Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008"

Transkript

1 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

2 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud I detta dokument lämnas verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud avseende år Verksamhetens ekonomiska redovisning återfinns i Samordningsförbundets Årsredovisning för år Statistik hämtad ur Excelfil (DIS) om deltagare i samverkan presenteras som bilaga till dokumenten Årsredovisning och verksamhetsberättelse. 1. Politisk verksamhet, administration och Revision Samordningsförbundet har under året genomfört 7 protokollförda sammankomster. Därutöver har förbundet alternativt förbundets presidium genomfört olika sammankomster bestående i exemeplvis: Informations möte den 12 maj med Primärvårdsstyrelsen i Fyrbodal och NUsjukvårdsstyrelsen i Fyrbodal. Mötet arrangerades i syfte att informera sjukvårdens utförarstyrelser om förbunden och dess verksamheter. Nationella nätverkskonferensen i Nyköping den april. SKL seminarium om En gemensam ingång i Göteborg den 8 sept. Samordningsförbundens dag den 22 sept. Nationella nätverkskonferensen i Södertälje den 5-6 november. Förbundets arbetskonferens den 18 september tillsammans med berednings/chefsgrupp och lokala ledningsgruppen LLG. Presidieträffar vilka föregått samordningsförbundets möten. Förbundet har under årets sammanträden behandlat budget, verksamhetsplan, bokslut, delårsbokslut, beslutat om olika kunskapsinsatser och försöksverksamheter samt löpande följt insatser som initierats. Vidare har förbundet hanterat vissa grundläggande frågor för förbundets verksamhet så som uppföljning av tidigare plan för intern styrning och kontroll samt revidering av planen inför 2009, modell för systematisk kvalitetsutveckling i samverkan (Ständiga förbättringar) upphandling av utvärdering m.m. Förbundet har också initierat vissa uppdrag till andsvarig tjänsteman och berednings/chefsgrupp så som t.ex.; nytt underlag för verksamhet Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering inför 2009 (avseende drift, finansiering, samt styrning och ledning), förstudie arena ungdomscentral, samt uppdrag att arbeta fram ett underlag för utveckling av konceptet en dörr in med stöd av FINSAMlagen. Vid den nationella nätverkskonferensen i Nyköping initierades frågan om en nationell samverkans/samarbetsstruktur för samordningsförbunden. En arbetsgrupp bildades som fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan. Ordförande för samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har deltagit i nationellarbetsgruppen under Den politiska verksamheten har omsatt 146tkr vilket är något mer än den planerade budgeten för området om 130 kr för året. Kostnaderna består främst av arvoden, resor och kostnader i samband med konferenser och möten. Till stöd för förbundets verksamhet och berednings/chefsgruppens arbete har förbundet ett kansli som sköter förbundets administration etc. Kansliet består av styrelsens ansvarige tjänsteman tillsammans

3 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr med en tjänsteman vid administrativt centrum i Västra Götalandsregionen (deltids resurs). Administrativt centrum har hanterat ekonomiadministrationen. Ansvarig tjänsteman ansvarar för att förbundets verksamhet löper samt att styrelsens beslut genomförs och följs upp. Chefsrepresentanter från de samverkande myndigheterna/verksamheterna i Vänersborg/Mellerud har utgjort förbundets berednings/chefsgrupp. Beredningsgruppen har sammanträtt 7 tillfällen under 2008 Den planerade budgeten för kansliet var 737tkr. Kansliet har omsatt 610tkr under året vilket innebär ett överskott för kostnadsområdet för Överskottet beror främst på att ansvarig tjänsteman varit föräldraledig deltid under Revisionen granskar förbundets arbete enligt fastställda principer. Under 2008 har inte förbundet inte genomfört något enskilt möte med revisorerna. Den planerade budgeten för revisionen var 50tkr. Under 2008 har förbundet betalat 12tkr för revisorernas arbete. Det medför ett överskottet vilket främst beror på att det funnits oklarheter kring vem som bekostar revisorernas arbete. Sedan 2008 har lagstiftningen förtydligats i detta avseende vilket innebär att revisionsobjekten (förbunden) svara för kostnaderna i samband med revision av verksamheten. 2. Kunskapsinsatser, information, utveckling För verksamhetsåret 2008 har förbundet valt att satsa relativt sett mindre resurser på kompetensutveckling jämfört med tidigare år (200tkr jämfört med 800tkr för 2007). Under året har förbundet satsat resurser på följande kunskapsinsatser; Beredningsgruppen har genomfört en heldagskonferens för att diskutera utvecklingen av arbetet i samverkan. Personalen i samverkansgrupperna och berednings/chefsgruppen har haft en gemensam halvdag för genomgång och diskussion av den SWOT-analys som genomfördes under våren. Samordningsförbundens dag har genomförts tillsammans med övriga förbund i Västra Götalandsregionen. Samtliga Coacher har genomgått utbildning i arbetsmarknadscoachning samt att en av coacherna har genomgått utbildning i NLP (samtalsmetodik). Förbundet har genomfört sin årliga arbetskonferens. Representanter från förbundet, beredningsgrupp och lokal ledningsgrupp har deltagit i SKL,s seminarium om En dörr in. Förbundet har tillsammans med andra förbund i VGR arrangerat en tvådagars konferens om Arbetsförmåga där ett fyrtiotal medarbetare från samverkande verksamheter i Vänersborg/Mellerud deltog. Gemensam handledning för ansvariga tjänstemän i Fyrbodalsområdet. Utveckling av system för Kvalitetsutveckling i samverkan (avvikelserapportering) benämnt Ständiga förbättringar i samverkan. Mot bakgrund av tidigare undersökningar om ungdomars hälsa har förbundet tillsammans med inblandade parter initierat en förstudie med stöd av Europeiska Socialfonden om etablering av en ungdomscentral. Förbundet är också finansiär i projektet. Arbetet med förstudien fortgår under 2009 (se ytterligare information under rubriken övriga insatser).

4 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Kostnadsområdet har omsatt 158tkr av budgeterade 200tkr. Då planerade kostnader för bl.a. chefsutbildning varit lägre än väntat samt att en planerad lokal konferens om samverkan utgått har det med medfört ett överskott för området om 42 tkr. 3. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering är viktiga inslag i förbundets arbete med styrning och kontroll. De insatser som förbundet bidrar till att utveckla ska följas upp och i förekommande fall även utvärderas. För förbundet är det strategiskt viktigt att detta sker då det i tanken om förbundet som en struktur för utveckling av insatser i samverkan förutsätts att försöksverksamheter/ insatser implementeras i ordinarie verksamheter. En god uppföljning och utvärdering förväntas underlätta arbetet med implementering. För att följa upp använder förbundet nationella systemet SUS Systematisk uppföljning av samverkan samt en Excelfil nämnd DIS Deltagare i samverkan. För projekten används också vissa enkäter för att följa livstillfredsställelse hos deltagarna och deltagarnas upplevelse av sitt deltagande i samverkansaktiviteten. Förbundet har en gemensam överenskommelse med övriga samordningsförbund och Försäkringskassan i Västra Götalandsregionen om en regional resursperson till stöd för utveckling av användandet av SUS och DIS. Under året har förbundet upphandlat utvärdering av samverkansgrupp - coachprojektet. Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg utvärderar projektet. NHV påbörjade sitt utvärderingsarbete under hösten 2008 vilket fortlöper under Förbundet tillsammans med Vuxenutbildningen i Melleurd initierat en försöksverksamhet i Mellerud i form av Hälsa- och livsstils kurs under Två försöksgrupper har genomförts där Vuxenutbildningen i Mellerud och Företagshälsovården Kinnekullehälsan har utfört arbetet. Förbundet har finansierat den utvärdering som genomförts i försöksgrupperna. Utvärderingen presenterades för förbundet i december 2008 och förbundet har beslutat att arbeta vidare med försöksverksamheten under Uppföljning av förbundets verksamhet och mål Uppföljning av förbundets verksamhet och mål redovisas sammantaget genom tre dokument; Årsredovisning, Verksamhetsberättelse, och Deltagare i samverkan. Årsredovisningen fokuserar på den ekonomiska redovisningen medan verksamhetsberättelsen fokuserar på beskrivning av förbundets arbete, insatser och försöksverksamheter vilka förbundet bidrar till att utveckla. I dokumentet deltagare i samverkan redogörs främst för statistik hämtade ur tidigare nämnda uppföljningssystem som förbundet använder. Kostnadsområdet uppföljning och utvärdering har omsatt 138tkr av planerade 225tkr. Överskottet beror främst på en lägre kostnad än väntat för NHVs tjänster under 2008 samt att förbundet valt att inte inleda någon särskild utvärdering av Arbetsprövnings/träningsverkstaden TUC.

5 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Verksamheter/driftsprojekt Under hösten 2006 arbetade beredningsgruppen på uppdrag av förbundet fram förslag till försöksverksamheter enligt de principer och underlag som antagits av förbundet. Den 11 januari 2007 beslutade förbundet om genomförande försöksverksamheterna samverkansgrupp coachprojektet, Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME) och Arbetsprövning/ träningsverkstaden (TUC) Dessa verksamheter har fortgått under Under 2008 har också Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering inordnats finansiellt i Förbundet. En ny verksamhet initierades under 2008, Hälsa och livsstilskursen i Mellerud. Generella verksamhetsmål som förbundet angett i sin budget för alla projekt är att: genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för de aktuella målgrupperna ska: Självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska. Anställningsbarheten öka. Individens upplevelse av förbättrad hälsa och funktionalitet öka. Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80%. Nedan beskrivs verksamheterna i kortget samt antalet deltagare som ingått under 2008: Samverkansgrupp Coachprojektet I syfte att förstärka samverkan i samverkansgrupperna och utveckla det individuella processtödet för individerna i aktuella målgrupper har förbundet bidragit till anställning av 3 coacher som arbetar kopplat till samverkansgrupper med representanter från olika myndigheter/verksamheter. Befintliga samverkansgrupper har sedan starten strukturerats om och idag finns två samverkansgrupper i Vänersborg (en ung och en vuxen grupp) samt en samverkansgrupp i Mellerud. Samverkansgrupperna och coacherna ska genom sitt arbete förbättra rehabiliteringsprocessen för den enskilde genom att erbjuda individen: - Gemensam kartläggning av resurser och hinder - Stöd och motivationssamtal - Gemensam handlingsplan - Individuellt anpassade/sammansatta insatser utifrån individens situation och behov. I samverkansgrupp - coach projektet finns både perspektivet utveckling av samverkan som organiseringsprocess och utveckling av gemensamma metoder för en bättre rehabiliteringsprocess för deltagaren. Samverkansgrupp - Coachprojektet är det centrala projektet d.v.s. navet för samverkan kring gemensamma FÖR VEM grupper. Övriga projekt som förbundet bidrar till ses i sammanhanget som möjliga delaktiviteter för dem som remitteras till samverkan parallellt med övriga befintliga insatser/aktiviteter som också är möjliga genom samverkande verksamheter t.ex. samtalsstöd via primärvård etc. Effektmål för projektet är att; 80% av de som deltar ska efter projektet ha förbättrat möjligheten till anställning eller studier och 50% av de som deltar ska efter projektet helt eller delvis nå egen försörjning genom anställning eller studier. Från tidigare nämnda Excelfil sammanställs Statistik kring de deltagare som tagit del av samverkansgruppernas arbete under juni Denna statistik presenteras i särskild bilaga till budget och verksamhetsberättelse. Nedan presenteras ett fåtal uppgifter vilka redogör för antalet deltagare, könsfördelning och antal deltagare med utom/inomnordisk bakgrund i de olika samverkansgrupperna.

6 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Samverkansgrupperna har sammanlagt haft 218 unika deltagare i samverkan från och med juni månad 2007 fram till sista december Fördelningen av antalet deltagare har varit enligt fölande; Ungdomsgruppen Vänersborg 80st, Vuxengruppen Vänersborg 84st och Mellerudsgruppen 54st. I Samverkansgruppen unga i Vänersborg är fördelningen bland de 80 deltagarna 34 kvinnor och 46 män. Av de 80 deltagarna var det 30st med utomnordisk bakgrund. Av 80 deltagare har 46 deltagare avslutats i samverkan under den gångna perioden. Av de avslutade har 23st avslutats till arbete eller utbildning. Övriga 23 deltagare som avslutats i samverkan har avslutats av andra orsaker (psykisk/social ohälsa, missbruk, flytt eller andra orsaker). I Samverkansgruppen vuxna i Vänersborg är fördelningen bland de 84 deltagarna 42 kvinnor och 42 män. Av de 84 deltagarna var det 30st med utomnordisk bakgrund. Av 84 deltagare har 35 deltagare avslutats i samverkan under den gångna perioden. Av de avslutade har 10st avslutats till arbete eller utbildning. Övriga 25 deltagare som avslutats i samverkan har avslutats av andra orsaker (psykisk/social ohälsa, missbruk, flytt eller andra orsaker). I Samverkansgruppen i Mellerud är fördelningen bland de 54 deltagarna 28 kvinnor och 26 män. Av de 54 deltagarna var det 13 st med utomnordisk bakgrund. Av 54 deltagare har 28 deltagare avslutats i samverkan under den gångna perioden. Av de avslutade har 21st avslutats till arbete eller utbildning. Övriga 7 deltagare som avslutats i samverkan har avslutats av andra orsaker (psykisk/social ohälsa, missbruk, flytt eller andra orsaker). Sammantaget kan sägas att det är en jämn fördelning mellan män och kvinnor i samverkansgrupperna. Grupperna arbetar också med en förhållandevis hög andel personer med utomnordisk bakgrund. Alla medborgare med behov av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering har rätt att ta del av samverkansgruppernas arbete. Samordningsförbundet har dock prioriterat grupperna ungdomar upp till 29 år och utomnordiskt födda år. Detta medför att den extra resurs som förbundet tillfört samverkansgrupperna i form av coachfunktion har prioriteras till dessa grupper i första hand. Sedan hösten 2008 ges dock samtliga deltagare i samverkan tillgång till coach. I samverkansgruppen unga i Vänersborg tillhör samtliga 84 deltagare den tidigare prioriterade målgruppen. I samverkansgruppen vuxna i Vänersborg arbetade gruppen med 16 deltagare med utomnordisk bakgrund mellan år 68 personer tillhör gruppen övriga. I samverkansgruppen i Mellerud har gruppen arbetat med 36 ungdomar och med 8 personer med utomnordisk bakgrund år, 10st tillhör gruppen övriga. Konklusioner av samverkansgrupp coachprojektet De nystartade samverkansgrupperna och coacherna kom att ganska snart omfatta ett relativt stort antal deltagare från och med starten juni Förbundet och beredningsgruppen har följt utvecklingen av gruppernas arbete och försökt sörja för att förutsättningarna ska finns för att samverkansgrupperna och coacherna ska kunna göra ett bra arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbete för deltagarna. Under året genomfördes en SWOT analys av samverkansgruppernas arbete. Analysen visar att det finns en fungerande arbetsprocess i grupperna men att processen bör kunna förbättras i olika avseenden och ges en fastare struktur för att grupperna ska kunna komma till avslut i ärenden. Grupperna saknar i vissa fall verktyg för att kunna möta behoven hos en del av deltagarna alternativt att det är lång väntan på att få tillgång till vissa insatser. Det samverkansgrupperna efterlyser är t.ex. enklare tillgång till vissa utredningar, kuratorsresurs, bättre kontakter med läkare etc. Det man främst framhåller är dock tillgång till anpassade arbetstillfällen och möjlighet till subventionerade bidrag (lönebidrag, OSA-bidrag etc.) för anställning hos arbetsgivare. Då flera av deltagarna, dock inte alla, upplevs stå långt från arbetsmarknaden antas de vara beroende av Arbetsförmedlingens förutsättningar att ge sådana bidrag. Grupperna anger också att stödet för arbetet i samverkan kan i olika avseenden bli bättre vilket ofta blir avhängigt chefernas

7 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr engagemang för samverkan. Ett exempel är kommunikationen mellan samverkansgrupperna och linjeorganisationerna vilket bör kunna förbättras för att kontinuerligt utveckla samarbetet och ta vara på erfarenheter som görs i samverkan. Förbundet har som målsättning att av avslutade deltagare ska 50% avslutas till arbete utbildning. Avslutade deltagare i samverkansgruppen Vuxna når inte upp till 50% i avslut till arbete/utbildning. Det kan finnas olika skäl till det men främst skälet man framhåller är att gruppen arbetar med deltagare som står mycket långt från arbetsmarknaden. Förbundet behöver diskutera om förbundet ska revidera målsättningen för samverkansgruppen vuxna alternativt överväga om målgruppen för samverkansgruppens arbete bör förändras. Samverkansgruppen i Mellerud har i jämförelse med samverkansgrupperna i Vänersborg ett lägre antal deltagare. Samverkansgruppen och coachen har påtalat för parterna att det funnits ett utrymme för ytterligare deltagare men antalet remisser har inte ökat trots påtalanden. Resultatet bland avslutade deltagare i samverkansgruppen Mellerud är dock mycket positivt. Projektet har omsatt 1367tkr av budgeterade Överskottet om 283tkr beror främst på en vakant tjänst under ca 2,5 månader på en av coachtjänsterna samt att den administrativa resurs som tillfördes under året inledningsvis var vakant och arbetet påbörjades först vid halvårsskiftet. Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME) Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME) är en försöksverksamhet som inleddes under 2007 vilken ger möjlighet till arbetsträning/prövning för personer som inte omgående har förutsättningar att få möjlighet till arbetsförmågebedömning, arbetsträning/prövning hos en ordinarie arbetsgivare. Tidigare nämnda samverkansgrupper remitterar till insatsen som utförs av arbetsmarknadsenheten i Vänersborg. Sammanlagt har 42 personer deltagit i aktiviteten sedan starten hösten Av de 42 deltagarna remitterades 25 personer från samverkansgruppen vuxna, 14 från ungdomsgruppen och 3 från samverkansgruppen i Mellerud. Könsfördelningen bland dem som deltagit i verksamheten är 21 kvinnor och 21män. Av deltagarna var sammanlagt 16 ungdomar, invandrare år har endast varit 2 st. Sedan projektet startade har verksamheten i grunden omfattat 4 årsplatser. Då förbundet minskade antalet platser inom TUC from augusti 2008 gjorde förbundet en tillfällig överenskommelse om en ökning av antalet platser inom AME under perioden till totalt 10 platser för perioden. Konklusioner av verksamhet Arbetsliv rehabiliteringskedjan Nyttjandet av AME - rehabiliteringskedjan kom igång relativt sent under Verksamheten är dock inte nystartad utan har delvis funnits sedan tidigare men har ansets vara en befintlig resurs att bygga vidare på när det gäller arbetsträning/prövning och bedömning. Verksamheten erbjuder arbetsprövning i en reell miljö som är anpassad utifrån deltagarnas specifika förutsättningar och behov. Arbetsförmågebedömningen sker utifrån ett brett helhetsperspektiv av såväl respektive arbetsledare som studerar deltagarnas arbetsförmåga i reell arbetsmiljö. Dessutom följs detta upp i form av regelbundna samtal med rehabiliteringsutredare/beteendevetare som bedömer utifrån såväl fysiska som psykiska kriterier, i vilka motivation och självskattning av den egna arbetsförmågan väger tungt. Arbetsförmågebedömningen utgår från motsvarande kriterier som Arbetsförmedlingen rehabilitering använder sig av. I vissa fall har AME en tendens att anpassa arbetet väl mycket utifrån deltagarens specifika behov och förutsättningar. Den typen av anpassade arbeten går inte alltid att hitta på den öppna arbetsmarknaden. Det är därmed angeläget för verksamheten att i sitt utvecklingsarbete finna en adekvat bedömningsnivå av deltagares arbetsförmåga. En vidareutveckling av verksamheten kan ske genom en satsning på kompetensutveckling för att förädla bedömningsmetodiken inom specifika bedömningsmetoder, såsom exempelvis VALPAR eller

8 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr DOA. Ytterligare ett alternativt till vidareutveckling är att utöka samarbetet med de anvisande myndigheterna såsom exempelvis att samarbeta med arbetspsykolog från Arbetsförmedlingen parallellt som man nyttjar den anpassade arbetsmiljön på AME. Ytterligare en tanke om utveckling av verksamheten är att utredningsresursen kan förändras till kortare former av utredningar (2-3 v) för att initialt kunna se vart en person står för att senare arbeta vidare utifrån en sådan utredning. I verksamheten har man reflekterat kring hur nära deltagarna står arbetslivet när de remitteras in och över lag anser man att flertalet av deltagarna står mycket långt från arbetsmarknaden. Detta medför att de primära insatserna ofta kan innebära att jobba med basala insatser såsom att skapa kontinuitet, komma i tid etc. före en arbetsförmågebedömnnig kan aktualiseras. För övrigt noterar man en ökning av målgruppen unga funktionshindrade som behöver genomgå en arbetsförmågebedömnnig. Ett ökat behov som verksamheten antar kan kopplas samman med Försäkringskassans nya socialförsäkringsregler. Projektet har omsatt 462tkr mot budgeterade 300tkr för Underskottet för kostnadsområdet är planerat och täcks av omfördelning från kostnadsområdet för TUC verksamheten. Arbetsprövning/träningsverkstaden Förbudet har beslutat om upphandling av särskild verksamhet för arbetsförmågebedömning, arbetsprövning och träning. Trenova utvecklingscenter AB är den verksamhet som bedrivit aktiviteten. Liksom arbetsliv rehabiliteringskedjan ger denna verksamhet möjlighet till arbetsträning/prövning för personer som inte omgående har förutsättningar att få möjlighet till arbetsträning/prövning hos en ordinarie arbetsgivare. Även här remitterar tidigare nämnda samverkansgrupper till insatsen. Sammanlagt har 52 personer deltagit i aktiviteten sedan starten augusti Ungdomsgruppen har remitterat flest deltagare 26st, vuxengruppen 14 deltagare och Mellerudsgruppen 12 deltagare. Fördelningen mellan könen var 36 män och 18 kvinnor som tagit del av verksamheten. Konklusioner av verksamhet TUC Arbetsprövning/träningsverkstaden Verksamheten har medfört ett positivt stöd till vissa av deltagarna och har motiverat och klargjort deras förutsättningar att gå vidare till praktik, arbete och utbildning. Det har funnits en kritik från samverkan mot de utredningar som lämnats från verksamheten. Verksamheten har successivt arbetat för att förbättra underlagen. I vissa fall har deltagarna inte kunnat tillgodogöra sig verksamheten på grund av hälsomässiga/sociala skäl. Det ska ändå i flera fall ses som ett positivt resultat då deltagarens behov och förutsättningar synliggörs först då de kommer in och får delta i arbetslivsliknande aktiviteter. Då deltagarens behov och situation synliggörs medför det att samverkan i ett senare skede får förutsättningar att ge deltagaren adekvat stöd/insats. Erfarenheterna av arbetet med deltagare i verksamheten visar att det finns anledning för samverkande parter att åter diskutera hur behoven analyseras innan deltagare remitteras in i samverkan och arbetslivsinriktade aktiviteter sätts in. Det vill säga att fundera över urval/urvalsprocess till samverkan och de arbetslivsinriktade aktiviteterna. Då förbundet följt verksamheten och inte uppfattat att verksamheten gett de synergieffekter man förväntat sig har förbundet valt att inte förnya avtalet för verksamheten under Förbundet tar också beslutet mot bakgrund av att tiden gällande avtalsskrivning utifrån genomförd upphandling endast sträcker sig fram till och med halvårsskiftet Då förbundet i ett par omgångar omförhandlat överenskommelsen med verksamheten har förbundet kunnat minska sina sammanlagda kostnader för verksamheten under I stället för budgeterade 1168tkr har verksamheten medfört en kostnad om 785tkr under året.

9 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Holmängen - arbetslivsinriktad rehabilitering Från och med 2008 har Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering införlivats i förbundet (finansiellt). Liksom arbetsliv rehabiliteringskedjan och TUC ger denna verksamhet möjlighet till arbetsträning/prövning och bedömning för deltagare som behöver extra stöd för att utveckla sin arbetsförmåga. Även här remitterar tidigare nämnda samverkansgrupper till insatsen. Enligt DIS filerna har sammanlagt 31 deltagare remitterats in i verksamheten av samverkansgrupperna under Ungdomsgruppen har remitterat 8 deltagare, vuxengruppen 21 deltagare och Mellerudsgruppen 2 deltagare. Fördelning kvinnor och män var relativt lika då 15 män och 16 kvinnor remitterats till verksamheten. Deltagare med utomnordisk bakgrund var 6 st. Av Holmängens egen verksamhetsberättelse framgår att 26 deltagare har genomgått/avslutats i verksamheten under 2008, av dessa gick18 deltagare (69 %) vidare i arbetslinjen. Konklusioner av verksamhet Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering Verksamheten säger sig ha upplevt en positiv samverkan med samverkande parter. Dock har Holmängen haft ett lägre antal inskrivna under året än planerat. Enligt verksamhetens mål ska ca 50 deltagare avslutas per år vilket är att jämföra med de 26 deltagare som avslutats under året. Verksamheten har till stor del bedrivits av 3 erfarna personal och i övrigt nya vikarier under 9 mån av Arbetsledartjänsten har också varit obesatt fram till och med september månad. Detta faktum har minskat flödet och tyvärr medfört att färre fått ta del av verksamheten under de första delarna av Under sista delen av året har det något minskade remissinflödet gett vid handen att genomströmning stannat på en betydligt lägre nivå än tidigare. Under året har det periodvis både varit kö in i verksamheten och funnits tomma platser. Det är angeläget att Holmängen tillsammans med remitterande samverkansgrupper styr planeringen av verksamheten så att verksamheten har ett jämnt flöde av deltagare när det gäller såväl remisser in i verksamheten som avslut av deltagare i verksamheten under året. Verksamheten bör kunna uppnå målet om minst 50 avslutade deltagare under ett verksamhetsår. När det gäller målet att minst 50% av avslutade deltagare ska gå vidare i arbetslinjen så har verksamheten nått sina mål. När det gäller deltagare som inte går vidare i arbetslinjen efter rehabilitering och bedömning har/och kommer verksamhetens nätverksarbete för att hitta annan adekvat åtgärd utvecklas ytterligare. Det är ett arbete verksamheten också har blivit bättre på att dokumentera vilket går att utläsa i den lokala statistikpresentationen. Utöver de 26 deltagare som genomgått verksamheten har 12 deltagare inlett men avbrutits under introduktion p.g.a. psykosociala problem och behov som ligger utanför Holmängens möjligheter att hantera. Dessa åtgärder anses idag av deltagarna, samverkansparter och av verksamheten självt som en lika viktig uppgift att uppmärksamma eftersom det förhindrar onödig rundgång av deltagare hos våra olika myndigheter. Förbundets kostnad för verksamheten har uppgått till budgeterade 3083tkr.

10 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr Övriga insatser Planeringsarbete Samordningsförbundet som bildades den 1 mars 2006 är en förhållandevis ny organisation med fortsatt behov av att strukturera förbundets arbete och finna former för ledning och styrning av den finansiella samordningen. Det har under året inneburit ett fortsatt arbete med att få in vissa administrativa rutiner som gör det möjligt att följa och följa upp arbetet på ett godtagbart sätt. Under året initierades bl.a. arbetet med ett nytt dokument Inriktningsdokument för budget Det är ett arbetsdokument som legat till grund i arbetsprocessen med budget inför nästkommande år. Det är angeläget för förbundet och de ingående parterna att man tillsammans arbetar för att finna en adekvat budgetprocess. Något som inte är enkelt sett till de olika huvudmäns enskilda budgetprocesser vilka inverkar på förbundets möjlighet att hantera sin budgetprocess. Projekt Förstudie Arena ungdomscentral Under 2008 har Förbundet bidragit till initierandet av en förstudie angående en ungdomscentral. Förstudien sker i Åmål och Vänersborgs kommuner med stöd av Europeiska socialfonden. Förbundet Vänersborg/Mellerud och Förbundet i Norra Dalsland har varit medfinansiärer i projektet. Förbundet har medfinansierat förstudien med 53tkr under Projekt Förstudie Socialtföretagande/Sociala kooperativ Under 2008 har förbundet tagit dela av information om och diskuterat frågan om Socialt företagande och sociala kooperativ som en möjlighet för individer som behöver tillgång till anpassade arbetstillfällen/sysselsättning. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och Samordningsförbundet Norra Dalsland gav tillsammans ett uppdrag till Arbetsmarknadsenhetscheferna i Dals Ed och Mellerud att arbeta fram en ESF ansökan angående en förstudie om socialt företagande/sociala kooperativ i kommunerna. En ansökan vilken också Samordningsförbundet Trollhättan/Grästorp/Lilla Edet, i ett senare skede, ställde sig bakom. Förbunden kommer att vara medfinansiärer i ett eventuellt förstudieprojekt där Melleruds kommun är projekt ägare. Särskilda åtgärder med anledning av revisionens synpunkter I revisionsrapporten för förbundets verksamhetsår 2007 lämnade revisionen en synpunkt angående inordnandet av Holmängen - arbetslivsinriktad rehabilitering inom förbundet. Revisorerna varnade förbundet för att då förbundet tar över befintlig verksamhet kan förbundet riskera hamna i en allt för förvaltande roll. Förbundet har beaktat revisorernas synpunkter men har inte kunnat finna någon annan lösning än att inordna verksamheten under Revisorerna uppmärksammade också styrelsen under 2007 om att den interna kontrollen behöver stärkas och styrelsen rekommenderades av revisionen att upprätta en plan för att stärka den interna kontrollen. Inför 2008 antog förbundet en plan angående intern styrning och kontroll för att stärka den interna kontrollen. Förbundet har under 2008 gjort en särskild uppföljning angående planen för intern styrning och kontroll.

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer