Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008"

Transkript

1 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

2 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud I detta dokument lämnas verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud avseende år Verksamhetens ekonomiska redovisning återfinns i Samordningsförbundets Årsredovisning för år Statistik hämtad ur Excelfil (DIS) om deltagare i samverkan presenteras som bilaga till dokumenten Årsredovisning och verksamhetsberättelse. 1. Politisk verksamhet, administration och Revision Samordningsförbundet har under året genomfört 7 protokollförda sammankomster. Därutöver har förbundet alternativt förbundets presidium genomfört olika sammankomster bestående i exemeplvis: Informations möte den 12 maj med Primärvårdsstyrelsen i Fyrbodal och NUsjukvårdsstyrelsen i Fyrbodal. Mötet arrangerades i syfte att informera sjukvårdens utförarstyrelser om förbunden och dess verksamheter. Nationella nätverkskonferensen i Nyköping den april. SKL seminarium om En gemensam ingång i Göteborg den 8 sept. Samordningsförbundens dag den 22 sept. Nationella nätverkskonferensen i Södertälje den 5-6 november. Förbundets arbetskonferens den 18 september tillsammans med berednings/chefsgrupp och lokala ledningsgruppen LLG. Presidieträffar vilka föregått samordningsförbundets möten. Förbundet har under årets sammanträden behandlat budget, verksamhetsplan, bokslut, delårsbokslut, beslutat om olika kunskapsinsatser och försöksverksamheter samt löpande följt insatser som initierats. Vidare har förbundet hanterat vissa grundläggande frågor för förbundets verksamhet så som uppföljning av tidigare plan för intern styrning och kontroll samt revidering av planen inför 2009, modell för systematisk kvalitetsutveckling i samverkan (Ständiga förbättringar) upphandling av utvärdering m.m. Förbundet har också initierat vissa uppdrag till andsvarig tjänsteman och berednings/chefsgrupp så som t.ex.; nytt underlag för verksamhet Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering inför 2009 (avseende drift, finansiering, samt styrning och ledning), förstudie arena ungdomscentral, samt uppdrag att arbeta fram ett underlag för utveckling av konceptet en dörr in med stöd av FINSAMlagen. Vid den nationella nätverkskonferensen i Nyköping initierades frågan om en nationell samverkans/samarbetsstruktur för samordningsförbunden. En arbetsgrupp bildades som fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan. Ordförande för samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har deltagit i nationellarbetsgruppen under Den politiska verksamheten har omsatt 146tkr vilket är något mer än den planerade budgeten för området om 130 kr för året. Kostnaderna består främst av arvoden, resor och kostnader i samband med konferenser och möten. Till stöd för förbundets verksamhet och berednings/chefsgruppens arbete har förbundet ett kansli som sköter förbundets administration etc. Kansliet består av styrelsens ansvarige tjänsteman tillsammans

3 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr med en tjänsteman vid administrativt centrum i Västra Götalandsregionen (deltids resurs). Administrativt centrum har hanterat ekonomiadministrationen. Ansvarig tjänsteman ansvarar för att förbundets verksamhet löper samt att styrelsens beslut genomförs och följs upp. Chefsrepresentanter från de samverkande myndigheterna/verksamheterna i Vänersborg/Mellerud har utgjort förbundets berednings/chefsgrupp. Beredningsgruppen har sammanträtt 7 tillfällen under 2008 Den planerade budgeten för kansliet var 737tkr. Kansliet har omsatt 610tkr under året vilket innebär ett överskott för kostnadsområdet för Överskottet beror främst på att ansvarig tjänsteman varit föräldraledig deltid under Revisionen granskar förbundets arbete enligt fastställda principer. Under 2008 har inte förbundet inte genomfört något enskilt möte med revisorerna. Den planerade budgeten för revisionen var 50tkr. Under 2008 har förbundet betalat 12tkr för revisorernas arbete. Det medför ett överskottet vilket främst beror på att det funnits oklarheter kring vem som bekostar revisorernas arbete. Sedan 2008 har lagstiftningen förtydligats i detta avseende vilket innebär att revisionsobjekten (förbunden) svara för kostnaderna i samband med revision av verksamheten. 2. Kunskapsinsatser, information, utveckling För verksamhetsåret 2008 har förbundet valt att satsa relativt sett mindre resurser på kompetensutveckling jämfört med tidigare år (200tkr jämfört med 800tkr för 2007). Under året har förbundet satsat resurser på följande kunskapsinsatser; Beredningsgruppen har genomfört en heldagskonferens för att diskutera utvecklingen av arbetet i samverkan. Personalen i samverkansgrupperna och berednings/chefsgruppen har haft en gemensam halvdag för genomgång och diskussion av den SWOT-analys som genomfördes under våren. Samordningsförbundens dag har genomförts tillsammans med övriga förbund i Västra Götalandsregionen. Samtliga Coacher har genomgått utbildning i arbetsmarknadscoachning samt att en av coacherna har genomgått utbildning i NLP (samtalsmetodik). Förbundet har genomfört sin årliga arbetskonferens. Representanter från förbundet, beredningsgrupp och lokal ledningsgrupp har deltagit i SKL,s seminarium om En dörr in. Förbundet har tillsammans med andra förbund i VGR arrangerat en tvådagars konferens om Arbetsförmåga där ett fyrtiotal medarbetare från samverkande verksamheter i Vänersborg/Mellerud deltog. Gemensam handledning för ansvariga tjänstemän i Fyrbodalsområdet. Utveckling av system för Kvalitetsutveckling i samverkan (avvikelserapportering) benämnt Ständiga förbättringar i samverkan. Mot bakgrund av tidigare undersökningar om ungdomars hälsa har förbundet tillsammans med inblandade parter initierat en förstudie med stöd av Europeiska Socialfonden om etablering av en ungdomscentral. Förbundet är också finansiär i projektet. Arbetet med förstudien fortgår under 2009 (se ytterligare information under rubriken övriga insatser).

4 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Kostnadsområdet har omsatt 158tkr av budgeterade 200tkr. Då planerade kostnader för bl.a. chefsutbildning varit lägre än väntat samt att en planerad lokal konferens om samverkan utgått har det med medfört ett överskott för området om 42 tkr. 3. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering är viktiga inslag i förbundets arbete med styrning och kontroll. De insatser som förbundet bidrar till att utveckla ska följas upp och i förekommande fall även utvärderas. För förbundet är det strategiskt viktigt att detta sker då det i tanken om förbundet som en struktur för utveckling av insatser i samverkan förutsätts att försöksverksamheter/ insatser implementeras i ordinarie verksamheter. En god uppföljning och utvärdering förväntas underlätta arbetet med implementering. För att följa upp använder förbundet nationella systemet SUS Systematisk uppföljning av samverkan samt en Excelfil nämnd DIS Deltagare i samverkan. För projekten används också vissa enkäter för att följa livstillfredsställelse hos deltagarna och deltagarnas upplevelse av sitt deltagande i samverkansaktiviteten. Förbundet har en gemensam överenskommelse med övriga samordningsförbund och Försäkringskassan i Västra Götalandsregionen om en regional resursperson till stöd för utveckling av användandet av SUS och DIS. Under året har förbundet upphandlat utvärdering av samverkansgrupp - coachprojektet. Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg utvärderar projektet. NHV påbörjade sitt utvärderingsarbete under hösten 2008 vilket fortlöper under Förbundet tillsammans med Vuxenutbildningen i Melleurd initierat en försöksverksamhet i Mellerud i form av Hälsa- och livsstils kurs under Två försöksgrupper har genomförts där Vuxenutbildningen i Mellerud och Företagshälsovården Kinnekullehälsan har utfört arbetet. Förbundet har finansierat den utvärdering som genomförts i försöksgrupperna. Utvärderingen presenterades för förbundet i december 2008 och förbundet har beslutat att arbeta vidare med försöksverksamheten under Uppföljning av förbundets verksamhet och mål Uppföljning av förbundets verksamhet och mål redovisas sammantaget genom tre dokument; Årsredovisning, Verksamhetsberättelse, och Deltagare i samverkan. Årsredovisningen fokuserar på den ekonomiska redovisningen medan verksamhetsberättelsen fokuserar på beskrivning av förbundets arbete, insatser och försöksverksamheter vilka förbundet bidrar till att utveckla. I dokumentet deltagare i samverkan redogörs främst för statistik hämtade ur tidigare nämnda uppföljningssystem som förbundet använder. Kostnadsområdet uppföljning och utvärdering har omsatt 138tkr av planerade 225tkr. Överskottet beror främst på en lägre kostnad än väntat för NHVs tjänster under 2008 samt att förbundet valt att inte inleda någon särskild utvärdering av Arbetsprövnings/träningsverkstaden TUC.

5 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Verksamheter/driftsprojekt Under hösten 2006 arbetade beredningsgruppen på uppdrag av förbundet fram förslag till försöksverksamheter enligt de principer och underlag som antagits av förbundet. Den 11 januari 2007 beslutade förbundet om genomförande försöksverksamheterna samverkansgrupp coachprojektet, Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME) och Arbetsprövning/ träningsverkstaden (TUC) Dessa verksamheter har fortgått under Under 2008 har också Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering inordnats finansiellt i Förbundet. En ny verksamhet initierades under 2008, Hälsa och livsstilskursen i Mellerud. Generella verksamhetsmål som förbundet angett i sin budget för alla projekt är att: genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för de aktuella målgrupperna ska: Självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska. Anställningsbarheten öka. Individens upplevelse av förbättrad hälsa och funktionalitet öka. Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80%. Nedan beskrivs verksamheterna i kortget samt antalet deltagare som ingått under 2008: Samverkansgrupp Coachprojektet I syfte att förstärka samverkan i samverkansgrupperna och utveckla det individuella processtödet för individerna i aktuella målgrupper har förbundet bidragit till anställning av 3 coacher som arbetar kopplat till samverkansgrupper med representanter från olika myndigheter/verksamheter. Befintliga samverkansgrupper har sedan starten strukturerats om och idag finns två samverkansgrupper i Vänersborg (en ung och en vuxen grupp) samt en samverkansgrupp i Mellerud. Samverkansgrupperna och coacherna ska genom sitt arbete förbättra rehabiliteringsprocessen för den enskilde genom att erbjuda individen: - Gemensam kartläggning av resurser och hinder - Stöd och motivationssamtal - Gemensam handlingsplan - Individuellt anpassade/sammansatta insatser utifrån individens situation och behov. I samverkansgrupp - coach projektet finns både perspektivet utveckling av samverkan som organiseringsprocess och utveckling av gemensamma metoder för en bättre rehabiliteringsprocess för deltagaren. Samverkansgrupp - Coachprojektet är det centrala projektet d.v.s. navet för samverkan kring gemensamma FÖR VEM grupper. Övriga projekt som förbundet bidrar till ses i sammanhanget som möjliga delaktiviteter för dem som remitteras till samverkan parallellt med övriga befintliga insatser/aktiviteter som också är möjliga genom samverkande verksamheter t.ex. samtalsstöd via primärvård etc. Effektmål för projektet är att; 80% av de som deltar ska efter projektet ha förbättrat möjligheten till anställning eller studier och 50% av de som deltar ska efter projektet helt eller delvis nå egen försörjning genom anställning eller studier. Från tidigare nämnda Excelfil sammanställs Statistik kring de deltagare som tagit del av samverkansgruppernas arbete under juni Denna statistik presenteras i särskild bilaga till budget och verksamhetsberättelse. Nedan presenteras ett fåtal uppgifter vilka redogör för antalet deltagare, könsfördelning och antal deltagare med utom/inomnordisk bakgrund i de olika samverkansgrupperna.

6 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Samverkansgrupperna har sammanlagt haft 218 unika deltagare i samverkan från och med juni månad 2007 fram till sista december Fördelningen av antalet deltagare har varit enligt fölande; Ungdomsgruppen Vänersborg 80st, Vuxengruppen Vänersborg 84st och Mellerudsgruppen 54st. I Samverkansgruppen unga i Vänersborg är fördelningen bland de 80 deltagarna 34 kvinnor och 46 män. Av de 80 deltagarna var det 30st med utomnordisk bakgrund. Av 80 deltagare har 46 deltagare avslutats i samverkan under den gångna perioden. Av de avslutade har 23st avslutats till arbete eller utbildning. Övriga 23 deltagare som avslutats i samverkan har avslutats av andra orsaker (psykisk/social ohälsa, missbruk, flytt eller andra orsaker). I Samverkansgruppen vuxna i Vänersborg är fördelningen bland de 84 deltagarna 42 kvinnor och 42 män. Av de 84 deltagarna var det 30st med utomnordisk bakgrund. Av 84 deltagare har 35 deltagare avslutats i samverkan under den gångna perioden. Av de avslutade har 10st avslutats till arbete eller utbildning. Övriga 25 deltagare som avslutats i samverkan har avslutats av andra orsaker (psykisk/social ohälsa, missbruk, flytt eller andra orsaker). I Samverkansgruppen i Mellerud är fördelningen bland de 54 deltagarna 28 kvinnor och 26 män. Av de 54 deltagarna var det 13 st med utomnordisk bakgrund. Av 54 deltagare har 28 deltagare avslutats i samverkan under den gångna perioden. Av de avslutade har 21st avslutats till arbete eller utbildning. Övriga 7 deltagare som avslutats i samverkan har avslutats av andra orsaker (psykisk/social ohälsa, missbruk, flytt eller andra orsaker). Sammantaget kan sägas att det är en jämn fördelning mellan män och kvinnor i samverkansgrupperna. Grupperna arbetar också med en förhållandevis hög andel personer med utomnordisk bakgrund. Alla medborgare med behov av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering har rätt att ta del av samverkansgruppernas arbete. Samordningsförbundet har dock prioriterat grupperna ungdomar upp till 29 år och utomnordiskt födda år. Detta medför att den extra resurs som förbundet tillfört samverkansgrupperna i form av coachfunktion har prioriteras till dessa grupper i första hand. Sedan hösten 2008 ges dock samtliga deltagare i samverkan tillgång till coach. I samverkansgruppen unga i Vänersborg tillhör samtliga 84 deltagare den tidigare prioriterade målgruppen. I samverkansgruppen vuxna i Vänersborg arbetade gruppen med 16 deltagare med utomnordisk bakgrund mellan år 68 personer tillhör gruppen övriga. I samverkansgruppen i Mellerud har gruppen arbetat med 36 ungdomar och med 8 personer med utomnordisk bakgrund år, 10st tillhör gruppen övriga. Konklusioner av samverkansgrupp coachprojektet De nystartade samverkansgrupperna och coacherna kom att ganska snart omfatta ett relativt stort antal deltagare från och med starten juni Förbundet och beredningsgruppen har följt utvecklingen av gruppernas arbete och försökt sörja för att förutsättningarna ska finns för att samverkansgrupperna och coacherna ska kunna göra ett bra arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbete för deltagarna. Under året genomfördes en SWOT analys av samverkansgruppernas arbete. Analysen visar att det finns en fungerande arbetsprocess i grupperna men att processen bör kunna förbättras i olika avseenden och ges en fastare struktur för att grupperna ska kunna komma till avslut i ärenden. Grupperna saknar i vissa fall verktyg för att kunna möta behoven hos en del av deltagarna alternativt att det är lång väntan på att få tillgång till vissa insatser. Det samverkansgrupperna efterlyser är t.ex. enklare tillgång till vissa utredningar, kuratorsresurs, bättre kontakter med läkare etc. Det man främst framhåller är dock tillgång till anpassade arbetstillfällen och möjlighet till subventionerade bidrag (lönebidrag, OSA-bidrag etc.) för anställning hos arbetsgivare. Då flera av deltagarna, dock inte alla, upplevs stå långt från arbetsmarknaden antas de vara beroende av Arbetsförmedlingens förutsättningar att ge sådana bidrag. Grupperna anger också att stödet för arbetet i samverkan kan i olika avseenden bli bättre vilket ofta blir avhängigt chefernas

7 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr engagemang för samverkan. Ett exempel är kommunikationen mellan samverkansgrupperna och linjeorganisationerna vilket bör kunna förbättras för att kontinuerligt utveckla samarbetet och ta vara på erfarenheter som görs i samverkan. Förbundet har som målsättning att av avslutade deltagare ska 50% avslutas till arbete utbildning. Avslutade deltagare i samverkansgruppen Vuxna når inte upp till 50% i avslut till arbete/utbildning. Det kan finnas olika skäl till det men främst skälet man framhåller är att gruppen arbetar med deltagare som står mycket långt från arbetsmarknaden. Förbundet behöver diskutera om förbundet ska revidera målsättningen för samverkansgruppen vuxna alternativt överväga om målgruppen för samverkansgruppens arbete bör förändras. Samverkansgruppen i Mellerud har i jämförelse med samverkansgrupperna i Vänersborg ett lägre antal deltagare. Samverkansgruppen och coachen har påtalat för parterna att det funnits ett utrymme för ytterligare deltagare men antalet remisser har inte ökat trots påtalanden. Resultatet bland avslutade deltagare i samverkansgruppen Mellerud är dock mycket positivt. Projektet har omsatt 1367tkr av budgeterade Överskottet om 283tkr beror främst på en vakant tjänst under ca 2,5 månader på en av coachtjänsterna samt att den administrativa resurs som tillfördes under året inledningsvis var vakant och arbetet påbörjades först vid halvårsskiftet. Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME) Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME) är en försöksverksamhet som inleddes under 2007 vilken ger möjlighet till arbetsträning/prövning för personer som inte omgående har förutsättningar att få möjlighet till arbetsförmågebedömning, arbetsträning/prövning hos en ordinarie arbetsgivare. Tidigare nämnda samverkansgrupper remitterar till insatsen som utförs av arbetsmarknadsenheten i Vänersborg. Sammanlagt har 42 personer deltagit i aktiviteten sedan starten hösten Av de 42 deltagarna remitterades 25 personer från samverkansgruppen vuxna, 14 från ungdomsgruppen och 3 från samverkansgruppen i Mellerud. Könsfördelningen bland dem som deltagit i verksamheten är 21 kvinnor och 21män. Av deltagarna var sammanlagt 16 ungdomar, invandrare år har endast varit 2 st. Sedan projektet startade har verksamheten i grunden omfattat 4 årsplatser. Då förbundet minskade antalet platser inom TUC from augusti 2008 gjorde förbundet en tillfällig överenskommelse om en ökning av antalet platser inom AME under perioden till totalt 10 platser för perioden. Konklusioner av verksamhet Arbetsliv rehabiliteringskedjan Nyttjandet av AME - rehabiliteringskedjan kom igång relativt sent under Verksamheten är dock inte nystartad utan har delvis funnits sedan tidigare men har ansets vara en befintlig resurs att bygga vidare på när det gäller arbetsträning/prövning och bedömning. Verksamheten erbjuder arbetsprövning i en reell miljö som är anpassad utifrån deltagarnas specifika förutsättningar och behov. Arbetsförmågebedömningen sker utifrån ett brett helhetsperspektiv av såväl respektive arbetsledare som studerar deltagarnas arbetsförmåga i reell arbetsmiljö. Dessutom följs detta upp i form av regelbundna samtal med rehabiliteringsutredare/beteendevetare som bedömer utifrån såväl fysiska som psykiska kriterier, i vilka motivation och självskattning av den egna arbetsförmågan väger tungt. Arbetsförmågebedömningen utgår från motsvarande kriterier som Arbetsförmedlingen rehabilitering använder sig av. I vissa fall har AME en tendens att anpassa arbetet väl mycket utifrån deltagarens specifika behov och förutsättningar. Den typen av anpassade arbeten går inte alltid att hitta på den öppna arbetsmarknaden. Det är därmed angeläget för verksamheten att i sitt utvecklingsarbete finna en adekvat bedömningsnivå av deltagares arbetsförmåga. En vidareutveckling av verksamheten kan ske genom en satsning på kompetensutveckling för att förädla bedömningsmetodiken inom specifika bedömningsmetoder, såsom exempelvis VALPAR eller

8 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr DOA. Ytterligare ett alternativt till vidareutveckling är att utöka samarbetet med de anvisande myndigheterna såsom exempelvis att samarbeta med arbetspsykolog från Arbetsförmedlingen parallellt som man nyttjar den anpassade arbetsmiljön på AME. Ytterligare en tanke om utveckling av verksamheten är att utredningsresursen kan förändras till kortare former av utredningar (2-3 v) för att initialt kunna se vart en person står för att senare arbeta vidare utifrån en sådan utredning. I verksamheten har man reflekterat kring hur nära deltagarna står arbetslivet när de remitteras in och över lag anser man att flertalet av deltagarna står mycket långt från arbetsmarknaden. Detta medför att de primära insatserna ofta kan innebära att jobba med basala insatser såsom att skapa kontinuitet, komma i tid etc. före en arbetsförmågebedömnnig kan aktualiseras. För övrigt noterar man en ökning av målgruppen unga funktionshindrade som behöver genomgå en arbetsförmågebedömnnig. Ett ökat behov som verksamheten antar kan kopplas samman med Försäkringskassans nya socialförsäkringsregler. Projektet har omsatt 462tkr mot budgeterade 300tkr för Underskottet för kostnadsområdet är planerat och täcks av omfördelning från kostnadsområdet för TUC verksamheten. Arbetsprövning/träningsverkstaden Förbudet har beslutat om upphandling av särskild verksamhet för arbetsförmågebedömning, arbetsprövning och träning. Trenova utvecklingscenter AB är den verksamhet som bedrivit aktiviteten. Liksom arbetsliv rehabiliteringskedjan ger denna verksamhet möjlighet till arbetsträning/prövning för personer som inte omgående har förutsättningar att få möjlighet till arbetsträning/prövning hos en ordinarie arbetsgivare. Även här remitterar tidigare nämnda samverkansgrupper till insatsen. Sammanlagt har 52 personer deltagit i aktiviteten sedan starten augusti Ungdomsgruppen har remitterat flest deltagare 26st, vuxengruppen 14 deltagare och Mellerudsgruppen 12 deltagare. Fördelningen mellan könen var 36 män och 18 kvinnor som tagit del av verksamheten. Konklusioner av verksamhet TUC Arbetsprövning/träningsverkstaden Verksamheten har medfört ett positivt stöd till vissa av deltagarna och har motiverat och klargjort deras förutsättningar att gå vidare till praktik, arbete och utbildning. Det har funnits en kritik från samverkan mot de utredningar som lämnats från verksamheten. Verksamheten har successivt arbetat för att förbättra underlagen. I vissa fall har deltagarna inte kunnat tillgodogöra sig verksamheten på grund av hälsomässiga/sociala skäl. Det ska ändå i flera fall ses som ett positivt resultat då deltagarens behov och förutsättningar synliggörs först då de kommer in och får delta i arbetslivsliknande aktiviteter. Då deltagarens behov och situation synliggörs medför det att samverkan i ett senare skede får förutsättningar att ge deltagaren adekvat stöd/insats. Erfarenheterna av arbetet med deltagare i verksamheten visar att det finns anledning för samverkande parter att åter diskutera hur behoven analyseras innan deltagare remitteras in i samverkan och arbetslivsinriktade aktiviteter sätts in. Det vill säga att fundera över urval/urvalsprocess till samverkan och de arbetslivsinriktade aktiviteterna. Då förbundet följt verksamheten och inte uppfattat att verksamheten gett de synergieffekter man förväntat sig har förbundet valt att inte förnya avtalet för verksamheten under Förbundet tar också beslutet mot bakgrund av att tiden gällande avtalsskrivning utifrån genomförd upphandling endast sträcker sig fram till och med halvårsskiftet Då förbundet i ett par omgångar omförhandlat överenskommelsen med verksamheten har förbundet kunnat minska sina sammanlagda kostnader för verksamheten under I stället för budgeterade 1168tkr har verksamheten medfört en kostnad om 785tkr under året.

9 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Holmängen - arbetslivsinriktad rehabilitering Från och med 2008 har Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering införlivats i förbundet (finansiellt). Liksom arbetsliv rehabiliteringskedjan och TUC ger denna verksamhet möjlighet till arbetsträning/prövning och bedömning för deltagare som behöver extra stöd för att utveckla sin arbetsförmåga. Även här remitterar tidigare nämnda samverkansgrupper till insatsen. Enligt DIS filerna har sammanlagt 31 deltagare remitterats in i verksamheten av samverkansgrupperna under Ungdomsgruppen har remitterat 8 deltagare, vuxengruppen 21 deltagare och Mellerudsgruppen 2 deltagare. Fördelning kvinnor och män var relativt lika då 15 män och 16 kvinnor remitterats till verksamheten. Deltagare med utomnordisk bakgrund var 6 st. Av Holmängens egen verksamhetsberättelse framgår att 26 deltagare har genomgått/avslutats i verksamheten under 2008, av dessa gick18 deltagare (69 %) vidare i arbetslinjen. Konklusioner av verksamhet Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering Verksamheten säger sig ha upplevt en positiv samverkan med samverkande parter. Dock har Holmängen haft ett lägre antal inskrivna under året än planerat. Enligt verksamhetens mål ska ca 50 deltagare avslutas per år vilket är att jämföra med de 26 deltagare som avslutats under året. Verksamheten har till stor del bedrivits av 3 erfarna personal och i övrigt nya vikarier under 9 mån av Arbetsledartjänsten har också varit obesatt fram till och med september månad. Detta faktum har minskat flödet och tyvärr medfört att färre fått ta del av verksamheten under de första delarna av Under sista delen av året har det något minskade remissinflödet gett vid handen att genomströmning stannat på en betydligt lägre nivå än tidigare. Under året har det periodvis både varit kö in i verksamheten och funnits tomma platser. Det är angeläget att Holmängen tillsammans med remitterande samverkansgrupper styr planeringen av verksamheten så att verksamheten har ett jämnt flöde av deltagare när det gäller såväl remisser in i verksamheten som avslut av deltagare i verksamheten under året. Verksamheten bör kunna uppnå målet om minst 50 avslutade deltagare under ett verksamhetsår. När det gäller målet att minst 50% av avslutade deltagare ska gå vidare i arbetslinjen så har verksamheten nått sina mål. När det gäller deltagare som inte går vidare i arbetslinjen efter rehabilitering och bedömning har/och kommer verksamhetens nätverksarbete för att hitta annan adekvat åtgärd utvecklas ytterligare. Det är ett arbete verksamheten också har blivit bättre på att dokumentera vilket går att utläsa i den lokala statistikpresentationen. Utöver de 26 deltagare som genomgått verksamheten har 12 deltagare inlett men avbrutits under introduktion p.g.a. psykosociala problem och behov som ligger utanför Holmängens möjligheter att hantera. Dessa åtgärder anses idag av deltagarna, samverkansparter och av verksamheten självt som en lika viktig uppgift att uppmärksamma eftersom det förhindrar onödig rundgång av deltagare hos våra olika myndigheter. Förbundets kostnad för verksamheten har uppgått till budgeterade 3083tkr.

10 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Övriga insatser Planeringsarbete Samordningsförbundet som bildades den 1 mars 2006 är en förhållandevis ny organisation med fortsatt behov av att strukturera förbundets arbete och finna former för ledning och styrning av den finansiella samordningen. Det har under året inneburit ett fortsatt arbete med att få in vissa administrativa rutiner som gör det möjligt att följa och följa upp arbetet på ett godtagbart sätt. Under året initierades bl.a. arbetet med ett nytt dokument Inriktningsdokument för budget Det är ett arbetsdokument som legat till grund i arbetsprocessen med budget inför nästkommande år. Det är angeläget för förbundet och de ingående parterna att man tillsammans arbetar för att finna en adekvat budgetprocess. Något som inte är enkelt sett till de olika huvudmäns enskilda budgetprocesser vilka inverkar på förbundets möjlighet att hantera sin budgetprocess. Projekt Förstudie Arena ungdomscentral Under 2008 har Förbundet bidragit till initierandet av en förstudie angående en ungdomscentral. Förstudien sker i Åmål och Vänersborgs kommuner med stöd av Europeiska socialfonden. Förbundet Vänersborg/Mellerud och Förbundet i Norra Dalsland har varit medfinansiärer i projektet. Förbundet har medfinansierat förstudien med 53tkr under Projekt Förstudie Socialtföretagande/Sociala kooperativ Under 2008 har förbundet tagit dela av information om och diskuterat frågan om Socialt företagande och sociala kooperativ som en möjlighet för individer som behöver tillgång till anpassade arbetstillfällen/sysselsättning. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och Samordningsförbundet Norra Dalsland gav tillsammans ett uppdrag till Arbetsmarknadsenhetscheferna i Dals Ed och Mellerud att arbeta fram en ESF ansökan angående en förstudie om socialt företagande/sociala kooperativ i kommunerna. En ansökan vilken också Samordningsförbundet Trollhättan/Grästorp/Lilla Edet, i ett senare skede, ställde sig bakom. Förbunden kommer att vara medfinansiärer i ett eventuellt förstudieprojekt där Melleruds kommun är projekt ägare. Särskilda åtgärder med anledning av revisionens synpunkter I revisionsrapporten för förbundets verksamhetsår 2007 lämnade revisionen en synpunkt angående inordnandet av Holmängen - arbetslivsinriktad rehabilitering inom förbundet. Revisorerna varnade förbundet för att då förbundet tar över befintlig verksamhet kan förbundet riskera hamna i en allt för förvaltande roll. Förbundet har beaktat revisorernas synpunkter men har inte kunnat finna någon annan lösning än att inordna verksamheten under Revisorerna uppmärksammade också styrelsen under 2007 om att den interna kontrollen behöver stärkas och styrelsen rekommenderades av revisionen att upprätta en plan för att stärka den interna kontrollen. Inför 2008 antog förbundet en plan angående intern styrning och kontroll för att stärka den interna kontrollen. Förbundet har under 2008 gjort en särskild uppföljning angående planen för intern styrning och kontroll.

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (15)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (15) Nr 5 2007-01-11 1(15) Plats och tid Samordningsförbundets kontor, torsdagen den 11 januari 2007, klockan 09.00 12.00 ande Lennart Niklasson (Kommunerna) Thomas Gustafsson (Länsarbetsnämnden) Els-Marie

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhets- och budgetplan 2007 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samordningsförbundet Inledning s samordningsförbund bildades 1 januari 2007 och är bildat av Mariestads kommun, Töreboda

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors Beslutande Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Ord Kenneth Gustavsson Dals-Eds kommun Ersättare Agneta

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29 PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Badhusgatan 29 Närvarande Anna-Britta Andersson Skövde kommun ordförande Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Claes-Göran Borg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Projektet/ Aktiviteten PÅGÅNG

Projektet/ Aktiviteten PÅGÅNG Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-06-04 1(6) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektet/ Aktiviteten PÅGÅNG Bakgrund

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Datum: 3 april 2008 Tid: Kl. 09.00 12.00 Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Närvarande: Ledamöter: Thomas Gustafsson, tjänsteman, Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Samordningsförbundet Skövde 2007-12-13. Tid 2007-12-13. AME, Gesällgatan

PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Samordningsförbundet Skövde 2007-12-13. Tid 2007-12-13. AME, Gesällgatan PROTOKOLL Nr 8/2007 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande AME, Gesällgatan Anna-Britta Andersson Skövde kommun ordförande Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Thomas Gustafsson

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000 2048 DELÅRSBOKSLUT. Januari augusti 2015. Antagen 2015 09 14

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000 2048 DELÅRSBOKSLUT. Januari augusti 2015. Antagen 2015 09 14 DELÅRSBOKSLUT Januari augusti 2015 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Antagen 2015 09 14 1 Sammanfattning Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud rapporterar här om sin verksamhet och utfallet av

Läs mer

Informationsärende och återkoppling:

Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2009 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Naturkraft Rehabilitering, AME, Skaraborgsgatan 19, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Claes-Göran

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: onsdagen den 27 augusti 2014, kl 13:15-15.00 Arbetsförmedlingen Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer