Deltagare i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deltagare i samverkan"

Transkript

1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27

2 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till Årsredovisning och verksamhetsberättelse för samordningsförbundet avseende år 27. Uppföljning av våra verksamheter är i många avseende en strategisk uppgift. Det åligger ett samordningsförbund att ha en god intern kontroll på den verksamhet man bidrar till att utveckla. God intern kontroll inom offentlig verksamhet omfattar inte bara ekonomi utan framförallt själva verksamheten. En av skillnaderna mellan offentlig verksamhet och vinstdrivande verksamhet är just att inom den offentliga verksamheten är det hur insatta resurser har använts som är intressant medan det inom en vinstdrivande verksamhet är avkastningen på insatt kapital, dvs. ekonomin, som är i fokus. Denna sammanställning, som är den första i ordningen, syftar såväl till att bidra till kravet på en god intern kontroll som till att påvisa vad vi åstadkommer för medborgaren genom samverkan. Samordningsförbundets arbete syftar till att möta Vänersborg- och Melleurds bornas behov utifrån en helhetssyn och att organisera arbetet så att vi kan ta ett samlat ansvar för de insatser som behövs. Detta skall i sin tur leda till ett bättre resursutnyttjande. Resultatet som redovisas i denna rapport är uppföljning av samverkan. Med uppföljning menas här att följa upp verksamheten, inte att utvärdera den. Det innebär att vi inte kan, med resultatet från denna rapport, uttala oss om verksamhetens effektivitet. För det krävs en mer omfattande studie och analys. Däremot har vi en uppföljning som på ett förhoppningsvis lättillgängligt sätt beskriver flöden och vad som har hänt deltagaren när han eller hon har tagit del av samverkan. Samordningsförbundets har ett tydligt inslag av att utveckla arbetssätt och metoder och så även när det gäller uppföljningsarbetet. Rapporten är den första i sitt slag för förbundet kommer vidareutvecklas från gång till gång efter önskemål och brister som framkommer i uppföljningsarbetet. Ambitionen måste dock vara att endast göra de förändringar som tillåter att materialet kan användas för att göra jämförelser över tid. Många medarbetare i våra samverkande organisationer har bidragit och kommer förhoppningsvis även fortsättningsvis bidra i detta utvecklingsarbete. Det gäller att enträget rapportera begärd data eller att lämna synpunkter på utformning av frågor och system. Utan allt detta engagemang har vi inte möjlighet att följa upp på ett adekvat sätt. Ett stort tack till alla som hjälper till med att utveckla rutiner och tar fram u nderlag för uppföljningsarbetet. Per-Henrik Larsson Ansvarig tjänsteman 2

3 Innehållsförteckning. Bakgrund 4 2. Datainsamling och variabler 4 3. Verksamheterna som ingår i uppföljningen 5 4. Redovisning Samverkansgruppen unga i Vänersborg Samverkansgruppen vuxna i Vänersborg. 4.3 Samverkansgruppen Mellerud Slutkommentar

4 . Bakgrund Samordningsförbundets uppföljning med stöd av Excel ger en bra överblick av flöden av deltagare i samverkan. Utgångspunkten är att mäta hur många deltagare vi samverkar kring med finansiering (helt eller delvis) från Samordningsförbundet samt att ta in enhetliga uppgifter om dessa individer. Det är en enkel databas där antalet individer följs utifrån samma bakgrundsfaktorer och jämförelser kan göras mellan olika tidsperioder. Sedan år 25 finns uppföljningssystemet SUS, som är ett System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet. Systemet är framtaget av Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen på uppdrag av Regeringen. Aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet ska använda SUS och i flera fall görs det redan. Tanken har varit att när användandet av SUS har kommit igång i aktiviteterna så ska Förbundets egen uppföljning kunna upphöra. Men hittills ger inte SUS den överblick av flöden som uppföljningen med stöd av excel gör, vilket motiverar till att använda systemen parallellt. 2. Datainsamling och Variabler Insamlingen av data sker via de underlag som finns för gemensam ärendehantering i samverkan så som remiss, sammanfattande kartläggning etc. I databasen (excelfilen) registreras sedan data kring de deltagare som är aktuella för samverkan. I databasen har vi valt att använda Id-nummer vilka tilldelats varje deltagare istället för den enskildes personnr. Ur databasen hämtas sedan underlag för sammanställning av tabeller och diagram. De övergripande kategoriseringarna med olika undervariabler som återfinns i excelfilen vilka är möjliga att sammanställa information kring i dagsläget är: Ålder Kön Utomnordiskt/Inomnordiskt född Antal barn Tid i samverkan Försörjning vid start och avslut i samverkan Utbildningsnivå Bakgrundsproblematik Aktiviteter deltagarna ingått i Orsak/status vid avslut Det medför att vi kan följa flödet, dvs. hur många individer som startar respektive slutar under en viss period samt hur många som varit aktuella i samverkan. Registrering görs kontinuerligt och flöden kan mätas utifrån valda tidsperioder, undergrupperingar (t.ex. ungdomar upp till en viss ålder), remitterande myndighet, särskilda aktiviteter deltagarna ingått i etc. 4

5 3. Verksamhet som ingår i uppföljningen Förbundet har beslutat om genomförande försöksverksamheterna samverkansgrupp coachprojektet, Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME) och Arbetsprövning/ träningsverkstaden (TUC). Tidigare samverkansgrupper har strukturerats om och idag finns två samverkansgrupper i Vänersborg (en ung och en vuxen grupp) samt en samverkansgrupp i Mellerud. I syfte att förstärka samverkan i samverkansgrupperna och utveckla det individuella processtödet för individerna i de aktuella målgrupperna har förbundet bl.a. bidragit till anställning av tre coacher. Samverkansgrupperna och coacherna ska genom sitt arbete förbättra rehabiliteringsprocessen för den enskilde. Då samverkansgrupperna är remissgrupp till andra verksamheter som AME rehabiliteringskedjan och Arbetsprövning, Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering m.fl. utgör de centrala forum för själva samverkansprocessen. Rapporten beskriver uteslutande uppgifter från samverkansgruppernas arbete år 27. Statistik och information kring övriga insatser/delaktiviteter finns delvis i verksamhetsberättelsen. För övrigt sammanställs ytterligare information kring dessa verksamheter vid särskilda uppföljningstillfällen för den aktuella verksamheten. 4. Redovisning Samverkansgrupperna har haft 98 deltagare som skrivits in under 27 med start i räkningen från maj månad fram till sista december 27. Inskrivningen har skett successivt i samverkansgrupperna under året. Fördelningen av antal deltagare i de olika samverkansgrupperna framgår av diagram. Diagram. Antalet deltagare i samverkansgrupperna Samverkansgrupperna Antal ärenden Unga Vänersborg Vuxna Vänersborg Mellerud 32 5

6 4. Samverkansgruppen unga i Vänersborg Samverkansgruppen unga i Vänersborg hade 33 inskrivna under 27. Fördelningen mellan män och kvinnor är lika. Personer med utomnordisk bakgrund utgör en tredjedel av deltagarna. Diagram 2. Fördelning antal deltagande kvinnor/män i ungdomsgruppen Unga i Vänersborg antal kvinnor antal män 7 6 Diagram 3. Fördelning antal utomnordiskt/inomnordiskt födda deltagare i ungdomsgruppen Unga i Vänersborg utomnordisk födda inomnordisk födda 22 Olika verksamheter remitterar efter överenskommelse med den presumtive deltagaren till samverkansgruppen. Fördelningen mellan remitterande verksamheter framgår av diagram 4. Individ och Familjeomsorgen (Soc) och Arbetsförmedlingen svarar för merparten av remisser till samverkansgruppen. 6

7 Försäkringskassan är den organisation som inte själva remitterat någon deltagare under 27. Fördelningen av försörjning vid start i samverkan framgår av diagram 5 där mer än hälften 7st uppbär försörjningsstöd från IFO. Sjukpenning/sjuk och aktivitetsersättning och A-kassa/aktivitetsstöd står för övrig del 3st. Endast 3st har någon annan form av försörjning än offentlig försörjning. Diagram 4. Fördelning av antal inskrivna remisser till ungdomsgruppen Unga i Vänersborg Inskrivna remisser 6 3 AF FK Soc Psyk PV 3 Diagram 5. Deltagarnas försörjning vid inskrivning i ungdomsgruppen Unga i Vänersborg Försörjning in 2 A-kassa/akt.stöd 9 Sjuk/akt.stöd Sjukpenning Försörjningsstöd 7 2 Annat 3 7

8 Av 33 deltagare avslutades 5 i gruppen under året. Av de avslutade var 2 remitterade från Individ och Familjeomsorgen (Soc) och 3 från arbetsförmedlingen. Diagram 6. Fördelning pågående och avslutade deltagare i ungdomsgruppen. Unga i Vänersborg Fördelning pågående avslutade 5 pågående avslutade 28 Diagram 7. Avslutade deltagares bakgrund avseende remitterande verksamhet. Unga Vänersborg Var kom de avslutade från Soc 2 AF 3 8

9 Av de fem avslutade deltagarna avslutades 2 till arbete till yrkesutbildning till arbetsmarknadens förfogande och en till annat samhällsstöd. Diagram 8. Beskrivning av vad avslutade deltagare i ungdomsgruppen avslutades till. Unga Vänersborg Avslutade till vad arbete föräldraledig 2 utb/yrk utb/allmän anledning okänd arbetssök/arb.mar k.förfogande annan orsak Diagram 9. Avslutade deltagares försörjning efter avslut i ungdomsgruppen. Unga Vänersborg Ersättningsform efter avslut egen inkomst introduktionspeng uppgift saknas försörjningsstöd 3 A-kassa sjuk/akt.ersättning. 9

10 4.2 Samverkansgruppen vuxna i Vänersborg Samverkansgruppen Vuxna i Vänersborg hade 32 inskrivna under 27. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika. Personer med utomnordisk bakgrund utgör närmare hälften av deltagarna. Diagram. Fördelning antal deltagande Kvinnor/Män i Vuxengruppen Vuxna Vänersborg antal kvinnor antal män 7 5 Diagram. Fördelning antal utomnordiskt/inomnordiskt födda deltagare i vuxengruppen Vuxna Vänersborg utomnordisk födda 7 5 inomnordisk födda Fördelningen av inskrivna remisser mellan verksamheter framgår av diagram 2. Individ och Familjeomsorgen (Soc) svarar för mer än hälften av alla remisser till vuxengruppen. Arbetsförmedlingen svarar för en liten del 2st, försäkringskassan svarar för 5 remisser och psykiatrin har svarat för 7st remisser till samverkansgruppen vuxna under 27.

11 Fördelningen av försörjning vid start i samverkan framgår av diagram 3. där hälften 6st uppbär försörjningsstöd från IFO. Sjukpenning/sjuk och aktivitetsersättning är en relativt stor andel st av deltagarna som har. Endast 3st har någon annan form av försörjning än offentlig försörjning. Diagram 2. Fördelning av antal inskrivna remisser till vuxengruppen Vuxna Vänersborg Inskrivna remisser AF FK Soc Psyk PV 8 Diagram 3. Deltagarnas försörjning vid inskrivning i ungdomsgruppen Vuxna Vänersborg Försörjning in A-kassa/akt.stöd Sjuk/akt.stöd Sjukpenning 6 5 Försörjningsstöd Annat

12 Av 32 ärenden avslutades 4 ärenden under året. Av de avslutade var 3 deltagare remitterade från Individ och Familjeomsorg (soc) och från psykiatrin. Diagram 4. Fördelning pågående och avslutade deltagare i ungdomsgruppen Vuxna Vänersborg Fördelning pågående avslutade 4 pågående avslutade 28 Diagram 5. Avslutade deltagares bakgrund avseende remitterande verksamhet Vuxna Vänersborg Var kom de avslutade från Soc Psyk 3 2

13 Av de fyra deltagarna avslutades 2 till yrkesutbildning till allmän utbildning och i ett fall är avslutet inte specificerat. Diagram 6. Beskrivning av vad avslutade deltagare i vuxengruppen avlutades till. Vuxna Vänersborg Avslutade till vad arbete föräldraledig utb/yrk Utb/allmän 2 anledning okänd arbetssök/arb.mark.förfog ande annan orsak Diagram 7. Avslutade deltagares försörjning efter avslut i vuxengruppen Vuxna Vänersborg Ersättningsform efter avslut egen inkomst introduktionspeng uppgift saknas försörjningsstöd A-kassa sjuk/akt.ersättning 2 3

14 4.3 Samverkansgruppen Mellerud Samverkansgruppen i Mellerud hade 33 inskrivna under 27 varav 2 stycken var ungdomar. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika. Personer med utomnordisk bakgrund utgör en tredjedel av deltagarna. Diagram 8. Fördelning antal deltagande Kvinnor/Män i Mellerudsgruppen Mellerud antal kvinnor 6 7 antal män Diagram 9. Fördelning antal utomnordiskt/inomnordiskt födda deltagare i vuxengruppen Mellerud utomnordisk födda inomnordisk födda 22 4

15 Fördelningen mellan remitterande verksamheter framgår av diagram 2. Individ och Familjeomsorgen (Soc) svarar närmare 2/3 delar av remisser till samverkansgruppen och arbetsförmedlingen närmare /3 del. Endast 2 deltagare är remitterade från andra verksamheter i detta fall Primärvård och Försäkringskassa. Fördelningen av försörjning vid start i samverkan framgår av diagram 22 där mer än hälften 23st har försörjningsstöd från IFO. 5 deltagare hade Sjukpenning/sjuk och aktivitetsersättning och 5 deltagare hade A- kassa/aktivitetsstöd. Diagram 2. Fördelning av antal inskrivna remisser till Melleruds gruppen Mellerud Inskrivna remisser AF 2 FK Soc Psyk PV Diagram 22. Deltagarnas försörjning vid inskrivning i Mellerudsgruppen Mellerud Försörjning in 5 4 A-kassa/akt.stöd Sjuk/akt.stöd Sjukpenning Försörjningsstöd Annat 23 5

16 Av 33 ärenden avslutades 5 ärenden under året. Av de avslutade var 3 remitterade från Individ och Familjeomsorgen (soc), från arbetsförmedlingen och en från psykiatrin. Diagram 23. Fördelning pågående och avslutade deltagare i Mellerudsgruppen Mellerud Fördelning pågående avslutade 5 pågående avslutade 28 Diagram 24. Avslutade deltagares bakgrund avseende remitterande verksamhet. Mellerud Var kom de avslutade från Soc AF 3 Psyk 6

17 Av de fem avslutade deltagarna avslutades 4 till arbete och en på grund av föräldraledighet. Diagram 25. Beskrivning av vad avslutade deltagare i Mellerudsgruppen avslutades till Mellerud Avslutade till vad arbete föräldraledig utb/yrk Utb/allmän anledning okänd arbetssök/arb.mark.förfog ande annan orsak 4 Diagram 28. Avslutade deltagares försörjning efter avslut i Mellerudsgruppen Mellerud Ersättningsform efter avslut egen inkomst introduktionspeng uppgift saknas försörjningsstöd A-kassa 4 sjuk/akt.ersättning. 7

18 5. Slutkommentar Denna sammanställning är som tidigare nämnts den första i ordningen. För att uppföljningen ska fungera krävs ett stort engagemang hos samverkansgrupper och aktiviteter men också ett centralt stöd för att öka kvalitetssäkringen i materialet. Något att arbeta vidare med är att se till att bortafall i materialet minimeras d.v.s. att alla deltagare kodas i alla kategorier så att vi t.ex. minskar antalet deltagare som vid avslut kodas med annan eller okänd orsak. Utifrån befintliga underlag har vi detta år valt att presentera statistik på ett visst sätt. Med tiden som mer information om fler deltagare i samverkan samlas in och allt eftersom uppföljning görs kontinuerligt och återkommande ökar potentialen i databasen. Det kan då framåt i tiden finnas anledning att fundera över hur statistik kan/ska sammanställas och presenteras. Finns det t.ex. anledning att ställa upp olika grupper eller aktiviteter i samma tabeller/diagram och göra jämförelser, är det intressant att ställa upp och göra jämförelser mellan olika tidpunkter och år? Ska vi gå vidare och göra fördjupade analyser och t.ex. titta på deltagare som är aktuella i mer än 2 månader, genus och åldersperspektiv etc. Varierar längden av rehabilitering och graden av ökad försörjningsförmåga utifrån om man är kvinna eller man, ung eller gammal, Mellerudare eller Vänersborgare? Frågor liksom möjligheter att analysera kan vara många och förhoppningen är att denna och framtida uppföljningar bidrar till ökad kännedom om det behov av samverkan som finns för människor i Vänersborg/Mellerud. 8

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt PULS På uppdrag av Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Östersund 2013-05-21 payoff kunskapens väg 6, 831

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 Sida: 2 av 31 2 Sida: 3 av 31 Dnr: Af 2011/414101,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun. Slutrapport 2011-11-22. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigatorcentrum Östersunds kommun Slutrapport 2011-11-22 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Navigator i Krokoms kommun Slutrapport 2011-04-20 Krokoms kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Utvärdering av DELTA samverkan ur Hisingsbornas perspektiv

Utvärdering av DELTA samverkan ur Hisingsbornas perspektiv Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Utvärdering av DELTA samverkan ur Hisingsbornas perspektiv Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson Bengt Åhgren Göteborg april 2008 Utvärderingsrapport Utvärdering

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

MatchningsArena Timrå

MatchningsArena Timrå Utvärdering av sociala investeringar MatchningsArena Timrå Ett samhällsekonomiskt perspektiv - med utgångspunkt från typfall 2012-05-10 payoff AB kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan under 2000-talet UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Utvärderingar av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Projekt MOA Uppsala kommun Slutrapport, 2014-05-21 payoff utvärdering och analys AB Östersund payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 EN STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDET AV FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 13 mars 2015 Avser 2014 Sida: 2 av 29 Dnr: Af-2011/333721 Datum: 2015-03-13 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport SUNDSAM Slutrapport från ett arbetsmarknadsprojekt i Sundsvall i samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt kommunens arbetsmarknadsenhet Författare:

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

Språkhinder, ohälsa och arbetslöshet

Språkhinder, ohälsa och arbetslöshet FoU-Södertörns skriftserie nr 94/11 Språkhinder, ohälsa och arbetslöshet En kartläggning bland invånare i Botkyrka kommun Anna Blom FoU-Södertörn Römossevägen 25 14631 Tullinge Tel. 08-53062180 ISSN 1403-8358

Läs mer