Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se"

Transkript

1 Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se

2

3 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret om sammanställande av statistikrapporter. Rapporten presenterar arbetssökandestatistik för Stockholms stadsdelsområden, huvudsakligen gällande oktober Uppgifterna i rapporten kommer i första hand från en bearbetning genomförd av Statistiska Centralbyrån (SCB) av Arbetsförmedlingens arbetssökandestatistik. I rapporten ingår även uppgifter som direkt kommer från Arbetsförmedlingen. Sweco Strategy har valt de 14 stadsdelsområden som gäller från och med 2007 som lägsta redovisningsnivå för statistiken. Uppgifterna i tabellbilagan redovisas per stadsdelsområde gällande antalet arbetslösa och antalet personer i program med aktivitetsstöd. Dessa fördelas efter kön, ålder, födelseland/område, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå. Antalet arbetslösa efter anmälningstidens längd och ersättningsform redovisas även uppdelat per stadsdelsområde. Det finns också tabeller som visar utvecklingen över tid för varje stadsdelsområde, där också uppgifter för ungdomar särredovisas. Rapporten är skriven av Stefan Liljevall.

4 4 (44) Sammanfattning I oktober 2014 var personer i åldern år öppet arbetslösa i Stockholms stad. Jämfört med samma tidpunkt året före innebär det en nedgång med 1324 personer. Andelen öppet arbetslösa av befolkningen år har därmed minskat med 0,3 procentenheter från 3,4 procent till 3,1 procent. Antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i oktober 2014 till vilket är en minskning med 683 personer jämfört med året innan. De i program med aktivitetsstöd motsvarar 1,9 procent av befolkningen år vilket är en nedgång med 0,1 procentenheter mot föregående år. Totalt sett var 5,0 procent av befolkningen år utan jobb och arbetssökande i oktober 2014, en nedgång med 0,4 procentenheter. Arbetslösheten i staden varierar mellan stadsdelsområdena. Högst var andelen öppet arbetslösa i Rinkeby-Kista där 7,3 procent av befolkningen var inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Näst högst var arbetslösheten i Spånga-Tensta där 6,2 procent var öppet arbetslösa. Lägst var arbetslösheten i innerstaden där andelen i oktober 2014 var mellan 1,8 och 2,1 procent, allra lägst i Östermalms stadsdelsområde. Högst andel personer i program med aktivitetsstöd var det i Skärholmen med 4,7 procent av befolkningen medan motsvarande siffra i Rinkeby-Kista var 4,0 procent. Totalt sett resulterar det i att andelen som var utan arbete och arbetssökande var högst i Rinkeby-Kista med 11,3 procent, följt av Skärholmen med 10,8 procent av befolkningen. I oktober 2014 var andelen arbetslösa i staden något högre för män än för kvinnor. Av männen var 3,2 procent arbetslösa medan motsvarande andel för kvinnorna var 3,0 procent. Andelen arbetssökande är högre bland personer som har kort vistelsetid i landet. Som allra högst är den bland de som har en vistelsetid som är 1 år eller mindre. Av dem var 14,3 procent öppet arbetslösa eller i ett program med aktivitetsstöd den sista oktober Andelen skiljer sig också mellan de som har en vistelsetid på 20 år eller mer och de som inte har invandrat alls. Andelen arbetssökande utan jobb var dubbelt så hög för de som har en vistelsetid på 20 år eller mer jämfört med de som inte har invandrat. Även utbildningsnivå har betydande effekt på arbetslösheten. Andelen som är arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd är

5 5 (44) betydligt högre för de som endast har en förgymnasial utbildning. Andelen har minskat något mellan 2013 och Andelen arbetslösa som saknar ersättning från arbetslöshetskassa eller Alfa minskar. I oktober 2014 var det 47,3 procent som hade ersättning från någon A-kassa och 14,2 procent hade ersättning från Alfa. Det innebär att 38,5 procent av de arbetslösa i Stockholms stad saknade ersättning i oktober Arbetsförmedlingens prognos för 2015 indikerar en minskad arbetslöshet under året. Samtidigt finns det en svag antydan till en ökning av antalet lediga platser. Antalet varsel i länet har under 2014 i genomsnitt legat på en lägre nivå än under 2013.

6 6 (44) Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 DEFINITIONER 7 ARBETSSÖKANDE I STADEN 8 Utvecklingen på arbetsmarknaden 11 Varsel och säsongsrensad arbetslöshet 12 Jämförelser med länets kommuner 13 Storstadsjämförelser 16 Andelen arbetssökande utan arbete 18 Arbetslöshet och ålder 19 Skillnader mellan kön 20 Skillnader beroende på födelseland 21 Vistelsetid i Sverige 24 Utbildningsnivå 26 Arbetslöshetsersättning 27 Långtidsarbetslösa 30 Arbetslösheten i stadsdelsområdena 32 Förändring av arbetslösheten 33 Arbetslösa efter kön 34 Utbildningsnivå 36 Födelseland 37 Vistelsetid i Sverige 38 Arbetslöshetsersättning 39 Långtidsarbetslösa 40 Stora skillnader mellan olika områden i staden 41 Arbetslöshetsutvecklingen framöver 42 Jobben blir fler nästa år 42 Tabellbilaga 44

7 7 (44) DEFINITIONER I definitionen för arbetslösa ingår från och med november 2003 personer som saknar arbete och söker arbete samt betraktas stå till arbetsmarknadens direkta förfogande, kategori 11 hos Arbetsförmedlingen. Kategorierna 12 och 13, som tidigare ingick i definitionen, har integrerats i kategori 11. Dessutom ingår personer i kategorierna 96-98, vilka tillfälligt registrerats på administrativa koder hos Arbetsförmedlingen. De sökande i program med aktivitetsstöd inkluderar sökande i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, stöd till start av näringsverksamhet, ungdomsinsatser, förberedande insatser, projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning samt jobb- och utvecklingsgarantin. I rapporten används även uppgifter avseende arbetssökande direkt från Arbetsförmedlingen, som inte bearbetats av SCB, för att följa utvecklingen på arbetsmarknaden månadsvis. Skillnaden mellan dessa uppgifter, jämfört med SCB, är att de avser personer som är registrerade som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Stockholms stad medan siffrorna från SCB är bearbetade för att avse arbetssökande som är folkbokförda i Stockholms stad. Uppgifterna avseende arbetssökandestatistik bearbetad av SCB avser i huvudsak åldersgruppen år. Siffrorna från Arbetsförmedlingen avser däremot åldersgruppen år. Vid säsongsrensning tas hänsyn till variationer i arbetslöshet som återkommer årligen. Med hjälp av historiska data korrigeras avsedd tidsserie för att tydligare visa på långsiktiga trender snarare än årligt återkommande variationer. Arbetssökande är de som är i någon av kategorierna öppet arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens sökandekategori 11 och program med aktivitetsstöd arbete utan stöd, deltidsarbetslösa, tillfälligt timanställda, har ett tillfälligt arbete eller är ombytessökande arbete med stöd nystartsjobb övriga sökande

8 8 (44) ARBETSSÖKANDE I STADEN Den sista oktober 2014 var det personer i Stockholms stad som var anmälda arbetssökande i någon av arbetssökandekategorierna (se avsnittet definitioner i denna rapport) hos Arbetsförmedlingen. Antalet skiljer sig något från Arbetsförmedlingens statistik som också redovisar sökande med annan hemort. Av stadens befolkning i åldern år var andelen arbetssökande 8,5 procent under 2014, en minskning med 0,5 procentenheter i förhållande till Tabell 9 i tabellbilagan visar att andelen arbetssökande varierar kraftigt mellan stadens 14 stadsdelsnämnder. I denna rapport läggs vikten på öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd. Arbetslösheten över tid I oktober 2014 var personer öppet arbetslösa i Stockholms stad. Det motsvarar 3,1 procent av arbetskraften och tyder på en svag men dock tydlig nedgång med 0,3 procentenheter från de senaste tre årens nivå. Se figur 1 nedan. Figur 1. Antal öppet arbetslösa år och som andel av befolkningen i Stockholms stad oktober 1990 till oktober 2014.(Källa: SCB) Arbetslösheten månad för månad Arbetslösheten varierar över året; exempelvis kännetecknas sommaren av en stigande arbetslöshet bland ungdomar som avslutat utbildningar och söker sig ut på arbetsmarknaden. Även mer säsongsbetonade arbeten som park- och trädgårdsskötsel visar ökande arbetslöshetssiffror på vinterhalvåret. För att kunna jämföra

9 9 (44) mellan olika månader är det vanligt att man gör en s.k. säsongsrensning av månadsdata för arbetslösheten. Den verkliga trenden av arbetslösheten blir då tydligare. I figur 2 nedan visas att arbetslösheten under 2009 nådde upp till ungefär samma nivå som under 2006, kring 3,7 procent av befolkningen i åldrarna år var då arbetslösa. Från mitten av 2010 fram till och med sommaren 2012 sågs en långsamt minskande arbetslöshet ner mot 3,3 procent. Mellan 2012 och 2013 steg åter arbetslösheten så att den i augusti 2013 kom att omfatta 3,5 procent av arbetskraften. Av diagrammet i figur 2 kan utläsas att den säsongsrensade arbetslösheten minskade under hela 2014 och att den vid årsskiftet 2014/15 var cirka 3,1 procent i Stockholm stad. Figur 2. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös samt säsongsrensad arbetslöshet, mars 2006 december (Källa: Arbetsförmedlingen, Sweco) Andel arbetslösa år Andel arbetslösa, säsongsrensat mar-06 sep-06 mar-07 sep-07 mar-08 sep-08 mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14

10 10 (44) Andel öppet arbetslösa och andel arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskar Figur 3 ger en bild av arbetslösheten i åldersgruppen år. Den totala arbetslösheten delas upp i arbetssökande som är öppet arbetslösa och de som är i program med aktivitetsstöd. I oktober 2013 var antalet öppet arbetslösa vilket var en andel om 3,4 procent av befolkningen år. Vid motsvarande tid ett år senare tidigare var det personer som var öppet arbetslösa, en andel om 3,1 procent. Den öppet arbetslösa befolkningen har alltså minskat med 0,3 procentenheter mellan oktober 2013 och oktober Arbetssökande i program med aktivitetsstöd har följt utvecklingen av de öppet arbetslösa men nedgången är inte så tydlig. Andelen arbetssökande i program har minskat från 2,0 procent till 1,9 procent. Totalt utgör öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd en andel om 5,0 procent av befolkningen i åldern år. Figur 3. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd, okt okt 2014 (Källa: SCB) 6,0 5,0 4,0 Program med aktivitetsstöd % 3,0 2,0 1,0 Arbetslösa 0,

11 11 (44) Utvecklingen på arbetsmarknaden Det finns flera olika faktorer på arbetsmarknaden som påverkar arbetslöshetsutvecklingen. En viktig faktor är befolkningen i arbetsför ålder. Antalet arbetslösa kan öka som en effekt av att befolkningen i arbetsför ålder ökar. Eftersom andelen arbetslösa i rapporten redovisas som andelen av befolkningen i arbetsför ålder behöver dock inte en ökning av antalet arbetslösa innebära en ökning av andelen arbetslösa. Det finns en stark samvariation mellan andelen av befolkningen som är sysselsatta och andelen som är arbetslösa. Då andelen sysselsatta ökar, minskar ofta arbetslösheten och vise versa. Något som kan ge en indikation på den kommande sysselsättningsutvecklingen är antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen. Dock är även matchningen av de arbetslösa med de nyanmälda platserna av betydelse för utvecklingarna på arbetsmarkanden. En annan faktor som är av betydelse för utvecklingen av arbetslösheten är antalet varsel. Då antalet varsel ökar kraftigt är följdeffekten ofta att även arbetslösheten ökar. Arbetslöshetsutvecklingen och nyanmälda platser, säsongsrensat Det finns en samvariation mellan antalet personer som är i program med aktivitetsstöd, öppet arbetslösa och antalet nyanmälda platser på arbetsförmedlingen. I figur 4 visas säsongrensade tidsserier över dessa variabeler. När antalet arbetslösa var lågt under 2007 och 2008 var antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen högt. När antalet lediga platser sedan började minska under 2008 började även antalet arbetslösa att öka. Detta skedde dock med en viss förskjutning; antalet arbetslösa började öka i ett något senare skede. Under slutet av 2009 började antalet nyanmälda platser att återigen öka, i både kommunen och i länet. Den positiva utvecklingen fortsatte under 2010 och även under Därefter har antalet nyanmälda platser legat på en relativt jämn nivå. Antalet arbetslösa ökade fram till 2010 för att sedan med början under 2011 tillfälligt avta något. Med början under 2012 inleddes en period med stigande arbetslöshet som förbyttes i en nedgång 2013 som fortsätter vid årsskiftet 2014/15.

12 12 (44) Figur 4. Antalet personer år som var öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i Stockholms stad samt antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen i kommunen och i länet, januari 2000 december 2014, säsongsrensade värden (Källa: Arbetsförmedlingen, Sweco) Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Nyanmälda platser i kommunen Nyanmälda platser i länet jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 Varsel och säsongsrensad arbetslöshet En arbetsgivare måste skriftligen varsla Arbetsförmedlingen om arbetsgivaren tänker genomföra driftinskränkning som berör minst fem personer i ett län. När varslen ökar blir effekten även att arbetslösheten ökar, dock med viss eftersläpning eftersom det tar tid att genomföra uppsägningar. Värt att påpeka är att långt ifrån alla varsel leder till uppsägningar och inte heller arbetslöshet. Av de varsel som leder till uppsägning är det många som går direkt över till ett annat arbete eller lämnar arbetskraften genom att exempelvis börja studera. Antal varslade personer är dock en indikation på i vilken riktning utvecklingen går.

13 13 (44) Figur 5. Antalet personer år som var öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i Stockholms stad, säsongsrensade värden samt antalet varsel i länet, januari 2000 december (Källa: Arbetsförmedlingen, Sweco) Program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa Varsel i länet jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 I diagram 5 ovan visas den säsongsrensade arbetslösheten på skalan till vänster och antalet varsel i Stockholms län på skalan till höger i diagrammet. Antalet varsel ökade under senare delen av 2008 och låg på en hög nivå under år I och med att antalet varsel började öka kraftigt under 2008 ökade även arbetslösheten strax därefter. Under 2010 föll antalet varsel tillbaka till en lägre nivå, vilket höll i sig även under Under 2012 började dock antalet varsel återigen att öka. Under 2013 hamnade det genomsnittliga antalet varsel per månad på vilket är en minskning med 260 per månad jämfört med året innan. Dock är variationerna mellan olika månader stora under året. Varslen under 2014 fortsatte med liknande fluktuationer per månad men med en nedåtgående tendens. Jämförelser med länets kommuner Andelen personer i befolkningen år som är arbetssökande och utan arbete, det vill säga öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, ligger i Stockholms stad på nära nog samma nivå som hela Stockholms län. Andelen Stockholmare som saknar arbete är 5,1 procent medan motsvarande siffra för hela länet är 5,0 procent. Däremot är andelen utan arbete inte lika hög i Stockholms stad som i riket. Andelen arbetsökande utan arbete i åldrarna år är i riket 6,2 procent. Lägst andel arbetssökande utan jobb var det i Danderyd som tillsammans med Vaxholm hade en arbetslöshet om 1,9 procent. Vallentuna, Täby och Ekerö uppvisade också låga siffror, kring 2 procent. Högst var andelen i Södertälje med 11,6

14 14 (44) procent följt av Botkyrka med 9,4 procent arbetslösa. I Södertälje har andelen arbetssökande utan arbete ökat med 0,6 procentenheter och i Botkyrka gått ner med 0,3 procentenheter. Figur 6. Andel av befolkningen år som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd i länets kommuner, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen). 14,0 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa Stockholms län Upplands Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Riket Fördelningen av ungdomsarbetslösheten i åldersspannet år ser i stort sett ut som för den tidigare redovisade arbetslösheten för år. Se figur 7 nedan. Nivåerna är emellertid högre, i vissa fall mycket högre; Värmdö, Salem, Haninge, Norrtälje och Nynäshamn hör alla till denna kategori. Ungdomsarbetslösheten i Stockholms stad är relativt låg i jämförelse med många av länets kommuner och är något lägre än genomsnittet för Stockholms län. Ungdomsarbetslösheten i Stockholms län är lägre än i riket och det är bara Södertälje och Botkyrka som har en högre ungdomsarbetslöshet än snittet för riket. Danderyd, Lidingö och Vaxholm är de kommuner där ungdomsarbetslösheten är lägst. I Danderyd var 2,1 procent av ungdomarna år utan arbete den sista oktober 2014.

15 15 (44) Figur 7. Andel av den unga befolkningen år som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd i länets kommuner, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 14,0 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa Stockholms län Upplands Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Riket För utrikes födda i åldrarna år var andelen arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Stockholms stad jämförbar med andelen för hela Stockholms län, se figur 8. Den sista oktober 2014 var andelen för staden samma som i länet: 10,4 procent. Det är lägre än för riket totalt där 14,1 procent av de utrikes födda var arbetssökande och saknade jobb. Även för de utrikes födda är andelen lägst i Danderyd och högst i Södertälje. Figur 8. Andel av den utlandsfödda befolkningen år som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd i länets kommuner, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 25,0 20,0 15,0 % 10,0 5,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 0,0 Stockholms län Upplands Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Riket Skillnaderna mellan kommunerna förklaras dock inte endast av ålder och andelen utlandsfödda. Andra faktorer som samvarierar

16 16 (44) med arbetslösheten är vistelsetid i landet, utbildningsnivå, åldersfördelning, födelseland m.m. Storstadsjämförelser I Stockholms stad var andelen öppet arbetslösa och andelen i program med aktivitetsstöd lägre än i både Göteborg och Malmö den sista oktober 2014, se figur 9. Totalt sett var det 5,1 procent som var arbetssökande och utan jobb i Stockholm, vilket kan jämföras med Göteborg där andelen var 6,5 och Malmö där andelen var 10,4 procent. Jämfört med riket totalt var andelen av de öppet arbetslösa i Stockholm lika stor men däremot var andelen i program med aktivitetsstöd lägre i Stockholms stad jämfört med riket. Detta innebar att andelen utan jobb var 1,1 procentenheter lägre i Stockholms stad än i riket som helhet. Figur 9. Andel av befolkningen år som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd i storstadskommunerna, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 12,0 10,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 8,0 4,7 % 6,0 4,0 1,9 2,8 2,9 2,0 3,2 3,7 5,7 3,3 0,0 Stockholm Göteborg Malmö Riket

17 17 (44) I Stockholm var det 5,1 procent av ungdomarna som var arbetssökande och saknade jobb, samma andel som i gruppen år. Se figur 10. I Malmö var andelen mer än dubbelt så stor: 12,5 procent. Motsvarande siffra för Göteborg var 7,3 procent och för riket 9,0. Bland de yngre var den öppna arbetslösheten lika stor, mätt som andel av befolkningen i åldrarna år, som bland de yrkesverksamma år. Det som förklarar de högre nivåerna i Göteborg och Malmö är att där var större andelar i program med aktivitetsstöd. Figur 10. Andel av den unga befolkningen, år, som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd i storstadskommunerna, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 14,0 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 2,1 3,0 3,4 3,9 Stockholm Göteborg Malmö Riket 6,9 5,6 5,0 4,0

18 18 (44) Diagrammet i figur 11, viket visar arbetslösheten bland utrikes födda, liknar de tidigare diagrammen 9 och 10. Det är förväntat då de är delar av samma befolkning. Vad som däremot skiljer dem åt är att fler av de utrikes födda var öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd. I gruppen utrikes födda var andelen arbetslösa dubbelt så stor som i gruppen totalt yrkesverksamma i åldern år enligt diagram 9. Figur 11. Andel av den utlandsfödda befolkningen år som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd i storstadskommunerna, oktober (Källa: Arbetsförmedlingen) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 3,8 6,6 5,3 7,7 7,5 9,3 6,2 7,9 Stockholm Göteborg Malmö Riket Andelen arbetssökande utan arbete Andelen i befolkningen år som är arbetssökande, det vill säga öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, har efter tre års uppgång, minskat i Stockholms stad. Mellan 2013 och 2014 sjönk andelen arbetssökande från 5,5 procent till 5,1 procent. En liknande utveckling har skett i Göteborg med en måttlig ökning under tre år till 7,1 procent följd av en nedgång till 6,5 procent. I Malmö steg arbetslösheten mer än i de två andra storstäderna och följdes av en mindre nedgång under Arbetslösheten i Malmö var 10,4 procent det senaste året. Totalt för hela riket har det inte skett någon ökning under det senaste året, men mellan oktober 2011 och oktober 2012 steg dock andelen med 0,5 procentenheter. I oktober 2014 var andelen arbetssökande i riket 6,2 procent. Andelen utan arbete är fortfarande förhållandevis låg i Stockholm i jämförelse med de två andra storstadskommunerna och riket totalt. Se figur 12 nedan.

19 19 (44) Figur 1. Andel av befolkningen år som var arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) i storstadskommunerna, okt okt (Källa: Arbetsförmedlingen) 12, ,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 5,45,05,25,5 5,1 7,3 6,66,97,1 6,5 10,6 9,7 8,88,9 10,4 6,76,26,76,7 6,2 0,0 Stockholm Göteborg Malmö Riket Arbetslöshet och ålder Som framgår av figur 13 var andelen öppet arbetslösa ungdomar i åldern år lika stor som i åldersgruppen år i oktober I båda grupperna är 2,9 procent utan arbete. För ungdomarna har utvecklingen av arbetslösheten gått både upp- och ner. Under de senaste två åren minskade arbetslösheten med 0,2 procentenheter per år i åldersgruppen år men året dessförinnan ökade den med 0,3 procentenheter. I alla åldersgrupper minskade arbetslösheten, mest i gruppen år där nedgången var 0,5 procentenheter. För den äldsta åldersgruppen har arbetslöshetsutvecklingen under de fyra senaste åren varit i stort sett oförändrad. Figur 2. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös fördelad efter ålder, oktober 2010 oktober 2014 (Källa: SCB) 4, ,0 3,5 3,0 2,5 % 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,9 3,5 3,6 3,6 3,3 3,0 3,33,43,4 3,63,7 3,1 3,4 2,9 2,9 2,5 2,5 2,52,62, år år år år

20 20 (44) De åldersgrupper där arbetslösheten är som lägst, ungdomar år och personer år, är däremot de åldersgrupper där andelen i program med aktivitetsstöd är som högst, se figur 14. Att endast se till andelen arbetslösa ger således inte en fullständig bild av i vilka åldersgrupper andelen arbetssökande som saknar jobb är högst respektive lägst. I den sammantagna bilden av personer som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd är andelen istället lägst i åldersgruppen år. I den åldersgruppen är andelen personer i program med aktivitetsstöd förhållandevis låg; 1,0 procent den sista oktober I åldersgruppen år är andelen dubbelt så hög och ännu högre är den bland åringarna där 2,7 procent är i program med aktivitetsstöd. Det bör nämnas att en stor andel av den yngre befolkningen inte tillhör arbetskraften, framförallt på grund av studier. Att de unga i åldrarna år oftare är i program med aktivitetsstöd beror framförallt på jobbgarantin för ungdomar som riktas just till personer under 25 år. Figur 3. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd fördelad efter ålder, oktober 2014 (Källa: SCB) 6,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 5,0 4,0 % 3,0 2,1 1,0 1,8 2,7 2,0 1,0 2,9 2,9 3,4 2,5 0, år år år år Skillnader mellan kön Historiskt sett har det funnits stora skillnader i arbetslöshet mellan könen. Dock har skillnaderna minskat under de senare åren, se figur 15. När arbetslösheten ökade mellan oktober 2008 och oktober 2009 var detta en följd av ökad arbetslöshet bland männen i huvudsak. Från oktober 2009 fram till oktober 2010 minskade däremot arbetslösheten bland männen, medan arbetslösheten bland kvinnorna låg på ungefär samma nivå. Sedan 2010 har arbetslösheten för män och kvinnor varit på ungefär samma nivå. Det är dock inte ovanligt att förändringar sker långsammare beträffande kvinnors arbetslöshet än bland mäns arbetslöshet.

21 21 (44) Arbetslösheten ökar vanligtvis både tidigare och snabbare för män än för kvinnor under en konjunkturnedgång. När utvecklingen sedan vänder är det samtidigt männen som kommer tidigare i arbete än kvinnorna. En delförklaring är att kvinnor arbetar i högre utsträckning i den offentliga sektorn som påverkas senare av konjunktursvängningarna jämfört med den privata sektorn där männen i huvudsak är representerade. En annan delförklaring är att män och kvinnor till viss del jobbar inom olika branscher vilka kan vara mer eller mindre konjunkturkänsliga. I oktober 2014 var andelen arbetslösa något högre för män än för kvinnor. Av männen var 3,2 procent arbetslösa medan motsvarande andel bland kvinnorna var 3,0 procent. Både män och kvinnor har därmed minskande arbetslöshet med 0,3 procentenheter jämfört med år Figur 15. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös fördelad efter kön, oktober 1990 oktober 2014 (Källa: SCB) 8,0 7,0 6,0 5,0 % 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Män Kvinnor Skillnader beroende på födelseland Det är stora variationer av andelen av befolkningen som är arbetssökande och saknar jobb om man ser till olika födelseländer, se figur 16. I diagrammet ingår inte länderkategorien övriga varför redovisade siffror avviker från annan redovisning i denna rapport. Av den svenskfödda befolkningen var det 3,4 procent män och 2,8 procent kvinnor som var öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den sista oktober Bland personer födda i Norden eller i ett EU15 land (exkl. Sverige) var andelen arbetssökande som saknade jobb ungefär en procentenhet högre än för personer födda i Sverige. Motsvarande andelen för personer

22 22 (44) födda i Afrika var mer än fem gånger så stor jämfört med personer födda i Sverige. Även bland personer födda i Asien, Sydamerika, länder i Europa som inte är med i EU samt Nordamerika är andelen utan jobb betydligt högre än bland svenskfödda. Figur 16. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd fördelad efter födelseland, oktober 2014 (Källa: SCB) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 1,2 1,6 1,1 1,9 2,2 2,8 1,7 3,7 3,5 5,5 2,0 4,5 3,0 5,5 4,4 7,3 6,9 10,3

23 23 (44) Personer födda utanför Europa utgör en allt större andel av de arbetssökande utan arbete Andelen arbetslösa och i program med aktivitetsstöd är inte bara högre bland personer födda utanför Sverige, utan utgör även en allt större andel av de arbetssökande utan arbete totalt se figur 17. De utomeuropeiskt födda ökar i befolkningen men inte i samma höga takt som bland de arbetssökande utan arbete. År 2004 var 28 procent av de arbetslösa och i program med aktivitetsstöd födda utanför Europa. I oktober 2014 var motsvarande andel drygt 44 procent. Figur 17. Andel av de arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) i åldern år i Stockholms stad födda inom Europa (exkl. Sverige) eller utomeuropeiskt födda, oktober 2004 oktober (Källa: SCB) % Utomeuropeiskt födda 10 0 Födda i Europa (exkl Sverige)

24 24 (44) När andelen som är öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd redovisas per kön, se figur 18, föreligger det skillnader mellan personer som är födda i olika länder. Bland personer som är födda i Sverige, övriga Norden eller i Nordamerika var andelen utan jobb lägre bland kvinnorna än bland männen i oktober I övriga fall (födelseländer) var mönstret det motsatta, dvs. högre bland kvinnorna än bland männen. Figur 18. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som är arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) fördelad efter kön och födelseland, oktober (Källa: SCB) 20 män kvinnor % 5 0 Vistelsetid i Sverige Utöver födelseland samvarierar även vistelsetid i Sverige med arbetslöshet. Vistelsetiden avser antalet år i landet sedan första kommunplaceringen. Arbetslösheten är högre bland personer med en relativt kort vistelsetid i landet Den högsta andelen arbetssökande som saknar jobb återfinns i den grupp som har en vistelsetid som är 1 år eller mindre. Av dessa var 14,3 procent öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Andelen avtar sedan ju längre vistelsetiden är, se figur 19. Av de personer som hade en vistelsetid på 5-9 år var dock andelen 1 procentenhet högre än för de som hade en vistelsetid på 3-4 år i oktober För de som hade en vistelsetid på år var andelen arbetssökande utan jobb 8,7 procent i oktober Av de som hade en vistelsetid på 20 år eller mer var andelen 2,1 procentenheter lägre. Jämfört med de som inte har invandrat var

25 25 (44) andelen arbetssökande utan jobb mer än dubbelt så hög för de som har en vistelsetid på 20 år eller mer. Figur 19. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd fördelad efter vistelsetid sedan invandring, oktober (Källa: SCB) 16,0 14,0 12,0 10,0 % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,3 12,0 2,9 8,0 2,6 3,7 6,1 6,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 3,7 5,0 3,1 3,5 1,2 1,9 < 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år år 20- år Ej invandrat Personer med kort vistelsetid i landet utgör en allt större andel av de arbetssökande utan arbete På samma vis som för de utlandsfödda, utgör personer med kort vistelsetid i landet en allt större andel av de öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, vilket visas i Figur. Det är främst gruppen med en vistelsetid på 0-2 år som på tio års sikt har ökat bland de arbetslösa. Denna grupp har även ökat i befolkningen, men inte alls i samma utsträckning som bland de arbetslösa. Figur 20. Andel av de arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) i åldern år i Stockholms stad med olika vistelsetider i landet, oktober 2004 oktober (Källa: SCB) % år 3-9 år år

26 26 (44) Utbildningsnivå En persons utbildningsnivå är av stor betydelse för om man är arbetslös eller inte. Personer med högst grundskoleutbildning är arbetslösa i betydligt större utsträckning än personer som har gymnasial eller eftergymnasial utbildningsnivå, vilket visas i figur 21. De som saknar uppgift om utbildningsnivå är även arbetslösa i större utsträckning. Personer för vilka uppgift om utbildningsnivå saknas är i huvudsak utrikes födda. I oktober 2014 var det 10,4 procent av de med folkskoleutbildning som var öppet arbetslösa och ytterligare 8,6 procent var i program med aktivitetsstöd. Detta innebär att inom denna grupp var det 19 procent som saknade ett jobb och var arbetssökande. Av de som har en grundskoleutbildning var andelen knappt hälften så hög jämfört med de som har en folkskoleutbildning. Påtaglig var också skillnaden mellan de som har en gymnasial utbildning upp till 2 år och de som har en gymnasial utbildning längre än två år. Skillnaden mellan dessa två grupper var 3,5 procentenheter i oktober Figur 21. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd fördelad efter högsta utbildningsnivå, oktober (Källa: SCB) Program med aktivitetsstöd ,6 Arbetslösa 12 % ,2 1,4 6 3,4 10,4 4 1,7 1,5 6,3 2 4,8 4,4 0,9 2,5 2,8 0,7 1,8 1,6 0 Arbetssökande som saknar jobb ökar kraftigast bland lågutbildade Lågutbildade är den grupp som har högst andel arbetssökande utan jobb. Samtidigt är det även för denna grupp som arbetslösheten har ökat mest, vilket visas i figur 22. Sedan 2008 har skillnaderna mellan lång och kort utbildning accentuerats; lågutbildade ökar sin andel av de arbetslösa mer än övriga utbildningskategorier. Under en tvåårsperiod, från oktober 2011 till oktober 2013, har andelen arbetssökande utan jobb ökat med 1,5 procentenheter till 10,7 procent för de som har en förgymnasial utbildning. Under samma

27 27 (44) period har motsvarande andel bland de med gymnasial utbildning ökat med 0,6 procentenheter till 5,9 procent och med 0,2 procentenheter till 3,5 procent för personer med en eftergymnasial utbildning. Figur 22. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var arbetssökande utan jobb (arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) fördelad efter högsta utbildningsnivå, oktober 2004 oktober (Källa: SCB) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning % Den tidigare kommenterade arbetslöshetsnedgången tycks dock ha kommit även de med kortare utbildning till del. Av diagrammet i figur 22 kan utläsas att arbetslösheten bland dem med förgymnasial utbildning har gått ned med 0,6 procentenheter. Arbetslöshetsersättning Anledningen till att en person saknar arbetslöshetsersättning kan vara att personen inte sökt ersättning, alternativt inte är berättigad till ersättning. Även de som inte är anslutna till någon arbetslöshetskassa har möjlighet att få grundersättning från Alfa. Även i detta fall måste dock ersättningsrätten prövas enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238). Allt fler av de arbetslösa saknar arbetslöshetsersättning År 2003 låg andelen försäkrade arbetslösa på en hög nivå, se figur 23. Det var 69,8 procent av de arbetslösa som hade A-kassa och 15,5 procent hade ersättning från Alfa. I oktober 2014 var det däremot endast 47,3 procent som hade ersättning från någon A- kassa och 14,2 procent hade ersättning från Alfa. Det innebär att det var 38,5 procent av de arbetslösa i Stockholms stad som saknade ersättning i oktober Det har alltså skett mer än en fördubbling

28 28 (44) av andelen av de arbetslösa som saknar ersättning sedan mitten på 2000-talet fram till oktober Att andelen med arbetslöshetsersättning minskar är inte specifikt för Stockholm utan är en utveckling som gäller hela riket. IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) pekar på tre olika förklaringar till utvecklingen 1. Till att börja med har de arbetssökandes karaktär förändrats; nytillträdda på arbetsmarknaden, födda utanför Norden och däribland personer med korta vistelsetider i landet utgör en allt större andel av de arbetssökande, samtidigt som dessa grupper saknar ersättning i större utsträckning. En annan förklaring till utvecklingen, enligt IAF, är att resurserna för arbetsmarknadspolitiska program i ökad omfattning har kommit att användas för personer som haft ersättning men vars ersättningsperiod tagit slut. Idag utgörs detta i huvudsak av jobboch utvecklingsgarantin, vilket på sätt och vis kan ses som en förlängning av den inkomsttrygghet som arbetslöshetsförsäkringen utgör. När fokus riktats mot dem vars ersättningsperiod tagit slut har detta inneburit försämrade möjligheter att erbjuda arbetsmarknadsprogram till dem som saknar arbetslöshetsersättning på grund av att de är nytillträdda på arbetsmarknaden eller tidigare varit inskrivna som arbetssökande. Den tredje förklaringen är att det skett regelförändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Tidigare har det funnits möjlighet att bli beviljad förlängning av ersättningsperioden, en möjlighet som tillkom 2001 och sedan avskaffades år Detta innebär att alla som förbrukat sina 300 ersättningsdagar hänvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Avskaffandet av studerandevillkoret i januari 2007 och möjligheten att få arbetslöshetsersättning mellan studieterminerna har inneburit att andelen arbetslösa ungdomar med arbetslöshetsersättning minskat. 1 IAFFS 2009:7

29 29 (44) Figur 23. Andel av de arbetslösa år i Stockholms stad som hade arbetslöshetsersättning eller som saknade ersättning, oktober år 2000 oktober (Källa: SCB) % A-kassa Alfa Saknar ersättning Ungdomar saknar i stor utsträckning arbetslöshetsersättning Främst bland ungdomar är det vanligt att arbetslösa saknar arbetslöshetsersättning, vilket visas i figur 24. I åldersgruppen år är det 70,2 procent av de arbetslösa som saknar ersättning. I åldersgruppen år är det 36,7 procent som saknar ersättning medan det är 20,7 procent i åldrarna år som saknar ersättning. Anledningen till att ungdomar saknar ersättning i så hög grad beror till stor del på att dessa är nytillträdda på arbetsmarknaden. Andelen ungdomar med Alfa-ersättning har ökat markant under 2014; i oktober omfattades 21,4 procent av de arbetslösa åringarna av denna ersättningsform. Detta kan jämföras med att det i oktober 2013 var 11,1 procent i denna ålder som hade Alfa-kassa. Figur 24. Andel av de arbetslösa år i Stockholms stad som hade arbetslöshetsersättning och som saknade ersättning fördelad efter ålder, oktober 2014 (Källa: SCB) % ,2 21,4 8,4 36,7 13,9 49,4 20,7 9,8 69, år år år Saknar ersättning Alfa A-kassa

30 30 (44) Långtidsarbetslösa Hos Arbetsförmedlingen räknas en person som långtidsarbetslös om denne varit arbetslös i minst sex månader och är 25 år eller äldre. En arbetslös under 25 år definieras som långtidsarbetslös redan efter hundra dagar. Efter tre sammanhängande månader som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan en person som är mellan år anvisas till Jobbgarantin för ungdomar. Den som är i Jobbgarantin för ungdomar får ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan. En person som är i Jobbgarantin för ungdomar räknas därmed inte som arbetslös utan är då i ett program med aktivitetsstöd. Många långtidsarbetslösa går över till Jobb- och utvecklingsgarantin. Denna insats har olika faser och är främst utformad för de personer som varit borta från arbetsmarknaden under en längre period. För att få Jobb- och utvecklingsgarantin måste man vara arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Andra kriterier för att få denna aktivitet är bland annat att man haft arbetslöshetsersättning och förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod, alternativt att man inte har rätt till arbetslöshetsersättning och varit sammanhängande arbetslös eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program under minst 18 sammanhängande månader. Jobbgarantin för ungdomar och Jobb- och utvecklingsgarantin är således exempel på aktiviteter som erbjuds de som varit arbetslösa under längre perioder. Dessa riktade insatser motverkar således långtidsarbetslösheten eftersom de inte räknas som arbetslösa så länge de är i någon av dessa aktiviteter. Dessa personer ingår istället i den grupp som kallas för Program med aktivitetsstöd. Andelen långtidsarbetslösa ökar igen Andelen med långa anmälningstider, 7 månader eller mer, utgjorde 52,2 procent av de öppet arbetslösa i oktober Anmälningstiderna för dem med de kortare anmälningstiderna ligger kvar på cirka 30 procent för 0-3 månader respektive 16 procent för 4-6 månaders arbetslöshet. Se figur 25. I början av 2000-talet var det runt 30 procent av de öppet arbetslösa som hade långa anmälningstider vilket innebär att andelen långtidsarbetslösa sedan dess har ökat med över 20 procentenheter. Anmälningstiderna på Arbetsförmedlingen är nu på liknande nivåer som de var i slutet på 1990-talet. Detta har skett trots insatser såsom Jobbgarantin för ungdomar och Jobb- och utvecklingsgarantin.

31 31 (44) En förklaring till den negativa utvecklingen går att finna i de arbetslösas bakgrund. En allt större andel av de arbetslösa har kort vistelsetid i landet samt låg utbildningsnivå. Andelen med låg utbildningsnivå ökar bland de arbetslösa trots att en allt högre andel i befolkningen har minst gymnasieutbildning. Yrken som endast kräver förgymnasial utbildningsnivå minskar, vilket medför att lågutbildade får allt svårare att få jobb och därmed blir kvar i arbetslöshet under längre perioder. Figur 25. Anmälningstidens längd hos Arbetsförmedlingen bland de arbetslösa år i Stockholms stad, oktober 2000 oktober (Källa: SCB) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% >12 mån 7-12 mån 4-6 mån 0-3 mån Vanligare med långa anmälningstider bland äldre än bland unga Det är betydligt färre arbetslösa som har långa anmälningstider bland ungdomar år jämfört med de som är äldre, se figur 26. I den yngsta åldersgruppen är det 19,2 procent som har en anmälningstid som är längre än sex månader, vilket kan jämföras med åldergruppen år samt år där motsvarande andelar är 54,6 respektive 67,7 procent. För de yngre i åldrarna år har andelen med mer än ett års arbetslöshet ökat från 9,4 procent till 10,7 procent. Detta sker alltså trots att många av dem som definieras som långtidsarbetslösa anvisas till Jobbgarantin för ungdomar. Det är främst äldre som stannar kvar länge i arbetslöshet. En delförklaring till detta är att insatser inte sätts in lika snabbt för arbetslösa personer som är över 25 år

32 32 (44) Figur 26. Anmälningstidens längd hos Arbetsförmedlingen bland de arbetslösa år i Stockholms stad fördelad efter åldersgrupper, oktober (Källa: SCB) ,7 90 > 12 mån 8, ,2 46, mån 70 16,5 4-6 mån 60 19, mån % 40 21,2 16, ,2 13, , , år år år Arbetslösheten i stadsdelsområdena I detta avsnitt kommer arbetslöshet och personer i program med aktivitetsstöd presenteras mer specifikt för Stockholms stads 14 stadsdelsområden. I Stockholms stad var det 3,1 procent av befolkningen som var öppet arbetslös i oktober Arbetslösheten varierade dock mellan stadens stadsdelsområden, från 1,9 procent till 7,3 procent. Högst andel öppet arbetslösa år var det i Rinkeby-Kista där 7,3 procent av befolkningen var inskrivna hos Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa. Näst högst arbetslöshet var det i Spånga- Tensta med 6,2 procent följt av Skärholmen där 6,1 procent var arbetslösa. Som lägst var arbetslösheten i innerstaden där andelen i oktober 2014 varierade mellan 1,8 och 2,1 procent, lägst i Östermalms stadsdelsområde. Högst andel personer i program med aktivitetsstöd var det i Skärholmen med 4,7 procent av befolkningen. I Rinkeby-Kista låg denna andel på 4,0 procent medan andelen i innerstaden varierade från 0,8 i Östermalms och Kungsholmens stadsdelsområden till 1,1 i Södermalm. Totalt var andelen öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen år högst i Rinkeby-Kista med 11,3 procent följt av Skärholmen med 10,8 procent av befolkningen. I innerstaden varierade motsvarande andelar mellan 2,9 procent på Östermalm och 3,7 procent på Södermalm.

33 33 (44) Alla stadsdelsområden visar minskande arbetslöshet jämfört med Siffrorna för 2014 pekar på en nedgång med mellan 0,3 och 0.6 procentenheter Figur 27. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös och i program med aktivitetsstöd fördelad efter stadsdelsområde, oktober 2014 (Källa: SCB) 12,0 Program med aktivitetsstöd Arbetslösa 10,0 8, % 6,0 4,0 2,0 0, Förändring av arbetslösheten Som tidigare nämnts har alla stadsdelsområden minskande arbetslöshet mellan 2013 och I Hässelby-Vällingby, Bromma och Östermalm är minskningen 0,4 procentenheter. I Rinkeby - Kista är ökningen bara marginell med 0,1 procentenheter. Sett över hela tidsperioden, i figur 28, har den öppet arbetslösa andelen av befolkningen ökat med 0,5 procentenheter i Rinkeby-Kista där också arbetslösheten är högst med 7,3 procent. Spånga Tensta har också haft en negativ utveckling då andelen arbetslösa ökat med 0,3 procentenheter. Det stadsdelsområde som haft den största minskningen av arbetslösheten är Skärholmen, där andelen har minskat med 1,2 procentenheter. I Skarpnäck minskade andelen med 0,9 procentenheter och i Hägersten-Liljeholmen liksom i Farsta stadsdelsområde var minskningen 0,8 procentenheter. Enskede-Årsta-Vantör och Farsta stadsdelsområden har under hela perioden mellan 2010 och 2014 visat en stadigt minskande arbetslöshet utan nämnvärda uppgångar.

34 34 (44) Figur 28. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös fördelad efter stadsdelsområde, oktober 2010 oktober (Källa: SCB) % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 okt-10 okt-11 okt-12 okt-13 okt-14 Arbetslösa efter kön I Stockholms stad var andelen öppet arbetslösa högre för männen än för kvinnorna den sista oktober 2014, se figur 29. Detta gällde dock inte i alla stadsdelsområden. I Rinkeby-Kista var andelen arbetslösa 0,3 procentenheter högre för kvinnorna än för männen. Samma förhållande var det i Spånga-Tensta med en 0,1 procentenhet större andel kvinnor än män som var öppet arbetslösa. Notera att bland kvinnor i Skärholmens stadsdelsområde har arbetslösheten gått ner från 6.6 procent till 5,8 vilket medfört att de liksom kvinnorna i övriga stadsdelsområden hade lägre arbetslöshet än männen i sina respektive stadsdelsområden. Enda undantaget är Kungsholmens stadsdelsområde där det inte var någon skillnad mellan könen.

35 35 (44) Figur 29. Andel av befolkningen år i Stockholms stad som var öppet arbetslös fördelad efter kön och stadsdelsområde, oktober 2014 (Källa: SCB) % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Män Kvinnor Skillnaderna i arbetslöshet mellan könen är betydligt mer påtagliga i de yngre åldrarna, se figur 30. I staden totalt var andelen öppet arbetslösa 3,5 procent bland männen i åldern år och 2,2 procent bland kvinnorna i samma ålder. Det var alltså en skillnad på 1,3 procentenheter mellan könen. Ungdomsarbetslösheten var som högst i Rinkeby-Kista där 5,8 procent av ungdomarna var arbetslösa. Näst högst var den i Spånga- Tensta med 5,6 procent.

36 36 (44) Figur 30. Andel av den unga befolkningen, år, som var öppet arbetslös fördelad efter kön och stadsdelsområde, oktober (Källa: SCB) % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Unga män Unga kvinnor Lägst ungdomsarbetslöshet var det i innerstaden och som allra lägst i Östermalms stadsdelsområde där 0,9 procent av ungdomarna år var arbetslösa. Norrmalm hade en ungdomsarbetslöshet på 1,3 procent och på Södermalm var den 1,7 procent Utbildningsnivå Andelen öppet arbetslösa skiljer sig för grupper med olika utbildningsnivå, se figur 31. Arbetslösheten är, i samtliga stadsdelsområden, som högst bland de som endast har en förgymnasial utbildningsnivå och som lägst bland personer med en eftergymnasial utbildning. I Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Skärholmens stadsdelsområden var andelen arbetslösa förhållandevis hög även bland de som hade en eftergymnasial utbildning. Här var 5,2, 4,0 respektive 4,8 procent arbetslösa inom denna grupp den sista oktober 2014.

37 37 (44) Figur 31. Andel av befolkningen år som var öppet arbetslös fördelad efter högsta utbildningsnivå och stadsdelsområde, oktober (Källa: SCB) 12,0 10,0 8,0 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning % 6,0 4,0 2,0 0,0 Bland de som endast hade en förgymnasial utbildning var andelen öppet arbetslösa som högst i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, 10,2 respektive 9,2 procent den sista oktober Även i Skärholmen var det en hög arbetslöshet bland personer med förgymnasial utbildning, 7,9 procent var öppet arbetslösa där. Av de som endast har en förgymnasial utbildning var andelen arbetslösa som lägst i innerstaden där andelen varierade från 3,1 procent i Östermalms till 3,6 procent i Södermalms stadsdelsområden. Arbetslösheten bland personer med förgymnasial utbildning i innerstaden är således lägre än arbetslösheten bland de som har en eftergymnasial utbildning i Rinkeby-Kista och Skärholmen. Det kvarstår alltså fortfarande skillnader mellan stadsdelsområdena även då befolkningen delas upp efter utbildningsnivå. Födelseland Det finns även skillnader i arbetslöshet beroende på födelseland. Störst är skillnaden mellan svenskfödda och personer födda utanför Europa, se figur 32. Andelen öppet arbetslösa bland svenskfödda var högst i Rinkeby-Kista med 3,8 procent. Av de som är födda utanför Europa var andelen arbetslösa lägst på Östermalm med 3,3 procent och högst med 11,1 procent i Spånga-Tensta. I samtliga stadsdelsområden var andelen öppet arbetslösa mer än dubbelt så hög bland de utomeuropeiskt födda jämfört med bland svenskfödda.

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Arbetssökande 2013 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Society har med Stadsledningskontoret

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande av statistikrapporter.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 Arbetsmarknaden i Stockholms län fortsatte att förstärkas under november månad.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 Stockholms läns arbetsmarknad stod och vägde under december månad. Arbetslösheten

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Johan Eklöf Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län september 2016 Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark och gynnar många på arbetsmarknaden.

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december 2016 Stockholms arbetsmarknad är i slutet av året fortfarande stark. Arbetslösheten har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Hauer Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad. Arbetslösheten

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 Under augusti månad fortsatte arbetsmarknaden i Stockholm att stärkas. Arbetslösheten

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport oktober 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 Under juli fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att vara lägre än samma månad föregående

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport augusti 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2016 Fått arbete 1 311 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2015 Under augusti fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att ligga på en lägre nivå

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari 2016 Stockholms län har en fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten har haft

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016 Fått arbete 1 224 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2015 Fått arbete Under oktober påbörjade 1 343 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer