Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)"

Transkript

1 Bilaga till Dnr: VoO (6) Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar 2014 (hemvård, externa placeringar): Volymavstämning delår 12,6 mkr Volymavstämning helår 14,8 mkr Underskott som kvarstår efter borträknade volymökningar: -3,0 mkr Underskott 2014 (förutom ovan nämnda volymer): Avskrivna fodringar för tjänsteköp, specialistledd läkarvård, -1 mkr Patienter kvarvarande på sjukhus, Region Skåne -1,7 mkr Volymökning inom personlig assistans, 4 brukare fler än budgeterat, -2 mkr Hyreshöjning pga av renovering av Kärråkra -0,7 mkr Förstärkning av 2 Sjuksköterskor, Kärråkra & LSS, -1,2 mkr Summa:-6,6 Överskott 2014: Korttidsvistelse/tillsyn för unga hade en tillfälligt ökad intäkt, 0,9 mkr Daglig verksamhet väntade med att tillsätta vakanta tjänster, 1 mkr Korttidsverksamheten för äldre hade färre platser än budgeterat, 1,2 mkr Diverse outnyttjade potter summerar upp till ca 0,5 mkr. Summa: 3,6 Total Summa: -3,0 mkr Resultat i relation med volymökning Förvaltningens prognoser har under året visat ett ökat underskott. Detta underskott har en klar förankring i de ökade volymer som uppkommit under året. En tydlig trendlinje kan ses mellan underskott och volymer. Vidare kan uppmärksamas att underskottet som inte förklaras av volymer minskats under året.

2 2 (6) Äldreomsorgen Totalt resultat 2014: -12,2 mkr Vårprognos -6,8 mkr Delårsrapporten -8,2 mkr, Anledningen till att både prognoser och resultat visat ett allt större underskott ligger i de kraftigt ökade volymer som hemvården sett under året. Vid delårsrapporten aviserades en ökning motsvarande ca 5,9 mkr som vid bokslutet var höjd till 7,5 mkr. Vidare har heltidsprojektet varit en utmaning för hela äldreomsorgen under året. Initialt ledde heltidsprojektet till ökningar i tjänster som inte var matchade i budgeten. Denna effekt har avmattats något under året. Vård- och omsorgsboenden visar ett totalt resultat på-2,4 mkr Både Bergagården och Trollsjögården uppvisar underskott som är kopplade till heltidsprojektet, -0,6 mkr respektive -1,5 mkr. Under året har enheterna arbetat med anpassa de ökade tjänsterna samt effektivisera schemaläggningen. Korttidsplatserna minskades i januari 2014 till 14 platser, och Region Skåne har ökat utskrivningstakten, vilket innebär att 1,7 mkr i kostnader har uppkommit som följd av att patienter inte kunnat hämtas hem från sjukhusen i tid. Kärråkra har haft både uppstarts kostnader och hyreshöjningar som varit ofinansierade. Däremot har Kärråkra under 2014 fått ett tilläggsanslag på 2,7 mkr riktat mot bemanning.

3 3 (6) Ölycke hade ett underskott på 0,7 mkr som kan härledas till de avlastningsplatser som startades Tidvis har vården mer fått bedrivas som korttidsvård. Vård-och omsorgsboendena lägger ut en grundbudget på basnivå på alla enheter och verksamhetschefen behåller en gemensam pott på 2 % av den totala budgeten. Potten på ca 3 mkr är avsedd för att klara oförutsedda kostnader vid exempelvis ökade behov på någon enhet, samt möjliggör riktade satsningar. En första satsning är att förstärka det administrativa stödet för enhetscheferna med schemaläggning. En åtgärd som borde kunna räknas hem i minskade personalkostnader. Hemvård & Sjuksköterskeenheten visar ett resultat på -9,8 mkr Hemvården har haft en ökning på 11 % i beviljad tid. Från en budget på beviljade timmar till ett faktiskt utfall på beviljade timmar. Omräknat till kronor innebär detta en ofinansierad ökning på 7,5 mkr. Underskottet för hemvården stannade på -8,2 mkr. Verksamheten har fått avskriva -1 mkr i fodringar till Region Skåne avseende specialistledd läkarvård. Många kommuner har haft problem med otydlighet i avtalet mot Region Skåne och slutligen tvingats avskriva fodringar trots utförda insatser. Sjuksköterskeenhetens underskott på -1,6 mkr har sin förklaring i utökningen av två sjuksköterskor, Kärråkra och LSS. Vidare är sommaren alltid extremt dyr att bemanna pga. brist på tillgänglig personal. Overheadkostnader samlas och flyttas tillsammans med pooltjänster, trygghemgång och larm till ansvar hemvård för att få en helhet och underlätta att kunna följa upp dessa delar. Budget för hälso- och sjukvårdsinsatser på ca 4,9 mkr avses flyttas till sjuksköterskeenheten som därigenom får bättre grepp om den helheten. Syftet med förändringarna är att renodla hemvårdsverksamheten. Varje hemvårdsenhet ska förhålla sig till ett fast antal personal och inte skiftande volymer och diverse kostnader. Verksamheten förstärks vidare med en enhetschef för att minska områdena och skapa bättre förutsättningar för kontroll. Antal anställda och brukare per enhetschef har legat väldigt högt. Parallellt kommer myndigheten att arbeta med att se över rutiner och riktlinjer för besluten. Då verksamheten inte fick en volymkompensation på 7,5 mkr 2014 blir utmaningen att verkställa beslut utan adekvat personalstyrka.

4 4 (6) Funktionsnedsättning Totalt resultat -2,5 mkr Vårprognos -3,7 mkr Delårsrapporten -4,9 mkr Verksamheten har under året lyckats återhämta en del av underskottet. En anledning till detta är höjda intäkter för korttidsvistelse/tillsyn, ca 0,9 mkr. Andra kommuner har använt verksamheten mer än budgeterat vilket lett till högre fakturering. Vidare har daglig verksamhet väntat med att tillsätta vakanta tjänster pga. det ekonomiska läget, besparing ca 1 mkr. Underskottet för funktionsnedsättning kommer till merparten från externa placeringar. En brukare med extern placering enligt LSS blev folkbokförd i Eslöv vilket ledde till ett underskott på 1,4 mkr. Vidare har socialpsykiatrin haft fler placeringar än budgeterat. I budget fanns utrymme för 7 brukare med placering och året slutade med 12 personer. LSS och socialpsykiatrin visar ett resultat på -2,5 mkr Verksamheten har haft en volymökning på 4,3 mkr, externa placeringar. Externa placeringar LSS -1,4 mkr Externa placeringar Socialpsykiatrin -2,9 mkr Personlig assistans, fler brukare än budgeterat, -2,9 mkr Budgeten för placeringar inom socialpsykiatrin har förstärkts med 4,2 mkr. Potten som tidigare fanns för att klara avvikelser och oförutsedda kostnader har minskats för att finansiera personlig assistans och placeringar. Utmaningen ligger nu i att alla service och gruppboende måste kunna hålla sin budget utan en pott och trots låg grundbemanning. Vidare är externa placeringar ett fortsatt problem. Klimatet i samhället leder till fler svåra fall och Regionen har blivit mindre villiga att samfinansiera. Placeringar enligt LSS blir kompenserade till ca 70 % genom LSSutjämningssystemet. Förvaltningen har inte erhållit kompensation. Socialtjänsten över 18 år Totalt resultat 2014: -2,5 mkr. Vårprognos -1,5 mkr Delårsrapporten -2,5 mkr

5 5 (6) Socialtjänsten över 18 år visar ett resultat på -2,5 mkr Verksamheten har haft en volymökning på 3,1 mkr, externa placeringar och Internatkostnader. Regionens tidiga utskrivningar bidrar till ökade kostnader för kommunen ofta i form av externa placeringar. Verksamheten följer även konjunkturssvängningarna och den generella samhällsutvecklingen. Internat placeringar är nere på budgeterad nivå. LVM dygn är svåra att förutspå och då kompensation för volymökningar inte har skett kvarstår budgeten på 180 dygn. Initialt fortlöper 3 LVM placeringar in i Övergripande Resultat 0,6 mkr. Förvaltningen har haft ökade kapitalkostnader 2014, vilket man också fått kompensation för Vidare har IT kostnader överskridit budget, främst pga. IIP (investors in people). En central pott har skapats på 7,6 mkr och ligger under förvaltningschefen. Potten är avsedd främst för tillkommande volymförändringar under året och täcker inte det underskott som finns från de ej kompenserade volymförändringarna En summering av verksamheternas nuläge ger en samlad bild av att det redan nu är många områden som skulle behöva kompensation. Uppskattningsvis handlar det om 3-6 mkr inom hemvården, 3-4 mkr inom LSS och mellan 0,5-2,5 mkr inom Socialtjänstens placeringar. Utöver det har fem nya brukare inom personlig assistans tillkommit, vilket summerar upp till en helårskostnad på ca 1,5 mkr. Det finns fortfarande ett problem med bristen på korttidsplatser som innebär att vårdplaneraren inte får ut personer från sjukhus i tid. Samtidigt finns det i nuläget en tendens om att platserna i vård- och omsorgsboende inte fylls på i samma takt som de blir lediga. Det är inte ovanligt att efterfrågan på platser fluktuerar ganska mycket under året, så det kan vara en tillfällig minskning. Förvaltningen följer utvecklingen och undersöker möjligheter med att nyttja befintliga lediga platser mer flexibelt och tillskapa tillfälliga korttidsplatser inom befintlig verksamhet.

6 6 (6) Framtid Utmaningen för vård-och omsorgsnämndens verksamheter är att klara volymökningar utan att få full finansiering. En åldrande befolkning och Region Skånes ändrade arbetssätt ger både högre volymer och nya målgrupper. Volymökningen uppgick 2014 till 14,8 mkr vilket resulterade i en kompensation på 5,5 mkr i budget Externa placeringar befaras fortsätta öka både till antal samt kostnad under Johanna Elfsberg Controller

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

119 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286)

119 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-26 Sida 1(3) 119 Ansvar för hemsjukvården inom Torshällas geografiska område (KSKF/2015:286) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Ansvaret

Läs mer

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden 1 2015 02 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter

Läs mer

Sammanfattning 63, Regionservice

Sammanfattning 63, Regionservice Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Delårsrapport per augusti 2012

SOCIALNÄMNDEN. Delårsrapport per augusti 2012 SOCIALNÄMNDEN Delårsrapport per augusti 2012 2012-09-28 1 (38) Innehåll INLEDNING OCH ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL... 3 POLITISK VERKSAMHET... 8 GEMENSAMT... 9 ÄLDREOMSORG... 10 KOMMENTAR TILL

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3

OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3 Utveckling Medborgare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3 Område/enhet: Myndighetsenheten Myndighetschef: Lotta Lindberg Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året MÅL

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Årsanalys 2010 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1. Viktiga händelser/förändringar Viktiga händelser under året: Den så kallade Resurspoolen, en vikariepool med drygt hundra anställda, har successivt avvecklats

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Margareta Lennfalk 2014-02-20 SID 1 (2) ON/2014:31 TJÄNSTESKRIVELSE Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2013 Sammanfattning Årsredovisningen innehåller viktiga händelser,

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd

Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Arbetsliv och Stöd Innehållsförteckning 1 Arbetsliv o Stöd... 4 2 Verksamhetsöversikt... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Volymer... 6 4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15.

Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15. Kallelse / Underrättelse Omsorgsnämnden Utskicksdatum 2015-06-03 Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 15. Tid: Onsdag den 10 juni 2015 kl.

Läs mer

Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi Sundsvalls kommun Maj 2013

Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi Sundsvalls kommun Maj 2013 Margaretha Larsson Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi Sundsvalls kommun Maj 2013 Karin Magnusson Olle Nilsson Johan Skeri Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida 1 Bakgrund 3 2 Genomförande

Läs mer

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet Förord IRAPPORTERNA Landstingens ekonomi och Kommunernas ekonomiska läge, som kommer ut två gånger om året, redovisar förbunden sin bild av landstingens respektive kommunernas ekonomiska situation och

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Tertialrapport 1 per 30 april 2015

Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Innehållsförteckning 1 Lysekils kommun... 3 1.1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1.1 Resultat perioden... 3 1.1.2 Balansräkning... 4 1.2 Verksamhetsuppföljning... 5 1.2.1

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9 Ks 117 Au 10 Dnr 2013.230 042 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Läs mer