Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden"

Transkript

1 RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel Socialnämnden Dnr SN/2015: /7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift Kommunfullmäktige beslutade att socialnämndens nettobudget för 2015 är 636,2 miljoner kronor. Budgetjustering har därefter skett för kapitalkostnader för investeringar som färdigställts under 2014, för avskrivna maskiner och inventarier samt för hyra för lokaler som inte längre används av verksamheter inom socialnämnden. Socialnämndens nettobudget inklusive tekniska justeringar för år 2015 är därmed 635,7 miljoner kronor. Tabell 1. Ramprotokoll Socialnämnden (tkr) Budget 2015 Mål och budget 2015 SN Årsplan 2015 KF Tekniska justeringar: Kapitalkostnader KF , Hyresjustering KF , Budget Med anledning av de budgetjusteringar som gjorts för kapitalkostnader och hyra har budgeten per verksamhetsområde förändrats något. Avvikelse från beslutad fördelning i socialnämndens mål och budget för 2015 framgår i tabell 2 nedan. Tabell 2. Driftredovisning Verksamhet Nettokostnad Utfall Helårsprognos 2015 Mål & Budget Avvikelse Netto- Budget Avvikelse budget kostnad 2015 Avvikelse från Mål & budget (tkr) Socialnämnden Ledning, administration och utveckling Bostadsanpassningsbidrag Myndighet och bistånd Individ- och familjeomsorg Insatser för äldre Insatser för personer med funktionsnedsättning Summa driftredovisning

2 2/7 Socialnämndens samlade resultat i februari visar en positiv avvikelse mot budget med närmare 2 miljoner kronor. Helårprognosen pekar på en budget i balans för 2015, men för att klara det krävs att det förändringsarbete som pågår inom socialnämndens verksamheter faller väl ut. Förändringsarbetet inom socialnämndens verksamheter bygger på den genomlysning av ekonomin som genomfördes av ett externt konsultföretag under hösten Anledningen till genomlysningen var att socialnämnden redovisat underskott under flera år och var i behov av stöd i det fortsatta arbetet med åtgärder. Genomlysningen resulterade i en rapport med rekommendationer och förslag på åtgärder för att uppnå målet om en långsiktig hållbar ekonomi. I oktober 2014 fattade nämnden ett inriktningsbeslut (SN ) om att verka för ett förverkligande av de rekommendationer och åtgärder som föreslogs i rapporten. Ett omfattande arbete med genomförande av åtgärdsförslagen har därefter påbörjats. Förändringsarbetet påverkar sättet att organisera sig, sättet att ge insatser, rutiner och riktlinjer, arbetsvillkor för medarbetare och behov av utveckling. Inom alla verksamheter måste nya sätt att utföra saker på arbetas fram och alla medarbetare behöver vara engagerade och delaktiga i processen. Stora kostnadsminskningar förväntas under året, framförallt inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen, men alla verksamheter förväntas på olika sätt bidra till denna kostnadsminskning. För tillfället är det 27 olika åtgärder som påbörjats och dessa åtgärder förväntas minska kostnaderna med 23,6 miljoner kronor 2015 och ytterligare 11,8 miljoner kronor Se planerad årseffekt i tabell 3. Sammanställning åtgärdsplan nedan. Inom äldreomsorgen handlar åtgärderna bland annat om att minska kostnaden för särskilt boende och korttidsvård med 10,2 miljoner kronor under Genom att utveckla och effektivisera hela processen biståndsbedömning insatser uppföljning förstärkning av hemsjukvården samt in- och ut flytt på särskilt boende förväntas behovet av särskilda boendeplatser och korttidsplatser kunna minskas. Samtidigt påbörjas arbetet med att göra Isabellagården till ett korttids- och demenscentrum. Andra åtgärder inom äldreomsorgen handlar om att minska kostnaderna för hemtjänsten. Dessa åtgärder förväntas leda till kostnadsminskning med 8,2 miljoner kronor under För att klara detta krävs ökad flexibilitet och mindre hemtjänstområden, för att därigenom minska kringtiden och öka effektiviteten, men det krävs också att beslutade insatser får den effekt som avsetts så att färre insatser som inte är effektiva utförs. Inom individ- och familjeomsorgen är den största åtgärden ur besparingsavseende att minska kostnaden för ekonomiskt bistånd. Under 2015 förväntas

3 3/7 kostnaden minska med 7,5 miljoner kronor. Det ska ske genom en rad olika delåtgärder som syftar till att minska antalet hushåll i behov av bistånd samt minska medelbiståndet per hushåll. En utmanande åtgärd i förändringsarbetet är att minska kostnaderna för sjukfrånvaro. För 2014 var sjukfrånvaron 7,4 % vilket innebar höga kostnader men också sämre effektivitet. Målet med åtgärden är att minska sjukfrånvaron med minst 1,3 procentenheter till 2016 för att därigenom öka effektiviteten, öka trivsel på arbetsplatsen och minska kostnaden med totalt 4 miljoner kronor. Att minska sjukfrånvaron är en långsiktig satsning och en rad olika åtgärder och satsningar krävs för att klara detta. Prognosen för 2015 är att socialnämnden totalt sett redovisar en budget i balans vid årets slut, men redan nu kan vi se att vissa verksamheter riskerar att redovisa avvikelser mot budget. Det handlar både om negativa och positiva avvikelser. Myndighet och bistånd beräknas redovisa ett överskott på 1,1 miljoner kronor vid årets slut då rekryteringen av ny personal som ska stärka upp verksamheten ännu inte är klar. Inom individ- och familjeomsorgen är årsprognosen ett underskott med 4,5 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet beror på högre kostnader än budgeterat för vårdinsatser där prognosen i nuläget beräknas till -4,7 miljoner kronor. Det handlar framförallt om några få men väldigt resurskrävande placeringar som gör att kostnaden för institutionsvård bedöms bli hög. En av åtgärderna i förändringsarbetat är att sänka kostnaderna för institutionsvård och arbetet med att hitta alternativa lösningar samt att förhandla med utförarna om pris pågår, men eftersom några av placeringarna är mycket resurskrävande är det svårt att finna alternativ och därför riskerar åtgärdens förväntade besparing inte kunna uppnås under Mindre överskott med drygt 0,2 miljoner kronor till följd av en tillfälligt vakant tjänst täcker en del av underskottet för vårdinsatser. Prognosen för ekonomiskt bistånd är ett resultat i balans, men förutsätter fortsatt intensiv satsning med arbetsmarknadsinsatser och att utbetalt bistånd fortsätter att minska. Insatser för äldre beräknas redovisa en budget i balans vid årets slut. I dagsläget är prognosen att budgetarna är i balans vid årets slut både när det gäller särskilt boende och stöd i ordinärt boende. Detta förutsätter dock att de organisatoriska förändringar som ska ske under 2015, för att minska kostnaderna, kommer att följa den tidsplan som finns. Hemtjänstens stora utmaning ligger i att minska kringtiden och att få ner sjukfrånvaron för att klara detta. Timersättningen håller på att ses över då de kommunala enheterna idag är långt ifrån att klara sig på den befintliga ersättningen.

4 4/7 Insatser till personer med funktionsnedsättning förväntas redovisa ett överskott på drygt 3,4 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror till största del på att det i budget 2015 finns pengar för ett nytt serviceboende som inte beräknas komma igång förrän under andra halvåret Prognosen inom området boende med särskild service som bedrivs i egen regi är ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Personlig assistans som utförs i egen regi beräknas redovisa ett överskott på 0,3 miljoner kronor vid årets slut vilket beror på att rekryteringen av ny enhetschef ännu inte är klar. Daglig verksamhet som bedrivs i egen regi beräknas redovisa ett överskott på 0,5 miljoner kronor vid årets slut. Anledningen till överskottet är att den nya dagliga verksamheten i Åker inte startas upp förrän i mars. Prognosen för övriga insatser inom LSS i egen regi är ett överskott på 0,1 miljoner kronor, överskottet kan härledas till något lägre kostnader för kontaktpersoner än vad som budgeterats för året. Kommunal psykiatri beräknas redovisa ett underskott på närmare 0,1 miljoner kronor vid årets slut, den negativa prognosen beror på högre personalkostnader inom boendestöd än vad som budgeterats. Kostnaderna för särskilt boende, boende med särskild service och daglig verksamhet som kommunen köper av externa utförare beräknas överstiga budget med 0,3 miljoner kronor vid årets slut. Personlig assistans som verkställs av externa utförare beräknas redovisa ett resultat i balans. Övriga verksamheter inom socialnämndens område bedöms i nuläget inte redovisa några ekonomiska avvikelser vid årets slut

5 5/7 Nedan visas kostnaderna och intäkterna för socialnämndens verksamheter fördelat på olika kostnadstyp respektive intäktstyp. Diagram 1. Fördelning kostnader per kostnadstyp Fordon; 1% Lokalkostnader; 9% Varor och tjänster; 8% Kapitalkostnader; 1% Utbetalt försörjningsstöd; 4% Personalkostnader; 61% Köp av verksamhet; 17% Diagram 2. Fördelning intäkter per intäktstyp Taxor och avgifter; 7% Övriga intäkter; 0% Hyror och arrenden; 21% Bidrag; 58% Försäljningsintäkter; 13% Förs av verksamhet; 1%

6 6/7 Åtgärdsplan Som beskrivits ovan pågår ett intensivt förändringsarbete inom socialnämndens verksamheter. Åtgärderna i förändringsarbetet förväntades ge en kostnadsminskning med 23,6 miljoner kronor 2015 och ytterligare 11,8 miljoner kronor Prognosen är i nuläget att samtliga åtgärder, förutom åtgärden att sänka vårdkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen, bedöms få den effekt på kostnaderna som förutsatts. Tabell 3. Sammanställning åtgärdsplan Åtgärd Belopp i tkr Ansvarig (1) Planerad årseffekt Prognos/ utfall Planerad årseffekt Prognos/ utfall Minskade kostnader hemtjänst Verksamhetschef insatser för äldre Minskade kostnader särskilt boende/korttidsboende Verksamhetschef insatser för äldre Minskade kostnader sjukfrånvaro Socialchef Minskade kostnader förändrade beslut Socialchef Minskade kostnader ekonomiskt bistånd Verksamhetschef individoch familjeomsorg Minskade vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg Minskade kostnader sysselsättningsverksamhet inom individ- och familjeomsorg Minskade kostnader externa placeringar inom insatser till personer med funktionsnedsättning Minskade kostnader sysselsättning kommunal psykiatri Minskade kostnader beslut inom personlig assistans Verksamhetschef individoch familjeomsorg Verksamhetschef individoch familjeomsorg Verksamhetschef insatser till personer med funktionsnedsättning Verksamhetschef insatser till personer med funktionsnedsättning Verksamhetschef insatser till personer med funktionsnedsättning Ny strategisk utvecklingsavdelning Planeringschef enheten för planering och utveckling Summa årseffekt Namn på den funktion som ansvarar för åtgärden.

7 7/7 Ett ständigt arbete pågår med att undersöka hur verksamheterna kan effektiviseras och utvecklas för att möta behovsförändringar på ett bättre sätt, men inga ytterligare åtgärder bedöms i nuläget behöva genomföras för att klara en budget i balans. Bilaga Ekonomiskt bistånd - uppföljning februari 2015,

8 RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Dnr SN/2015: Individ- och familjeomsorg /4 Handläggare Karolina Blomqvist Tel Socialnämnden Ekonomiskt bistånd uppföljning februari 2015 En av åtgärderna i socialkontorets förändringsarbete under 2015 är att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Årsbudget för ekonomiskt bistånd har därför minskats för 2015 och är 32,8 miljoner kronor. Under perioden januari-februari har närmare 5 miljoner kronor betalats ut i bistånd samtidigt som kostnad för finansiering av traineeanställningar har uppgått till 1,2 miljoner kronor. Den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd för perioden är således 6,2 miljoner kronor vilket innebär ett underskott mot budget med 0,7 miljoner kronor. Kostnaden för utbetalt bistånd har varit väldigt lågt under perioden tillföljd av färre hushåll i behov av bistånd samt lågt medelbistånd per hushåll. Det är viktiga förutsättningar för att klara en budget i balans för Att resultatet ändå är negativt beror på högre kostnader än budgeterat för finansiering av traineeanställningar. Den kostnaden beräknas utjämnas under året och prognosen för ekonomiskt bistånd är därför att utfallet balanserar med budget vid året slut. Figur 1. Ekonomiskt bistånd (exkl. flykting), nettokostnad (mkr) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 År 2014 År ,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov Utbetalt ekonomiskt bistånd Finansiering traineeanställningar Budget

9 2/4 Ekonomiskt bistånd, mkr Budget Utfall Avvikelse Föreg. år Trend 1 Utbetalt bistånd jan-feb 4,7 5,0-0,3 5,8 3,0 Finansiering traineeanställn jan-feb 2 0,8 1,2-0,4 0,7 - Totalt ekonomiskt bistånd 5,5 6,2-0,7 6,5 - Prognos 32,8 32,8 0,0 41,1 - Medelbistånd/hushåll, jan-feb kr kr kr 1) Trend är medelvärdet för de senaste 12-månaderna. 2) En del av kostnaderna för traineeanställningarna belastar kostnaden för ekonomiskt bistånd. Kommentar figur 1: Kostnaden för utbetalt bistånd har varit låg under januari och februari. I jämförelse med samma period föregående år har kostnaden minska med drygt 0,8 miljoner kronor och i jämförelse med samma period 2012, innan satsningen med traineeanställningarna, har kostnaden minskat med närmare 2,1 miljoner kronor. En förklaring till minskningen är färre antal hushåll i behov av bistånds samt lägre medelbistånd per hushåll. Figur 2. Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd (exkl. flykting) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall, totalt Föreg år, totalt Utfall, ungdomshushåll Föreg år, ungdomshushåll Hushåll Utfall Föreg. år Trend 1 Feb, totalt Ungdomshushåll, år ) Trend är medelvärdet för de senaste 12-månaderna. Kommentar figur 2: I februari var 338 hushåll i behov av bistånd. 66 av dessa hushåll var ungdomshushåll. Jämfört med februari 2014 är det en minskning med totalt 59 hushåll och 12 ungdomshushåll.

10 3/4 Figur 3. Öppet arbetslösa (%), andel av registerbaserad arbetskraft mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik sep-14 okt-14 Kommentar figur 3: Andelen öppet arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften var i februari 2015 lägre i Strängnäs än i riket, 3,5 % i Strängnäs mot 4,2 % i riket. Arbetslösheten bland ungdomar var i februari 5,0 % i Strängnäs och 5,4 % i riket. nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 Riket år S-näs år S-näs år Riket år Figur 4. Orsak till ekonomiskt bistånd, andel (%) av totala kostnader Är sjukskriven eller har annan ersättn från FK 16% Annan orsak 4% Har arbete 7% Står till arbetsmaknade ns förfogande 41% Står ej till arbetsmarknad ens förfogande 32% Kommentar figur 4:

11 4/4 41 % (2,2 miljoner kronor) av kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd under perioden har betalats ut till personer som står till arbetsmarknadens förfogande. Motsvarande siffra för samma period 2014 var 44 % (2,6 miljoner kronor). Under de senaste åren har utbetalt bistånd till denna grupp minskat och istället har andelen bistånd till personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande ökat.

Delårsrapport 2, 2016 för socialnämnden

Delårsrapport 2, 2016 för socialnämnden Socialkontoret TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr SN/2016:281-042 Socialkontoret 2016-09-20 1/2 Handläggare Barbro Ernald Tel. 0152-296 07 Delårsrapport 2, 2016 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsrapport för juli 2012

Månadsrapport för juli 2012 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMISTABEN Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2012 Ärende 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN DNR 1.2-0001/2012 SID 1 (11) 2012-08-15

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträd esdatu m 2017-02-01 Sida 5(24) Sn/2017:39 4 Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Då rapporten

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Inköpsrapportering 2015 socialnämnden, delårsrapport januari-juni samt planering för resten av året

Inköpsrapportering 2015 socialnämnden, delårsrapport januari-juni samt planering för resten av året 2:1 2:2 Socialkontoret Dnr SN/2015:110-042 Barbro Ernald 2015-09-25 1/5 Inköpsrapportering 2015 socialnämnden, delårsrapport januari-juni samt planering för resten av året 1. Bakgrund Under 2014 gav kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden -07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet

Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Månadsrapport ekonomi, personal och verksamhet Örebro kommun Januari-februari 2015 Det ekonomiska utfallet januari februari 2015 ligger 0,8 procentenheter lägre än riktvärdet för perioden. Invånarantalet

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC locum. VÄRDEN FÖR VÅRDE" 2015-10-29 2015-11-26 - ÄRENDE 10 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för januari-september

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd

FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd 2016-04 1 (8) Nämnden för arbete och välfärd 1. Sammanfattning Året började turbulent både med ett stort

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer