Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting Uppföljning av verksamheten 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Datum: Diarienummer: HSN

2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för Närsjukvård, Enheten Barn, kvinnor, unga och asyl Katrin Rekkedal, avtalshandläggare Carl-Henrik Mattsson, avtalshandläggare Åsa Edberg, avtalshandläggare Läs mer på:

3 Förord I Stockholms län finns 33 ungdomsmottagningar som tillsammans når ut med verksamhet i alla kommuner och stadsdelar. Varje år kommer en femtedel av målgruppen på besök hos läkare eller barnmorska på en ungdomsmottagning och där finns också möjlighet att träffa en kurator. Personal från kommun och landsting jobbar nära varandra och har en stor kunskap om ungdomars hälsa och livsvillkor och de arbetar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med kropp och själ. Uppdraget följs upp av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, främst genom uppföljningsmöten på mottagningen, inrapporterad besöksdata, en årlig webbenkät (WIM) och patientenkäten. Ungdomsmottagningarna har ett uppdrag som berör många olika verksamheter. Därför vill vi sammanställa de olika delarna i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljning På så vis kan mottagningarna själva och andra intressenter ta del av samma underlag och få en överblick över mottagningarna och deras verksamhet. Monica Lindell Olsson Enhetschef på enheten Barn, kvinnor, unga och asyl Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholm Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 1

4 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 UNGDOMSMOTTAGNINGENS UPPDRAG... 3 MOTTAGNINGARNA I STOCKHOLM... 3 RIKTLINJER OCH UTBILDNING... 3 TILLGÄNGLIGHET... 3 ERSÄTTNING... 4 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PATIENTENKÄT E-HÄLSA... 5 UTÅTRIKTAD VERKSAMHET... 5 BESÖKSVERKSAMHET PÅ MOTTAGNINGEN... 6 ÅLDER OCH KÖN PÅ BESÖKARNA... 7 BILAGA 1: UNGDOMSMOTTAGNINGAR I SLL... 8 BILAGA 2: ÅRSSTATISTIK NORRA LÄNET... 9 BILAGA 3: ÅRSSTATISTIK STOCKHOLM + EKERÖ BILAGA 4: ÅRSSTATISTIK SÖDRA LÄNET BILAGA 5: VARIFRÅN KOMMER BESÖKARNA? Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 2

5 Ungdomsmottagningens uppdrag Ungdomsmottaningar har funnits i Sverige sedan 70-talet och finns i dagsläget i samtliga landsting i olika utformningar. Mottagningarnas uppdrag är att främja god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem för ungdomar i åldern 12 till och med 22 år. Alla besök är avgiftsfria och mottagningens arbete sker i samverkan mellan kommun och landsting. Bemanningen består vanligtvis av barnmorska, läkare och kurator men det kan även finnas psykolog och dietist. Samverkan sker med bland annat BUP, vuxenpsykiatri, mödrahälsovård, skolor och kommunal ungdomsverksamhet. Utöver mottagnings verksamhet ska mottagningarna även bedriva utåtriktad verksamhet, främst genom besök på eller av skolklasser i upptagningsområdet. Utåtriktat arbete kan också ske på t.ex. festivaler, HVB-hem och fritidsgårdar. Mottagningarna i Stockholm I Stockholms län finns 33 ungdomsmottagningar som har avtal med landstinget. Ansvar för verksamhet och personal (huvudmannaskapet) varierar och 19 mottagningar drivs av kommuner, 3 drivs av privata bolag eller stiftelse, 2 drivs av SLSO och på 8 mottagningar delar SLSO och kommunen på huvudmannaskapet. Mottagningen i Norrtälje har avtal med Tiohundra AB. Riktlinjer och utbildning Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar 1 har tagit fram ett policyprogram men i övrigt saknas det i dagsläget nationella riktlinjer för ungdomsmottagningarnas arbete. Mottagningarna i Stockholms läns landsting följer de medicinska riktlinjer som finns i den s.k. Sesampärmen som tas fram av Sesamenheterna 2 på akutsjukhusen. Personalen erbjuds regelbundet fortbildning av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens enhet för sexualitet och hälsa (LAFA) och vårdutvecklare på Sesamenheterna. Flera mottagningar är HBT-certifierade av RFSL och samtliga har gått HBT-utbildningar hos LAFA. Tillgänglighet Enligt avtal ska verksamheten bedrivas minst 40 timmar per vecka och utformas efter besökarnas behov. Besök (även akuta) ska erbjudas alla vardagar och minst en kväll fram till kl 19. Besök utan tidsbokning ( dropin ) ska erbjudas varje vecka. Två mottagningar 3 har uppdrag att hålla öppet med barnmorska och kurator på lördagar. De erbjuder då både dropin och tidsbokade besök och får vanligtvis många besökare under dessa dagar. Verksamheten ska bedrivas även under sommaren med möjlighet för 1 FSUM, läs mer på 2 Sex- och samlevnadsenheter 3 Gullmarsplans ungdomsmottagning och Stockholms skolors ungdomsmottagning Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 3

6 ungdomarna som kommer till sin mottagning att boka besök hos kurator eller barnmorska. Ersättning Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ersättning för ungdomsmottagningarna 2014 var 87,9 4 miljoner kronor. Ersättningen till varje mottagning baseras på en fast ersättning per ungdom år i upptagningsområdet samt rörlig ersättning för besök hos barnmorska och läkare och för smittspårning och extraersättning när tolk medverkar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen betalar för medicinsk service samt ersätter för pessar, kopparspiral och akutpreventivmedel. Vissa preventivmedel subventioneras av landstinget för folkbokförda i Stockholm upp till och med 25 år. För att underlätta möjligheten att bemanna under sommaren har den målrelaterade ersättningen (bonus) betalats ut till de mottagningar som bedrivit verksamhet under juni-augusti. Verksamhetsuppföljning 2014 Patientenkät 2014 Hösten 2014 har patientenkäter delats ut till besökare på mottagningarna. Totalt delades 5089 enkäter ut varav 4232 returnerades. Antal besvarade enkäter per mottagning varierade från 38 till 197 stycken, vilket gör det svårt att jämföra mottagningars resultat med varandra. Överlag har varje mottagning goda resultat, till exempel på frågan om man är nöjd med hjälpen som helhet varierar resultatet från 96 % till 100 % nöjd. Även på länsnivå är resultaten överlag positiva och 2014 års resultat skiljer sig inte mycket från tidigare år. Fråga Inför besöket N = N = N = N = 4232 Nöjd med mottagningens tillgänglighet - 94 % 94 % 94 % Nöjd med telefontillgängligheten - 72 % 67 % 68 % Om besöket Fick tillräcklig information om problem 93 % 92 % 94 % 93 % Hade möjlighet att diskutera oro/ängslan 88 % 86 % 88 % 88 % Kände fullt förtroende för personal 91 % 92 % 94 % 93 % Helhetsintryck Nöjd med hjälpen som helhet 99 % 99 % 99 % 99 % Blev bemött med respekt och hänsyn 95 % 96 % 96 % 97 % Skulle rekommendera enheten till andra 92 % 92 % 94 % 94 % Kände sig delaktig i beslut om vård % 94 % 4 Inklusive medicinsk service, exklusive kostnad för subventionerade preventivmedel. Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 4

7 Majoriteten av de svarande var år (56 %), hade svenska som modersmål (87 %) och gick i skola (39 %) eller arbetade (32 %). Nytt för patientenkäten 2014 var att ungdomarna hade möjlighet att fylla i ett tredje alternativ utöver kille (11 %) och tjej (86 %) på frågan om sitt kön; annat/vet ej. 33 personer angav det som svar, 67 personer fyllde inte i någonting alls på frågan. Vid en jämförelse mellan resultaten för olika kön ser den ut att spegla besöksstatistiken; tjejerna som svarat är generellt yngre än killarna och har varit på mottagningen för besök tidigare. Ungdomarnas svar är annars liknande oberoende av vilket kön de fyllt i. Majoriteten (77 %) svarade att de valde just denna mottagning för att den ligger nära där man bor. 80 % svarade att det är viktigt att kunna komma till mottagningen utan att beställa tid (dropin) och 61 % att det är viktigt att kunna komma till mottagningen efter klockan 17. Motionsvanor Diskuterade personalen med dig om...? Matvanor Tobaksvanor Alkoholvanor Drogvanor Ja vid detta besök Ja under det senaste halvåret 0% 10% 20% 30% 40% 50% Nästan hälften av alla ungdomar svarar att personalen diskuterat tobaksvanor med dem under detta eller tidigare besök. Flera har även diskuterat motion, kost, alkohol och droger. E-hälsa Ungdomsmottagningen på nätet, Umo.se, hade under 2014 drygt 2 miljoner besökare från Stockholms län 5. Samtliga av länets ungdomsmottagningar är sökbara på Umo och 1177 Vårdguiden och alla kan kontaktas via e-tjänsten Mina vårdkontakter. Flera har även information om mottagningen på den aktuella kommunens webbplats. 84 % av mottagningarna har infört eller planerar att införa direkttidbokning på webben under Ungdomar över 15 år kan beställa ett hemtest för klamydia via 1177 Vårdguiden. Testet är kostnadsfritt och vid positivt svar kallas man till ungdomsmottagningen eller annan STI-mottagning för behandling och smittspårning. Utåtriktad verksamhet Nära 1000 skolklasser i länet har varit på besök vid skolans närmsta mottagning och ungefär 275 skolklasser har fått ett besök på skolan 7. Alla mottagningar 5 Källa: Google analytics 6 Källa: WIM Källa: WIM 2014 Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 5

8 erbjuder besök till högstadieskolor i sitt upptagningsområde, 16 % erbjuder även årskurser i mellanstadiet besök och 20 % erbjuder gymnasieskolor besök. Besöksverksamhet på mottagningen Alla mottagningar rapporterar besök hos barnmorska och läkare samt smittspårningar 8. Under perioden syns inga stora förändringar i besöksstatistiken för länet. Antal folkbokförda år i länet har minskat något de senaste åren vilket kan vara en förklaring till att antal besök minskat. Sammanlagt under 2014 gjordes ca hos barnmorska och läkare, av ca unika besökare per månad (hela länet) ÅR 2012 ÅR 2013 ÅR Kuratorsverksamhet rapporteras inte automatiskt till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och statistikinsamlingen varierar mellan kommuner. Vid en enkätfråga till verksamhetscheferna om hur många nybesök/återbesök som gjorts hos kurator var det sammanlagt besök i hela länet. 9 Antal läkarbesök har minskat och främst minskar andel besök hos gynekolog och venerolog. Flera verksamhetschefer har berättat att det är svårt att rekrytera läkare. Vanligaste besöken som rapporteras i handlar om preventivmedelsrådgivning, provtagning av klamydia och andra STI (sexuellt överförbara infektioner), dagen-efter-piller och graviditeter. 28 % av mottagningarna har under året förskrivit fysisk aktivitet på recept. Besöksorsaker som ökat är bland annat frågor kring könsidentitet och att vara transperson. Fler ungdomar väljer spiral som preventivmedel vilket ökar antal besök för insättning av spiral. Flera mottagningar har också deltagit i projekt finansierade av ett nationellt HIV-bidrag. Ett av de större projekten har handlat om att utbilda och stödja personal och ungdomar på Stockholms stads HVB- 8 Statistiken i den här rapporten inkluderar ny- och återbesök rapporterade hos barnmorska/läkare för patienter folkbokförda i Sverige 12 till och med 22 år, om inte annat anges. Äldre/yngre patienter, kuratorsbesök, utrikespatienter, asylsökande, personer utan tillstånd eller uteblivna besök redovisas om möjligt separat. 9 Källa: WIM 2014 Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 6

9 hem för ensamkommande flyktingungdomar i frågor som rör sex och samlevnad. Ålder och kön på besökarna Tjejer står för ca 90 % av samtliga besök. Eftersom en stor del av verksamheten handlar om preventivmedel kommer tjejer oftare på besök och gör fler återbesök. Killarna nås främst vid test av STI och vid den utåtriktade verksamheten och de kommer ibland till mottagningen för att hämta kondomer i väntrummet, utan att det blir ett rapporterat besök. I dagsläget baseras besöksstatistiken på det juridiska kön som är knutet till personens personnummer vid inrapportering av besöket. Tjejerna är generellt yngre än killar när de kommer till mottagningen. De flesta besökarna är i gymnasieålder per ålder och kön < Tjej Kille Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 7

10 Bilaga 1: Ungdomsmottagningar i SLL Mottagning Upptagningsområde 10 Huvudman Järfälla ungdomsmottagning Järfälla Järfälla kommun Lidingö ungdomsmottagning Lidingö Lidingö kommun Mörby ungdomsmottagning Danderyd och Vaxholm Danderyds kommun Sigtuna ungdomsmottagning Sigtuna Sigtuna kommun Sollentuna ungdomsmottagning Sollentuna Sollentuna kommun Solna ungdomsmottagning Solna Solna kommun Sundbybergs ungdomsmottagning Sundbyberg Sundbybergs kommun Täby ungdomsmottagning Täby Täby kommun Upplands bro ungdomsmottagning Upplands Bro Upplands Bro kommun Upplands Väsby ungdomsmottagning Upplands Väsby Upplands Väsby kommun Vallentuna ungdomsmottagning Vallentuna Vallentuna kommun Åkersberga ungdomsmottagning Österåker Österåkers kommun Ekerö ungdomsmottagning Ekerö BB Stockholm Family AB/Ekerö kommun Farsta ungdomsmottagning - Farsta SLSO/Farsta sdf 11 Gullmarsplans ungdomsmottagning - Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantör sdf Järva ungdomsmottagning - Kista-Rinkeby och Spånga- Tensta SLSO/Rinkeby-Kista sdf Midsommarkransens - Hägersten-Liljeholmen och ungdomsmottagning Älvsjö SLSO/Hägersten-Liljeholmen sdf Norrtullsgatans ungdomsmottagning - Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm Östermalms sdf Skärholmens ungdomsmottagning - Skärholmen SLSO/Skärholmens sdf Stadsmissionens ungdomsmottagning Hela länet Stadsmissionen Stockholm Skolors ungdomsmottagning Hela länet Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad Södermalm ungdomsmottagning - Södermalm SLSO/Södermalms sdf Västerort ungdomsmottagning - Hässelby-Vällingby & Bromma SLSO/Hässelby-Vällingby sdf Botkyrka ungdomsmottagning Botkyrka Botkyrka kommun Haninge ungdomsmottagning Haninge Haninge kommun Huddinge ungdomsmottagning Huddinge Huddinge kommun Nacka ungdomsmottagning Nacka SLSO Nynäshamns ungdomsmottagning Nynäshamn Legevisitten AB/Nynäshamn kommun Salems ungdomsmottagning Salem SLSO/Salems kommun Södertälje ungdomsmottagning Södertälje och Nykvarn Södertälje kommun Tyresö ungdomsmottagning Tyresö SLSO Värmdö ungdomsmottagning Värmdö SLSO/Värmdö kommun Norrtälje ungdomsmottagning Norrtälje Tiohundra AB 10 Skolklasser i upptagningsområdet ska erbjudas klassbesök på eller av mottagningen. 11 Sdf = stadsdelsförvaltning inom Stockholms stad Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 8

11 Bilaga 2: Årsstatistik norra länet Uppgifter om antal besök är hämtad från VAL och avser perioden 1/1-31/12. Inkluderar nybesök/återbesök hos barnmorska/läkare för folkbokförda i Sverige år. Mottagning hos barnmorska hos läkare Antal smittspårningar Antal unika Andel besök Andel besök besökare av tjejer av killar hos kurator (WIM 2014) Andel från upptagningsområdet Antal år i upptagningområdet SLL % 15% % 15% Täby ungdomsmottagning % 14% 68% % 15% 69% % 15% % Järfälla ungdomsmottagning % 16% 73% % 15% 76% % 13% % Ungdomsmottagning Sollentuna % 16% 77% % 17% 77% % 16% % Ungdomsmottagning Solna % 16% 57% % 16% 57% % 14% % Mörby Ungdomsmottagning % 17% 67% % 16% 68% % 14% % Sigtuna ungdomsmottagning % 15% 86% % 16% 89% % 13% % Åkersberga ungdomsmottagning % 13% 86% % 10% 88% % 12% % Ungdomsmottagning Vallentuna % 12% 71% % 13% 67% % 12% % Ungdomsmottagning Upplands Väsby % 19% 75% % 16% 76% % 16% % Ungdomsmottagning Sundbyberg % 11% 48% % 13% 50% % 12% % Ungdomsmottagning Lidingö % 16% 82% % 16% 84% % 16% % Ungdomsmottagning Upplands-Bro % 10% 82% % 9% 85% % 7% % Ungdomsmottagning Norrtälje TioHundra AB % 17% 96% % 16% 94% % 15% 96% Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 9

12 Bilaga 3: Årsstatistik Stockholm + Ekerö Uppgifter om antal besök är hämtad från VAL och avser perioden 1/1-31/12. Inkluderar nybesök/återbesök hos barnmorska/läkare för folkbokförda i Sverige år. Mottagning hos barnmorska hos läkare Antal smittspårningar Antal unika Andel besök Andel besök besökare av tjejer av killar hos kurator (WIM 2014) Andel från upptagningsområdet Antal år i upptagningområdet SLL % 15% % 15% Stockholms skolors ungdomsmottagning % 15% 0% % 13% 0% % 12% 216 0% 9728 Ungdomsmottagning Ekerö % 13% 75% % 13% 78% % 9% % Ungdomsmottagningen Norrtullgatan % 17% 46% % 16% 48% % 16% % Stadsmissionens ungdomsmottagning % 16% 0% % 25% 0% % 15% % 8098 SLSO / Ungdomsmottagning Södermalm % 17% 46% % 19% 45% % 17% % SLSO / Ungdomsmottagning Skärholmen % 18% 50% % 20% 50% % 20% % SLSO / Ungdomsmottagning Midsommarkransen % 15% 56% % 13% 55% % 14% % SLSO / Västerorts ungdomsmottagning % 15% 72% % 13% 73% % 15% % SLSO / Ungdomsmottagning Farsta % 13% 39% % 12% 38% % 12% % SLSO / Ungdomsmottagning Norra Järva % 16% 61% % 18% 61% % 16% % Gullmarsplans Ungdomsmottagning % 15% 47% % 13% 45% % 14% % Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 10

13 Bilaga 4: Årsstatistik södra länet Uppgifter om antal besök är hämtad från VAL och avser perioden 1/1-31/12. Inkluderar nybesök/återbesök hos barnmorska/läkare för ungdomar år som är folkbokförda i Sverige. Mottagning hos barnmorska hos läkare Antal unika besökare Antal smittspårningar Andel Andel besök besök av tjejer av killar hos kurator (WIM 2014) Andel från upptagningsområdet Antal år i upptagningområdet SLL % 15% % 15% SLSO / Värmdö ungdomsmottagning % 14% 82% % 13% 83% % 14% % SLSO / Tyresö ungdomsmottagning % 17% 79% % 14% 79% % 15% % Ungdomsmottagningen Södertälje % 22% 74% % 21% 75% % 20% % Ungdomsmottagning Botkyrka % 17% 84% % 16% 80% % 19% % SLSO / Ungdomsmottagning Salem % 17% 71% % 17% 73% % 14% % SLSO / Ungdomsmottagning Nacka % 17% 71% % 15% 72% % 14% % Huddinge Ungdomsmottagning % 13% 62% % 14% 61% % 13% % Ungdomsmottagning Haninge % 15% 81% % 13% 83% % 13% % Ungdomsmottagning Nynäshamn % 17% 88% % 17% 90% % 15% % Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 11

14 Bilaga 5: Varifrån kommer besökarna? Ungdomsmottagning Norrtälje Ungdomsmottagning Upplands-Bro Ungdomsmottagning Lidingö Ungdomsmottagning Sundbyberg Ungdomsmottagning Upplands Väsby Ungdomsmottagning Vallentuna Åkersberga ungdomsmottagning Sigtuna ungdomsmottagning Mörby Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Solna Ungdomsmottagning Sollentuna Järfälla ungdomsmottagning Täby ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Ekerö Gullmarsplans Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Norra Järva Ungdomsmottagning Farsta Västerorts ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Midsommarkransen Ungdomsmottagning Skärholmen Ungdomsmottagning Södermalm Ungdomsmottagningen Norrtullgatan Stockholms skolors ungdomsmottagning Stadsmissionens ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Nynäshamn Ungdomsmottagning Haninge Ungdomsmottagning Salem Ungdomsmottagning Botkyrka Ungdomsmottagningen Södertälje Huddinge Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Nacka Tyresö ungdomsmottagning Värmdö ungdomsmottagning Totalsumma Varifrån kommer ungdomarna som besöker länets mottagningar? Utomlän Danderyd Järfälla Lidingö Norrtälje Sigtuna Sollentuna Solna Sundbyberg Täby Upplands Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Ekerö Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjö Östermalm Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Totalsumma Uppföljning 2014 ungdomsmottagning Sida 12

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Nya barnhälsovårdsprogrammet varför, vad, hur och när? Margaretha Magnusson och Margareta Blennow Barnveckan 22 april 2015

Nya barnhälsovårdsprogrammet varför, vad, hur och när? Margaretha Magnusson och Margareta Blennow Barnveckan 22 april 2015 Nya barnhälsovårdsprogrammet varför, vad, hur och när? Margaretha Magnusson och Margareta Blennow Barnveckan 22 april 2015 Varför? Inget program 2008-2014 Socialstyrelsen tog bort styrande dokument för

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-08-24 15:00:00 16:30:00 2015-08-26 08:00:00 09:30:00 2015-08-31 15:00:00 16:30:00 2015-09-02

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-05-13 08:15:00 09:30:00 2015-05-18 15:00:00 16:15:00 2015-05-20 08:15:00 09:30:00 2015-05-25

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-14 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-21 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-04-13 15:00:00 16:15:00 2015-04-15 08:15:00 09:30:00 2015-04-20 15:00:00 16:15:00 2015-04-22

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Svar på remiss av motion (2008:39) om ungdomsmottagningar

Svar på remiss av motion (2008:39) om ungdomsmottagningar SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN FÖR UTREDNING OCH PROJEKT SID 1 (5) 2008-08-26 Handläggare: Gunilla Olofsson Telefon: 508 25 605 Till Socialtjänstnämnden Svar på remiss av motion (2008:39) om ungdomsmottagningar

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Övergripande samverkansavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting kring stadens ungdomsmottagningar

Övergripande samverkansavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting kring stadens ungdomsmottagningar Bilaga 2 Övergripande samverkansavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting kring stadens ungdomsmottagningar 1. Parter Mellan Stockholms stad, nedan kallad staden, och Stockholms läns landsting,

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 i 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-03-29 HSN 2017-0398 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2017-05-16 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015

Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Varför tar vi hand om friska barn? Margaretha Magnusson 20 april 2015 Översikt 1-3v 4v 6-8v 3-5m 6m 8m 10m 12m 18m 2,5-3 år* 4 år 5 år Hem BVC BVC BVC BVC BVC Hem BVC BVC BVC BVC BVC BVC S 2 besök L+S

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Hur kunde det bli så här?

Hur kunde det bli så här? Hur kunde det bli så här? Det nya landskapet Restriktivare bedömningar fler som blir åldersuppskrivna och får avslag på sin asylansökan Ny LMA inget bistånd av Mig efter 18-årsdagen vid avslag Socialtjänsten

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Vårdval Stockholm 2008

Vårdval Stockholm 2008 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vårdval Stockholm 2008 Första kartläggningen Författare: Anne-Maj Berggren Carolina Sandberg Juni 2008 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning www.uppdragsguiden.sll.se

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sökande Företagsnamn Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort Telefonnummer till företaget Faxnummer e-postadress till företaget Namn

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BEFOLKNING Befolkningsöversikt 2007 Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar S 2008:14 Frida Saarinen 2008-12-01 Tel: 508 35 004 Befolkningstillväxten,

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primärvårdsrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 SIDA 2 AV 20 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat

Läs mer

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral 1 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral Primärvårdsprogram 2017 2 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar 6.5.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-04-12 p 8 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Gunilla Malmefeldt Catharina Johansson Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-19 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Skola, fritid, föräldrar och spel Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-19 2 Kartlägga

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:06 Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer