Månadsrapport augusti 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport augusti 2016"

Transkript

1 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen fortsätter att vara klart högre än samma period föregående år. Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar hittills är 58 personer, ca 6 % är män. Antal ensamkommande flyktingbarn är fortsatt lågt i år. Asylsökande I juni fanns 418 asylsökande elever i gymnasiet, 311 barn till asylsökande i grundskolan och 64 barn i förskolan. Försörjningsstöd Totala antalet hushåll med försörjningsstöd är ca 2 % fler jämfört med föregående år. Antal och andelen hushåll med flyktingar ökar. Särskilda boenden Antalet personer som köar till äldreboende och servicehus är knappt 5. Många tackar nej till erbjudet boende flera gånger. Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar sjunker. Åtgärderna som vidtagits har börjat ge effekt. Dock är utfallet jan-aug drygt 4 mnkr minus jmf med budget. Vårddygn En tydlig trend över tid att antalet vårddygn i familjehem minskar medan antalet vårddygn i institutionsvård och öppenvård ökar. Medarbetare Sjukfrånvaron är relativt hög och ligger även högre än föregående år. Förskolan Vi uppfyller lagkravet i hög utsträckning att familjer ska erbjudas plats på förskola inom 4 månader. 1

2 Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Befolkning Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningsökningen under årets första två månader var relativt låg men har efter det hållit en normal nivå. I juli var ökningen något högre än normalt (279 personer) till stor del beroende på att antal flyktingar ökade i juli. Hittills i år har befolkningen ökat med drygt 1 personer. Prognosen för i år ser ut att hålla vilket innebär att befolkningen vid årets slut beräknas vara personer fler än vid årets början. 6 Födelsenetto Ackumulerat 216 Ackumulerat 215 Ackumulerat snitt Det föddes barn i Västerås 215. Födelsenettot per juli 216 blev 12 personer och totalt i år ligger det på 2 personer. Totalt har 1 1 barn fötts till och med juli

3 Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Flyttnetto Ackumulerat Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt Flyttnettot består till största del av invandring. Invandringsöverskottet i januari-juli är 448 personer och inrikes flyttöverskott 383 personer. Flyttnettot i juli månad var större än normalt då invandringsöverskottet var högre. Detta då antal flyktingar ökade i juli. 8 Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 4 personer i slutet av september vilket är ca 2 färre än samma period förra året. Totalt är drygt 6 2 personer arbetslösa. Arbetslösheten har stigit under sommaren vilket den gör varje år. 3

4 Mnkr Antal personer ack. under året Dnr 216/354-Ks Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i början av september uppe i knappt 12, vilket är drygt 1 1 platser fler än motsvarande period förra året och långt över åren dessförinnan Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Budget Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut. Årets kostnader är något lägre än förra året då det var betydligt fler stora pådrag och fler saltningstillfällen av de stora trafiklederna

5 Antal personer Dnr 216/354-Ks Mottagna flyktingar 216 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvinnor Flickor Män Pojkar 215 I juli månad tog Västerås emot klart fler flyktingar än föregående månader samt i jämförelse med samma månad 215. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Till och med augusti i år har vi tagit emot 58 flyktingar. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 6-7 % Mottagna flyktingar med anvisat boende (ABO) 2 15 ABO Årsavtal 1 5 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer bli skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Västerås stad ska ta emot och ordna bostad åt 258 flyktingar under 216. Hittills i år har inte takten att ordna fram bostäder varit tillräcklig vilket medför en utmaning för årets sista kvartal där takten behöver öka samtidigt som prognosen på bostäder ser sämre ut i oktober månad. 5

6 mnkr Antal Dnr 216/354-Ks Ensamkommande barn Flickor 215 Pojkar 215 Flickor 216 Pojkar 216 I början av året har det kommit ensamkommande flyktingbarn i samma omfattning som i början av förra året men inte alls lika många som i slutet av 215. Till och med augusti har det kommit 22 pojkar och 7 flickor. 25 Utbetalt försörjningsstöd Icke flykting -15 Flykting -15 Icke flykting -16 Flykting -16 Budget Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med ca 7 % eller 9,5 mnkr för perioden januari - augusti jämfört med föregående år. Dock ligger den totala kostnaden strax under budgeterad nivå för samma period. 6

7 Antal personer Antal hushåll Dnr 216/354-Ks 25 Antal hushåll med försörjningsstöd Icke flyktingar 215 Flyktingar 215 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd januari - augusti är knappt 2 % högre än jämfört med samma period förra året. Flyktingar står för ca 11 % av hushållen under perioden. Vid utgången av augusti var det hushåll som erhöll försörjningsstöd. 14 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus Summa 215 Den sista augisti köade 5 personer, som inte tidigare blivit erbjudna en plats, till plats på servicehus. Ytterligare 6 köade men har tackat nej en eller flera gånger. Det var också 48 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), samt 41 som har tackat nej en eller flera gånger till erbjudet äldreboende. Statistik över personer som har köat längre än tre månader följs kvartalsvis. 19 personer har inte fått erbjudande om boende inom tre månader april - juni. 7

8 Antal personer Timmar per månad Dnr 216/354-Ks 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter neråt. Kostnaderna för hemtjänst är drygt 4 mnkr högre än budgeterat för januari - augusti men budgetavvikelsen i augusti på -3, mnkr är ca 3 mnkr bättre än årets första månader då underskottet jämfört med budget låg på ca 6 mnkr per månad. 35 Antal personer med hemtjänst över 12 timmar/månad (ca 4 tim/dag) Antal personer 216 Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 12 timmar i månaden sjunker. Andelen som behöver mer än 12 timmar sjunker stadigt från att ha utgjort 1 % för ett år sedan till knappt 7 % nu. 8

9 Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 Antal dygn Dnr 216/354-Ks 8 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Instutition Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 är en kraftig minskning mot 215. Totalt har 29 barn anlänt i år till och med augusti. 9

10 Antal Antal Dnr 216/354-Ks 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess är i augusti 311 stycken och 64 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. I januari i år startade en skola för asylsökande på Bäckby. Vi kan nu se att relativt många elever gått från grundskola till gymnasieskola till höstterminen Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec I gymnasieskolan fanns i augusti 418 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april i år är de ensamkommande ungdomar som kom hösten 215. I augusti startade en gymnasieskola i Wenströmska skolans lokaler för språkintroduktion där flera av de nytillkomna asylsökande till höstterminen nu går. 1

11 Dnr 216/354-Ks 9 Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 216 Antal barn Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då Ackumulerade investeringar 216 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ram för 216 Nettoinv. 216 Nettoinv. 215 Hittills i år summerar investeringarna till 283,3 mnkr. Årets ram är 754 mnkr. Utfall mot ram följer tidigare år. 11

12 Antal personer Mnkr Dnr 216/354-Ks 4 Medarbetarkostnader Utfall 215 Utfall 216 Budget Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna fortsätter att ligga strax under budget totalt sett för året. Dock överskreds budgeten något i augusti månad Antal tillsvidareanställda medarbetare aug-16 Kvinnor Män Antalet tillsvidareanställda har minskat med 1 personer från årets början. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 29 %. Antalet visstidsanställda är drygt 2 fler än i augusti 215. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården. 12

13 % av ordinarie arbetstid Dnr 216/354-Ks 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Vi ligger också något högre än föregående år. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. 13

Månadsrapport december 2016

Månadsrapport december 2016 Månadsrapport december 216 Dnr 216/354-Ks Gymnasiebetyg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Betygen för gymnasieeleverna i Västerås stad ligger relativt oförändrat över de tre

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen går sakta uppåt. Hittills i år är ökningen 41 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också

Läs mer

Månadsrapport december 2015

Månadsrapport december 2015 Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på

Läs mer

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.

Läs mer

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad

Månadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första

Läs mer

Månadsrapport mars 2017

Månadsrapport mars 2017 Månadsrapport mars 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och

Läs mer

Månadsrapport april 2017

Månadsrapport april 2017 Månadsrapport april 217 Dnr KS 217/295 Elevenkäter Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare I såväl åk 5, 9 och åk 2 på gymnasiet är eleverna något mer nöjda

Läs mer

Månadsrapport september 2017

Månadsrapport september 2017 Månadsrapport september 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara det även under 217. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 216 Omsorg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Ekonomi Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att Västerås stad totalt sett för hemtjänst

Läs mer

Månadsrapport oktober 2016

Månadsrapport oktober 2016 Månadsrapport oktober 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Skola Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli-september jämfört med första halvåret. Detta påverkar

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsrapport december 2017

Månadsrapport december 2017 Månadsrapport december 217 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och även under hela 217. Antalet invånare 31 december 217 var 15 134. Bostäder Antalet färdigställda

Läs mer

Månadsrapport februari 2017

Månadsrapport februari 2017 Månadsrapport februari 217 Dnr 216/354-Ks Kritik på teknik Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare I förhållande till våra jämförbara kommuner är invånarna

Läs mer

Månadsrapport november 2017

Månadsrapport november 2017 Månadsrapport november 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och även under hela 217. Vi når 15 invånare i november. Bostäder Antalet färdigställda

Läs mer

Månadsrapport oktober 2018

Månadsrapport oktober 2018 Månadsrapport oktober 218 Dnr KS 218/758 217-11-16 Sammanfattning Prognosen för året beräknas till 387 mnkr (328 mnkr aug). Exklusive reavinster och exploatering på 31 mnkr visar prognosen ett överskott

Läs mer

Månadsrapport maj 2018

Månadsrapport maj 2018 Dnr KS 218/758 217-6-15 Månadsrapport maj 218 Befolkning Antalet invånare var sista april 15 722. Födelsenettot är fortsatt lågt. Flyktingmottagning Vi har tagit emot 311 flyktingar tom april. Andelen

Läs mer

Månadsrapport april 2016

Månadsrapport april 2016 Månadsrapport april 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsutvecklingen är fortsatt svag. Hittills i år är ökningen 241 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad

Läs mer

Månadsrapport april 2018

Månadsrapport april 2018 Dnr KS 218/758 217-5-22 Månadsrapport april 218 Befolkning Antalet invånare var sista mars 15 564. Födelsenettot är fortsatt lågt. Flyktingmottagning Vi har tagit emot 234 flyktingar tom mars. Andelen

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Uppföljningsrapport, juli 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018 Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018 Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Uppföljningsrapport, september 2018

Uppföljningsrapport, september 2018 Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom

Läs mer

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-5546 Jens.nilson@lund.se, 46-5869 (9) Inledning Lund står sig relativt väl i den lågkonjunktur som drabbat Sverige. Lunds attraktivitet som studie-, boende- och arbetsort

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Ekonomisk rapport efter maj 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 1 2017 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Månadsrapport februari 2014

Månadsrapport februari 2014 Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 39 till vilket är fler jämfört med årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 39 till vilket är fler jämfört med årsskiftet. 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 160 406 vilket är 1 886 fler jämfört med årsskiftet. Resultatet per den sista september var +102 mnkr Nettoinvesteringarna uppgick t o m september

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN

Läs mer

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Sverige växer. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Sverige växer Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 9 juni 216 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 239 av landets 29 kommuner växer Befolkningsutveckling 21 Befolkningsutveckling 215

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Uppföljningsrapport, maj 2018

Uppföljningsrapport, maj 2018 Uppföljningsrapport, maj 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Uppföljningsrapport, augusti 2018

Uppföljningsrapport, augusti 2018 Uppföljningsrapport, augusti 01 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Ekonomisk rapport efter mars 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Uppföljningsrapport, oktober 2018 Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING vuxenutbildningsnämnden Datum Vår beteckning 1() VERKSAMHETSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2 Tabellförteckning... 2 Figurförteckning... 2 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ARBETE OCH FÖRSÖRJNING... 3 2.1 ARBETSLÖSHET... 4

Läs mer

Uppföljningsrapport, mars 2018

Uppföljningsrapport, mars 2018 Uppföljningsrapport, mars 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Förvaltningen har en ansträngd ekonomi. De externa placeringarna är fortfarande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0 SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7

Läs mer

715 Skarpnäck

715 Skarpnäck Nyckeltal till årsredovisningen 2012 Stadsdelsnämnd 710 Östermalm Data avser år 2012 Data för 2011 är med för att kunna se skillnad Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet Förskola Nyckeltal 2. Andel årsarbetare

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2019

Uppföljningsrapport per april 2019 Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet

Läs mer

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport för november 2009 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november

Läs mer

Månadsrapport Februari 2010

Månadsrapport Februari 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Uppföljningsrapport, augusti 2017 Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden på ett negativt resultat. Under sommarmånaderna har kostnader inom verksamhetsområde Vuxen ökat. Det är främst kostnader för vård av missbrukare enligt

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018 Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall På grund av att nämnden är lite tidigare denna månad skickas ekonomiskt utfall

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 2 2017 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L)

Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L) ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L) Mohamad Hassan (L) har väckt en interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa

Läs mer

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5)

Månadsrapport. Februari 2011 STATISTISKA MEDDELANDEN. ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER (sida 4) DIAGRAM (sida 5) LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Februari 211 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3)

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden Uppsala * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-10-22 ALN 2013-0244.10 3.0/ Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2014 Förslag till

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Maj 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Månadsrapport Juni 2010

Månadsrapport Juni 2010 LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson Telefon: 92-45 37 58 E-post: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN Månadsrapport Juni 21 ARBETSMARKNAD (sida 2) BEFOLKNING (sida 3) BOSTÄDER

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport maj 2017

Ekonomisk månadsrapport maj 2017 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Dnr 1.2.1-157/2017 Sida 1 (9) 2017-06-09 Handläggare: Anna Ganning Hallendorff 08 508 18 057 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ekonomisk månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport för juli 2013

Månadsrapport för juli 2013 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-08 Handläggare Helena Nilsson Telefon: 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Helår 2017 Inledning

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Helår 2017 Inledning 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Helår 217 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 2015-10-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Innehållsförteckning Bilaga 1 KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Ej behöriga till

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014 1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan och delårsuppföljning av nyckeltal för vård och omsorgsnämnden 120101-120630 Redovisning av nyckeltal: Sammanlagt antal invånare över 65 år, 15/6-12, 1516 fördelat på åldersintervaller

Läs mer

Uppföljningsrapport, juni-juli 2016

Uppföljningsrapport, juni-juli 2016 Socialförvaltningens utfall till och med juli är ett överskott på 2,4 mnkr. Utfallet är inte jämnt fördelat mellan verksamhetsområdena. Vuxenverksamheten uppvisar ett påtagligt underskott för perioden.

Läs mer

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta

Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år Rinkeby-Kista Data för Spånga-Tensta Nyckeltal till årsredovisningen 2013 Stadsdelsnämnd 718 Farsta Data avser år 2013 701 Rinkeby-Kista Data för 2012 703 Spånga-Tensta med är med för att kunna se skillnad 704 Hässelby-Vällingby 706 Bromma

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer