Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums."

Transkript

1 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) (8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman , Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Projektplanen är en revidering av Projektplan Futuro med anpassning till lokala förhållanden i Kristinehamn och Grums. Bakgrund Karlstads Samordningsförbund bildades i januari I oktober 2008 bytte förbundet namn till Samordningsförbundet Samspelet då kommunerna Grums och Hammarö aviserat att de ville ansluta sig till förbundet. I november samma år meddelade även Kristinehamns kommun att var intresserade av att tillhöra vårt förbund efter årsskiftet. Styrelsen i dåvarande Karlstads Samordningsförbund beslutade i september 2008 att starta ett projekt för unga vuxna med psykisk ohälsa där syftet är att stödja deltagaren med arbetslivsinriktad rehabilitering mot målet egen försörjning. Verksamheten startade med deltagare i november/december Redan vid årsskiftet uppstod kö. För att kunna tillgodose tillkommande kommuners behov av deltagarverksamhet beslutade styrelsen i maj 2009 att utvidga Futuro med ett liknande projekt på orterna Grums och Kristinehamn. Vidare beslutade styrelsen att utvidga antalet deltagare i Karlstad så att plats skapas för medborgare från Hammarö och för de medborgare från Karlstad som idag står i kö. Målgruppen utvidgas så att även medborgare äldre än 29 år kan delta. Detta gäller på alla platser. Uppdrag Styrelsen uppdrar till Samspelets Futuro att organisera verksamhet med bred kompetens för att göra kartläggningar och en samlad analys av individens behov. Utifrån analysen görs, tillsammans med deltagaren en bedömning av vilka olika insatser som behövs för att hon/han ska kunna gå vidare mot egen försörjning. I basverksamheten ingår att skapa stöd och struktur i vardagen för att deltagaren ska kunna gå vidare mot arbete alternativt utbildning. Maslow s behovstrappa utgör grunden. Trädgårdsgatan 1A Tel:

2 2(8) Åtgärdsfasen, liksom avslutsfasen, bygger på en samordnad rehabilitering genom ett samordnat arbetssätt mellan myndigheter och ett utvecklat tvärsektoriellt arbete. Syfte Syftet med Futuro är att samordna insatser mellan Samordningsförbundets fyra parter och därigenom skapa förutsättning för varje deltagare att hitta sin väg mot arbetsmarknaden med hjälp av en individuellt anpassad handlingsplan. Syftet är vidare att Futuro ska utgå från den enskilde individens behov och inte från parternas olika uppdrag, då verksamheten bygger på en helhetssyn och flexibel samverkan. Mål Målet är, utifrån styrelsens uppdrag, en samordning av deltagarens behov av insatser så att förutsättningar skapas och aktiviteter samordnas i en individuell handlingsplan. Därigenom ska deltagaren ha möjlighet att förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, finna, få och behålla ett arbete, alternativt börja studera För deltagaren: Efter 6 månaders deltagande ska stegförflyttning ha skett mot målet egen försörjning. Minst 10 av deltagarna (50%) ska efter 1 år ha erhållit ett förvärvsarbete alternativt börjat studera För Samspelets Futuro: Uppdraget utförs i enlighet med styrelsens beslut. Möjlighet ska kunna erbjudas deltagaren gällande kvalificerade bedömningar som t.ex. neuropsykologisk utredning samt funktions- och arbetsförmågebedömning. Samtalsstöd, kognitiv beteendeterapi (KBT) alternativt annan terapi, hälsobedömning, friskvårdsinsatser etc. är andra möjligheter som ska kunna erbjudas inom projektet liksom arbetsträning/praktik i reell miljö. För parterna: Minskade kostnader efter deltagartidens slut, vilket innebär en total samhällsekonomisk vinst. Måluppfyllelsen av parternas egna verksamhetsmål är inte huvudfokus.

3 3(8) Målgrupp/ behovsgrupp Ursprungsdeltagarna i projektet är unga vuxna med komplex problematik i åldern år, 1 vilka har behov samordnade resurser och coachning för att komma ut på arbetsmarknaden. Behovsgruppen utökas, från och med augusti 2009, även till dem som är äldre än 29 år. Antal personer Maximalt10 personer kan, löpande, vara i en aktiv del i projektet. Parallellt kan maximalt 10 personer delta i arbetspraktik. Fördelningen mellan kommunernas deltagare baseras på kommunernas behov. Samrådsgruppen är beslutande. Eventuellt kan successiv utökning ske senare. Tid i Futuro för deltagaren Deltagartiden i Futuro avgörs genom individuell prövning utifrån deltagarens behov och resultat av gjorda utredningar. Mottot ska vara att deltagaren efter 6 månader bör ha gjort en stegförflyttning mot arbetsmarknaden. Beräknad tid för deltagande i Futuro är 1 år, med möjlighet till begränsad stöttning efter individuell bedömning, så kallat efterstöd. Jämställdhet Målet är att hålla en jämn könsfördelning i Futuro. Vid behov kan positiv särbehandling ske till underrepresenterat köns fördel. Parterna i samordningsförbundet Varje part i samordningsförbundet skall ha uttömt ut sina egna resurser utifrån möjligheten att stödja och coacha individen ut mot arbetsmarknaden. Parterna ska även ha gjort vad som är möjligt i ordinarie samverkan mellan myndigheterna. Remittenter Handläggare hos parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården samt hos kommunerna kan remittera personer med behov av samordnad rehabilitering via den lokala handläggargruppen. Samrådet ger klartecken för deltagande genom löpande intagning. Ytterst ansvarig är projektsamordnaren. I samband med remissen ombeds deltagaren i projektet att tillåta att sekretessen mellan parterna bryts, så att adekvat information kan delges handläggargruppen tillsammans 1 För de som hoppat av gymnasieskolan finns behov av stöd och coachning, enligt ovan, för att komma in på arbetsmarknaden, alternativt återgå i skolan

4 4(8) med coach och samordnare. Sekretesslättanden gäller endast under aktuell tid i Samspelets projekt. Deltagaren har även ett eget ansvar att förmedla nödvändig information. Remittenten deltar i regelbundna avstämningsmöten rörande deltagaren i projektet. Projekttid Projektet planeras starta i september 2009 och beräknas pågå under en treårsperiod. Lyckade insatser ska, mot slutet av projekttiden, överföras som en del i någon eller några av parternas ordinarie verksamhet. Diskussion bör ske fortlöpande under projekttiden i beredningsgrupp och styrelse. Projektägare Karlstad kommun: Staben för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Projektplats Projektet kommer att bedrivas i Juhlinska huset i Kristinehamn och i Gruvan i Grums. Samordnaren har även en arbetsplats i Samspelets lokaler i, Karlstad. Processägare Samspelet genom ansvarig tjänsteman. Resursbehov Nedanstående beskrivning av verksamheten är även en förklaring till behovet av resurser. Samordnare En samordnare rekryteras på heltid utifrån krav på kompetens om unga vuxnas problematik samt att, med kognitiv inriktning, ha förmåga att individuellt coacha deltagaren att få fotfäste på arbetsmarknaden. Medarbetaren rekryteras till en projektanställning vilken i första hand blir 6 månader med möjlighet till förlängning. Urvalsprocessen sker med hjälp av beredningsgruppen tillsammans med ansvarig tjänsteman. Lokala handläggargrupper Lokala handläggargrupper för samverkan finns i alla kommuner med representation från de fyra parterna finns etablerad. Grupperna är ambassadörer för Samspelets aktiviteter. Vald handläggare har ansvar att:

5 5(8) Information ges till ordinarie verksamhet gällande Samspelets projekt/aktiviteter och dess upplägg Varje part föreslår deltagare till Samspelets projekt. Kontinuerligt vara bärare av Samspelets arbete ut i ordinarie verksamhet samt bärare av information från ordinarie verksamhet till handläggargruppen Regelbundet delta i avstämningsmöten rörande intagning, upparbetning och uppföljning av Samspelets aktiviteter. Vara länken från deltagare i Samspelets projekt tillbaka till remitterande myndighet. Kostnaden för handläggaren belastar den egna partens budget. Utredningar Behovet av utredning ska bedömas individuellt. Kompletterande bedömningar, t.ex. neuropsykologiska, ska ses som ett verktyg för möjligheten att göra en individuell handlingsplan. Gjord utredning rapporteras i trepartssamtal mellan deltagare, utredare och samordnare. Möjlighet ska finnas att utöka antal deltagare i trepartssamtalet. Samordningsförbundet köper erfordliga utredningar. Kognitiv beteendeterapi (KBT) Att kunna ta eget ansvar för sin situation är svårt för många. Genom att erbjuda deltagarna KBT eller andra former av stödjande samtal och coachning, främjas deltagarens förmåga till egna val och eget ansvar. Trepartssamtal mellan deltagare, terapeut och samordnare ska ske kontinuerligt. Möjlighet ska finnas att utöka antal deltagare i trepartssamtalet. Samordningsförbundet köper terapi/ stödsamtal /coachande samtal efter individuellt behov via kartläggning. Hälsobedömning och annan specialistkompetens För att deltagaren ska ha möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, alternativt kunna studera, samt för att senare kunna behålla ett arbete behövs kunskap och insikt om bl.a. fysisk träning och kostens betydelse samt hälsa i sin helhet. Kunskap och medvetenhet om alkohol och droger, samt i vissa fall behov att avsluta ett riskbruk/missbruk, är annan kompetens som kan behövas. Samordningsförbundet köper, efter kartläggning och i samråd med remitterande part, insatser efter deltagarens behov. Arbetsförmågebedömning, praktisk arbetsprövning och arbetsträning Det finns olika instrument för att bedöma arbetsförmåga, med syfte att kartlägga eventuella funktionsnedsättningar. Behov av ingående utredning t.ex. via arbetsterapeut kan behövas utifrån individuell bedömning.

6 6(8) Att kunna bedöma arbetsförmåga i reell miljö är en annan möjlighet för att utreda hinder och att se möjligheter. Samordningsförbundet köper bedömningar och/eller arbetstränings-/ praktikplatser till fast pris per vecka. Dokumentation Samordnaren dokumenterar, med hjälp av anteckningar, de åtgärder som vidtas i projektet liksom annat som är av värde för att kunna följa deltagarens handlingsplan med förmodade stegförflyttning mot arbetsmarknaden. Den remitterade parten för anteckningar i sitt dokumentationssystem utifrån de uppföljnings- / avstämningsmöten som sker. Huvudmeningen är att deltagaren själv äger sin handlingsplan. Styrgrupp Samordningsförbundets beredningsgrupp utgör styrgruppen för Futuro. Samordningsförbundets tjänsteman deltar. Rapportering till styrgruppen sker via Samordningsförbundets tjänsteman och/eller samordnare för Futuro. Referensgrupp Samrådsgruppen är referensgrupp. Samordnare för samspelets projekt deltar liksom samordningsförbundets tjänsteman. Uppföljning Individnivå Varje deltagare för så kallad veckobok om händelser i den egna handlingsplanen. Samordnaren och deltagaren har uppföljning, utifrån veckoboken och deltagarens handlingsplan med egna anteckningar och reflektioner, varje månad. Avstämning kan ske med remitterande part var tredje månad eller efter önskemål från remittenten. Bland annat används Samspelets trappa som redovisningsinstrument. Efter 6 månaders deltagande ska en delrapportering göras avseende målet om att komma ut i arbetslivet, alternativt studera samt vilka ytterligare åtgärder som kan behövas. Hälsosamtal och enkätinstrument enligt QPS används i uppföljningen. Projektnivå Delrapportering ska ske till styrgruppen och styrelsen efter 3 och 6 månader. Därefter varje halvår om inte annat beslutas under arbetets gång. Rapportering till referensgruppen ska ske varje månad initialt för att därefter utsträckas till varannan/ var tredje månad samt vid behov.

7 7(8) SUS och DIS Projektet ska registreras och följas upp i SUS (System för uppföljning och samverkan) och i DIS (deltagare i samverkan). Här ses bland annat antal deltagare, kön, remittent, försörjning innan och efter avslutad tid i projektet. Utvärdering Individnivå Varje deltagare ska utvärdera gjorda insatser genom en skattningsskala samt ha möjlighet att i ord och text förmedla vad som varit bra och vad som kan förbättras. Projektnivå Kontinuerlig utvärdering sker via referens och styrgrupp (se ovan). Styrelsen informeras och utvärderar projektet kontinuerligt SUS och DIS utvärderar projektet numeriskt. Budget för Kostnader Lön samordnare Köp av tjänster från kommun ( bla IT-stöd, telefoni ) Kontorsmaterial Telefon, IT, Porto, kommunikation -hemsida Resekostnader Kurser o konferenser Köp av träningsplatser Köp arbetsförmågebedömning Köp KBT och annan specialistkompetens Köp Neuropsykologiska utredningar Deltagaraktiviteter Driftkostnader inkl hyra Uppstartskostnader Utbildningskostnader Summa kostnader

8 8(8) Budget på årsbasis Kostnader Lön samordnare Köp av tjänster från kommun ( bla IT-stöd, telefoni ) Kontorsmaterial Telefon, IT, Porto, kommunikation -hemsida Resekostnader Kurser o konferenser Köp av träningsplatser Köp arbetsförmågebedömning Köp KBT och annan specialistkompetens Köp Neuropsykologiska utredningar Deltagaraktiviteter Driftkostnader inkl hyra Summa kostnader Meta Fredriksson-Monfelt ansvarig tjänsteman

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projekt SAM- Samverkan för arbetsåtergång Delrapport juni 2012 Datum: 2012-06-14 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Samverkan för arbetsåtergång SAM Rapportering

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Samordningsförbundet Västerås

Samordningsförbundet Västerås Samordningsförbundet Västerås Kartläggning av behovet av insatser för personer som har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Socialkontor ekonomi och utredning samt Försäkringskassan 2010 06 14 Lena

Läs mer

Slutredovisning av projekt Exsistre

Slutredovisning av projekt Exsistre 2014-09-26 Slutredovisning av projekt Exsistre Följande redovisning är en slutredovisning av projekt Exsistre som medfinansierats med stöd från Europeiska Socialfonden. Information om slutrapportering

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Självvärderingsrapport 2008-2010. Självvärderingsrapport Projekt Rehablotsen TID TEAM AKTIVITET RELATION

Självvärderingsrapport 2008-2010. Självvärderingsrapport Projekt Rehablotsen TID TEAM AKTIVITET RELATION Självvärderingsrapport Projekt Rehablotsen TID TEAM AKTIVITET RELATION 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning s. 4 Sammanfattning s. 5 1. Bakgrund s. 8 1.1 Uppdraget s. 8 1.2 Syfte och mål s. 9 1.3 Målgrupp

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering Projekt PULS På uppdrag av Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Östersund 2013-05-21 payoff kunskapens väg 6, 831

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga

Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Arbetslivsinriktad rehabilitering Bedömning av arbetsförmåga Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Bedömning av arbetsförmåga Arbetsförmedlingen Samverkan Specialistinsatser: arbetsterapeut, psykolog Arbetsförmedlingens

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer