Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011"

Transkript

1 Dnr: 2010/ Dnr: Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade siffror med status hos den 31 augusti 2011.

2 Sida: 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under första kvartalet Gruppen som återvänt till sjukförsäkringen Status hos Arbetsförmedlingen Status i arbete Status öppet arbetslös Status program med aktivitetsstöd Status inskrivna på Arbetsförmedlingen utan aktivitetsstöd Status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete Total omfattning av ersättning från sjukförsäkringen för dem som återvänt till sjukförsäkringen Bilaga 1. Grupperna som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under Bilaga 2. Könsuppdelade tabeller

3 Sida: 3 av 20 Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i sina respektive regleringsbrev för 2011 fått uppdraget att tillsammans följa upp och analysera situationen för de personer som har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Detta gäller personer som har fått sjukpenning på fortsättningsnivå i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser. Denna uppföljning fokuserar främst på dem som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen under det första kvartalet 2011, för år 2010 (inbegriper de som lämnade vid årsskiftet 2009/2010) redovisas sammanfattande statistik i bilaga 1. I tabellen nedan visas hur många som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid de två olika tidpunkterna, hur många av dem som blev kvar i sjukförsäkringen (till exempel för att de beviljades sjukersättning tills vidare) och hur många som återvänt till sjukförsäkringen. Antal personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen Antal som blev kvar i sjukförsäkringen Antal som återvänt till sjukförsäkringen Andel som blev kvar i eller återvänt till sjukförsäkringen 2010 Första kvartalet % 46 % De flesta som lämnat sjukförsäkringen efter att ha uppnått maximal tid har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Tabellen nedan visar senaste status för dem som skrivit in sig och som inte återvänt till sjukförsäkringen Första kvartalet 2011 Antal personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen Antal personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen och som inte återvänt till sjukförsäkringen Varav i arbete 29 % 17 % Varav öppet arbetslös 8 % 5 % Varav inskrivna i program med aktivitetsstöd 42 % 56 % Varav inskrivna utan aktivitetsstöd 8 % 16 % Varav lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete 13 % 7 % 3

4 Sida: 4 av Inledning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i sina respektive regleringsbrev för 2011 fått uppdraget att tillsammans följa upp och analysera situationen för de personer som har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Detta gäller personer som har fått sjukpenning på fortsättningsnivå i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser. Strukturen för redovisningen har utformats i samarbete med Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Försäkringskassan har möjlighet att följa vilka personer som beviljas olika förmåner och under hur lång tid ersättning utbetalas. Vid en uppföljning av situationen för de personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen är det av intresse att studera i vilken mån personer har beviljats sjukersättning tills vidare, aktivitetsersättning, fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Det är emellertid viktigt att påpeka att det finns eftersläpningar i den statistik som visar på hur många personer som omfattas av en förmån. Det kan till exempel bero på att ansökan om ersättning kan göras retroaktivt och att det kan ta tid att handlägga ärenden på Försäkringskassan, bland annat på grund av att beslutsunderlag kan behöva kompletteras. Efter att en person uppnått maximal tid i sjukförsäkringen har denne möjlighet att på Arbetsförmedlingen anmäla sig till det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion som kan pågå som längst i tre månader. I denna uppföljning redovisas antalet personer av dem som lämnat sjukförsäkringen som skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Vidare redovisas status på Arbetsförmedlingen för de personer som ej återvänt till sjukförsäkringen efter att de skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Det finns dock personer som innan och efter programmet arbetslivsintroduktion varit aktuella på både. Dessa överlappningar är svåra att följa upp. Dock görs det i denna uppföljning i slutet av kapitel två en redovisning av status hos Arbetsförmedlingen för personer som återvänt till Försäkringskassan. Försäkringskassan har tillgång till uppgifter från Arbetsförmedlingens register som visar vilken status målgruppen för denna uppföljning har i slutet av varje månad hos Arbetsförmedlingen. I denna uppföljning redovisas information om de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under första kvartalet Sammanfattande information om de personer som uppnådde maximal tid under 2010 redovisas i bilaga 1. Dessa grupper har redovisats mer utförligt i tidigare uppföljningar. Senast tillgängliga uppgifter är från augusti 2011 och många retroaktiva beslut bör ha fångats, men uppgifterna kan fortfarande förändras. För att en person ska räknas som att denne återvänt till sjukförsäkringen ska personen ha startat ett sjukfall som blivit minst 30 dagar eller beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Detta ska ha skett inom ett år efter arbetslivintroduktionens slut. Därefter räknas i denna uppföljning man som ett vanligt sjukfall. Av de grupper som 4

5 Sida: 5 av 20 redovisas i denna rapport är det årsskiftesgruppen och delar av gruppen som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet 2010 som berörs av detta. 5

6 Sida: 6 av Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under första kvartalet 2011 Under första kvartalet 2011 uppnådde personer maximal tid i sjukförsäkringen varav i sjukpenning på fortsättningsnivå och i tidsbegränsad sjukersättning. Av dessa personer har 114 personer beviljats fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå och personer har hittills beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning (SA) med startdatum i direkt anslutning till slutdatumet för den tidsbegränsade ersättningen. Resterande personer lämnade sjukförsäkringen. Av dessa personer är drygt två tredjedelar kvinnor, medelåldern är 46 år och psykiska diagnoser (50 %) samt sjukdomar i rörelseorganen (27 %) dominerar. Av dem som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet var det personer som fram till den 31 augusti 2011 var aktuella eller hade varit aktuella hos Arbetsförmedlingen. Det är således totalt 456 personer som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen fram till och med De som inte skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen är i genomsnitt äldre än dem som skrivit in sig och har oftare en diagnos som inte tillhör diagnosgrupperna sjukdomar i rörelseorganen. Tabell 1. Skillnader mellan dem som har skrivit in sig och dem som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen Inskriven Ej inskriven Samtliga Andel kvinnor 69 % 68 % 69 % Andel män 31 % 32 % 31 % Andel psykiska diagnoser 49 % 50 % 50 % Andel sjukdomar i rörelseorganen 27 % 22 % 27 % Andel övriga diagnoser 24 % 28 % 23 % Medelålder 46 år 48 år 46 år Totalt antal personer Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik I figur 1 nedan ges en översiktlig bild över vad som hänt med de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen första kvartalet

7 Sida: 7 av 20 Figur 1. Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen första kvartalet personer uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under första kvartalet (3 797 kvinnor och män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. (1 256 kvinnor och 114 män) lämnade sjukförsäkringen. (2 937 kvinnor och 1 348män) 456 skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. (311 kvinnor och 145 män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. (2 626 kvinnor och män) 26 har återvänt till sjukförsäkringen. (15 kvinnor och 11 män) har återvänt till sjukförsäkringen. (804 kvinnor och 371 män) 430 har inte återvänt till sjukförsäkringen. (296 kvinnor och 134 män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. (1 822 kvinnor och 832 män) 453 i arbete. (312 kvinnor och 141 män) 128 öppet arbetslösa. (89 kvinnor och 39 män) i program med aktivitetsstöd. (1 032 kvinnor och 449 män) 415 inskrivna utan aktivitetsstöd. (284 kvinnor och 131 män) 177 lämnat Af av annan anledning än arbete. (105 kvinnor och 72 män) 7

8 Sida: 8 av Gruppen som återvänt till sjukförsäkringen Efter cirka tre månader utan ersättning från sjukförsäkringen kan den försäkrade få sjukpenning eller rehabiliteringspenning 1. Fram till och med den 31 augusti 2011 hade sammanlagt personer skickat in en begäran om detta. Som tidigare nämnts finns eftersläpningar i den statistik som visar på hur många personer som beviljas en förmån. Det kan till exempel bero på att ansökan om ersättning kan göras retroaktivt och att det kan ta tid att handlägga ärenden på Försäkringskassan, bland annat på grund av att beslutsunderlag behöver kompletteras. Av de personer som ansökt om sjukpenning eller rehabiliteringspenning har hittills personer startat ett sjukfall som blivit minst 30 dagar. Utöver dessa personer har 43 personer beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Totalt har alltså personer (28 procent) startat ett sjukfall som blivit minst 30 dagar eller beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Dessa personer beskrivs i fortsättningen som återvänt till sjukförsäkringen. De som återvänt till sjukförsäkringen har ungefär samma könsfördelning som dem som inte återvänt. Medelåldern är något högre och det är något mindre vanligt med psykiska diagnoser bland dem som återvänt. Det finns även vissa skillnader i omfattning. Skillnaderna vad gäller omfattning illustreras i Tabell 3 nedan. Tabell 2. Antal personer som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet 2011 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Antal personer Varav kvinnor Varav män Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Nedan redovisas i vilken utsträckning personer med olika omfattning återvänt till sjukförsäkringen. Uppgifterna utgår ifrån vilken omfattning personer hade i tidsbegränsad sjukersättning eller sjukpenning på fortsättningsnivå innan de lämnade till följd av tidsgräns. Personer med en hel ersättning har i högre grad återvänt till sjukförsäkringen medan relativt sett färre personer med partiell ersättning har återvänt till försäkringen. 1 För de försäkrade som haft en tidsbegränsad sjukersättning i maximalt 18 månader enligt övergångsbestämmelserna är detta under förutsättning att de har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som de kan få tillbaka 8

9 Sida: 9 av 20 Tabell 3. Andelen som återvänt till sjukförsäkringen uppdelat på omfattning Omfattning Återvänt till sjukförsäkringen Ej återvänt till sjukförsäkringen Samtliga 25 % 85 (19 %) 359 (81 %) 444 (100 %) 50 % 238 (28 %) 620 (72 %) 858 (100 %) 75 % 51 (28 %) 131 (72 %) 182 (100 %) 100 % 827 (30 %) (70 %) (100 %) Källa: Försäkringskassans statistik Genom att följa vilka personer som åter har fått en utbetalning från sjukförsäkringen kan det konstateras att det finns personer som både finns registrerade hos Arbetsförmedlingen och som får ersättning utbetald från sjukförsäkringen. Det kan finnas flera anledningar till detta, bland annat kan det finnas personer, som får partiell ersättning från sjukförsäkringen och arbetar med lönebidrag på deltid. Personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltar i handlingsplansamverkan kan också leda till överlappningar. 2.2 Status hos Arbetsförmedlingen den 31 augusti 2011 Av de totalt personer som lämnade sjukförsäkringen första kvartalet 2011 som en konsekvens av tidsgränserna i sjukförsäkringen var det personer, kvinnor och män, som fram till den 31 augusti 2011 var aktuella eller hade varit aktuella hos Arbetsförmedlingen. Av dessa personer är det personer, kvinnor (69 procent) och 832 män (31 procent) som inte återvänt till sjukförsäkringen i någon omfattning. Deras status den sista augusti 2011 hos Arbetsförmedlingen visas i figur 1 på sidan 7. Status består av senaste registrerade sökandekategori för dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och avaktualiseringsorsak för dem som lämnat Arbetsförmedlingen. Vissa statusgrupper, exempelvis i arbete, består av personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen med tillfälliga arbeten eller arbeten med stöd samt av personer som lämnat Arbetsförmedlingen för ett arbete Status i arbete Status i arbete består av fyra kategorier, fortsatt anställning samma arbetsgivare, arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. Till fortsatt anställning hos samma arbetsgivare räknas personer som lämnat Arbetsförmedlingen för fortsatt anställning hos tidigare arbetsgivare. Till arbete utan stöd räknas personer som lämnat Arbetsförmedlingen för tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar samt personer som fortfarande är inskrivna på Arbetsförmedlingen med tillfälliga anställningar som timanställningar eller deltidsanställningar. Till nystartsjobb räknas personer med nystartsjobb samt särskilt nystartsjobb. Till arbete med stöd räknas anställning med lönebidrag, trygghets- och utvecklingsanställning, offentligt skyddat arbete och anställning på Samhall. 9

10 Sida: 10 av 20 I dagsläget är det ej möjligt att ta fram data på huruvida de personer som är i arbete arbetade i någon omfattning innan programmet arbetslivsintroduktion och om de den sista augusti arbetade i samma, eller mindre/högre, omfattning som innan de skrevs in i programmet arbetslivsintroduktion Status öppet arbetslös Status öppet arbetslös består av två kategorier, platsförmedlingsservice och avslutad programinsats. Till kategorin platsförmedlingsservice räknas personer som är matchningsbara och bedömda att kunna ta ett arbete direkt. Kategorin avslutad programinsats är en automatisk kod som sätts vid avslutad programinsats om kod för ny sökandekategori ej registrerats. För personer i denna kategori har ej en bedömning om de kan ta ett arbete direkt gjorts. De personer som räknas till status öppet arbetslös förutsätts ha ersättning från arbetslöshetsförsäkringen Status program med aktivitetsstöd Till status program med aktivitetsstöd räknas personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen har flera arbetsmarknadspolitiska program som innehåller olika insatser och aktiviteter beroende på syftet med programmet. Personer som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion har efter detta framförallt deltagit i programmen fördjupad vägledning och kartläggning, arbetslivsinriktad rehabilitering, aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, förberedande utbildning och insatser inom jobb- och utvecklingsgarantin. De personer som räknas till status program med aktivitetsstöd uppbär aktivitetsstöd Status inskrivna på Arbetsförmedlingen utan aktivitetsstöd Till status inskriven på Arbetsförmedlingen utan aktivitetsstöd räknas personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, men som ej deltar i program med aktivitetsstöd eller har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebär att de är inskrivna med förhinder och har begränsade alternativt obefintliga förutsättningar, trots försök till anpassning, för att delta i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Majoriteten av dem som är inskrivna utan aktivitetsstöd bedöms ha sökt ersättning från sjukförsäkringen. En förutsättning för att Försäkringskassan ska behandla en ansökan om ersättning från sjukförsäkringen är att personen inte uppbär aktivitetsstöd samtidigt Status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete Till status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete räknas personer som avaktualiserats och lämnat Arbetsförmedlingen av andra anledningar än arbete. Till lämnat av känd orsak räknas personer som avaktualiserats från Arbetsförmedlingen och där orsaken till detta är känd av arbetsförmedlaren. Till lämnat för utbildning räknas personer som lämnat för annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning och till lämnat på grund av att kontakten upphört räknas personer där personen ej är avhörd och anledningen till detta är ej känd av Arbetsförmedlingen. De personer som räknas till 10

11 Sida: 11 av 20 status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete uppbär ingen ersättning från arbetsmarknadspolitiken. I tabell 4 nedan redovisas status på Arbetsförmedlingen den 31 augusti för de som lämnade sjukförsäkringen första kvartalet 2011 fördelat på kategori och kön. 11

12 Sida: 12 av 20 Tabell 4 Status och kategori på Arbetsförmedlingen den 31 augusti för de som lämnade sjukförsäkringen första kvartalet 2011 och ej återvänt till sjukförsäkringen Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Arbetslivsinriktad rehabilitering aktivitetsstöd Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Jobb- och Utvecklingsgarantin Övriga program I Program totalt Inskriven utan Inskriven med förhinder aktivitetsstöd Lämnat Af av annan Känd orsak anledning än arbete Utbildning Kontakten upphört Lämnat Af, ej arbete totalt TOTALT Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 12

13 Sida: 13 av 20 I tabell 5 nedan redovisas senaste status hos Arbetsförmedlingen för de personer som återvänt till sjukförsäkringen. Tabellen innehåller både personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och personer som har avaktualiserats. Att personer som återvänt till sjukförsäkringen fortfarande är inskrivna hos Arbetsförmedlingen kan bero på många saker. Som tidigare nämnts kan det bland annat bero på att en person får partiell ersättning från sjukförsäkringen samtidigt som personen arbetar med lönebidrag på deltid. Tabell 5. Antal personer som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet 2011 och som återvänt till sjukförsäkringen samt deras status hos Arbetsförmedlingen Status Antal personer Varav kvinnor Varav män I arbete Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd Inskrivna utan aktivitetsstöd Lämnat Af av annan anledning än arbete Totalt

14 Sida: 14 av Total omfattning av ersättning från sjukförsäkringen för dem som återvänt till sjukförsäkringen I sjukförsäkringen förekommer det att personer får både sjukpenning och sjukersättning samtidigt. Då är det oftast mer intressant att se på summan av den totala omfattningen, snarare än att studera omfattningen per förmån. Denna summa benämns i denna redovisning som total omfattning. Total omfattning avser sammanlagd ersättning från sjukpenning och rehabiliteringspenning samt sjukersättning och aktivitetsersättning. För personerna som återvänt till sjukförsäkringen har Försäkringskassan beräknat total omfattning både då de lämnade sjukförsäkringen och total omfattningen när de sedan återvänt till sjukförsäkringen. Det blir då möjligt att se om den totala omfattningen förändrats. De tidpunkter som jämförts är sista månaden innan man lämnade sjukförsäkringen och den månad då man återvänt till sjukförsäkringen. Sammantaget har 77 procent av dem som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet 2011 på grund av tidsgräns och som sedan återvänt, oförändrad total omfattning, 18 procent har fått ökad total omfattning och fem procent har fått minskad omfattning. I tabellerna nedan redovisas i vilken utsträckning de personer som återvänt till sjukförsäkringen fått förändrad total omfattning när de återvänt jämfört med den total omfattning de hade innan de lämnade sjukförsäkringen. I tabell 6 nedan redovisas förändring av total omfattning för samtliga personer som återvänt till sjukförsäkringen. I tabell 7 och 8 redovisas förändring av total omfattning separat för kvinnor och män. Kvinnor har i högre utsträckning fått ökad total omfattning när de återvänt till sjukförsäkringen medan män i högre utsträckning har oförändrad total omfattning. Tabell 6 Förändring av total omfattning för de personer som lämnat sjukförsäkringen på grund av tidsgräns och senare återvänt till sjukförsäkringen Lämnade sjukförsäkringen Minskad totalomfattning Oförändrad totalomfattning Ökad totalomfattning % 75% 17% Första kvartalet % 77% 18% Samtliga 8% 75% 17% Källa: Försäkringskassans statistik. För 194 personer som återvänt saknas information om omfattning. Dessa finns ej med i tabellen ovan. 14

15 Sida: 15 av 20 Tabell 7 Förändring av total omfattning för de kvinnor som lämnat sjukförsäkringen på grund av tidsgräns och senare återvänt till sjukförsäkringen Lämnade sjukförsäkringen Minskad totalomfattning Oförändrad totalomfattning Ökad totalomfattning % 73% 19% Första kvartalet % 75% 20% Samtliga 9% 73% 19% Källa: Försäkringskassans statistik. För 134 kvinnor som återvänt saknas information om omfattning. Dessa finns ej med i tabellen ovan. Tabell 8 Förändring av total omfattning för de män som lämnat sjukförsäkringen på grund av tidsgräns och senare återvänt till sjukförsäkringen Lämnade sjukförsäkringen Minskad totalomfattning Oförändrad totalomfattning Ökad totalomfattning % 79% 14% Första kvartalet % 82% 14% Samtliga 7% 79% 14% Källa: Försäkringskassans statistik. För 60 män som återvänt saknas information om omfattning. Dessa finns ej med i tabellen ovan. 15

16 Sida: 16 av 20 Bilaga 1. Grupperna som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 I denna bilaga redovisas sammanfattande statistik för grupperna som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under

17 Sida: 17 av 20 Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under personer uppnådde maximal tid under ( kvinnor och män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. (4 621 kvinnor och män) lämnade sjukförsäkringen. ( kvinnor och män) skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. (3 644 kvinnor och män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. ( kvinnor och män) har återvänt till sjukförsäkringen. (907 kvinnor och 341 män) har återvänt till sjukförsäkringen. ( kvinnor och män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. (2 737 kvinnor och män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( kvinnor och män) i arbete. (3 240 kvinnor och män) öppet arbetslösa. (294 kvinnor och 180 män) i program med aktivitetsstöd. (5 208 kvinnor och män) inskrivna utan aktivitetsstöd. (944 kvinnor och 482 män) 2 158lämnat Af av annan anledning än arbete. (1 431 kvinnor och 727 män) 17

18 Sida: 18 av 20 Antal personer som lämnade sjukförsäkringen under 2010 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Antal personer Varav kvinnor Varav män Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Status och kategori på Arbetsförmedlingen den 31 augusti för de som lämnade sjukförsäkringen under 2010 och ej återvänt till sjukförsäkringen Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Jobb- och Utvecklingsgarantin aktivitetsstöd Arbetslivsinriktad rehabilitering Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Övriga program Program totalt Inskriven utan Sökande med förhinder aktivitetsstöd Lämnat Af av annan Känd orsak anledning än arbete Utbildning Kontakten upphört Lämnat ej arbete totalt TOTALT Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 18

19 Sida: 19 av 20 Bilaga 2. Könsuppdelade tabeller Skillnader mellan dem som har skrivit in sig och dem som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Avser de kvinnor som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet Inskriven Ej inskriven Samtliga Andel psykiska diagnoser 49 % 50 % 50 % Andel sjukdomar i rörelseorganen 30 % 25 % 29 % Andel övriga diagnoser 21 % 25 % 21 % Medelålder 45 år 48 år 46 år Totalt antal personer Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik Skillnader mellan dem som har skrivit in sig och dem som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Avser de män som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet Inskriven Ej inskriven Samtliga Andel psykiska diagnoser 48 % 50% 49 % Andel sjukdomar i rörelseorganen 22 % 18 % 21 % Andel övriga diagnoser 30 % 32 % 30 % Medelålder 46 år 47 år 46 år Totalt antal personer Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 19

20 Sida: 20 av 20 Andelen som återvänt till sjukförsäkringen uppdelat på omfattning. Avser de kvinnor som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet Omfattning Återvänt till sjukförsäkringen Ej återvänt till sjukförsäkringen Samtliga 25 % 69 (19 %) 290 (81 %) 359 (100 %) 50 % 179 (28 %) 463 (72 %) 642 (100 %) 75 % 38 (29 %) 94 (71 %) 132 (100 %) 100 % 533 (30 %) (70 %) (100 %) Källa: Försäkringskassans statistik Andelen som återvänt till sjukförsäkringen uppdelat på omfattning. Avser de män som lämnade sjukförsäkringen under först kvartalet Omfattning Återvänt till sjukförsäkringen Ej återvänt till sjukförsäkringen Samtliga 25 % 16 (19 %) 69 (81 %) 85 (100 %) 50 % 59 (27 %) 157 (73 %) 216 (100 %) 75 % 13 (26 %) 37 (74 %) 50 (100 %) 100 % 294 (29 %) 703 (71 %) 997 (100 %) Källa: Försäkringskassans statistik 20

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011. Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011. Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra, tredje och fjärde kvartalet 2010 Återrapportering

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra och tredje kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra och tredje kvartalet 2010 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra och tredje kvartalet 2010 Återrapportering enligt

Läs mer

Hur har fo rva rvsinkomsterna fo ra ndrats mellan 2009 och 2010 fo r de som uppna dde maximal tid i sjukfo rsa kringen det fo rsta halva ret 2010?

Hur har fo rva rvsinkomsterna fo ra ndrats mellan 2009 och 2010 fo r de som uppna dde maximal tid i sjukfo rsa kringen det fo rsta halva ret 2010? 1 (6) Hur har fo rva rvsinkomsterna fo ra ndrats mellan 2009 och 2010 fo r de som uppna dde maximal tid i sjukfo rsa kringen det fo rsta halva ret 2010? Inledning Vid årsskiftet 2009/2010 uppnådde de första

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

Plan för uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Plan för uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 1 (5) Socialdepartementet Plan för uppföljning av sjukfrånvarons utveckling Wimi 2005 FK90010_004_G 2 (5) Plan för uppföljning av sjukfrånvarons utveckling Försäkringskassan har i regleringsbrevet för

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

1 (29) HK (4100) Socialdepartementet Stockholm

1 (29) HK (4100) Socialdepartementet Stockholm 1 (29) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning november 2012 2 (29) Sammanfattning Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2012

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-06-17 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2016

Läs mer

Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen PROMEMORIA 1(14) Datum Diarienummer 2015-02-26 2014-133 Niklas Österlund Enheten för sjukförmåner 08-58 00 15 52 Niklas.osterlund@inspsf.se Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 1. Uppdrag Försäkringskassan

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-12-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik november 2012 Veckostatistik vecka 49, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Maria Dahlberg Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Maria Dahlberg Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:15 Diarienr: 08/0206 Arbetsgivarpolitik: 08-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitiska insatser Maria Dahlberg Datum: 2008-01-22 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Arbetsmarknadsdata '0909 '0809 Δ NYANMÄLDA PLATSER 662 753-12,10% KVARSTÅENDE PLATSER 484 475 1,90% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 1380 1246 10,80% KVARSTÅENDE

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-03 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2011 Veckostatistik vecka 10, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser I januari 2013 uppgick de nyanmälda platserna till närmare 1 700, vilket är cirka

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-02 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2011 Veckostatistik vecka 14, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1 Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN En dag på FK - 2015 Sida 1 FK:s uppdrag inom sjukförsäkringsområdet Bedöma och besluta om rätten till ersättning Samordningsuppdraget Samordningsuppdraget.. innebär

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik oktober 2011 Veckostatistik vecka 45, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-02-29 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (18) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (18) Sammanfattning De nya reglerna inom sjukskrivningsprocessen som trädde i kraft den

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-16 2011-99 Er referens 120-2867-2010/11 Enhetschef Dan Ljungberg 08-58 00 15 21 dan.ljungberg@inspsf.se Socialförsäkringsutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Svar

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-10-25 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik september 2011 Veckostatistik vecka 40, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Myten om långtidssjukskrivna

Myten om långtidssjukskrivna ARBETARRÖRELSENS TANKESMEDJA SNABBANALYS nr 4 augusti 2010 Myten om långtidssjukskrivna Anne-Marie Lindgren granskar effekterna av alliansregeringens försämringar i sjukförsäkringen. Hon hänvisar till

Läs mer

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Sida: 2 av 28 Dnr:

Läs mer

Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24272-8 ISSN 0284-6012

Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24272-8 ISSN 0284-6012 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Frukostseminarium AFA Försäkring Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 2, 215 Sofia Bill Analytiker, Försäkringskassan Sid 1 December 215 Sjukfrånvarons utveckling, del 2 Källa: Försäkringskassans databas

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008 KM Sjöstrand 2009-02-01 Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni 2007 31 december 2008 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2013-04-24 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2013 Veckostatistik vecka 6, 2013 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2013-04-24 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2013 Veckostatistik vecka 16, 2013 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013

(8,3 %) Fakta om arbetsmarknadsläget i Norrbottens län i slutet av augusti 2013 Luleå september 2013 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Norrbottens län augusti 2013 10 258 (8,3 %) 4 796 kvinnor (3,9 %) 5 462 män (4,4 %) 2 850 unga 18-24 år (17,6 %) (Andel

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2013-04-24 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2013 Veckostatistik vecka 9, 2013 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer