslösheten var 0,3 respektive 0,2 procentenheter högre för kvinnorna än för männen. I övriga stadsdelsområden var arbetslösheten högre bland männen än bland kvinnorna, med undantag för Kungsholmen där det inte var någon skillnad mellan könen. Figur 29. Andelen av befolkningen år i Stockholms stad som är öppet arbetslösa fördelat efter kön och stadsdelsområde, oktober 2013 (Källa: SCB) % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Män Kvinnor Skillnaderna i arbetslöshet mellan könen är betydligt mer påtagliga i de yngre åldrarna, se figur 30. I staden totalt var andelen öppet arbetslösa 3,7 procent bland männen i åldern

29 Arbetssökande 2013 år och 2,5 procent bland kvinnorna i samma ålder. Det var alltså en skillnad på 1,2 procentenheter mellan könen. Ungdomsarbetslösheten var som högst i Rinkeby-Kista där 6,7 procent av ungdomarna var arbetslösa. Näst högst var den i Spånga-Tensta på 5,6 procent. Spånga-Tensta var också det stadsdelsområde där skillnaden mellan könen var som störst; bland åringar var arbetslösheten 3,0 procentenheter högre bland männen än bland kvinnorna. Lägst ungdomsarbetslöshet var det i innerstaden och som allra lägst på Östermalm där 1,5 procent av ungdomarna år var arbetslösa. Kungsholmen och Normmalm hade en ungdomsarbetslöshet på 1,7 procent och på Södermalm var den 1,8 procent. Minst skillnad mellan könen var det dock i Bromma, där arbetslösheten bland männen endast var 0,2 procentenheter högre än bland kvinnorna. Figur 30. Andelen av den unga befolkningen, år, som är öppet arbetslösa fördelat efter kön och stadsdelsområde, oktober (Källa: SCB) % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Unga män Unga kvinnor Utbildningsnivå Andelen öppet arbetslösa skiljer sig för grupper med olika utbildningsnivå, se figur 31. Arbetslösheten är, i samtliga stadsdelsområden, som högst bland de som endast har en förgymnasial utbildningsnivå och som lägst bland personer med en eftergymnasial utbildning. I Skärholmen var dock arbetslösheten densamma för personer med gymnasialrespektive eftergymnasial utbildning. I Skärholmen likväl som Rinkeby-Kista var andelen arbetslösa förhållandevis hög även bland de som hade en eftergymnasial utbildning. Av dem var 5,5 respektive 5,6 procent arbetslösa den sista oktober Bland de som endast hade en förgymnasial utbildning var andelen öppet arbetslösa som högst i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, 10,1 respektive 9,8 procent den sista oktober Även i Skärholmen var det en hög arbetslöshet bland personer med förgymnasial utbildning, 8,0 procent var öppet arbetslösa där. Av de som endast har en förgymnasial utbildning var andelen arbetslösa som lägst i innerstaden där andelen varierade från 3,5 procent på Östermalm och Norrmalm till 4,4 procent på Södermalm. Arbetslösheten bland personer med förgymnasial utbildning i innerstaden är således lägre än arbetslösheten bland de som har en eftergymnasial utbildning i 27

30 Arbetssökande 2013 Rinkeby-Kista och Skärholmen. Det kvarstår alltså fortfarande skillnader mellan stadsdelsområdena även då befolkningen delas upp efter utbildningsnivå. Figur 31. Andelen av befolkningen år som är öppet arbetslösa fördelat efter högsta utbildningsnivå och stadsdelsområde, oktober (Källa: SCB) 12,0 10,0 8,0 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning % 6,0 4,0 2,0 0,0 Födelseland Det finns även skillnader i arbetslöshet beroende på födelseland. Störst är skillnaden mellan svenskfödda och personer födda utanför Europa, se figur 32. Andelen öppet arbetslösa bland svenskfödda var högst i Rinkeby-Kista med 4,0 procent. Av de som är födda utanför Europa var andelen arbetslösa lägst på Östermalm med 3,9 procent och högst med 11,2 procent i Spånga-Tensta. I samtliga stadsdelsområden var andelen öppet arbetslösa mer än dubbelt så hög bland de utomeuropeiskt födda jämfört med bland svenskfödda. I Spånga-Tensta var skillnaden allra störst där mer än 4 gånger så många var arbetslösa av de utomeuropeiskt födda. Skillnaderna avseende andelen arbetslösa i stadsdelsområdena kvarstår även då hänsyn tas till födelseland. Figur 32. Andelen av befolkningen år som är öppet arbetslösa fördelat efter födelseland och stadsdelsområde, oktober (Källa: SCB) 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0 Svenskfödda Europeiskt födda (exkl. Sverige) Utomeuropeiskt födda 28

31 Arbetssökande 2013 Vistelsetid i Sverige I samtliga stadsdelsområden har vistelsetiden betydelse för arbetslösheten, vilket tydliggörs i figur 33. Ju kortare vistelsetid i landet, desto större är andelen arbetslösa. Enda undantaget är Östermalm där arbetslösheten var något högre bland de som hade en vistelsetid på 10 år eller mer jämfört med de som hade en vistelsetid på 3-9 år. De som har kortast vistelsetid, 0-2 år, är den grupp som har högst arbetslöshet. Dock finns det även bland dem variationer mellan olika stadsdelsområden. På Östermalm var det 3,9 procent av befolkningen med vistelsetid på 0-2 år som var öppet arbetslösa i oktober 2013 medan motsvarande andel i Spånga-Tensta var 15,7 procent. Arbetslösheten är alltså 4 gånger så hög i Spånga-Tensta jämfört med Östermalm för de som har en vistelsetid i landet på 0-2 år. För personer som inte invandrat är variationen i arbetslöshet mellan stadsdelsområdena inte lika stor. Andelen arbetslösa bland de som inte invandrat var som lägst på Kungsholmen med 1,6 procent öppet arbetslösa och som högst i Rinkeby-Kista och Skärholmen med 3,9 procent. Figur 33. Andelen av befolkningen år som är öppet arbetslösa fördelat efter vistelsetid i landet och stadsdelsområde, oktober (Källa: SCB) 18,0 16,0 0-2 år 3-9 år 10- år Ej invandrat 14,0 12,0 10,0 % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Arbetslöshetsersättning Av de som var arbetslösa den sista oktober 2013 var det i genomsnitt 40 procent som saknade arbetslöshetsersättning i staden. Högst var andelen i Rinkeby-Kista, där 54 procent av de öppet arbetslösa saknade ersättning, se figur 34. Även i Spånga-Tensta och Skärholmen var andelen runt 50 procent. Detta beror till stor del på att många av de arbetslösa i dessa områden är födda utanför Norden och har kort vistelsetid i landet. Generellt har dessa grupper ersättning i betydligt lägre grad än personer födda inom Norden och/eller som har lång vistelsetid i landet. Skillnaderna mellan stadsdelsområdena beror även på att åldersfördelning skiljer sig åt i stadsdelsområden med hög andel utan ersättning är även andelen unga i befolkningen hög. Andelen som saknade ersättning var som lägst i innerstaden samt i Bromma, där andelen var runt 30 procent. 29

32 Arbetssökande 2013 Figur 34. Andelen av de arbetslösa år i Stockholms stad som har arbetslöshetsersättning och som saknar ersättning fördelat efter stadsdelsområde, oktober (Källa: SCB) 70,0 60,0 50,0 A-kassa Alfa Saknar ersättning % 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Långtidsarbetslösa Skillnaderna mellan stadsdelsområdena avseende andelen av de arbetslösa med långa anmälningstider är inte lika påtagliga som skillnaderna avseende arbetslöshetsersättningen, se figur 35. Stadsdelsområden med hög arbetslöshet har dock även en stor andel arbetslösa med långa anmälningstider. I Rinkeby-Kista var det 61 procent av de arbetslösa som hade en anmälningstid på mer än 6 månader i oktober På Kungsholmen, där andelen var som lägst, var det 43 procent som var långtidsarbetslösa. Figur 35. Anmälningstidens längd hos Arbetsförmedlingen bland de arbetslösa år i Stockholms stad fördelat efter stadsdelsområde, oktober (Källa: SCB) 100% 90% 80% 70% 60% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-6 mån >6 mån 30

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Society har med Stadsledningskontoret

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande av statistikrapporter.

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 Arbetsmarknaden i Stockholms län fortsatte att förstärkas under november månad.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 Stockholms läns arbetsmarknad stod och vägde under december månad. Arbetslösheten

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 Under augusti månad fortsatte arbetsmarknaden i Stockholm att stärkas. Arbetslösheten

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2016 Fått arbete 1 311 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016 Fått arbete 1 224 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län januari månad 2016 Fått arbete 1 195 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 Fått arbete 887 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 Fått arbete Under oktober påbörjade 1 343 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer